MomsMail 2014, uge 08

Kære læser !

Måske kan du huske, at jeg i januar nævnte, at vi havde brugt juleferien på at udvide vores kildeindsamling. Læserne af SkatteMail er allerede stødt på disse og i denne uge har vi så også debut for et par af de nye kilder i MomsMail. I denne uge kan du nemlig under "Nyt fra EU" finde nyt fra "Group on the future of VAT (GFV)" og fra "VAT Expert group (VEG)".

For at imødekomme ønsket fra nogle om mere løbende information, lancerer vi i denne uge på både SkatteMail og MomsMail en mulighed for at få et kig i vores databaser og der se de nyheder, vi har gjort klar til næste udsendelse. Vi forsøger at opdatere løbende, da dette giver os langt den mest smidige arbejdsproces - selvom der naturligvis kan komme andre opgaver imellem. Vi garanterer således ikke, at siderne med "Smugkig" er løbende opdateret, der kan være uger, hvor vi først få redigeret data på plads umiddelbart op til udsendelsen. Du finder siden med Smugkig øverst i kolonnen med MomsMails i skærmens venstre side.

Fagligt er der ikke så mange nyheder, interessant er dog et bindende svar om momspligt for kreditkortgebyrer.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Værd at vide om Energiafgifter landbrugsvirksomheder
SKAT vil sætte offentlige virksomheder under lup
SkatteNyt 1
Afgiftsvejledning 2014
Moms - Nye regler ved køb af bærbare pc'er, mobiltelefoner, spillekonsoller m.v.
Moms – Nye principper for udbetaling af momskompensation til velgørende og almennyttige foreninger

Bindende svar
Moms - Opkrævning af betalingskort- og kreditkortgebyrer
Moms - almennyttig forening - salg af kurser og terapiydelser

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 9

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Værd at vide om Energiafgifter landbrugsvirksomheder

Alt energiforbrug er belagt med afgifter. Når der i landbrugsvirksomheder købes dieselolie til traktorer og elektricitet til stalde m.v. betales der således afgifter til staten. Størrelsen af disse fremgår af regningerne fra leverandøren. I lighed med andre momsregistrerede virksomheder har også landmænd dog mulighed for at få godtgjort størstedelen af de afgifter, som de betaler. Rent faktisk har landbruget på visse områder bedre betingelser end andre erhverv. Refusionen sker i praksis over momsregnskabet, hvor de fradragsberettigede afgifter kan modregnes på samme måde som købsmoms.


Bech-Bruun

SKAT vil sætte offentlige virksomheder under lup

Offentlige virksomheder er nu også i SKAT’s søgelys for, om regler for moms, afgifter og arbejdsgiverforpligtelser overholdes. Det fremgår af den aktivitetsplan for 2014, som SKAT nu har offentliggjort.


PwC

Afgiftsvejledning 2014

Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter. Afgiftsvejledningen beskriver de regler, som er gældende for 2014.


RSM plus

Moms - Nye regler ved køb af bærbare pc'er, mobiltelefoner, spillekonsoller m.v.

Den 1. juli 2014 bliver der indført nye regler for køb af mobiltelefoner, spillekonsoller, bærbare pcér, tablets og computerchips. Med de nye regler indføres en såkaldt "indenlandsk omvendt betalingspligt" på denne varegruppe. Det betyder, at det i nogle tilfælde er køberen, der skal betale momsen og ikke sælgeren, der skal opkræve den.


RSM plus

Moms – Nye principper for udbetaling af momskompensation til velgørende og almennyttige foreninger

Fra den 1. januar 2014 er momskompensationsordningen for foreninger, institutioner m.fl. ændret således, at foreninger, institutioner og andre, der er omfattet af ordningen, ikke længere kan forvente at få det fulde beløb kompenseret.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Opkrævning af betalingskort- og kreditkortgebyrer

SKM2014.142.SR

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 11, litra c) og § 27

Spørger sælger abonnementer på adgang til et online tilmeldings- og betalingssystem. Produktet sælges alene over internettet. Kunderne kan f.eks. være arrangører af foredrag, som har behov for at tilbyde deres kunder (slutkunderne) en let adgang til at tilmelde sig og betale for et arrangement. Ved betaling for en leverance opkræver spørger derudover et gebyr svarende til transaktionsgebyret opkrævet af Nets.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der er tale om en momsfri leverance,når spørger giver sine kunder valgmulighed for at kunne foretage betalinger med forskellige betalingskort og på baggrund af det af kunden valgte betalingskort opkræver en betaling, som svarer til spørgers faktiske udgifter til Nets for transaktionsgebyrer, hvis størrelse er afhængig af det valgte betalingskort.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der er tale om en momsfri leverance til slutkunden, hvis spørger fakturerer slutkunden et beløb for anvendelse af betalingskort hos spørgers kunder.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der er tale om en momsfri leverance til spørgers kunde, hvis spørger fakturerer sin kunde et beløb for slutkundens anvendelse af betalingskort hos kunden.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det ændrer besvarelsen af de foregående spørgsmål, hvis kunden ikke foretager betaling samtidig med købet, og spørger først senere - afhængig af kundens valg af betalingsmiddel - modtager et transaktionsgebyr for selve betalingen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - almennyttig forening - salg af kurser og terapiydelser

SKM2014.132.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 21

Skatterådet kan bekræfte, at foreningens kurser, som principielt set er momspligtige efter momslovens § 4, stk. 1, opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Skatterådet kan ikke bekræfte, at terapiydelser omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 i stedet kan momsfritages efter momslovens 13, stk. 1, nr. 21. Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at undervisning på kurser, som er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, i stedet kan momsfritages efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.140.VLR Straffesag - momssvig - fiktive købefakturaer - eksport ud af EU - uberettiget momsrefusion - flere selskaber - stråmænd

Vedrører: Straffeloven § 289, § 89 og § 266. Momsloven § 81

T1, T2 og T3 var tiltalt for i forening gennem flere af dem stiftede selskaber svigagtigt at have indberettet fiktiv købsmoms til SKAT.

Summen af købsmomsen ifølge selskabernes momsangivelser udgjorde i alt 26.814.742 kr. Selskaberne havde som fællestræk, at de udelukkende havde indgivet momsangivelser med negativt momstilsvar og at der var uoverensstemmelser mellem den værdi af eksport der var oplyst på momsangivelserne og på udførselsangivelserne.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i anklageskriftet.

Straffen for T1 blev fastsat som en tillægsstraf efter straffelovens § 89 til fængsel i 2 år og 6 mdr. og en tillægsbøde på 20.075.000 kr.

Straffen for T2 blev fastsat som en tillægsstraf efter straffelovens § 89 til fængsel i 2 år og en tillægsbøde på 17.750.000 kr.

T1 og T2 blev frakendt retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver offentlig godkendelse eller en fond i 5 år fra endelig dom.

Straffen for T3 blev fastsat til betinget fængsel i 40 dage og en bøde på 300.000 kr.

Retten tog erstatningspåstanden til følge.

Byretten lagde ved frihedsstraffenes fastsættelse vægt på størrelsen af de unddragne beløb. Retten lagde ved fastsættelsen af straffen for T1 og T2 vægt på, at disse havde stået bag et netværk af personer og selskaber, som havde begået omfattende og systematisk momssvig ved at indgive momsangivelser med fiktive beløb, og at momssvigen var søgt sløret ved brug af stråmænd og ved eksport af genbrugsvarer af ringe værdi.

Byretten udtalte videre, at der ikke var grundlag for at nedsætte tillægsbøderne under henvisning til, at en del af de beløb, sagen vedrørte, ikke var udbetalt af SKAT.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0190691
Momsfradrag og godtgørelse af energiafgifter
Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomheden for at skulle tilbagebetale fratrukket moms vedrørende etablering af depotrum, som udlejes momsfrit, samt nægtet fradrag for moms vedrørende diverse udgifter, jf. momslovens § 37, samt ændret den af virksomheden angivne afgiftsgodtgørelse vedrørende olieforbrug anvendt til opvarmning af opbevaringsrum/stald, jf. mineralolieafgiftslovens § 11. Herunder spørgsmål om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 32. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 20-12-2013

Journalnr: 12/0223186
Rejsegods
Sagen vedrører opkrævning af øl- og mineralvandsafgift, samt emballageafgift, idet de indførte mængder ikke er anset at være til eget brug. Endvidere har SKAT beregnet erhvervelsesmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-01-2014

Journalnr: 13/0052202
Fradrag for købsmoms
Sagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 27-01-2014

Journalnr: 12/0192013
Momsfradrag - dokumentation
Sagen skyldes, at virksomheden er nægtet fradrag for moms i henhold til en række bilag mv., herunder at der er nægtet fradrag for omkostninger, fordi der mangler faktura, eller at denne er uden moms o.a. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 17-01-2014

Journalnr: 13/0041228
Momsregistrering af K/S
Klagen vedrører bindende svar om hvorvidt et K/S, der er registreret på et kontorhotel, kan få et dansk momsnummer. SKAT har svaret benægtende. Landsskatteretten ændrer svaret til et ja.

Afsagt: 07-01-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-02-2014 - 25-03-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz
Dato: 27-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 98, stk. 1, sammenholdt med kategori 5 i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, og artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, sammenholdt med kategori 5 i bilag H til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, med senere ændringer – princippet om neutralitet – en medlemsstats retsforskrifter der fastsætter en momsmæssig forskellig behandling af tjenesteydelser, der ud fra forbrugerens synspunkt er identiske og opfylder samme behov – forskellig behandling af befordring af syge personer med taxi og befordring med udlejningsbil med chauffør

Tidligere dokument: C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz - Dom

Dom C-82/12 Transportes Jordi Besora
Dato: 27-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) – fortolkning af artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – mineralolier – særlig afgift på detailsalg af visse kulbrinter – andre indirekte afgifter end dem, som tjener specifikke formål – afgift, der tjener et formål, som kan opnås ved en anden harmoniseret afgift – afgift, der er indført samtidig med overførsel af visse beføjelser til regioner, og som delvist har til formål at dække regionernes udgifter forbundet med disse nye beføjelser – rent budgetmæssigt formål

Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Indstilling
Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Dom
Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Ny sag

Dom C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia
Dato: 27-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Augstakas tiesas Senats (Letland) – fortolkning af artikel 70, stk. 1, første afsnit, og artikel 78, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – anvendelse af resultaterne af en undersøgelse af en del af de varer, der er omfattet af en toldangivelse, til identiske varer, der er omfattet af andre angivelser – toldmyndighedernes accept af en sådan praksis – efterfølgende kontrol – udstrækning af resultaterne af undersøgelserne til angivelser, der ikke længere kan verificeres

Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Indstilling
Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Dom

Indstilling C-374/12 Valimar
Dato: 27-02-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Varhoven administrativen sad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 2, stk. 8 og 9, og artikel 11, stk. 9 og 10, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab – disse bestemmelsers forrang for institutionernes implicitte beføjelser i medfør af samme forordnings artikel 11, stk. 3, såfremt der ikke er sket ændring af omstændighederne – fastsættelse af eksportprisen – Kommissionens forpligtelser – gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1279/2007 af 30. oktober 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Russiske Føderation og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Thailand og Tyrkiet, for så vidt som den indfører individuelle antidumpingforanstaltninger angående importen af kabler og tovværk af stål, der er produceret af selskabet Severstal-Metiz

Tidligere dokument: C-374/12 Valimar - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/12 Valimar - Dom

Dom C-601/12 P Ningbo Yonghong Fasteners mod Rådet
Dato: 27-02-2014
Handelspolitik

Appel af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 10. oktober 2012 i sag T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd mod Rådet, hvorved Retten ikke gav medhold i en påstand om delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Dom C-606/12 Dresser Rand
Dato: 06-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) – fortolkning af artikel 17, stk. 2, litra f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – overførsel til en anden medlemsstat – begrebet arbejde på en vare – vurdering af muligheden for at tilpasse varerne til andre varer – krav om, at varen returneres til den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller transporteret – mulighed for at behandle forsendelsen som en overførsel til en anden medlemsstat ved forsendelse til en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev sendt

Tidligere dokument: C-606/12 Dresser Rand - Ny sag
Tidligere dokument: C-606/12 Dresser Rand - Dom

Dom C-107/13 FIRIN
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) – fortolkning af artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 65, artikel 90, stk. 1, artikel 185, stk. 1, samt artikel 205, sammenholdt med artikel 168, litra a), og artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – princippet om momsens neutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet – fradrag for indgående afgift – akontobetaling for varer, der er klart bestemt inden leveringen – nægtelse af fradrag ved akontoopkrævning når der ikke er sket levering af varer – leverandørens mulighed for at berigtige det oprindeligt foretagne fradrag og indvirkningen på nægtelse af at indrømme et sådant fradrag – nægtelse af momsfradrag for adressaten for en levering på grund af det solidariske ansvar hvorefter en anden person end den afgiftspligtige pålægges afgiftsskylden – udpegelse af den solidarisk ansvarlige person på grundlag af formodninger baseret på civilretlige retsinstitutter

Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Ny sag
Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Indstilling
Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Dom

Dom C-204/13 Malburg
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 4, stk. 1 og 2, og af artikel 17, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fradragsrettens indtræden og omfang – et opløst selskabs selskabsdeltagers erhvervelse af en del af selskabets klientgrundlag med henblik på at indskyde det som naturalapport i et nyt selskab – mulighed for fradrag for indgående afgift

Tidligere dokument: C-204/13 Malburg - Ny sag
Tidligere dokument: C-204/13 Malburg - Dom

Dom C-366/12 Klinikum Dortmund
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje – transaktion, der ikke udgør en levering af tjenesteydelser som omhandlet i direktivets artikel 6 – transaktion, som gennemføres af en anden afgiftspligtig person end den, der yder hospitalsbehandlingen og plejen – transaktion i nær tilknytning til ikke-afgiftsfritaget pleje

Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Indstilling
Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Dom

Dom C-464/12 ATP PensionService
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Østre Landsret (Danmark) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelser af transaktioner vedrørende anbringelse af midler eller kontokurantkonti og af forvaltningen af investeringsforeninger – levering af tjenesteydelser i forbindelse med indbetalinger til en pensionskasse

Tidligere dokument: SKAT: EU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og
Tidligere dokument: SKAT: EU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og
Tidligere dokument: EU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgan
Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Indstilling
Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Dom

Dom C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien) – fortolkning af artikel 49 TEUF og 63 TEUF, samt artikel 26, stk. 3, og artikel 28, stk. 3, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fortolkning og gyldighed af artikel 153, 309 og 370 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for rejsebureauer – levering af tjenesteydelser, der indebærer benyttelse af andre afgiftspligtige til gennemførelse af transaktioner uden for Unionen – uden fritagelse – lighedsprincippet, princippet om momsens neutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you - Ny sag
Tidligere dokument: C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you - Dom

Dom C-155/13 SICES m.fl.
Dato: 13-03-2014
Toldunion

Præjudiciel – Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italien) – fortolkning af artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande – ingen overdragelse af rettigheder i henhold til A-licenser – selskaber, der er indehavere af importlicenser, og som før enhver indførelse har købt kinesisk hvidløg af et selskab, der ikke er indehaver af sådanne licenser, og som efter betaling af den skyldige told har videresolgt hvidløget til selvsamme selskab

Tidligere dokument: C-155/13 SICES m.fl. - Dom

Dom C-29/13 Global Trans Lodzhistik
Dato: 13-03-2014
Toldunion

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 243 og 245 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 181a, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks – princippet om ret til forsvar og om retskraft – ret til at anfægte en afgørelse fra toldmyndigheden om efteropkrævning af toldskyld, selv hvis nævnte myndighed har truffet endelige afgørelser – formaliteten med hensyn til et søgsmål uden forudgående administrativ klage – toldmyndighedens afgørelse truffet under tilsidesættelse af proceduremæssige krav – rettens forpligtelse til i et sådant tilfælde at træffe afgørelse i søgsmålet uden at tage hensyn til forpligtelsen til først at anfægte afgørelsen administrativt

Tidligere dokument: C-29/13 „Global Trans Lodzhistik“ - Ny sag
Tidligere dokument: C-29/13 Global Trans Lodzhistik - Dom

Dom C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Dato: 20-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Tribunal Supremo (Spanien) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for handel med aktier som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d, nr. 5 – undtagelse – handel med værdipapirer, der indbefatter overdragelse af fast ejendom – national lovgivning, der pålægger erhvervelsen af mere end halvdelen af aktiekapitalen i et selskab, hvis aktiver grundlæggende består af fast ejendom, en indirekte skat, der er forskellig fra merværdiafgiften

Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Dom
Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Ny sag

Dom C-151/13 Le Rayon d'Or
Dato: 27-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Cour administrative d'appel de Versailles (Frankrig) – fortolkning af artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som er gentaget i artikel 73 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsens anvendelsesområde – tilskud som er direkte forbundet med prisen på plejeydelser – indbefattelse af »faste plejetillæg« der udbetales af sygeforsikringen til institutioner, der tilbyder indkvartering til plejekrævende ældre

Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Ny sag
Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Dom


Nye sager for domstolen

C-84/14 P - Forgital Italy mod Rådet

Kendelse afsagt den 4. december 2013 i sag T-438/10, hvorved Den Europæiske Unions Ret fastslog, at et søgsmål med påstand om annullation af Rådets forordning (EU) nr. 566/2010 af 29. juni 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer (EUT 2010 L 163, s. 4) for så vidt som den ændrer udpegelsen af visse produkter, for hvilke den fælles toldtarifs autonome toldsatse...

C-82/14 Nuova Invincibile

Er en foranstaltning såsom den afgiftseftergivelse, der er fastsat i artikel 9, stk. 17, i lov nr. 289/2002 vedrørende tidsmæssigt fjerntliggende perioder, hvorefter der i et vist omfang skal ydes erstatning til personer, der rammes af naturkatastrofer, og som har betydning for det samlede beløb, der oppebæres (eller kan oppebæres) efter momspålæggelsen omfattet af det forbud, som er lagt til grund i dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol den 17. juli 2008 i sag C-132/06.


Indstillinger
C-374/12 Valimar

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Varhoven administrativen sad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 2, stk. 8 og 9, og artikel 11, stk. 9 og 10, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab – disse bestemmelsers forrang for institutionernes implicitte beføjelser i medfør af samme forordnings artikel 11, stk. 3, såfremt der ikke er sket ændring af omstændighederne – fastsættelse af eksportprisen – Kommissionens forpligtelser – gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1279/2007 af 30. oktober 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Russiske Føderation og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Thailand og Tyrkiet, for så vidt som den indfører individuelle antidumpingforanstaltninger angående importen af kabler og tovværk af stål, der er produceret af selskabet Severstal-Metiz

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 11, stk. 9, i Rådets forordning (EF) nr. 384/1996 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, skal fortolkes således, at den ikke i forbindelse med en fornyet undersøgelse af en antidumpingforanstaltning pålægger Europa-Kommissionen at anvende den samme metode til fastsættelse af eksportpriserne, som blev anvendt ved den oprindelige undersøgelse, når det lovligt er blevet fastslået, at de eksportpriser, der fastsættes efter denne metode, hverken er pålidelige eller bæredygtige, navnlig da der foreligger pristilsagn.

2) Undersøgelsen af den forelæggende rets præjudicielle spørgsmål har ikke påvist nogen elementer, der kan rejse tvivl om gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1279/2007 af 30. oktober 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Russiske Føderation og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Thailand og Tyrkiet.


Domme
C-82/12 Transportes Jordi Besora

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) – fortolkning af artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – mineralolier – særlig afgift på detailsalg af visse kulbrinter – andre indirekte afgifter end dem, som tjener specifikke formål – afgift, der tjener et formål, som kan opnås ved en anden harmoniseret afgift – afgift, der er indført samtidig med overførsel af visse beføjelser til regioner, og som delvist har til formål at dække regionernes udgifter forbundet med disse nye beføjelser – rent budgetmæssigt formål

Domstolens dom:

Indirekte skatter – punktafgifter – direktiv 92/12/EØF – artikel 3, stk. 2 – mineralolier – detailsalgsafgift – begrebet »særligt øjemed« – overførsel af beføjelser til selvstyrende regioner – finansiering – et bestemt formål, der er fastlagt på forhånd – sundheds- og miljøudgifter

Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Indstilling


C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 98, stk. 1, sammenholdt med kategori 5 i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, og artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, sammenholdt med kategori 5 i bilag H til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, med senere ændringer – princippet om neutralitet – en medlemsstats retsforskrifter der fastsætter en momsmæssig forskellig behandling af tjenesteydelser, der ud fra forbrugerens synspunkt er identiske og opfylder samme behov – forskellig behandling af befordring af syge personer med taxi og befordring med udlejningsbil med chauffør

Domstolens dom:

1) Artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 2001/4/EF af 19. januar 2001, sammenholdt med bilag H, kategori 5, til dette direktiv, og artikel 98, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med bilag III, nr. 5), til dette direktiv, henset til neutralitetsprincippet, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at to former for tjenester af befordring af personer og disses bagage i nærtrafikken, nemlig på den ene side med taxi og på den anden side med udlejningsbiler med chauffør, underlægges forskellige merværdiafgiftssatser, hvoraf den ene er reduceret og den anden er normal, for så vidt som befordring af personer med taxi i nærtrafikken for det første udgør et konkret og specifikt aspekt af ydelseskategorien befordring af personer og disses bagage som omhandlet i nævnte kategori 5 og nr. 5) i nævnte bilag til disse direktiver, på grund af de forskellige retlige krav, som de to typer af transport er underlagt, og for så vidt som de pågældende forskelle for det andet har en afgørende indflydelse på den gennemsnitlige brugers beslutning om at gøre brug af den ene eller den anden af disse typer befordring. Det tilkommer den nationale ret at undersøge, om dette er tilfældet i hovesagerne.

2) Artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, i sjette direktiv 77/388, som ændret ved direktiv 2001/4, sammenholdt med bilag H, kategori 5, til dette direktiv, og artikel 98, stk. 1 og 2, i direktiv 2006/112, sammenholdt med bilag III, nr. 5), til dette direktiv, henset til neutralitetsprincippet, skal derimod fortolkes således, at de er til hinder for, at to former for ydelser i form af befordring af personer og disses bagage i nærtrafikken, nemlig på den ene side med taxi og på den anden side med udlejningsbiler med chauffør, underlægges forskellige merværdiafgiftssatser, når personbefordring med taxi i henhold til en særlig aftale, som finder anvendelse på samme måde over for taxiselskaber og selskaber, der udlejer biler med chauffør, som er parter i aftalen, ikke udgør et konkret og specifikt aspekt af befordring af personer og disses bagage, og denne virksomhed, der udføres inden for rammerne af den pågældende aftale, ud fra den gennemsnitlige forbrugers synspunkt betragtes som sammenlignelig med virksomhed med udlejning af biler med chauffør til personbefordring i nærtrafikken, hvilket det tilkommer den nationale ret at undersøge.


C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Augstakas tiesas Senats (Letland) – fortolkning af artikel 70, stk. 1, første afsnit, og artikel 78, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – anvendelse af resultaterne af en undersøgelse af en del af de varer, der er omfattet af en toldangivelse, til identiske varer, der er omfattet af andre angivelser – toldmyndighedernes accept af en sådan praksis – efterfølgende kontrol – udstrækning af resultaterne af undersøgelserne til angivelser, der ikke længere kan verificeres

Domstolens dom:

Præjudiciel forelæggelse – EF-toldkodeksen – artikel 70, stk. 1, og artikel 78 – toldangivelser – undersøgelse af en del af varerne – prøveudtagelse– forkert kode – udstrækning af resultaterne af undersøgelserne til identiske varer, der er omfattet af tidligere toldangivelser, efter frigivelsen – efterfølgende kontrol – ikke muligt at anmode om en yderligere undersøgelse af varerne

Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

10 Meeting - February 2014

37 - Study selected options - option 2b - Adapting current rules whilst still following the flow of goods with the reverse charge mechanism.doc

39 - Annex B - Consignment Stock responses(0).xlsx

39 - Annex B - Consignment Stock responses.xlsx

40 - Chain Transactions - Report.docx

41 - Proof of intra-EU supplies - Report.docx

42 - Option 1B - Subgroups - Overview of the outcome.doc

Agenda.doc

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

MEETING 7 - 06 February 2014

25 - Option 2b - Adapting current rules whilst still following the flow of the goods with the reverse charge mechanism.doc

26 - Option 1B - Subgroups - Overview of the outcome.doc

27 - Option 1B - Sub-Groups report - Proof of intra-EU-supplies.docx

28 - Annex B - Consignment Stock responses.xlsx

28 - Option 1B - Sub-Groups report - Consignment Stocks.docx

29 - Option 1B - Sub-Groups report - Chain Transactions.docx

Agenda 7th meeting of 6.02.2014.doc

Nyt fra Parlamentet

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Orientering om ændringer til Importsystemet

Toldkurser (valutakurser)

Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2014 - 5% udsving (RUB)

Pressenyhed

SKAT sætter målrettet ind mod manglende skattebetaling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 13 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lovkommission om revision af skattekontrolloven.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at modernisere skattekontrolloven, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 110

Henvendelse af 15/2-14 fra Frie Elforbrugere v/H.C. Schjerning, Hjørring, vedr. vindmøllesektoren

Bilag 111

Invitation til konference om retssikkerhed på skatteområdet
Invitation til retssikkerhedskonference
Program til Retssikkerhedskonference

Bilag 112

Orientering om SKAT's Aktivitetsplan 2014, fra skatteministeren
Følgebrev skatteudvalget
Plan 2014 - Indsats til minister

Spørgsmål og svar

Spm. 222

Spm. om, hvad der er statens årlige indtægter fra afgifter på nødder, mandler og kerner samlet og fordelt på type, til skatteministeren
Svar på SAU alm del 222 DOK33759942
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 223

Spm. om afgiftssatserne for nødder, mandler og kerner i de andre EU-lande, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del 223 DOK33760112  Svar  

Spm. 268

Spm. om hvorfor betaling for nedvejning af varebiler kun kan foregå kontant på SKATs motorcentre og ikke elektronisk, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 268  Svar  

Spm. 269

Spm. om ministeren vil oplyse leveringstiden for prøveplader, herunder om tidsfristerne for levering overholdes af SKAT, til skatteministeren
SAU 269
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 274

Spm. om at redegøre for, hvor stort provenutabet vil være, hvis man afskaffer afgiften på nødder, mandler og kerner, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU-spm 274 (alm del ) DOK36488246X  Svar  

Spm. 275

Spm. om at oplyse antallet af virksomheder, der betaler afgift på nødder, mandler og kerner fordelt på de forskellige afgifter, til skatteministeren
Svar på SAU-spm 275 (alm del) DOK36317757X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 276

Spm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 11. marts 2014, som er relevante for Skatteudvalget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Spm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 11. marts 2014, som er relevante for Skatteudvalget, til økonomi- og indenrigsministeren, kopi til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 276  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse