MomsMail 2014, uge 07

Kære læser !

En uge med spændende artikler, bl.a. tidligere formand for Skatterådet, Lida Hulgaards analyse af dommeres vota i skattesager.

Derudover har ugen bragt en hel del afgørelser om bl.a. brug af udlægsreglerne for importmoms og køling i et bageri for bare at nævne et par stykker.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen 2014/04
Kantineordninger 2014
Salg af fast ejendom 2014
Personbiler (hvidpladebiler) og Varebiler (gulpladebiler) 2014
Øget godtgørelse af energiafgifter på olie, kul og gas
Dommeres vota i skattesager 2002-2011
Momsfritagelse for forvaltning af pensionsselskaber

Bindende svar
Hæftelse for importmoms - anvendelse af momslovens udlægsregler
Chokoladeafgift af tyggetobaksprodukt (tyggegummi)
Elafgift - proces- eller komfortkøling af lokale i bageri
Momsgrundlaget ved salg af leasingbiler

Kendelser
Betaling af vægtafgift for motorkøretøj
Registreringsafgiftspligt for motorkøretøj med falsk stelnummer

Domme
Brugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling
2 domme

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen 2014/04

I denne udgave:

  • Ingen skat på iPads og andre tablets
  • Første rate af selskabsskatten for 2014
  • Indberetning af håndværkerfradrag
  • Fradragsberettigede låneomkostninger
  • Momsfradrag ved leasing af personbiler
  • Refusion afenergiafgifter


Beierholm

Kantineordninger 2014

I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma.


Beierholm

Salg af fast ejendom 2014

Salg af en ejendom giver anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger.


Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler) og Varebiler (gulpladebiler) 2014

"Personbiler (hvidpladebiler)" og "Varebiler (gulpladebiler)" er nu ajourførte med de aktuelle oplysninger for 2014.


Hulgaard Advokater

Dommeres vota i skattesager 2002-2011

Lida Hulgaard har udarbejdet en statistisk undersøgelse af dommeres vota i skattesager fra 2002-2011.


PwC

Momsfritagelse for forvaltning af pensionsselskaber

Pensionsselskaber og forvaltere af disse kan have penge til gode hos SKAT og fremadrettet spare penge. Generaladvokaten udtaler således, at forvaltning af et pensionsselskab, der udbyder pensionsordninger af typen ”defined contribution” kan være momsfritaget efter momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Hæftelse for importmoms - anvendelse af momslovens udlægsregler

SKM2014.126.SR

Vedrører: Momsloven § 27, stk. 3, nr. 3

Skatterådet kan bekræfte, at spørger i den konkrete situation kan anvende momslovens udlægsregler på udlæg for importmoms for varemodtager. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at momslovens udlægsregler også finder anvendelse i en situation, hvor spørger som told- eller skibs-agent hæfter for told og moms efter toldreglerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Chokoladeafgift af tyggetobaksprodukt (tyggegummi)

SKM2014.122.SR

Vedrører: Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) § 1, stk. 1, nr. 5

Skatterådet kunne bekræfte, at der skal betales chokoladeafgift af et tyggetobaksprodukt (tyggegummi)


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - proces- eller komfortkøling af lokale i bageri

SKM2014.118.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 11, stk. 1 og 3

Skatterådet bekræfter, at kølingen af et adskilt rum, hvor der skal produceres og bearbejdes linsedej, ikke er omfattet af elafgiftslovens § 11, stk. 3, uanset at der opholder sig personale i rummet under kølingen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsgrundlaget ved salg af leasingbiler

SKM2014.117.SR

Vedrører: Momsloven § 30, stk. 1

Skatterådet bekræftede, at ved beregning af værditabet for et køretøj ved salg efter endt leasing efter momslovens § 30 er købsprisen henholdsvis videresalgsprisen lig med det aftalte vederlag med tillæg af moms og registreringsafgift.

Videre bekræftede Skatterådet, at omkostninger, som sælgeren kræver betalt af køberen som betingelse for levering af bilen, skal indgå i beregningen af køretøjets løbende værdiforringelse efter momslovens § 30, stk.1, jf. dog momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, hvorefter kundens betaling til sælger af beløb til dækning af udgifter, som sælger har afholdt som udlæg i kundens navn og for dennes regning, ikke skal indgå.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Betaling af vægtafgift for motorkøretøj

SKM2014.125.LSR

Vedrører: Dagældende vægtafgiftslov § 4, stk. 1. Registreringsbekendtgørelsen §§ 38, 41-57. Vægtafgiftsloven § 2, stk. 1, § 2a, stk. 1, § 8, stk. 1 og 2 og § 9, stk. 2

En ejer af en varebil skulle for en periode indtil den 11. oktober 2011 betale vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, II, A, totalvægt 2001-2500 kg, og ikke totalvægt 1001-2000 kg, idet ændring af bilens totalvægt først var registreret i køretøjsregistret den 11. oktober 2011.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Registreringsafgiftspligt for motorkøretøj med falsk stelnummer

SKM2014.124.LSR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven §§ 1, 2, 7 og 20

Køberen af et registreringspligtigt motorkøretøj med falsk stelnummer hæftede ikke for manglende betaling af registreringsafgift.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Brugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse

SKM2014.123.BR

Vedrører: Momsloven § 71. Opkrævningsloven § 5, stk. 2. Momsbekendtgørelsen § 92 (dagældende)

Sagen angik en forhøjelse af skatteyderens momstilsvar for 2007, herunder navnlig om sagsøgeren var berettiget til at benytte brugtmomsordningen. Skatteyderen drev virksomhed med køb og salg af brugte biler.

Der var under sagen enighed om, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar for 2007. Spørgsmålet i sagen var herefter, om skatteyderen efterfølgende havde udbedret sit regnskabsgrundlag i en sådan grad, at brugtmomsordningen alligevel fandt anvendelse, og om det af skattemyndighederne udøvede skøn over udeholdt omsætning på baggrund af manglende dags dato kvitteringer kunne tilsidesættes som åbenbart urimeligt eller foretaget på et ufuldstændigt grundlag.

Efter karakteren og omfanget af manglerne ved skatteyderens regnskabs- og bilagsmateriale, sammenholdt med oplysningerne om de fakturaer, som skatteyderen efterfølgende havde udstedt til sine kunder, hvoraf alene nogle var underskrevet, fandt retten ikke, at skatteyderen havde godtgjort eller sandsynligt, at han opfyldte betingelserne for at bruge brugtmomsordningen i 2007.

På baggrund af antallet af manglende dags dato kvitteringer og efter skatteyderens egen forklaring om anvendelsen heraf, fandt retten heller ikke, at skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelser af momstilsvaret var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag.

Endelig henviste retten til, at skattemyndighederne efter sagens karakter og omstændigheder havde haft en betydelig frihed ved den skønsmæssige ansættelse.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0226980
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for oktober kvartal 1997 og januar kvartal 1998. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2013

Journalnr: 13/0247653
Høstarbejder - kunde i andet EU-land
Klagen skyldes, at SKAT har anset klagers ydelser i form af høstning af majs mv. for at have leveringssted i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-01-2014

Journalnr: 13/5079314
Momspligt af virksomhed
Klagen skyldes, at klagerens virksomhed med avl af hunde er anset for momspligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2013

Journalnr: 13/0238286
Nægtet fradrag for købmoms - periodisering i forbindelse med overdragelse
Klagen skyldes, at SKAT har reguleret selskabets købsmoms i relation til købsbilag udstedt til tidligere ejer (hovedaktionær). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2013

Journalnr: 13/0177158
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på varedebitorer i momsgrundlaget, jf. momslovens § 27, stk. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2013


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-02-2014 - 18-03-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz
Dato: 27-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 98, stk. 1, sammenholdt med kategori 5 i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, og artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, sammenholdt med kategori 5 i bilag H til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, med senere ændringer – princippet om neutralitet – en medlemsstats retsforskrifter der fastsætter en momsmæssig forskellig behandling af tjenesteydelser, der ud fra forbrugerens synspunkt er identiske og opfylder samme behov – forskellig behandling af befordring af syge personer med taxi og befordring med udlejningsbil med chauffør

Tidligere dokument: C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz - Dom

Dom C-82/12 Transportes Jordi Besora
Dato: 27-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) – fortolkning af artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – mineralolier – særlig afgift på detailsalg af visse kulbrinter – andre indirekte afgifter end dem, som tjener specifikke formål – afgift, der tjener et formål, som kan opnås ved en anden harmoniseret afgift – afgift, der er indført samtidig med overførsel af visse beføjelser til regioner, og som delvist har til formål at dække regionernes udgifter forbundet med disse nye beføjelser – rent budgetmæssigt formål

Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Indstilling
Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Dom
Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Ny sag

Dom C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia
Dato: 27-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Augstakas tiesas Senats (Letland) – fortolkning af artikel 70, stk. 1, første afsnit, og artikel 78, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – anvendelse af resultaterne af en undersøgelse af en del af de varer, der er omfattet af en toldangivelse, til identiske varer, der er omfattet af andre angivelser – toldmyndighedernes accept af en sådan praksis – efterfølgende kontrol – udstrækning af resultaterne af undersøgelserne til angivelser, der ikke længere kan verificeres

Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Indstilling
Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Dom

Indstilling C-374/12 Valimar
Dato: 27-02-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Varhoven administrativen sad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 2, stk. 8 og 9, og artikel 11, stk. 9 og 10, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab – disse bestemmelsers forrang for institutionernes implicitte beføjelser i medfør af samme forordnings artikel 11, stk. 3, såfremt der ikke er sket ændring af omstændighederne – fastsættelse af eksportprisen – Kommissionens forpligtelser – gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1279/2007 af 30. oktober 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Russiske Føderation og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Thailand og Tyrkiet, for så vidt som den indfører individuelle antidumpingforanstaltninger angående importen af kabler og tovværk af stål, der er produceret af selskabet Severstal-Metiz

Tidligere dokument: C-374/12 Valimar - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/12 Valimar - Dom

Dom C-601/12 P Ningbo Yonghong Fasteners mod Rådet
Dato: 27-02-2014
Handelspolitik

Appel af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 10. oktober 2012 i sag T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd mod Rådet, hvorved Retten ikke gav medhold i en påstand om delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Dom C-606/12 Dresser Rand
Dato: 06-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) – fortolkning af artikel 17, stk. 2, litra f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – overførsel til en anden medlemsstat – begrebet arbejde på en vare – vurdering af muligheden for at tilpasse varerne til andre varer – krav om, at varen returneres til den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller transporteret – mulighed for at behandle forsendelsen som en overførsel til en anden medlemsstat ved forsendelse til en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev sendt

Tidligere dokument: C-606/12 Dresser Rand - Ny sag
Tidligere dokument: C-606/12 Dresser Rand - Dom

Dom C-107/13 FIRIN
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) – fortolkning af artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 65, artikel 90, stk. 1, artikel 185, stk. 1, samt artikel 205, sammenholdt med artikel 168, litra a), og artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – princippet om momsens neutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet – fradrag for indgående afgift – akontobetaling for varer, der er klart bestemt inden leveringen – nægtelse af fradrag ved akontoopkrævning når der ikke er sket levering af varer – leverandørens mulighed for at berigtige det oprindeligt foretagne fradrag og indvirkningen på nægtelse af at indrømme et sådant fradrag – nægtelse af momsfradrag for adressaten for en levering på grund af det solidariske ansvar hvorefter en anden person end den afgiftspligtige pålægges afgiftsskylden – udpegelse af den solidarisk ansvarlige person på grundlag af formodninger baseret på civilretlige retsinstitutter

Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Ny sag
Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Indstilling
Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Dom

Dom C-204/13 Malburg
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 4, stk. 1 og 2, og af artikel 17, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fradragsrettens indtræden og omfang – et opløst selskabs selskabsdeltagers erhvervelse af en del af selskabets klientgrundlag med henblik på at indskyde det som naturalapport i et nyt selskab – mulighed for fradrag for indgående afgift

Tidligere dokument: C-204/13 Malburg - Ny sag
Tidligere dokument: C-204/13 Malburg - Dom

Dom C-366/12 Klinikum Dortmund
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje – transaktion, der ikke udgør en levering af tjenesteydelser som omhandlet i direktivets artikel 6 – transaktion, som gennemføres af en anden afgiftspligtig person end den, der yder hospitalsbehandlingen og plejen – transaktion i nær tilknytning til ikke-afgiftsfritaget pleje

Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Indstilling
Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Dom

Dom C-464/12 ATP PensionService
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Østre Landsret (Danmark) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelser af transaktioner vedrørende anbringelse af midler eller kontokurantkonti og af forvaltningen af investeringsforeninger – levering af tjenesteydelser i forbindelse med indbetalinger til en pensionskasse

Tidligere dokument: SKAT: EU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og
Tidligere dokument: SKAT: EU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og
Tidligere dokument: EU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgan
Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Indstilling
Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Dom

Dom C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien) – fortolkning af artikel 49 TEUF og 63 TEUF, samt artikel 26, stk. 3, og artikel 28, stk. 3, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fortolkning og gyldighed af artikel 153, 309 og 370 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for rejsebureauer – levering af tjenesteydelser, der indebærer benyttelse af andre afgiftspligtige til gennemførelse af transaktioner uden for Unionen – uden fritagelse – lighedsprincippet, princippet om momsens neutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you - Ny sag
Tidligere dokument: C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you - Dom

Dom C-155/13 SICES m.fl.
Dato: 13-03-2014
Toldunion

Præjudiciel – Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italien) – fortolkning af artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande – ingen overdragelse af rettigheder i henhold til A-licenser – selskaber, der er indehavere af importlicenser, og som før enhver indførelse har købt kinesisk hvidløg af et selskab, der ikke er indehaver af sådanne licenser, og som efter betaling af den skyldige told har videresolgt hvidløget til selvsamme selskab

Tidligere dokument: C-155/13 SICES m.fl. - Dom

Dom C-29/13 Global Trans Lodzhistik
Dato: 13-03-2014
Toldunion

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 243 og 245 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 181a, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks – princippet om ret til forsvar og om retskraft – ret til at anfægte en afgørelse fra toldmyndigheden om efteropkrævning af toldskyld, selv hvis nævnte myndighed har truffet endelige afgørelser – formaliteten med hensyn til et søgsmål uden forudgående administrativ klage – toldmyndighedens afgørelse truffet under tilsidesættelse af proceduremæssige krav – rettens forpligtelse til i et sådant tilfælde at træffe afgørelse i søgsmålet uden at tage hensyn til forpligtelsen til først at anfægte afgørelsen administrativt

Tidligere dokument: C-29/13 „Global Trans Lodzhistik“ - Ny sag
Tidligere dokument: C-29/13 Global Trans Lodzhistik - Dom

Dom C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Dato: 20-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Tribunal Supremo (Spanien) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for handel med aktier som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d, nr. 5 – undtagelse – handel med værdipapirer, der indbefatter overdragelse af fast ejendom – national lovgivning, der pålægger erhvervelsen af mere end halvdelen af aktiekapitalen i et selskab, hvis aktiver grundlæggende består af fast ejendom, en indirekte skat, der er forskellig fra merværdiafgiften

Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Dom
Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-59/14 Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Er det i et tilfælde, hvor en overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse først opdages efter en skades indtræden, foruden en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, en kumulativ betingelse for den i artikel 1, stk. 2, i forordning (EG, Euratom) nr. 2988/95 definerede uregelmæssighed, der i henhold til artikel 3, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 skal foreligge, for at forældelsesfristen begynder at løbe, at Unionens almindelige budget eller budgetter,...

C-58/14 Amazon EU

Skal varebeskrivelsen i underpos. 8543 7010 i den kombinerede nomenklatur fortolkes således, at kun apparater, som udelukkende har oversættelses- eller ordbogsfunktioner, skal tariferes deri?
Såfremt spørgsmål 1 skal besvares benægtende:

Skal også apparater, i hvilke oversættelses- eller ordbogsfunktionen ikke er væsentlig i forhold til deres hovedfunktion (her læsefunktionen), tariferes i underpos. 8543 7010 i den kombinerede nomenklatur?


Indstillinger
C-480/12 X

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, senest ændret ved forordning (EF) nr. 648/2005 sammenholdt med artikel 859, stk. 2, litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 skal fortolkes således, at alene en overskridelse af fristen for forsendelse fastsat i henhold til artikel 356, stk. 1, i gennemførelsesforordningen ikke fører til en toldskyld som følge af unddragelse af toldtilsyn i henhold til toldkodeksens artikel 203, men til en toldskyld på grundlag af toldkodeksens artikel 204. De interesserede parter skal for at kunne gøre den i gennemførelsesforordningens artikel 859, stk. 2, litra c), omhandlede undtagelse gældende fremlægge alle de oplysninger for toldmyndighederne, der kan godtgøre, at de krævede betingelser er til stede.

2) Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, særlig artikel 7, stk. 3, første afsnit, skal fortolkes således at der ikke opstår momspligt ved indførsel, hvis varerne tages ud af toldproceduren, selv om der opstår toldskyld på grundlag af toldkodeksens artikel 204 som følge af tilsidesættelse af en af de forpligtelser, som følger af anvendelsen af den toldprocedure, som varerne er henført under.


Domme
C-18/13 MAKS PEN

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 63, artikel 178, stk. 1, litra a), artikel 226, stk. 1, nr. 6) samt af artikel 242 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »afgiftsunddragelse« – angivelse på fakturaen udstedt af en virksomhed, der ikke råder over det personale, de anlæg og de aktiver, der er nødvendige for at levere ydelsen – mangel på regnskabsmæssigt bevis – udarbejdelse af falske dokumenter for at begrunde gennemførelsen af ydelsen – den nationale rets forpligtelse til ex officio at fastslå afgiftsunddragelse – fradragsretten betinget af faktisk erlæggelse af en ydelse – krav om overholdelse af internationale regnskabsnormer for at opfylde behovet for en regnskabsførelse, der er tilstrækkelig detaljeret til at gøre det muligt at kontrollere fradragsretten – nødvendigheden af eventuelt at påføre fakturaerne oplysninger om den faktiske erlæggelse af tjenesteydelsen – national lovgivning, hvorefter tjenesteydelsen anses for erlagt på tidspunktet for opfyldelsen af de nødvendige betingelser for anerkendelse af indtægten fra nævnte ydelse i overensstemmelse med den relevante lovgivning

Domstolens dom:

1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det er til hinder for, at en afgiftspligtig person foretager fradrag af merværdiafgift, der er anført på fakturaer, som er udstedt af en leverandør, såfremt det viser sig, at selv om tjenesteydelsen er blevet leveret, er den reelt ikke blevet leveret af denne leverandør eller af dennes underleverandør, bl.a. eftersom disse ikke rådede over det nødvendige personale, det nødvendige materiale og de nødvendige aktiver, eftersom omkostningerne i forbindelse med ydelsen ikke er blevet dokumenteret i deres regnskaber, eller at identiteten på personer, der har underskrevet visse dokumenter som leverandører, har vist sig at være ukorrekt, såfremt to betingelser er opfyldt, nemlig at sådanne faktiske omstændigheder udgør svigagtig adfærd, og at det, henset til de objektive forhold, som skattemyndighederne har fremlagt, er godtgjort, at den afgiftspligtige person vidste eller burde have vidst, at den transaktion, der er påberåbt som grundlag for fradragsretten, var led i denne svig, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

2) Når de nationale domstole er forpligtet til eller har mulighed for ex officio at inddrage anbringender, der støttes på en bindende national retsregel, gælder dette også med hensyn til en bindende EU-retlig regel såsom den, hvorefter det kræves, at de nationale myndigheder og domstole skal nægte at indrømme ret til fradrag af merværdiafgift, hvis det på grundlag af objektive forhold er godtgjort, at påberåbelsen af denne ret er udtryk for svig eller misbrug. Ved bedømmelsen af, om påberåbelsen af fradragsretten er udtryk for svig eller misbrug, tilkommer det disse domstole i videst muligt omfang at fortolke national ret i lyset af ordlyden af og formålet med direktiv 2006/112 for at nå det med direktivet tilsigtede resultat, hvilket kræver, at de gør alt, hvad der henhører under deres kompetence, idet de tager den nationale lovgivning i dens helhed i betragtning og anvender fortolkningsmetoder, der er anerkendt i denne ret.

3) Direktiv 2006/112, som ifølge artikel 242 navnlig kræver, at enhver afgiftspligtig person skal føre regnskaber, der er tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre merværdiafgiftens anvendelse og skattemyndighedernes kontrol hermed, skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at den omhandlede medlemsstat inden for de begrænsninger, der er fastsat i direktivets artikel 273, kræver, at enhver afgiftspligtig person i denne forbindelse overholder alle nationale regnskabsregler, som er i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, forudsat at de foranstaltninger, der træffes i denne henseende, ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå formålene om at sikre en korrekt opkrævning af afgiften og undgå svig. I denne forbindelse er direktiv 2006/112 til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en tjenesteydelse anses for leveret på det tidspunkt, hvor betingelserne for anerkendelse af indtægterne fra den omhandlede ydelse er opfyldt.


T-81/12 Beco mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 9112 endelig af 13. december 2011 om afvisning af en anmodning om tilbagebetaling af antidumpingtold opkrævet på import af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan

Domstolens dom:

1) Kommissionens afgørelse K(2011) 9112 endelig af 13. december 2011 om en anmodning om tilbagebetaling af antidumpingtold opkrævet på import af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan annulleres.

2) Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

Revisions- og advokatvirksomheder

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Lovstof i høring

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om friko

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

EMCS ny version den 13. februar 2014

Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Februar 2014

Servicevindue på FTPs Gatewayen


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om frikommuner mv. og ligningsloven
Oprettelsesdato: 10-02-2014
Høringsfrist: 07-03-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 107

Lovudkast: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om kuldioxidaafgift af visse energiprodukter, lov om frikommuner m.v. og ligningsloven (Afgiftsnedsættelse for elekticitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis) og resumé
FT ekstern høring [DOK34326125]
Lovforslag i ekstern høring, landstrøm, biogas og timeafregning m.v. [DOK34312234]
Resumé [DOK34312237]

Spørgsmål og svar

Spm. 260

Spm. om, hvem der hæfter for den manglende momsbetaling, når butikker i forbindelse med opkrævning af betalingsgebyrer fra kunder undlader at opkræve ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 260 DOK35970566X  Svar  

Spm. 263

Spm. om det er lovligt at tildække EU-flaget på en EU-nummerplade med eksempelvis et klistermærke med Dannebrog, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 263 DOK35844170X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse