MomsMail 2014, uge 01

Kære læser !

Først og fremmest vil jeg ønske alle vores læsere et Godt Nytår.

Der er ikke mange nyheder fra de seneste 14 dage, så jeg vil vende blikket mod den cliffhanger, jeg kom med før jul, nemlig 2014's nyheder i TaxCon.

Mellem jul og nytår færdiggjorde vi et nyt delsystem, så vi fremover løbende også bringer nyheder fra Europa Kommissionens VAT committee, VAT Expert group (VEG), Group on the future of VAT (GFV). Vi vil løbende udvide med flere af de relevante kilder, både på momsområdet og skatteområdet.

Mht. momskomiteen gav arbejdet med det nye delsystem os den ide, at vi burde få systematiseret komiteens guidelines, så det er vi i gang med. Det er et kæmpe arbejde - men det bliver rigtigt godt, når vi er færdige.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen 2014/01

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Toll, Norge
VERO Skat, Finland

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen 2014/01

I denne udgave

  • Skattefrie kørepenge og diæter i 2014
  • SKAT kan gå 6 år tilbage i firmabilsager
  • Bestil bogen: Skat og personalegoder 2014
  • Ændringer til forsker-skatteordningen
  • Indberetning til EU-salgslisten
  • Moms og optionsaftaler vedrørende fast ejendom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-01-2014 - 04-02-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-300/12 Ibero Tours
Dato: 16-01-2014
Fiskale bestemmelser

Demande de décision préjudicielle - Bundesfinanzhof - Interprétation des art. 11, C, par. 1, et 26 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Opérations des agences de voyages - Octroi de rabais aux voyageurs, entraînant une diminution de la commission de l'agence de voyage - Détermination de la base d'imposition du service d'intermédiairePræjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 11, punkt C, stk. 1, og artikel 26 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – transaktioner udført af rejsebureauer – indrømmelse af rabatter til rejsende, som indebærer en nedsættelse af rejsebureauets provision – fastlæggelse af beskatningsgrundlaget for formidlingsydelsen

Tidligere dokument: C-300/12 Ibero Tours - Dom

Dom T-385/11 BP Products North America mod Rådet
Dato: 16-01-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore, samt af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 444/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore

Tidligere dokument: T-385/11 BP Products North America mod Rådet - Dom

Dom C-380/12 X
Dato: 23-01-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – den fælles toldtarif – tarifering af varer – blegejord – tarifering i den kombinerede nomenklaturs underposition 2508 40 00 eller underposition 3802 90 00 – begrebet »fjernelse af urenheder« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i bestemmelse 1 til kapitel 25 i den kombinerede nomenklatur

Indstilling C-583/12 Sintax Trading
Dato: 28-01-2014
Toldunion

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Ny sag
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Indstilling
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Dom

Dom T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet
Dato: 29-01-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 926/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Tidligere dokument: T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet - Dom

Dom C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading)
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Bucuresti (Rumænien) – fortolkning af artikel 1, 3, 4 og 6 i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet – tilbagebetaling af moms i en medlemsstat til afgiftspligtige personer etableret i en anden medlemsstat, som i den førstnævnte medlemsstat har udpeget en fiskal repræsentant i henhold til de nationale bestemmelser, som var gældende før denne medlemsstats tiltrædelse af Unionen – betingelse om den afgiftspligtige persons manglende momsregistrering i den pågældende medlemsstat, for at der kan ske tilbagebetaling – begrebet yderligere betingelse i forhold til betingelserne fastsat i artikel 3 og 4 direktiv 79/1072/EØF – forenelighed henset til samme direktivs artikel 6 – direkte virkning af artikel 3 og 4 i direktiv 79/1072/EØF

Tidligere dokument: C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading) - Dom

Dom C-424/12 Fatorie
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Oradea (Rumænien) – fortolkning af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fortabelse af retten til momsfradrag med henvisning til den manglende angivelse heraf på fakturaen inden for rammerne af ordningen med omvendt betalingspligt – princippet om retssikkerhed – beslutning, hvorved det pålægges at betale det momsbeløb, der er fejlagtigt fratrukket, samt renter, morarenter og bøder, når der foreligger en endelig beslutning, der anerkender fradragsretten – princippet om afgiftsneutralitet – betaling af moms, der af tredjemand er fejlagtigt angivet på en faktura – manglende intervention fra afgiftsmyndighedernes side med henblik på rettelse af fakturaen og manglende adgang til efterfølgende berigtigelse

Tidligere dokument: C-424/12 Fatorie - Dom

Dom C-613/12 Helm Düngemittel
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 20 i protokol 4 til Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, som ændret ved Associeringsrådet EU-Egypten afgørelse 1/2006 af 17. februar 2006 – erstatningsvarecertifikat, der udstedes efterfølgende, når varerne ikke længere befinder sig under de udstedende toldmyndigheders kontrol

Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Ny sag
Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Dom

Dom C-2/13 Humeau Beaupreau
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Cour de cassation (Frankrig) – fortolkning af den almindelige tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur og punkt 7 i de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system – den fælles toldtarif – tariferingen – den kombinerede nomenklatur – skofremstillingsproces – samlefunktioner eller bearbejdninger for at kunne indgå i den færdige vare

Tidligere dokument: C-2/13 Humeau Beaupreau - Ny sag

Dom C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Højesteret (Danmark) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, af artikel 5, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, af artikel 9, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker, og af artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – privatperson, der har bopæl i en medlemsstat, og som på en internetside fra en sælger fra et tredjeland har købt et varemærkeforfalsket ur til private formål – myndighederne i den nævnte medlemsstats tilbageholdelse af det nævnte ur, der er blevet sendt til køberen som postpakke, og suspension af frigivelsen af uret

Tidligere dokument: C-98/13 Blomqvist - Ny sag
Tidligere dokument: C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

A new Customs Code section including a new page dedicated to the Union Customs Code is available from our website

 

Nyt fra Parlamentet

Petition 0054/2012 / REV, by P.G.R. (Romanian), on the pollution tax imposed on second-hand vehicles purchased overseas  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Kredittider for skatter og afgifter
Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 164

Spm. om at oplyse status for regeringens planer om en provenuneutral omlægning af bilafgifterne, så afgifterne i højere grad bliver teknologibaserede ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
FT alm del med spørger spm 164 DOK32255241X  Svar  

Spm. 165

Spm. om regeringen i forbindelse med en kommende omlægning af bilafgifterne vil tilgodese biler med en høj grad af sikkerhed med en relativt lavere af...
Udvalgsspørgsmål.pdf
FT alm del med spørger spm 165 DOK32256918X  Svar  

Spm. 166

MFU spm. om at bekræfte, at et forslag om timeafregning i kulafgiftsloven på de centrale kraft-varme-værker kan fremsættes i Folketinget i et separat ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 166 alm del DOK35844308X  Svar  

Spm. 167

MFU spm. om at bekræfte, at et forslag om timeafregning i kulafgiftsloven bliver fremsat, jf. (2012-13) L 108 - svar på spm. 3, til skatteministeren
Svar på spm 167 alm del DOK35844329X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 168

MFU spm. om at bekræfte, at det af hensyn til EU-retten er nødvendigt at fremsætte et lovforslag om afgift af bioolier og biogas m.v., til skatteminis...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 168 alm del DOK35844338X  Svar  

Spm. 169

MFU spm. om, hvornår et eventuelt lovforslag om afgift af bioolier og biogas m.v. ventes fremsat, til skatteministeren
Svar på spm 169 alm del DOK35844351X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 170

MFU spm. om at oplyse, om timeafregning i kulafgiftsloven vil indgå i et eventuelt lovforslag om afgift af bioolier og biogas m.v., til skatteminister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 170 alm del DOK35844367X  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse