MomsMail 2018, uge 23

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder bl.a. en stribe afgørelser uden SKM-nummer fra Landsskatteretten og i særdeleshed en interessant dom fra Højesteret, der fastslår, at zoologiske anlæg ikke driver museumsvirksomhed i lønsumsafgiftslovens forstand.

Vi bringer den officielle udgave af lønsumsafgiftsdommen fra Højesteret ligesom Skatteministeriets repræsentant, Kammeradvokaten, har været hurtigt ude og kommentere dommen endnu inden, den har nået det officielle register på SKATs hjemmeside.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms - salg af fast ejendom
Momsrefusion i Norge
Lovligt at 'pulje' anmodninger om aktindsigt, men frister gælder stadig
Zoologiske anlæg var ikke museer

Bindende svar
Tilskud, Moms
Godtgørelse af elafgift - servere placeret hos en datacenter-leverandør

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Moms - salg af fast ejendom

Momsfri virksomhedsoverdragelse og momsfrit salg af selskaber


Beierholm

Momsrefusion i Norge

Husk sidste frist for momsrefusion i Norge er fredag 29. juni 2018, for udgifter afholdt i kalenderåret 2017


Folketingets Ombudsmand

Lovligt at 'pulje' anmodninger om aktindsigt, men frister gælder stadig

Når en myndighed modtager flere aktindsigtsanmodninger om det samme emne, er det lovligt at behandle anmodningerne samlet for at spare ressourcer. Men offentlighedslovens tidsfrister skal stadig overholdes i forhold til hver enkelt journalist eller borger


Kammeradvokaten

Zoologiske anlæg var ikke museer

Højesteret har fastslået, at zoologiske anlæg ikke er fritaget for lønsumsafgift, da de ikke udøver museumsvirksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Tilskud, Moms

SKM2018.255.SR

Skatterådet bekræfter, at tilskuddet ikke udgør vederlag for en leverance, jf. momslovens § 27. Tilskuddet omfattes derfor ikke af momslovens anvendelsesområde, og tilskuddene skal derfor ikke belægges med moms.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Godtgørelse af elafgift - servere placeret hos en datacenter-leverandør

SKM2018.250.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger har ret til fuld godtgørelse af afgift af det forbrug af elektricitet, som medgår til procesformål i virksomheden, herunder viderefaktureret elafgift fra dens datacenter-leverandør vedrørende elforbrug af spørgers elektroniske udstyr, som er placeret hos datacenter-leverandøren, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1).

Skatterådet afviste at bekræfte, at spørger kunne opnå godtgørelse af den viderefakturerede elafgift fra 1. januar 2017, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Om begrebet ”museumsvirksomhed” i lønsumsafgiftsloven

Zoologiske anlæg drev ikke museumsvirksomhed i lønsumsafgiftslovens forstand og var derfor ikke omfattet af fritagelsen for lønsumsafgift


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.252.VLR

Straf - momssvig - strafudmåling - dokumentfalsk - fælles - og tillægsstraf

T var tiltalt for momssvig og 9 tilfælde af dokumentfalsk. T havde to virksomheder. I den første virksomhed havde han for 3. kvartal 2012 angivet et negativt momstilsvar på 525.000 kr. i stedet for den korrekte angivelse på 0 kr. T havde for den anden virksomhed for 1., 2. og 3. kvartal 2012 angivet et negativt momstilsvar på 179.388 kr., i stedet for mindst 40.770 kr. T unddrog herved for 745.158 kr. i moms i alt. T havde i forbindelse med SKATs afgiftskontrol gjort brug af falske fakturaer eller ordrebekræftelser for at få godkendt indgående moms.

T udeblev i byretten. T var tidligere straffet ved dom af 6. oktober 2010 med ubetinget fængsel og dom af 19. januar 2016 med delvis betinget fængsel.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde ved bevisvurderingen vægt på den foretagne dokumentation af indberetninger, fakturaer og at de skriftlige erklæringer, der er afgivet overfor SKAT af de virksomheder, der angiveligt har udstedt fakturaer til de to virksomheder var ejet af T. Dog blev det unddragne momstilsvar reduceret med 17.395 kr. vedrørende en markise, der tilsyneladende var leveret. T idømtes 1 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 725.000 kr. Byretten udmålte straffen som en fællesstraf således, at den omfattede såvel den betingede som ubetingede del af kombinationsdommen af 19. januar 2016.

For landsretten var såvel anklager og forsvarer af den opfattelse, at den fællesstraf, der skal udmåles, alene skal omfatte den betingede del af kombinationsdommen.

Landsretten var enig heri, med den bemærkning, at afsoning af den ubetingede del af kombinationsdommen nu var indledt.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte straffen til 9 måneders ubetinget fængsel. Straffen var tillige en tillægsstraf til dommene af 19. januar og 8. december 2016.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5671826
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører ekstraordninær genoptagelse af momstilsvaret på SKATs foranstaltning herunder spørgsmål om afgørelsens gyldighed grundet manglende begrundelse og partshøring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2018

Journalnr: 13/6304042
Forhøjelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens salgsmoms og nedsat virksomhedens købsmoms, da udgifterne er anset for private. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-05-2018

Journalnr: 18/0000292
Fradrag for tab
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-05-2018

Journalnr: 14/5275313
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-05-2018

Journalnr: 17/0990454
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2018

Journalnr: 13/0008967
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører opkrævning af salgsmoms af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2018

Journalnr: 15/2451376
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører opkrævning af yderligere moms af omsætning fra prostitution. Landsskatteretten nedsætter i al overvejende grad forhøjelsen til nul.
Afsagt: 24-05-2018

Journalnr: 17/0990409
Rejsegods
Klagen skyldes, at SKAT har afkrævet klageren told og afgifter i forbindelse med indførsel af cigaretter og vandpibetobak ved klagerens indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-05-2018

Journalnr: 16/0378883
Afgiftsmæssig identitet
Klagen skyldes, at SKAT har anset en Harley Davidson motorcykel for ombygget i et sådant omfang, at den har mistet sin afgiftsmæssige identitet, og har derfor afkrævet klageren registreringsafgift in solidum med motorcyklens tidligere ejere. Landsskatteretten finder, at SKAT ikke været berettiget til ekstraordinært at genoptage afgiftsfastsættelsen af motorcyklen.
Afsagt: 15-05-2018

Journalnr: 17/0516463
Registreringsafgiftspligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset klagerens køretøj for omfattet af registreringsafgiftspligten i Danmark og har derfor afkrævet registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-05-2018

Journalnr: 16/1797376
Rejsegods
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet øl- og spiritusafgift, idet klageren ikke tilstrækkeligt har dokumenteret, at de indførte drikkevarer var til privat brug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-06-2018 - 10-07-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-665/16 Gmina Wroclaw
Dato: 13-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - levering af varer mod vederlag - artikel 14, stk. 1 - overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode - artikel 14, stk. 2, litra a) - overdragelse til statskassen, mod betaling af en erstatningsydelse, af ejendomsretten til en ejendom tilhørende en kommune med henblik på anlæggelse af en national vej - begrebet »erstatningsydelse« - momspligtig transaktion

Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Dom
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Indstilling
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wrocław - Ny sag

Dom C-421/17 Polfarmex
Dato: 13-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af varer mod vederlag - et aktieselskabs overdragelse af en fast ejendom til en aktionær som modydelse for tilbagekøb af dennes aktier

Tidligere dokument: C-421/17 Polfarmex - Dom

Dom C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France
Dato: 14-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - artikel 28 TEUF og 30 TEUF - afgifter med tilsvarende virkning - artikel 110 TEUF - interne afgifter - socialt solidaritetsbidrag, der skal betales af selskaber - afgift - beregningsgrundlag - selskabers samlede årlige omsætning - direktiv 2006/112/EF - artikel 17 - overførslen af en vare til en anden medlemsstat - værdien af den overførte vare - inkludering i den samlede årlige omsætning

Tidligere dokument: C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France - Dom
Tidligere dokument: C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France - Indstilling
Tidligere dokument: C-39/17 Lubrizol France - Ny sag

Dom C-223/17 P Lubrizol France mod Rådet
Dato: 14-06-2018
Toldunion

Frie varevægelser. Appel iværksat den 26. april 2017 af Lubrizol France SAS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. februar 2017 i sag T-191/14, Lubrizol France SAS mod Rådet for Den Europæiske Union

Dom C-108/17 Enteco Baltic
Dato: 20-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2 - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en levering inden for Fællesskabet - betingelser - bevis for forsendelse eller transport af varer til en anden medlemsstat - transport under en ordning med suspension af punktafgifter - overdragelse af retten til at råde over varerne til køberen - momssvig - ingen forpligtelse for den kompetente myndighed til at bistå den afgiftspligtige person med at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at godtgøre opfyldelsen af betingelserne for fritagelse

Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Dom
Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Indstilling

Indstilling C-384/17 Transport Link Logistik N&N
Dato: 26-06-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - vejtransport - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - direktiv 1999/62/EF - artikel 9a - krav om forholdsmæssighed af sanktioner - overensstemmende fortolkning - direkte virkning - konsekvenser for nationale domstole og administrative myndigheder - beføjelse til at pålægge en mildere sanktion inden et lovgivningsmæssigt indgreb

Tidligere dokument: C-384/17 Transport Link Logistik N&N - Indstilling

Dom C-459/17 SGI Valériane
Dato: 27-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - ret til at fradrage indgående afgift - materielle betingelser for fradragsretten - faktisk levering af goderne

Tidligere dokument: C-459/17 SGI Valériane - Dom
Tidligere dokument: C-459/17 SGI - Ny sag

Dom C-90/17 Turbogás
Dato: 27-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 5, tredje afsnit - enhed, der fremstiller elektricitet til eget forbrug - mindre elektricitetsproducenter - artikel 14, stk. 1, litra a) - energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet - bindende fritagelse

Tidligere dokument: C-90/17 Turbogás - Dom
Tidligere dokument: C-90/17 Turbogás - Indstilling
Tidligere dokument: C-90/17 Turbogás - Ny sag

Dom C-364/17 Varna Holideis
Dato: 27-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af fast ejendom før Republikken Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union - salgsaftalens ugyldighed konstateret efter tiltrædelsen - forpligtelse til regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - fortolkning - Domstolens kompetence

Tidligere dokument: C-364/17 Varna Holideis - Dom
Tidligere dokument: C-364/17 Varna Holideis - Ny sag

Dom C-544/16 Marcandi
Dato: 05-07-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1), litra c) - udstedelse af »kreditter«, der gør det muligt at afgive bud i forbindelse med on line-auktioner - tjenesteydelse mod vederlag - forudgående transaktion - artikel 73 - beskatningsgrundlag

Tidligere dokument: C-544/16 Marcandi - Indstilling
Tidligere dokument: C-544/16 Marcandi - Dom
Tidligere dokument: C-544/16 Marcandi - Ny sag

Dom C-320/17 Marle Participations
Dato: 05-07-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, 9 og 168 - økonomisk virksomhed - et holdingselskabs direkte eller indirekte indgriben i administrationen af sine datterselskaber - et holdingselskabs udlejning af en ejendom til sit datterselskab - fradrag af indgående afgift - moms, som et holdingselskab har betalt af de udgifter, der er afholdt til at erhverve kapitalandele i andre virksomheder

Tidligere dokument: C-320/17 Marle Participations - Dom
Tidligere dokument: C-320/17 Marle Participations - Ny sag

Indstilling C-305/17 Frie varebevægelser FENS
Dato: 05-07-2018
Fiskale bestemmelser

Frie varebevægelser - told ved udførsel - afgifter med tilsvarende virkning som told - interne afgifter - afgift for nettjenester i forbindelse med transmission af elektricitet

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Dom
Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-196/18 Soares de Sousa

Er EU-retten, navnlig artikel 110 TEUF, til hinder for, at en afgiftsretlig bestemmelse som artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i Código do IUC pålægger køretøjer af samme mærke, model, forbrændingsmetode og alder en strengere afgift som følge af, at de har været indregistrerede i andre medlemsstater?


Indstillinger
C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112/EF skal fortolkes således, at der indtræder afgiftspligt ved betalingen af et på forhånd bestemt beløb i tilfælde af en førtidig ophævelse af en kontrakt, såfremt betalingen skal anses for vederlag for de allerede leverede ydelser og ikke er begrænset til at godtgøre et lidt formuetab.

2) For denne fortolkning er det irrelevant, at formidleren af sådanne kontrakter med bindingsfrist får et højere vederlag end for kontrakter uden bindingsfrist. Det er ligeledes irrelevant, at beløbet efter national ret skal anses for en bod.


Domme
C-49/17 Koppers Denmark

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftspligtens indtræden - forbrug af energiprodukter produceret på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer energiprodukter - energiprodukter, der anvendes til andre formål end som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning - forbrug af solvent som brændsel på et tjæredestillationsanlæg

Domstolens dom:

Artikel 21, stk. 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der har produceret dem, med henblik på fremstilling af andre energiprodukter ikke henhører under den undtagelse vedrørende den afgiftsudløsende begivenhed, der er fastsat i nævnte bestemmelse, i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor de energiprodukter, der fremstilles som den pågældende virksomheds hovedaktivitet, anvendes til andet end motorbrændstof og brændsel til opvarmning.

Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Annex 1

Study on Council Directive 92/83/EEC on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages
Annex 2
Executive SummaryThe purpose of this Study is to contribute to the Impact Assessment of a possible revision of Council Directive 92/83/EEC on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages. The Study includes a baseline assessment of a series of issues, which emerged from the previous evaluation of the Directive and analyses how these problems may evolve if no EU action is taken. Secondly, the Study formulates a set of possible policy options to address these problems and assesses their likely impacts.06/2018'Effective tax rates in an enlarged European Union' - (Report 2017)The project 'Effective tax rates in an enlarged European Union' is based on the methodology used for the calculation of effective tax rates (ETRs) as set out by Devereux and Griffith (1999, 2003). The project includes a focus on the effects ....

  

EU budget: Boosting cooperation between tax and customs authorities for a safer and more prosperous EU

Questions and Answers on the Customs and Fiscalis programme

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/789 af 25. maj 2018 om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven  


Indholdsfortegnelse