MomsMail 2018, uge 22

Kære læser !

En forholdsvist omfangsrig MomsMail i denne uge, hvor der er nyt fra både ind- og udland, bl.a. en dom fra EU-Domstolen om fradrag for momsen af forudbetalinger.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Afgift for kraftvarmeanlæg med røggaskondensering
Rejsebureauer og moms
Nye regler om elafgift for både virksomheder og private
Afgift på alkoholholdige drikkevarer
Elafgiften på rumvarme m.v. nedsættes for virksomheder og private
Energi & Forsyning - Maj 2018
EU's modtræk til USA's tillægstold på stål og aluminium
Analyse:"Domstolsprøvelse i skatte- og afgiftssager"
Godtgørelse af energiafgifter skæpper i kommunekassen
Så blev det vedtaget - elvarmeafgiften sænkes

Udkast til styresignal
Aktindsigt i interne dokumenter - udkast til styresignal

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 nye sager
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Afgift for kraftvarmeanlæg med røggaskondensering

Skatterådet har i et bindende svar tilkendegivet, at et kraftvarmeanlæg med to ovnlinjer til forbrænding af affald, [...]


BDO

Rejsebureauer og moms

Rejsebureauer og rejsearrangører er momspligtige, men kun af deres salg af pakkerejser. Bureauerne skal endvidere afregne momsen efter helt særlige regler. Der gælder derfor specielle regler for fakturering, ligesom der stilles bestemte krav til bogføringen.


BDO

Nye regler om elafgift for både virksomheder og private

Virksomhederne kan nu få godtgjort en større andel af den elafgift, som de betaler for elektricitet, der anvendes til rumvarme, aircondition samt varmt vand, mens private med elvarme skal betale mindre for deres elektricitet.


Beierholm

Afgift på alkoholholdige drikkevarer

Praksisændring for afgift på alkoholholdige drikkevarer - Genoptagelse. Praksisændringen gælder for produkter, hvor øl eller vin blandes med spiritus


Dansk Revision

Elafgiften på rumvarme m.v. nedsættes for virksomheder og private

Elafgiften på rumvarme m.v. nedsættes for virksomheder og private


EY

Energi & Forsyning - Maj 2018

I denne udgave kan du læse om skattefrihed for fjernvarmeselskaber, havne og skattefritagelse og Havnelovsudvalgets anbefalinger.

  • Skattefrihed for fjernvarmeselskaber - hvor står vi nu?. Fjernvarmeselskaber er som udgangspunkt fritaget for selskabsbeskatning. Det følger af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Fritagelsen er dog betinget, og da der er tale om en undtagelse til hovedreglen om generel selskabsbeskatning fortolkes reglen indskrænkende. Brydes der med blot én af betingelserne omfattes hele varmeaktiviteten af skattepligt, hvor beskatning sker med 22 %.
  • Havne og skattefritagelse. De fleste danske erhvervshavne er i dag skattefritaget, og det ses i vid udstrækning også at være tilfældet i andre europæiske lande, hvor havne ofte modtager offentlig støtte på forskellig vis. Som følge af den nyligt offentliggjorte havnelovsudvalgsrapport med anbefalinger til ændringer af havneloven, er det interessant at se nærmere på de skattemæssige rammer for havne.
  • Havnelovsudvalgets anbefalinger. Den 4. maj 2018 blev anbefalingerne fra ekspertudvalget om havneloven offentliggjort. Havneudvalgets anbefalinger trækker i retning af fair og lige konkurrence, markedstest m.v., og der kan drages paralleller til visse dele af energi- og forsyningssektoren, som også i høj grad foregår i kommunalt ejede selskaber frem for i den kommunale forvaltning - med alt, hvad det indebærer.


EY

EU's modtræk til USA's tillægstold på stål og aluminium

Den 17. maj 2018 udstedte Europa-Kommissionen gennemførselsforordning (EU) 2018/724, som giver EU ret til at lægge en tillægstold på visse varer fra USA. Denne mulighed vil blive taget i brug fra og med 20. juni 2018 ved import af forskellige varer fra USA til EU, da USA har indført tillægstold på stål og aluminium fra EU. EU’s tillægstold vil blive indført i faser.


JUSTITIA

Analyse:"Domstolsprøvelse i skatte- og afgiftssager"

Domstolsreformen har været i kraft i 10 år. Med reformen fulgte et princip om, at skatte- og afgiftssager skal anlægges ved og afgøres af byretten i første instans. Byretten kan dog efter anmodning fra en part henvise en sag til behandling ved landsretten, eller byretten kan beslutte, at en sag skal behandles af tre dommere fremfor som normalt af én dommer. Endvidere lagde man med reformen op til en øget anvendelse af sagkyndige dommere og en vis specialisering i byretterne. Jubilæet er en god anledning til at gøre status på, hvordan disse regler har været anvendt på skatte- og afgiftsområdet. Justitia har således gennemgået alle offentliggjorte domme vedrørende skatter og afgifter for årene 2014, 2015 og 2016 med henblik på at undersøge, i hvilket omfang sagerne er henvist til landsretten, henholdsvis i hvilket omfang sagerne har været behandlet af tre dommere i byretten. Endvidere er det undersøgt, hvor ofte der har været anvendt sagkyndige dommere, og i hvilket omfang byretterne har ladet afdelinger og/ eller dommere specialisere sig i skatte- og afgiftssager. Nærværende artikel fremlægger resultatet af undersøgelserne.


PwC

Godtgørelse af energiafgifter skæpper i kommunekassen

PwC erfarer at kommunerne har penge tilgode. Det har resulteret i et større millionbeløb til glæde for kommunerne og ikke mindst borgerne i kommunerne


PwC

Så blev det vedtaget - elvarmeafgiften sænkes

Så er lovforslaget, som giver lavere elafgift på elektricitet til rumvarme, airconditionog opvarmning af vand vedtaget.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Aktindsigt i interne dokumenter - udkast til styresignal

18-0440989

Pr. 1. juli 2018 etableres en ny struktur i skatteforvaltningen, hvorfor der er behov for at fastlægge retningslinjer for behandling af anmodninger om aktindsigt i interne arbejdsdokumenter. Parter har altid ret til aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der udveksles mellem styrelserne i Skatteforvaltningen og mellem fagdirektørområder i de enkelte styrelser. Parter har derimod ikke ret til aktindsigt i interne dokumenter, der udveksles mellem underdirektørområder og/eller enheder i underdirektørområderne i de enkelte fagdirektørområder. Personer m.fl., der ikke er parter, har som udgangspunkt ikke aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, der er udvekslet mellem styrelserne i Skatteforvaltningen eller inden for en styrelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.247.ØLR

Straf - momssvig - dokumentfalsk - udmålingsanke - ikke dokumenteret lovligt forfald

T var tiltalt for momssvig ved for perioden januar 2008 - 9. februar 2011 at have afgivet urigtige oplysninger om momstilsvaret i sin personlige virksomhed, idet hun angav et momstilsvar på -2.606.561 kr. uagtet det rettelig var -207.495 kr. Hun havde derved unddraget for 2.399.066 kr. i moms. T var endvidere tiltalt for dokumentfalsk overfor SKAT og byretten i en fogedsag. T havde blandt andet lavet falske fakturaer, et falsk dokument fra flyselskab og falsk lægeerklæring.

T afgav ikke forklaring i byretten.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes fængsel i 1 år og 3 måneder, hvoraf de 6 måneder ubetinget samt en tillægsbøde på 2.399.000 kr. Byretten lagde blandt andet vægt på de involverede beløb, det faste og langvarige forsæt og karakteren af de i alt ti tilfælde af dokumentfalsk. Efter sagens karakter og oplysningerne om T's manglende egnethed til at udføre samfundstjeneste, blev der ikke fastsat vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Sagen blev i landsretten behandlet som en udmålingsanke, idet T udeblev fra hovedforhandlingen uden at have dokumenteret lovligt forfald. Den fremlagte lægeerklæring, som ikke er baseret på en aktuel personlig undersøgelse af T, udgjorde ikke fornøden dokumentation.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0397959
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af ansættelsen af momstilsvaret for afgiftsperioden 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2018

Journalnr: 14/3533340
Moms ved salg af brugte køretøjer
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet, skal efterbetale for lidt angivet salgsmoms ved salg her i landet af overvejende importerede nye og brugte køretøjer fra andre EU-lande. Endvidere foreligger der for Landsskatteretten spørgsmål om SKATs afgørelse er ugyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-03-2018

Journalnr: 11/0297941
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret ved genoptagelse af tidligere afgørelse. Sagen hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.
Afsagt: 30-04-2018

Journalnr: 14/2584166
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2018

Journalnr: 16/0905467
Ombygning af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skatterådet har svaret nej til et spørgsmål om, om indretning af taglejligheder i eksisterende fællesareal i tagetage betragtes som ombygning af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2018

Journalnr: 14/2237712
Pålæg af erhvervelsesmoms
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets afgiftstilsvar, idet selskabet er pålagt erhvervelsesmoms. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, dog med en ændret begrundelse.
Afsagt: 04-05-2018

Journalnr: 14/2742161
Toldskyld
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabet for debitor i forbindelse med opkrævning af told af et vareparti skalrejer, jf. EF-Toldkodeksens artikel 203, stk. 3, 3. pind. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-06-2018 - 03-07-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-49/17 Koppers Denmark
Dato: 06-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftspligtens indtræden - forbrug af energiprodukter produceret på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer energiprodukter - energiprodukter, der anvendes til andre formål end som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning - forbrug af solvent som brændsel på et tjæredestillationsanlæg

Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Indstilling
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Ny sag

Indstilling C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Dato: 07-06-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Dom
Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Indstilling
Tidligere dokument: C-295/17 Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia - Ny sag

Dom C-665/16 Gmina Wroclaw
Dato: 13-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - levering af varer mod vederlag - artikel 14, stk. 1 - overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode - artikel 14, stk. 2, litra a) - overdragelse til statskassen, mod betaling af en erstatningsydelse, af ejendomsretten til en ejendom tilhørende en kommune med henblik på anlæggelse af en national vej - begrebet »erstatningsydelse« - momspligtig transaktion

Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Dom
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Indstilling
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wrocław - Ny sag

Dom C-421/17 Polfarmex
Dato: 13-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af varer mod vederlag - et aktieselskabs overdragelse af en fast ejendom til en aktionær som modydelse for tilbagekøb af dennes aktier

Tidligere dokument: C-421/17 Polfarmex - Dom

Dom C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France
Dato: 14-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - artikel 28 TEUF og 30 TEUF - afgifter med tilsvarende virkning - artikel 110 TEUF - interne afgifter - socialt solidaritetsbidrag, der skal betales af selskaber - afgift - beregningsgrundlag - selskabers samlede årlige omsætning - direktiv 2006/112/EF - artikel 17 - overførslen af en vare til en anden medlemsstat - værdien af den overførte vare - inkludering i den samlede årlige omsætning

Tidligere dokument: C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France - Dom
Tidligere dokument: C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France - Indstilling
Tidligere dokument: C-39/17 Lubrizol France - Ny sag

Dom C-223/17 P Lubrizol France mod Rådet
Dato: 14-06-2018
Toldunion

Frie varevægelser. Appel iværksat den 26. april 2017 af Lubrizol France SAS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. februar 2017 i sag T-191/14, Lubrizol France SAS mod Rådet for Den Europæiske Union

Dom C-108/17 Enteco Baltic
Dato: 20-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2 - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en levering inden for Fællesskabet - betingelser - bevis for forsendelse eller transport af varer til en anden medlemsstat - transport under en ordning med suspension af punktafgifter - overdragelse af retten til at råde over varerne til køberen - momssvig - ingen forpligtelse for den kompetente myndighed til at bistå den afgiftspligtige person med at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at godtgøre opfyldelsen af betingelserne for fritagelse

Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Dom
Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Indstilling

Indstilling C-384/17 Transport Link Logistik N&N
Dato: 26-06-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - vejtransport - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - direktiv 1999/62/EF - artikel 9a - krav om forholdsmæssighed af sanktioner - overensstemmende fortolkning - direkte virkning - konsekvenser for nationale domstole og administrative myndigheder - beføjelse til at pålægge en mildere sanktion inden et lovgivningsmæssigt indgreb

Tidligere dokument: C-384/17 Transport Link Logistik N&N - Indstilling

Dom C-459/17 SGI Valériane
Dato: 27-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - ret til at fradrage indgående afgift - materielle betingelser for fradragsretten - faktisk levering af goderne

Tidligere dokument: C-459/17 SGI Valériane - Dom
Tidligere dokument: C-459/17 SGI - Ny sag

Dom C-90/17 Turbogás
Dato: 27-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 5, tredje afsnit - enhed, der fremstiller elektricitet til eget forbrug - mindre elektricitetsproducenter - artikel 14, stk. 1, litra a) - energiprodukter, der anvendes til produktion af elektricitet - bindende fritagelse

Tidligere dokument: C-90/17 Turbogás - Dom
Tidligere dokument: C-90/17 Turbogás - Indstilling
Tidligere dokument: C-90/17 Turbogás - Ny sag

Dom C-364/17 Varna Holideis
Dato: 27-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af fast ejendom før Republikken Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union - salgsaftalens ugyldighed konstateret efter tiltrædelsen - forpligtelse til regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - fortolkning - Domstolens kompetence

Tidligere dokument: C-364/17 Varna Holideis - Dom
Tidligere dokument: C-364/17 Varna Holideis - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-185/18 Oro Efectivo

Spørgsmålet om, hvorvidt Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og princippet om afgiftsneutralitet, der følger af dette direktiv, samt Domstolens praksis, som fortolker dette princip, er til hinder for en national lovgivning, i medfør af hvilken en medlemsstat kan anmode en erhvervsdrivende om betaling af en indirekte afgift, som er forskellig fra moms, som følge af den erhvervsdrivendes erhvervelse fra en privatperson af løsøre (nemlig guld, søl...

C-201/18 Mydibel

Skal artikel 14, 15, 168, 184, 185, 187 og 188 i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes og anvendes således, at momsen på et fast investeringsgode, der oprindeligt er fratrukket korrekt, reguleres/berigtiges, når dette faste investeringsgode har været genstand for en »sale and lease back«-transaktion (salg og tilbageleasing), idet [...]

C-221/18 P - EDF mod Kommissionen


Indstillinger
C-664/16 Vadan

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, 168, 178, 179 og 273 - princippet om momsens neutralitet - fradragsret for indgående moms - materielle betingelser - formkrav - manglende fakturaer

Generaladvokatens indstilling:

Idet der henvises til de faktiske omstændigheder i hovedsagen skal artikel 167, 168, 178 og 226 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at en afgiftspligtig person, som ikke har opbevaret fakturaer, der bekræfter dennes ret til at fradrage moms i forhold til levering af varer eller tjenesteydelser, ikke kan føre bevis for disse transaktioner på grundlag af en erklæring, der er udfærdiget af sagkyndige udpeget af den forelæggende ret, med henblik på at anslå værdien af byggematerialer og arbejdskraft, som er indgået i opførelsen af bygninger, under hensyntagen til den omstændighed, at der er forløbet lang tid siden det omhandlede nybyggeri var genstand for et momspligtigt salg.


Domme
C-660/16 Kollroß Wirtl

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af varer - artikel 65 - artikel 167 - betaling af afdrag for erhvervelsen af en vare, der ikke leveres - leverandørens retlige repræsentanters straffedom for bedrageri - leverandørens insolvens - fradrag for indgående afgift - betingelser - artikel 185 og 186 - den nationale afgiftsmyndigheds regulering - betingelser

Domstolens dom:

1) Artikel 65 og 167 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at under omstændigheder som de i hovedsagerne omhandlede kan retten til fradrag af merværdiafgift på en foretaget forudbetaling ikke nægtes den potentielle køber af de omhandlede varer, da forudbetalingen er blevet foretaget og modtaget, alle relevante elementer for den fremtidige levering på tidspunktet for betalingen kunne anses for at være kendt af køberen, og leveringen af varerne derfor forekom sikker. En sådan ret kan imidlertid nægtes den nævnte køber, hvis det på baggrund af objektive elementer er fastslået, at den pågældende på tidspunktet for forudbetalingen vidste eller ikke med rimelighed kunne være uvidende om, at denne levering var usikker.

2) Artikel 185 og 186 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at de under omstændigheder som de i hovedsagerne omhandlede ikke er til hinder for en national lovgivning eller praksis, hvorefter reguleringen af merværdiafgiften på en forudbetaling med henblik på leveringen af en vare er undergivet en betingelse om leverandørens tilbagebetaling af denne forudbetaling.

Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß Wirtl - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig  

Bilag til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. maj 2018 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) (Høring)  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic register

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down the general arrangements for excise duty (recast)

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of trade between Member States

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Præferenceoprindelse - spørgeskema og testversion fra Kommissionen

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Gennemførelse af skatteundgåelsesdirektivet)
Oprettelsesdato: 31-05-2018
Høringsfrist: 28-06-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 19

Henvendelse af 29/5-18 fra KPMG Acor Tax

Spørgsmål og svar

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om, hvilken dato man i Skatteministeriet blev klar over, at overgangen til WLTP-målemetoden ville kunne medføre et øget afgiftsprovenu for visse biler, til skatteministeren

Spm. 34

L 237 - svar på spm. 34 om ministeren kan bekræfte, at det er tidspunktet for videregivelsen af provision m.v. fra pengeinstitut, fondsmæglerselskab etc. til investor, som er afgørende for, hvornår der skal ske indberetning efter lovforslagets § 13, nr. 2, fra skatteministeren

Spm. 35

L 237 - svar på spm. 35 om ministeren kan bekræfte, at indberetningen af videregiven provision m.v. efter lovforslagets § 13, nr. 2, vil kunne ske via et web-interface, fra skatteministeren

Spm. 36

L 237 - svar på spm. 36 om ministeren kan bekræfte, at indberetningerne efter lovforslagets § 13, nr. 2, skal ske én gang årligt, fra skatteministeren

Spm. 37

L 237 - svar på spm. 37, om indberetning af videregiven provision m.v. efter lovforslagets § 13, nr. 2, vil skulle ske på fondskodeniveau, fra skatteministeren

Spm. 38

L 237 - svar på spm. 38 om kommentar til henvendelsen af 29/5-18 fra KPMG Acor Tax, fra skatteministerenSAU L 237 - Svar på spm. 38.pdf
SAU L 237 - svar på spm. 7.pdf
SAU L 237 - Svar på spm. 31.pdf

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 19

Henvendelse af 29/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 20

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 21

2. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 22

Henvendelse af 30/5-18 fra FSR - danske revisorer

Bilag 23

Henvendelse af 30/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 24

Udskydelse af afgivelse af tillægsbetænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 31

L 237 - svar på spm. 31 om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, fra skatteministeren

Spm. 32

L 237 - svar på spm. 32 om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, fra skatteministeren

Spm. 33

L 237 - svar på spm. 33 om, hvilken dato man i Skatteministeriet blev klar over, at overgangen til WLTP-målemetoden ville kunne medføre et øget afgiftsprovenu for visse biler, fra skatteministeren

Spm. 34

L 237 - svar på spm. 34 om ministeren kan bekræfte, at det er tidspunktet for videregivelsen af provision m.v. fra pengeinstitut, fondsmæglerselskab etc. til investor, som er afgørende for, hvornår der skal ske indberetning efter lovforslagets § 13, nr. 2, fra skatteministeren

Spm. 35

L 237 - svar på spm. 35 om ministeren kan bekræfte, at indberetningen af videregiven provision m.v. efter lovforslagets § 13, nr. 2, vil kunne ske via et web-interface, fra skatteministeren

Spm. 36

L 237 - svar på spm. 36 om ministeren kan bekræfte, at indberetningerne efter lovforslagets § 13, nr. 2, skal ske én gang årligt, fra skatteministeren

Spm. 37

L 237 - svar på spm. 37, om indberetning af videregiven provision m.v. efter lovforslagets § 13, nr. 2, vil skulle ske på fondskodeniveau, fra skatteministeren

Spm. 38

L 237 - svar på spm. 38 om kommentar til henvendelsen af 29/5-18 fra KPMG Acor Tax, fra skatteministeren

Spm. 39

L 237 A - svar på spm. 39 om, hvorvidt ministeren agter at imødekomme Socialdemokratiets tidligere forslag om at optage drøftelserne om evalueringen af elbilsaftalen på denne side af sommerferien, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 237 A - svar på spm. 39.docx

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-18 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-18 fra KPKG Acor Tax, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 208

Henvendelse af 26/5-18 fra John Hansen vedrørende kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj

Bilag 209

Orientering om evaluering af den ændrede klagestruktur på skatteområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 445

Vil ministeren redegøre for, hvad en afgiftsfritagelse af henholdsvis 100.000, 200.000 og 500.000 ekstra el-biler indebærer i mindreprovenu fra registreringsafgiften?

Spm. 452

Vil ministeren redegøre for udviklingen i salget af plug-in hybridbiler siden de tre registreringsafgiftsnedsættelser?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse