MomsMail 2014, uge 03

Kære læser !

En uge præget af et principielle domme om bl.a. tilbagebetaling af smøreolieafgift og moms af skrotningsprimier. Derudover har SKAT i ugen løb udsendt et styresignal om praksisændring for investeringsforeninger.

På den internationale front er der et par domme fra EU Domstolen og endelig er der som sædvanligt et par interessante artikler.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen 2014/02
Omvendt betalingspligt
Husk momsfradraget ved overarbejdsbespisning!

Styresignaler
Praksisændring - Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - styresignal

Bindende svar
Salg af fast ejendom - ikke momspligtig

Domme
Smøre- og hydraulikolieafgift - opkrævet i strid med EU-retten - tilbagesøgningsret - overvæltning - erstatningskrav
Affalds- og råstofafgiftsloven
Moms - skrotning af biler

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 4
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen 2014/02

I denne udgave:

  • Tag job i Sverige og spar i skat
  • Skat på personalepleje
  • Fradrag for renter af privat gæld – indberetning til SKAT
  • Ofte fejl i kantinemomsen
  • Flere dødsboer bliver fritaget for skat


Revisorgruppen Danmark

Omvendt betalingspligt

Nyt regelsæt fra 1. juli 2014


SEGES

Husk momsfradraget ved overarbejdsbespisning!

Husk, at du nu har mulighed for at få momsfradrag for udgifter til bespisning af dine medarbejdere i forbindelse med konkret, uvarslet beordret overarbejde som f.eks. i forbindelse med saltning og snerydning.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Praksisændring - Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - styresignal

SKM2014.49.SKAT

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Praksisændring pr. 1. april 2014. Momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger omfatter dels de institutter for kollektiv investering i værdipapirer, som er fastsat eller i øvrigt omfattet af UCITS direktivet, dels de investeringsinstitutter, som efter en konkret vurdering anses for at besidde lignende karakteristika som de i UCITS-direktivet fastsatte investeringsinstitutter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Salg af fast ejendom - ikke momspligtig

SKM2014.50.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 9

Skatterådet kan bekræfte, at salgssummen ikke skal tillægges moms ved salg af ejendommen XX til spørgers datter indenfor de næste 5 år fra det bindende svar.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Smøre- og hydraulikolieafgift - opkrævet i strid med EU-retten - tilbagesøgningsret - overvæltning - erstatningskrav

SKM2014.44.VLR

Vedrører: Mineralolieafgiftsloven § 1 (dagældende)

Sagerne vedrørte tilbagebetaling af smøre- og hydraulikolieafgift, som staten havde opkrævet i strid med EU-retten. Sagernes hovedspørgsmål var, hvorvidt virksomheder - der ikke som leverandør havde indbetalt afgiften til staten, men befandt sig i en omsætningskædes 2. og 3. led - havde et direkte tilbagebetalingskrav eller et erstatningskrav mod Skatteministeriet, i tilfælde hvor virksomhederne endeligt havde båret den økonomiske byrde ved afgiften.

Landsretten slog fast, at de danske regler om tilbagebetaling, som er fastsat i retspraksis, i lyset af EU-rettens krav om, at en tilbagesøgningsret skal være effektiv og ikke må være uforholdsmæssig vanskelig, skal anvendes således, at virksomheder i 2. eller 3. led direkte kan rejse krav om tilbagebetaling over for Skatteministeriet inden for de rammer, som ved lov måtte blive fastlagt for den nærmere procedure herfor.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Affalds- og råstofafgiftsloven

SKM2014.43.VLR

Vedrører: Affald- og råstofafgiftsloven § 9, stk. 1 og § 11, stk. 1

Sagen drejede sig om, hvorvidt affaldsselskabet var forpligtet til at betale affaldsafgift, jf. affaldsafgiftslovens § 9, stk. 1, jf. § 11, stk. 1 af 12.183 tons olieforurenet jord, som var tilført affaldsselskabets miljøanlæg H1.1 i perioden 1. januar 1997 til 17. februar 2000.

Den pågældende jord var blevet renset og var tilført de voldanlæg, der omgav det samlede anlæg, som både omfattede områder henlagt til deponi og miljøbehandlingsanlæg. Under retssagen blev der indhentet syn og skøn, og skønsmanden fastslog, at den olieforurenede jord, inden den blev brugt til etablering af voldanlæggene, var blevet renset i et sådant omfang, at jorden kunne anses for "ren" (til fri genanvendelse). Spørgsmålet i sagen var herefter kun, hvorvidt miljøanlægget qua dets indretning og opbygning, herunder mangel på tilstrækkelig adskillelse de enkelte afsnit imellem, i afgiftsmæssig forstand var omfattet af Affaldsselskabet H1 I/S's registreringspligtige affaldsdeponivirksomhed.

Landsretten gav sagsøgeren medhold, idet landsretten fandt, at udsagnet i Told- og Skattestyrelsens vejledning om affaldsafgift 1992, side 9, 4. afsnit, hvorefter det som betingelse for at holde genanvendelsesanlæg uden for afgiftspligten kræves, at anlægget ikke er en integreret del af et deponi/forbrændingsanlæg, ikke har klar hjemmel i loven, og at det heller ikke - på grundlag af de under sagen fremkomne oplysninger - kunne lægges til grund, at en sådan betingelse faktisk var blevet konsekvent håndhævet i praksis.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - skrotning af biler

SKM2014.41.BR

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren i forbindelse med skrotning af biler havde leveret en momspligtig ydelse i form af affaldshåndtering til de tidligere ejere, der havde overdraget bilerne til sagsøgeren, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Retten fandt, efter en vurdering af de foreliggende omstændigheder, at sagsøgeren reelt måtte anses for at have overtaget bilerne som skrot, at sagsøgeren havde været forpligtet til at håndtere disse som skrot, og at der som følge heraf - uanset om sagsøgeren i formueretlig henseende måtte anses for at være ejer af køretøjet - havde været tale om en momspligtig ydelse.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0180124
Debitor - toldskyld
Sagen drejer sig om efteropkrævning af told og importmoms, da SKAT har anset selskabet for at være debitor efter EF-Toldkodeksens artikel 203, stk. 3 for et vareparti, der er anset for at være unddraget toldtilsyn ved ikke befinde sig på den oplyste adresse i forbindelse med en kontrol af forsendelsesangivelsen forud for frigivelsen af forsendelsesangivelsen, ligesom forsendelsesangivelsen ikke var medbragt i den lastbil, hvor varepartiet skulle befinde sig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-12-2013

Journalnr: 10/0217899
Ekstraordinær ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ændring af afgiftstilsvar for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2013

Journalnr: 12/0223572
Ændring af momstilsvaret - gyldighed
Klagen vedrører virksomhedsomdannelse og fradrag for moms af fremmed arbejde. Der er fremsat påstand om ugyldighed. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 13-12-2013

Journalnr: 11/0301243
Diverse forhøjelser af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2013

Journalnr: 10/0218104
Grænsehandelskoncept
Sagen drejer sig om, hvorvidt campingvogne, der af klageren blev transporteret til en samarbejdspartner i Tyskland for dér at blive afhentet af private kunder, udgjorde en levering til samarbejdspartneren eller til kunden, jf. momslovens § 4, stk. 1, og følgelig om leveringsstedet var i Danmark, jf. momslovens § 14, nr. 2, 1. pkt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-12-2013

Journalnr: 11/0301163
Grænsehandelskoncept
Sagen drejer sig om, hvorvidt campingvogne, der af klageren blev transporteret til en samarbejdspartner i Tyskland og dér blev afhentet af en privat dansk kunde, udgjorde en levering til samarbejdspartneren eller til kunden, jf. momslovens § 4, stk. 1, og følgelig om leveringsstedet var i Danmark eller i Tyskland, jf. momslovens § 14, nr. 2. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-12-2013

Journalnr: 10/0217030
Grænsehandelskoncept
Sagen drejer sig om, hvorvidt leveringsstedet for campingvogne m.v., der blev transporteret til Tyskland og dér afhentet af private danske kunder hos klagerens samarbejdspartner, skal anses for at være i Danmark eller i Tyskland, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, stk. 1. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-12-2013

Journalnr: 12/0191395
Momskompensation
Sagen drejer sig om, at SKAT ikke har imødekommet kirkens anmodning om, at foreningen kan anvende 2004 som basisår, herunder anvende reglerne om at investeringsgoder kan holdes uden for momsgrundlaget, eller hvorvidt der kan beregnes et nyt basisår hvert år, jf. § 1, stk. 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2007 om momskompensation til velgørende foreninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2012


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-01-2014 - 18-02-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-380/12 X
Dato: 23-01-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – den fælles toldtarif – tarifering af varer – blegejord – tarifering i den kombinerede nomenklaturs underposition 2508 40 00 eller underposition 3802 90 00 – begrebet »fjernelse af urenheder« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i bestemmelse 1 til kapitel 25 i den kombinerede nomenklatur

Indstilling C-583/12 Sintax Trading
Dato: 28-01-2014
Toldunion

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Ny sag
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Indstilling
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Dom

Dom T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet
Dato: 29-01-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 926/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Tidligere dokument: T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet - Dom

Dom C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading)
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Bucuresti (Rumænien) – fortolkning af artikel 1, 3, 4 og 6 i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet – tilbagebetaling af moms i en medlemsstat til afgiftspligtige personer etableret i en anden medlemsstat, som i den førstnævnte medlemsstat har udpeget en fiskal repræsentant i henhold til de nationale bestemmelser, som var gældende før denne medlemsstats tiltrædelse af Unionen – betingelse om den afgiftspligtige persons manglende momsregistrering i den pågældende medlemsstat, for at der kan ske tilbagebetaling – begrebet yderligere betingelse i forhold til betingelserne fastsat i artikel 3 og 4 direktiv 79/1072/EØF – forenelighed henset til samme direktivs artikel 6 – direkte virkning af artikel 3 og 4 i direktiv 79/1072/EØF

Tidligere dokument: C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading) - Dom

Dom C-424/12 Fatorie
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Oradea (Rumænien) – fortolkning af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fortabelse af retten til momsfradrag med henvisning til den manglende angivelse heraf på fakturaen inden for rammerne af ordningen med omvendt betalingspligt – princippet om retssikkerhed – beslutning, hvorved det pålægges at betale det momsbeløb, der er fejlagtigt fratrukket, samt renter, morarenter og bøder, når der foreligger en endelig beslutning, der anerkender fradragsretten – princippet om afgiftsneutralitet – betaling af moms, der af tredjemand er fejlagtigt angivet på en faktura – manglende intervention fra afgiftsmyndighedernes side med henblik på rettelse af fakturaen og manglende adgang til efterfølgende berigtigelse

Tidligere dokument: C-424/12 Fatorie - Dom

Dom C-613/12 Helm Düngemittel
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 20 i protokol 4 til Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, som ændret ved Associeringsrådet EU-Egypten afgørelse 1/2006 af 17. februar 2006 – erstatningsvarecertifikat, der udstedes efterfølgende, når varerne ikke længere befinder sig under de udstedende toldmyndigheders kontrol

Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Ny sag
Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Dom

Dom C-2/13 Humeau Beaupreau
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Cour de cassation (Frankrig) – fortolkning af den almindelige tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur og punkt 7 i de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system – den fælles toldtarif – tariferingen – den kombinerede nomenklatur – skofremstillingsproces – samlefunktioner eller bearbejdninger for at kunne indgå i den færdige vare

Tidligere dokument: C-2/13 Humeau Beaupreau - Ny sag

Dom C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Højesteret (Danmark) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, af artikel 5, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, af artikel 9, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker, og af artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – privatperson, der har bopæl i en medlemsstat, og som på en internetside fra en sælger fra et tredjeland har købt et varemærkeforfalsket ur til private formål – myndighederne i den nævnte medlemsstats tilbageholdelse af det nævnte ur, der er blevet sendt til køberen som postpakke, og suspension af frigivelsen af uret

Tidligere dokument: C-98/13 Blomqvist - Ny sag
Tidligere dokument: C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist - Dom

Dom T-81/12 Beco mod Kommissionen
Dato: 12-02-2014
Handelspolitik

Annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 9112 endelig af 13. december 2011 om afvisning af en anmodning om tilbagebetaling af antidumpingtold opkrævet på import af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan

Tidligere dokument: T-81/12 Beco mod Kommissionen - Dom

Dom C-18/13 MAKS PEN
Dato: 13-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 63, artikel 178, stk. 1, litra a), artikel 226, stk. 1, nr. 6) samt af artikel 242 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »afgiftsunddragelse« – angivelse på fakturaen udstedt af en virksomhed, der ikke råder over det personale, de anlæg og de aktiver, der er nødvendige for at levere ydelsen – mangel på regnskabsmæssigt bevis – udarbejdelse af falske dokumenter for at begrunde gennemførelsen af ydelsen – den nationale rets forpligtelse til ex officio at fastslå afgiftsunddragelse – fradragsretten betinget af faktisk erlæggelse af en ydelse – krav om overholdelse af internationale regnskabsnormer for at opfylde behovet for en regnskabsførelse, der er tilstrækkelig detaljeret til at gøre det muligt at kontrollere fradragsretten – nødvendigheden af eventuelt at påføre fakturaerne oplysninger om den faktiske erlæggelse af tjenesteydelsen – national lovgivning, hvorefter tjenesteydelsen anses for erlagt på tidspunktet for opfyldelsen af de nødvendige betingelser for anerkendelse af indtægten fra nævnte ydelse i overensstemmelse med den relevante lovgivning

Tidligere dokument: C-18/13 „MAKS PEN“ - Ny sag
Tidligere dokument: C-18/13 MAKS PEN - Dom

Indstilling C-480/12 X
Dato: 13-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-480/12 X - Dom


Nye sager for domstolen

C-16/14 Property Development Company

Udgør byggerenter, som i henhold til artikel 35, stk. 4, i Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 kan medregnes i kostprisen, i det omfang de vedrører fremstillingsperioden, en del af afgiftsgrundlaget for en udtagelse som omhandlet i artikel 5, stk. 6, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977, især af »kostprisen« som omhandlet i sjette direktivs artikel 11, punkt A, stk. 1, litra b), og/eller biomkostningerne som omhandlet i sjette direktivs artikel 11, pu...


Domme
C-300/12 Ibero Tours

Sagen omhandler:

Demande de décision préjudicielle - Bundesfinanzhof - Interprétation des art. 11, C, par. 1, et 26 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Opérations des agences de voyages - Octroi de rabais aux voyageurs, entraînant une diminution de la commission de l'agence de voyage - Détermination de la base d'imposition du service d'intermédiairePræjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 11, punkt C, stk. 1, og artikel 26 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – transaktioner udført af rejsebureauer – indrømmelse af rabatter til rejsende, som indebærer en nedsættelse af rejsebureauets provision – fastlæggelse af beskatningsgrundlaget for formidlingsydelsen

Domstolens dom:

Bestemmelserne i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at de principper, som Den Europæiske Unions Domstol har fastlagt i dom af 24. oktober 1996, Elida Gibbs (sag C-317/94) vedrørende fastsættelsen af merværdiafgiftsgrundlaget, ikke finder anvendelse, når et rejsebureau, der handler som formidler, på eget initiativ og for egen regning tildeler den endelige forbruger en nedsættelse af prisen for den hovedydelse, der leveres af rejsearrangøren.


T-385/11 BP Products North America mod Rådet

Sagen omhandler:

Delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore, samt af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 444/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore

Domstolens dom:

1) Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2) BP Products North America Inc. bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet og European Biodiesel Board (EBB) afholdte omkostninger.

3) Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Study on the Evaluation of the EU Customs Union (2.39 Mb)

Annex I: Feasibility Study (927 kB) Annex II: Methodology (229 kB) The Study was carried out between July 2012 and April 2013 to evaluate the EU Customs Union on the uniformity and efficiency of its core processes, the quality of services rendered, the effects of recent major policy initiatives, the achievement of its strategic objectives and the way the EU Customs Union absorbed the enlargement. The study is based on desk research, EU-wide stakeholder surveys addressed to businesses, customs authorities and other authorities, as well as on in-depth interviews with representatives of these stakeholder groups and different Directorates-General within the European Commission. The results conclude in an overall positive evaluation, except with respect to uniformity. In order to ensure uniformity, the study recommends in addition to using guidelines, training and more binding legislation also improving the monitoring of how customs legislation is applied. Furthermore, the study recommends developing common performance indicators to measure and evaluate the EU Customs Union’s efficiency.

  

 

Nyt fra Parlamentet

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ændring af beslutning 2007/659/EF  

Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til nyhedsbrev: SKATs digitale løsninger opdateres

SKATs digitale løsninger opdateres natten til lørdag

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Toldkurser (valutakurser)

Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2014 - 5% udsving (TRY)


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 197 - Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugs­afgiftsloven, registrerings­afgiftsloven, vægtafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 14-01-2014
Høringsfrist: 30-07-2012


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 13 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lovkommission om revision af skattekontrolloven.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der kan stilles spørgsmål til beslutningsforslaget

L 103 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 81

Henvendelse af 13/1-14 fra Norddjurs Kommune vedrørende foretræde om omstrukturering af SKAT

Bilag 83

Opdaterede grund- og nærhedsnotat om direktivforslag fra Kom-missionen med forslag til ændring af momsdirektivet (standardiserede momsangivelser), KOM (2013) 0721
SAU følgebrev.EUU
SKMs opdaterede grund- og nærhedsnotat om ændring af momsdirektivet (standardiserede momsangivelser), KOM (2013) 0721
Revideret GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FEU og SAU

Bilag 85

Henvendelse af 11/1-14 fra Frie Elforbrugere vedr. havmølleparker
Brev 114
EU dom
Havmølleparker

Spørgsmål og svar

Spm. 151

Spm. om ministeren vil bekræfte, at betalingsblokering slet ikke benyttes, til skatteministeren
Besvarelse SAU 151 (2)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 152

Spm. om, hvad der gøres for at sikre, at spillemyndighederne fremadrettet kan benytte muligheden for betalingsblokering, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse 152  Svar  

Spm. 154

Spm. om at oplyse antallet af cigaretter, der er solgt i Danmark pr. måned i de sidste 5 år, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU-spm 154 (alm del) af 181213 DOK31513687X  Svar  

Spm. 155

MFU spm. om at redegøre for, hvad hver af de angivne kontroller eller tilsyn koster for henholdsvis erhvervslivet og/eller staten om året, jf. svar på...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Ministersvar SAU spm 155  Svar  

Spm. 156

Spm. om ministeren vil anslå udgifterne ved at indføre en ny mulighed, hvorefter bilister aktivt kan vælge en nummerpladetype med det danske flag, til...
svar på spørgsmål 156 DOK31554294 DOCX
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 157

Spm. om, hvordan de gennemsnitlige energiafgifter på 1 GJ energiforbrug i industrien bliver udregnet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU alm del spm 157 af 20 december 2013_090114  Svar  

Spm. 158

Spm. om, hvordan de gennemsnitlige energiafgifter på 1 GJ energiforbrug i landbrug bliver udregnet, til skatteministeren
Besvarelse af SAU alm del spm 158 af 20 december 2013_090114
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 159

Spm. om, hvordan de gennemsnitlige energiafgifter på 1 GJ energiforbrug i hoteller og restauranter bliver udregnet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU alm del spm 159 af 20 december 2013_090114  Svar  

Spm. 160

Spm. om, hvordan de gennemsnitlige energiafgifter på 1 GJ energiforbrug i kultur og fritid bliver udregnet, til skatteministeren
Besvarelse af SAU alm del spm 160 af 20 december 2013_090114
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 161

Spm. om, hvordan de gennemsnitlige energiafgifter på 1 GJ energiforbrug i handel bliver udregnet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU alm del spm 161 af 20 december 2013_090114  Svar  

Spm. 197

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 7/1-14 fra Classic Investment Cars vedrørende afgifter på replicabiler, til skatteministeren  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse