MomsMail 2021, uge 40

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Regeringens lovprogram er offentliggjort
Afgift på nikotin og skærpede krav til handel med tobak
Lovkatalog - Nye skatte- og afgiftstiltag i 2021/22
Husk momsen, når I køber fra udlandet

Domme
Hver part skulle bære egne omkostninger - retsplejelovens § 312, stk. 3 - urigtige oplysninger

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Regeringens lovprogram er offentliggjort

Regeringen har, i forbindelse med Folketingets åbning, fremlagt sit lovprogram. Lovprogrammet indeholder de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Vi kigger nærmere på de lovforslag, som vi skønner vil være af særlig interesse for små og mellemstore virksomheder.


Deloitte

Afgift på nikotin og skærpede krav til handel med tobak

Regeringens plan for handel med tobak udmøntes nu i bl.a. dyrere nikotinposer, krav om et fast antal cigaretter i hver pakke samt ensretning af gældende satser. Bødestraf fastholdes ved manglende overholdelse, og bliver lovforslaget en realitet, vil en typisk snusdåse blive 11 kr. dyrere.


PwC

Lovkatalog - Nye skatte- og afgiftstiltag i 2021/22

Folketinget er åbnet, og der er taget hul på et nyt folketingsår 2021/22. Åbningen betyder samtidig, at regeringen har offentliggjort sit katalog over love, som...


PwC

Husk momsen, når I køber fra udlandet

Skattestyrelsen har særligt fokus på, at virksomheder med momsfrie aktiviteter husker at afregne moms, når der købes varer og ydelser fra udlandet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Hver part skulle bære egne omkostninger - retsplejelovens § 312, stk. 3 - urigtige oplysninger

SKM2021.516.ØLR

Med henvisning til, at det grundet kærendes afgivelse af urigtige oplysninger måtte bero på hans egne oplysninger, at det havde været nødvendigt for ham at anlægge retssag mod Skatteministeriet om hans skatteansættelse for 2009, tiltrådte landsretten byrettens kendelse om, at der forelå sådanne særlige grunde, at hver part skulle bære egne omkostninger, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/3788252
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret - fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet selskabets momstilsvar samt at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af urigtigt faktureret salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2021

Journalnr: 20/0032907
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2021

Journalnr: 18/0024982
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvarene. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Afsagt: 17-09-2021

Journalnr: 18/0006810
Ikke afregnet ,p,s
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet moms hos klageren, da klageren har udstedt otte fakturaer med moms uden at angive og indbetale momsen til SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2021

Journalnr: 17/0990160
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for moms af varekøb, husleje samt el og gas. Landsskatteretten godkender momsfradrag delvist.
Afsagt: 17-09-2021

Journalnr: 15/0090554
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagers momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt fradrag for indgående moms af udgifter afholdt i forbindelse med to projekter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 19/0025288
Momsfradrag - dokumentation
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 07-09-2021

Journalnr: 19/0060279
Momskompensation - frist
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet fondens ansøgning om udbetaling af delvis momskompensation af udgifter til købsmoms for ansøgningsåret 2017, idet anmodningen ikke er modtaget inden for fristen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2021

Journalnr: 19/0054117
Salg af tandlægeklinik
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabet ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Afsagt: 17-09-2021

Journalnr: 20/0092282
Salg af tandlægeklinik
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at klager ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Afsagt: 17-09-2021

Journalnr: 19/0110194
Salg af tandlægeklinik
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabet ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Afsagt: 17-09-2021

Journalnr: 19/0095631
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagepunkt momstilsvaret. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 03-08-2021

Journalnr: 20/0092985
Mandskabsvogn
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da det er Motorstyrelsens opfattelse, at køretøjet ikke længere opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse som mandskabsvogn, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Køretøjet er derfor afgiftspligtigt i medfør af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3, jf. § 4. Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsens afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om registreringsafgiftspligten.
Afsagt: 13-09-2021

Journalnr: 18/0019823
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen (tidligere SKAT) har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da det er Motorstyrelsens opfattelse, at køretøjet er anvendt i Danmark i strid med bestemmelserne i registreringsafgiftsloven samt registreringsbekendtgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-09-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-10-2021 - 09-11-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation)
Dato: 14-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, artikel 168, litra a), artikel 250 og artikel 252 - fradrag for indgående afgift - fast ejendom - arbejdsværelse - solcelleanlæg - henførselsbeslutning, som giver ret til fradrag - meddelelse af en henførselsbeslutning - præklusionsfrist for udøvelse af fradragsretten - formodning for henførsel til den afgiftspligtige persons privatformue i mangel af meddelelse af henførselsbeslutningen - neutralitetsprincippet - retssikkerhedsprincippet - ækvivalensprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation) - Dom
Tidligere dokument: C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation) - Indstilling

Dom C-80/20 Wilo Salmson France
Dato: 21-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167-171 og artikel 178, litra a) - ret til momsfradrag - tilbagebetaling af moms til afgiftspligtige personer, der er etableret i en anden medlemsstat end tilbagebetalingsmedlemsstaten - besiddelse af en faktura - direktiv 2008/9/EF - afvisning af tilbagebetalingsanmodningen - leverandørens »kreditering« af fakturaen - udstedelse af en ny faktura - ny tilbagebetalingsanmodning - afvisning

Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Dom
Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Indstilling

Dom C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics
Dato: 21-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning - skole- og universitetsundervisning - grundlæggende svømmeundervisning

Tidligere dokument: C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics - Dom

Dom C-396/20 CHEP Equipment Pooling
Dato: 21-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - artikel 20, stk. 1 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - forhold, der kan gøres til genstand for en anmodning om supplerende oplysninger - uoverensstemmelse mellem det beløb, som anmodningen om tilbagebetaling lyder på, og det beløb, der er anført på de fremlagte fakturaer - princippet om god forvaltningsskik - princippet om momsens neutralitet - præklusionsfrist - konsekvenser for berigtigelsen af den afgiftspligtiges fejl

Tidligere dokument: C-396/20 CHEP Equipment Pooling - Dom

Dom C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht
Dato: 21-10-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - proceduren for særligt anvendelsesformål - tilladelse med tilbagevirkende kraft - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 211, stk. 2 - anvendelsesområde ratione temporis - betingelser i forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 294, stk. 2 - rækkevidde

Tidligere dokument: C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht - Dom
Tidligere dokument: C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht - Indstilling

Dom C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs)
Dato: 28-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - tjenesteydelser - artikel 63 - momsens forfald - artikel 64, stk. 1 - begrebet »ydelse, der giver anledning til flere på hinanden følgende betalinger« - engangsydelse, for hvilken vederlaget betales i rater - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - begrebet »ikke-betaling af prisen«

Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Dom
Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Indstilling

Dom C-221/20 A (Taxation en commun des petites brasseries) B (Taxation en commun des petites brasseries)
Dato: 28-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 92/83/EØF - punktafgifter - øl - artikel 4, stk. 2 - mulighed for at anvende reducerede punktafgiftssatser på øl, der er brygget af små uafhængige bryggerier - behandling af to eller flere små bryggerier som ét enkelt lille uafhængigt bryggeri - gennemførelsespligt

Tidligere dokument: C-221/20 A (Taxation en commun des petites brasseries) B (Taxation en commun des petites brasseries) - Dom

Dom C-197/20 KAHL Roeper
Dato: 28-10-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 1521 90 91 og 1521 90 99 - fortolkning af de forklarende bemærkninger til underposition 1521 90 99 - bivoks, der er blevet smeltet og på ny bragt til at størkne inden dens indførsel

Tidligere dokument: C-197/20 KAHL Roeper - Dom


Indstillinger
C-489/20 Kauno teritorine muitine

Sagen omhandler:

Om ophør af toldskyld, når smuglervarer i en situation som den i hovedsagen omhandlede er blevet beslaglagt og derefter konfiskeret. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 2. oktober 2020 - UB mod Kauno teritorinė muitinė

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 124, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at toldskylden ophører i en situation, hvor ikke-forskriftsmæssigt indførte varer beslaglægges og senere konfiskeres, efter at de allerede er blevet indført i Unionens toldområde på en ikke-forskriftmæssig måde.

2) Artikel 2, litra b), og artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF samt artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 70 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at forpligtelsen til at betale punktafgifter og moms ikke ophører, når smuglervarer, som i den foreliggende sag, beslaglægges og senere konfiskeres, efter at de allerede er blevet indført på en ikke-forskriftsmæssig måde i Unionens toldområde, selv om toldskylden er ophørt af den årsag, der fremgår af EU-toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra e).


Domme
C-717/19 Boehringer Ingelheim

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af prisnedsættelse efter det tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted - bidrag, som en farmaceutisk virksomhed betaler til den statslige sygeforsikringsinstitution - artikel 273 - administrative formaliteter, der er fastsat i den nationale lovgivning for udøvelsen af retten til nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og om proportionalitet

Domstolens dom:

1) Artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for en national lovgivning, hvorefter en medicinalvirksomhed ikke i sit afgiftsgrundlag for merværdiafgiften kan fratrække den del af sin omsætning, der hidrører fra salg af lægemidler, hvortil der er ydet tilskud fra den statslige sygeforsikringsinstitution, og som den har betalt til denne institution i henhold til en kontrakt, der er indgået mellem sidstnævnte og denne virksomhed, med den begrundelse, at de beløb, der er betalt i denne forbindelse, ikke er blevet fastsat på grundlag af vilkår, der er blevet fastsat forudgående af den nævnte virksomhed inden for rammerne af dens forretningspolitik, og at disse betalinger ikke sker i reklamemæssigt øjemed.

2) Artikel 90, stk. 1, og artikel 273 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, der gør den efterfølgende nedsættelse af afgiftsgrundlaget for merværdiafgift betinget af, at den afgiftspligtige person, der har ret til tilbagebetaling, er i besiddelse af en faktura, der er udstedt i den pågældendes navn, der dokumenterer gennemførelsen af den transaktion, der giver anledning til nævnte tilbagebetaling, selv når en sådan faktura ikke er blevet udstedt, og gennemførelsen af denne transaktion kan godtgøres ved hjælp af andre midler.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

First Trade Specialised Committee on Customs Cooperation and Rules of Origin under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA)

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1754 af 4. oktober 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2019/1382 om ændring af visse forordninger om indførelse af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger over for visse stålprodukter omfattet af beskyttelsesforanstaltninger

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2015/2429 om tilladelse til letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i rådets direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).
Fremsat den 6. oktober 2021

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19).
Fremsat den 6. oktober 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Notits om forslaget og anmodning om hastebehandling, fra skatteministerenBrev til folketingets formand (pdf-version)
Notits vedr. hastebehandling af lovforslag (pdf-version)

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 2

Regeringens lovprogram 2021/22

Bilag 3

Orientering om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 4

Program til høring i UFO om forskningsprojektet om bemyndigelsesbestemmelser i lovgivningen den 12. oktober 2021 i Landstingssalen

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Vil ministeren tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat en revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet/givet tilsagn om overvågning/evaluering, med angivelse af temaet for revision/evalueringen/overvågningen, og hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ?  Svar  

Spm. 3

Vil ministeren bekræfte, at EU har pålagt Danmark, at ændre momsloven og andre love, jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), således, at kulturerhvervet vil have et varigt tab på 260 mio. kr.?  Svar  

Spm. 4

Vil ministeren redegøre for, om regeringen agter at tilbageføre det forventede merprovenu fra udkast til lovforslag, jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), til branchen?  Svar  

Spm. 5

Vil ministeren med højest mulig detaljeringsgrad opgøre, hvordan den forventede øgede momsbetaling som følge af udkast til lovforslag, jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21) fordeler sig på forskellige brancher? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvilke byrder og afgifter der i dag eksisterer for de påvirkede brancher og størrelsen heraf.  Svar  

Spm. 6

Vil ministeren redegøre for, om den nedsatte elvarmeafgift, som blev vedtaget ved lovforslag nr. L 132 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), også gælder kolonihavehuse og lign.? I benægtende fald bedes ministeren beregne, hvad denne udvidelse vil koste?  Svar  

Spm. 8

Ministeren oplyser i sit svar S 1852 (folketingsåret 2020-21), at nogle virksomheder ikke har fået en påmindelse om manglende indberetning, hvis virksomheden ikke har oplyst sin mailadresse. Kan ministeren oplyse, hvor mange virksomheder der har fået opsagt deres coronalån uden forudgående rykker og oplyse, hvor mange moms og skattelån der er annulleret som følge af, at virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse? I svaret bedes angivet antallet af ophævelser måned for måned i 2020 og 2021. Endvidere bedes oplyst, om ministeren vil tage initiativ til, at de virksomheder, der ikke har fået en påmindelse, inden de har modtaget en foreløbig fastsættelse, får mulighed for at få genoptaget deres sag og eventuelt få et nyt lån på samme beløb som det, der er blevet annulleret.

Spm. 662

Vil ministeren fremsende en oversigt over det beløbsmæssige omfang af de coronalån, der forfalder til betaling henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022? Svaret bedes opdelt efter følgende:1. Moms for 2. halvår af 2019 (små virksomheder)2. Moms for 4. kvartal af 2019 (mellemstore virksomheder)3. Lønsumsafgift for 1. kvartal af 2020 eller tilsvarende (små og mellemstore)4. Moms for 1. og 2. halvår af 2020 (små virksomheder)5. Moms for 3. og 4. kvartal af 2020 (mellemstore virksomheder).  Svar  

Spm. 682

Vil ministeren redegøre for, hvad statens provenu ved at genberegne varebiler er, når omlægningen af bilafgifterne er fuldt indfaset pr. 1. juli 2021? Provenuet bedes opgjort samlet, og brydes ned i henholdsvis merprovenu som følge af genberegning jf. registreringsafgiftslovens § 9a, mindreprovenu som følge af afgift retur, jf. registeringsafgiftslovens § 9a, stk. 3, og opgøres for både lettere varevogne med en totalvægt op til 3 t og tunge varevogne med en totalvægt over 3 t.  Svar  

Spm. 689

Vil ministeren kvantificere de negative eksternaliteter i forbindelse med forbrug af de forskellige typer tobaks- og nikotinprodukter (herunder cigaretter, cigarer, pibetobak, tyggetobak, nikotinposter, e-væsker) og vurdere, hvad det optimale afgiftsniveau burde være, såfremt afgifterne alene skulle afspejle de negative eksternaliteter?  Svar  

Spm. 710

Vil ministeren opgøre CO2-effekten og provenueffekten (før og efter tilbageløb og adfærd) år for år frem til 2030, hvis kvoteprisen og CO2-afgiften sættes til 400 kr. i 2022 og 2023, 600 kr. i 2024 og 2025 og 800 kr. herefter? Besvarelsen bedes suppleret med et scenarie, hvor energiafgifterne på motorbrændstoffer - i det omfang det er muligt - reduceres tilsvarende, så den gennemsnitlig pris på motorbrændstoffer er uændret før og efter den forhøjede CO2-afgift. Om muligt bedes CO2-effekten opgjort på sektorer efter samme inddeling som Klimafremskrivning 2021.  Svar  

Spm. 724

Husstande, der ejer en ladestander, nyder ikke de samme afgiftsfordele på el til biler som husstande, der har et abonnement ved en ladeoperatør. Vil ministeren redegøre for, hvilke udfordringer der er i at sidestille ovenstående to situationer?  Svar  

Spm. 726

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren har forslået en gennemsnitsafgift på nikotinprodukter, der er 2-3 gange højere end på nikotinholdige væsker, idet det fremgår af det lovforslag, der netop er sendt i høring, jf. SAU alm. del – bilag 327, at hensigten med lovforslaget er, at ”nikotinprodukter reguleres på samme måde som nikotinholdige væsker”?  Svar  

Spm. 727

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skatteministeriet er nået frem til en afgift på nikotinprodukter på 5,5 øre pr. mg nikotin, jf. SAU alm. del – bilag 327? Ministeren bedes endvidere oversende de beregninger, der ligger til grund for, at Skatteministeriet er nået frem til en afgift på 5,5 øre pr. mg nikotin, herunder specifikt, metode, modeller og antagelser, der ligger til grund for ministeriets konkrete vurderinger af effekterne på grænsehandel, illegal handel og substitution.  Svar  

Spm. 728

Vil ministeren uddybe den sundhedsfaglige argumentation for forslaget om en afgift på nikotinprodukter på 5,5 øre pr. mg nikotin, jf. SAU alm. del – bilag 327?  Svar  

Spm. 729

Vil ministeren redegøre for den samlede samfundsøkonomiske effekt ved indførsel af afgifter på nikotinposer, som foreslået i det lovforslag, der netop er sendt i høring, jf. SAU alm. del – bilag 327, sammenholdt med den forventede substitution ved afgifter på nikotinprodukter i forhold til tobaksprodukter, opbremsning i den aktuelle forskydning fra røgtobak til nikotinprodukter, det forventede provenu med afgiftens indførsel og det store milliardbeløb sundhedsbudgettet hvert år belastet med som følge af rygning?  Svar  

Spm. 730

Skatteministeren har til medierne udtalt, at afgiftsniveauet på nikotinposer ikke må blive så højt, så danskerne i stedet vælger cigaretterne til. Er ministerens udtalelse et udtryk for en erkendelse af, at brug af nikotinposer er mindre sundhedsskadelige end tobaksrygning? I givet fald bedes ministeren oplyse om afgifterne tilstræbes fastlagt ud fra deres sundhedsprofil – eksempelvis så der sikres højere pris for en pakke cigaretter i forhold til en tilsvarende dåse nikotinposer.  Svar  

Spm. 731

Vil ministeren oversende beregninger, model, metode og antagelser bag ministeriets beregninger, der leder til dels et forventet provenu på ca. 160 mio. kr. årligt og et provenu efter tilbageløb og adfærd på 130 mio. kr. årligt for den foreslåede afgift på nikotinprodukter, dels et forventet provenu på 110 mio. kr. årligt på nikotinholdige væsker og et provenu efter tilbageløb og adfærd på 50 mio. kr. årligt på nikotinholdige væsker, jf. SAU alm. del – bilag 327. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvorfor der er 30 mio. kr. årligt i forskel på provenu før og efter tilbageløb og adfærd på nikotinprodukter, mens der er 60 mio. kr. årligt i forskel på provenu før og efter tilbageløb og adfærd på nikotinholdige væsker.  Svar  

Spm. 732

Vil ministeren i tabelform og grafisk liste afgiftsniveaet for nikotinprodukter i følgende lande: Sverige, Norge og Danmark efter den foreslåede afgift på nikotinprodukter, der netop er sendt i høring, jf. SAU alm. del – bilag 327? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvad den foreslåede afgift på nikotinprodukter i Danmark vil betyde for grænsehandlen og den illegale handel set i lyset af afgiftsniveauet i de omkringliggende lande.  Svar  

Spm. 733

Vil ministeren redegøre for, hvilken effekt den foreslåede afgift på nikotinprodukter, jf. SAU alm. del – bilag 327, vil have på grænsehandlen og den illegale handel, da nabolande som Sverige har en væsentlig lavere afgift på nikotinprodukter end den foreslåede afgift i Danmark og det forhold, at internethandel med denne type produkter er udbredt?  Svar  

Spm. 734

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt ministeriet har overvejet i hvilket omfang, at et voksende illegalt marked med nikotinprodukter – både i fysisk handel og på det illegale online marked – vil øge tilgængeligheden af nikotinprodukter for børn og unge under 18 år?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse