MomsMail 2014, uge 12

Kære læser !

Biler og artikler - er de to hovedemner i denne uges MomsMail. Som sædvanligt bringer vi en række interessante artikler, og på domsfronten er fokus på biler i form af brugtmoms og registreringsafgift.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nethandel
Ny momspraksis
MomsNyt Marts 2014 (Ekstraudgave)
Pensionskasser bliver momsfrie
Kantinemoms – kan give gåsehud

Domme
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Brugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget
Registreringsafgift - parallelimport - luksusbiler
Registreringsafgift - begrebet

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 13
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Nethandel

Handel over internettet er efterhånden dagligdag for de fleste. Vi sammenligner priser og køber varer eller ydelser hos den leverandør, som kan give den bedste pris. Når vi handler som privatpersoner
har det, i store træk, ingen betydning, om leverandøren er etableret i Danmark eller et andet EU-land som eksempelvis Tyskland.


Homann

Ny momspraksis

Ifølge en dom afsagt af EU-domstolen skal SKAT ændre sin hidtidige praksis for efteropkrævning af moms, når en virksomhed fejlagtigt har ment ikke at være momspligtig eller har ment at kunne levere en vare eller ydelse uden moms.


Plesner

Pensionskasser bliver momsfrie

Plesner har på vegne af ATP PensionsService og PensionDanmark fået EU Domstolens ord for, at forvaltning af pensionskasser er momsfri. Derved er dansk praksis underkendt, og Skatteministeriet kan stå over for betydelige tilbagebetalingskrav fra pensionskasserne.


PwC

Kantinemoms – kan give gåsehud

Kantinemomsen er konstant en svær udfordring for virksomhederne. Opgørelsen kan være krævende at udarbejde og give anledning til mange spørgsmål. SKAT har nu præciseret, hvordan opgørelsen skal udarbejdes i et nyt styresignal.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar

SKM2014.202.ØLR

Vedrører: Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Sagen vedrørte, hvorvidt en skønsmæssig ansættelse af appellantens momstilsvar for indkomstårene 2006 og 2008 hvilede på et forkert grundlag eller medførte et åbenbart urimeligt resultat. Med henvisning til den af SKAT skønnede bruttoavance for 2006, der svarede til det selvangivne, samt den skønnede bruttoavance for 2008, der lå under den selvangivne bruttoavance for 2007, fandt landsretten ikke, at appellanten havde løftet sin bevisbyrde. For så vidt angår den omstridte privatforbrugsberegning for indkomståret 2008 bemærkede landsretten, at privatforbrugsberegningen ikke havde dannet grundlag for skønsudøvelsen, og at landsretten i øvrigt var enig i byrettens vurdering af appellantens indsigelser. På denne baggrund stadfæstede landsretten byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Brugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget

SKM2014.201.BR

Vedrører: Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2, § 27, stk. 1 og stk. 5, § 69 og § 71. Skatteforvaltningsloven § 32,stk. 1, nr. 3

Skatteministeriet fik medhold i, at SKAT med rette havde forhøjet salgsmomsen for sagsøgeren - en brugtvognsforhandler - idet sagsøgeren havde afgiftsberigtiget en række brugte biler, som var importeret af sagsøgeren fra Tyskland og videresolgt til danske købere, efter brugtmomsreglerne, uden at betingelserne herfor var opfyldt. Bilerne blev efter en konkret bedømmelse af arrangementerne anset for indkøbt af sagsøgeren af tyske sælgere, som hverken var omfattet af momslovens § 69, stk. 1, nr. 1 eller 2, og ikke af danske privatpersoner, der formelt havde "købt" bilerne i Tyskland, derefter "solgt" dem til sagsøgeren og til sidst "tilbagekøbt" dem af sagsøgeren.

Sagsøgeren havde ikke krav på fradrag i sit afgiftsgrundlag efter momslovens § 27, stk. 5, for brugte biler, som sagsøgeren havde taget i bytte i forbindelse med nye salg af brugte biler, allerede fordi bestemmelsen efter sin ordlyd ikke omfatter en sådan byttehandel.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - parallelimport - luksusbiler

SKM2014.197.BR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 19, stk. 2 (dagældende)

Der er tale om tre sager i det sagskompleks, som er behandlet af Højesteret i en pilotsag i SKM2013.447.HR . Byretten fandt i to af sagerne, at sagsøgeren havde været i ond tro om den manglende betaling af registreringsafgift. I den tredje sag fik sagsøgeren medhold i, at han havde været i god tro om den manglende betaling af afgift, og at han der derfor i henhold til SKATs praksis omtalt i den nævnte højesteretsdom ikke var forpligtet til at efterbetale registreringsafgift af det omhandlede køretøj.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - begrebet

SKM2014.189.BR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 13 (dagældende)

Sagen omhandlede spørgsmålet, om fire specifikke modeller af en konkret personbil af typen "xxx" som påstået af sagsøgeren, der var importør af den pågældende bil, var fritaget for registreringsafgift i medfør af den dagældende registreringsafgiftslov § 2, stk. 1, nr. 13 (nu nr. 14), om elbiler ("eldrevet motorkøretøj").

Den i sagen omhandlede bil blev for alle fire modellers vedkommende drevet af elmotorer, der var forbundet til batterier. Batterierne kunne oplades enten via el-nettet eller via en generator, der blev drevet af en konventionel forbrændingsmotor. Der var ikke fra generatoren forbindelse til bilens transmission eller drivlinie, og generatoren skulle igangsættes manuelt af føreren.

Henset til, at den ene af bilens energikilder var drevet af en forbrændingsmotor, fandt retten ikke, at den i sagen omhandlede bil var et eldrevet motorkøretøj (en elbil) i registreringsafgiftslovens forstand. Det var uden betydning for bedømmelsen, at ladegeneratoren ikke havde direkte forbindelse til bilens transmission, og at generatoren alene kun igangsættes manuelt af førerne.

Retten fandt, at den i sagen omhandlede bil var en såkaldt "plug-in hybridbil", idet bilen havde mindst to forskellige kilder til at danne fremdrift. Retten bemærkede med henvisning til forarbejderne til registreringsafgiftsloven, at det fra lovgivers side har været forudsat, at sådanne hybridbiler ikke er omfattet af afgiftsfritagelsen for elbiler. Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.198.HR Henstand i forbindelse med klage - skatter og afgifter - konkurs - 154 mio. kr.

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 51

Højesteret fandt, at appellanten, A, ikke havde krav på henstand med betaling af skatter og afgifter på i alt ca. 154 mio.kr. i forbindelse med klage over skatte- og afgiftsansættelser.

Højesteret udtalte, at en skatteyder, der klager over en skatteansættelse, som udgangspunkt skal meddeles henstand med betalingen under klagesagens behandling. Det gælder dog ikke, hvis det skønnes, at der er nærliggende fare for, at skatten ikke vil blive betalt, hvis der ydes henstand. Det forhold, at der ikke er en aktuel inddrivelsesmulighed, er ikke i sig selv til hinder for, at der kan gives afslag på henstand.

I As tilfælde nåede Højesteret efter en samlet bedømmelse til, at henstanden ville indebære en nærliggende fare for, at skatte- og afgiftskravet ikke ville kunne inddrives. Højesteret lagde bl.a. vægt på, at A - efter at være blevet erklæret personlig konkurs - i mere end et år havde drevet uregistreret virksomhed uden løbende afregning af skat og moms. Endvidere lagde Højesteret vægt på, at As indkomst- og formueforhold var forbundet med stor usikkerhed, og at en del af skatte- og afgiftskravet vedrørte forhold, som der var begrundet mistanke om var forbundet med skattesvig af særlig grov karakter.

Højesterets dom er en stadfæstelse af SKM2012.3.ØLR .


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-03-2014 - 22-04-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-151/13 Le Rayon d'Or
Dato: 27-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Cour administrative d'appel de Versailles (Frankrig) – fortolkning af artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som er gentaget i artikel 73 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsens anvendelsesområde – tilskud som er direkte forbundet med prisen på plejeydelser – indbefattelse af »faste plejetillæg« der udbetales af sygeforsikringen til institutioner, der tilbyder indkvartering til plejekrævende ældre

Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Ny sag
Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Dom

Indstilling C-3/13 Baltic Agro
Dato: 03-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Tartu Ringkonnakohus (Estland) – fortolkning af artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 661/2008 af 8. juli 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96, og Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – betingelser for fritagelse for antidumpingtold – importerende selskab der ikke er den første uafhængige kunde – selskab der gennem et mellemhandlerselskab har importeret ammoniumnitrat købt hos en producent med hjemsted i et tredjeland – mulighed for at erklære en angivelse af den urigtige varemodtager ugyldig efter varens frigivelse og berigtigelse af benævnelsen af rette modtager i det tilfælde, hvor den korrekte benævnelse af modtageren har givet anledning til fritagelse for antidumpingtold

Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Ny sag
Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Indstilling
Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Dom

Dom C-60/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 03-04-2014
Handelspolitik

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, EU, artikel 8 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, og af artikel 2, 6, 9, 10 og11 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter – afvisning af at stille egne indtægter hidrørende fra visse ulovlige toldtilladelser til rådighed for Fællesskaberne

Dom C-583/12 Sintax Trading
Dato: 09-04-2014
Toldunion

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Ny sag
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Indstilling
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Dom

Dom C-74/13 GSV
Dato: 09-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) – fortolkning af 14. betragtning til og artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 138/2011 af 16. februar 2011 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina – fritagelse for antidumpingafgifter på import af glasfibre, der ikke er omfattet af beskrivelsen i underpositionen Taric 7019 59 00 10, således som den fremgår af de offentliggjorte retsforskrifter på importørens sprog – vare, der ifølge andre sprogversioner kan tariferes i den nævnte underposition

Tidligere dokument: C-74/13 GSV - Ny sag
Tidligere dokument: C-74/13 GSV - Dom

Indstilling C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dato: 10-04-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet levering mod vederlag – en kommunes første brug af en grund som tilhører den – brugen af denne bygning for 94% vedkommende til handlen som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til virksomhed som afgiftspligtig

Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Ny sag
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Indstilling
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Dom

Dom C-115/13 Kommissionen mod Ungarn
Dato: 10-04-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 19-21 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, sammenholdt med samme direktivs artikel 22, stk. 7, samt artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer – fastsættelse af punktafgiften – en af nulsats omfattet fremstilling af ethanol i et destilleri – punktafgiftsfritagelse for privatpersoners fremstilling af ethanol

Indstilling C-21/13 Simon, Evers & Co
Dato: 10-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) gyldigheden under hensyn til artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, af Rådets forordning (EF) nr. 499/2009 af 11. juni 2009 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1174/2005, til at omfatte importen af samme vare afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej – bevis for omgåelse alene støttet på den signifikante stigning i udførsler fra Thailand efter indførelsen af den told, der rammer udførslerne fra Kina

Tidligere dokument: C-21/13 Simon, Evers & Co - Indstilling
Tidligere dokument: C-21/13 Simon, Evers & Co - Dom


Nye sager for domstolen

C-123/14 Itales

Skal artikel 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at såfremt der sælges varer til tredjemand, opstår der ved købet af varerne ret til fradrag for indgående moms, selv om der mangler beviser for, at den forudgående leverandør har besiddet varer af samme art?

Er en forvaltningspraksis som den, der anvendes af Natsionalnata agentsia za prihodite (det nationale agentur for indtægter), i overensstemmelse med direktivet ...

C-126/14 Sveda

Sagen forelægges for Den Europæiske Unions Domstol med henblik på en præjudiciel afgørelse af, om artikel 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem kan fortolkes således, at en afgiftspligtig person har ret til at fradrage indgående moms betalt i forbindelse med produktionen eller erhvervelsen af investeringsgoder beregnet til erhvervsformål, såsom de i denne sag omhandlede, som i) direkte er beregnet til offentlighedens gratis anvendelse, men...

C-128/14 Het Oudeland Beheer

Skal sjette direktivs artikel 11, punkt A, stk. 1, litra b), fortolkes således, at afgiftsgrundlaget for en levering som omhandlet i sjette direktivs artikel 5, stk. 7, litra a), ikke omfatter kostprisen for grund eller andre stoffer eller materialer, for hvilke den afgiftspligtige har betalt moms ved erhvervelsen, i den foreliggende sag ved stiftelsen af en tinglig ret til at benytte en fast ejendom? Vil svaret være et andet, såfremt den afgiftspligtige på grundlag af den nationale lovgivnin...


Domme
C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Tribunal Supremo (Spanien) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for handel med aktier som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d, nr. 5 – undtagelse – handel med værdipapirer, der indbefatter overdragelse af fast ejendom – national lovgivning, der pålægger erhvervelsen af mere end halvdelen af aktiekapitalen i et selskab, hvis aktiver grundlæggende består af fast ejendom, en indirekte skat, der er forskellig fra merværdiafgiften

Domstolens dom:

Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 91/680/EØF af 16. december 1991, skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for en national bestemmelse, såsom artikel 108 i Ley 24/1988 del Mercade de Valores (lov nr. 24/1988 om værdipapirhandel) af 28. juli 1988, som ændret ved Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (lov nr. 18/1991 om beskatning af fysiske personers indkomst) af 6. juni 1991, der pålægger erhvervelsen af mere end halvdelen af aktiekapitalen i et selskab, hvis aktiver grundlæggende består af fast ejendom, en indirekte skat, der er forskellig fra merværdiafgiften, såsom den i hovedsagen omhandlede afgift.


C-151/13 Le Rayon d'Or

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Cour administrative d'appel de Versailles (Frankrig) – fortolkning af artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som er gentaget i artikel 73 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsens anvendelsesområde – tilskud som er direkte forbundet med prisen på plejeydelser – indbefattelse af »faste plejetillæg« der udbetales af sygeforsikringen til institutioner, der tilbyder indkvartering til plejekrævende ældre

Domstolens dom:

Artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og artikel 73 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en forud fastsat betaling såsom det i hovedsagen omhandlede »faste plejebeløb« udgør modværdien for de plejeydelser, som en boinstitution for plejekrævende ældre mod vederlag leverer til sine beboere, og dermed er omfattet af merværdiafgiftens anvendelsesområde.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

VAT: Conferences on 15 May 2014 in Luxembourg and 2 June 2014 in London to inform businesses about the new 2015 VAT rules and the MOSS (Mini One Stop Shop)

 

Nyt fra Parlamentet

Økonomiske konsekvenser af forhandlinger med Norge om fiskekvoter  

Forhandlingerne med Norge om EØS-bidrag og norsk told på landbrugsprodukter  

Andragende 0629/2013 af Munday Richard Henry, britisk statsborger, om dobbeltbeskatning af køretøjer  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Rapport

SKATs årsrapport 2013

Nyhedsbrev til virksomheder

Du kan nu indberette og betale den årlige lønsumsafgift tidligere


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 131

Henvendelse af 17/3-14 fra Stefan Zalewski, København Ø vedrørende forslag til afgift på dåsespraymaling

Bilag 133

Henvendelse af 18/3-14 fra iSkat vedrørende retssikkerhed

Bilag 135

Henvendelse af 6/3-14 fra Frie Elforbrugere om "Vindmøllevanvid - til endnu et Verdensmesterskab"

Spørgsmål og svar

Spm. 268

Spm. om hvorfor betaling for nedvejning af varebiler kun kan foregå kontant på SKATs motorcentre og ikke elektronisk, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 268  Svar  

Spm. 269

Spm. om ministeren vil oplyse leveringstiden for prøveplader, herunder om tidsfristerne for levering overholdes af SKAT, til skatteministeren
SAU 269
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 296

MFU spm. om de varige provenumæssige konsekvenser for staten, hvis der genindføres et skattestop for benzin, således at afgiften ikke reguleres, til s...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU alm del spm 296  Svar  

Spm. 304

Spm. om at oplyse provenutabet, ved at de danske priser på benzin og diesel er henholdsvis på niveau med og 10 pct. under niveauet i henholdsvis Tyskl...
Foreløbigt svar SAU alm del spm 304
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 358

Spm. om, hvad provenueffekten vil være efter adfærd og tilbageløb, hvis man fra og med 2015 giver danske virksomheder adgang til fuld momsafløftning i...
Svar på SAU alm del spm358 DOK39051141X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 363

Spm. om begrundelsen for at et plejehjem ikke kan få nedslag i el-udgifter ved udskiftning af oliefyr med varmepumpe, når plejehjemmet ikke er momsreg...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1103

Finder ministeren det tilfredsstillende, at virksomheder, der indbetaler moms for tidligt i forhold til forfaldsdatoen, oplever, at SKAT betaler penge...  Svar  

Spm. S 1104

»Mener ministeren, at det er en tilfredsstillende og rimelig tidsramme, når SKAT udsteder en betalingsfrist den 10. februar 2014, hvor den betalende v...  Svar  

Spm. S 1105

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt for effektiviteten i forvaltningen, at SKAT bruger ressourcer på at tilbagebetale for tidligt indbetalt mo...  Svar  

Spm. S 1106

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt for erhvervslivet, når virksomheder, der indbetaler moms før forfaldsdatoen, får tilbagebetalt beløbet af ...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse