MomsMail 2014, uge 20

Kære læser !

En uge med blandede nyheder for enhver smag. Mest iøjnefaldende er efter min opfattelse Generaladvokatens indstilling om et fast forretningssted, hvor han foreslår, at det ikke er nødvendigt at virksomhenden selv har sine egne menneskelige og tekniske ressourcer - det er tilstrækkeligt for at få fast forretningssted, at disse står til rådighed.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Regeringens udspil til Vækstpakke 2014 - skatte- og afgiftsmæssig del
Bekæmpelse af momssvig
Nye momsregler
Vækstpakken og moms
Momspligtige tilskud
Regeringens vækstpakke 2014
MomsNyt Maj 2014
Momskompensationsordningen – kravene har ændret sig
Regeringens nye vækstplan
Varevogne med påhæng, og samlet vægt over 3.500 kg. Har du installeret fartskriver, og kan dette undgås uden bøder

Styresignaler
Genoptagelse af registreringsafgiftsbetaling for universiteter omfattet af universitetsloven - styresignal

Kendelser
Omkostningsgodtgørelse - søgt om godtgørelse for 100 %

Domme
Proces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse
Registreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 21
2 indstillinger
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Regeringens udspil til Vækstpakke 2014 - skatte- og afgiftsmæssig del

Regeringen udsendte i sidste uge sit udspil til en ny vækstpakke for erhvervslivet. Der er tale om et udspil, der skal forhandles nærmere med Folketingets partier før der kan blive tale om konkrete lovforslag.


DELACOUR

Bekæmpelse af momssvig

EU-Kommissionen vil fremover indlede forhandlinger med tredjeland om udvidet samarbejde for at bekæmpe momssvig


DELACOUR

Nye momsregler

Fra 1. januar 2015 skal virksomheder, der leverer elektroniske ydelser til private betale moms i det land, hvor kunden er bosat. Særlig ordning skal lette det administrative arbejde for virksomhederne.


DELACOUR

Vækstpakken og moms

Vækstpakken styrker likviditeten for virksomheder.


DELACOUR

Momspligtige tilskud

SKAT har sendt udkast til styresignal om den momsmæssige behandling af tilskud til skolefrugt i høring.


Deloitte

Regeringens vækstpakke 2014

Regeringen ønsker med Vækstpakken 2014 blandt andet at gennemføre en række initiativer, der styrker rekruttering af international og kvalificeret arbejdskraft.


PwC

Momskompensationsordningen – kravene har ændret sig

Momskompensationsordningen for almenvelgørende og almennyttige fonde, foreninger, private skoler mv. er blevet kraftigt ændret i løbet af det seneste halve år. Du får her et kort overblik over konsekvenserne.


RSM plus

Varevogne med påhæng, og samlet vægt over 3.500 kg. Har du installeret fartskriver, og kan dette undgås uden bøder

Politiet har oprustet kontrollen af benyttelsen af varevogne, når disses vægt sammen med en tilkoblet påhængsvogn/trailer overstiger 3.500 kg. Dette sker for en afklaring af, om køre- og hviletidsregler er gældende, herunder krav om installation af fartskriver. Der udstedes bøder såvel til chauffør som til virksomheden og i niveau mindst kr. 9.000, som typisk deles med 2/3 til virksomheden og rest til føreren.nyhedsbrevet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse af registreringsafgiftsbetaling for universiteter omfattet af universitetsloven - styresignal

SKM2014.340.SKAT

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 2

Østre Landsret har i SKM2014.160.ØLR afsagt dom om, at et universitet skulle anses for at være en statsinstitution, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2, således at universitetet var fritaget for at betale registreringsafgift af universitetets køretøjer, uanset at universitetet blandt andet i medfør af universitetsloven fra 2003 var overgået til at være en "selvejende institution". Dommen ændrer SKATs praksis, hvorefter universiteter, der var organiseret som "selvejende institutioner" ikke ansås for at være statsinstitutioner i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2. SKAT vil af egen drift genoptage registreringsafgiftsbetalingen for de øvrige universiteter, der er omfattet af universitetsloven.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Omkostningsgodtgørelse - søgt om godtgørelse for 100 %

SKM2014.346.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 40, § 52, § 53, § 54 og § 55

Udfaldet af en efterfølgende sag om omgørelse var uden betydning for medholdsvurderingen i en klagesag vedrørende spørgsmålet om genoptagelse. Sag om omgørelse kunne være ført sideløbende med genoptagelsessagen. Manglende vejledning derover kan ikke føre til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Proces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse

SKM2014.358.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 11, stk. 1 og § 42, stk. 1 (begge dagældende)

Sagen angik, hvorvidt Landsskatteretten med rette havde afvist at behandle sagsøgerens klage af 17. januar 2013 over SKATs brev af 11. januar 2013 med en erklæring om gældserkendelse, og Skatteankenævnets afgørelse af 12. april 2005.

Retten udtalte, at det følger af skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, at Landsskatteretten afgør klager over afgørelser fra told- og skatteforvaltningen, fra Skatterådet, fra skatteankenævnene, vurderingsankenævnene og motorankenævnene. Retten lagde til grund, at SKATs brev af 11. januar 2013 ikke indeholdt en afgørelse, men en opfordring til at underskrive gældserkendelsen for at afbryde forældelse og for at undgå en udlægsforretning med deraf følgende omkostninger, og fandt derfor, at Landsskatteretten med rette havde afvist den del af klagen.

Retten udtalte desuden, at det følger af skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1, at klager over de afgørelser, der kan påklages efter skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelse af den afgørelse, der ønskes påklaget. Retten lagde til grund, at klagefristen i forhold til Skatteankenævnets kendelse af 12. april 2005 således for længst var overskredet, og at A ikke havde godtgjort, at der havde foreligget særlige omstændigheder, og fandt derfor, at Landsskatteretten også for så vidt angår denne del af klagen med rette havde afvist at tage den under realitetsbehandling.

Retten tog på den baggrund Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj

SKM2014.356.BR

Vedrører: Registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1 og stk. 4

Politiet havde den 6. maj 2010 standset et udenlandsk indregistreret køretøj, som var ejet af en udenlandsk virksomhed. Køretøjets ejer var herefter blevet afkrævet registreringsafgift.

Da den udenlandske virksomheds ejer i sit eget navn havde lejet en lejlighed i Danmark, hvor hans hustru og parrets to børn havde folkeregisteradresse, og da virksomheden i 2008, 2009 og første halvdel af 2010 havde optjent langt størstedelen af sin indtægt i Danmark, måtte virksomhedsejeren som udgangspunkt antages at have haft bopæl her.

Det måtte endvidere lægges til grund, at indtægten i Danmark i væsentligt omfang hidrørte fra virksomhedens ejers eget arbejde, og hans forklaring om, at han kun i begrænset omfang havde været i Danmark og ikke altid havde boet hos sin ægtefælle, måtte efter en konkret vurdering anses som udokumenteret og utroværdig. Her var der bl.a. lagt vægt på, at virksomhedsejeren, efter at hustruen og børnene var fraflyttet Danmark, havde lejet en ny bolig her. Nogle af virksomhedsejeren egenhændigt indhentede skriftlige erklæringer var ikke egnede til at bevise, at han havde opholdt sig langt mindre i Danmark, end det fremgik af sagens øvrige oplysninger.

Virksomhedsejeren måtte på denne baggrund anses at have haft bopæl i Danmark og at have været hjemmehørende i Danmark, og han var derfor pligtig at betale registreringsafgift af køretøjet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0209131
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2014

Journalnr: 12/0209132
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2014

Journalnr: 12/0209134
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2014

Journalnr: 12/0209135
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2014

Journalnr: 12/0209136
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2014

Journalnr: 12/0209137
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2014

Journalnr: 12/0209138
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2014

Journalnr: 12/0209140
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2014

Journalnr: 12/0209141
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2014

Journalnr: 13/5283829
Moms - indførsel af motorcykel fra UK
SKAT har truffet afgørelse om opkrævning af erhvervelsesmoms efter momslovens § 11, stk. 1, nr. 2) i forbindelse med indførsel af en motorcykel fra England. Landsskatteretten nedsætter erhvervelsesmomsen med et mindre beløb.
Afsagt: 23-04-2014

Journalnr: 12/0223530
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for en andel af virksomhedens købsmoms, jf. momslovens § 38 for virksomhed drevet i fællesskab med to andre. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 14-04-2014

Journalnr: 14/0447073
Momssats ved efteropkrævning
Selskabets repræsentant har ved brev af 7. februar 2014 bedt Landsskatterettenom at genoptage sin afgørelse af 6. april 2011. Ved anmodningen om genoptagelse har selskabet henvist til, at EU-domstolen den 7. november 2013 i de forenede sager C-249/12 og C-250/12, Tulica, har truffet afgørelse om, at momsgrundlaget skulle opgøres til 80 pct. af det modtagne vederlag for de i sagen omhandlede leverancer og ikke til 25 pct. af vederlaget. Da SKAT endnu ikke har haft lejlighed til i 1.-instans at tage stilling til, hvilken betydning EU-domstolens afgørelse efter SKATs opfattelse har for fastlæggelse af momsgrundlaget i et tilfælde som det foreliggende, overlades spørgsmålet herom til SKAT.
Afsagt: 01-05-2014

Journalnr: 14/0447159
Momssats ved efteropkrævning
Selskabets repræsentant har ved brev af 7. februar 2014 bedt Landsskatteretten om at genoptage sin afgørelse af 1. juli 2009, herunder afslag af 6. december 2010, på anmodning om genoptagelse. Ved anmodningen om genoptagelse har selskabet henvist til, at EU-domstolen den 7. november 2013 i de forenede sager C-249/12 og C-250/12, Tulica, har truffet afgørelse om, at momsgrundlaget skulle opgøres til 80 pct. af det modtagne vederlag for de i sagen omhandlede leverancer og ikke til 25 pct. af vederlaget. Da SKAT endnu ikke har haft lejlighed til i 1.-instans at tage stilling til, hvilken betydning EU-domstolens afgørelse efter SKATs opfattelse har for fastlæggelse af momsgrundlaget i et tilfælde som det foreliggende, overlades spørgsmålet herom til SKAT.
Afsagt: 01-05-2014

Journalnr: 13/0225591
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 04-04-2014

Journalnr: 12/0199614
Ændring af momstilsvaret - forældelse
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om ændring klagerens momstilsvar. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage tilsvaret for dele af perioden.
Afsagt: 09-04-2014

Journalnr: 13/0054747
Yderligere registreringsafgift samt genoptagelse
Klagen vedrører opkrævning af yderligere registreringsafgift, Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med tiLandsskatteretten stadfæster afgørelsen.gn om genoptagelse.
Afsagt: 29-04-2014

Journalnr: 13/0084844
Lønsumsafgiftspligt for zoo
Sagen drejer sig om, hvorvidt et zoologisk anlæg er omfattet af fritagelsen i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7. SKAT har truffet afgørelse om ikke at imødekomme klagerrens anmodning om tilbagebetaling af lønsumsafgift, da zoologiske anlæg ikke kan anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2014

Journalnr: 13/0084845
Lønsumsafgiftspligt for zoo
Sagen drejer sig om, hvorvidt et zoologisk anlæg er omfattet af fritagelsen i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7. SKAT har truffet afgørelse om ikke at imødekomme klagerrens anmodning om tilbagebetaling af lønsumsafgift, da zoologiske anlæg ikke kan anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2014

Journalnr: 13/0084847
Lønsumsafgiftspligt for zoo
Sagen drejer sig om, hvorvidt et zoologisk anlæg er omfattet af fritagelsen i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7. SKAT har truffet afgørelse om ikke at imødekomme klagerrens anmodning om tilbagebetaling af lønsumsafgift, da zoologiske anlæg ikke kan anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2014

Journalnr: 13/0084848
Lønsumsafgiftspligt for zoo
Sagen drejer sig om, hvorvidt et zoologisk anlæg er omfattet af fritagelsen i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7. SKAT har truffet afgørelse om ikke at imødekomme klagerrens anmodning om tilbagebetaling af lønsumsafgift, da zoologiske anlæg ikke kan anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2014

Journalnr: 12/0219730
Sambeskatningsindkomst
SKAT har ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2008 ikke godkendt modregning af underskud i et fast driftssted i andre selskabers / faste driftssteders indkomster, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-03-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-05-2014 - 17-06-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-426/12 X
Dato: 22-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) – fortolkning af artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – udelukkelse af energiprodukter med dobbelt anvendelse – begreb

Tidligere dokument: C-426/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-426/12 X - Dom

Dom T-633/11 Guangdong Kito Ceramics m.fl. mod Rådet
Dato: 22-05-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 af 12. september 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Dom C-461/12 Granton Advertising
Dato: 12-06-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Nederlandene – fortolkning af artikel artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 5), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 135, stk. 1, litra d) og f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelser fastsat i sjette direktiv – fritagelse for transaktioner vedrørende de adkomstbeviser, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5), og transaktioner vedrørende i handelsforhold benyttede dokumenter, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) – begrebet »andre adkomstbeviser« og »andre i handelsforhold benyttede dokumenter« – kort, der leveres mod betaling, og som giver ret til nedslag i prisen ved køb foretaget hos de selskaber, der er nævnt på kortet, og som kan benyttes af andre personer

Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Indstilling
Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Dom

Dom C-75/13 SEK Zollagentur
Dato: 12-06-2014
Toldunion

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 50 og artikel 230, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – den omstændighed at en vare, der kan pålægges told ved indførsel, ikke frembydes til toldbehandling – vare anmeldt under en procedure for ekstern forsendelse – situation, hvor varen ikke ledsages af det tilsvarende dokument under den godkendte transport – toldskyldens opståen

Tidligere dokument: C-75/13 SEK Zollagentur - Ny sag
Tidligere dokument: C-75/13 SEK Zollagentur - Dom

Dom C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas
Dato: 12-06-2014
Toldunion

Præjudiciel – Administrativen sad-Burgas (Bulgarien) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, der ændrer bilag I i forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif – tarifering af varer – fyringsolie, bestemt til behandling ved en bestemt proces – fortolkning af position 2707 og 2710 i den kombinerede nomenklatur – metoden til bestemmelse af definitionen på aromatiske bestanddele – begrebet »ikke-aromatiske bestanddele« og »ikke-aromatiske kulbrinter« – forbindelsen mellem den kombinerede nomenklatur og det harmoniserede system

Tidligere dokument: C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas - Ny sag
Tidligere dokument: C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas - Dom


Nye sager for domstolen

C-228/14 DHL Hub Leipzig

Anses merværdiafgift ved indførsel for varer, som er blevet genudført som ikke-fællesskabsvarer under toldtilsyn, men for hvilke der som følge af en tilsidesættelse af en forpligtelse i henhold til toldkodeksens artikel 204 – i det foreliggende tilfælde undladelse af rettidigt at afslutte proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse ved frembydelse for det kompetente toldsted før indførsel i et tredjeland – er opstået toldskyld, for ikke-skyldig efter lovgivningen som omhandlet i toldkodekse...


Indstillinger
C-219/13 K

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 98, stk. 2, første afsnit, i og bilag III, nr. 6, til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som affattet ved Rådets direktiv 2009/47/EF af 5. maj 2009, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat merværdiafgiftsats på trykte bøger, mens den almindelige merværdiafgiftsats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD’er, CD-rom’er eller USB-nøgler, forudsat at sidstnævnte ud fra denne medlemsstats gennemsnitsforbrugers synspunkt ikke svarer til de førstnævnte, idet de ikke opfylder samme behov hos forbrugeren, hvilket den forelæggende ret skal vurdere.

Besvarelsen afhænger ikke af, om en bog er beregnet til at skulle læses eller høres (lydbog), om der for så vidt angår en bog på CD eller CD-rom, USB-nøgle eller et andet tilsvarende fysisk medium eller en lydbog findes en trykt bog af samme indhold, eller at der med hensyn til en bog på et andet fysisk medium end papir kan benyttes tekniske egenskaber ved dette medium, f.eks. søgefunktioner.


C-605/12 Welmory

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Naczelny Sad Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »fast forretningssted« – tjenesteydelser, der leveres af et selskab A, der har hjemsted i en medlemsstat, til et selskab B, der har hjemsted i en anden medlemsstat – selskab B benyttelse af selskabs A’s infrastruktur med henblik på disse tjenesteydelser – hensyntagen til det sted, hvor selskab A har hjemsted

Generaladvokatens indstilling:

Forudsætningen for et fast forretningssted som omhandlet i artikel 44, andet punktum, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem som ændret ved direktiv 2008/8/EF er et forretningssted, der kendetegnes ved en tilstrækkelig permanent karakter og passende struktur med hensyn til de menneskelige og tekniske ressourcer, således at det kan modtage og anvende de ydelser, som dette forretningssted får leveret, til egne formål. Det kræves i så henseende ikke, at forretningsstedet har egne menneskelige og tekniske ressourcer, såfremt de eksterne ressourcer står til rådighed for forretningsstedet på samme måde som forretningsstedets egne.


C-426/12 X

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) – fortolkning af artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – udelukkelse af energiprodukter med dobbelt anvendelse – begreb

Generaladvokatens indstilling:

Der er tale om dobbelt anvendelse som omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, når kul (varer under KN-kode 2701, 2702 og 2704), anvendes som brændsel til opvarmning i en kalkovn for at frembringe kuldioxid til produktionen af kalkovnsgas, som derefter anvendes til rensning af råsaft udvundet af sukkeroer, hvilken proces også fører et bundfald med sig, nemlig biprodukt kalkgødning.

Medlemsstaterne kan anvende en mere restriktiv definition af dobbelt anvendelse og vælge at beskatte produkter med dobbelt anvendelse, under forudsætning af, at de udøver deres kompetence i overensstemmelse med EU-retten. Såfremt en medlemsstat vælger at anvende en sådan snævrere definition, kan en afgiftsskyldner ikke påberåbe sig det bredere EU-retlige begreb om dobbelt anvendelse for at opnå afgiftsfritagelse for en under national ret fastsat afgift.


Domme
C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Kúria (Ungarn) – fortolkning af artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – spørgsmål om foreneligheden med direktivet af en national lovgivning, som ikke foreskriver mulighed for berigtigelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af, at en kontrakt ikke gennemføres

Domstolens dom:

1) Bestemmelserne i artikel 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national bestemmelse, som ikke fastsætter nedsættelse af grundlaget for merværdiafgiften i tilfælde af ikke-betaling af prisen, hvis den i denne artikels stk. 2 fastsatte undtagelse finder anvendelse. Denne opregning bør imidlertid i så fald dække alle de andre tilfælde i medfør af samme artikels stk. 1, hvor den afgiftspligtige efter indgåelsen af aftalen om en transaktion ikke opnår en del af modydelsen eller denne overhovedet, hvilket det tilkommer den nationale ret at undersøge.

2) Afgiftspligtige kan påberåbe sig artikel 90, stk. 1, i direktiv 2006/112 over for medlemsstaten for de nationale retter for at opnå nedsættelse af deres grundlag for merværdiafgiften. Selv om medlemsstaterne kan fastsætte, at udøvelsen af retten til nedsættelse af et sådant afgiftsgrundlag er underlagt opfyldelsen af visse formkrav, der bl.a. gør det muligt at bevise, at den afgiftspligtige definitivt ikke har modtaget en del af eller hele modydelsen efter, at transaktion har fundet sted, og at denne kan påberåbe sig et af de tilfælde, der er nævnt i artikel 90, stk. 1, i direktiv 2006/112, bør de foranstaltninger, som dermed vedtages, ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at bevise dette, hvilket det tilkommer den nationale ret at undersøge.


C-480/12 X

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Domstolens dom:

1) Artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005, sammenholdt med artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2913/92, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2002 af 11. marts 2002, skal fortolkes således, at den blotte overskridelse af den frembydelsesfrist, der er fastsat i henhold til artikel 356, stk. 1, i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 444/2002, ikke fører til, at der opstår toldskyld på grund af de omhandlede varers unddragelse af toldtilsynet som omhandlet i artikel 203 i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 648/2005, men til en toldskyld på grundlag af sidstnævnte forordnings artikel 204, og at det ikke er nødvendigt, at de berørte med henblik på, at toldskylden kan opstå i henhold til denne artikel 204, skal oplyse toldmyndighederne om årsagerne til overskridelsen af den frist, der er fastsat i henhold til artikel 356 i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 444/2002, eller om, hvor de omhandlede varer befandt sig i den periode, der er forløbet mellem udløbet af denne frist og tidspunktet for varernes faktiske frembydelse for bestemmelsestoldstedet.

2) Artikel 7, stk. 3, første afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 2004/66/EF af 26. april 2004, skal fortolkes således, at der skal betales merværdiafgift, såfremt de omhandlede varer er ophørt med at være dækket af en af de toldordninger, der er omhandlet i artiklen, selv hvis toldskylden er opstået udelukkende på grundlag af artikel 204 i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 648/2005.

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling


C-297/13 Data I mod O

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Finanzgericht München (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001, forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002, forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003, og forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004, og navnlig bilag XVI, bestemmelse 4, litra a) og b) – tarifering af dele og tilbehør (motorer, generatorer, lasere, kabler og varmeforseglere) til brug for programmeringssystemer i pos. 8473 – eventuel forrang for denne position i forhold til de øvrige positioner i kapitel 84 og 85

Domstolens dom:

Bestemmelse 2, litra a), i afsnit XVI i den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif) i de affattelser, der successivt følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001, (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002, (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003 og (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004 skal fortolkes således, at en vare, der både kan tariferes i denne nomenklaturs pos. 8473 som del til en maskine henhørende under nævnte nomenklaturs pos. 8471, og i samme nomenklaturs pos. 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 eller 8544 som selvstændig vare, som sådan skal tariferes i en af de sidstnævnte positioner i forhold til sine egne karakteristika.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 9559 2014 INIT Vedtagelse af Rådets konklusioner om forvaltningsreformen af EU's toldunion

ST 9559 2014 REV 1 Vedtagelse af Rådets konklusioner om forvaltningsreformen af EU's toldunion

ST 8658 2014 INIT Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne - Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 14.-17. april 2014 i Strasbourg)

 

Nyt fra Kommissionen

EU Commissioner Šemeta visits China, Hong Kong and Macau to discuss customs cooperation, trade facilitation, and tackling tax evasion

IP/14/555 - Customs: EU and China sign landmark mutual recognition agreement and intensify their customs cooperation

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Ny blanket til brug for angivelse af afgift af ufordelte midler

Har du fået brevet: SKAT mangler din betaling?

Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Maj 2014

Tariferingsforordninger

Blanket

Angivelse - afgift af ufordelte midler


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Momsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 15-05-2014
Høringsfrist: 17-06-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 153 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.).

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 14. maj 2014

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om en beregning af, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have, såfremt pendlere, der er bosat i regeringens ny kategoriserede område 4 - landdistrikter længere væk fra de største byer - alle kan få det særlige befordringsfradrag, der forlænges, jf. L171, til skatteministeren

Svar på spm 3 - L 171 DOK45491489X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Almindelig del

Bilag

Bilag 180

Brev fra Europaudvalgets formand vedr. EU-sager i fagudvalgene - kan der gøres mere?

Bilag 181

Henvendelse af 11/5-14 fra Marko Fribert, Vordingborg vedrørende forslag om sæsonnummerplader til køretøjer

Bilag 187

Henvendelse af 11/5-14 fra Policy Group - Fleggaard Holding A/S vedrørende foretræde om afgiftslettelsers effekt på grænsehandlen

Bilag 188

Henvendelse af 14/5-14 fra Henrik Elmelund, Odense SV vedrørende afgifter på sikkerhedsudstyr i biler

Spørgsmål og svar

Spm. 363

Spm. om begrundelsen for at et plejehjem ikke kan få nedslag i el-udgifter ved udskiftning af oliefyr med varmepumpe, når plejehjemmet ikke er momsreg...   Svar  

Spm. 428

Spm. om det er ministerens opfattelse, at SKAT er forpligtet til at give bilforhandlerne en konkret vejledning om, hvordan beregningen af registrering...   Svar  

Spm. 429

Spm. om det er ministerens opfattelse, at SKAT skal give bilforhandlerne en skriftlig vejledning om, hvordan registreringsafgiften skal beregnes, til ...   Svar  

Spm. 430

Spm. om at bekræfte, at bilimportør og bilforhandler lever op til kravene i lov om registreringsafgift, til skatteministeren  Svar  

Spm. 431

Spm. om det er i overensstemmelse med reglerne i Konkurrenceloven om fri prissætning og forbud mod faste videresalgspriser, hvis SKAT kræver, at bilfo...   Svar  

Spm. 443

Spm. om, er det rimeligt, at udligningsafgiften er steget med 52 pct. i 2013 også på handicapbiler og -busser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 462

Spm. om at oplyse den gennemsnitlige ventetid ved telefonopkald til SKAT, jf. SAU alm. del - bilag 66, til skatteministeren  Svar  

Spm. 480

Spm. om antallet af fly der årligt indregistreres i Norge, til skatteministeren  Svar  

Spm. 558

Spm. om, hvad det statslige provenu vil være, hvis man hævede den årlige partikeludledningsafgift fra 1.000 til 5.000 kr. for dieselbiler og samtidig ...   Svar  

Spm. 559

Spm. om, hvad den gennemsnitlige energieffektivitet (km pr. liter) har været det seneste år ved indregistrering af nye biler samt særskilt for henhold...   Svar  

Spm. 560

Spm. om, hvad det årlige provenu vil være, hvis grænsen for, hvornår der sker reduktion og forøgelse af registreringsafgiften, blev hævet med henholds...   Svar  

Spm. 561

Spm. om at redegøre for definitionen af integrerede kredsløbsordninger, idet hverken momssystemdirektivets artikel 199a eller forordning af 22. juli 2...   Svar  

Spm. 570

Spm. om de aktuelle skatte- og momsregler resulterer i et provenu til staten, som er større, end hvis en kommune eller en privat undlader at anvende r...   Svar  

Spm. 574

Spm. om talepapir fra samrådet den 15/5-14 om samrådsspørgsmål AD og AE, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1466

Hvad synes ministeren om LO's forslag om en 3-årig suspension af stempel- og tinglysningsafgiften ved boligkøb i yderområder?  Svar  

Spm. S 1477

Mener ministeren, at det store antal forskellige skatter og afgifter, som en vognmandsvirksomhed skal holde styr på og betale, kan forenkles betydelig...  Svar  

Spm. S 1500

Finder ministeren det hensigtsmæssigt og rimeligt, at skatteregionerne angiveligt administrerer momsreglerne forskelligt, således at Skattecenter Hors...

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse