MomsMail 2014, uge 09

Kære læser !

En endog meget spændende uge. SKAT har på baggrund af et bindende svar fra sidste uge præciseret gældende praksis om moms på kreditkortgebyrer, en butik overvælter på kunderne. I første omgang har SKAT alene ændret praksis gennem en omformulering af Juridisk Vejledning, men har nu dog fundet anledning til at pointere den nye praksis i en meddelelse. SKAT udtaler, at den nye praksis har virkning fra 23. januar 2012. Det kan med rette nok diskuteres, om SKAT har opfyldt sin informationsforpligtelse til fulde - det er formodentlig de færreste butiksejere, som sidder og "pløjer" hver ny udgave af Juridisk Vejledning igennem.

Derudover har Skatterådet afgivet et bindende svar om momsfradrag for udgifter til et konkursbos udgifter til afvikling af en momspligtig virksomhed. Bl.a. har Skatterådet fastslået, at udgifter forbundet med salg af aktier i et datterselskab, oprettet i forbindelse med afviklingen, er momsfradragsberettiget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen 2014/05
Vedr. skattekonto - vent med at betale
Hvad kontrollerer SKAT i 2014?
Ny retspraksis fra Landsskatteretten
Ny retspraksis fra EU-domstolen
Elektroniske tjenesteydelser
RevisorPosten nr. 1 2014
Virksomheder, der udbyder kurser, kan ikke fratrække momsen fuldt ud
Nye regler for handel med bærbare computere, mobiltelefoner, spillekonsoller m.v.
Moms - Mulig momsbesparelse ved etablering af samarbejder på tværs

SKAT-meddelelser
Moms af kredit- og betalingskortgebyrer m.v.

Bindende svar
Porteføljeforvaltning - forhandlinger i forbindelse med værdipapirer - fritagelse for moms
Momsfradrag - konkursbo - afvikling af momspligtig virksomhed

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 10
1 indstilling
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen 2014/05

I denne udgave:

 • Nu kommer årsopgørelsen for 2013
 • Betaling af restskat for 2013
 • Momsafregning for mindre virksomheder
 • 10 fradrag du selv skal indberette
 • Det vil SKAT kigge på i 2014


DELACOUR

Ny retspraksis fra Landsskatteretten

Ny kendelse fra Landskatterettens vedrørende hæftelse forud for frigivelsen af en toldprocedure.


DELACOUR

Ny retspraksis fra EU-domstolen

Ny afgørelse fra EU-Domstolen vedrørende opgørelse af toldværdien.


Revisorgruppen Danmark

Elektroniske tjenesteydelser

Nye momsregler med virkning fra 1. januar 2015


RSM plus

RevisorPosten nr. 1 2014

Læs om følgende i RevisorPosten:

 • Afskrivninger
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Hvor længe skal bilagene gemmes?
 • Moms og betalingsfrister
 • Gældende sambeskatningsregler
 • Bestyrelsesarbejde og ansvar
 • Modtager af pensioner og livsforsikringer ved død
 • Vi noterer at ........ 


RSM plus

Virksomheder, der udbyder kurser, kan ikke fratrække momsen fuldt ud

Momsreglerne for kursusvirksomheder og andre virksomheder, som udbyder kurser, adskiller sig fra de almindelige regler om momsfradragsret. Det er derfor vigtigt at være ekstra opmærksom i forhold til momsfradragsretten - både som deltager og som kursusvirksomhed.


RSM plus

Nye regler for handel med bærbare computere, mobiltelefoner, spillekonsoller m.v.

Den 1. juli 2014 bliver der indført nye regler for køb af mobiltelefoner, spillekonsoller, bærbare pcér, tablets og computerchips. De nye regler lyder på at indføre såkaldt "indenlandsk omvendt betalingspligt" på denne varegruppe. Det betyder, at det i nogle tilfælde er køberen, der skal betale momsen og ikke sælgeren, der skal opkræve den.


RSM plus

Moms - Mulig momsbesparelse ved etablering af samarbejder på tværs

Efterskoler, privatskoler, seminarier og andre selvejende institutioner kan i nogle tilfælde aftale et samarbejde, der medfører, at der ikke skal opkræves moms af leverancer, der normalt er omfattet af momspligten. For at undgå momsen, skal samarbejdet opfylde i alt 4 betingelser.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Moms af kredit- og betalingskortgebyrer m.v.

SKM2014.145.SKAT

Vedrører: Momsloven § 27, stk. 1, og stk. 2, nr. 2

SKAT meddeler på given foranledning, at der skal betales moms af butikkernes overvæltning af gebyrer for kundernes brug af kredit- og betalingskort m.v. fra den 23. januar 2012


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Porteføljeforvaltning - forhandlinger i forbindelse med værdipapirer - fritagelse for moms

SKM2014.152.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers rådgivning om investeringsmuligheder samt den eventuelle efterfølgende gennemførelse af handler på baggrund af investors beslutning er omfattet af momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Herved er der ikke tale om momspligtig porteføljeforvaltning, jf. EU-domstolens dom i sag C-44/11, Deutsche Bank. Momsfritagelsen omfatter ligeledes de tilfælde, hvor investor afgiver limiterede ordrer. Skatterådet kan imidlertid ikke bekræfte, at momsfritagelsen kan udstrækkes til den situation, hvor der udstedes en tidsbegrænset handelsfuldmagt til Spørger. Her vil der være tale om momspligtig porteføljeforvaltning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfradrag - konkursbo - afvikling af momspligtig virksomhed

SKM2014.144.SR

Vedrører: Momsloven § 37, stk. 1

Skatterådet bekræfter, at et konkursbo kan fradrage moms af omkostninger forbundet med afviklingen af den momspligtige virksomhed. Dette omfatter omkostninger afholdt i forbindelse med salg af aktier i et selskab, som hovedparten af konkursboets aktivitet er blevet overdraget til, omkostninger forbundet med inddrivelsen af en debitorportefølje, omkostninger forbundet med håndteringen af en voldgiftssag og en retssag, samt omkostninger forbundet med den øvrige almene bobehandling.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.150.HR Forsendelsesrisiko - betydning for SKATs brevudsendelser

A og B, der stod på venteliste hos H1 og H2, fik i december 2010 tilsendt en giroopkrævning med oplysning om sletning fra ventelisten, hvis de ikke betalte et ajourføringsgebyr på 100 kr. Giroopkrævningen med korrekt adressering kom imidlertid ikke frem til A og B. Som følge af manglende betaling blev de herefter slettet fra ventelisten.

Højesteret udtalte bl.a., at der i § 3, stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv., ikke var taget stilling til forsendelsesrisikoen. Giroopkrævningen indeholdt en meddelelse, der dels var et påbud om betaling, dels var en orientering om retsvirkningen ved manglende betaling. Højesteret fastslog, at forsendelsesrisikoen for en sådan meddelelse - der ikke har karakter af en pligtmæssig reklamation som omhandlet i aftalelovens § 40 - efter almindelige regler påhvilede afsenderen. A og B fik herved medhold, og de havde derfor ikke mistet deres medlemsanciennitet.

Landsretten var nået til samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0192017
Brugtmoms mm samt skat af fri bil
Klagen skyldes at SKAT ikke har anerkendt anvendelse af brugtmomsordningen ved salg af biler, og på den baggrund har foretaget afledte ændringer af indkomsten. Indkomsten er herudover ændret vedrørende bogføringsfejl, manglende dokumentation samt værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter vedrørende registreringsafgift og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 19-12-2013

Journalnr: 12/0191517
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af momstilsvaret fra selskabet, vedrørende tilbagebetaling af yderligere indgående moms for udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af selskabets kursister. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2013

Journalnr: 12/0191793
Genoptagelse af momstilsvaret - bespisning af kursister
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af momstilsvaret vedrørende tilbagebetaling af yderligere indgående moms for udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af selskabets kursister. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2013

Journalnr: 12/0209352
Genoptagelse af momstilsvaret - bespisning af kursister
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af momstilsvaret vedrørende tilbagebetaling af yderligere indgående moms for udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af klagerens kursister. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2013

Journalnr: 12/0192018
Brugtmoms
Klagen skyldes at SKAT ikke har anerkendt anvendelse af brugtmomsordningen ved salg af biler, og på den baggrund har foretaget ændringer af momstilsvaret. Afgiftstilsvaret er herudover ændret vedrørende bogføringsfejl og manglende dokumentation. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-12-2013

Journalnr: 12/0191733
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører en række momsforhøjelser, der relaterer sig til klagerens virke i en virksomhed og en fond. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-12-2013

Journalnr: 12/0189455
Grænsehandelskoncept
Sagen drejer sig om, hvorvidt campingvogne, der af klageren blev transporteret til en samarbejdspartner i Tyskland for dér at blive afhentet af private kunder, udgjorde en levering til samarbejdspartneren eller til kunden, jf. momslovens § 4, stk. 1, og følgelig om leveringsstedet var i Danmark, jf. momslovens § 14, nr. 2, 1. pkt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 17-12-2013

Journalnr: 11/0300926
Momsfradrag - private udgifter
SKAT har ændret virksomhedens momstilsvar vedrørende udgifter til opførelse af en staldbygning og et gårdanlæg, idet SKAT har anset de pågældende udgifter for helt eller delvis ikke at vedrøre den momspligtige virksomhed, men derimod indehaverens private bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2014

Journalnr: 12/019189397
BTO
Sagen drejer sig om, at SKAT ved udstedelse af Bindende Tariferingsoplysninger (BTO) har henført forskellige udskæringer af fisk under toldtarifkode KN 0304.89.90.90. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2013


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-03-2014 - 01-04-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-606/12 Dresser Rand
Dato: 06-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) – fortolkning af artikel 17, stk. 2, litra f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – overførsel til en anden medlemsstat – begrebet arbejde på en vare – vurdering af muligheden for at tilpasse varerne til andre varer – krav om, at varen returneres til den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller transporteret – mulighed for at behandle forsendelsen som en overførsel til en anden medlemsstat ved forsendelse til en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev sendt

Tidligere dokument: C-606/12 Dresser Rand - Ny sag
Tidligere dokument: C-606/12 Dresser Rand - Dom

Dom C-107/13 FIRIN
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) – fortolkning af artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 65, artikel 90, stk. 1, artikel 185, stk. 1, samt artikel 205, sammenholdt med artikel 168, litra a), og artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – princippet om momsens neutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet – fradrag for indgående afgift – akontobetaling for varer, der er klart bestemt inden leveringen – nægtelse af fradrag ved akontoopkrævning når der ikke er sket levering af varer – leverandørens mulighed for at berigtige det oprindeligt foretagne fradrag og indvirkningen på nægtelse af at indrømme et sådant fradrag – nægtelse af momsfradrag for adressaten for en levering på grund af det solidariske ansvar hvorefter en anden person end den afgiftspligtige pålægges afgiftsskylden – udpegelse af den solidarisk ansvarlige person på grundlag af formodninger baseret på civilretlige retsinstitutter

Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Ny sag
Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Indstilling
Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Dom

Dom C-204/13 Malburg
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 4, stk. 1 og 2, og af artikel 17, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fradragsrettens indtræden og omfang – et opløst selskabs selskabsdeltagers erhvervelse af en del af selskabets klientgrundlag med henblik på at indskyde det som naturalapport i et nyt selskab – mulighed for fradrag for indgående afgift

Tidligere dokument: C-204/13 Malburg - Ny sag
Tidligere dokument: C-204/13 Malburg - Dom

Dom C-366/12 Klinikum Dortmund
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje – transaktion, der ikke udgør en levering af tjenesteydelser som omhandlet i direktivets artikel 6 – transaktion, som gennemføres af en anden afgiftspligtig person end den, der yder hospitalsbehandlingen og plejen – transaktion i nær tilknytning til ikke-afgiftsfritaget pleje

Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Indstilling
Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Dom

Dom C-464/12 ATP PensionService
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Østre Landsret (Danmark) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelser af transaktioner vedrørende anbringelse af midler eller kontokurantkonti og af forvaltningen af investeringsforeninger – levering af tjenesteydelser i forbindelse med indbetalinger til en pensionskasse

Tidligere dokument: SKAT: EU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og
Tidligere dokument: SKAT: EU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og
Tidligere dokument: EU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgan
Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Indstilling
Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Dom

Dom C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien) – fortolkning af artikel 49 TEUF og 63 TEUF, samt artikel 26, stk. 3, og artikel 28, stk. 3, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fortolkning og gyldighed af artikel 153, 309 og 370 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for rejsebureauer – levering af tjenesteydelser, der indebærer benyttelse af andre afgiftspligtige til gennemførelse af transaktioner uden for Unionen – uden fritagelse – lighedsprincippet, princippet om momsens neutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you - Ny sag
Tidligere dokument: C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you - Dom

Dom C-155/13 SICES m.fl.
Dato: 13-03-2014
Toldunion

Præjudiciel – Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italien) – fortolkning af artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande – ingen overdragelse af rettigheder i henhold til A-licenser – selskaber, der er indehavere af importlicenser, og som før enhver indførelse har købt kinesisk hvidløg af et selskab, der ikke er indehaver af sådanne licenser, og som efter betaling af den skyldige told har videresolgt hvidløget til selvsamme selskab

Tidligere dokument: C-155/13 SICES m.fl. - Dom

Dom C-29/13 Global Trans Lodzhistik
Dato: 13-03-2014
Toldunion

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 243 og 245 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 181a, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks – princippet om ret til forsvar og om retskraft – ret til at anfægte en afgørelse fra toldmyndigheden om efteropkrævning af toldskyld, selv hvis nævnte myndighed har truffet endelige afgørelser – formaliteten med hensyn til et søgsmål uden forudgående administrativ klage – toldmyndighedens afgørelse truffet under tilsidesættelse af proceduremæssige krav – rettens forpligtelse til i et sådant tilfælde at træffe afgørelse i søgsmålet uden at tage hensyn til forpligtelsen til først at anfægte afgørelsen administrativt

Tidligere dokument: C-29/13 „Global Trans Lodzhistik“ - Ny sag
Tidligere dokument: C-29/13 Global Trans Lodzhistik - Dom

Dom C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Dato: 20-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Tribunal Supremo (Spanien) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for handel med aktier som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d, nr. 5 – undtagelse – handel med værdipapirer, der indbefatter overdragelse af fast ejendom – national lovgivning, der pålægger erhvervelsen af mere end halvdelen af aktiekapitalen i et selskab, hvis aktiver grundlæggende består af fast ejendom, en indirekte skat, der er forskellig fra merværdiafgiften

Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Dom
Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Ny sag

Dom C-151/13 Le Rayon d'Or
Dato: 27-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Cour administrative d'appel de Versailles (Frankrig) – fortolkning af artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som er gentaget i artikel 73 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsens anvendelsesområde – tilskud som er direkte forbundet med prisen på plejeydelser – indbefattelse af »faste plejetillæg« der udbetales af sygeforsikringen til institutioner, der tilbyder indkvartering til plejekrævende ældre

Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Ny sag
Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Dom

Indstilling C-3/13 Baltic Agro
Dato: 03-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Tartu Ringkonnakohus (Estland) – fortolkning af artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 661/2008 af 8. juli 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96, og Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – betingelser for fritagelse for antidumpingtold – importerende selskab der ikke er den første uafhængige kunde – selskab der gennem et mellemhandlerselskab har importeret ammoniumnitrat købt hos en producent med hjemsted i et tredjeland – mulighed for at erklære en angivelse af den urigtige varemodtager ugyldig efter varens frigivelse og berigtigelse af benævnelsen af rette modtager i det tilfælde, hvor den korrekte benævnelse af modtageren har givet anledning til fritagelse for antidumpingtold

Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Ny sag
Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Indstilling
Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Dom

Dom C-60/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 03-04-2014
Handelspolitik

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, EU, artikel 8 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, og af artikel 2, 6, 9, 10 og11 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter – afvisning af at stille egne indtægter hidrørende fra visse ulovlige toldtilladelser til rådighed for Fællesskaberne


Indstillinger
C-374/12 Valimar

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Varhoven administrativen sad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 2, stk. 8 og 9, og artikel 11, stk. 9 og 10, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab – disse bestemmelsers forrang for institutionernes implicitte beføjelser i medfør af samme forordnings artikel 11, stk. 3, såfremt der ikke er sket ændring af omstændighederne – fastsættelse af eksportprisen – Kommissionens forpligtelser – gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1279/2007 af 30. oktober 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Russiske Føderation og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Thailand og Tyrkiet, for så vidt som den indfører individuelle antidumpingforanstaltninger angående importen af kabler og tovværk af stål, der er produceret af selskabet Severstal-Metiz

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 11, stk. 9, i Rådets forordning (EF) nr. 384/1996 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, skal fortolkes således, at den ikke i forbindelse med en fornyet undersøgelse af en antidumpingforanstaltning pålægger Europa-Kommissionen at anvende den samme metode til fastsættelse af eksportpriserne, som blev anvendt ved den oprindelige undersøgelse, når det lovligt er blevet fastslået, at de eksportpriser, der fastsættes efter denne metode, hverken er pålidelige eller bæredygtige, navnlig da der foreligger pristilsagn.

2) Undersøgelsen af den forelæggende rets præjudicielle spørgsmål har ikke påvist nogen elementer, der kan rejse tvivl om gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1279/2007 af 30. oktober 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Russiske Føderation og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Thailand og Tyrkiet.


Domme
C-82/12 Transportes Jordi Besora

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) – fortolkning af artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – mineralolier – særlig afgift på detailsalg af visse kulbrinter – andre indirekte afgifter end dem, som tjener specifikke formål – afgift, der tjener et formål, som kan opnås ved en anden harmoniseret afgift – afgift, der er indført samtidig med overførsel af visse beføjelser til regioner, og som delvist har til formål at dække regionernes udgifter forbundet med disse nye beføjelser – rent budgetmæssigt formål

Domstolens dom:

Indirekte skatter – punktafgifter – direktiv 92/12/EØF – artikel 3, stk. 2 – mineralolier – detailsalgsafgift – begrebet »særligt øjemed« – overførsel af beføjelser til selvstyrende regioner – finansiering – et bestemt formål, der er fastlagt på forhånd – sundheds- og miljøudgifter

Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Indstilling


C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 98, stk. 1, sammenholdt med kategori 5 i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, og artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, sammenholdt med kategori 5 i bilag H til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, med senere ændringer – princippet om neutralitet – en medlemsstats retsforskrifter der fastsætter en momsmæssig forskellig behandling af tjenesteydelser, der ud fra forbrugerens synspunkt er identiske og opfylder samme behov – forskellig behandling af befordring af syge personer med taxi og befordring med udlejningsbil med chauffør

Domstolens dom:

1) Artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 2001/4/EF af 19. januar 2001, sammenholdt med bilag H, kategori 5, til dette direktiv, og artikel 98, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med bilag III, nr. 5), til dette direktiv, henset til neutralitetsprincippet, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at to former for tjenester af befordring af personer og disses bagage i nærtrafikken, nemlig på den ene side med taxi og på den anden side med udlejningsbiler med chauffør, underlægges forskellige merværdiafgiftssatser, hvoraf den ene er reduceret og den anden er normal, for så vidt som befordring af personer med taxi i nærtrafikken for det første udgør et konkret og specifikt aspekt af ydelseskategorien befordring af personer og disses bagage som omhandlet i nævnte kategori 5 og nr. 5) i nævnte bilag til disse direktiver, på grund af de forskellige retlige krav, som de to typer af transport er underlagt, og for så vidt som de pågældende forskelle for det andet har en afgørende indflydelse på den gennemsnitlige brugers beslutning om at gøre brug af den ene eller den anden af disse typer befordring. Det tilkommer den nationale ret at undersøge, om dette er tilfældet i hovesagerne.

2) Artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, i sjette direktiv 77/388, som ændret ved direktiv 2001/4, sammenholdt med bilag H, kategori 5, til dette direktiv, og artikel 98, stk. 1 og 2, i direktiv 2006/112, sammenholdt med bilag III, nr. 5), til dette direktiv, henset til neutralitetsprincippet, skal derimod fortolkes således, at de er til hinder for, at to former for ydelser i form af befordring af personer og disses bagage i nærtrafikken, nemlig på den ene side med taxi og på den anden side med udlejningsbiler med chauffør, underlægges forskellige merværdiafgiftssatser, når personbefordring med taxi i henhold til en særlig aftale, som finder anvendelse på samme måde over for taxiselskaber og selskaber, der udlejer biler med chauffør, som er parter i aftalen, ikke udgør et konkret og specifikt aspekt af befordring af personer og disses bagage, og denne virksomhed, der udføres inden for rammerne af den pågældende aftale, ud fra den gennemsnitlige forbrugers synspunkt betragtes som sammenlignelig med virksomhed med udlejning af biler med chauffør til personbefordring i nærtrafikken, hvilket det tilkommer den nationale ret at undersøge.


C-606/12 Dresser Rand

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) – fortolkning af artikel 17, stk. 2, litra f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – overførsel til en anden medlemsstat – begrebet arbejde på en vare – vurdering af muligheden for at tilpasse varerne til andre varer – krav om, at varen returneres til den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller transporteret – mulighed for at behandle forsendelsen som en overførsel til en anden medlemsstat ved forsendelse til en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev sendt

Domstolens dom:

Artikel 17, stk. 2, litra f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det, for at en forsendelse eller en transport af en vare ikke kvalificeres som overførsel til en anden medlemsstat, er en betingelse, at varen efter at være blevet forarbejde i den medlemsstat, hvor forsendelsen eller transporten afsluttes, nødvendigvis returneres til den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvorfra den oprindelig blev afsendt eller transporteret.


C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Augstakas tiesas Senats (Letland) – fortolkning af artikel 70, stk. 1, første afsnit, og artikel 78, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – anvendelse af resultaterne af en undersøgelse af en del af de varer, der er omfattet af en toldangivelse, til identiske varer, der er omfattet af andre angivelser – toldmyndighedernes accept af en sådan praksis – efterfølgende kontrol – udstrækning af resultaterne af undersøgelserne til angivelser, der ikke længere kan verificeres

Domstolens dom:

Præjudiciel forelæggelse – EF-toldkodeksen – artikel 70, stk. 1, og artikel 78 – toldangivelser – undersøgelse af en del af varerne – prøveudtagelse– forkert kode – udstrækning af resultaterne af undersøgelserne til identiske varer, der er omfattet af tidligere toldangivelser, efter frigivelsen – efterfølgende kontrol – ikke muligt at anmode om en yderligere undersøgelse af varerne

Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Cutting Red Tape and Boosting Tax Revenues: Commissioner Šemeta welcomes European Parliament's support for the Standard VAT Return

 

Nyt fra Parlamentet

Det fælles merværdiafgiftssystem

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

Revisions- og advokatvirksomheder

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 115

Samlenotat for de sager på rådsmødet (ECOFIN) den 11. marts 2014, som er relevante for Skatteudvalget
Følgebrev SAU vedr ECOFIN den 11 marts 2014
Samlenotat til SAU til ECOFIN 11 marts 2014

Bilag 119

Meddelelse om fremlagt henvendelse af 7/2-14 fra Bjørn Hansen, Gentofte vedrørende godtgørelse af emballageafgift m.v.

Bilag 120

Henvendelse af 28/2-14 fra Steen Asbjørn, Gelsted vedrørende importafgift på forsendelser fra ikke EU-lande

Spørgsmål og svar

Spm. 200

Spm. om, hvorvidt ministeren er enig i, at en normalisering af elafgiften for forlystelsesparker gennem en delvis ophævelse af bilag 1 til elafgiftslo...
Foreløbigt svar SAU almdel spm 200 DOK35524585X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 201

Spm. om, hvad ministeren mener med, at det "ikke (vurderes) hensigtsmæssigt delvist at ophæve bilag 1 i elafgiftsloven", til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU almdel spm 201 DOK35525533X  Svar  

Spm. 202

Spm. om energibeskatningsdirektivets krav til en minimumsafgiftssats, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU almdel spm 202 DOK35526041X  Svar  

Spm. 203

Spm. om en normalisering af forlystelsesparkernes elafgift gennem en delvis ophævelse af bilag 1 ikke vil stride mod EU's statsstøtteregler, til skatt...
Foreløbigt svar SAU almdel spm 203 DOK35526180X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 204

Spm. om det ikke er rimeligt, at forlystelsesparker bliver sidestillet med andre væsentlige eksporterhverv, når det gælder beskatningen af deres elfor...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU almdel spm 204 DOK35526541X  Svar  

Spm. 205

Spm. om, hvornår den danske regering senest skal anmelde og have Europakommissionens statsstøttegodkendelse af de nuværende elafgiftsregler, til skatt...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU almdel spm 205 DOK35526755X  Svar  

Spm. 215

Spm. om kommentar til materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 23. januar 2014 fra Norddjurs Kommune vedrørende omstruktureringer i ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 215  Svar  

Spm. 219

Spm. om der er sager omkring inddrivelse af offentlige restancer, der er blevet forældet, fordi man ikke har haft ressourcer til at inddrive inden for...
SAU 219
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 220

Spm. om SKATs kontroller med udlodninger af midler fra spilleautomathallerne i 2013, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 220 (2014 - ny) DOK35968949X  Svar  

Spm. 235

MFU spm. om, hvor mange udenlandske firmaer SKAT har undersøgt i 2013 ved opslag i EU-databasen VIES, til skatteministeren
SAU 235
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 276

Spm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 11. marts 2014, som er relevante for Skatteudvalget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Spm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 11. marts 2014, som er relevante for Skatteudvalget, til økonomi- og indenrigsministeren, kopi til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 276  Svar  

Spm. 277

Spm. om, hvad de administrative udgifter for henholdsvis staten og erhvervslivet vurderes at være ved at håndtere og opkræve afgifterne på nødder, man...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU-spm 277 (alm del) DOK37269765X  Svar  

Spm. 288

MFU spm. om at beregne det totale årlige provenutab, såfremt importeret el produceret ved vandkraft og andre former for CO2-fri elproduktion bliver fr...
svar SAU alm del spm 288 DOK36828115X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 293

MFU spm. om de provenumæssige konsekvenser såfremt NOx-afgiften tilbageføres fra de nuværende 25 kr. til det tidligere niveau på ca. 5 kr. pr. kg NOx,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 293X  Svar  

Spm. 296

MFU spm. om de varige provenumæssige konsekvenser for staten, hvis der genindføres et skattestop for benzin, således at afgiften ikke reguleres, til s...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU alm del spm 296  Svar  

Spm. 299

MFU spm. om, hvordan momsreglerne for handel med brugte varer fungerer, jf. momslovens §§ 69-71, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del sp 299 (2) DOK37846241X  Svar  

Spm. 300

MFU spm. om, hvorvidt der gælder særlige indskrænkninger for autogenbrugsbranchen ved udtagning og salg af brugte reservedele fra totalskadede eller u...
SAU alm del sp nr 300 (2) DOK37844041X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 301

MFU spm. om, hvorledes brugtmomsreglerne administreres for autogenbrugsbranchen i andre EU-lande, herunder de nordiske EU-lande, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del sp 301 (2) DOK37845055X  Svar  

Spm. 304

Spm. om at oplyse provenutabet, ved at de danske priser på benzin og diesel er henholdsvis på niveau med og 10 pct. under niveauet i henholdsvis Tyskl...
Foreløbigt svar SAU alm del spm 304
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 307

MFU spm. om der er krav om indbetaling af gebyrer eller afgifter til SKAT eller andre myndigheder, for at man kan få behandlet en sag om tilbagebetali...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 307  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. US 50

Om Danmarks klima- og energipolitik.  Svar  

Spm. US 51

Om en genforhandling af energiaftalen fra 2012.  Svar  

Spm. US 55

Om energiforliget.  Svar  

Spm. US 56

Om afgiftsniveauet i Danmark.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse