MomsMail 2020, uge 03

Kære læser !

På moms-, told- og afgiftsområdet har ugen bl.a. bragt en god stribe artikler og en lille håndfuld afgørelser uden SKM-nummer, hvoraf et par stykker slet ikke er uinteressante.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Adjunkt/lektor til Professionsbachelor i skat

Brænder du for det skattefaglige område? Har du en profil, der gør, at du både kan undervise og deltage i udviklingsaktiviteter på området? Og har du lyst til at sætte dit præg på de skattefaglige uddannelser på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser? Så har vi måske et job til dig.

På Professionsbachelor i skat på Københavns Professionshøjskole (KP) er omdrejningspunktet at uddanne fremtidens skattemedarbejdere med fokus på skatte- og regnskabsfaglige opgaver. Det er en ny grunduddannelse, der optog studerende første gang 1. september 2018, og uddannelsen er placeret på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser. Vi søger en medarbejder, der kan varetage undervisning på både grunduddannelse og videreuddannelse for at styrke det samlede skattefaglige miljø på KP. 

Om jobbet
Stillingen er fortrinsvis en undervisningsstilling, hvor du i din undervisning skal understøtte den studerendes læring og vidensniveau med fokus på professionsdannelse. Stillingen indebærer dialogbaseret, praksisnær undervisning og vejledning af både unge på grunduddannelse og erfarne praktikere på videreuddannelse samt udvikling af viden på de faglige områder. 

Dine opgaver vil bl.a. omfatte: 

 • undervisning og vejledning af studerende og kursister samt sikre en sammenhæng mellem undervisning, praksis og viden
 • planlægning af undervisning i samarbejde med kolleger på grunduddannelse og videreuddannelse
 • omsætning af viden til undervisningsmateriale, f.eks. cases, øvelser, eksamensopgaver mv. i tæt samarbejde med dine kolleger
 • udvikling af viden inden for det skattefaglige område
 • ansvar for udvalgte fag på både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse.

Om dig
Du har ambitioner for undervisningen på det skattefaglige område og har en løsningsorienteret indstilling i forhold til variationen af opgaverne.

Derudover kan du genkende dig selv i følgende:  

 • Du har en relevant uddannelse på kandidat, master eller lignende niveau, f.eks. cand.jur., cand.merc.aud. eller cand.merc.jur. Du må meget gerne have en ph.d., men det er ikke et krav.
 • Du har dokumenteret kendskab til og gerne erfaring med ét eller flere af følgende specialer:
  - Skattestrafferet
  - Insolvensret og formueret med skattemæssigt perspektiv
  - Skatteforvaltningsret og forvaltningsret
  - Direkte beskatning og indirekte beskatning generelt
  - Regnskab og økonomi
 • Du har en høj faglighed, er ambitiøs og kan levere gode resultater inden for undervisning og udvikling.
 • Du er fleksibel og har lyst til at indgå i forskellige former for samarbejde.

Din arbejdsplads
Du bliver en central spiller på et stærkt hold bestående af 20 engagerede adjunkter, lektorer og konsulenter med brede kompetencer inden for offentlig forvaltning og skat. Vi er flerfagligt sammensat, og du kommer derfor til at arbejde sammen med kolleger med juridiske, økonomiske, organisatoriske, psykologiske og administrative baggrunde, hvor vi bestræber os på at kunne tilbyde:

 • en fleksibel arbejdsplads, en uformel omgangstone og højt til loftet
 • professionelle, skarpe og humoristiske kolleger.

Om os
Ved Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser på KP er det vores hovedopgave at uddanne morgendagens administrative medarbejdere, hvilket vi gør gennem tre professionsbacheloruddannelser samt en erhvervsakademiuddannelse. Herudover bidrager vi til opgaveløsningen i forhold til videreuddannelse for erfarne praktikere og laver forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med aktørerne i den offentlige sektor.

Vi er gennem vores uddannelser optaget af at bidrage til velfærdssamfundets udvikling, hvilket vi sigter på at gøre gennem dimittender, der aktivt spiller sammen med og understøtter den offentlige sektors øvrige velfærdsprofessioner. 

På KP har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste opgaver. Vi arbejder bl.a. på at styrke studiekulturen, så vores studerende bliver dygtige medarbejdere, der med de rette kompetencer kan bidrage til velfærdssamfundet.

Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser er organisatorisk placeret på Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet. Udover vores to professionsbacheloruddannelser samt erhvervsakademiuddannelsen, udbyder instituttet også Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen og på videreuddannelsesområdet udbyder vi Diplomuddannelse i skat og efteruddannelseskurser med skattefagligt indhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat på fuldtid som adjunkt eller lektor med start d. 1. oktober eller hurtigst muligt efter aftale.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, samt deltage i vores ambitiøse adjunktuddannelse. 

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020. 

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

Læs også mere om vores uddannelser:

•    Administrationsbachelor
•    Professionsbachelor i skat 
•    Administrationsøkonom
•    Diplomuddannelse i skat

Har du generelle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Pia Freil på telefon 2429 6435.

For nærmere information om den skattefaglige profil på grunduddannelsen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Majbritt Høy Espensen på telefon 2429 6304.

For nærmere information om den skattefaglige profil på efter- og videreuddannelse, er du velkommen til at kontakte lektor Ulla Margrethe Hansen på telefon 2373 3306.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest mandag den 31. august 2020. 

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. 

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 37 og 2. samtaler i uge 38 2020.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Se annoncen og søg jobbet.

Københavns Professionshøjskole, august 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Godtgørelse af afgifter på el, brændsler...
Nye momsregler i 2020 ved udtagning af...
Krav til underretning af parter om forventet sagsbehandlingstid er ikke overholdt
2019-34. Transportørers rolle ved internethandel uden for EU og klagevejledning i Toldstyrelsens afgørelser om told mv.
Quick fix: Kædehandler
Automatisk validering af udenlandske momsnumre
Momsrefusionsordningen for kommuner og regioner
Godtgørelse af energiafgifter for 2020
Praksisændring vedr. moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Bindende svar
Elafgift, campingpladser, godtgørelse, forbrug
Godtgørelse elafgift - elbiler - ladestander - ejerskab
Moms - Kommunes salg af fast ejendom

Domme
Registreringsafgift - dobbelt domicil - hjemmehørende i Danmark

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Godtgørelse af afgifter på el, brændsler...

Opdateret med nye satser for 2020


Beierholm

Nye momsregler i 2020 ved udtagning af...

Ændring af reglerne for moms ved udtagning af aktiver og ændret anvendelse af investeringsgoder


Folketingets Ombudsmand

Krav til underretning af parter om forventet sagsbehandlingstid er ikke overholdt

I underretninger til borgerne om forventet sagsbehandlingstid har Skatteankestyrelsen ramt mellem 16 og 49 måneder ved siden af i forhold til den faktiske sagsbehandlingstid i sagerne.


Folketingets Ombudsmand

2019-34. Transportørers rolle ved internethandel uden for EU og klagevejledning i Toldstyrelsens afgørelser om told mv.

På baggrund af omtale på Skatteforvaltningens hjemmeside indledte ombudsmanden en generel undersøgelse af spørgsmålet om transportørens rolle ved borgeres internethandel uden for EU, herunder et spørgsmål om delegation af afgørelseskompetence. Det fremgik bl.a. af hjemmesiden, at det, når en borger køber varer over internettet uden for EU, er transportøren, der beregner told mv. af varen, og at borgeren betaler told mv. til transportøren.


PwC

Quick fix: Kædehandler

Fra den 1. januar 2020 har EU fastlagt fælles regler for den momsmæssige behandling af kædehandel.EU-Kommissionen har vedtaget en række ændringer af det nuværende momssystem, som har betydning for den momsmæssige håndtering af grænseoverskridende transaktioner.


PwC

Automatisk validering af udenlandske momsnumre

Det nye materielle krav om validering af udenlandske momsnumre er trådt i kraft pr. 1. januar 2020.


PwC

Momsrefusionsordningen for kommuner og regioner

Social- og Indenrigsministeriet har præciseret momsrefusionsreglerne for udgifter til private tandlæger og lægeerklæringer. Udgifter til private tandlæger - funktion 4.62.85, Kommunal tandpleje Som noget helt særegent i forhold til de normale regler for konteringer af regninger på ydelser uden moms kan der under funktion 4.62.85 ”anvendes art 5.2 vedrørende udgifter til betalinger af regninger udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter”.


Redmark

Godtgørelse af energiafgifter for 2020

Redmark har opdateret moms§fakta om godtgørelse af energiafgifter for 2020 på el, vand og brændsler


Revisionsinstituttet

Praksisændring vedr. moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Skattestyrelsen er kommet med en fortolkning af EU-domstolsafgørelsen, C-71/18, KPC Herning. Et nyt styresignal er blevet sendt i udkast, hvor Skattestyrelsen erkender, at den hidtidige praksis på området er underkendt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elafgift, campingpladser, godtgørelse, forbrug

SKM2020.13.SR

Spørgsmålene handlede om, i hvilket omfang en campingsplads var forbruger af elektricitet og dermed berettiget til godtgørelse af elafgift af elektricitet til campister.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger var berettiget til godtgørelse af elafgift af el i forbindelse med salg af visse strømpakker til fastligger-campister efter elafgiftslovens § 11 e, stk. 2.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger var berettiget til godtgørelse af elafgift af el i en strømpakke, når fastligger-campisten først vælger strømpakke ved afslutningen af opholdet. Skatterådet fandt, at campistens mulighed for at vælge mellem strømpakkerne ved afslutningen af opholdet reelt svarer til og kan sidestilles med, at campisten betaler direkte efter målt forbrug.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger var berettiget til godtgørelse af elafgift af el i forbindelse med fast dagsafregning med to mulige maksimale strømmængder til andre campister efter elafgiftslovens § 11 e, stk. 2.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ikke havde adgang til elafgiftsgodtgørelse for et eventuelt merforbrug af elektricitet udover en afregnet strømpakke eller udover et maksimalt strømforbrug ved nævnte dagsafregning, når merforbruget blev afregnet efter særskilt måling, jf. elafgiftslovens § 11 e, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Godtgørelse elafgift - elbiler - ladestander - ejerskab

SKM2020.12.SR

Spørgsmålet handlede om, hvorvidt kravene til elafgiftsgodtgørelse var opfyldt for ladestandere, som anvendes til opladning af batterier til registrerede elbiler, når ejerskabet til ladestanderen ikke var hos spørger, men ladestanderne drives for spørgers regning og risiko, og spørger havde driftsansvaret for disse ladestandere.

Det ejendomsretlige ejerforhold til ladestanderen var ikke afgørende for muligheden for godtgørelse af elafgift i forbindelse med opladning af elbiler. Det afgørende var derimod, at ladestanderne drives for den momsregistrerede virksomheds regning og risiko.

Skatterådet kunne bekræfte, at så længe spørger var omfattet af særordningen jf. § 21, stk. 1 i lov nr. 1353 af 21. december 2012, og derved opfyldte kravet om at ladestanderne drives for virksomhedens regning og risiko, og at virksomheden opfyldte kravet om at være involveret i driften af ladestanderen, kunne spørger få godtgjort elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batteri til en registreret elbil efter procesreglerne i elafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1, uden at spørger ejede de ladestandere som anvendes til opladningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Kommunes salg af fast ejendom

SKM2020.11.SR

Spørger påtænker at sælge en del af en Ejendom, hvor der tidligere har været forsyningsvirksomhed. Herefter har Ejendommen været anvendt til blandt andet daginstitutioner og momsfritaget udlejning samt ligget ubenyttet hen.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers påtænkte overdragelse af en del af Ejendommen kan ske momsfrit.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - dobbelt domicil - hjemmehørende i Danmark

SKM2020.15.BR

Sagen angik, dels om sagsøgeren havde opholdt sig i Danmark i mere end 185 dage, og dels om sagsøgeren var hjemmehørende i Danmark eller Sverige, jf. registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, samt § 10.

Retten fandt, at sagsøgeren havde bopæl i Danmark efter registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Retten tillagde det i den forbindelse bl.a. vægt, at sagsøgeren havde fri rådighed over en lejlighed i Danmark, og at sagsøgeren drev en enkeltmandsvirksomhed i Danmark, hvor sagsøgerens personlige tilstedeværelse i høj grad var påkrævet. Forklaringerne for byretten samt de fremlagte telefonlister, færgebilletter og en af sagsøgeren udarbejdet kalender kunne ikke føre til en anden vurdering.

Af samme grunde fandt retten, at sagsøgeren var hjemmehørende i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.16.VLR

Straf - momssvig - bogføringsskik

T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter for perioden 01.01.11-31.03.14 hvor han afgav urigtige oplysninger til brug for momskontrollen samt særligt groft at have overtrådt lovgivningens krav til bogføring. T havde derved unddraget for 4.980.592 kr. i moms i alt.

T tilstod delvist i byretten. T forklarede at han var direktør i selskabet. Han stod for den daglige drift i relation til byggerierne. Han er uddannet landmand. Der var ikke nogen speciel grund til at det var ham, der kom til at stå som direktør. Han havde kontakten med kunder og underleverandørerne. Han hjalp til, hvis der skulle findes bilag, men ellers havde han ikke noget med bogføringen at gøre. Han deltog i møder med revisoren og fik en gennemgang af bilagene, men han har aldrig kontrolleret, om momsangivelserne var rigtige og han kontrollerede ikke efterposteringerne. Hans grundlag for at underskrive årsrapporten var revisorens gennemgang. Da de ikke havde et egentligt bogføringsprogram, brugte de regneark til at lave regnskab på. De skulle altid huske at rette i fakturanummeret manuelt, hvorfor det kan være årsagen til, at det samme fakturanummer er blevet brugt to gange. Der var rod i nummerrækkefølgen på fakturaerne. Det var alene medtiltalte i byretten og revisoren, der foretog og havde ansvaret for momsangivelserne. Han erindrer ikke hvem de havde som debitorer, da de blev erklæret konkurs. Han har ingen idé om, hvorfor moms af udenlandske varekøb m.v. er angivet forkert.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Byretten lagde til grund, at bogføringen i selskabet skete i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten, at revisor ikke havde noget af gøre med indberetningen af moms samt at momsangivelserne var fejlbehæftede både for så vidt angår salgs- og købsmoms. Begge tiltalte var bekendt med, at virksomheden ekspanderede voldsomt i perioden og der var komplikationer i regnskabet som følge af deres praksis med at fakturere, inden byggerierne var færdige. T måtte derfor have anset det for overvejende sandsynligt, at selskabets momsangivelser ikke var korrekte, og at staten som følge heraf blev unddraget moms. T idømtes 1½ års betinget fængsel samt en tillægsbøde på 4.950.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på den lange sagsbehandlingstid der var unødvendig, idet der i den mellemliggende periode ikke fremkom nye oplysninger eller blev foretaget efterforskning af betydning.

T trak sin tilståelse tilbage for landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. De foreliggende oplysninger om rollefordelingen mellem T og medejeren blev ikke tillagt betydning, idet de begge var strafferetligt ansvarlige for selskabets mangelfulde bogføring.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0179478
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT alene har anerkendt fradrag på 20 % af den indgående afgift vedrørende udgifter til etablering af oplevelsesplatform og havnefront/granittrappe. SKAT har som følge heraf nedsat selskabets købsmoms. Landsskatteretten godkender fuldt fradrag.
Afsagt: 20-11-2019

Journalnr: 16/0542359
Momspligt - botilbud for udviklingshæmmede beboere
Klagen skyldes, at SKAT har anset fonden for at have foretaget momspligtige leverancer. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist
Afsagt: 29-11-2019

Journalnr: 15/0781819
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 17/0987538
Udlejning af fast ejendom og prostitution
Klagen skyldes, at SKAT har anset de af klageren modtagne vederlag fra udlejning af fast ejendom og levering af seksuelle ydelser for momspligtige. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen betragteligt, primært af formelle grunde.
Afsagt: 19-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-01-2020 - 18-02-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-513/18 Autoservizi Giordano
Dato: 30-01-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 7, stk. 2 og 3 - begrebet »erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer« - national lovgivning, der fastsætter en nedsat punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie, som anvendes til regelmæssig passagerbefordring og ikke til lejlighedsvis kørsel med passagerer - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Dom
Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Indstilling
Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Ny sag

Indstilling C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara
Dato: 06-02-2020
Fiskale bestemmelser

Moms. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Timişoara (Rumænien) den 14. november 2018 - CT mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin - Serviciul inspecție persoane fizice og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Serviciul soluționare contestații 1

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Dom
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara - Ny sag


Indstillinger
C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - momsdirektivets artikel 287 og 288 - særordning for små virksomheder - fritagelse under visse omsætningsgrænser - beregning af denne omsætningsfrie grænse ved flere økonomiske aktiviteter - begrebet »transaktioner vedrørende fast ejendom«, som ikke »har karakter af bitransaktioner«, som skal medregnes

Generaladvokatens indstilling:

Begrebet transaktioner vedrørende fast ejendom, som har karakter af bitransaktioner, omfatter alle afgiftsfrie transaktioner som omhandlet i artikel 135, stk. 1, litra j), k) og l), i direktiv 2006/112/EF, som ikke har en nærmere forbindelse til virksomhedens (egentlige) afgiftspligtige aktivitet, og som er af beskedent omfang, dvs. ikke i sig selv overskrider frigrænsen. Den nærmere forbindelse foreligger ikke, hvis de enten udgør enkeltstående handlinger uden for virksomhedens egentlige formål eller ikke indebærer en væsentlig anvendelse af virksomhedens goder og tjenesteydelser.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) 2018/1977 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019–2020  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/216 af 30. januar 2019 om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 ( EUT L 038 af 8.2.2019 )

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/21 af 14. januar 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 79/2012 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/35 af 15. januar 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/39 af 16. januar 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1776 af 9. oktober 2019 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( EUT L 280 af 31.10.2019 )

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1776 af 9. oktober 2019 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( EUT L 280 af 31.10.2019 )

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) 2018/1977 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019–2020

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Meddelelse om materiale fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020Meddelelse om materiale fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020
SEP Sønderjylland Skatteudvalg - præsentation foretræde 16 jan - endelig

Bilag 9

Meddelelse om materiale fra Dansk Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020Meddelelse om materiale fra Dansk Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020
Foretræde for skatteudvalget - overskudsvar 16. januar
Ordførerbrev - overskudsvarme

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-19 fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarme om bemærkninger til lovforslag om genbrug af overskudsvarme, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bygge oven på aftalen om overskudsvarme med yderligere tiltag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til præsentationen, som blev vist ved SEP Sønderjyllands og Viborg Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til præsentationen og notatet, som blev henholdsvis vist og udleveret ved Dansk Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).

Bilag

Bilag 2

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag om, at den i lovforslaget foreslåede annullering af stigning i registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 også skal gælde i 2021, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad mindreprovenuet vil være, hvis registreringsafgiften helt fjernes på elbiler, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor stor en reduktion i CO2 videreførelsen af den nedsatte afgift vil have på sigt årligt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor stor en reduktion i C02 det vil medføre på sigt årligt, hvis man sænkede den samlede registreringsafgift for benzin- og dieselbiler til 85 pct, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om konsekvensen af at benytte den oprindelige trappemodel, til skatteministeren

L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler

Bilag 5

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Notat fra Finans og Leasing, som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 91 - svar på spm. 3 om bistand til en deling af lovforslaget i tre forslag, fra skatteministeren

Spm. 5

L 91 - svar på spm. 5 om borgere, der har indgået kontrakt om levering af en elbil m.v., men som først får den leveret efter den 1. februar 2020, fra skatteministeren

L 91 B Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler

Bilag 5

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Notat fra Finans og Leasing, som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 91 - svar på spm. 3 om bistand til en deling af lovforslaget i tre forslag, fra skatteministeren

Spm. 5

L 91 - svar på spm. 5 om borgere, der har indgået kontrakt om levering af en elbil m.v., men som først får den leveret efter den 1. februar 2020, fra skatteministeren

L 91 C Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler

Bilag 5

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Notat fra Finans og Leasing, som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 91 - svar på spm. 3 om bistand til en deling af lovforslaget i tre forslag, fra skatteministeren

Spm. 5

L 91 - svar på spm. 5 om borgere, der har indgået kontrakt om levering af en elbil m.v., men som først får den leveret efter den 1. februar 2020, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 120

Orientering om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i 2013-2018

Bilag 125

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT. (Orientering nr. 9 - januar 2020).

Bilag 129

Henvendelse af 16/1-20 fra AutoCamperRådet vedr. sæsonnummerplader for autocampere

Spørgsmål og svar

Spm. 205

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 16. januar 2020 fra AutoCamperRådet vedr. sæsonnummerplader for autocampere, jf. SAU alm. del - bilag 129.

Samrådsspørgsmål

Spm. P

Samrådsspm., om ministeren vil redegøre for de EU-forslag med relevans for Skatteudvalget, som ventes behandlet i 1. halvår 2020 under det kroatiske EU-formandskab, til finansministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse