MomsMail 2014, uge 11

Kære læser !

Der er nok en del, som har set og hørt det, men ikke desto mindre skal ugens meste omtalte nyhed på momsområdet også fremhæves i denne MomsMail. EU-Domstolen har i den forløbne uge underkendt dansk praksis for momspligt for visse administrationsydelser leveret til pensionsselskaber. SKAT skal have stor ros for at reagere omgående og via et styresignal trække SKM2014.49.SKAT om investeringsforeninger tilbage.

Dommen må dog ikke anses som den eneste interessante nyhed, der er masser af andet som er værd at bruge en halv time på, så det er bare at sige: God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Omvendt betalingspligt på moms ved indenlandsk handel mellem to danske virksomheder
Depechen 2014/06
2014-3. Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde
Pensionsselskaber har penge til gode
Moms på betalingsgebyrer ved netsalg

Styresignaler
Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - tilbagekaldelse af styresignal
Ophævelse af styresignal SKM2009.210.SKAT

Bindende svar
Godtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af serverfaciliteter
Momsgrundlaget - meromkostninger til løn m.m. - virksomhedsoverdragelsesloven
Ingen momsfradrag - Indkøb af synsprøveinstrumenter
Myndigheds salg af fast ejendom anvendt til offentligretlig virksomhed var momsfri

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 12
7 domme

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Baker Tilly

Omvendt betalingspligt på moms ved indenlandsk handel mellem to danske virksomheder

Den 1. juli 2014 træder nye regler om omvendt betalingspligt i kraft. Reglerne betyder, at mobiltelefoner, bærba…


BDO

Depechen 2014/06

I denne udgave:

  • Registrering af selskabers gamle underskud
  • Mere om kantinemoms
  • Godtgørelse af energiafgifter for 2013
  • Moms på betalingsgebyrer
  • Moms af kursusudgifter
  • Brugtmomsordningen


Folketingets Ombudsmand

2014-3. Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde

To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet dem afslag på aktindsigt i dokumenter, som var udarbejdet og sendt til et eller flere mediehuse af ministeriets særlige rådgiver, og som omhandlede øremærket barsel til fædre. Ministeriet havde afvist anmodningerne, med den begrundelse at der ikke var tale om en opgave, der var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der var knyttet til hans funktion som partipolitiker, og at dokumenterne derfor ikke var omfattet af reglerne i offentlighedsloven.

Journalisterne rejste spørgsmål om, hvorvidt der var tale om en opgave knyttet til ministerens funktion som minister eller som partipolitiker, og om grænserne for, hvilke opgaver en særlig rådgiver – som ansat og lønnet af ministeriet – lovligt kan beskæftige sig med.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere Skatteministeriets afgørelser.

Ombudsmanden var således enig med ministeriet i, at der under de anførte omstændigheder ikke var tale om en opgave, der i relation til offentlighedsloven var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der var knyttet til hans funktion som partipolitiker, og at der derfor ikke efter offentlighedsloven var ret til aktindsigt. Da det endvidere er antaget, at de særlige rådgivere inden for vide grænser kan rådgive og bistå i relation til ministerens partiarbejde, havde ombudsmanden heller ikke grundlag for at kritisere ministeriets opfattelse af, at der var tale om en opgave, som den særlige rådgiver lovligt kunne beskæftige sig med.

(Sag nr. 13/04126 og 13/04132)


PwC

Pensionsselskaber har penge til gode

Pensionsselskaber og forvaltere af disse har i mange år fejlagtigt betalt moms af administrationsydelser. Dette har EU-Domstolen netop fastslået i en dom - læs mere her.


Revisorgruppen Danmark

Moms på betalingsgebyrer ved netsalg

SKAT udsender meddelelse om betalingsgebyrer.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - tilbagekaldelse af styresignal

SKM2014.185.SKAT

Vedrører: Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f

SKAT tilbagekalder styresignalet offentliggjort som SKM2014.49.SKAT om investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Baggrunden er dommen i C-464/12, ATP PensionService A/S som bringes i denne MomsMail. SKAT vil snarest udsende et særskilt styresignal om konsekvenserne af dommen


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Ophævelse af styresignal SKM2009.210.SKAT

SKM2014.181.SKAT

Vedrører: Persondataloven

SKAT, vil ændre praksis i forbindelse med henvendelser, hvor anmelder ønsker at være anonym, og ophæver i den forbindelse SKM2009.210.SKAT .


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Godtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af serverfaciliteter

SKM2014.188.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 11, stk. 1 og 2

Skatterådet bekræfter, at afgiften af elektricitet anvendt til spørgers produkt "databehandlingsplatform", er godtgørelsesberettiget efter praksis om edb-bureauer. Det bindende svar får virkning såvel bagudrettet som fremadrettet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsgrundlaget - meromkostninger til løn m.m. - virksomhedsoverdragelsesloven

SKM2014.184.SR

Vedrører: Momsloven § 27, stk. 1

Skatterådet bekræfter, at der skal opkræves moms af det samlede vederlag, når det kontraktretligt er bestemt, at spørger skal levere en rengøringsydelse til en kommune, og at kommunen i en overgangsperiode også skal betale spørger de meromkostninger til løn m.m. han har, fordi han har overtaget medarbejderne fra kommunen efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ingen momsfradrag - Indkøb af synsprøveinstrumenter

SKM2014.179.SR

Vedrører: Momsloven § 38, stk. 1

Skatterådet kan ikke bekræfte, at indkøb og/eller leasing af synsprøveinstrumenter anses for generalomkostninger, således at disse omkostninger kan fradrages efter virksomhedens delvise fradragsprocent, jf. momslovens § 38, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Myndigheds salg af fast ejendom anvendt til offentligretlig virksomhed var momsfri

SKM2014.177.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 9

Skatterådet kan ikke bekræfte, at salg af den faste ejendom er momsfritaget efter ML § 13, idet ejendommen anses for at være en byggegrund. Skatterådet bekræfter, at salg af den faste ejendom er momsfrit, idet spørger er en offentlig myndighed, som driver offentligretlig virksomhed. Den faste ejendom har været anvendt såvel til spørgers offentligretlige virksomhed som spørgers afgiftspligtige virksomhed. En offentlig myndighed kan i lighed med private holde aktiver, som kun delvist anvendes erhvervsmæssigt, helt eller delvist uden for momslovens anvendelsesområde. Det er en forudsætning herfor, at der ikke er taget momsfradrag vedrørende den faste ejendom i forbindelse med anskaffelsen eller senere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-03-2014 - 15-04-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Dato: 20-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Tribunal Supremo (Spanien) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for handel med aktier som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d, nr. 5 – undtagelse – handel med værdipapirer, der indbefatter overdragelse af fast ejendom – national lovgivning, der pålægger erhvervelsen af mere end halvdelen af aktiekapitalen i et selskab, hvis aktiver grundlæggende består af fast ejendom, en indirekte skat, der er forskellig fra merværdiafgiften

Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Dom
Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Ny sag

Dom C-151/13 Le Rayon d'Or
Dato: 27-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Cour administrative d'appel de Versailles (Frankrig) – fortolkning af artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som er gentaget i artikel 73 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsens anvendelsesområde – tilskud som er direkte forbundet med prisen på plejeydelser – indbefattelse af »faste plejetillæg« der udbetales af sygeforsikringen til institutioner, der tilbyder indkvartering til plejekrævende ældre

Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Ny sag
Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Dom

Indstilling C-3/13 Baltic Agro
Dato: 03-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Tartu Ringkonnakohus (Estland) – fortolkning af artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 661/2008 af 8. juli 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96, og Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – betingelser for fritagelse for antidumpingtold – importerende selskab der ikke er den første uafhængige kunde – selskab der gennem et mellemhandlerselskab har importeret ammoniumnitrat købt hos en producent med hjemsted i et tredjeland – mulighed for at erklære en angivelse af den urigtige varemodtager ugyldig efter varens frigivelse og berigtigelse af benævnelsen af rette modtager i det tilfælde, hvor den korrekte benævnelse af modtageren har givet anledning til fritagelse for antidumpingtold

Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Ny sag
Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Indstilling
Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Dom

Dom C-60/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 03-04-2014
Handelspolitik

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, EU, artikel 8 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, og af artikel 2, 6, 9, 10 og11 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter – afvisning af at stille egne indtægter hidrørende fra visse ulovlige toldtilladelser til rådighed for Fællesskaberne

Dom C-583/12 Sintax Trading
Dato: 09-04-2014
Toldunion

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Ny sag
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Indstilling
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Dom

Dom C-74/13 GSV
Dato: 09-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) – fortolkning af 14. betragtning til og artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 138/2011 af 16. februar 2011 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina – fritagelse for antidumpingafgifter på import af glasfibre, der ikke er omfattet af beskrivelsen i underpositionen Taric 7019 59 00 10, således som den fremgår af de offentliggjorte retsforskrifter på importørens sprog – vare, der ifølge andre sprogversioner kan tariferes i den nævnte underposition

Tidligere dokument: C-74/13 GSV - Ny sag
Tidligere dokument: C-74/13 GSV - Dom

Indstilling C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dato: 10-04-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet levering mod vederlag – en kommunes første brug af en grund som tilhører den – brugen af denne bygning for 94% vedkommende til handlen som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til virksomhed som afgiftspligtig

Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Ny sag
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Indstilling
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Dom

Dom C-115/13 Kommissionen mod Ungarn
Dato: 10-04-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 19-21 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, sammenholdt med samme direktivs artikel 22, stk. 7, samt artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer – fastsættelse af punktafgiften – en af nulsats omfattet fremstilling af ethanol i et destilleri – punktafgiftsfritagelse for privatpersoners fremstilling af ethanol

Indstilling C-21/13 Simon, Evers & Co
Dato: 10-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) gyldigheden under hensyn til artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, af Rådets forordning (EF) nr. 499/2009 af 11. juni 2009 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1174/2005, til at omfatte importen af samme vare afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej – bevis for omgåelse alene støttet på den signifikante stigning i udførsler fra Thailand efter indførelsen af den told, der rammer udførslerne fra Kina

Tidligere dokument: C-21/13 Simon, Evers & Co - Indstilling
Tidligere dokument: C-21/13 Simon, Evers & Co - Dom


Nye sager for domstolen

C-111/14 GST – Sarviz AG Germania

Skal artikel 193 i direktiv 2006/112/EF 1 fortolkes således, at momsen udelukkende påhviler enten af den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer eller ydelser, eller den person, som varerne eller ydelserne leveres til, hvis den afgiftspligtige levering af varer eller ydelser foretages af en afgiftspligtig, som ikke er etableret i den medlemsstat, hvor momsen skal betales, såfremt den pågældende medlemsstat foreskriver dette, men ikke påhviler begge personer s...

C-109/14 Marenave Schiffahrt

Efter hvilken beregningsmetode skal et holdingselskabs (forholdsmæssige) fradrag af indgående afgift på indgående ydelser i forbindelse med tilvejebringelse af kapital til erhvervelse af andele i datterselskaber beregnes, når holdingselskabet senere (som påtænkt fra start) leverer forskellige afgiftspligtige tjenesteydelser til disse selskaber?

Er bestemmelsen i artikel 4, stk. 4, andet afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977, om harmonisering af medlemsstaternes lov...

C-108/14 Larentia + Minerva

Efter hvilken beregningsmetode skal et holdingselskabs (forholdsmæssige) fradrag af indgående afgift på indgående ydelser i forbindelse med tilvejebringelse af kapital til erhvervelse af andele i datterselskaber beregnes, når holdingselskabet senere (som påtænkt fra start) leverer forskellige afgiftspligtige tjenesteydelser til disse selskaber?

Er bestemmelsen i artikel 4, stk. 4, andet afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovg...

C-114/14 Kommissionen mod Sverige

Europa-Kommissionen har anlagt sag mod Kongeriget Sverige i henhold til artikel 258 TEUF af følgende grunde:

Artikel 132, stk. 1, litra a), i direktiv 2006/112 bestemmer, at medlemsstaterne fritager levering af ydelser og dertil knyttede varer præsteret af det offentlige postvæsen.

Artikel 135, stk. 1, litra h), i direktiv 2006/112 bestemmer, at medlemsstaterne fritager levering til pålydende værdi af postfrimærker, som kan anvendes til frankering.

Kongeriget Sverige har til...


Domme
C-204/13 Malburg

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 4, stk. 1 og 2, og af artikel 17, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fradragsrettens indtræden og omfang – et opløst selskabs selskabsdeltagers erhvervelse af en del af selskabets klientgrundlag med henblik på at indskyde det som naturalapport i et nyt selskab – mulighed for fradrag for indgående afgift

Domstolens dom:

Artikel 4, stk. 1 og 2, samt artikel 17, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 95/7/EF af 10. april 1995, skal henset til princippet om merværdiafgiftens neutralitet fortolkes således, at en selskabsdeltager i et privatretligt skatterådgivningsselskab, der af dette selskab erhverver en del af dets klientgrundlag med det ene formål direkte derefter at stille klientgrundlaget vederlagsfrit til rådighed for et nystiftet privatretligt skatterådgivningsselskab, som han ejer den afgørende andel i, med henblik på det nye selskabs erhvervsmæssige udnyttelse heraf, uden at dette klientgrundlag dog herved indgår i det nystiftede selskabs formue, ikke har ret til at fradrage den indgående merværdiafgift på erhvervelsen af det omhandlede klientgrundlag.


C-366/12 Klinikum Dortmund

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje – transaktion, der ikke udgør en levering af tjenesteydelser som omhandlet i direktivets artikel 6 – transaktion, som gennemføres af en anden afgiftspligtig person end den, der yder hospitalsbehandlingen og plejen – transaktion i nær tilknytning til ikke-afgiftsfritaget pleje

Domstolens dom:

En levering af goder som de i hovedsagen omhandlede cytostatiske lægemidler, som ordineres i forbindelse med en ambulant kræftbehandling, af læger, der handler som selvstændige på et hospital, kan ikke fritages for merværdiafgift i medfør af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra c), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 2005/92/EF af 12. december 2005, medmindre denne levering er materielt og økonomisk uadskillelig fra hovedydelsen i form af pleje, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Indstilling


C-464/12 ATP PensionService

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Østre Landsret (Danmark) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelser af transaktioner vedrørende anbringelse af midler eller kontokurantkonti og af forvaltningen af investeringsforeninger – levering af tjenesteydelser i forbindelse med indbetalinger til en pensionskasse

Domstolens dom:

1) Artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at pensionskasser som de i hovedsagen omhandlede kan være omfattet af denne bestemmelse, når de finansieres af de personer, der skal have pensionerne udbetalt, når opsparingen investeres ud fra princippet om risikospredning, og når investeringsrisikoen bæres af pensionskunderne. Det har i denne henseende ingen betydning, at bidragene indbetales af arbejdsgiveren, at størrelsen af indbetalingerne beror på kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets organisationer, at måden, hvorpå pensionsopsparingen udbetales, kan variere, at bidragene er fradragsberettigede i henhold til reglerne om indkomstskat, eller at det er muligt at supplere pensionen med et sekundært forsikringselement.

2) Artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i sjette direktiv 77/388 skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« i denne bestemmelses forstand omfatter tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på pensionskundernes konti i pensionsordningens system. Begrebet omfatter ligeledes regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, såsom dem, der er omhandlet i bilag II til Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF og 2001/108/EF af 21. januar 2002.

3) Artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3), i sjette direktiv 77/388 skal fortolkes således, at den fritagelse for merværdiafgift for transaktioner vedrørende betalinger og overførsler, der er fastsat i bestemmelsen, finder anvendelse på tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti til disse kunder i pensionsordningens system og ved at tilskrive disse kunders bidrag på deres konti, samt på transaktioner, der er sekundære i forhold til disse tjenesteydelser, eller som sammen med disse udgør én enkelt økonomisk ydelse.

Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Indstilling


C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien) – fortolkning af artikel 49 TEUF og 63 TEUF, samt artikel 26, stk. 3, og artikel 28, stk. 3, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fortolkning og gyldighed af artikel 153, 309 og 370 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for rejsebureauer – levering af tjenesteydelser, der indebærer benyttelse af andre afgiftspligtige til gennemførelse af transaktioner uden for Unionen – uden fritagelse – lighedsprincippet, princippet om momsens neutralitet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

1) Artikel 28, stk. 3, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og artikel 370 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem er ikke til hinder for, at en medlemsstat før den 1. januar 1978 i gennemførelsesperioden for sjette direktiv 77/388 indfører en bestemmelse, der ændrer den eksisterende lovgivning ved at pålægge merværdiafgift på rejsebureauernes transaktioner vedrørende rejser gennemført uden for Den Europæiske Union.

2) En medlemsstat tilsidesætter ikke artikel 309 i direktiv 2006/112 ved ikke at ligestille rejsebureauers ydelser med formidleres ydelser, som er fritaget, når de vedrører rejser gennemført uden for Den Europæiske Union, og ved at pålægge merværdiafgift på disse ydelser, hvis de pålagde merværdiafgift på sådanne ydelser den 1. januar 1978.

3) Artikel 370 i direktiv 2006/112, sammenholdt med bilag X, del A, nr. 4, til dette direktiv, er ikke i strid med EU-retten, idet den giver medlemsstaterne et valg mellem, om de vil fortsætte med at pålægge afgift på rejsebureauers ydelser i forbindelse med rejser gennemført uden for Den Europæiske Union eller ej.

4) En medlemsstat tilsidesætter ikke EU-retten og særligt ligheds- og proportionalitetsprincippet og princippet om merværdiafgiftens neutralitet ved at behandle rejsebureauer som omhandlet i artikel 26, stk. 1, i sjette direktiv 77/388 og artikel 306 i direktiv 2006/112 forskelligt fra formidlere og ved at fastsætte en bestemmelse, såsom den i kongelig bekendtgørelse af 28. november 1999 fastsatte, hvorefter alene rejsebureauers ydelser og ikke formidleres ydelser er afgiftspligtige, når de angår rejser gennemført uden for Den Europæiske Union.


C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Tribunal Supremo (Spanien) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for handel med aktier som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d, nr. 5 – undtagelse – handel med værdipapirer, der indbefatter overdragelse af fast ejendom – national lovgivning, der pålægger erhvervelsen af mere end halvdelen af aktiekapitalen i et selskab, hvis aktiver grundlæggende består af fast ejendom, en indirekte skat, der er forskellig fra merværdiafgiften

Domstolens dom:

Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 91/680/EØF af 16. december 1991, skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for en national bestemmelse, såsom artikel 108 i Ley 24/1988 del Mercade de Valores (lov nr. 24/1988 om værdipapirhandel) af 28. juli 1988, som ændret ved Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (lov nr. 18/1991 om beskatning af fysiske personers indkomst) af 6. juni 1991, der pålægger erhvervelsen af mere end halvdelen af aktiekapitalen i et selskab, hvis aktiver grundlæggende består af fast ejendom, en indirekte skat, der er forskellig fra merværdiafgiften, såsom den i hovedsagen omhandlede afgift.


C-107/13 FIRIN

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) – fortolkning af artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 65, artikel 90, stk. 1, artikel 185, stk. 1, samt artikel 205, sammenholdt med artikel 168, litra a), og artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – princippet om momsens neutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet – fradrag for indgående afgift – akontobetaling for varer, der er klart bestemt inden leveringen – nægtelse af fradrag ved akontoopkrævning når der ikke er sket levering af varer – leverandørens mulighed for at berigtige det oprindeligt foretagne fradrag og indvirkningen på nægtelse af at indrømme et sådant fradrag – nægtelse af momsfradrag for adressaten for en levering på grund af det solidariske ansvar hvorefter en anden person end den afgiftspligtige pålægges afgiftsskylden – udpegelse af den solidarisk ansvarlige person på grundlag af formodninger baseret på civilretlige retsinstitutter

Domstolens dom:

Artikel 65, artikel 90, stk. 1, artikel 168, litra a), artikel 185, stk. 1, og artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de kræver, at det fradrag for merværdiafgift, som modtageren af en faktura udstedt med henblik på forudbetaling for levering af varer kan foretage, skal reguleres, når denne levering under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede ikke gennemføres, skønt leverandøren fortsat er pligtig at betale denne afgift og ikke har tilbagebetalt forudbetalingen.

Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Indstilling


C-155/13 SICES m.fl.

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italien) – fortolkning af artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande – ingen overdragelse af rettigheder i henhold til A-licenser – selskaber, der er indehavere af importlicenser, og som før enhver indførelse har købt kinesisk hvidløg af et selskab, der ikke er indehaver af sådanne licenser, og som efter betaling af den skyldige told har videresolgt hvidløget til selvsamme selskab

Domstolens dom:

Artikel 6, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande skal fortolkes således, at bestemmelsen i princippet ikke er til hinder for transaktioner, hvorved en importør, som er indehaver af importlicenser med nedsat told, uden for Den Europæiske Union køber en vare hos en erhvervsdrivende, som selv er en traditionel importør som omhandlet i denne forordnings artikel 4, stk. 2, men som har opbrugt sine egne importlicenser med nedsat told, og derpå videresælger varen til den erhvervsdrivende efter at have indført den til Unionen. Sådanne transaktioner udgør imidlertid et misbrug af rettigheder, såfremt de i det væsentlige med det formål at opnå præferencetolden er blevet konstrueret kunstigt. Undersøgelsen af, om der foreligger misbrug, kræver, at den forelæggende ret tager hensyn til alle de faktiske omstændigheder og forhold i sagen, herunder alle kommercielle transaktioner forud for eller efter den pågældende indførsel.


C-29/13 Global Trans Lodzhistik

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 243 og 245 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 181a, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks – princippet om ret til forsvar og om retskraft – ret til at anfægte en afgørelse fra toldmyndigheden om efteropkrævning af toldskyld, selv hvis nævnte myndighed har truffet endelige afgørelser – formaliteten med hensyn til et søgsmål uden forudgående administrativ klage – toldmyndighedens afgørelse truffet under tilsidesættelse af proceduremæssige krav – rettens forpligtelse til i et sådant tilfælde at træffe afgørelse i søgsmålet uden at tage hensyn til forpligtelsen til først at anfægte afgørelsen administrativt

Domstolens dom:

1) En afgørelse som en af de i hovedsagerne omtvistede, hvis formål er en berigtigelse i henhold til artikel 30, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 82/97 af 19. december 1996, af toldværdien for varer, hvilket medfører underretning til klarereren om efteropkrævning af merværdiafgift, udgør en anfægtelig retsakt i henhold til artikel 243 i forordning nr. 2913/92. Henset til de almindelige principper om overholdelse af retten til forsvar og retskraft er artikel 245 i forordning nr. 2913/92 for det andet ikke til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagerne omtvistede, der fastsætter to særskilte klageadgange for at anfægte toldmyndighedernes afgørelser, eftersom denne lovgivning hverken rammer ækvivalensprincippet eller effektivitetsprincippet.

2) Artikel 243 i forordning nr. 2913/92 underkaster ikke en anfægtelse for domstolene af afgørelser vedtaget i henhold til artikel 181a, stk. 2, i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 3254/94, en betingelse om, at de administrative klageadgange, der er åbne i forhold til disse afgørelser, først er udtømt.

3) Artikel 181a, stk. 2, i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 3254/94, skal fortolkes således, at en afgørelse, der vedtages i henhold hertil, skal anses for endelig og kan anfægtes for en uafhængig retsinstans, selv når den er vedtaget under tilsidesættelse af den berørte persons ret til at blive hørt eller fremsætte indsigelser.

4) I tilfælde af en tilsidesættelse af den berørte persons ret til at blive hørt og fremsætte indsigelser som omhandlet i artikel 181a, stk. 2, i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 3254/93, tilkommer det den nationale ret under hensyntagen til de særlige omstændigheder i den konkrete sag, den behandler, og i betragtning af ækvivalens- og effektivitetsprincipperne at afgøre, om den, når en afgørelse, som er vedtaget under tilsidesættelse af princippet om overholdelse af retten til at blive hørt, skal annulleres af denne årsag, er forpligtet til at træffe afgørelse i et søgsmål, der er anlagt til prøvelse af denne afgørelse, eller om den kan tilbagesende sagen til den kompetente administrative myndighed.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

The report on the EU's activities in the tax field in 2013 is out

 

Nyt fra Parlamentet

Andragende 0202/2013 af E. J., tysk statsborger, om dobbeltopkrævning af omsætningsafgift ved køb af en ny bil  

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer  

Andragende 0248/2013 af Rodney Enderby, Det Forenede Kongerige, om registreringsafgift for køretøjer i Malta  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Månedsangivelsen - registreringsafgift af motorkøretøjer

Tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN

Kender du eVita og Toldtariffen (Taric), og ved du hvordan disse systemer anvendes?

Hvornår kan der udstedes EUR.1 certifikat/fakturaerklæring ?

Adressegodkendelse vedrørende de godkendte ordninger

Blanket

Ansøgning om bevilling til hjemstedsordning import


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 153 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.).
Fremsat den 12. marts 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 153 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
L 153 - Høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 126

Marts-redegørelsen om afviklingen af regeringens lovprogram 2013/14 på Skatteudvalgets områdeVedlagt uddrag af Statsministerens februarredegørelse om afviklingen af regeringens lovprogram 2013/14. Uddraget omfatter de lovforslag, som henhører under udvalgets ressort.

Spørgsmål og svar

Spm. 187

Spm. om, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for den danske stat, hvis forlystelsesparker får mulighed for at opnå fuld refusion for deres...
svar sau alm. del spm. 187 [DOK36736729]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 288

MFU spm. om at beregne det totale årlige provenutab, såfremt importeret el produceret ved vandkraft og andre former for CO2-fri elproduktion bliver fr...
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar SAU alm del spm 288 DOK36828115X  Svar  

Spm. 293

MFU spm. om de provenumæssige konsekvenser såfremt NOx-afgiften tilbageføres fra de nuværende 25 kr. til det tidligere niveau på ca. 5 kr. pr. kg NOx,...
Svar på SAU 293X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 333

Spm. om statens provenutab inklusive tilbageløb og adfærd, såfremt der indføres et totalforbud mod rygning i Danmark, til skatteministeren   Svar  

Spm. 334

Spm. om, hvorvidt SKAT i skattesager mod borgere og virksomheder anvender afgørelser, der ikke offentliggøres, til skatteministeren  Svar  

Spm. 335

Spm. om initiativ til, at alle SKATs afgørelser fra Skatteankenævn, Vurderingsankenævn og Motorankenævn offentliggøres, til skatteministeren  Svar  

Spm. 338

Spm. om, hvorfor en dokumenteret betaling med en check, der formentlig er hævet, samt en regning for udført arbejde ikke give samme muligheder for fra...   Svar  

Spm. 339

Spm. om betaling af bilafgifter i Danmark hvis en borger fra et EU-medlemsland har to biler og arbejder i Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på sp 339 DOK38186855X  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1088

Hvad er ministerens holdning til reklameafgiften, herunder den negative konsekvens så som tab af arbejdspladser og forhøjede forbrugerpriser?  Svar  

Spm. S 1089

Mener ministeren i lighed med regeringens tidligere skatteministre, at det er dokumenteret, at en reklameafgift vil have en positiv miljøeffekt?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse