MomsMail 2014, uge 24

Kære læser !

En forholdsvist kort MomsMail i denne uge, hvor vi bl.a. bringer en meddelelse fra SKAT om "EU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse" og et styresignal om "Tinglysningsafgift - beregning af afgift ved visse ejerskifter".

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Som vi plejer holder SkatteMail og MomsMail feriepause, så den første udgivelse efter ferien dækker uger 27 - 32.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

SKAT-meddelelser
EU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

Styresignaler
Tinglysningsafgift - beregning af afgift ved visse ejerskifter - tilbagebetaling - styresignal

Bindende svar
Moms på fast ejendom - udlejning med køberet

Domme
Indeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: EU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

SKM2014.420.SKAT

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11. Skatteforvaltningsloven § 32 og § 34 a

SKAT har endnu ikke udarbejdet styresignal om dommens betydning for dansk praksis. Styresignalet forventes udsendt i løbet af nogle måneder. Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er ikke betinget af, at SKAT har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Tinglysningsafgift - beregning af afgift ved visse ejerskifter - tilbagebetaling - styresignal

SKM2014.418.SKAT

Vedrører: Tinglysningsafgiftsloven § 4, stk. 2, 8, 9 og 10. Lov nr. 1635 af 26. december 2013

Der kan ske tilbagebetaling af mindre beløb i tinglysningsafgift i visse tilfælde, hvor der er anmeldt ejerskifte af ejerboliger til tinglysning fra 1. januar 2014. Det vil være ved tinglysninger, hvor afgiften er beregnet på grundlag af ejendomsværdien (2011-vurderingen). Der er dermed mulighed for delvis tilbagebetaling i visse tilfælde, hvor der er tinglyst skifteretsattest, og familiehandler, eller handler mellem interesseforbundne parter.

For de ejerskifter af ejerboliger, hvor tinglysningsafgiften beregnes på grundlag af ejendomsværdien, og som anmeldes eller er anmeldt til tinglysning fra 1. januar 2014, skal der således som hovedregel beregnes afgift ud fra 2011-vurderingen fratrukket 2,5 procent.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - udlejning med køberet

SKM2014.408.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt. og nr. 9, § 13, stk. 2, §37, stk. 1, § 43 og § 44

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers salg af grunde vil være fritaget for moms, såfremt grundene forinden salget har været udlejet momsfrit med køberet, og salget sker til de lejere, som udnytter deres køberet. Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers salg af grunde vil være fritaget for moms, såfremt grundene forinden salget har været udlejet momsfrit med køberet, men lejerne har opsagt lejemålet, og grundene herefter sælges til andre end de tidligere lejere. Skatterådet kan ikke bekræfte, at udgifter til byggemodning, herunder nedrivning af gammel ejendom, vil være omfattet af et delvist momsfradrag, såfremt en del af grundene sælges uden forinden at have været udlejet momsfrit, og en anden del udlejes momsfrit med køberet, inden sidstnævnte sælges, og byggemodningen vedrører alle grundene.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse

SKM2014.411.VLR

Vedrører: Kildeskatteloven § 43, stk. 1, § 46, stk. 1 og § 69, stk. 1. Momsloven § 4, stk. 1. Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Appellanten drev i årene 2006 - 2008 en enkeltmandsvirksomhed, der udførte renovering af ejendomme ved brug af polske håndværkere.

Sagen vedrørte, om appellanten var indeholdelsespligtig for betaling af A- skat og AM-bidrag, og om han hæftede herfor. Appellanten gjorde principalt gældende, at de polske håndværkere ikke indgik i et ansættelsesforhold til ham, men at de derimod var ansat i en polsk virksomhed, der indgik underentrepriseaftaler med hans virksomhed. Subsidiært gjorde han gældende, at forholdet mellem hans virksomhed og de polske håndværkere skulle behandles efter reglerne om arbejdsudleje.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at de polske håndværkere måtte anses for lønmodtagere ansat hos appellanten. Landsretten fandt endvidere, at appellanten havde udvist forsømmelighed, da han var bekendt med de omstændigheder, der begrundede indeholdelsespligten, og at han derfor hæftede for de manglende indbetalinger af A-skat og AM-bidrag, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1. Da de polske håndværkere blev anset for at være ansat hos appellanten, var der ikke grundlag for at anse forholdet for arbejdsudleje.

Byrettens dom blev derfor stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


Omberegning af registreringsafgift

SKAT’s beregningsmetode for omberegning af registreringsafgift var i overensstemmelse med loven.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.419.ØLR Straffesag - skattesvig - udstedelse af fakturaer - personlig regi - transport af biler til Danmark

Vedrører: Skattekontrolloven § 16

T var tiltalt for med forsæt til skatteunddragelse ikke at have oplyst, at skatteansættelsen for 2004 var for lav med 829.067 kr. T havde derved unddraget 419.854 kr. i skat. T havde udstedt 16 fakturaer vedrørende transport af biler fra Tyskland til Danmark, syn og klargøring samt aflevering til kunder i Danmark.

T havde tidligere erkendt at have udstedt de pågældende fakturaer, men fragik forklaringen i byretten og påstod de pågældende fakturaer var udstedt af en anden, der nu var afgået ved døden.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig. T idømtes 3 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 400.000 kr. Fængselsstraffen blev gjort betinget under hensyntagen til at sagen havde været længe undervejs samt at T var syg.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

SKM2014.417.VLR Straffesag - indeholdt A-skat m.v. - ikke arbejdsgiverregistreret - momsunddragelse - diverse straffelovsovertrædelser

Vedrører: Opkrævningsloven § 17. Momsloven § 81. Straffeloven § 279 og § 235

T var tiltalt for som indehaver af en personligt ejet virksomhed, som uregistreret arbejdsgiver, med forsæt til unddragelse at have indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på 219.437 uden at angive denne til SKAT samt for momsunddragelse på 143.066 kr.

T var endvidere tiltalt for flere straffelovsovertrædelser.

T forklarede, at han ikke betalte den tilbageholdte skat og moms idet der ikke var penge i virksomheden til betaling.

Byretten fandt det ikke ubetænkeligt at anse det godtgjort, at T havde forsæt til at unddrage det offentlige skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms med de i anklageskriftet anførte beløb.

T blev fundet delvis skyldig i de rejste forhold vedr. straffelovsovertrædelserne.

Straffen blev fastsat til 1 års delvis betinget fængsel og en tillægsbøde på 362.000 kr.

Anklager berigtigede anklageskriftet, således at tillægsbøden blev nedsat til 275.000 kr.

Landsretten tilsidesatte T's forklaring om, at han havde en forventning og intention om senere at betale de skyldige beløb.

Landsretten tiltrådte byrettens sanktion men nedsatte tillægsbøden til 275.000 kr. som konsekvens af berigtigelsen af anklageskriftet. Landsretten fandt det undtagelsesvis forsvarligt at fængselsstraffen blev gjort betinget navnlig henset til den tid, der var gået siden forholdene var begået.

Med de anførte ændringer stadfæstede landsretten dommen.

SKM2014.415.ØLR Straffesag - momssvig - efterangivelser - konkurs - revisorforbehold

Vedrører: Straffeloven § 289. Momsloven § 81

T var tiltalt for som indehaver af et transportselskab med forsæt til momsunddragelse at have afgivet urigtige momsangivelser for perioden 1/10 2000 - 30/9 2004. T havde derved unddraget for 2.110.876 kr. i moms. T´s revisor havde udarbejdet efterangivelser med dato 6/2 2002, 5/2 2003 og 31/3 2004 i forbindelse med hver årsrapport for de respektive 3 regnskabsår og taget revisorforbehold. T havde undladt at indsende efterangivelserne til SKAT.

T forklarede at han havde likviditetsproblemer og at han havde en indforståelse med SKAT om, at han kunne vente med at efteranmelde. Endvidere regnede han med at få penge retur for olieafgift, hvorfor han ville vente med at indsende angivelserne til det var afklaret, hvad han fik retur for olieafgiften. T påstod tillige forældelse.

Byretten fandt T skyldig i momssvig. T idømtes 9 måneders betinget fængsel og en tillægsbøde på 1.607.156 kr. For så vidt angik 503.720 kr. vedrørende den sidste periode frifandtes T. Fængselsstraffen blev gjort betinget på baggrund af den lange sagsbehandlingstid.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men dømte tillige for den sidste periode og forhøjede fængselsstraffen til 1 år og tillægsbøden til 2.110.000 kr.

SKM2014.413.VLR Straffesag - skatte- og momsunddragelse - reel ejer af selskab - urigtige angivelser - fri båd

Vedrører: Momsloven § 81. Skattekontrolloven § 16

T var tiltalt for som direktør, daglig leder og reel ejer af selskabet H1 ApS ved grov uagtsomhed at have angivet momstilsvaret for lavt for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 med 66.375 kr.

T var tillige tiltalt for, ved grov uagtsomhed, ikke at have reageret på en for lav skatteansættelse for 2005 og 2006, idet værdi af fri båd ikke var medregnet med 42.120 kr. pr. år hvorved den samlede skatteunddragelse blev opgjort til 37.656 kr.

T forklarede, at han havde tastet momsangivelserne forkert, momsafstemningerne i bogholderiet var rigtige og derfor opdagede han ikke fejlen.

Vedrørende skatteværdien af fri båd forklarede T, at han havde solgt sin private båd over i selskabet og båden var ikke købt i selskabet til eget brug. Han havde ikke forestillet sig at en jolle til en værdi af omkring 28.000 kr. var omfattet af begrebet "lystbåd".

Byretten udtalte indledningsvist, at hvis en overtrædelse ikke skønnes at medføre højere straf end bøde, kan SKAT ved sigtelse afbryde forældelse efter straffelovens § 94, stk. 5.

T fandtes skyldig i anklageskriftet og bøden blev fastsat til 45.000 kr.

Landsretten fandt vedrørende værdi af fri båd at T havde gjort gældende at han befandt sig i en uegentlig retsvildfarelse og at det efter indtrykket af billederne af båden ikke var T nærliggende at betegne den som lystbåd. Landsretten fandt det herefter ikke bevist, at T havde handlet groft uagtsomt ved ikke at reagere på de for lave skatteansættelser.

Landsretten fandt, vedrørende momsunddragelsen, at T burde have sammenholdt tallene som han indberettede med de tal, der fremgik af bogføringsmaterialet hvorfor landsretten stadfæstede byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet vedrørende dette forhold.

En takstbøde vedrørende dette forhold udgør 35.000 kr. men efter en samlet vurdering af den tid, herunder at der var forløbet ca. 2½ år fra SKATs afgørelse og indtil T fik tilsendt et bødeforlæg fra SKAT blev bøden nedsat til 20.000 kr.

SKM2014.406.BR Straffesag - medvirkenansvar rådgiver

Vedrører: Skattekontrolloven § 13

T var tiltalt for, som led i sin virksomhed som statsautoriseret revisor, for 2 klienter, et ægtepar, af grov uagtsomhed at have opgjort og angivet deres indkomster for 2007 for lavt med 108.900 kr. for hver, hvorved der blev unddraget skatter med henholdsvis 35.992 kr. og 34.896 kr.

T forklarede, at klienterne havde købt en ejerlejlighed i 2007 med henblik på udlejning og der skulle laves et lille virksomhedsregnskab og et skatteregnskab. Ægteparret havde betydelige indkomster og der var også en meget stor aktiebeholdning. T downloadede deres skattemappe, som han støttede sig til, han søgte ikke oplysninger fra banker eller realkreditinstitutter.

T laver et virksomhedsregnskab, og han finder ud af hvilke renteudgifter der skal henføres til virksomheden. Ved en fejl bliver automatisk indberettede private renter ikke fjernet. Der var ikke lavet revision af regnskabet, hvilket er typisk i disse sager. Det vil sige, at der ikke laves afstemningsarbejde og der indhentes ikke eksterne bekræftelser

T har drevet revisionsvirksomhed i 22 år og har aldrig fået en bøde fra SKAT eller været anklaget, og han har aldrig haft sag ved revisornævnet.

Byretten fandt at det kunne lægges til grund, at der var mange poster i navnlig den ene klients selvangivelse, herunder aktieposter på væsentlige beløb, mange aktiesalg, skibsanparter, flere ejendomsprojekter samt ejendomme.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder omfanget af tiltaltes revisionsopgave sammenholdt med karakteren af den begåede fejl, fandt retten at T måtte anses for at have handlet simpelt uagtsomt i forbindelse med den skete opgørelse og selvangivelse af renter.

T blev derfor frifundet.

SKM2014.405.BR Straffesag - skattesvig - fri bil - hovedanpartshaver - medvirkenansvar rådgiver

Vedrører: Skattekontrolloven § 13 og § 23. Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende)

T1 var tiltalt for i indkomståret 2007 groft uagtsomt at have angivet sin indkomst for lavt med 468.324 kr. idet værdi af fri bil ikke var medtaget.

Endvidere var T1´s rådgiver, revisionsvirksomheden T2 tiltalt for, på grund af en regnskabsmæssig fejl begået af en eller flere medarbejdere, groft uagtsomt medvirkede til, at oplysningerne i T1´s selvangivelse var urigtig.

T1 forklarede at han var direktør for og hovedaktionær i selskabet H1 A/S, hvor økonomifunktionen var outsourcet til T2, som også udarbejdede hans personlige formue- og skattemæssige opgørelser og udfyldte hans selvangivelser.

T1 bestred, at hans uagtsomhed kunne betragtes som grov, idet han netop havde antaget sagkyndig bistand for at sikre sig mod fejl. Han gennemgik den af T2 udarbejdede formue- og skattemæssige opgørelse med en repræsentant for T2 og konstaterede i den forbindelse, at indtægtsforholdene, med sædvanlige variationer, modsvarede tidligere års, ligesom han specielt sikrede sig, at værdien af fri bil var omtalt

Revisor i T2 forklarede, at T2 hvert forår modtager et velordnet chartek fra T1 til brug ved udfærdigelsen af den personlige formue- og skatteopgørelse men grundet ændrede forhold i de bagvedliggende leasingaftaler kom værdi af fri bil ikke med i den skattepligtige indkomst.

Byretten fandt under de foreliggende omstændigheder ikke, at den udviste uagtsomhed kunne betragtes om grov og T1 blev frifundet.

De fejl, som ansatte i T2 havde begået, fandtes derimod tilsammen at være udtryk for en sådan tilsidesættelse af de krav, der må stilles til agtpågivenhed i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for en kunde med betydelige og forskelligartede aktiviteter, at de måtte anses for udslag af grov uagtsomhed. Da fejlene fik den konsekvens, at det offentlige umiddelbart blev unddraget skat, fandtes forholdet at kunne henføres til skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1 og den tidligere gældende arbejdsmarkedsfondslov § 18, stk. 1, litra a, sammenholdt med straffelovens § 23.

Byretten fastsatte bøden til revisionsvirksomheden T2 til 5.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-06-2014 - 15-07-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-165/13 Gross
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat, oplægges med handel for øje i en anden medlemsstat – opkrævning af punktafgift hos indehaveren af disse varer, der har erhvervet dem i bestemmelsesmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-165/13 Gross - Ny sag
Tidligere dokument: C-165/13 Gross - Dom

Indstilling C-446/13 Fonderie 2A
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Conseil d'État (Frankrig) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 8 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – levering af goder – stedet for de afgiftspligtige transaktioner – produkt, der fremstilles i stat A, omarbejdes for sælgerens regning på et forretningssted tilhørende et andet selskab, som er beliggende i stat B, og leveres til en kunde med hjemsted i samme stat B – levering mellem sælgerens land og slutmodtagerens land eller levering inden for samme medlemsstat fra omarbejdningsstedet

Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Ny sag
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Indstilling
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Dom

Dom C-183/13 Banco Mais
Dato: 10-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – fortolkning af artikel 16, stk. 2, litra h), artikel 17, stk. 5, artikel 19, stk. 1, og artikel 23, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fradrag for indgående afgift – goder og tjenesteydelser, der både anvendes til transaktioner, der giver ret til fradrag, og transaktioner, der ikke giver en sådan ret – pro rata-fradrag – beregning – leasingvirksomhed – spørgsmålet, om der med henblik på beregningen af nævneren i den brøk, der anvendes til beregning af pro rata-satsen for fradrag, skal tages hensyn til de beløb, som modtages i henhold til de aftaler, der indgås som led i denne virksomhed, i deres helhed

Tidligere dokument: C-183/13 Banco Mais - Ny sag
Tidligere dokument: C-183/13 Banco Mais - Dom

Dom C-272/13 Equoland
Dato: 17-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Italien) – fortolkning af artikel 16 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag og artikel 154 og 157 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – anden opbevaringsmetode end toldoplag – betingelser – manglende fysisk anbringelse af varerne – moms betalt i henhold til reverse charge-metoden ved udstedelse af en selvfaktura og en samtidig registrering i registret over køb og salg

Tidligere dokument: C-272/13 Equoland - Ny sag
Tidligere dokument: C-272/13 Equoland - Dom

Dom C-335/12 Kommissionen mod Portugal
Dato: 17-07-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 10 EF, artikel 254 i Akt vedrørende vilkårene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne, artikel 7 i Rådets afgørelse 85/257/EØF af 7. maj 1985 om Fællesskabernes ordning med egne indtægter, artikel 4, 7 og 8 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 579/86 af 28. februar 1986 om de nærmere bestemmelser for lagrene af sukkerprodukter pr. 1. marts 1986 i Spanien og Portugal, artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979 om opkrævning af import- og eksportafgifter, der ikke er opkrævet hos debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfører en forpligtelse til at betale sådanne afgifter, og artikel 2, 11 og 17 i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 af 29. maj 1989 om gennemførelse af afgørelse 88/376/EØF, Euratom, om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter

Tidligere dokument: C-335/12 Kommissionen mod Portugal - Dom

Dom C-438/13 BCR Leasing
Dato: 17-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Bucuresti (Rumænien) – fortolkning af artikel 16 og 18 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – finansiel leasing – varer, der er genstand for en leasingkontrakt – manglende tilbagelevering til leasingselskabet af disse varer efter kontraktens ophævelse – sidestillelse i national ret med levering af disse varer mod vederlag

Tidligere dokument: C-438/13 BCR Leasing - Ny sag
Tidligere dokument: C-438/13 BCR Leasing - Dom

Dom C-472/12 Panasonic Italia
Dato: 17-07-2014
Toldunion

Præjudiciel – Corte suprema di cassazione (Italien) – fortolkning af bilag 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og Kommissionens forordning (EF) nr. 754/2004 af 21. april 2004 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur – plasmaskærme – tarifering i pos. 8471 eller 8528 i den kombinerede nomenklatur inden ikrafttrædelsen af forordning nr. 754/2004 – anvendelse med tilbagevirkende gyldighed af denne forordning

Tidligere dokument: C-472/12 Panasonic Italia - Ny sag
Tidligere dokument: C-472/12 Panasonic Italia - Dom

Dom C-480/13 Sysmex Europe
Dato: 17-07-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 – Stromatolyser-4DS – polymethin – tarifering af et stof der gør det muligt at måle den fluorescerende virkning af biomolekyler i biologiske eller biomedicinske bestanddele – nomenklaturens position 3212

Tidligere dokument: C-480/13 Sysmex Europe - Ny sag
Tidligere dokument: C-480/13 Sysmex Europe - Dom

Indstilling C-393/13 P Rådet mod Alumina
Dato: 17-07-2014
Handelspolitik

Appel iværksat til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 30. april 2013 i sag T-304/11, Alumina mod Rådet, hvorved Retten gav medhold i påstanden om annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 464/2011 af 11. maj 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina (EUT L 125, s. 1), for så vidt som denne vedrører Alumina d.o.o. – fortolkning af begrebet »salg i normal handel« – inddragelse af et tillæg for risiko for manglende betaling i beregningen af salgsprisen for produktet – åbenbart urigtig fortolkning – retssikkerhedsprincippet – manglende begrundelse

Tidligere dokument: C-393/13 P Rådet mod Alumina - Indstilling
Tidligere dokument: C-393/13 P Rådet mod Alumina - Dom


Nye sager for domstolen

C-285/14 Brasserie Bouquet

Skal artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer 1 , fortolkes således, at der ved drift på licens udelukkende forstås drift på licens ved udnyttelse af et patent eller et varemærke, eller kan det fortolkes således, at drift på licens forstås som drift på grundlag af en fremstillingsproces tilhørende tredjemand og autoriseret af denne?

C-289/14 Brit Air

Skal bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, og artikel 10, stk. 2, i Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 fortolkes således, at en godtgørelse, der beregnes som en procentdel af den årlige omsætning, som er indtjent på ruter, der drives ved franchise, og overføres af et luftfartsselskab, der på vegne af et andet har udstedt billetter, som forældes, udgør en ikkeafgiftspligtig erstatning, der udbetales til sidstnævnte som erstatning for det tab, der er lidt på grund af dennes forgæves mobil...


Domme
C-461/12 Granton Advertising

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Nederlandene – fortolkning af artikel artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 5), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 135, stk. 1, litra d) og f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelser fastsat i sjette direktiv – fritagelse for transaktioner vedrørende de adkomstbeviser, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5), og transaktioner vedrørende i handelsforhold benyttede dokumenter, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) – begrebet »andre adkomstbeviser« og »andre i handelsforhold benyttede dokumenter« – kort, der leveres mod betaling, og som giver ret til nedslag i prisen ved køb foretaget hos de selskaber, der er nævnt på kortet, og som kan benyttes af andre personer

Domstolens dom:

Artikel 13, punkt B, litra d), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at salg af et rabatkort som det i hovedsagen omhandlede ikke udgør en transaktion vedrørende »andre adkomstbeviser« eller vedrørende »andre i handelsforhold benyttede dokumenter« i den forstand, hvori udtrykkene er anvendt i henholdsvis nr. 5) og 3) i denne bestemmelse, som omhandler visse transaktioner, som medlemsstaterne skal fritage for merværdiafgift.

Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Indstilling


C-75/13 SEK Zollagentur

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 50 og artikel 230, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – den omstændighed at en vare, der kan pålægges told ved indførsel, ikke frembydes til toldbehandling – vare anmeldt under en procedure for ekstern forsendelse – situation, hvor varen ikke ledsages af det tilsvarende dokument under den godkendte transport – toldskyldens opståen

Domstolens dom:

1) Artikel 50 og 203 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005, skal fortolkes således, at en vare under midlertidig opbevaring skal anses for at være unddraget toldtilsyn, hvis den er anmeldt under proceduren for ekstern forsendelse, men den ikke forlader opbevaringsstedet og ikke frembydes for bestemmelsestoldstedet, selv om forsendelsesdokumenterne er blevet frembudt der.

2) Artikel 203, stk. 3, fjerde led, i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 648/2005, skal fortolkes således, at under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende er den person, der som godkendt afsender har henført varerne under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse, toldskyldner i henhold til denne bestemmelse i tilfælde af, at en vare unddrages toldtilsyn.


C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Administrativen sad-Burgas (Bulgarien) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, der ændrer bilag I i forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif – tarifering af varer – fyringsolie, bestemt til behandling ved en bestemt proces – fortolkning af position 2707 og 2710 i den kombinerede nomenklatur – metoden til bestemmelse af definitionen på aromatiske bestanddele – begrebet »ikke-aromatiske bestanddele« og »ikke-aromatiske kulbrinter« – forbindelsen mellem den kombinerede nomenklatur og det harmoniserede system

Domstolens dom:

1) Det kriterium, der skal tages hensyn til for at tarifere et produkt af samme beskaffenhed som det i hovedsagen omhandlede produkt i pos. 2707 eller 2710 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, er det vægtmæssige indhold af de aromatiske bestanddele i forhold til det vægtmæssige indhold af de ikke-aromatiske bestanddele.

2) Betegnelsen »aromatiske bestanddele«, der er indeholdt i kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur i bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 1006/2011, skal fortolkes som værende bredere end betegnelsen »aromatiske karbonhydrider«.

3) Det tilkommer i princippet de nationale retter at fastlægge, hvilken metode der er mest egnet til at bestemme indholdet af aromatiske bestanddele i et givet produkt med henblik på at tarifere det i pos. 2707 eller 2710 i den kombinerede nomenklatur i bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 1006/2011

4) Nr. 1 i de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur i bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 1006/2011, vedrørende den kombinerede nomenklaturs underposition 2707 99 91 og 2707 99 99 skal fortolkes således, at det ikke er udtømmende, hvorfor et produkt, der henhører under pos. 2707 i nævnte kombinerede nomenklatur, men som ikke kan tariferes i en bestemt underposition, skal tariferes i underposition 2707 99 99 i samme kombinerede nomenklatur.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 10129 2014 INIT Finansministrenes rapport om beskatningsspørgsmål inden for rammerne af europluspagtenIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 10417 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet - Situationsrapport

ST 17949 2013 REV 3 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner

ST 9958 2014 INIT RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede Udvalg, der er nedsat i henhold til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972, vedrørende erstatning af nævnte overenskomsts protokol nr. 3 om definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og ordninger for administrativt samarbejde med en ny protokol, hvori der for så vidt angår oprindelsesreglerne henvises til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelseIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 9961 2014 INIT RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede Udvalg, der er nedsat i henhold til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island af 22. juli 1972, vedrørende erstatning af nævnte overenskomsts protokol nr. 3 om definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og ordninger for administrativt samarbejde med en ny protokol, hvori der for så vidt angår oprindelsesreglerne henvises til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelseIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 9964 2014 INIT RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede Udvalg, der er nedsat i henhold til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og kongeriget Norge af 14. maj 1973, vedrørende erstatning af nævnte overenskomsts protokol nr. 3 om definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og ordninger for administrativt samarbejde med en ny protokol, hvori der for så vidt angår oprindelsesreglerne henvises til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelseIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 

Nyt fra Kommissionen

Taxation: a new web page outlines the tax issues addressed by the "European Semester" co-ordination process…

Customs and Taxation: details of the Fiscalis 2020…

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Tariferingsudtalelser og FB-ændringer

Ændringer til Motorregistret (release 2.7)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 211

Henvendelse af 10/6-14 fra Dan Belusa vedr. bilafgifter

Bilag 212

Skatterådets årsberetning for 2013

Bilag 215

Orientering om udkast til ændringer af bekendtgørelse nr. 20 af 15. januar 2013 om registrering af køretøjer m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1273 af 31. oktober 2013

Spørgsmål og svar

Spm. 525

Spm. om, hvad det vil koste at sænke momsen på hotelophold til fem procent, til skatteministeren  Svar  

Spm. 558

Spm. om, hvad det statslige provenu vil være, hvis man hævede den årlige partikeludledningsafgift fra 1.000 til 5.000 kr. for dieselbiler og samtidig ...   Svar  

Spm. 559

Spm. om, hvad den gennemsnitlige energieffektivitet (km pr. liter) har været det seneste år ved indregistrering af nye biler samt særskilt for henhold...   Svar  

Spm. 560

Spm. om, hvad det årlige provenu vil være, hvis grænsen for, hvornår der sker reduktion og forøgelse af registreringsafgiften, blev hævet med henholds...   Svar  

Spm. 561

Spm. om at redegøre for definitionen af integrerede kredsløbsordninger, idet hverken momssystemdirektivets artikel 199a eller forordning af 22. juli 2...   Svar  

Spm. 570

Spm. om de aktuelle skatte- og momsregler resulterer i et provenu til staten, som er større, end hvis en kommune eller en privat undlader at anvende r...   Svar  

Spm. 593

Spm. om talepapir fra samrådet den 27/5-14 om samrådsspørgsmål AA (Restancetal), til skatteministeren  Svar  

Spm. 627

Spm. om redegørelse for sager på dagsordenen for ecofinrådsmødet den 20. juni 2014, som er relevante for Skatteudvalget, til økonomi- og indenrigsmini...   Svar  

Spm. 633

MFU spm. om, i hvor mange konkursboer årligt SKAT har indsat advokat Boris Frederiksen som kurator siden den 1. januar 2008 og frem til i dag, til ska...   Svar  

Spm. 634

MFU spm. om, hvad provenuet for SKAT har været af advokat Boris Frederiksens arbejde, til skatteministeren  Svar  

Spm. 635

MFU spm. om, hvor meget SKAT har betalt i honorarer til Kammeradvokaten for hvert af årene 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, til skatteministeren  Svar  

Spm. 636

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at fordoble den lempelse af virksomhedernes PSO-omkostninger, som regeringen har foreslået i udspillet "Danmark...   Svar  

Spm. 644

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/5-14 fra Lene Bach Madsen, Thisted vedrørende import af biler, til skatteministeren  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse