MomsMail 2018, uge 20

Kære læser !

Selvom det er pinse og mandag dermed er en fridag for mange, er det ikke desto mindre søndag i dag - og dermed den dag, jeg normalt sender MomsMail ud. Jeg vil dog lige tilføje, at det at MomsMail kommer ud til søndagsmorgenkaffen ikke er noget vi garanterer - det er bare blevet en del af min rytme at sende MomsMail ud søndag morgen. Vores officielle udgivelsestidspunkt er stadigt senest kl. 9 mandag (eller førstkommende hverdag, hvis mandag er en helligdag).

Uges MomsMail indeholder nyt fra alle kilder. Når jeg lader blikket glide ned over listen, ser der ikke ud til at være nogen af nyhederne, som særligt skal fremhæves.

God læselyst og fortsat god pinse.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
FACIT maj-juni 2018

Bindende svar
Præhospitale enheder - momsfritaget som henholdsvis sundhedsydelser og personbefordring
Offentlig myndigheds meddelelse af koncession til drift af parkeringspladser ikke anset for omfattet af momsloven
Elafgift - solcelleanlæg - elbil

Afgørelser
Spørgsmål om udgifter til nedrivning af eksisterende bygningsdele skal medregnes til værdien af udført til-/ombygningsarbejde, når det skal vurderes, om en ombygning er væsentlig efter 25/50 procent-reglen i den dagældende momsbekendtgørelses § 58, stk. 2

Domme
Lønsumsafgift - sparekasse - Skøn

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Revisorgruppen Danmark

FACIT maj-juni 2018

Sommerferien står for døren!


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Præhospitale enheder - momsfritaget som henholdsvis sundhedsydelser og personbefordring

SKM2018.232.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørgers levering af akutbilstjenesten og paramedicinerbilstjenesten var momsfritagne sundhedsydelser efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørgers levering af en akutlægebilstjeneste var en momsfritaget sundhedsydelse, da hovedformålet med levering af akutlægebilen var momsfritaget personbefordring af regionens læge.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Offentlig myndigheds meddelelse af koncession til drift af parkeringspladser ikke anset for omfattet af momsloven

SKM2018.223.SR

Skatterådet fandt, at meddelelse af koncession til drift og administration af Spørgers parkeringspladser sker i egenskab af offentlig myndighed og dermed ikke omfattet af momsloven § 3.

Spørgers andel af koncessionshaverens indtægter ved koncessionen var dermed ikke momspligtig.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - solcelleanlæg - elbil

SKM2018.220.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger var berettiget til godtgørelse af elafgift for forbrug til opladning af elbiler, der oplades gennem en ladestander hos en kunde med solcelleanlæg i nettomålerordningen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om udgifter til nedrivning af eksisterende bygningsdele skal medregnes til værdien af udført til-/ombygningsarbejde, når det skal vurderes, om en ombygning er væsentlig efter 25/50 procent-reglen i den dagældende momsbekendtgørelses § 58, stk. 2

SKM2018.237.LSR

Landsskatteretten fandt, at udgifter til nedrivning indgik ved vurderingen af, om der forelå momspligt af et byggeri efter 25/50 procentregel i momsbekendtgørelsen. Et bindende svar herom fra Skatterådet blev derfor stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Lønsumsafgift - sparekasse - Skøn

SKM2018.219.BR

Sagen angik et af en sparekasse rejst krav om tilbagebetaling af lønsumsafgift for perioderne 1. februar 2008-31. december 2009 og 1. marts 2010-28. februar 2013. SKAT havde nægtet tilbagebetaling med den begrundelse, at det af sparekassen anvendte skøn over sparekassens medarbejderes faktisk anvendte tidsforbrug på henholdsvis lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og ikke-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, var åbenbart misvisende. Landsskatteretten havde stadfæstet SKATs afgørelser for de to perioder. Sparekassen var i de omhandlede perioder fællesregistreret for moms og lønsumsafgift med et datter-leasingselskab, som ikke havde ansatte. Administrationen af leasingaktiviteterne var outsourcet til et administrationsselskab ejet af datter-leasingselskabet sammen med to andre sparekassers datter-leasingselskaber. Administrationsselskabet var ikke var en del af sagsøgerens fællesregistrering.

Retten bemærkede, at lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, indebærer, at virksomheder, der har både afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige aktiviteter, på baggrund af en sektoropdeling af virksomheden skal foretage en fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden henholdsvis den øvrige del af virksomheden. Det følger af § 4, stk. 2, i den dagældende lønsumsafgiftsbekendtgørelse, at hvis virksomheden har ansatte, der både udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden og andre aktiviteter, skal der som hovedregel foretages en fordeling af den ansattes lønsum på grundlag af det faktisk anvendte tidsforbrug i henholdsvis den afgiftspligtige del af virksomheden og den øvrige del af virksomheden. Kan virksomheden ikke foretage en faktisk opgørelse af tidsforbruget, skal virksomheden til afgiftsgrundlaget medregne den del af lønsummen, der skønsmæssigt vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Af samme bekendtgørelser § 4, stk. 4, følger, at myndighederne ved deres vurdering af om virksomhedens skønsmæssige fordeling af lønsum og overskud eller underskud efter stk. 2 og 3 er foretaget på en rimelig måde, som udgangspunkt vil lægge en fordeling, der svarer til forholdet mellem omsætningen i den afgiftspligtige del af virksomheden og virksomhedens samlede omsætning i det pågældende indkomstår til grund.

Retten bemærkede videre, at det følger af Vestre Landsrets dom i SKM2016.565.VLR, at SKAT efter den dagældende lønsumsafgiftsbekendtgørelse havde hjemmel til at tilsidesætte en virksomheds omsætningsbaserede fordeling af lønsum, hvis det var åbenbart, at denne fordeling ikke var retvisende i forhold til det faktisk anvendte tidsforbrug.

Videre bemærkede retten, at formålet med reglerne om fordeling af afgiftsgrundlaget i de dagældende bekendtgørelser er at opnå den fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud, der afspejler det faktisk anvendte tidsforbrug i den afgiftspligtige og den øvrige del af virksomheden på den bedst mulige måde. Ved vurderingen af det udøvede skøn, er det således afgørende, hvorvidt skønnet er egnet til at belyse det faktisk anvendte tidsforbrug.

Retten bemærkede, at en forudsætning for, at en opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget ved anvendelse af omsætningsfordelingen i henhold til momslovens § 38, stk. 1, giver et retvisende billede af det faktisk anvendte tidsforbrug er, at virksomheden er organiseret på en sådan måde, at der er sammenhæng mellem omsætning og tidsforbrug. Da sparekassens fællesregistrering var organiseret således, at langt den største del af den momspligtige omsætning i fællesregistreringen blev genereret i et datter-leasingselskab, som ikke havde nogen ansatte, men havde outsourcet arbejdet og dermed tidsforbruget til et administrationsselskab, som ikke var en del af fællesregistreringen, var der i sparekassens fællesregistrering ikke en sådan sammenhæng mellem den afgiftspligtige omsætning og tidsforbruget.

Retten lagde i øvrigt vægt på, at leasingaktiviteterne i fællesregistreringen ville have været underskudsgivende, såfremt der i denne del af virksomheden faktisk blev anvendt et tidsforbrug, der svarer til det, der følger af en fordeling i henhold til momslovens § 38, stk. 1.

Retten fandt herefter, at en opgørelse af lønsumsgrundlaget ved anvendelse af omsætningsfordeling i henhold til momslovens § 38, stk. 1, ikke gav et retvisende skøn over det faktisk anvendte tidsforbrug. Skønnet kunne herefter tilsidesættes, såfremt Skatteministeriet kunne godtgøre, at SKATs skøn over fællesregistreringens lønsumsafgift gav et mere retvisende billede af det faktiske anvendte tidsforbrug end det, som sparekassens skøn viste

Retten fandt af en række nærmere konkrete grunde, at SKATs skøn måtte anses for mere retvisende end det af sparekassen udøvede skøn, herunder navnlig at leasingaktiviteten i fællesregistreringen var outsourcet til et selskab uden for fællesregistreringen, og at der ikke var ansatte i sparekassens datterselskab, hvori omsætningen fra leasingaktiviteten blev indtægtsført, samt at kun en meget begrænset del af leasingkunderne også var kunder i sparekassen. Retten bemærkede, at SKATs skøn var baseret på relevante og saglige kriterier i forhold til den måde, hvorpå fællesregistreringen var organiseret, og som var egnede til at belyse det faktisk anvendte tidsforbrug. Retten fandt på den baggrund, at det af SKAT udøvede skøn var mere retvisende end det af sparekassen udøvede skøn.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.218.VLR

Straf - dokumentfalsk - momssvig

T1 og T2 var tiltalte for dokumentfalsk ved i perioden fra den 25.06.2012-12.12.2012 i forening, og på vegne af et selskab, at have gjort brug af falske dokumenter til at skuffe i retsforhold, idet de foranledigede, at der til SKAT blev indleveret 13 fakturaer dateret i perioden mellem den 17.03.2011 og den 24.10.2011, som i strid med sandheden angav at hidrøre fra et bygge- og vikarservicefirma, til brug for SKATs gennemgang af deres selskabs momsregnskab for perioden 11.02.2011-31.03.2012. De havde endvidere den 29. april 2013 under en civil sag ved retten indsendt 9 fakturaer dateret i perioden fra 01.10.2011-24.10.11 på i alt 357.177 kr. som i strid med sandheden angav at hidrøre fra bygge- og vikarservicefirmaet, som dokumentation for påstået udført arbejde, hvorved tredjemand risikerede at blive påført et tilsvarende formuetab. T1 var tillige tiltalt for med forsæt til momsunddragelse for 1. kvartal 2011 at have angivet købsmomsen for højt med 79.440 kr. og for 4. kvartal 2011 at have angivet købsmomsen for højt med 71.434 kr. T1 unddrog herved for 150.874 kr. i moms.

De tiltalte forklarede begge, at bygge- og vikarservicefirmaet deltog i arbejdet. T1 forklarede at han ikke kan oplyse kontaktdata på håndværkeren.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen. Retten lagde til grund, at begge de tiltalte reelt ledede selskabet, og at de begge havde fuldt kendskab til virksomhedens økonomiske forhold. De 13 fakturaer var falske og de tiltalte, var senest i februar 2013, hvor SKAT traf sin afgørelse i momssagen, bekendt med, at fakturaerne var falske. T1 havde ikke kunnet hæve det beløb på ca. 754.000 kr. fra sin drifts- og privatkonto, som skulle være betalt til tredjemanden. De oplysninger, som den nu afdøde revisor afgav til SKAT, betragtes som værende afgivet af de tiltalte selv med disses fulde vidende og accept. Bevismæssigt lagde retten blandt andet vægt på fingeraftryk på fakturaer, familierelation samt advokatens forklaring i retten. T1 idømtes 10 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en bøde på 240.000 kr. T2 idømtes 10 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste. Endvidere konfiskerede retten de tretten falske fakturaer.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5036170
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet fondens anmodning om tilbagebetaling af moms på 450.514 kr. for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 og 529.253 kr. for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2018

Journalnr: 18/0000216
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2018

Journalnr: 17/0990212
Modregning
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2016 til dækning af klagerens gæld vedrørende B-skat samt tilhørende inddrivelsesrenter og efterfølgende udbetalt den resterende overskydende skat til klagerens NemKonto. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse om modregning og afviser klagen over, at den resterende overskydende skat blev udbetalt til klagerens NemKonto.
Afsagt: 30-04-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-05-2018 - 19-06-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-660/16 Kollroß Wirtl
Dato: 31-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af varer - artikel 65 - artikel 167 - betaling af afdrag for erhvervelsen af en vare, der ikke leveres - leverandørens retlige repræsentanters straffedom for bedrageri - leverandørens insolvens - fradrag for indgående afgift - betingelser - artikel 185 og 186 - den nationale afgiftsmyndigheds regulering - betingelser

Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß Wirtl - Dom
Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß Wirtl - Indstilling
Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß - Ny sag

Dom C-49/17 Koppers Denmark
Dato: 06-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftspligtens indtræden - forbrug af energiprodukter produceret på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer energiprodukter - energiprodukter, der anvendes til andre formål end som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning - forbrug af solvent som brændsel på et tjæredestillationsanlæg

Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Indstilling
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Ny sag

Indstilling C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Dato: 07-06-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Dom
Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Indstilling
Tidligere dokument: C-295/17 Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia - Ny sag

Dom C-665/16 Gmina Wroclaw
Dato: 13-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - levering af varer mod vederlag - artikel 14, stk. 1 - overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode - artikel 14, stk. 2, litra a) - overdragelse til statskassen, mod betaling af en erstatningsydelse, af ejendomsretten til en ejendom tilhørende en kommune med henblik på anlæggelse af en national vej - begrebet »erstatningsydelse« - momspligtig transaktion

Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Dom
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Indstilling
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wrocław - Ny sag

Dom C-421/17 Polfarmex
Dato: 13-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af varer mod vederlag - et aktieselskabs overdragelse af en fast ejendom til en aktionær som modydelse for tilbagekøb af dennes aktier

Tidligere dokument: C-421/17 Polfarmex - Dom

Dom C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France
Dato: 14-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - artikel 28 TEUF og 30 TEUF - afgifter med tilsvarende virkning - artikel 110 TEUF - interne afgifter - socialt solidaritetsbidrag, der skal betales af selskaber - afgift - beregningsgrundlag - selskabers samlede årlige omsætning - direktiv 2006/112/EF - artikel 17 - overførslen af en vare til en anden medlemsstat - værdien af den overførte vare - inkludering i den samlede årlige omsætning

Tidligere dokument: C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France - Dom
Tidligere dokument: C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France - Indstilling
Tidligere dokument: C-39/17 Lubrizol France - Ny sag

Dom C-223/17 P Lubrizol France mod Rådet
Dato: 14-06-2018
Toldunion

Frie varevægelser. Appel iværksat den 26. april 2017 af Lubrizol France SAS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. februar 2017 i sag T-191/14, Lubrizol France SAS mod Rådet for Den Europæiske Union


Nye sager for domstolen

C-133/18 Sea Chefs Cruise Services

Skal bestemmelserne i artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 fortolkes således, at de medfører en regel om præklusion, som indebærer, at en afgiftspligtig person fra en medlemsstat, der ansøger om tilbagebetaling af merværdiafgift fra en medlemsstat, hvori han ikke er etableret, ikke kan berigtige sin ansøgning om tilbagebetaling for domstolen i skatte- og afgiftsretlige sager, hvis vedkommende ikke har overholdet fristen for at besvare en anmodning om oplysninger...

C-138/18 Estron

Skal bestemmelse 2, litra a, til kapitel 90 i den kombinerede nomenklatur sammenholdt med de almindelige tariferingsbestemmelser 1 og 6 forstås således, at "dele og tilbehør, der i sig selv er varer henhørende under en position i dette kapitel eller i kapitel 84, 85 eller 91 ", henviser til varer i de firecifrede positionstekster i disse kapitler, eller skal bestemmelsen forstås således, at den tillige henviser til underpositionsteksterne (de første seks cifre) i kapit...


Domme
C-566/16 Vámos

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 282-292 - særordning for små virksomheder - fritagelsesordning - pligt til at vælge at anvende særordningen i referencekalenderåret

Domstolens dom:

EU-retten skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national bestemmelse, som udelukker anvendelsen af en national særordning for pålæggelse af merværdiafgift, der fastsætter en fritagelse for små virksomheder - vedtaget i henhold til bestemmelserne i afsnit XII, kapitel 1, afdeling 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem - på en afgiftspligtig person, der opfylder alle de materielle betingelser, men som ikke har benyttet muligheden for at vælge at anvende denne ordning på tidspunktet for sin anmeldelse af den økonomiske virksomheds påbegyndelse til skatte- og afgiftsmyndighederne.

Tidligere dokument: C-566/16 Vámos - Indstilling


C-30/17 Kompania Piwowarska

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - artikel 3, stk. 1 - alkohol og alkoholholdige drikkevarer - øl - aromatiseret øl - Plato-grad - beregningsmåde

Domstolens dom:

Artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer skal fortolkes således, at der ved fastsættelsen af afgiftsgrundlaget for aromatiseret øl ved hjælp af Plato-skalaen skal ske medregning af tørstoffet i stamurten, uden at de aromastoffer og den sukkeropløsning, der tilsættes efter gæringens afslutning, skal medregnes.

Tidligere dokument: C-30/17 Kompania Piwowarska - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Tyskland og Polen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen  

Bilag til Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Tyskland og Polen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/720 af 16. maj 2018 om åbning og forvaltning af et EU-toldkontingent for fjerkræ med oprindelse i Island

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Præcisering af reglerne for udstedelse og attestering af bl.a. EUR.1 certifikater for brugte biler

Nedsættelse af satsen for elvarmeafgift

Tyrkiet har udviklet et nyt system for certifikater

Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk pinsen 2018

Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 60. session)


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tobaksafgifter
Oprettelsesdato: 14-05-2018
Høringsfrist: 11-06-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).
Vedtaget den 15. maj 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 17. maj 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor det ikke er muligt for fordringshaver at give præcise data om forældelsesfrister til restanceinddrivelsesmyndigheden, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om det ikke er fordringshavers ansvar at indsende en fordring til inddrivelse, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om restanceinddrivelsesmyndigheden i dag foretager inddrivelsesskridt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om restanceinddrivelsesmyndigheden fremover, såfremt der ikke vedtages en automatisk forlængelse af forældelsesfristen på tre år, vil foretage udlægsforretninger uanset fordringens størrelse og skyldnerens betalingsevne m.v., til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre nærmere for konsekvenserne af ændringsforslag nr. 3, til skatteministeren

L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen

Bilag 11

Henvendelse af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer

Bilag 12

Henvendelse af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om baggrunden for, at ændringen om skattefri fusion mellem andelskasser og sparekasser eller banker kommer nu, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvordan lovforslagets vil påvirke prissætningen på henholdsvis elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler overfor tilsvarende konventionelle køretøjer i tilsvarende bilklasser, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor meget ministeren forventer, at brændstofforbruget vil stige for henholdsvis de tre mest solgte elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler med den nye WLTP-metode i forhold til den nuværende NEDC-metode, til skatteministeren

Spm. 12

Spm., i det tilfælde, at de miljøvenlige biltypers brændstofforbrug stiger mere end 21 pct. med den nye WLTP-metode, og derved bliver relativt dyrere end konventionelle og mindre miljøvenlige biler, er ministeren da indstillet på at drøfte med Folketinget, hvordan dette kan imødegås, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om det fortsat er vurderingen, at ændringen, af hvordan afgiftsbegunstigelserne i ølmoderationsordningen opgøres, vil gavne små og mellemstore producenter, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at give konkrete eksempler på, hvordan henholdsvis trafikselskaber og kunstnere vil blive påvirket af lovforslaget i forhold til deres praksis i dag i relation til momsfritagelse for selvstændige grupper, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der efter de gældende regler i fusionsskatteloven ikke er mulighed for skattefrit at gennemføre en skattefri fusion mellem en andelskasse og en sparekasse eller mellem en andelskasse og et selskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at uddybe, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at investeringsinstitutter, transparente enheder m.v. bedriver næringsvirksomhed i Danmark, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at kommentere og vurdere konsekvenserne, hvis det generelt bestemmes, at deltagelse i et dansk skattetransparent selskab medfører fast driftssted i Danmark, men at Folketinget så samtidig undtager deltagelse i selskaber, der opfylder de foreslåede krav i det foreslåede stk. 7 i selskabsskattelovens § 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 3, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis § 14 udgår af lovforslaget og overvejelser om at udskyde behandlingen af denne del af lovforslaget til næste folketingsår, til skatteministeren

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen

Bilag 11

Henvendelse af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer

Bilag 12

Henvendelse af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 5

L 237 - svar på spm. 5 om baggrunden for, at ændringen om skattefri fusion mellem andelskasser og sparekasser eller banker kommer nu, fra skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 355

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 172 (folketingsåret 2016-17) redegøre for, hvor stort et provenu staten regner med at få ind ved at inddrive moms fra udenlandske netbutikker. Derudover bedes ministeren tilkendegive, om han vil orientere Skatteudvalget om resultaterne af drøftelserne med de tyske myndigheder, når et sådant resultat foreligger.  Svar  

Spm. 362

Vil ministeren oplyse, hvor stort det forventede provenutab vil være ved henholdsvis at halvere og fjerne registreringsafgiften på elbiler, pluginhybridbiler og brændselscellebiler i hvert år, frem til afgiften er fuldt indfaset samt varigt. Svaret bedes opgjort i umiddelbart provenutab og efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

Spm. 368

Af SKAT’s kontrolaktivitetsplan 2018, jf. SAU alm. del – bilag 177, fremgår det, at flere af skattekontrolprojekterne går direkte på at anvende anmærkninger fra en revisor til at identificere og rette op på snyd (se eksempelvis side 19), på den baggrund bedes ministeren svare på følgende spørgsmål:- Er ministeren enig i, at sådanne kontrolprojekter kun iværksættes, fordi SKAT og Skatteministeriet netop mener, at revision og eventuelle anmærkninger har betydning for skattekontrollen?- Er ministeren enig i, at sådanne kontroltiltag er afhængig af, og reelt kun kan gennemføres, såfremt virksomheder bliver revideret af en revisor? - Kan ministeren redegøre for, hvordan skattekontrollen bliver tilrettelagt i forhold til de virksomheder, der slet ikke bruger revisor, og som derfor af gode grunde ikke kan have fået anmærkninger fra en revisor?  Svar  

Spm. 369

Ministeren bedes kommentere præsentationerne fra Rockwool Fonden og Dansk byggeri om opgørelsesmetoder for sort arbejde, jf. SAU alm. del – bilag 181, herunder særligt anbefalingerne fra Dansk Byggeri.  Svar  

Spm. 415

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu ved at forøge afgiftssatserne fra 20 til 30 pct. for henholdsvis udbud af væddemål (§ 6 i lov om afgifter af spil) og udbud af spil i et onlinekasino (§ 11 i lov om afgifter af spil). I svaret bedes provenueffekten ved at hæve afgiften opgjort for hvert procentpoint fra 20-30 pct. Provenueffekterne bedes opgjort som umiddelbar effekt, effekt efter tilbageløb samt effekt efter forventede adfærdsændringer.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse