MomsMail 2019, uge 13

Kære læser !

Midt i mellem BREXIT og moms i investeringsforeninger, der igen præger MomsMail, har der i denne uges nyhedsstrøm sneget sig en Højesteretsdom ind, som jeg i hvert fald ikke har set andre steder. Højesteret ændrer landsrettens afgørelse (SKM2018.368.ØLR) og fastslår, at det er en betingelse for momsfradrag at de pågældende varer faktisk er blevet leveret.

Du finder dommen under "Nyt fra domstol.dk".

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
BREXIT – Virksomheder med lejlighedsvis varesamhandel med Storbritannien
BREXIT – Mulighed for at søge momsrefusion for 1. kvartal 2019
Momspenge til husejere med ældre solcelleanlæg/vindmøller
Det betyder Brexit for dit SAP-system og din momsopsætning
Reglerne for beskatning af gulpladebiler
Godt nyt om brugtmoms og...
Er din virksomhed klar til Brexit?
Hvis Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit
Hvad betyder Brexit?
Nye momsregler for handel mellem EU-lande
Nye regler for konsignationslagre - momsregistrering kan undgås
Generaladvokaten leverer en ren ”broadside” til Skattestyrelsen
Nu kan SKAT påbegynde tilbagebetalingen af moms til pensionsinstitutter
Mulig momsfritagelse af investeringsforvaltning
Har I husket at fornye jeres toldbevillinger inden 1. maj 2019?
Gavekort – nye momsregler
Bruger du varebilen til firmakørsel, så husk at registrere den senest 1. juli

Styresignaler
Vederlagsfrie transaktioner - konsekvenser for momsfradragsretten - præcisering - styresignal

Bindende svar
Momsfritagelse af kontingent og indtægter fra salg af standpladser ved afholdelse af kongres
Registreringsafgiftsloven - anvendelse af mandskabsvogn
Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen

Afgørelser
Efteropkrævning af moms
Afgiftspligtig virksomhed ved drift af fælleskøkken
Chokolade- og sukkervareafgift - Solidarisk hæftelse med leverandør

Domme
Omkostningsgodtgørelse - hæftelse - aftalegrundlag

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

BREXIT – Virksomheder med lejlighedsvis varesamhandel med Storbritannien

EU's stats- og regeringschefer har sent torsdag aften godkendt en ny model for at udskyde Brexit.


BDO

BREXIT – Mulighed for at søge momsrefusion for 1. kvartal 2019

EU's stats- og regeringschefer har sent torsdag aften godkendt en ny model for at udskyde Brexit.


BDO

Momspenge til husejere med ældre solcelleanlæg/vindmøller

Ejere af små solcelleanlæg eller husstandsvindmøller, som er omfattet af gruppe 6, kan under visse betingelser få momspenge tilbage helt fra 2012 og til nu, hvis de søger senest 19. juni 2019


BDO

Det betyder Brexit for dit SAP-system og din momsopsætning

Brexit kan betyde mange faldgruber for virksomheder i Danmark. Det gælder også i forhold til SAP og momsopsætningen i systemet. Der kan blandt andet opstå risiko for, at salg og køb af varer og ydelser bogføres forkert og går ud over compliance med gældende regler og love.Hvis de krævede...


BDO

Reglerne for beskatning af gulpladebiler

Når virksomheder tillader medarbejderne at tage virksomhedens gulpladebiler med hjem, er det vigtigt på forhånd at forholde sig til skatte- og momsreglerne på området. Reglerne er komplicerede, og det kan være en dyr fornøjelse, hvis du ikke har sat dig grundigt ind i disse.


Beierholm

Godt nyt om brugtmoms og...

Skatteministeren ændrer nu momsbekendtgørelsen


Dansk Revision

Er din virksomhed klar til Brexit?

Er din virksomhed klar til Brexit?


Dansk Revision

Hvis Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit

Hvis Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit


Dansk Revision

Hvad betyder Brexit?

Hvad betyder Brexit?


EY

Nye momsregler for handel mellem EU-lande

Handler I på tværs af EU-landene? Kravene til oplysninger og indberetning skærpes. Få overblik over de nye regler, der træder i kraft fra 1. januar 2020.


EY

Nye regler for konsignationslagre - momsregistrering kan undgås

Det bliver nu muligt at undgå momsregistrering i tilfælde af konsignationslagre. De nye regler forventes at træde i kraft 1. januar 2020.


EY

Generaladvokaten leverer en ren ”broadside” til Skattestyrelsen

Nyt om fast ejendom: den danske praksis for moms på byggegrunde ser ud til ikke at kunne opretholdes.


EY

Nu kan SKAT påbegynde tilbagebetalingen af moms til pensionsinstitutter

Efter at SKAT den 8. marts 2019 offentliggjorde et endeligt styresignal om tilbagebetaling, kan sagsbehandlingen af de mange krav nu endelig gå i gang.


EY

Mulig momsfritagelse af investeringsforvaltning

Den 8. marts 2019 kom der et nyt udkast til styresignal fra SKAT, der skal afgrænse, hvilke investeringsenheder der kan indkøbe forvaltning af formuen uden moms. Med undtagelse af ejendomsinvesteringer er der lagt op til betydelige indskrænkninger i forhold til tidligere praksis.


PwC

Har I husket at fornye jeres toldbevillinger inden 1. maj 2019?

Har din virksomhed sikret sig gyldige toldbevillinger, så import og eksport kan foregå uden gnidninger? Forny din virksomheds toldbevillinger nu og undgå problemer.


Redmark

Gavekort – nye momsregler

– Nye momsregler 1. juli 2019


SEGES

Bruger du varebilen til firmakørsel, så husk at registrere den senest 1. juli

Nye regler betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019. For at undgå bøder, er det vigtigt, at virksomheden selv er opmærksom på de nye regler


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Vederlagsfrie transaktioner - konsekvenser for momsfradragsretten - præcisering - styresignal

SKM2019.175.SKTST

Vederlagsfrie leverancer anses som udgangspunkt for ikke-økonomisk virksomhed i momslovens forstand med den konsekvens, at der ikke kan opnås momsfradragsret for omkostninger afholdt i relation hertil.

Dette medmindre de vederlagsfrie leverancer foretages med det formål at opnå indtægter af en vis varig karakter via andre aktiviteter i virksomheden, som er økonomisk virksomhed i momslovens forstand.

Med udgangspunkt i SKM2018.411.LSR og en ikke-offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten præciserer Skattestyrelsen praksis på området.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af kontingent og indtægter fra salg af standpladser ved afholdelse af kongres

SKM2019.181.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kan Skatterådet bekræfte, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyrer samt salg af standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference, ikke skal opkræve moms.

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kan Skatterådet endvidere bekræfte, at medlemmernes betaling af kontingent er fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Registreringsafgiftsloven - anvendelse af mandskabsvogn

SKM2019.176.SR

Skatterådet bekræfter, at den anvendelse af mandskabsvognen, som spørger ønsker, er omfattet af fritagelsen for registreringsafgift i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Der er bl.a. lagt vægt på, at de eksterne adresser anses for museets arbejdspladser, når der er tale om museets kerneopgaver, som blandt andet er formidling, og mandskabet transporteres i virksomhedens erhvervsmæssige interesse. En virksomheds arbejdsplads defineres som den adresse, der ikke behøver at være fast etableret, hvorfra virksomhedens indtjening genereres.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen

SKM2019.179.SR

Skatterådet afviste at behandle sagen, idet det talte afgørende imod en besvarelse af et bindende svar, hvis der verserede en sag for Skatteankestyrelsen, der omhandlede samme skatteyder og samme skattemæssige vurdering. Der var herved henset til, at Skatteankestyrelsen er en overordnet myndighed set i forhold til Skatterådet.

Af klagen til Skatteankestyrelsen fremgik yderligere, at der var usikkerhed omkring faktum i sagen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Efteropkrævning af moms

SKM2019.177.LSR

Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at SKAT havde ændret et selskabs afgiftstilsvar ekstraordinært, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Selskabet havde drevet uregistreret afgiftspligtig virksomhed. Landsskatteretten bemærkede, at selskabet tidligere havde været momsregistreret, at der var tale om leverancer over en årrække, og at selskabet ikke havde haft grundlag for at gå ud fra, at selskabet var fællesregistreret. Der var efter det oplyste tale om samhandel mellem interesseforbundne parter. Selskabet ansås herefter for at have mulighed for at efteropkræve momsen, og den aftalte pris kunne ikke anses for at omfatte momsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afgiftspligtig virksomhed ved drift af fælleskøkken

SKM2019.173.LSR

Landsskatteretten fandt, at en institution, der drev selvstændig økonomisk virksomhed med udlejning af fast ejendom, jf. momslovens §§ 3, 4 stk. 1 og 13, stk. 1, nr. 8, tillige drev økonomisk virksomhed med bespisning af beboerne. Institutionen ansås således for at have leveret momspligtige ydelser i form af bespisning. Der blev endvidere ikke givet institutionen medhold i, at der alene kunne opkræves moms med fremadrettet virkning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Chokolade- og sukkervareafgift - Solidarisk hæftelse med leverandør

SKM2019.170.LSR

Et selskab, der erhvervede og videresolgte afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, hvoraf det senere viste sig, at der ikke var betalt afgift af selskabets leverandør, kunne ikke anses solidarisk ansvarlig for afgiftens betaling, idet SKATs skærpende praksisændring på området ikke var behørigt varslet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - hæftelse - aftalegrundlag

SKM2019.169.BR

Sagen angik, om et boligselskab, var berettiget til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapi- tel 19 for udgifter til sagkyndig bistand ydet af et advokatselskab. Det var i sagen ubestridt, at boligselskabet ikke havde betalt honoraret, og spørgsmålet var herefter, om det på baggrund af aftalegrundlaget kunne lægges til grund, at boligselskabet skulle betale rådgiverhonoraret. Bevisbyrden herfor påhvilede boligselskabet.

Retten bemærkede, at sagen var én ud af et stort antal sager vedrørende lignende tvister om omkostningsgodt- gørelse, hvor der består et trepartsforhold mellem den skattepligtige og rådgivningsfirmaet og advokatselska- bet. En af disse sager blev behandlet i U 2015.3383 H, hvor Højesteret fandt, at den skattepligtige ikke opfyldte betingelserne for godtgørelse, da den skattepligtige ikke hæftede for betaling af advokatselskabets honorar.

Retten bemærkede videre, at i lighed med højesteretssagen var der i nærværende sag indgået en uopsigelig aftale mellem den skattepligtige, her boligselskabet, og rådgivningsfirmaet, hvor det fremgik, at rådgivnings- firmaet skulle honoreres efter "no cure no pay-modellen", således, at der ikke blev opkrævet honorar, hvis der ikke blev opnået nogen ejendomsskattebesparelse. Boligselskabet havde desuden givet fuldmagt til rådgiv- ningsfirmaet, hvorefter firmaet kunne uddelegere procesfuldmagt til tredjemand.

Retten bemærkede, at der til forskel fra sagen i U 2015.3383 H bl.a. var indgået en aftale om advokatbistand direkte mellem den skattepligtige - boligselskabet - og advokatselskabet.

Retten fandt, at aftalegrundlaget i sagen ikke afgørende adskilte sig fra det grundlag, der forelå i U 2015.3383 H, uanset, at der var indgået en aftale om advokatbistand direkte mellem boligselskabet og advokatselskabet. Det var forsat rådgivningsfirmaet, der havde råderet over sagen, og der var en klar, underliggende forudsæt- ning om, at boligselskabet ikke skulle betale mere i rådgiverhonorar end, hvad der fremgik af den oprindelige "no cure no pay-aftale" med rådgivningsfirmaet.

Retten bemærkede, at dette også blev understøttet af den fremlagte erklæring, udarbejdet få måneder før domsafsigelsen i U 2015.3383 H, hvor boligselskabet erklærede, at boligselskabet hæftede overfor advokatsel- skabet. Retten bemærkede videre, at selv hvis denne erklæring blev taget for pålydende, var realiteten den, at boligselskabet ikke havde nogen reel, direkte forpligtelse til at betale honoraret til advokatselskabet.

Herefter fandt retten det ikke bevist, at boligselskabet skulle betale advokatselskabets honorar, hvorfor betin- gelsen i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, ikke var opfyldt.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Om fradrag for moms

Sagens hovedspørgsmål var, om Skatteministeriet med rette havde nægtet to virksomheder fradrag for den moms, som de havde betalt ved købet af nogle entreprenørmaskiner, allerede fordi maskinerne ikke havde eksisteret.

Højesteret udtalte, at det er en betingelse for fradrag af afgift af varer, der er solgt til virksomheden, at varerne faktisk er blevet leveret. Da det måtte lægges til grund, at de maskiner, for hvilke virksomhederne ønskede momsfradrag, ikke havde eksisteret, var der ikke sket levering, og der kunne derfor ikke ske fradrag for den betalte moms.

Landsretten var nået til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.171.ØLR

Straf - momssvig - flere tiltalte - bogholder - revisor - efterangivelser

T1 var tiltalt som direktør og indehaver af et selskab for momssvig vedrørende perioderne 01.01.10-31.12.10 og 01.01.11-31.12.11. T2 og T3 var tiltalte for medvirken hertil. T2 er ægtefælle til T1 og var selskabets bogholder. T3 var selskabets revisor. T4, bror til T1 og direktør og medindehaver, var tiltalt for groft uagtsomt at have ladet selskabet afgive urigtige momsangivelser, idet han undlod at kontrollere momsindberetningerne. Der blev herved unddraget for 2.442.028 kr. i moms i alt.

T1 forklarede at han udover at være byggeleder, lavede udkast til fakturaer. Han er mureruddannet og er ikke bogligt uddannet. Han kan ikke finde ud af det regnskabsmæssige. Derfor havde han folk til det.

T2 forklarede at hun har et enkeltmandsfirma, hvis eneste opgave er at udføre kontor- og bogholderiopgaver for T1s firma. Hun er ikke uddannet indenfor bogholderi. Hun var "praktisk gris", tager sig af firmamailen, udarbejder fakturaer, betaler regninger samt indtaster oplysningerne via TastSelv. Hvis der skulle foretages efterposteringer eller andet, så var det revisoren der stod for det, ligesom han stod for kreditorerne og debitorerne. Hun afviste, at der var forskel på den moms, der var medtaget i årsregnskabet i forhold til den moms, der var indberettet.

T3 forklarede at han har udarbejdet årsrapporterne og lavet momssandsynliggørelser. I forbindelse med årsrapporterne har han konstateret at der var uoverensstemmelser mellem bogholderiets angivelser af momstilsvaret og det faktisk angivne for såvel 2010 som 2011. Han har bidraget med ad hoc hjælp til bogholderiet. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporterne orienterede han de to direktører om den manglende angivelse og at han i den forbindelse beregnede de manglende momsangivelser samt i 2011 foretog indberetning.

T4 forklarede at han primært fungerede som byggeleder og ikke i det daglige havde noget at gøre med fakturaskrivning og bogholderi.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i tiltalen. T1 og T2 idømtes hver 1 år og 3 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 2.425.000 kr. T3 idømtes en bøde på 1.200.000 kr. for grov uagtsom momssvig ved ikke at sikre sig, at efterangivelserne blev modtaget af told- og skatteforvaltningen eller på anden måde at have fulgt op på den manglende angivelse, ligesom de ikke blev forevist da told- og skatteforvaltningen udbad sig materiale. Ved bødefastsættelsen lagde retten vægt på at T3 ikke havde haft økonomisk gevinst ved den manglende angivelse.

Retten fandt det ubetænkeligt, at T1 skulle være uvidende om at der ikke blev foretaget korrekt indberetning og betaling af moms, uanset bogføringen viste, hvad der skulle betales, når henses til de store beløb, der derfor blev i virksomheden. Henset til T2s daglige arbejde med bogholderiet og fakturaudskrivning fandt retten det ubetænkeligt, at hun ikke skulle være klar over, at hun i TastSelv angav for lave momstilsvar, samt at der ikke blev indberettet moms i nogle perioder. T4 fandtes skyldig i grov uagtsomhed ved ikke at reagere på oplysningerne om stigningen af momsgælden, der efter forklaringerne må anses for drøftet i forbindelse med gennemgangen af årsrapporterne. Han idømtes en bøde på 2.425.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men frifandt T3. Der var ikke fornødent bevis for, at T3 havde deltaget i foretagelsen af momsindberetningerne på en sådan måde, at han kan gøres strafferetligt ansvarlig for, at der er angivet for lidt i momstilsvar.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/2001366
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 08-03-2019

Journalnr: 14/1810085
Sambeskatning
Klagen skyldes, at SKAT i selskabets sambeskatningsindkomst har forhøjet selskabets underskud til fremførsel, idet SKAT har godkendt datterselskabet fradragsret for indgående moms i den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-03-2019

Journalnr: 15/2146978
Svømmeundervisning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT bl.a. ikke anser virksomhedens aktivitet i form af svømmeundervisning som momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-04-2019 - 30-04-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-291/18 Grup Servicii Petroliere
Dato: 10-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse - levering af offshore jackup-boreplatforme - fartøj - begreber - betingelsen om sejlads i rum sø

Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Dom
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Indstilling
Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Ny sag

Dom C-214/18 PSM „K”
Dato: 10-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - foged - tvangsfuldbyrdelse - fuldbyrdelsesgebyrer fastsat ved lov - kompetente nationale myndigheders administrative praksis, der anser dette fuldbyrdelsesgebyr for at være inklusiv moms - neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-214/18 PSM „K” - Dom

Dom C-638/17 Skonis ir kvapas
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstrukturen og ‑satserne for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 4, stk. 1, litra a) - begrebet »cigarer eller cigarillos« - tobaksruller, som er forsynet med et ydre dæksblad af naturtobak med et yderligere lag papir, der delvist dækker dæksbladet

Tidligere dokument: C-638/17 Skonis ir kvapas - Dom

Dom C-691/17 PORR Építési Kft.
Dato: 11-04-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående merværdiafgift (moms) - artikel 199, stk. 1, litra a) - omvendt betalingspligt - urigtig betaling af afgiften foretaget af modtageren af en tjenesteydelse til leverandøren på grundlag af en faktura, der fejlagtigt er udfærdiget i medfør af de almindelige afgiftsregler - afgiftsmyndighedens afgørelse, hvorved det fastslås, at modtageren af tjenesteydelsen har en afgiftsgæld, og hvorved der gives afslag på en anmodning om fradrag - afgiftsmyndighedens manglende undersøgelse af, om afgiften kan tilbagebetales

Tidligere dokument: C-691/17 PORR Építési Kft. - Dom

Dom C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)
Dato: 11-04-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering af varer - kombineret nomenklatur - underposition 8528 51 00 og 8528 59 40 - monitorer med LCD-fladskærm, der kan vise signaler fra et automatisk databehandlingsanlæg - aftalen om handel med informationsteknologiprodukter

Tidligere dokument: C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format) - Dom
Tidligere dokument: C-288/18 X - Ny sag

Dom C-253/18 Transport Rhenus Veniro
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Moms. Nedsættelse af afgiftsgrundlaget ved hel eller delvis ikke-betaling af købesum. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 16. februar 2018 - A-PACK CZ, s r.o. mod Odvolací finanční ředitelství


Indstillinger
C-249/18 CEVA Freight Holland

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeks - artikel 78 - efterfølgende kontrol af angivelserne - told, der pålægges indførte varer, efter kontrol af toldmyndighederne - klarerers ændring af den på toldangivelsen angivne værdi af varen - artikel 221 fastsættelse af forældelsesfristens udløb

Generaladvokatens indstilling:

1) Når varer fejlagtigt tariferes i en underposition, som medfører en toldsats på nul procent, og en klarerer på grundlag af denne fejl (ved successive salg) vælger en pris med henblik på at tilvejebringe en værdiansættelse af disse varer, kan toldmyndighederne i overensstemmelse med artikel 29 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 147, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 efter anmodning fra klarereren foretage en revision af toldangivelsen efter de pågældende varers frigivelse, hvilket gør det muligt for klarereren at angive en velovervejet værdi i stedet, forudsat at denne værdiansættelse ligeledes opfylder betingelserne i forordning nr. 2913/92.

2) Det er op til national procesret at fastsætte, hvornår underretning til debitor som omhandlet i artikel 221, stk. 3, i forordning nr. 2913/92 finder sted. Dette under hensyntagen til de i EU-retten fastsatte grænser, nemlig at de bestemmelser, der i henhold til national ret gælder for sådanne underretninger, ikke i praksis umuliggør eller gør det uforholdsmæssigt vanskeligt at opkræve toldskyldsbeløbet, og at anvendelsen af sådanne nationale regler ikke medfører forskelsbehandling i forhold til de tilsvarende regler, der gælder for nationale tvister af samme art.


Domme
C-201/18 Mydibel

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - harmonisering af afgiftslovgivningerne - fradrag for indgående afgift - investeringsgode i form af fast ejendom - salg og tilbageleasing (sale and lease back) - regulering af momsfradrag - princippet om momsens neutralitet - ligebehandlingsprincippet

Domstolens dom:

1) Med forbehold af den efterprøvelse af de relevante faktiske omstændigheder og den relevante nationale ret, der skal foretages af den forelæggende ret, skal artikel 184, 185, 187 og 188 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009, fortolkes således, at de ikke pålægger en forpligtelse til at regulere merværdiafgiften (moms) på en fast ejendom, der oprindeligt er fratrukket korrekt, når denne ejendom har været genstand for en ikke-momspligtig sale and lease back-transaktion (salg og tilbageleasing) under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede.

2) En fortolkning af artikel 184, 185, 187 og 188 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2009/162, hvorefter disse pålægger en forpligtelse til at regulere det oprindeligt foretagne fradrag af merværdiafgift (moms) under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, er i overensstemmelse med princippet om momsens neutralitet og ligebehandlingsprincippet.


C-275/18 Vinš

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 131 og artikel 146, stk. 1, litra a) -fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union - betingelse for fritagelse fastsat i national ret - henførelse af varer under en bestemt toldordning - bevis for henførelse under proceduren for udførsel

Domstolens dom:

Artikel 146, stk. 1, litra a), og artikel 131 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med artikel 131 heri, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at en national lovbestemmelse undergiver merværdiafgiftsfritagelsen for varer, der er bestemt til at blive udført fra Den Europæiske Union, en betingelse om, at varerne er blevet henført under toldproceduren for udførsel i en situation, hvor det er fastslået, at betingelserne for fritagelsen, herunder navnlig de pågældende varers udførsel fra Unionens toldområde, er opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, som indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 til aftalen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 til aftalen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde

Draft Updated Strategy for the future customs law enforcement co-operation Endorsement

Customs Union Working Party (morning only)

ACP Working Party

 

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (2018/2121(INI))  

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets afgørelse (EU) 2019/425 af 12. marts 2019 om fastlæggelse af den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug (NEDC2 / WLTP)

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om suspension/kontingent

Åbningstider i Påsken 2019 for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).
Fremsat den 27. marts 2019

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).
Fremsat den 27. marts 2019

Vedtagne lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).
Vedtaget den 26. marts 2019

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).
Vedtaget den 26. marts 2019

L 207 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).
Vedtaget den 28. marts 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - Retssikkerhedspakke IV
Høringssvar - Retssikkerhedspakke IV

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - L 213
Høringssvar - L 213

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 186

Skattelovrådets rapport om de skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Bilag 188

Henvendelse af 28/3-19 fra Dansk Bilbrancheråd om bemærkninger til rapport om evaluering af leasingstramningerne (L 4)

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse