MomsMail 2014, uge 16

Kære læser !

Selvom det er påske, så holder MomsMail og SkatteMail ikke pause.

Ugens MomsMail er ikke unaturligt kort, men ikke desto mindre med en ganske interesant kendelse fra Landsskatteretten om momsfradrag for overarbejdsbespisning.

Hvor Landsskatteretten tidligere har fastslået, at landmænd og maskinstationer har momsfradrag for overarbejdsbespisning under høst mv. fastslår retten i den nye kendelse, at muligheden ikke gælder for et revisions- og rådgivningsfirma. Læs mere i afsnittet om "Ikke offentliggjorte kendelser". Kendelsen er endnu ikke offentliggjort af SKAT.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Domme
Moms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet
Moms - golfanlæg - aktier - spilleret - momspligtig leverance
Salgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
foreignHogstadomstolen, Sverige

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Moms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet

SKM2014.271.BR

Vedrører: Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2 og § 46, stk. 1

Byretten statuerede, at kundens købsaftale under de i byrettens dom anførte konkrete omstændigheder må anses for indgået med H1 I/S og ikke med det tyske firma, som reelt alene har fungeret som et uselvstændigt mellemled i forbindelse med campingvognens udlevering og købesummens betaling.

Da kundens købsaftale må anses for indgået med H1 I/S, kan selskabet ikke anses for at have efterlevet betingelserne i pkt. 2 og 6 i Skatterådets bindende svar, der må forstås i lyset af de momsretlige regler.

Byretten fastslog endvidere, at H1 I/S efter modtagelsen af SKATs brev af 30. juni 2007, hvorefter H1 I/S' grænsehandelskoncept "herefter" skulle indrettes efter Skatterådets afgørelse, så har H1 I/S ikke på grundlag af brevet af 30. januar 2007 eller på andet grundlag haft en berettiget forventning om, at H1 I/S i tiden efter den 30. januar 2007 ikke skulle betale dansk moms af salget til danske kunder med afhentning af campingvognene ved de tyske forhandlere.

Byretten fandt det endvidere ikke godtgjort, at der i den periode, sagen angår, har foreligget en administrativ praksis, der afskærer SKAT fra at kræve momsen betalt i overensstemmelse med retsgrundlaget.

SKAT kan heller ikke anses for at have udvist en passivitet, som kan begrunde, at momsen ikke kan kræves betalt.

Endelig fastslog byretten, at det påhviler H1 I/S i henhold til momslovens § 46 sammenholdt med § 56 at betale momsen, og der er ikke grundlag for at anvende kildeskattelovens § 69, stk. 1, analogt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - golfanlæg - aktier - spilleret - momspligtig leverance

SKM2014.270.VLR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e

Sagen drejer sig om, hvorvidt udstedelsen af B-aktier i H1 Golf A/S er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, eller om udstedelsen af aktierne skal anses for hel eller delvis levering af en spilleret og dermed for en momspligtig leverance, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Selskabet udbød aktier i H1 Golf A/S fra oktober 2007, og selskabet udbød tegning af B-aktier med henblik på styrkelse af selskabets kapitalgrundlag, for at selskabet kunne opfylde sin målsætning om at etablere og drive et førsteklasses golfanlæg på ...1. B-aktierne kunne frit overdrages.

Efter en samlet vurdering fandt landsretten ikke grundlag for at anse udstedelsen af B-aktierne for salg af en spilleret og dermed for en momspligtig transaktion. Det forhold, at tegningen af en B-aktie i H1 Golf A/S for nogle af aktionærerne måtte have været begrundet også i et ønske om at få adgang til golfbanen, kunne ikke føre til et andet resultat.

Sagsøgte blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Salgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto

SKM2014.269.BR

Vedrører: Momsloven § 55. Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Sagsøgeren var momspligtig i henhold til en række salgsfakturaer, idet de momspligtige ydelser ikke ansås for leveret af fire selskaber, men af skatteyderen personligt.

Retten lagde blandt andet vægt på, at samtlige salgsfakturaer var udarbejdet af sagsøgeren, at samtlige salgsfakturaer var påført enten sagsøgerens eller sagsøgerens ægtefælles kontonummer, og at der i øvrigt var en væsentlig sammenblanding mellem kontrakter og fakturaer vedrørende selskaberne og sagsøgerens enkeltmandsvirksomhed. Sagsøgeren havde endvidere ikke bevist eller sandsynliggjort, at de personlige bankkonti havde tjent som "transitkonti" for selskaberne.

Som følge heraf blev skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


Eneanpartshavers og direktørs private benyttelse af bil

A er eneanpartshaver og direktør i B ApS, som driver virksomhed med bl.a. salg af rådgiv­ning og konsulenttjenester, brugte kedler og kedel­anlæg, serviceydelser, komponenter og re­servedele. B ApS havde lea­set en varevogn på gule nummerplader, som A mod betaling til B havde benyttet i den landbrugsvirksomhed, som han driver i personligt regi. Hovedspørgs­målet i sagen var, om bilen af selskabet dermed måtte anses for at have været stillet til rådig­hed for A’s private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Højesterets flertal lagde til grund, at B ApS, som ikke i øvrigt beskæfti­ger sig med udlejning af biler, alene havde ladet A benytte bilen til brug for sin personligt drevne landbrugsvirk­somhed på grund af hans stilling i selskabet. Flertallet fastslog heref­ter, at denne brug af bilen var anpartsselskabets virksomhed uvedkommende, og at bi­len dermed af B ApS var stillet til rådighed for A’s private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 1. pkt. Skattemyndighe­derne havde derfor været berettiget til bl.a. at forhøje A’s skattepligtige indkomst og til at for­høje anpartsselskabets momstilsvar (én dommer nåede til det modsatte resultat).

Landsretten var nået til det samme resultat.Registreringsafgift

I 2004 blev en KIA Carnival MPV Camper LX indregistreret i Danmark efter den dagældende registrerings­afgift på 60 pct. for autocampere. Ved salg af køretøjet til udlandet i 2008 var afgiftsreglerne for autocampere ændret. De nye afgiftssatser er som ved almindelige biler 105/180 pct., men således at der i visse tilfælde ved afgiftsberigtigelsen kan ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen.

Sagen angik, om skattemyndighederne ved fastsættelse af afgiftsgodtgørelsen for autocamperen med rette havde foretaget fradrag for udgiften til beboelsesindretningen, og om fradraget for antal kørte kilometer over det normale var foretaget i overensstemmelse med gældende regler.

Højesteret udtalte bl.a., at skattemyndighederne med rette havde foretaget fradrag for udgiften til bilens beboelsesindretning og henviste i den forbindelse til forarbejderne til registreringsafgiftsloven. Højesteret udtalte endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over fradraget for kilometerstand.

Landsretten var kommet til samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0197268
Momsfradrag for bespisning
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet en anmodning vedrørende tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte. Anmodningen vedrører moms af overarbejdsbespisning i en revisions- og rådgivningsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2014

Journalnr: 13/5526380
Genoptagelse af rettens kendelse
Anmodningen om genoptagelse begrundes bl.a. med, at det, efter Landsskatterettens kendelse er blevet afsagt, er kommet frem, at SKATs offentlige ejendomsvurderinger har været fejlagtige. Landsskatteretten henviser til SKAT.
Afsagt: 18-02-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-04-2014 - 20-05-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-152/13 Holger Forstmann Transporte
Dato: 30-04-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 24, stk. 2, første led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – produkter, der ikke pålægges afgifter – energiprodukter, som befinder sig i standardtanke i kommercielle motorkøretøjer med henblik på anvendelse som brændstof for disse køretøjer – fortolkning af begrebet »standardtanke« – supplerende brændstoftanke indbygget af forhandlere eller karrosserifabrikker med henblik på at forøge køretøjernes rækkevidde

Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Ny sag
Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Dom

Dom C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet
Dato: 30-04-2014
Fiskale bestemmelser

Annullationssøgsmål – annullation af Rådets afgørelse 2013/52/EU om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner – tilsidesættelse af artikel 327 TEUF og 322 TEUF

Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Ny sag
Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Dom

Dom C-267/13 Nutricia
Dato: 30-04-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – kombineret nomenklatur – toldpositioner – lægemidler som omhandlet i pos. 3004 – begreb – ernæringspræparater, som udelukkende er bestemt til under lægeligt tilsyn at indgives ved hjælp af en mavesonde til personer, der er under lægelig behandling for en sygdom – drikkevarer som omhandlet i position 2202 KN – begreb – flydende næringsmidler, der er bestemt til at indgives ved hjælp af en mavesonde og ikke til at drikke

Tidligere dokument: C-267/13 Nutricia - Ny sag
Tidligere dokument: C-267/13 Nutricia - Dom

Indstilling C-7/13 Skandia America Corporation
Dato: 08-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, artikel 11 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsgruppe – et selskab med hjemsted i et tredjeland, der har en filial i en medlemsstat, som indgår i en momsgruppe i medlemsstaten – afgiftspligt eller ej for de tjenesteydelser, som hovedselskabet har leveret til filialen – fakturering for de af hovedselskabet til filialen leverede tjenesteydelser ved interne fakturaer med henblik på en korrekt fordeling af omkostningerne mellem de to enheder

Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Ny sag
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Indstilling
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige - Dom

Indstilling C-219/13 K
Dato: 14-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Tidligere dokument: C-219/13 K - Ny sag
Tidligere dokument: C-219/13 K - Indstilling
Tidligere dokument: C-219/13 K - Dom

Dom C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi
Dato: 15-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Kúria (Ungarn) – fortolkning af artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – spørgsmål om foreneligheden med direktivet af en national lovgivning, som ikke foreskriver mulighed for berigtigelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af, at en kontrakt ikke gennemføres

Tidligere dokument: C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi - Ny sag
Tidligere dokument: C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi - Dom

Indstilling C-605/12 Welmory
Dato: 15-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Naczelny Sad Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »fast forretningssted« – tjenesteydelser, der leveres af et selskab A, der har hjemsted i en medlemsstat, til et selskab B, der har hjemsted i en anden medlemsstat – selskab B benyttelse af selskabs A’s infrastruktur med henblik på disse tjenesteydelser – hensyntagen til det sted, hvor selskab A har hjemsted

Tidligere dokument: C-605/12 Welmory Sp - Ny sag
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Indstilling
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Dom

Dom C-480/12 X
Dato: 15-05-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-480/12 X - Dom

Dom C-297/13 Data I mod O
Dato: 15-05-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht München (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001, forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002, forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003, og forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004, og navnlig bilag XVI, bestemmelse 4, litra a) og b) – tarifering af dele og tilbehør (motorer, generatorer, lasere, kabler og varmeforseglere) til brug for programmeringssystemer i pos. 8473 – eventuel forrang for denne position i forhold til de øvrige positioner i kapitel 84 og 85

Tidligere dokument: C-297/13 Data I mod O - Ny sag
Tidligere dokument: C-297/13 Data I mod O - Dom

Indstilling C-426/12 X
Dato: 22-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) – fortolkning af artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – udelukkelse af energiprodukter med dobbelt anvendelse – begreb

Tidligere dokument: C-426/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-426/12 X - Dom

Dom T-633/11 Guangdong Kito Ceramics m.fl. mod Rådet
Dato: 22-05-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 af 12. september 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina


Nye sager for domstolen

C-178/14 Vario Tek

Udelukker det forhold, at et videokamera ikke har nogen zoom-funktioner, at det kan tariferes i underposition 8525 80 9 i den kombinerede nomenklatur som affattet i Kommissionens forordning (EU) nr. 861/2010 af 5. oktober 2010 og Kommissionens forordning nr. 1006/2011 af 27. september 2011, begge om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 1 ?

Såfremt det første spørgsmål skal besvares benægtende, er et videoka...

C-183/14 Salomie og Oltean

Kan en fysisk person, som indgår en selskabsaftale med andre fysiske personer – dvs. et ikke-registreret selskab uden retsevne, som hverken har indgivet momsangivelser eller er momsregistret – med henblik på at gennemføre et fremtidigt arbejde (bygning) på et jordareal, der indgår i nogle af kontrahenternes personlige formue, i lyset af omstændighederne i hovedsagen anses for at være en afgiftspligtig person som omhandlet i momsdirektivets 1 artikel 9, stk. 1, når leveringen af bygninger på d...

C-187/14 DSV Road

Skal toldkodeksens artikel 203, stk. l, fortolkes således, at der foreligger unddragelse fra toldtilsyn i en situation som den i hovedsagen foreliggende, hvis det lægges til grund, a) at hver af de to oprettede forsendelser i henholdsvis 2007 og 2008 vedrørte de samme varer, henholdsvis b) det ikke kan dokumenteres, at der var tale om de samme varer?

Skal toldkodeksens artikel 204 fortolkes således, at der opstår toldskyld i en situation som den i hovedsagen foreliggende, hvis det lægge...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 8043 2014 INIT VEDTAGELSE AF DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKT EFTER EUROPA-PARLAMENTETS ANDENBEHANDLING Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse - Resultatet af Europa-Parlamentets andenbehandling (den 2.-3. april 2014 i Bruxelles)

 

Nyt fra Kommissionen

MEMO/14/293 - April infringements package: main decisions

 

Nyt fra Parlamentet

om TOP 10-høringsprocessen og om mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er

Den aktuelle situation i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Vietnam

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 13 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lovkommission om revision af skattekontrolloven.

Bilag

Bilag 5

Afgivet beretning

Almindelig del

Bilag

Bilag 161

Danmarks nationale reformprogram 2014, fra skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 338

Spm. om, hvorfor en dokumenteret betaling med en check, der formentlig er hævet, samt en regning for udført arbejde ikke give samme muligheder for fra...   Svar  

Spm. 423

Spm. om den årlige provenueffekt, hvis virksomheder får fuld momsafløftning ved restaurantbesøg, til skatteministeren  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse