MomsMail 2014, uge 45

Kære læser !

En uge med en god stribe bindende svar, der bl.a. præciserer de nye regler (dvs. helt nye er de jo ikke længere) om omvendt betalingspligt på elektronisk udstyr.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Registreringsafgift - flytning af avancer
Momsgrundlaget ved kapitalforvaltning

Styresignaler
Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer - beregningsregel vedr. minimumsafgift - korrigering af SKATs juridiske vejledning

Bindende svar
Moms af depositum - afvisning af spørgsmål
Momsfritagelse af konserveringsydelser leveret i forskellige konstruktioner
Omvendt betalingspligt - IT-produkter
Omvendt betalingspligt - bærbare pc’ere
Omvendt betalingspligt - tilbehør til bærbare pc’ere
Momsfritagelse af tandbøjler
Momsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje

Domme
Moms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingsarrangement - renter

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Registreringsafgift - flytning af avancer

Registreringsafgiften har stor betydning for prisen på nye biler. Forhandlerne har en interesse i at flytte avancen på nye biler over på ekstraudstyr eller på ibyttetagne brugtbiler, og det giver konflikter med SKAT.


Deloitte

Momsgrundlaget ved kapitalforvaltning

For knap et år siden mente Skatterådet, at momsgrundlaget for kapitalforvaltning skulle opgøres som bruttohonoraret, selvom kundens honorar var nedsat med modtagne formidlingsprovisioner.


PwC

Nyt om momsgrundlag ved diskretionær porteføljeforvaltning

Skatterådet har i et nyt bindende svar udtalt, at "kick-backs" i form af formidlingsprovisioner i visse tilfælde kan reducere momsgrundlaget ved diskretionær porteføljeforvaltning. På baggrund af dette anbefaler PwC derfor, at du gennemgår honorarstrukturen i dine kontrakter om diskretionær porteføljeforvaltning.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer - beregningsregel vedr. minimumsafgift - korrigering af SKATs juridiske vejledning

SKM2014.753.SKAT

Vedrører: Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer § 3

Forsikringsselskaber, der udbyder ansvarsforsikring af motorkøretøjer skal efter årets udgang beregne en minimumsafgift efter lov om afgift af motoransvarsforsikringer, § 3, stk. 2 eller 3. Minimumsafgiften skal beregnes på grundlag af summen af de erstatninger, der er udbetalt i kalenderåret. SKAT korrigerer sin vejledning vedrørende fastsættelsen af beregningsgrundlaget for minimumsafgiften. Der kan således ikke ske reducering af afgiftsgrundlaget for minimumsafgift for den del af erstatningsbeløb, der overstiger 1 mio. kr.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms af depositum - afvisning af spørgsmål

SKM2014.766.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 14, stk. 1, nr. 4

Skatterådet afviser, at besvare spørgsmålet om, hvorvidt spørger skal afregne moms af det depositum som spørger påtænker, at opkræve i forbindelse med indgåelsen af aftaler om sponsorkontrakter og sæsonkort.

Anmodningen vedrører samme (løbende) transaktion som SKAT allerede har truffet afgørelse i forhold til for så vidt angår tidligere perioder. Denne afgørelse er påklaget til Landsskatteretten.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af konserveringsydelser leveret i forskellige konstruktioner

SKM2014.763.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4, 6 og 19

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers levering af konserveringsydelser mod vederlag til statsanerkendte museer er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, idet spørger leverer konserveringsydelserne i direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder. Dette gælder også, hvis Spørger fusionerer med et statsanerkendt museum.

Betingelserne for momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 og nr. 19 vil herefter heller ikke kunne opfyldes.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Omvendt betalingspligt - IT-produkter

SKM2014.762.SR

Vedrører: Momsloven § 46, stk. 1, nr. 9-10

Skatterådet bekræfter, at en række forskellige IT-produkter ikke omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 9-10.

Endvidere afviser Skatterådet spørgsmål i relation til, om sælgeren har en undersøgelsespligt i forhold til, om køberen er en afgiftspligtig person eller har et gyldigt momsnummer, idet der herved ikke er tale om påtænkte dispositioner.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Omvendt betalingspligt - bærbare pc’ere

SKM2014.761.SR

Vedrører: Momsloven § 46, stk. 1, nr. 10

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der kan gives fritagelse for den omvendte betalingspligt i relation til momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10, når der på et år sælges maksimalt 50 bærebare pc'er og ca. 80% af dem sælges til momsfritagne virksomheder.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Omvendt betalingspligt - tilbehør til bærbare pc’ere

SKM2014.759.SR

Vedrører: Momsloven § 46, stk. 1, nr. 10

Skatterådet bekræfter, at en række forskellige IT-produkter samt eventuelle tilhørende fragtomkostninger omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af tandbøjler

SKM2014.758.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1

Skatterådet bekræfter, at Spørgers salg af tandbøjler er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, idet Spørger må anses for en tandlæge/tandtekniker i bestemmelsens forstand. Rådet afviser imidlertid at svare på, hvorvidt danske tandlæger ved erhvervelse af Spørgers tandbøjler skal beregne erhvervelsesmoms, jf. momslovens § 35, idet der herved spørges til virkningen for en større ubestemt kreds af personer, og spørgsmålet vil derfor ikke kunne besvares med den fornødne sikkerhed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje

SKM2014.757.SR

Vedrører: Momsloven § 27, stk. 1, nr. 1

Skatterådet bekræfter, at det variable honorar, som Spørger opkræver sine investorkunder for diskretionær porteføljepleje, er udtryk for det momspligtige grundlag jf. momslovens § 27, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingsarrangement - renter

SKM2014.755.ØLR

Vedrører: Momsloven § 37, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 11. Opkrævningsloven § 5, stk. 1 og § 7, stk. 1

Et i Tyskland hjemmehørende selskab etableret af en dansk koncern af busselskaber fandtes efter en samlet bedømmelse af det i sagen foreliggende dansk-tyske busleasingarrangement etableret af koncernen ikke at have fradragsret for den danske moms af brændstof indkøbt fra et dansk benzinselskab. Brændstoffet var tanket af det danske rutebusselskab i koncernen på danske tankanlæg og påfyldt koncernens rutebusser. Rutebusserne blev anvendt her i landet til busselskabets opfyldelse af trafikaftaler indgået med amter/regioner.

Det tyske selskab fandtes ikke at have rådet som en ejer over brændstoffet og at have foretaget køb og videresalg heraf. Betalingerne fra det tyske selskab til det koncernforbundne danske serviceselskab, der havde indkøbt brændstoffet fra et dansk benzinselskab, og fra det koncernforbundne danske rutebusselskab til det tyske selskab, var således ikke for køb og videresalg af brændstof, men måtte derimod anses for betalinger som led i finansielle transaktioner, der ikke medførte fradragsret for det tyske selskab for momsen af den del af betalingerne, der kunne henføres til "brændstofdelen". (Stadfæstelse af SKM2013.257.BR ).


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.756.BR Konkurs - omstødelse - momstilsvar - tre uger før fristdag

Vedrører: Konkursloven § 67 og § 74

Byretten fastslog i relation til konkurslovens § 67, at den relevante periode for selskabets ind- og udbetalinger var hele omstødelsesperioden fra tre måneder før fristdagen og indtil dekretets afsigelse. Endvidere skulle omsætningsaktiver omfattet af et virksomhedspant inddrages i vurderingen efter § 67, fordi pantet ikke var tiltrådt på tidspunktet for den omstridte indbetaling, ligesom en uudnyttet kassekredit var relevant for vurderingen. Der var derfor ikke grundlag for omstødelse efter konkurslovens § 67.

Retten udtalte videre, at der ikke påhvilede SKAT en undersøgelsespligt, selvom det indbetalte beløb ikke svarede til de forfaldne krav, og retten fandt derfor allerede på den baggrund ikke, at SKAT havde været i ond tro, hvorfor heller ikke konkurslovens § 74 kunne føre til omstødelse.

SKAT blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.769.ØLR Straffesag - skattesvig - skattepligt - lønmodtager - ukendt udenlandsk adresse

Vedrører: Skattekontrolloven § 15

T var tiltalt for at have undladt at reagere på sin årsopgørelse for 2008 og at have undladt at indsende selvangivelse for 2009, idet han ikke havde selvangivet arbejdsindkomst erhvervet fra et dansk vognmandsfirma for arbejde udført i Danmark på 578.390 kr. i alt. T havde bopæl i udlandet. Lønindkomsten blev camoufleret af T ved at blive faktureret som en firmaindkomst, der blev erhvervet af et selskab i et skattelyland med udenlandsk forretningsadresse, uanset der reelt var tale om et helt almindeligt lønmodtagerforhold. T havde derved unddraget for 190.648 kr. i skat i alt.

T forklarede det var rigtig at han ikke havde betalt skat i 2008 og 2009 til Danmark, men det skyldes, at han ikke havde bopæl i Danmark, og ikke var tilmeldt Folkeregisteret. Når han udførte arbejde i Danmark boede han i bilen. Han havde ikke modtaget årsopgørelsen for 2008.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig og idømte T en bøde på 320.000 kr. Retten fandt, at T bevist havde tilrettelagt sin adfærd i forhold til sin arbejdsgiver og i forhold til SKAT i 2008 og 2009 med det formål at undgå beskatning som fuldt skattepligtig, ved ikke at tilmelde sig SKAT eller Folkeregisteret og ved bevidst at camouflere sin indtægt for 2008 og 2009 ved at fakturere sin personlige arbejdsindkomst via et udenlandsk selskab, som om han var selvstændig virkende entreprenør hos vognmandsfirmaet.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-11-2014 - 09-12-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-40/14 Utopia
Dato: 20-11-2014
Toldunion

Kan en importør af dyr, som er særlig opdrættede med henblik på anvendelse i laboratorier, indrømmes importafgiftsfritagelse for denne type varer i henhold til artikel 60 i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter , når importøren ikke selv er en offentlig, almennyttig eller godkendt privat institution med undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse, men hvis kunder er institutioner, som opfylder disse betingelser?

Skal punkt 5 b) i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur fortolkes således, at bure, der anvendes til transport af levende dyr, der er bestemt til laboratorieforskning, hører under kategorien emballagematerialer og pakningsgenstande i denne bestemmelses forstand?

Tidligere dokument: C-40/14 Utopia - Ny sag
Tidligere dokument: C-40/14 Utopia - Dom

Dom C-666/13 Rohm Semiconductor
Dato: 20-11-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif – sende-/modtagemoduler, bestemt til at overføre data fra én mobiltelefon til en anden mobiltelefon eller et andet elektronisk apparat såsom en bærbar computer, printer eller et digitalkamera med infrarødt lys – tarifering i pos. 8541 og 8543 og i givet fald i underpos. 8543 89 eller 8543 90

Tidligere dokument: C-666/13 Rohm Semiconductor - Ny sag
Tidligere dokument: C-666/13 Rohm Semiconductor - Dom


Indstillinger
C-499/13 Macikowski

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 9, 193 og artikel 199, stk. 1, litra g), artikel 206, 250 samt 252 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsmæssig neutralitet – afgiftspålæggelse af en levering af en fast ejendom i forbindelse med en tvangsfuldbyrdelsesprocedure – national retsforskrift der forpligter den foged, der gennemfører et sådant salg, at betale moms af en sådan transaktion – betaling af købsprisen til den kompetente ret og nødvendigheden af at sidstnævnte overfører det momsbeløb, der skal betales, til fogeden – fogedens økonomiske og strafferetlige ansvar i tilfælde af manglende betaling af momsen – forskel mellem den lovmæssige frist for en afgiftspligtig persons betaling af momsen og den frist, der er fastsat for en sådan foged – umuligt at fradrage den indgående afgift

Generaladvokatens indstilling:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem er ikke til hinder for en national ordning, hvorefter der i forbindelse med levering af en fast ejendom som led i en tvangsauktion pålægges den foged, der medvirker til denne foranstaltning, en forpligtelse til at fastlægge, opkræve og indbetale den forfaldne moms uden hensyntagen til den indgående afgift, der er påløbet hos den betalingspligtige person fra afgiftsperiodens begyndelse, og hvorefter fogeden hæfter med hele sin formue, såfremt denne forpligtelse ikke opfyldes, medmindre fogeden er forhindret i at handle i overensstemmelse med sine forpligtelser på grund af en tredjemands handlinger, som han ikke har indflydelse på.


Domme
C-546/13 ADL

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Corte Suprema di Cassazione (Italien) – fortolkning af artikel 10, stk. 2, og artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif og de forklarende bestemmelser til kapitel 84, anden del af bilag I, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 – højttalere beregnet til at gengive lyd ved at omdanne et elektromagnetisk signal til lydbølger og kunne udelukkende tilsluttes en pc og som sælges separat – tarifering i pos. 8471 eller 8518 i den kombinerede nomenklartur før ikrafttrædelsen af forordning nr. 1549/2006

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af henholdsvis Kommissionens forordning (EF) nr. 2388/2000 af 13. oktober 2000, Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001, Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003 skal fortolkes således, at varer som de i hovedsagen omhandlede, der tilsluttes en computer med operativsystem »MAC OS 9« eller et mere avanceret system, skal tariferes i denne nomenklaturs underposition 8518 22 90 som højttalere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14521 2014 INIT RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken Estland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

ST 14737 2014 INIT Rådets gennemførelsesafgørelse om forlængelse af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EU om bemyndigelse af Republikken Litauen til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

ST 14738 2014 INIT Rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

ST 14739 2014 INIT Rådets gennemførelsesafgørelse om tilladelse til Republikken Estland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

ST 14716 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse - Orienterende note fra formandskabet

ST 14949 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner - Status

ST 14967 2014 INIT Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Kroatien til at anvende afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

ST 14737 2014 REV 1 Rådets gennemførelsesafgørelse om forlængelse af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EU om bemyndigelse af Republikken Litauen til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

ST 14738 2014 REV 2 Rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

ST 14739 2014 REV 1 Rådets gennemførelsesafgørelse om tilladelse til Republikken Estland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi  

Forslag til Rådets afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - udligningstold

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Toldkurser (valutakurser)

Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2014 - 5% udsving (JPY) (RUB)

Referat

Referat fra mødet i Finanskontaktudvalget d. 11. september 2014


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)
Oprettelsesdato: 03-11-2014
Høringsfrist: 19-11-2014

Ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Oprettelsesdato: 03-11-2014
Høringsfrist: 01-12-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).
Fremsat den 5. november 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om tilsende udvalget en redegørelse for de bestemmelser og områder inden for Skatteministeriets lovgivning, hvor der er iværksat lovovervågning, ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 1  Svar  

Spm. 6

MFU spm. om, hvordan det skal kontrolleres, om noget er en direct mail - herunder hvilken myndighed der skal kontrollere dette, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 6 DOK65021068X  Svar  

Spm. 7

Spm. om regeringens holdning til de specifikke juridiske problemstillinger, der beskrives i artiklen "Debat: Reklameafgift på kollisionskurs med medie...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU spm nr 7  Svar  

Spm. 8

Spm. om at kommentere professor Frands Mortensens artikel i Mediawatch den 8/10-14 med overskriften: "Debat: Reklameafgift på kollisionskurs med medie...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 8 DOK65029331X  Svar  

Spm. 10

Spm. om at forholde sig til, at man i Norge netop har hævet grænsen for, hvornår man skal momsregistreres, fra 50.000 NOK til 150.000 NOK (i afgiftspl...
Svar på spm. 10
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 13

Spm. om, hvorfor dagblade kan modtage støtte efter mediestøtteloven og samtidig være afgiftsfritaget i reklameafgiftsloven, når ugeaviser ikke kan mod...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 13 DOK65040368X  Svar  

Spm. 26

Spm. om ministeren vil redegøre for, om en faktura, hvorpå der er trykt reklamebudskaber, vil blive afgiftsbelagt, jf. reklameafgiftsloven, til skattt...
Svar på spm. 26
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 35

Spm. om ministeren vil præcisere tiltrækkeligheden i at udelukke ugeaviser fra at modtage støtte, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 35  Svar  

Spm. 36

Spm. om ministeren vil uddybe, hvorfor det er tiltrækkeligt at foretage præcisering i reklameafgiftsloven og ikke i mediestøtteloven, til skatteminist...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 36  Svar  

Spm. 37

Spm. om det er ministerens opfattelse, at en ugeavis skal afskæres fra at modtage mediestøtte, hvis ansøgeren i forvejen er undtaget fra at betale rek...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 37  Svar  

Spm. 43

Spm. om at redegøre for den administrative proces så vel for SKAT som for sælger, når en brugt taxi fremover skal beskattes ved salg, til skatteminist...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 43  Svar  

Spm. 44

Spm. om, hvor mange klager over værdifastsættelsen af brugte taxier SKAT forventer at modtage fra vognmænd efter, at 'afgiftsharmonisering af registre...
SAU 44
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 83

Spm. om talepapir fra samrådet den 31. oktober 2014 om samrådsspørgsmål A-D (Bilafgifter), til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 83 DOK69259461X
Talepapir, samrådsspørgsmål AX
Talepapir, samrådsspørgsmål BX
Talepapir, samrådsspørgsmål C og DX  Svar  

Spm. 84

Spm. om talepapir fra samrådet den 31. oktober 2014 om samrådsspørgsmål J (Bilafgifter), til klima-, energi- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Oversendelsesbrev samrådsspørgsmål J den 31. oktober 2014
Ministerens tale til samråd om bilafgifter spm. J  Svar  

Spm. 106

Spm. om der er oprettet kontrolmanualer for SKATs kontroller af bilforhandlere, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på spm. 106  Svar  

Spm. 107

Spm. om ministeren vil oversende en oversigt over samtlige eksisterende fradrag m.m. knyttet til biler og motorcykler og deres påvirkning af det samle...
Foreløbigt svar på alm del spm 107 DOK72287264X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 110

Spm. om, hvor stort afgiftsprovenuet de sidste 10 år har været for kaffeerstatning og kaffetilsætning i forbrugsafgiftslovens § 11 a, til skatteminist...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar - SAU alm del 110 DOK71315991X  Svar  

Spm. 112

MFU spm. om der i den kommende rapport om en status over grænsehandlen vil blive benyttet fremskrivning af tal fra år 2000 om udlændinges indkøb af "a...
Svar - SAU alm del spm 112 DOK69617403X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 113

Spm. om at redegøre for proceduren, hvorved SKAT konstaterer, at der er opstået toldskyld, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 113 foreløbig  Svar  

Spm. 114

Spm. om ministeren vil foretage sig noget konstruktivt for bagudrettet at hjælpe de berørte virksomheder, som allerede har modtaget forvaltningsmæssig...
SAU 114 foreløbig
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 115

Spm. om ministeren kender til sager, hvor SKAT har pålagt virksomheder fuld toldskyld, moms og afgift af varer på transitlagre, på trods af at de pågæ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 115 foreløbig  Svar  

Spm. 116

Spm. om at bekræfte, at SKAT har straffet mindre uforsætlige skrivebordsfejl i registrering eller lignende med forvaltningsmæssige reaktioner over for...
SAU 116 foreløbig
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 119

Spm. om talepapir fra samrådet den 6. november 2014 om samrådsspørgsmål K (ECOFIN-rådsmødet den 7. november 2014 og øvrige skattesager under det itali...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Talepapir
Følgebrev - SAU spm. 119  Svar  

Spm. 121

Spm. om, hvor meget satsen på 180 pct. kan sænkes, før det resulterer i et provenutab for statskassen, jf. svar på spm. 231 (2012-13), til skatteminis...
Svar på SAU alm. del spm 121 [DOK72177539]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 122

MFU spm. om, hvor meget ministeren venter, at statens provenu fra bilregistreringsafgifter (eksklusiv moms) på bilradioer vil være i 2013 og 2014, til...
Foeløbigt svar på alm del spm 122 DOK73951042X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 123

MFU spm. om, hvor meget ministeren venter, at statens momsindtægter på bilradioer vil være i 2013 og 2014, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på alm del spm 123 DOK73951863X  Svar  

Spm. 912

Spm. om det er ministerens opfattelse, at afgiftslettelserne har betydet hjemvendt grænsehandel, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spørgsmål 912 DOK63941537X  Svar  

Spm. 913

Spm. om, hvilke forhold der gør, at oplysninger fra Bryggeriforeningen om at eksporten af øl og sodavand til grænsen var faldet, og oplysninger fra Fl...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spørgsmål 913 DOK63946427X  Svar  

Spm. 914

Spm. om en vurdering af, hvad jobeffekten samlet har været her et år efter, at vækstpakken med sænkning af sodavands- og ølafgifterne blev vedtaget og...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spørgsmål 914 DOK63947012X  Svar  

Spm. 915

Spm. om ministeren vil overveje en mere grundlæggende evaluering af effekterne af afgiftslettelserne fra vækstpakke 2013, såfremt man igen vil overvej...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spørgsmål 915 DOK63947987X  Svar  

Spm. 916

Spm. om ministerens opfattelse af jobeffekter, jf. KF's forslag til finanslov 2015 om at fjerne 28 punktafgifter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spørgsmål 916 DOK63949044X  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 160

Hvordan vurderer ministeren, at en ny afgift på 180 pct. på brugte taxier, og dermed en mindre jævnlig udskiftning af udslidte taxier til nye og mere ...  Svar  

Spm. S 161

Er ministeren enig i, at forslaget om at afgiftsharmonisere på taxiområdet, jf. regeringens udkast til »Vækstplan 2014 – Danmark helt ud af krisen«, o...  Svar  

Spm. S 243

Vil ministeren redegøre for sin generelle holdning til, at SKAT ikke efterlever afgørelser i f.eks Motorankenævnet og andre nævn?  Svar  

Spm. S 244

Er ministeren enig med spørgeren i, at det sender et signal om manglende retssikkerhed, når SKAT vælger ikke at efterleve afgørelser fra diverse nævn,...  Svar  

Spm. S 247

Vil ministeren i den kommende rapport »Status over grænsehandel« sørge for at opgøre grænsehandlen mellem Danmark og Tyskland særskilt, så omfanget af...  Svar  

Spm. S 249

Vil ministeren tage initiativ til at justere reglerne for ejerskifte af køretøjer, således at det i højere grad sikres, at den reelle ejer og den pers...  Svar  

Spm. S 254

Har ministeren kendskab til konsekvensanalyser af statens samlede provenu fra registreringsafgifter på bilradioer som følge af en eventuel undtagelse ...  Svar  

Spm. S 257

I en undersøgelse fra Dansk Iværksætterforening angiver 40 pct. af de adspurgte, at deres største daglige udfordring er spørgsmålet skat og moms, mene...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse