MomsMail 2014, uge 41

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder dels (igen) en række artikler, et bindende svar om fast ejendom (også igen), et par domme fra EU-Domstolen og en længere række dokumenter fra EU om told. Sidst men ikke mindst åbnede Folketinget jo igen i ugens løb, så der er på ny masser af bilag fra Skatteudvalget.

God læselyst og god efterårsferie.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Regeringens lovkatalog
Momsregistrering ved salg af ydelser til private i EU
National omvendt betalingspligt - så kom styresignalet endelig?
Levering af tjenesteydelser til en filial, der er medlem af en fællesregistrering
Stigning i afgiften for spildevand med 50 %
Administrative lettelser på vej til erhvervslivet
Omfattet af 2015-reglerne? Hvad skal jeg gøre?
Hotelmoms - Fradragsretten på hotelmoms øges måske pr. 1. januar 2015 til 100 %
Salg af elektronisk leverede ydelser til private
Fraflytning og moms
Momsfritagelse for leverancer til pensionskasser - Status på ATP-dommen
Hvordan er det nu med fradrag for tab på debitorer?
Ændring af de svenske fradragsregler for repræsentation
Fjernsalgsreglerne og involvering af transportør
Financial Transaction Tax: Pan-European Market for Master-Feeder - Structures or Part of It - Smothered?
Number 2, October 2014

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer - beregningsregel vedr. minimumsafgift - korrigering af SKATs juridiske vejledning

Bindende svar
Moms på fast ejendom - udlejning og salg

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 42
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Regeringens lovkatalog

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovkatalog. Det vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling. På skatteområdet er der ingen overraskelser.


BDO

Momsregistrering ved salg af ydelser til private i EU

Fra nytår skal der betales moms i det land, hvor køberen bor, når det gælder salg af visse elektroniske ydelser, teleydelser samt radio- og tv-programmer m.v. SKAT har allerede åbnet for registrering.


EY

National omvendt betalingspligt - så kom styresignalet endelig?

SKAT har nu endelig offentliggjort styresignalet vedrørende den nationale omvendte betalingspligt for mobiltelefoner, kredsløbsanordninger m.v. Og der er visse ændringer.


EY

Levering af tjenesteydelser til en filial, der er medlem af en fællesregistrering

EU-Domstolen har afsagt dom i den længe ventede Skandia-sag. Domstolen har i den forbindelse afgjort, at levering af tjenesteydelser fra et tredjelandsselskab til selskabets filial i EU er momspligtig, hvis filialen er medlem af en fællesregistrering i den pågældende medlemsstat.


EY

Stigning i afgiften for spildevand med 50 %

Folketinget vedtog i 2009 en forhøjelse på 50 % af samtlige afgiftssatser på spildevand samt en forhøjelse af bundgrænserne fra 20.000 kr. til 30.000 kr. for den særlige godtgørelse på henholdsvis 70 % og 80 % af den betalte afgift.


EY

Administrative lettelser på vej til erhvervslivet

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der medfører administrative lettelser for virksomheder, der er registreret for punkt- og energiafgifter. Efter planen skal ændringerne træde i kraft pr. 1. januar 2015.


EY

Omfattet af 2015-reglerne? Hvad skal jeg gøre?

Fra 1. januar 2015 skal der betales moms i forbrugslandet, hvis du leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede ydelser til private. Er din virksomhed omfattet af reglerne, så er det nu, du skal i gang.


EY

Hotelmoms - Fradragsretten på hotelmoms øges måske pr. 1. januar 2015 til 100 %

I forlængelse af Aftale om vækstpakke 2014 har regeringen nu fremsat forslag til finanslov for 2015, hvor det foreslås, at fradragsretten på hotelmoms øges fra de nuværende 75 % til 100 %. Fradragsretten forudsætter fortsat, at omkostningen er strengt erhvervsmæssig. Det øgede fradrag på hotelmoms er et forsøg på at øge de danske hoteller og konferencecentres konkurrencedygtighed i forhold til udlandet og kommer i forlængelse af forøgelsen fra 50 % til 75 % i januar 2014.


EY

Salg af elektronisk leverede ydelser til private

Den 1. januar 2015 træder de nye regler om levering af bl.a. elektronisk leverede ydelser til private i kraft. Er du omfattet?


EY

Fraflytning og moms

Afståelsesvederlag på fraflytning af lejemål er momspligtigt.


EY

Momsfritagelse for leverancer til pensionskasser - Status på ATP-dommen

Med ATP-dommen fastslog EU-Domstolen, at en pensionskasse kan betragtes som en investeringsforening i momsmæssig forstand, der kan købe forvaltning uden moms. Dommen åbner mulighed for tilbagesøgning af moms, men SKAT har endnu ikke udstedt styresignal om dommens betydning for dansk praksis. SKAT har dog suspenderet forældelsesfristen.


EY

Hvordan er det nu med fradrag for tab på debitorer?

At opnå momsfradrag for tab på en debitor kan i visse tilfælde have lange udsigter, fordi man som kreditor skal foretage en række handlinger, før tabet kan konstateres og herefter reguleres.


EY

Ændring af de svenske fradragsregler for repræsentation

Fradragsretten for repræsentationsomkostninger i Sverige har tidligere være begrænset til et fast momsgrundlag på 90 SEK pr. person. En ny afgørelse har nu ændret på denne praksis, og praksisændringen har tilbagevirkende kraft, hvormed tidligere perioder kan korrigeres.


EY

Fjernsalgsreglerne og involvering af transportør

SKAT har udsendt et styresignal, som præciserer reglerne om fjernsalg ved salg af varer til private fra andre EU-lande. Styresignalet præciserer, i hvor høj grad en fragtmand skal være involveret i et salg, for at der er tale om fjernsalg.


Intertax

Financial Transaction Tax: Pan-European Market for Master-Feeder - Structures or Part of It - Smothered?

The European Commission (EC) published a revised version of the proposal for a common system for the levy of a Financial Transaction Tax (FTT) on 14 February 2013.1 The FTT is a tax imposed on financial institutions handling for transactions in financial instruments. The proposal lacks specific provisions master-feeder structures as referred to in the UCITS Directive. As yet little is known about the consequences of a lack of such provisions.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer - beregningsregel vedr. minimumsafgift - korrigering af SKATs juridiske vejledning

14-3188389

Forsikringsselskaber, der udbyder ansvarsforsikring af motorkøretøjer skal efter årets udgang beregne en minimumsafgift efter lov om afgift af motoransvarsforsikringer, § 3, stk. 2 eller 3. Minimumsafgiften skal som udgangspunkt beregnes på grundlag af summen af de erstatninger, der er udbetalt i kalenderåret. SKAT korrigerer sin vejledning vedrørende fastsættelsen af beregningsgrundlaget for minimumsafgiften. Der kan således ikke ske reducering af afgiftsgrundlaget for minimumsafgift for den del af erstatningsbeløb, der overstiger 1 mio. kr.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - udlejning og salg

SKM2014.693.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1, § 4 og § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt., nr. 9, litra b samt stk. 2.

Spørger påtænker salg af en byggegrund, som henstår efter færdiggørelse og salg af første del af et planlagt byggeri. Grundarealet har stået ubenyttet hen, men er nu udlejet. Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan sælge grunden uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst 6 måneder. Det har ikke betydning for besvarelsen af spørgsmål nr. 1, såfremt grunden ved et eventuelt senere salg udmatrikuleres.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


SKAT var i utilregnelig uvidenhed

A udrejste i 2008 til USA for at studere. A meldte flytning til kommunen, men registrerede ikke sin adresse i USA i det centrale personregister (CPR). SKAT havde forud for As udrejse fremsendt forslag til ændring af As skatteansættelse for 2006 og 2007. A reagerede ikke herpå. SKAT’s senere agterskrivelser og afgørelser blev ikke sendt til A, da SKAT ikke havde oplysningerne om As adresse i USA. A indrejste i 2012 i Danmarks og blev registreret i CPR-registeret med adresse i Danmark. SKAT anmodede efterfølgende fogedretten om, at gennemføre en udlægsforretning. A gjorde i fogedretten gældende, at SKAT’s fordringer var forældede.

Højesteret kom frem til, at SKAT ved årlige opslag i CPR-registret havde udfoldet rimelige bestræbelser på at tilvejebringe oplysninger om As opholdssted, således at SKAT’s krav var udskudt, mens A havde ophold i USA.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-10-2014 - 11-11-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-605/12 Welmory
Dato: 16-10-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »fast forretningssted« – tjenesteydelser, der leveres af et selskab A, der har hjemsted i en medlemsstat, til et selskab B, der har hjemsted i en anden medlemsstat – selskab B benyttelse af selskabs A’s infrastruktur med henblik på disse tjenesteydelser – hensyntagen til det sted, hvor selskab A har hjemsted

Tidligere dokument: C-605/12 Welmory Sp - Ny sag
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Indstilling
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Dom

Dom C-334/13 Nordex Food
Dato: 16-10-2014
Toldunion

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og i særdeleshed af artikel 4, stk. 1, og artikel 51 – eksportrestitutioner – for sen fremlæggelse af eksportlicens – fremlæggelse af forfalskede dokumenter til dokumentation for varers ankomst til destinationslandet – berigtigelse af disse uregelmæssigheder under proceduren – konsekvenser

Tidligere dokument: C-334/13 Nordex Food - Dom

Indstilling C-499/13 Macikowski
Dato: 06-11-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 9, 193 og artikel 199, stk. 1, litra g), artikel 206, 250 samt 252 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsmæssig neutralitet – afgiftspålæggelse af en levering af en fast ejendom i forbindelse med en tvangsfuldbyrdelsesprocedure – national retsforskrift der forpligter den foged, der gennemfører et sådant salg, at betale moms af en sådan transaktion – betaling af købsprisen til den kompetente ret og nødvendigheden af at sidstnævnte overfører det momsbeløb, der skal betales, til fogeden – fogedens økonomiske og strafferetlige ansvar i tilfælde af manglende betaling af momsen – forskel mellem den lovmæssige frist for en afgiftspligtig persons betaling af momsen og den frist, der er fastsat for en sådan foged – umuligt at fradrage den indgående afgift

Tidligere dokument: C-499/13 Macikowski - Komornik - Ny sag
Tidligere dokument: C-499/13 Macikowski - Indstilling
Tidligere dokument: C-499/13 Macikowski - Dom

Dom C-546/13 ADL
Dato: 06-11-2014
Toldunion

Præjudiciel – Corte Suprema di Cassazione (Italien) – fortolkning af artikel 10, stk. 2, og artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif og de forklarende bestemmelser til kapitel 84, anden del af bilag I, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 – højttalere beregnet til at gengive lyd ved at omdanne et elektromagnetisk signal til lydbølger og kunne udelukkende tilsluttes en pc og som sælges separat – tarifering i pos. 8471 eller 8518 i den kombinerede nomenklartur før ikrafttrædelsen af forordning nr. 1549/2006

Tidligere dokument: C-546/13 ADL - Ny sag
Tidligere dokument: C-546/13 ADL - Dom


Domme
C-428/13 Yesmoke Tobacco

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Consiglio di Stato (Italien) – fortolkning af artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 95/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift og artikel 7, stk. 2, i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak – forpligtelse til at fastsætte samme sats for værdipunktafgiften og samme beløb for den specifikke punktafgift for alle cigaretter – national lovgivning, hvorefter der alene for cigaretter med en lavere detailsalgspris end cigaretter i den mest efterspurgte prisgruppe fastsættes en punktafgift på 115% af grundbeløbet

Domstolens dom:

Artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak skal fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse, såsom den i hovedsagen omhandlede, der ikke fastsætter samme minimumspunktafgift for alle cigaretter men en minimumspunktafgift, som alene finder anvendelse på cigaretter med en lavere salgspris end prisen for cigaretter i den mest efterspurgte prisgruppe.


C-492/13 Traum

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Administrativen sad – Varna (Bulgarien) – fortolkning af artikel 20 og 138, stk. 1, sammenholdt med artikel 139, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelse i forbindelse med levering af varer – erhververens manglende opfyldelse af betingelsen om »en momsregistreret person« – angivelse af dette forhold i Den Europæiske Unions databank fremgik først efter levering af varerne – pligt for sælgeren i henhold til administrativ praksis og retspraksis til at fastslå ægtheden af erhververens underskrift eller en af dennes befuldmægtigede – principperne om afgiftsneutralitet, proportionalitet og om beskyttelse af den berettigede forventning – direkte virkning

Domstolens dom:

1) Artikel 138, stk. 1, og artikel 139, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/88/EU af 7. december 2010, skal fortolkes således, at de under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende er til hinder for, at en afgiftsmyndighed i en medlemsstat afslår at indrømme ret til momsfritagelse for en levering inden for Fællesskabet med den begrundelse, at erhververen ikke var momsregistreret i en anden medlemsstat, og at leverandøren hverken har godtgjort ægtheden af den underskrift, der er påført de dokumenter, som leverandøren har fremlagt til støtte for sin angivelse af den levering, der hævdes at være fritaget, eller repræsentationsbemyndigelsen for den person, der har underskrevet disse dokumenter på erhververens vegne, selv om de dokumenter, der til støtte for angivelsen blev fremlagt af leverandøren som bevis for retten til fritagelse, var i overensstemmelse med den liste over dokumenter, som i henhold til national ret skal fremlægges for nævnte myndighed, og i første omgang blev accepteret af denne myndighed som bevis for retten til fritagelse, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

2) Artikel 138, stk. 1, i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/88, skal fortolkes således, at den har direkte virkning, således at afgiftspligtige personer over for staten kan påberåbe sig bestemmelsen ved de nationale retter med henblik på at opnå momsfritagelse for en levering inden for Fællesskabet.


C-605/12 Welmory

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »fast forretningssted« – tjenesteydelser, der leveres af et selskab A, der har hjemsted i en medlemsstat, til et selskab B, der har hjemsted i en anden medlemsstat – selskab B benyttelse af selskabs A’s infrastruktur med henblik på disse tjenesteydelser – hensyntagen til det sted, hvor selskab A har hjemsted

Domstolens dom:

En første momspligtig person, som har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed i en medlemsstat, og som modtager tjenesteydelser fra en anden afgiftspligtig person etableret i en anden medlemsstat, skal anses for, i denne anden medlemsstat, at råde over et »fast forretningssted«, som omhandlet i artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, med henblik på fastsættelse af disse tjenesteydelsers beskatningssted, hvis dette forretningssted er kendetegnet ved en tilstrækkelig permanent karakter og passende struktur med hensyn til de menneskelige og tekniske midler, således at det kan modtage tjenesteydelser og anvende disse med henblik på dets økonomiske virksomhed, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Indstilling


C-334/13 Nordex Food

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og i særdeleshed af artikel 4, stk. 1, og artikel 51 – eksportrestitutioner – for sen fremlæggelse af eksportlicens – fremlæggelse af forfalskede dokumenter til dokumentation for varers ankomst til destinationslandet – berigtigelse af disse uregelmæssigheder under proceduren – konsekvenser

Domstolens dom:

1) Artikel 4, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2299/2001 af 26. november 2001, sammenholdt med artikel 24 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at eksportrestitution indrømmes under særlige omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor udførslen fandt sted uden fremlæggelse af eksportlicensen, hvis eksistens imidlertid var godtgjort på tidspunktet for udførselsangivelsen, og som blev fremlagt af eksportøren inden for den yderligere frist på en uge, som det kompetente toldsted indrømmede for fremlæggelse deraf.

2) Artikel 49 og 50 i forordning nr. 800/1999, som ændret ved forordning nr. 2299/2991, skal fortolkes således, at en eksportør, der for at godtgøre eksporterede varers ankomst til destinationslandet har fremlagt tolddokumenter, som efterfølgende viser sig at være forfalskede, ikke efter udløbet af de frister, der er foreskrevet i disse artikler, kan fremlægge gyldige tolddokumenter i forbindelse med en verserende retssag om indrømmelse af eksportrestitution, selv om denne indrømmelse blev forsinket af andre årsager end de vedrørende beviset for varernes ankomst, undtagen i tilfælde af force majeure.

3) Artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 800/1999, som ændret ved forordning nr. 2299/2991, skal fortolkes således, at den sanktion, der er foreskrevet i denne bestemmelse, skal pålægges, når eksportøren inden for de foreskrevne frister har fremlagt dokumenter, der godtgør de eksporterede varers ankomst til destinationslandet, og disse dokumenter viser sig at være forfalskede, selv om det fremgår af gyldige dokumenter, som fremlægges under en verserende sag, at den eksportrestitution, der er blevet anmodet om, svarer til den, som ville være blevet indrømmet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 13496 2014 INIT RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

ST 13497 2014 INIT RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

ST 13593 2014 INIT Rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af Sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF - Vedtagelse

ST 13594 2014 INIT Rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF - Vedtagelse

ST 13780 2014 INIT Forberedelse af samlingen i Rådet (økonomi og finans) den 14. oktober 2014 - Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet = Politisk enighedIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 13792 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet - Politisk enighedIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 13782 2014 INIT Forberedelse af samlingen i Rådet (økonomi og finans) den 14. oktober 2014 - Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet = Orienterende debatIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 13725 2014 INIT Udkast til Rådets afgørelse om Cyperns elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

ST 13731 2014 INIT Udkast til Rådets afgørelse om Estlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

ST 8224 2014 REV 1 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALEN mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

ST 13814 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet - Orienterende debatIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 13948 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet - Politisk enighedIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 

Nyt fra Kommissionen

Operation REPLICA: 1.2 million counterfeit goods and 130 million cigarettes seized in EU-led operation

MEMO/14/576 - Preparation of Economic and Finance Ministers Council, Brussels, 14 October

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador  

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Associeringsaftale med Georgien og Moldova - træder i kraft pr. 1. september 2014

Blanket

Reimbursement of VAT to companies outside The EU

Kontrakter

SKATs resultatkontrakt 2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 2 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af almindelig moms på alle typer af tatoveringer.
Fremsat den 8. oktober 2014

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand.
Fremsat den 10. oktober 2014

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).
Fremsat den 8. oktober 2014

L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).
Fremsat den 8. oktober 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stor reduktionen af den langsigtede beskæftigelse som følge af energiaftalen fra foråret 2012 vil være efter vedtagelse af de ændringer til energiaftalen, som er fremsat i lovforslaget, til skatteministeren

L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenL9.Høringsskema
L 9.Høringssvar.PDF

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om tilsende udvalget en redegørelse for de bestemmelser og områder inden for Skatteministeriets lovgivning, hvor der er iværksat lovovervågning, ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 1  Svar  

Spm. 3

Spm. om at oplyse om regeringens planlagte initiativer på baggrund af Statsrevisorernes kritik af inddrivelsen hos SKAT, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til den kritik, som KL rejser i netartiklen ”Kommuner: Skat skal tage fløjlshandskerne af og inddrive vores penge”, til skatteminist...

Spm. 5

Spm. om der vil være nogen problemer i forhold til EU-retten, hvis Danmark erstatter den nuværende chokoladeafgiftslov med den tilsvarende finske lov ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på almdel spm 5 DOK66923003X  Svar  

Spm. 6

MFU spm. om, hvordan det skal kontrolleres, om noget er en direct mail - herunder hvilken myndighed der skal kontrollere dette, til skatteministeren
Svar på spm 6 DOK65021068X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 7

Spm. om regeringens holdning til de specifikke juridiske problemstillinger, der beskrives i artiklen "Debat: Reklameafgift på kollisionskurs med medie...
SAU spm nr 7
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 8

Spm. om at kommentere professor Frands Mortensens artikel i Mediawatch den 8/10-14 med overskriften: "Debat: Reklameafgift på kollisionskurs med medie...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 8 DOK65029331X  Svar  

Spm. 9

Spm. om, hvilket provenu en indeksering af cigaretafgiften med en årlig stigning på henholdsvis 3 og 4 pct. vil give efter tilbageløb og adfærd i hver...
Foreløbigt svar på alm del spørgsmål 9 DOK67306582X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 10

Spm. om at forholde sig til, at man i Norge netop har hævet grænsen for, hvornår man skal momsregistreres, fra 50.000 NOK til 150.000 NOK (i afgiftspl...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 10  Svar  

Spm. 11

Spm. om at redegøre for et eventuelt provenutab for staten ved et dansk iblandingskrav på 2,5 pct. 2G ethanol, til skatteministeren
Svar på alm del spm 11 af 9 oktober 2014 DOK66382698X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 13

Spm. om, hvorfor dagblade kan modtage støtte efter mediestøtteloven og samtidig være afgiftsfritaget i reklameafgiftsloven, når ugeaviser ikke kan mod...
Svar på spm 13 DOK65040368X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 19

Spm. om at redegøre for Danmarks stilling og forhandlingsmandat ved FCTC's Conference of Parties i Moskva – herunder i særdeleshed drøftelserne om min...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU almdel spm 19 (DOK69017548) DOK69101023  Svar  

Spm. 20

Spm. om, hvem der har det formelle ansvar for Danmarks repræsentation ved FCTC forhandlingerne i Moskva, herunder hvilket ministerium der sender repræ...
Svar SAU almdel spm 20 (DOK69017581) DOK69101051
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 21

Spm. om, hvorledes Folketinget har været inddraget, og hvorledes Folketinget er blevet orienteret om Danmarks stilling, forhandlingsmandat og forhandl...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU almdel spm 21 DOK69017838  Svar  

Spm. 789

Spm. om, hvor stor en andel af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsafgift - fordelt på de enkelte områder - er angivet ved udløbet af den o...
SAU 789
SAU 789 bilag 1
SAU 789 bilag 2
SAU 789 bilag 3
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 792

MFU spm. om, hvilken effekt det vil have på beskæftigelsen og konkurrenceevnen i Danmark, hvis momsen i restaurationsbranchen blev lempet fra 25 pct. ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del spm 792 DOK63241168X  Svar  

Spm. 793

MFU spm. om ministerens kommentarer til, at man i Sverige har øget beskæftigelsen især blandt unge indvandrere som et resultat af en lempelse af momse...
Foreløbigt svar på SAU alm del spm 793 DOK63241235X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 802

Spm. om det er korrekt, at SKAT for at sikre betaling af punktafgifter kan kræve kontant deponering, men at samme SKAT ikke kan håndtere kontant depon...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 802  Svar  

Spm. 806

MFU spm. om ministeren er enig i, at danske dagblade reelt er undtaget fra at betale reklameafgift, til skatteministeren
Svar på spm 806 DOK62855236X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 807

MFU spm. om ministeren er enig i, at Kommissionen i sin afgørelse i sagen SA.35683 gør det til en betingelse for godkendelsen af reklameafgiftsloven, ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 807 DOK62435395X  Svar  

Spm. 808

MFU spm. om ministeren er enig i, at konsekvensen af forbuddet imod kumulering i Kommissionens afgørelse i sagen SA.35683 er, at det skal fremgå udtry...
Svar på spm 808 DOK62436402X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 809

MFU spm. om ministeren er enig i, at forbuddet imod kumulering ikke alene skal omtales i reklameafgiftsloven, men også i mediestøtteloven, til skattem...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 809 DOK62436495X  Svar  

Spm. 810

MFU spm. om ministeren er enig i, at en ændring i mediestøtteloven, hvorved ugeaviser afskæres fra at modtage mediestøtte, hvis de samtidig modtager s...
Svar på spm 810 DOK62436594X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 811

MFU spm. om ministeren har indhentet en juridisk vurdering af Kommissionens afgørelse i sagen SA.35683, og vil ministeren i givet fald oversende denne...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 811 DOK62437011X  Svar  

Spm. 812

MFU spm. om ministeren er enig i, at et forbud imod kumulering, der kun gælder for ugeaviser, vil indebære en diskrimination i forhold til både dagbla...
Svar på spm 812 DOK62856066X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 813

MFU spm. om at redegøre for, hvordan Danmark har forsvaret undtagelsen af dagblade og ikke-omdelte dagblade fra reklameafgiften over for Kommissionen ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 813 DOK62856571X  Svar  

Spm. 817

Spm. om at oplyse et opdateret tal for, hvor mange arbejdspladser på tværs af de berørte brancher det vil koste at indføre reklameafgiften på de nye b...   Svar  

Spm. 818

Spm. om, hvilke forsendelser der i det kommende lovforslag vil være omfattet henholdsvis undtaget for afgift, til skatteministeren
Svar på spm 818 DOK62439962X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 819

Spm. om, hvor mange danske virksomheder der forventes at vil blive pålagt en administrationsbyrde som følge af afgiftens indførsel, til skatteminister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 819 DOK62440289X  Svar  

Spm. 827

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/9-14 fra Søren Roesdahl, Limfjordsnyt, til skatteministeren, kopi til kulturministeren
Svar SAU 827 DOK62547121X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 828

Spm. om, hvor meget mængden af danskernes papiraffald opgjort i procent samlet set reduceres med til gavn for miljøet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 828 DOK62448935X  Svar  

Spm. 829

Spm. om, hvor meget mængden af danskernes papiraffald opgjort i procent samlet set forventes reduceret i de kommende år, til skatteministeren
Svar SAU 829 DOK62449103X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 830

Spm. om at bekræfte, at provenuet fra afgiften på husstandsomdelte reklametryksager vil have negativ effekt for privatforbruget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 830 DOK62449017X  Svar  

Spm. 831

Spm. om, hvad de årlige administrationsomkostninger hos SKAT er til opkrævning af registreringsafgift af importerede veterankøretøjer, til skatteminis...
SAU spm 831
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 833

Spm. om, hvor stor en effekt størrelsen af registreringsafgiften i forhold til andre faktorer har på størrelsen af salget af nye personbiler, til skat...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på spm 833 DOK63156270X  Svar  

Spm. 835

Spm. om, hvad formålet med fradraget på 1.000 kr. i beregningen af den afgiftspligtige værdi som grundlag for registreringsafgiften, såfremt bilen har...
svar på alm del spm 835 DOK62608779X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 836

Spm. om, hvad regelsættet i dag er hvad angår blokeringsfri bremser i nye biler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på alm del spm 836 DOK62609399X  Svar  

Spm. 837

Spm. om, hvad regelsættet i dag er, hvad angår ESP-system i nye biler, til skatteministeren
svar på alm del spm 837
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 838

Spm. om, hvad regelsættet og status er for NCAP i dag i nye biler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på alm del spm 838 DOK62610895X  Svar  

Spm. 839

Spm. om fradrag i selve registreringsafgiften for god benzinøkonomi i nye biler m.v., til skatteministeren
Foreløbigt svar på 839 DOK63157036X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 843

Spm. om der i dag findes automatiske justeringer i beregningsgrundlaget af registreringsafgiften, hvor statens provenu reduceres, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på alm del spm 843 DOK62630394X  Svar  

Spm. 851

MFU spm. om ministeren fortsat fastholder det skøn for danskernes grænsehandel i Tyskland, der fremgår af seneste grænsehandelsrapport, på trods af, a...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spørgsmål 851 DOK62524079X  Svar  

Spm. 852

MFU spm. om at oplyse, om de nye oplysninger fra Fleggaard Holding A/S vil blive tillagt en så betydende værdi, at der fremover vil ske en opjustering...
Svar på alm del spørgsmål 852 DOK62524130X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 853

MFU spm. om at oplyse, hvornår ”Status over Grænsehandel 2014” bliver offentliggjort, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spørgsmål 853 DOK62524154X  Svar  

Spm. 878

MFU spm. om at forklare, hvordan det er muligt at ligestille turisterhvervets energiafgifter med produktionserhverv, jf. svar på 661, til skatteminist...
Besvarelse af alm del spørgsmål 878 af 23 september 2014 DOK63089073X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 879

MFU spm. om at uddybe, hvilke regler det drejer sig om, jf. svar på spm. 661 hvoraf det fremgår, at en særlig lempelse af energiafgifterne for hotelle...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU alm del spm 879 af 23 september 2014 DOK63094375X  Svar  

Spm. 899

Spm. om, i hvilket omfang SKAT aflønner sine medarbejdere med det, der kaldes sportler – altså at de involverede medarbejdere får procenter af det, de...
14-4240081 svar sau spørgsmål sportler
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 917

Spm. om at redegøre for de punkter på dagsordenen for Ecofin-rådsmødet den 14. oktober 2014, som er relevante for Skatteudvalget, til økonomi- og inde...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU (alm. del) spm. 917  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 18

Hvad agter ministeren at gøre for at få undersøgt og endnu vigtigere at få stoppet den kritisable sagsbehandling af bilforhandlere, som er beskrevet a...  Svar  

Spm. S 19

Vil ministeren oplyse, hvilke konsekvenser det vil få medarbejdere og ledelse, hvis beskyldningerne, der er beskrevet i artiklen »SKAT truer med rocke...  Svar  

Spm. S 20

Mener ministeren, at det er i orden, at medarbejdere i SKAT truer med yderligere kontrol og øget afgiftsbetaling, hvis borgere og virksomheder ikke ac...  Svar  

Spm. S 21

Vil ministeren bekræfte, at han er enig i den tidligere skatteministers vurdering af, at »en lavere gennemsigtighed (som følge af færre tilbudsaviser)...  Svar  

Spm. S 23

Vil ministeren i forhold til reklameafgiften redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage, hvis det reelle fald i reklamemængden (målt i tons)...  Svar  

Spm. S 24

Når det fremgår af Kommissionens afgørelse i sag SA.35683, at ugeaviser er undtaget fra reklameafgift, eftersom de spiller en vigtig rolle i det dansk...  Svar  

Spm. S 26

Vil ministeren redegøre for, om et indstik i et dagblad i abonnement efter ministerens opfattelse er en adresseløs forsendelse, der bør udløse reklame...  Svar  

Spm. S 7

Er det ministerens opfattelse, at f. eks. detailhandelen i dag markedsfører sig uden viden om effekten af markedsføringen, idet ministeren i besvarels...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse