MomsMail 2014, uge 14

Kære læser !

Denne uges nyheder indeholder bl.a. to styresignaler og to bindede svar. Herudover er der nyt fra "VAT Committee" og interessant nyt fra Kommissionen, der præsenterer en "guidelines to help businesses prepare for change of e-services rules".

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms på kredit- og betalingskortgebyrer
International VAT Monitor: 1-2 - 2014
Praksisændring kommer til at koste pengeinstitutterne penge
Momsfri virksomhedsoverdragelse

Styresignaler
Den momsmæssige behandling ved danske havnes fakturering af skibsafgifter - styresignal
Momsfradrag - Delvis fradragsret - Pengeinstitutternes adgang til at modregne renteudgifter i renteindtægter ved opgørelsen af omsætningen

Bindende svar
Skadesforsikringsafgift - agent ikke afgiftspligtig, pålæg af avance på forsikringspræmie ikke omfattet af afgift - bindende svar
Afgiftsfrihed for HFC-afgift for hermetisk lukkede varmepumper

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 15
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

International VAT Monitor (IVM)

International VAT Monitor: 1-2 - 2014

I denne udgave:

  • Chargeability and Deduction of EU VAT
  • Taxation of B2C TBE Services under EU VAT from 2015
  • Postponed Accounting in the European Union
  • GST on Package Tours to Australia
  • Effective Economic Use of Services under Argentine IVA
  • Practical Information on European VAT
  • VAT NEWS
  • VAT CASE NOTES
  • ECJ VAT CASES


PwC

Praksisændring kommer til at koste pengeinstitutterne penge

Nyt styresignal fra SKAT indskrænker pengeinstitutters adgang til at anvende nettorenteprincippet ved opgørelse af den delvise momsfradragsprocent. Dette vil for mange pengeinstitutter betyde en reduktion af den delvise momsfradragsprocent, hvilket også kan få betydning for lønsumsafgiftspligten. Praksisændringen sker med virkning fra den 1. januar 2014.


Revisorgruppen Danmark

Momsfri virksomhedsoverdragelse

Handel med byggegrunde og nye bygninger


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Den momsmæssige behandling ved danske havnes fakturering af skibsafgifter - styresignal

SKM2014.231.SKAT

Vedrører: Momsloven § 16, stk. 1 og § 34, stk. 1, nr. 8

En skibsmægler handler i fremmed navn, når skibsmægleren repræsenterer et rederi (den der driver transportvirksomhed med eget eller lejet skib) i forbindelse med et skibs anløb af en dansk havn. For sine ydelser modtager skibsmægleren et "klareringsgebyr", der kan faktureres uden moms til et udenlandsk rederi, jf. momslovens § 16, stk. 1, og uden moms til et dansk rederi, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, når skibet sejler i udenrigsfart. Når en havn leverer ydelser til et udenlandsk rederi, kan ydelserne faktureres uden moms, jf. momslovens § 16, stk. 1. Leveres ydelserne til et dansk rederi kan ydelserne faktureres uden moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, når skibet sejler i udenrigsfart. Når fakturaen sendes til og betales af den skibsmægler, der repræsenterer rederiet, skal fakturaen udstedes til rederiet, c/o skibsmæglerens navn og adresse. Når skibsmægleren betaler skibsafgifterne til havnene på vegne af rederiet, kan skibsmægleren anvende de særlige momsregler om udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, når skibsmægleren opkræver udlægget hos rederiet, dvs. at der ikke skal opkræves moms af udlægget.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Momsfradrag - Delvis fradragsret - Pengeinstitutternes adgang til at modregne renteudgifter i renteindtægter ved opgørelsen af omsætningen

SKM2014.224.SKAT

Vedrører: Momsloven § 38, stk. 1

Styresignal om betydningen af SKM2013.372.HR for pengeinstitutter


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skadesforsikringsafgift - agent ikke afgiftspligtig, pålæg af avance på forsikringspræmie ikke omfattet af afgift - bindende svar

SKM2014.237.SR

Vedrører: Skadesforsikringsafgiftslovens § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, § 5, og § 6, stk. 1.

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger, som er forsikringsagent og leasinggiver, ikke skal betale skadesforsikringsafgift af den samlede betaling, som Spørger opkræver hos leasingtagere, når Spørger efter aftale inddrager de leasede genstande under en gruppepolice, hvor Spørger er forsikringstager. Skadesforsikringsafgiften skal derimod beregnes af den præmie for skadesforsikring, som Spørger betaler til forsikringsselskabet, jf. skadesforsikringsafgiftslovens § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1. Afgiften omfatter således ikke den avance/vederlag, som Spørger uafhængigt af forsikringsselskabet tillægger forsikringspræmien ved opkrævning hos leasingtagere, og som tilfalder Spørger.

Skatterådet bekræfter videre, at Spørger som forsikringsagent ikke er en forsikringsvirksomhed, der er pligtig til at lade sig registrere for og indbetale afgift efter lov om afgift af skadesforsikringer, jf. lovens § 1, stk. 1, § 5, og § 6, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgiftsfrihed for HFC-afgift for hermetisk lukkede varmepumper

SKM2014.223.SR

Vedrører: HFC-afgiftslovens bilag 1, nr. 10

Skatterådet bekræfter, at varmepumper med lodde- eller skruesamlinger med et årligt udslip af industrille drivhusgasser under 0,5 pct. af påfyldningen (hermetisk lukkede) er fritaget for HFC-afgift.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.228.ØLR Straffesag - skattesvig af særlig grov karakter -malerier og vin - maskeret udlodning - forfalskede kvitteringer - dokumentfalsk - skyldnersvig

Vedrører: Straffeloven §3, § 171, § 283, § 286 og § 289. Skattekontrolloven § 13. Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende)

T var tiltalt for 16 forhold, herunder skattesvig af særlig grov karakter. Han havde blandt andet undladt at selvangive udlodninger fra sit selskab vedrørende salg af malerier, honorarindtægter, udtagning af selskabets vin til private formål samt udlodning i forbindelse med kreditering af hans mellemregningskonto med koncernen. Endvidere havde han forfalsket fakturaer vedrørende malerier og vin samt holdt 4 malerier skjult under konkursbehandlingen af selskabet, ligesom selskabets biler blev overført i hustruens navn. T havde derved unddraget for 8.667.784 kr. i skat og 210.000 kr. i AM-bidrag.

T forklarede at det var korrekt at honorarerne ikke var blevet beskattet, men han skrev straks til SKAT, da revisor gjorde ham opmærksom herpå. Han havde haft tillid til at revisoren fik det med. Han havde underskrevet selvangivelsen og havde ingen forklaring til hvorfor der var angivet 481.999 kr. i rubrikken lønindkomst m.v.

Med hensyn til malerierne bestred han ikke at kvitteringerne var falske, men det var ikke ham der havde lavet dem. T fik ikke malerierne vurderet, men betalte den pris, der blev forlangt. De malerier, der havde hængt hos T privat havde han straks afleveret til kuratorerne, men havde ikke fået kvittering for aflevering.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig m.m. med undtagelse af det ene forhold vedrørende mellemregningskontoen hvor T frifandtes. T idømtes fængsel i 3 år og 6 mdr. samt tillægsbøde på 4.928.000 kr. I skærpende retning lagdes vægt på de unddragne beløbs størrelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-04-2014 - 06-05-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-583/12 Sintax Trading
Dato: 09-04-2014
Toldunion

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Ny sag
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Indstilling
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Dom

Dom C-74/13 GSV
Dato: 09-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) – fortolkning af 14. betragtning til og artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 138/2011 af 16. februar 2011 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina – fritagelse for antidumpingafgifter på import af glasfibre, der ikke er omfattet af beskrivelsen i underpositionen Taric 7019 59 00 10, således som den fremgår af de offentliggjorte retsforskrifter på importørens sprog – vare, der ifølge andre sprogversioner kan tariferes i den nævnte underposition

Tidligere dokument: C-74/13 GSV - Ny sag
Tidligere dokument: C-74/13 GSV - Dom

Indstilling C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dato: 10-04-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet levering mod vederlag – en kommunes første brug af en grund som tilhører den – brugen af denne bygning for 94% vedkommende til handlen som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til virksomhed som afgiftspligtig

Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Ny sag
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Indstilling
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Dom

Dom C-115/13 Kommissionen mod Ungarn
Dato: 10-04-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 19-21 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, sammenholdt med samme direktivs artikel 22, stk. 7, samt artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer – fastsættelse af punktafgiften – en af nulsats omfattet fremstilling af ethanol i et destilleri – punktafgiftsfritagelse for privatpersoners fremstilling af ethanol

Indstilling C-21/13 Simon, Evers & Co
Dato: 10-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) gyldigheden under hensyn til artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, af Rådets forordning (EF) nr. 499/2009 af 11. juni 2009 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1174/2005, til at omfatte importen af samme vare afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej – bevis for omgåelse alene støttet på den signifikante stigning i udførsler fra Thailand efter indførelsen af den told, der rammer udførslerne fra Kina

Tidligere dokument: C-21/13 Simon, Evers & Co - Indstilling
Tidligere dokument: C-21/13 Simon, Evers & Co - Dom

Indstilling C-152/13 Holger Forstmann Transporte
Dato: 30-04-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 24, stk. 2, første led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – produkter, der ikke pålægges afgifter – energiprodukter, som befinder sig i standardtanke i kommercielle motorkøretøjer med henblik på anvendelse som brændstof for disse køretøjer – fortolkning af begrebet »standardtanke« – supplerende brændstoftanke indbygget af forhandlere eller karrosserifabrikker med henblik på at forøge køretøjernes rækkevidde

Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Ny sag
Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Dom

Dom C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet
Dato: 30-04-2014
Fiskale bestemmelser

Annullationssøgsmål – annullation af Rådets afgørelse 2013/52/EU om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner – tilsidesættelse af artikel 327 TEUF og 322 TEUF

Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Ny sag
Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Dom

Dom C-267/13 Nutricia
Dato: 30-04-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – kombineret nomenklatur – toldpositioner – lægemidler som omhandlet i pos. 3004 – begreb – ernæringspræparater, som udelukkende er bestemt til under lægeligt tilsyn at indgives ved hjælp af en mavesonde til personer, der er under lægelig behandling for en sygdom – drikkevarer som omhandlet i position 2202 KN – begreb – flydende næringsmidler, der er bestemt til at indgives ved hjælp af en mavesonde og ikke til at drikke

Tidligere dokument: C-267/13 Nutricia - Ny sag
Tidligere dokument: C-267/13 Nutricia - Dom

Indstilling C-7/13 Skandia America Corporation
Dato: 08-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, artikel 11 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsgruppe – et selskab med hjemsted i et tredjeland, der har en filial i en medlemsstat, som indgår i en momsgruppe i medlemsstaten – afgiftspligt eller ej for de tjenesteydelser, som hovedselskabet har leveret til filialen – fakturering for de af hovedselskabet til filialen leverede tjenesteydelser ved interne fakturaer med henblik på en korrekt fordeling af omkostningerne mellem de to enheder

Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Ny sag
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Indstilling
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige - Dom


Indstillinger
C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet levering mod vederlag – en kommunes første brug af en grund som tilhører den – brugen af denne bygning for 94% vedkommende til handlen som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til virksomhed som afgiftspligtig

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag skal fortolkes således, at den finder anvendelse på en situation, hvor en kommune tager en bygning i brug, som den har ladet opføre på egen grund, og som den for 94% vedkommende vil anvende til sin virksomhed som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til sin virksomhed som afgiftspligtig, hvoraf 1% vedrører fritagne transaktioner, der ikke giver ret til fradrag.


C-3/13 Baltic Agro

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Tartu Ringkonnakohus (Estland) – fortolkning af artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 661/2008 af 8. juli 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96, og Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – betingelser for fritagelse for antidumpingtold – importerende selskab der ikke er den første uafhængige kunde – selskab der gennem et mellemhandlerselskab har importeret ammoniumnitrat købt hos en producent med hjemsted i et tredjeland – mulighed for at erklære en angivelse af den urigtige varemodtager ugyldig efter varens frigivelse og berigtigelse af benævnelsen af rette modtager i det tilfælde, hvor den korrekte benævnelse af modtageren har givet anledning til fritagelse for antidumpingtold

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 3 i Rådets forordning nr. 661/2008 af 8. juli 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96 skal fortolkes således, at den fritagelse for antidumpingtold, som det ifølge bestemmelsen er muligt at indrømme de eksporterende producenter, der er nævnt i Kommissionens afgørelse 2008/577 af 4. juli 2008 om godtagelse af de tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland og Ukraine, kun finder anvendelse på varer, der faktureres og afsendes direkte af de eksporterende producenter til den første uafhængige kunde i Den Europæiske Union, såfremt denne ikke har videresolgt den vare, der skal angives, før angivelsen.

2) Gennemgangen af den forelæggende rets fjerde spørgsmål har intet frembragt, der henset til artikel 20 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 28, stk. 1, TEUF og artikel 31 TEUF kan rejse tvivl om gyldigheden af artikel 66 i Rådets forordning (EØF) af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 sammenholdt med artikel 251 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2913/92, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 312/2009 af 16. april 2009


C-21/13 Simon, Evers & Co

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) gyldigheden under hensyn til artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, af Rådets forordning (EF) nr. 499/2009 af 11. juni 2009 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1174/2005, til at omfatte importen af samme vare afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej – bevis for omgåelse alene støttet på den signifikante stigning i udførsler fra Thailand efter indførelsen af den told, der rammer udførslerne fra Kina

Generaladvokatens indstilling:

Undersøgelsen af Rådets forordning (EF) nr. 499/2009 af 11. juni 2009 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1174/2005, til at omfatte importen af samme vare afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, i lyset af de i forelæggelseskendelsen angivne grunde intet frembragt, der kan rejse tvivl om forordningens gyldighed.


Domme
C-583/12 Sintax Trading

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Domstolens dom:

Artikel 13, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at toldmyndighederne selv indleder og gennemfører den procedure, der er omhandlet i bestemmelsen, uden at dette sker på foranledning af rettighedsindehaveren af den intellektuelle ejendomsret, forudsat at de afgørelser, som disse myndigheder træffer på området, kan gøres til genstand for søgsmål, der sikrer overholdelsen af de rettigheder, som borgerne har i medfør af EU-retten, herunder særlig forordning nr. 1383/2003.

Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Indstilling


C-74/13 GSV

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) – fortolkning af 14. betragtning til og artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 138/2011 af 16. februar 2011 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina – fritagelse for antidumpingafgifter på import af glasfibre, der ikke er omfattet af beskrivelsen i underpositionen Taric 7019 59 00 10, således som den fremgår af de offentliggjorte retsforskrifter på importørens sprog – vare, der ifølge andre sprogversioner kan tariferes i den nævnte underposition

Domstolens dom:

1) Den integrerede tarif for De Europæiske Fællesskaber indført ved artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif skal fortolkes således, at denne position kan omfatte varer, som de af den forelæggende ret beskrevne, der navnlig udgøres af stof af glasfibre med huller, hvis cellestørrelse er 4 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m², og som er bestemt til byggesektoren.

2) Den omstændighed, at varen i den i hovedsagen omhandlede tolddeklaration, selv om den opfylder egenskaberne fastsat for kode 7019 59 00 10 i den integrerede tarif for De Europæiske Fællesskaber, som er gentaget i forordningerne, der pålægger varen antidumpingtold, ikke svarer til den betegnelse, som den er givet i denne kode og ved disse forordninger, således som de er offentliggjort på sproget i klarererens oprindelsesmedlemsstat, og som denne alene har lagt til grund for sin deklarering, kan ikke medføre en annullation af den tarifering i nævnte kode, som toldmyndighederne har foretaget med støtte i samme kodes og nævnte forordningers øvrige sprogversioner.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

100th MEETING of 25-02-2014

AGENDA

WORKING DOCUMENTS and INFO PAPERS

Nyt fra Kommissionen

VAT: Commission publishes guidelines to help businesses prepare for change of e-services rules

 

Nyt fra Parlamentet

Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler

Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine  

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer for så vidt angår dens anvendelsesperiode  

Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine

MEP'erne støtter mindre told på import fra Ukraine

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Release 2.7 til Motorregistret

Toldkurser (valutakurser)

Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2014 - 5% udsving (TRY)

Politikker

Guidelines for Tax Governance


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 87 Forslag til folketingsbeslutning om kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger.
Fremsat den 2. april 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 13 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lovkommission om revision af skattekontrolloven.

Bilag

Bilag 4

1. udkast til beretning

L 153 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om status for den problemstilling, at internetbaserede virksomheder som f.eks. Google flytter indkomster fra salg af reklamer og andre ydelser i Danmark til skattely, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om regler vedrørende flytning af indkomster fra salg i et land til et andet land, til skatteministeren

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 2/4-14 fra Rejsearbejdere.dk

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/4-14 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 150

Henvendelse af 4/4-14 fra Det Økologiske Råd vedr. forsyningssikkerhedsafgiften
fors -sikk-afg -droppes
Brændefyring afgiftsforslag_Final_15 01 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 308

Spm. om det er korrekt, at en virksomhed, som med L 219 (folketingssamling 2012-2013) kan se frem til halvårlig momsafregning frem for kvartalsvis, ik...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spgm 308 alm del DOK36939873X  Svar  

Spm. 309

Spm. om det efter ministerens vurdering er rimeligt, at SKAT nægter en virksomhed muligheden for at overgå til halvårlig afregning af moms, med den be...
Svar på spgm 309 alm del DOK36940578X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 326

MFU spm. om hvornår ministeren forventer, at regeringens reklameafgift bliver godkendt af Europa-Kommissionen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar til alm del spm 326 DOK37077909X  Svar  

Spm. 327

MFU spm. om at redegøre for den langsommelige proces med Europa-Kommissionens godkendelse af regeringens reklameafgift, til skatteministeren
Svar til alm del spm 327 DOK37078144X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 328

MFU spm. om at redegøre for, hvordan regeringen agter at finansiere den grønne check, hvis Europa-Kommissionen ikke godkender regeringens reklameafgif...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar til alm del spm 328 DOK37078424X  Svar  

Spm. 329

Spm. om, hvor lang tid den gennemsnitlige elektroniske indberetning gennem SKATs selvbetjeningsservice tager for henholdsvis private og virksomheder, ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 329X  Svar  

Spm. 330

Spm. om, hvor mange af indberetningerne, der bliver afbrudt på grund af fejl for henholdsvis private og virksomheder, til skatteministeren
SAU 330
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 331

Spm. om SKAT kører tilfredshedsmålinger for den elektroniske indberetning, og hvad disse i givet fald viser, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 331X  Svar  

Spm. 339

Spm. om betaling af bilafgifter i Danmark hvis en borger fra et EU-medlemsland har to biler og arbejder i Danmark, til skatteministeren
svar på sp 339 DOK38186855X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 358

Spm. om, hvad provenueffekten vil være efter adfærd og tilbageløb, hvis man fra og med 2015 giver danske virksomheder adgang til fuld momsafløftning i...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm358 DOK39051141X  Svar  

Spm. 395

Spm. om, hvor i momsloven det står, at kræmmere m.fl. skal anvende kasseapparat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 405

Spm. om, i forbindelse med forsøg på at hindre momssvindel inden for EU er det ressourcekrævende for danske virksomheder at dokumentere kontrollen af ...   Svar  

Spm. 406

Spm. om, hvis et forslag om at dele svarene om EU-virksomhederne mellem virksomhederne føres ud i livet, er der risiko for, at VIES-systemet udelukker...   Svar  

Spm. 407

Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 3/4-14 om samrådsspørgsmål Y (afgiften på husstandsomdelte reklamer), til skatteministeren  Svar  

Spm. 409

MFU spm. om at tage initiativ til, at varevogne og påhængskøretøjer ligeledes får mulighed for at købe historiske nummerplader, til skatteministeren  Svar  

Spm. 413

MFU spm. om kontrollen med biler på udenlandske nummerplader, til skatteministeren  Svar  

Spm. 421

Spm. om, hvad den årlige provenueffekt ville være, hvis man hævede grænsen for momsregistrering fra 50.000 kr. til henholdsvis 75.000, 100.000, 125.00...   Svar  

Spm. 423

Spm. om den årlige provenueffekt, hvis virksomheder får fuld momsafløftning ved restaurantbesøg, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. US 69

Om afgiftslettelser.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse