MomsMail 2014, uge 18

Kære læser !

Tjahh - udtrykket "en kort MomsMail" begynder at klinge lidt hult, for nu om dage er en kort MomsMail faktisk slet ikke så kort. Der er praktisk taget altid nyt af den ene eller anden art. I denne uge er der ikke så mange domme og kendelser - og det er så alligevel ikke sandt, for der er igen nyt fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.

Derudover er der masser af bilag fra Folketinget, så mon ikke MomsMail vanen tro nok vil interessere de fleste.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momskompensation til privatskoler m.fl.
B2C 2015: Praktisk vejledning om de nye momsregler
Momsfradrag og bespisning ved overarbejde
VAT News alert April 2014

Styresignaler
Kraftvarme - efterfølgende ændring (omvalg) af metode til fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling (V-formel og E-formel)

Kendelser
Spil - hjemmeside - formidling - blokering

Domme
Registreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse - autocamper

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 19
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Momskompensation til privatskoler m.fl.

Momskompensation er en mulighed for såvel friskoler som efterskoler og højskoler til at få godtgjort en del af deres udgifter til moms.


PwC

B2C 2015: Praktisk vejledning om de nye momsregler

EU-Kommissionen er kommet med en praktisk vejledning om de nye momsregler for virksomheder, der sælger teleydelser, broadcasting og e-services til privatkunder i andre EU-lande (også kaldet B2C 2015-reglerne). Vejledningen har til hensigt at hjælpe virksomhederne med forståelsen og implementeringen af de nye regler.


PwC

Momsfradrag og bespisning ved overarbejde

Landsskatteretten fastslår, at virksomheder kun i helt særlige tilfælde kan opnå fradrag for moms på udgifter til bespisning i forbindelse med overarbejde.


RSM plus

VAT News alert April 2014

VAT News alert er et nyhedsbrev fra RSM plus' internationale samarbejdspartner, som følger op på de væsentligste ændringer i momsforholdene i Europa.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Kraftvarme - efterfølgende ændring (omvalg) af metode til fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling (V-formel og E-formel)

SKM2014.301.SKAT

Vedrører: Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 2. Gasafgiftsloven § 8, stk. 2. Kulafgiftsloven § 7, stk. 1. Skatteforvaltningsloven §§ 30, 31 og 32.

Styresignalet præciserer, at der ikke er hjemmel til at foretage efterfølgende ændring (omvalg) af metode til fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling på et kraftvarmeværk


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Spil - hjemmeside - formidling - blokering

SKM2014.307.BR

Vedrører: Spilleloven § 2, stk. 1, § 3 og § 65

Sagen vedrører 5 hjemmesider, som i strid med spilleloven udbød spil her i landet uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Rekvisitus formidlede adgang til de pågældende hjemmesider.

Spillemyndigheden nedlagde påstand om, at der blev meddelt forbud mod, at rekvisitus formidlede adgang til de pågældende hjemmesider, og at det blev rekvisitus påbudt at etablere blokering af hjemmesiderne.

Allerede fordi de pågældende hjemmesider var affattet på dansk, lagde retten til grund, at der var tale om udbud af spil i Danmark, jf. spillelovens § 2, stk. 1. Da der ikke forelå tilladelse fra Spillemyndigheden, var det ulovligt, at spilleudbyderne udbød spil her i landet. Det var derfor i strid med spillelovens § 65, at rekvisitus formidlede adgang til de pågældende hjemmesider.

Da de øvrige betingelser for meddelelse af forbud og påbud også var opfyldt, fulgte retten Spillemyndighedens påstande.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse - autocamper

SKM2014.298.HR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 5 a, stk. 2, § 7b, stk. 1 (dagældende) og § 7b, pkt. 2, nr. 4. Værdiansættelsesbekendtgørelsen § 9 og § 10 (dagældende)

For Højesteret angik sagen, om det var med rette, at skattemyndighederne ved fastsættelse af afgiftsgodtgørelsen for den i sagen omhandlede KIA Carnival MPV Camper LX foretog fradrag for udgiften til køretøjets beboelsesindretning. Sagen angik endvidere, om det fradrag for antal kørte kilometer over det normale, som skattemyndighederne foretog ved bedømmelsen af køretøjets skønnede værdi på udførselstidspunktet, var sket i overensstemmelse med de dagældende administrative regler.

Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at skattemyndighederne ved fastsættelse af afgiftsgodtgørelsen med rette havde foretaget fradrag for udgiften til køretøjets beboelsesindretning. Højesteret bemærkede herved, at det fremgik af forarbejderne til den tidligere gældende regel om en afgift på 60 pct. for køretøjer som det foreliggende, at størrelsen af denne afgift skønnedes at udligne afgiften af den særlige beboelsesindretning (Folketingstidende 1989-90, tillæg A, sp. 1329) Det fremgik endvidere af forarbejderne til lovændringen i 2007, hvor den gældende afgiftsregel blev indført, at den foreslåede regel om, at der betales registreringsafgift efter samme takst som for almindelige personbiler, men således at der ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen, nøje ville svare til intentionen bag den hidtidige 60 pct. regel (Folketingstidende 2006-07, tillæg A, sp. 7842).

Fsva. spørgsmålet om beregning af fradrag for kilometerstand efter den dagældende § 10 (bekendtgørelse nr. 230 af 22. marts 2006) lagde Højesteret til grund, at skattemyndighederne efter fast praksis havde anvendt reglen således, at der foretages fradrag for hele afvigelsen fra det normale antal kørte kilometer, såfremt det overstiger 10 pct. Da det måtte lægges til grund, at hele afvigelsen - og ikke kun den del der overstiger 10 pct. - normalt vil have indflydelse på køretøjets værdi, fandt Højesteret ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, hvori hele afvigelsen indgik.

Det af appellanten anførte om, at værdifradrag for antal kørte kilometer ud over det normale som udgangspunkt ikke måtte medføre, at prisen bliver lavere end for et tilsvarende køretøj, som er et år ældre, medmindre afvigelsen er ekstrem, kunne ikke føre til et andet resultat. Højesteret bemærkede hertil, at den påberåbte retningslinje efter sin ordlyd alene anvendes som et udgangspunkt i forbindelse med den samlede vurdering som skal foretages af skattemyndighederne. Højesteret fandt derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af kilometerafvigelsens betydning for køretøjets værdi. (Stadfæstelse af SKM2013.560.VLR )


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.310.BR Betalingsstandsning - tilsynets erstatningsansvar - manglende betaling af A-skat

Vedrører: Konkursloven § 15 (dagældende). Dansk rets almindelige erstatningsregel

Byretten fandt, at tilsynet ikke havde foretaget de nødvendige undersøgelser, der kunne forventes af et tilsyn i dennes egenskab af at være en kontrollerende funktion på vegne af alle kreditorerne, herunder at foretage en undersøgelse af de forhold, der begrundede indledningen af betalingsstandsningen.

Retten fandt herefter, at betalingsstandsningen savnede både formål og grundlag, hvorfor betalingsstandsningen hverken burde være indledt eller forlænget, og at tilsynet var erstatningsansvarligt herfor. Retten lægger vægt på, at selskabets bogføring ikke var opdateret og at tilsynet ikke straks sørgede herfor, at tilsynet ikke undersøgte rigtigheden af ledelsens oplysninger om selskabets forhold, herunder at koncernforbundne selskaber kunne bære et eventuelt underskud under betalingsstandsningen, at tilsynet ikke undersøgte en række tvister med SKAT, der begrundede indledningen af betalingsstandsningen, samt at tilsynet ikke løbende kontrollerede virksomhedens konti.

SKATs tab var opgjort til A-skatten af de faktisk udbetalte nettolønninger for hele betalingsstandsningsperioden, og retten lagde SKATs tabsopgørelse til grund. Tilsynet blev således ansvarlig allerede for den første lønudbetaling efter indledningen af betalingsstandsningen. Tilsynet havde endvidere ikke dokumenteret, at SKAT ikke havde lidt et tab som følge af bl.a. lønrefusion fra kommunen til virksomheden, eller at der burde have været dækning til § 94 kravene under den efterfølgende konkurs.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0091644
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage tilsvarene for to af de omhandlede fem år.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 13/0222826
Bespisning af kursister i egne lokaler
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning vedrørende fuld tilbagebetaling af manglende momsfradrag for udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af kursister i egne lokaler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-02-2014

Journalnr: 11/0298598
Grænsehandelskoncept
Sagen drejer sig om betaling af moms i et såkaldt grænsehandelskoncept, herunder om, hvorvidt klageren kan støtte ret på Skatterådets bindende svar offentliggjort som SKM2006.530. Desuden spørgsmål om blandt andet fastlæggelse af momsbeløbets størrelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 05-03-2014

Journalnr: 12/0210031
Grænsehandelskoncept
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren ud fra en lighedsgrundsætning kan støtte ret på dagældende praksis, herunder Skatterådets bindende svar i SKM2006.530, i forbindelse med salg af campingvogne og både i et såkaldt grænsehandelskoncept. Desuden spørgsmål om berettigede forventninger, analog anvendelse af kildeskattelovens § 69, stk. 1, og fastlæggelse af momsgrundlaget. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 25-02-2014

Journalnr: 13/0218244
Momsfradrag - diverse udgifter
Klagen skyldes nægtet momsfradrag for diverse udgifter, jf. herunder momslovens § 37, stk. 1. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-02-2014

Journalnr: 12/0261667
Momsfradrag - overarbejdsbespisning
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet en anmodning fra benævnt selskabet, vedrørende tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning af ansatte i forbindelse med overarbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2014

Journalnr: 12/0253622
Momsfradrag - udgifter til båd
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradragsret for virksomhedens omkostninger vedrørende båd, jf. momslovens §§ 3 og 37. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-02-2014

Journalnr: 13/0044631
Momsregistrering - udenlandsk byggevirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at virksomheden skal lade sig momsregistrere i Danmark og afregne moms af udført arbejde, byggeydelser, på en fast ejendom for en privatperson. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2014

Journalnr: 13/0119879
Rejsebureau
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabets leverancer i form af rejse-/turistpakker til udenlandske rejsebureauer består af én samlet ydelse omfattet af momslovens § 16, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2014

Journalnr: 13/4779158
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2014

Journalnr: 14/0008221
Beregning af registreringsafgift
Klagen vedrører ansættelse og beregning af registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2014

Journalnr: 14/0182946
Beregning af registreringsafgift
Klagen vedrører ansættelse og beregning af registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2014

Journalnr: 13/0015291
Fastsættelse af registreringsafgift
Klagen vedrører fastsættelse af registreringsafgift, hvor SKAT har anset køretøjet som værende brugt og fastsat afgiften på køretøjet på baggrund af en vurderet handelspris. Landsskatteretten ændrer afgørelsen således, at køretøjet skal anses som værende nyt og afgiftsberigtiges på baggrund af den faktiske salgspris.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 13/0015346
Fastsættelse af registreringsafgift
Klagen vedrører fastsættelse af registreringsafgift. SKAT har anset køretøjet som værende ny og fastsat afgiften på dette grundlag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 13/0015409
Fastsættelse af registreringsafgift
Klagen vedrører fastsættelse af registreringsafgift. SKAT har anset køretøjet som værende ny og fastsat afgiften på dette grundlag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 13/0200335
Fritagelse for registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har afslået ansøgning om fritagelse for registreringsafgift for busser, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og imødekommer anmodningen om afgiftsfritagelse for institutionen som helhed.
Afsagt: 06-03-2014

Journalnr: 10/0216250
Yderligere registreringsafgift
SKAT har afkrævet selskabet yderligere registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1 og stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-02-2014

Journalnr: 10/0216269
Yderligere registreringsafgift
SKAT har afkrævet selskabet yderligere registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1 og stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-02-2014

Journalnr: 13/0003786
Efteropkrævning af told
Sagen drejer sig om opkrævning af told efter EF-Toldkodeksens artikel 202, stk. 1 af et parti olie, der ved ankomsten til det danske toldområde ikke var blevet frembudt for SKAT, og om, at SKAT har anset selskabet for at være debitor for det skyldige toldbeløb efter EF-Toldkodeksens artikel 202, stk. 3, 3. led. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-02-2014

Journalnr: 13/6420460
Genoptagelse af rettens kendelse
Klager har anmodet Landsskatteretten om at genoptage egen kendelse. Landsskatteretten nægter at genoptage kendelsen.
Afsagt: 05-03-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-05-2014 - 03-06-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-7/13 Skandia America Corporation
Dato: 08-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, artikel 11 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsgruppe – et selskab med hjemsted i et tredjeland, der har en filial i en medlemsstat, som indgår i en momsgruppe i medlemsstaten – afgiftspligt eller ej for de tjenesteydelser, som hovedselskabet har leveret til filialen – fakturering for de af hovedselskabet til filialen leverede tjenesteydelser ved interne fakturaer med henblik på en korrekt fordeling af omkostningerne mellem de to enheder

Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Ny sag
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Indstilling
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige - Dom

Indstilling C-219/13 K
Dato: 14-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Tidligere dokument: C-219/13 K - Ny sag
Tidligere dokument: C-219/13 K - Indstilling
Tidligere dokument: C-219/13 K - Dom

Dom C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi
Dato: 15-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Kúria (Ungarn) – fortolkning af artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – spørgsmål om foreneligheden med direktivet af en national lovgivning, som ikke foreskriver mulighed for berigtigelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af, at en kontrakt ikke gennemføres

Tidligere dokument: C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi - Ny sag
Tidligere dokument: C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi - Dom

Indstilling C-605/12 Welmory
Dato: 15-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Naczelny Sad Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »fast forretningssted« – tjenesteydelser, der leveres af et selskab A, der har hjemsted i en medlemsstat, til et selskab B, der har hjemsted i en anden medlemsstat – selskab B benyttelse af selskabs A’s infrastruktur med henblik på disse tjenesteydelser – hensyntagen til det sted, hvor selskab A har hjemsted

Tidligere dokument: C-605/12 Welmory Sp - Ny sag
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Indstilling
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Dom

Dom C-480/12 X
Dato: 15-05-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-480/12 X - Dom

Dom C-297/13 Data I mod O
Dato: 15-05-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht München (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001, forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002, forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003, og forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004, og navnlig bilag XVI, bestemmelse 4, litra a) og b) – tarifering af dele og tilbehør (motorer, generatorer, lasere, kabler og varmeforseglere) til brug for programmeringssystemer i pos. 8473 – eventuel forrang for denne position i forhold til de øvrige positioner i kapitel 84 og 85

Tidligere dokument: C-297/13 Data I mod O - Ny sag
Tidligere dokument: C-297/13 Data I mod O - Dom

Indstilling C-426/12 X
Dato: 22-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) – fortolkning af artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – udelukkelse af energiprodukter med dobbelt anvendelse – begreb

Tidligere dokument: C-426/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-426/12 X - Dom

Dom T-633/11 Guangdong Kito Ceramics m.fl. mod Rådet
Dato: 22-05-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 af 12. september 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina


Indstillinger
C-7/13 Skandia America Corporation

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, artikel 11 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsgruppe – et selskab med hjemsted i et tredjeland, der har en filial i en medlemsstat, som indgår i en momsgruppe i medlemsstaten – afgiftspligt eller ej for de tjenesteydelser, som hovedselskabet har leveret til filialen – fakturering for de af hovedselskabet til filialen leverede tjenesteydelser ved interne fakturaer med henblik på en korrekt fordeling af omkostningerne mellem de to enheder

Generaladvokatens indstilling:

– Principalt
1) Artikel 11 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en filial af et selskab, der er etableret i henhold til lovgivningen i et tredjeland, ikke uafhængigt af dette selskab kan optages i en sammenslutning af flere virksomheder, som betragtes som én samlet afgiftsmæssig person i forbindelse med merværdiafgift, i den medlemsstat, hvor filialen er etableret. Levering af ydelser, der har fundet sted mellem hovedforretningssted og filialen, udgør ikke merværdiafgiftspligtige transaktioner i modsætning til levering af ydelser, der har fundet sted mellem filialen og dens kunder, uanset om de er medlemmer af denne sammenslutning eller ej.

– Subsidiært
2) Artikel 196 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at når hovedforretningsstedet for et selskab, der er etableret i et tredjeland, er en afgiftspligtig leverandør, der ikke er etableret i den medlemsstat, hvor det har en filial, skal aftageren af ydelserne, dvs. den sammenslutning af flere virksomheder, som betragtes som én samlet afgiftsmæssig person i forbindelse med merværdiafgift, som denne filial deltager i, pålægges afgift for så vidt angår de omhandlede ydelser i overensstemmelse med direktivets artikel 56.


Domme
C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet

Sagen omhandler:

Annullationssøgsmål – annullation af Rådets afgørelse 2013/52/EU om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner – tilsidesættelse af artikel 327 TEUF og 322 TEUF

Domstolens dom:

1) Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland betaler sagens omkostninger.

3) Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostninger.


C-267/13 Nutricia

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – kombineret nomenklatur – toldpositioner – lægemidler som omhandlet i pos. 3004 – begreb – ernæringspræparater, som udelukkende er bestemt til under lægeligt tilsyn at indgives ved hjælp af en mavesonde til personer, der er under lægelig behandling for en sygdom – drikkevarer som omhandlet i position 2202 KN – begreb – flydende næringsmidler, der er bestemt til at indgives ved hjælp af en mavesonde og ikke til at drikke

Domstolens dom:

Toldposition 3004 i den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006, skal fortolkes således, at begrebet »lægemidler« som omhandlet i denne position omfatter tilberedte næringsmidler, som udelukkende er bestemt til under lægeligt tilsyn at indgives enteralt (ved hjælp af en mavesonde) til personer, der er under lægelig behandling, når en sådan indgivelse i forbindelse med bekæmpelsen af den sygdom eller lidelse, som de lider af, har til formål at forebygge eller behandle disse personers underernæring.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 8224 2014 INIT PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALEN mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

ST 8827 2014 INIT RÅDETS AFGØRELSE om Ungarns elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

ST 8466 2014 INIT Vedtagelse af Rådets konklusioner om toldsamarbejde med Folkerepublikken Kina

ST 8829 2014 COR 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger, kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndighederne, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstaterne og definitionen af statistisk værdi (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR)

ST 8829 2014 INIT Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger, kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndighederne, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstaterne og definitionen af statistisk værdi (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR)

ST 8560 2014 ADD 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR + E) = Erklæring

ST 8560 2014 INIT Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR + E)

ST 8487 2014 INIT Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger, kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndighederne, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstaterne og definitionen af statistisk værdi - Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 14.-17. april 2014 i Strasbourg)

ST 9399 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner - Status

 

Nyt fra Kommissionen

MEMO/14/326 - Preparation of Economic and Finance Ministers Councils, Brussels, 6 May 2014

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Rettelse til toldtariffen - Supplerende bestemmelser

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 153 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget er, hvis man helt fjerner minimumsgrænsen, og hvad konsekvenserne er, hvis grænsen på bruttotonnagen sættes til 100 t, til skatteministeren

Svar på spm. nr. 2 - L 171
Udvalgsspørgsmål.pdf

Almindelig del

Bilag

Bilag 166

Samlenotat for de sager på rådsmødet (ECOFIN) den 6. maj 2014, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 168

Henvendelse af 28/4-14 fra Frie Elforbrugere vedr. vind-energi

Bilag 169

April-redegørelsen om afviklingen af regeringens lovprogram 2013/14 på Skatteudvalgets områdeVedlagt uddrag af Statsministerens februarredegørelse om afviklingen af regeringens lovprogram 2013/14. Uddraget omfatter de lovforslag, som henhører under udvalgets ressort.

Bilag 171

Henvendelse af 29/4-14 fra Nemlease.dk vedr. leasing-kontrakter til specialbiler

Bilag 172

Oversigt over telefoniske og elektroniske henvendelser til SKAT for perioden fra 1. januar 2013 til 31. marts 2014

Bilag 175

Henvendelse af 1/5-14 fra Frie Elforbrugere

Spørgsmål og svar

Spm. 369

Spm. om ministeren kan oplyse skyggeprisen på CO2 ved de typer af emissioner, der er afgiftsbelagt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 370

Spm. om ministeren kan oplyse de forventede mængder af CO2-emssioner for hver af skyggepriserne på CO2 i SAU alm. del - spørgsmål 369, til skatteminis...   Svar  

Spm. 405

Spm. om, i forbindelse med forsøg på at hindre momssvindel inden for EU er det ressourcekrævende for danske virksomheder at dokumentere kontrollen af ...   Svar  

Spm. 406

Spm. om, hvis et forslag om at dele svarene om EU-virksomhederne mellem virksomhederne føres ud i livet, er der risiko for, at VIES-systemet udelukker...   Svar  

Spm. 409

MFU spm. om at tage initiativ til, at varevogne og påhængskøretøjer ligeledes får mulighed for at købe historiske nummerplader, til skatteministeren  Svar  

Spm. 413

MFU spm. om kontrollen med biler på udenlandske nummerplader, til skatteministeren  Svar  

Spm. 421

Spm. om, hvad den årlige provenueffekt ville være, hvis man hævede grænsen for momsregistrering fra 50.000 kr. til henholdsvis 75.000, 100.000, 125.00...   Svar  

Spm. 425

Spm. om, hvad status er på arbejdet med at skabe en teknisk baseret registreringsafgift ved salg af importerede biler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 426

Spm. om ministeren er bekendt med forløb, hvor SKAT har stillet en bilforhandler en efterregulering af registreringsafgiftsbetaling i udsigt, til skat...   Svar  

Spm. 427

Spm. om det er ministerens opfattelse, at det ikke i strid med princippet om at stille alle lige for loven, hvis SKAT indgår i forhandlinger med bilfo...   Svar  

Spm. 480

Spm. om antallet af fly der årligt indregistreres i Norge, til skatteministeren  Svar  

Spm. 481

Spm. om talepapir til samrådsspørgsmål Å (skattespørgsmål på ECOFIN-rådsmødet den 6. maj 2014 og øvrige skattesager under det græske formandskab), til...   Svar  

Spm. 482

Spm. om, hvor mange båd- og campingforhandlere SKAT har efteropkrævet moms hos, til skatteministeren  Svar  

Spm. 483

Spm. om det samlede momsbeløb, som SKAT har efteropkrævet hos de båd- og campingforhandlere, som efter SKATs vurdering ikke har ageret i overensstemme...   Svar  

Spm. 484

Spm. om, hvor stor en del af det samlede efteropkrævede momsbeløb fra båd- og campingforhandlere der er blevet betalt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 485

Spm. om, hvor mange båd- og campingforhandlere der er gået konkurs på grund af SKATs efteropkrævning af moms, til skatteministeren  Svar  

Spm. 486

Spm. om, hvor mange båd- og campingforhandlere der efter SKATs vurdering vil gå konkurs på grund af SKATs efteropkrævning af moms, til skatteministere...   Svar  

Spm. 487

Spm. om, hvor mange båd- og campingforhandlere der efter SKATs vurdering har ageret i overensstemmelse med Skatterådets 9 retningslinjer i SKM2006.530...   Svar  

Spm. 488

Spm. om at SKAT åbenbart forstår og fortolker retningslinjerne i SKM2006.530.SR på en helt anden måde end alle båd- og campingforhandlerne har gjort, ...   Svar  

Spm. 489

Spm. om momskontrol, herunder udbetalingskontrol, til skatteministeren  Svar  

Spm. 490

Spm. om status på Skatteministeriets dialog med de tyske myndigheder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 491

Spm. om at sikre, at eventuelle krav på tilbagebetaling af tysk moms, ikke forældes, til skatteministeren  Svar  

Spm. 492

Spm. om at sikre, at båd- og campingbranchen løbende bliver informeret om status på Skatteministeriets dialog med de tyske myndigheder, til skattemini...   Svar  

Spm. 493

Spm. om, hvilken indsats SKAT indtil nu har gjort for at vejlede bilforhandlere i forhold til korrekt beregning af registreringsafgift, til skattemini...   Svar  

Spm. 494

Spm., om det efter retspraksis (SKM2005.14.VLR) er op til SKAT at løfte bevisbyrden, til skatteministeren  Svar  

Spm. 495

Spm. om SKAT lever op til sine egne strategi- og produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 496

Spm. om SKATs kontrolprojekt 'flytning af avance' har rod i en uklar lov om registreringsafgift, til skatteministeren  Svar  

Spm. 497

Spm. om SKAT bør udsende et styresignal om beregning af registreringsafgift, til skatteministeren  Svar  

Spm. 498

Spm. om bilforhandlere nyder tilstrækkelig retssikkerhed i forbindelse med SKATs kontrolprojekt 'flytning avancer', til skatteministeren  Svar  

Spm. 499

Spm. om kommentar til henvendelse af 29/4-2014 fra nemlease.dk, til skatteministeren  Svar  

Spm. 501

Spm. om ministeren er enig med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i, at man som forbruger gerne må købe kopivarer over internettet fra et firma i et ...   Svar  

Spm. 503

MFU spm. om at kommentere artiklen "Reklameafgift styrer mod dødsstød fra EU" bragt i Jyllands-Posten d. 23. april 2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 506

Spm. om, under henvisning til lovforslaget L 47 (2013-14) og artiklen "It-giganter i oprør over indgreb mod momssvig" i Børsen 23/4-14 redegøre for de...   Svar  

Spm. 507

Spm. om ministerens kommentar til den administrative belastning og de udgifter, som blandt andre KPMG og TDC i førnævnte artikel forventer at få som f...   Svar  

Spm. 508

Spm. om de svenske, tyske og britiske regler på området kunne lette presset på de danske virksomheder, som omfattes af ændringerne i forbindelse med L...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1368

Finder ministeren, at Skatteministeriet gennemsigtighedsrapport er tilstrækkelig til at sikre den fornødne gennemsigtighed i SKATs arbejde?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse