MomsMail 2014, uge 34

Kære læser !

Så begynder eftervirkningerne af sommerferien for alvor at vise sig - antallet af nyheder er meget lavt, men mon ikke desto mindre der alligevel er noget, som kan fange interessen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Handling fees under pres
SKAT ”slået hjem” af Landsskatteretten
Beslaglæggelse af køretøj
Grænser for SKATs kontrolaktioner
International VAT Monitor: 4 - 2014

Styresignaler
Anonyme anmeldelser - præcisering af retningslinjerne

Bindende svar
Moms - Salg af prøvehuse

Domme
Registreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - dobbeltdomicil

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Skatteverket, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

DELACOUR

Handling fees under pres

SKAT går i kødet på handling fees mellem forhandler og leasingselskab.


DELACOUR

SKAT ”slået hjem” af Landsskatteretten

Landsskatteretten har i en nyere afgørelse underkendt SKATs praksis vedrørende ”overflytning af avance”.


DELACOUR

Beslaglæggelse af køretøj

SKAT har fået øjnene op for muligheden for beslaglæggelse af køretøjer.


DELACOUR

Grænser for SKATs kontrolaktioner

SKAT synes at være gået på ”fisketur” i bilbranchen.


International VAT Monitor (IVM)

International VAT Monitor: 4 - 2014

I denne udgave:

  • First Step to a Worldwide VAT System: The OECD VAT Guidelines
  • VAT Rulings on Cross-border Situations in the European Union
  • Taxation of Intra-Community Supplies of Goods
  • Provisioning of Sea-Going Vessels under Netherlands VAT Law
  • VAT Committee - Guidelines 2013-2014
  • VAT NEWS
  • VAT CASE NOTES
  • ECJ VAT CASES


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Anonyme anmeldelser - præcisering af retningslinjerne

SKM2014.573.SKAT

Vedrører: Persondataloven

SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med henvendelser, hvor anmelder ønsker at være anonym.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Salg af prøvehuse

SKM2014.582.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9 og stk. 2

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers salg af prøvehuse er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 2. Når en bygning er færdiggjort til indflytning men ikke taget i brug til det formål, den er bestemt til, og hvortil der er givet tilladelse i henhold til byggelovgivningen, vil den vedblive med at være ny.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - dobbeltdomicil

SKM2014.583.BR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 1

Sagen drejede sig om, hvorvidt ejeren af et polsk indregistreret køretøj var registreringsafgiftspligtig af køretøjet her i landet.

Ejeren blev i november 2011 standset i køretøjet i Danmark kort efter at være kørt over grænsen. Ejeren erkendte, at hun også tidligere havde anvendt køretøjet i Danmark, og at dette var sket tre gange, hvor det var hendes polske bekendte, som førte køretøjet med hende som passager fra grænsen.

Ejeren havde ubestridt boet og opholdt sig fast i Danmark fra 1985 og i hvert fald frem til 2007, og hun var på tidspunktet for standsningen fortsat registreret med bopæl i Danmark i det danske folkeregister. Ejeren gjorde dog gældende, at hun på tidspunktet for køretøjets anvendelse i Danmark i 2011 havde opgivet sin bopæl i Danmark og flyttet fuldstændig til Polen.

Retten fandt ikke, at ejeren havde godtgjort, at hun havde opgivet sin bopæl i Danmark før, hun et par dage efter standsningen anmeldte flytning til folkeregisteret. Retten fandt dog, at ejeren også havde bopæl i Polen og dermed dobbeltdomicil, men at centrum for hendes livsinteresser var i Danmark, henset til hendes tilknytning hertil bl.a. i form af at hun modtog dansk pension, ejede fast ejendom i Danmark og ofte modtog lægebehandling i Danmark.

Da ejeren dermed var hjemmehørende i Danmark, var hun registreringsafgiftspligtig af køretøjet som følge af, at køretøjet var taget i brug her i landet ved de erkendte anvendelser af køretøjet.

Retten fandt det dog ikke bevist, at køretøjet var anvendt i Danmark på et tidligere tidspunkt end den 1. februar 2011, svarende til det tidspunkt ejeren havde erkendt første gang at have anvendt køretøjet her i landet. Ejeren fik derfor medhold i en subsidiær påstand om, at køretøjet skulle afgiftsberigtiges på baggrund af en værdiansættelse af køretøjet pr. 1. februar 2011 og ikke allerede pr. 13. november 2007, som SKAT havde lagt til grund var tidspunktet for køretøjets første anvendelse her i landet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-08-2014 - 23-09-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-589/12 GMAC UK
Dato: 03-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede Kongerige) – fortolkning af artikel 11, del A, stk. 1, litra a), og del C, stk. 1, og artikel 26, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – afgiftsgrundlag – gennemførelse af to transaktioner vedrørende samme varer – den afgiftspligtige person påberåbelse af den direkte virkning af en bestemmelse i sjette direktiv for en transaktion og af den nationale lovgivning for den anden transaktion, hvilket medfører et fordelagtigt afgiftsmæssigt resultat, som de bestemmelser, der finder anvendelse, ikke tilsigter – køretøjer solgt på kredit, taget tilbage ved købers manglende betaling og solgt på auktion

Tidligere dokument: C-589/12 GMAC UK - Ny sag
Tidligere dokument: C-589/12 GMAC UK - Dom

Indstilling C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare
Dato: 04-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 17, stk. 1 og 2, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 140, litra a) og b), og artikel 143, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fradrag for indgående moms – national lovgivning, hvorefter ikke blot tandlægers og tandteknikeres levering af tandproteser, men alle leveringer af tandproteser indtil den 1. januar 2008 og i strid med sjette direktivs bestemmelser var fritaget for moms – manglende ret til fradrag for indgående moms i henhold til den nationale lovgivning – afgiftspligtig, der har fradragsret, idet han hverken er tandlæge eller tandtekniker – fritagelser

Tidligere dokument: C-144/13 VDP Dental Laboratory og Staatssecretaris van Financiën - Ny sag
Tidligere dokument: C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare - Indstilling
Tidligere dokument: C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare - Dom

Dom C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dato: 10-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet levering mod vederlag – en kommunes første brug af en grund som tilhører den – brugen af denne bygning for 94% vedkommende til handlen som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til virksomhed som afgiftspligtig.

Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Ny sag
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Indstilling
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Dom

Dom C-152/13 Holger Forstmann Transporte
Dato: 10-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 24, stk. 2, første led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – produkter, der ikke pålægges afgifter – energiprodukter, som befinder sig i standardtanke i kommercielle motorkøretøjer med henblik på anvendelse som brændstof for disse køretøjer – fortolkning af begrebet »standardtanke« – supplerende brændstoftanke indbygget af forhandlere eller karrosserifabrikker med henblik på at forøge køretøjernes rækkevidde

Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Ny sag
Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Dom

Dom C-219/13 K
Dato: 11-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Tidligere dokument: C-219/13 K - Ny sag
Tidligere dokument: C-219/13 K - Indstilling
Tidligere dokument: C-219/13 K - Dom

Dom C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige
Dato: 17-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, artikel 11 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsgruppe – et selskab med hjemsted i et tredjeland, der har en filial i en medlemsstat, som indgår i en momsgruppe i medlemsstaten – afgiftspligt eller ej for de tjenesteydelser, som hovedselskabet har leveret til filialen – fakturering for de af hovedselskabet til filialen leverede tjenesteydelser ved interne fakturaer med henblik på en korrekt fordeling af omkostningerne mellem de to enheder.

Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Ny sag
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Indstilling
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

IP/14/936 - Customs: strategy and action plan for better risk management

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Tariferingsforordninger


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 195 - Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven (lempelse af ølmoderationsordningen)
Oprettelsesdato: 14-04-2011
Høringsfrist: 20-04-2011

Bekendtgørelser vedr Gasafgiftsloven, Nox-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven
Oprettelsesdato: 19-08-2014
Høringsfrist: 15-09-2014

Høring – udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 21-08-2014
Høringsfrist: 18-09-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 239

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i flere retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder samt udmøntning af kommuneaftalen for 2015 vedrørende forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.)

Bilag 242

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler på baggrund af EU-retten, finansiering af forsyningssikkerhedsafgiften ved forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.)

Bilag 243

Henvendelse af 22/8-14 fra Frie Elforbrugere om at høje el-priser koster arbejdspladser

Bilag 244

Henvendelse af 22/8-14 fra Frie Elforbrugere: "Høje el-priser koster arbejdspladser"

Spørgsmål og svar

Spm. 727

Spm. om en oversigt over stigninger i skatter og afgifter siden 3. oktober 2011 (mål i umiddelbar virkning), og hvor skatte- og afgiftsstigningen er g...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar alm del 727 [DOK61630705]  Svar  

Spm. 730

Spm. om, hvilken provenumæssig effekt det vil have, hvis danske campingpladser får ret til skattefradrag for alle energiafgifter, som afholdes til at ...   Svar  

Spm. 732

Spm. om, hvilken provenumæssig effekt det vil have, hvis vandafledningsafgiften blev afskaffet for danske campingpladser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 733

Spm. om, hvilken provenumæssig effekt det vil have, hvis regeringen gennemfører 100 pct. afløftningsret af moms på konferenceophold og møder i Danmark...
Svar på SAU alm del spørgsmål 733X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 734

Spm. om, hvilke dynamiske effekter det samfundsøkonomisk kan have i form af ekstra omsætning, mersalg i detailhandelsbutikker, beskæftigelse m.v., hvi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spørgsmål 734X  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1714

Mener ministeren, at det er rimeligt, at en gammel camper skal koste 16.000 kr. om året i vægtafgift, og at det desuden ikke som tidligere er muligt a...  Svar  

Spm. S 1747

Vil ministeren give SKAT klar instruks om, at man fremover ikke må anvende tidligere ikkeoffentliggjorte afgørelser som grundlag for afgørelser af ska...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse