MomsMail 2021, uge 47

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Vil du optimere dine OSS-indberetninger?

Domme
Fremmed arbejdskraft - fradrag for købsmoms - fakturaers realitet - bevisbyrde

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Rette omkostningsbærer og momsfradrag

En ny afgørelse fra Landsskatteretten illustrerer, at der ikke er fradrag for moms af en given udgift, hvis den indkøbte vare eller ydelse ikke er leveret til den virksomhed, der har betalt regningen.


Deloitte

Vil du optimere dine OSS-indberetninger?

Virksomheder, der har e-handel til andre EU-lande, kan nu indberette deres moms til One Stop Shop (OSS) med vores nyudviklede software – Deloitte OSS Tool. Softwaren forenkler administrationen af OSS-ordningen, så virksomheder nemt og enkelt kan indberette og overholde reglerne i de forskellige EU-lande.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Fremmed arbejdskraft - fradrag for købsmoms - fakturaers realitet - bevisbyrde

SKM2021.625.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt SKAT med rette havde nægtet sagsøgeren, der drev virksomhed med skalmuring, fradrag for indgående moms på fakturaer udstedt i 2014 af underleverandører af murerarbejde, jf. momslovens § 37, stk. 1, og hvorvidt sagsøgeren hæftede for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Retten fandt på baggrund af en konkret bevisvurdering, at der ikke var grund til at betvivle, at arbejdet var udført af underleverandørerne, og lagde i den forbindelse afgørende vægt på, at fakturaerne alle var udstedt af momsregistrerede virksomheder, at de var udsted til og betalt af sagsøgeren ved bankoverførsel, og at der var tale om fakturering af arbejde, der skulle være udført i underentreprise, som retten anså som et naturligt led i den virksomhed, som sagsøgeren i øvrigt udøvede. Videre lagde retten vægt på, at sagsøgeren både før og efter2014 havde anvendt underentreprenører til arbejde svarende til det fakturerede, og at SKAT havde anerkendt fradragsret for moms for sådanne fakturaer fra øvrige underentreprenører.

Skatteministeriet blev på denne baggrund tilpligtet at anerkende, at sagsøgerens momstilsvar for den omhandlede periode på i alt 458.421 kr. skulle nedsættes, og at sagsøgeren derfor heller ikke var indeholdelsespligtig af AM-bidrag og A-skat af beløb svarende til i alt 467.501 kr.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2021.630.GÆLDST

Regulering af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2022

Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2021.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.635.ØLR

Straf - skattesvig - gaver - pengeoverførsler ikke lån

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter for indkomstårene 2010-11, hvor hun havde undladt rettidigt at meddele at skatteansættelserne var for lave med i alt 5,6 mio. kr. T havde ikke selvangivet pengeoverførsler. T havde derved unddraget for 2.843.034 kr. i skat i alt.

T forklarede at de omhandlede pengeoverførsler var lån.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T måtte have indset, at pengeoverførslerne var gaver. Retten lagde vægt på, at det fremlagte gældsbrev med tilhørende allonger - navnlig sammenholdt med det oplyste om relationen mellem T og giveren - indeholder meget usædvanlige og for T særdeles fordelagtige vilkår, herunder, at lånet ikke forrentes, at lånet fra långivers side er uopsigelig, at der ikke skal betales afdrag af lånet, at der først senest 15 år efter lånets optagelse i 2025, hvor giver vil være 101 år, skal indgås aftale om afdrag og endelig at gældsbrevet ikke kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Endvidere hensås til at ud fra Ts økonomiske forhold må det anses for tvivlsomt om T indenfor en rimelig tidshorisont ville kunne have tilbagebetalt det angivelige lån. Lånet stod i åbenbart misforhold til Ts økonomiske forhold. Ts synspunkt om, at de pågældende pengeoverførsler var lån, blev først gjort gældende relativt sent under klagebehandlingen i Landsskatteretten. T idømtes 1 år og 3 måneders fængsel betinget grundet lang sagsbehandlingstid og en tillægsbøde på 2.825.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen men forhøjede fængselsstraffen til 1½ år betinget med vilkår om samfundstjeneste.

SKM2021.628.ØLR

Straf - skattesvig - aktier - tidspunkt for dispensation og afståelse

T var tiltalt for skattesvig for indkomståret 2016, idet han den 12. marts 2017 via Tast Selv indberettede befordringsfradrag uden at angive gevinst ved salg af sine unoterede medarbejderaktier i et selskab i forbindelse med sin fratræden med 1.481.845 kr. T havde derved unddraget for 622.374,90 kr. i skat.

T forklarede, at han den 19. maj 2019 anmodede økonomichefen om udbetaling af beløbet med fradrag af 27 % skat, den 20. maj 2019 modtog han dispensationen og den 21. maj 2019 fik han de 1.481.845 kr. udbetalt. Han gik derfor ud fra at det var nettobeløbet han fik udbetalt.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig. Når hensås til beløbets størrelse og modtagelsen af salgsnota fra selskabet, kunne T senest i forbindelse med modtagelsen af årsopgørelsen for 2016 ikke længere være i en vildfarelse og ansås for bevidst og med forsæt til unddragelse af skat, at have undladt at angive gevinsten. Såfremt selskabet havde indberettet, som de skulle i 2016, ville der fortsat mangle oplysninger til beregning af Ts beskatning af aktiesalget. T var derfor ikke omfattet af reglen om ansvarsfrihed i skattekontrollovens § 2, stk. 2. T idømtes 4 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste og en tillægsbøde på 300.000 kr. Tillægsbøden blev halveret henset til lang sagsbehandlingstid samt at T havde betalt det unddragne beløb.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men forhøjede fængselsstraffen til 5 måneder og tillægsbøden til 600.000 kr. Landsretten fandt, at T må anses for at have afstået aktierne ved betalingen af købesummen i overensstemmelse med ejeraftalens punkt 8.04, og at dispensationen således må anses for givet, inden T afstod aktierne. Der var ikke grundlag for at anse gevinsten som skattepligtig udbytte, men den skulle anses som aktieavance, som T selv skulle indberette, under henvisning til, at T vel den 19. maj 2016 gav selskabet meddelelse om at han ønskede det fulde beløb udbetalt med den virkning, men at selskabet skulle indeholde udbytteskat, men at han ved fremsendelsen af dispensationen til selskabet dagen efter må anses for at have givet meddelelse om, at dispensationsreglerne alligevel skulle anvendes.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-11-2021 - 28-12-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-154/20 Kemwater ProChemie
Dato: 09-12-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag for indgående afgift - materielle betingelser for fradragsretten - leverandørens egenskab af afgiftspligtig person - bevisbyrde - nægtelse af at indrømme ret til fradrag, når den faktiske leverandør ikke er blevet identificeret - betingelser

Tidligere dokument: C-154/20 Kemwater ProChemie - Dom

Indstilling C-253/20 Frie varebevægelser Impexeco PI Pharma
Dato: 13-01-2022
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Domme
C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - direktiv 2011/16/EU - artikel 1, stk. 1, artikel 5 og artikel 20, stk. 2 - anmodning om oplysninger - afgørelse om påbud om at meddele oplysninger - nægtelse af at efterkomme påbuddet - sanktion - de ønskede oplysningers »forventede relevans« - manglende individuel identifikation ved navn af de berørte skattepligtige personer - begrebet »identiteten af den person, der undersøges eller efterforskes« - begrundelse for anmodningen om oplysninger - rækkevidde - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til effektive retsmidler til prøvelse af afgørelsen om påbud om at meddele oplysninger - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - overholdelse af rettighedens væsentligste indhold

Domstolens dom:

1) Artikel 1, stk. 1, artikel 5 og artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF skal fortolkes således, at en anmodning om oplysninger skal anses for at vedrøre oplysninger, som ikke åbenlyst forekommer at være blottet for enhver forventet relevans, når de personer, der undersøges eller efterforskes som omhandlet i sidstnævnte bestemmelse, ikke er individuelt identificeret ved navn i denne anmodning, men hvor den bistandssøgende myndighed på grundlag af klare og tilstrækkelige forklarende angivelser har godtgjort, at den foretager en målrettet undersøgelse af en begrænset gruppe af personer, der er begrundet i en rimelig mistanke om manglende overholdelse af en specifik retlig forpligtelse.

2) Artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal fortolkes således, at en person, der er i besiddelse af oplysninger, og som:

- er blevet pålagt en administrativ bøde for manglende efterkommelse af en afgørelse om påbud om at meddele oplysninger inden for rammerne af en udveksling mellem nationale skattemyndigheder i henhold til direktiv 2011/16, som ikke i sig selv kan gøres til genstand for et søgsmål i henhold til den bistandssøgte medlemsstats nationale ret, og

- indirekte har anfægtet lovligheden af denne afgørelse inden for rammerne af et søgsmål anlagt til prøvelse af en sanktionsafgørelse truffet som følge af manglende efterkommelse af dette påbud, og som dermed først har fået kendskab til de minimumsoplysninger, der er omhandlet i dette direktivs artikel 20, stk. 2, under retsforhandlingerne i forbindelse med dette søgsmål,

efter den endelige anerkendelse af lovligheden af de nævnte afgørelser truffet over for den pågældende skal gives mulighed for at efterkomme afgørelsen om påbud om at meddele oplysninger inden for den frist, der oprindeligt var fastsat herfor i national ret, uden at dette medfører opretholdelse af den sanktion, som den pågældende var nødt til at pådrage sig for at kunne udøve sin ret til effektive retsmidler. Det er kun, hvis personen ikke efterkommer denne afgørelse inden for denne frist, at den pålagte sanktion lovligt kan håndhæves.

Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling


C-334/20 Amper Metal

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2 - momspligtig transaktion - begreb - artikel 168, litra a), og artikel 176 - ret til fradrag af indgående moms - afslag - reklameydelser, der ifølge afgiftsmyndigheden er uforholdsmæssigt dyre og nyttesløse - manglende angivelse af den afgiftspligtige persons omsætning

Domstolens dom:

Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person kan fradrage den indgående merværdiafgiften (moms) for reklameydelser, når en sådan levering af ydelser udgør en momspligtig transaktion som omhandlet i artikel 2 i direktiv 2006/112, og den har en direkte og umiddelbar tilknytning til en eller flere afgiftspligtige transaktioner i senere omsætningsled eller kan anses for generalomkostninger i forhold til hele den afgiftspligtige persons samlede omsætning, uden at der skal tages hensyn til den omstændighed, at den fakturerede pris for sådanne ydelser er for høj i forhold til den referenceværdi, der er fastsat af den nationale afgiftsmyndighed, eller at disse ydelser ikke har medført en stigning i den afgiftspligtiges omsætning.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

Agenda - 119th VATCOM meeting 22 11 2021 - EN.pdf

Info paper - Commission - Recent judgments of the CJEU - EN.pdf

Info paper - Options - Art 80 167a 199 and 199a - EN.pdf

WP 1020 - Commission - Case Vega International - Fuel cards - EN.pdf

WP 1022 - Slovakian question on the transfer of business assets - EN.pdf

WP 1023 - Commission question on the supply of liquified natural gas - EN.pdf

WP 1024 - Estonian consultation on the global margin scheme - EN.pdf

WP 1024 ADD - Estonian consultation on the global margin scheme - EN.pdf

WP 1026 - Latvian question on dietary recommendations - EN.pdf

WP 1027 - Commission question on VAT group and OSS - EN.pdf

WP 1028 - Polish consultation on warehousing arrangements - Fuel - EN.pdf

WP 1028 ADD - Polish consultation on warehousing arrangements - Fuel - EN.pdf

WP 1024 - Estonian consultation on the global margin scheme - EN.pdf

 

Nyt fra Kommissionen

First Trade Specialised Committee on Customs Cooperation and Rules of Origin

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets forordning (eu) 2021/2048 af 23. november 2021 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til de kanariske øer

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/2058 af 23. november 2021 om bemyndigelse af italien til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, bortset fra fritidsfartøjer

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/eu for så vidt angår tilladelse til kongeriget belgien til i en yderligere periode at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/1490 for så vidt angår tilladelse til ungarn til i en yderligere periode at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m·v·, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m·v· og lov om energiafgift af mineralolieprodukter ?m·v· (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme), BEK nr 2099 af 22/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om Skatteforvaltningens indsamling og behandling af visse oplysninger ved udvikling af it-systemer
Oprettelsesdato: 25-11-2021
Høringsfrist: 07-12-2021

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten og udkast til bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen
Oprettelsesdato: 25-11-2021
Høringsfrist: 03-12-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).
Vedtaget den 25. november 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for L 72

Bilag 3

Udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand.

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-21 fra Finans og Leasing om bedre data til brug for kreditværdighedsvurderinger, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om man skal kaste sig ud i nye store it-projekter, hvor der bruges machine learning, inden man har fået styr på de astronomiske it-projekter, som Skatteforvaltningen udvikler på nu, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvordan sikres det, at den øgede adgang til informationer for finansielle rådgiver ikke vil føre til dårligere forhandlingsforhold for forbrugerne, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 73 - svar på spm. 11 (pdf-version)

Spm. 12

Spm. om, hvordan og i hvilket omfang finansielle rådgivere med lovændringen kan dele og videregive oplysninger med kolleger og andre i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om det er risikofrit at lade finansielle rådgivere dele oplysninger i finanskoncerner, til skatteministeren

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 4

Supplerende høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema III (pdf-version)
Høringssvar III (pdf-version)

Bilag 5

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for, hvordan mindreprovenuet vil blive finansieret, til skatteministeren

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-21 fra Søren Jensen, Odder, om negativ renter, aldersopsparing og pensionsbeskatningsloven, til skatteministeren

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler regulering af antallet af cigaretter i en pakke, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om lovforslaget forbedrer eller forværrer folkesundheden i Danmark, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om man har fastsat det optimale afgiftsniveau for nikotinprodukter set i forhold til at få flest muligt til at stoppe med at bruge nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorfor der ikke indføres en maksimal grænse for indholdet af nikotin i nikotinprodukter, som branchen selv efterspørger, til skatteministeren

L 89 A Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 89 B Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 51

Regeringens udspil "Skærpet indsats mod økonomisk kriminalitet" - tredje etape af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark

Bilag 53

Henvendelse af 23/11-21 fra Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S om inddrivelse af gæld hos private

Bilag 55

Samlenotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af kvikskrankemiljø på toldområdet og om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 (KOM(2020)/673)

Bilag 56

Henvendelse af 24/11-21 fra Wolt Danmark om præsentation til foretræde

Bilag 57

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 7. december 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 59

Henvendelse af 5/11-21 vedr. brud på GDPR-lovgivning mv.

Bilag 61

Justitsministerens brev til UFO om henholdsvis afbeskikkelse og udpegning af et medlem af Undersøgelseskommissionen om SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 47

Vil ministeren oplyse omkostninger pr. sag for de forskellige klageinstanser på skatteområdet, dvs. sagsomkostninger pr. sag i skatteankenævn, landsskatteretten m.v. fordelt pr. år fra 2015 og til i dag?  Svar  

Spm. 48

Vil ministeren oplyse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid fordelt på de forskellige klageinstanser og nævn fordelt pr. år fra 2015 og til i dag?  Svar  

Spm. 52

Vil ministeren vurdere, hvorvidt det, i de tilfælde hvor man vælger afdragsfrie lån, vil være muligt at indføre en højere sats for den variable tinglysningsafgift, således at den variable del af tingslysningsafgiften forbliver uændret på 0,6 pct. af tinglysningssummen ved lån med afdrag, men at satsen forhøjes til henholdsvis 0,9 pct. eller 1,2 pct., hvis man vælger et afdragsfrit lån? Ministeren bedes oplyse provenuvirkningen efter tilbageløb og adfærd og arbejdsudbudsvirkning.  Svar  

Spm. 109

Vil ministeren oversende opdateret dokumentation for, at de forskellige typer af hybrid-biler – med afsæt i reduceret udledning af CO2 – kan betegnes som “grønne biler”?  Svar  

Spm. 110

Vil ministeren kommentere beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 111

Mener ministeren, at der er behov for at kontrollere flere end blot 3 pct. af virksomhederne med EU-handel? Der henvises til beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40.  Svar  

Spm. 112

I beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40, fremgår det, at Skattestyrelsen over 4 år gennemførte 440 kontroller af udtagne sager, og fandt i op til 87 pct. af kontrollerne momskarruselsvindel og opkrævede 2 mia. kr. Vil ministeren redegøre for, hvorfor Skattestyrelsen ikke har øget kontrollen på dette område, når der har været en så høj træfprocent?  Svar  

Spm. 113

Vil ministeren redegøre for implementeringen og nyttigheden af det europæiske Transaction Network Analysis-værktøj i kampen mod momssvindel og oplyse, om der kan gives et mere præcist skøn over det forventede provenutab end de 0,5-1 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 114

Vil ministeren give et mere præcist skøn over det forventede provenutab ved systematisk momskarruselsvig end de 1-5 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 115

Vil ministeren give et mere præcist skøn over det forventede provenutab forbundet med den – efter Rigsrevisionens opfattelse – utilstrækkelige proces for angivelse af ordinær moms end de 0,5-1 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 116

Vil ministeren give et mere præcist skøn over det forventede provenutab ved forkert udbetaling af negativ moms end de 1-5 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 117

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. november 2021 fra Wolt Danmark om præsentation til foretræde om systemer og samarbejde med skattemyndighederne, jf. SAU alm. del - bilag 56.  Svar  

Spm. 119

Vil ministeren oversende ministerredegørelse til beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne?  Svar  

Spm. 709

Vil ministeren opgøre udgiften til henholdsvis etablering, afgiftstab og støtteudbud (teknologineutral, markedsbaseret pulje efter samme model som Klimaaftalen fra juni 2020), hvis der skal etableres CCS-anlæg, der fanger yderligere 3 mio. t CO2 i 2030, heraf 1 mio. t på affaldsforbrændingsanlæg? Støttebehovet bedes opgjort for henholdsvis gældende forventning til kvoteprisen, jf. Opdateret 2025-fremskrivning, august 2021, og en kvotepris, der stiger til 800 kr. i 2030. Ministeren bedes endvidere oplyse, om støttepuljen til CCS og tilhørende CO2-reduktion fra Klimaaftalen juni 2020 er indregnet i regeringens økonomiske fremskrivninger og i klimafremskrivningen 2021?  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. B

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 7. december 2021, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse