MomsMail 2014, uge 04

Kære læser !

En uge med lidt af hvert. Den fagligt mest interessante nyhed ligger i de "Ikke offentliggjorte kendelser", hvor Landsskatteretten fastslår, at kunstig befrugtning af lesbiske og enlige kvinder skal sidestilles med lægefaglig behandling selvom behandlingen ikke udføres for at afhjælpe eller forebygge en sygdom eller sundhedsmæssig anomali. Dermed vil den kunstige befrugtning være momsfri uanset årsagen hertil.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
MomsNyt Januar 2014
Har du set den nye afgiftsvejledning for 2014?
Omvendt betalingspligt ved indenlandsk salg af mobiltelefoner m.v. er nu vedtaget
Moms- og afgiftsregler for hotel- og restaurationsbranchen
SKAT smækker ”momsdøren” i for visse investeringsinstitutter
Godtgørelse af el- og vandafgift 2014
Udvidet regler om reverse charge
Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark
Satser og beløbsgrænser 2013/2014
Omvendt momsforpligtelser for ellers momsfrie virksomheder

Bindende svar
Nedbrydelig bærepose - emballageafgiftslovens § 2 a og § 2 b
Moms - Ejerskab af byggegrunde - Passiv investering
Leveringssted ved salg af e-bøger
Momsfritagelse ved overdragelse af udlån
Momsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje

Domme
Registreringsafgift - varevogn - konstruktion - anvendelse udelukkende godstransport - mulighed for personbefordring
Registreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 5

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Har du set den nye afgiftsvejledning for 2014?

Vi har opdateret vores afgiftsvejledning med de gældende regler og satser for 2014. Brug den som opslagsværk og vær sikker på, at du har husket alle de nye regler, der gælder fra 1. januar 2014 ?


PwC

Omvendt betalingspligt ved indenlandsk salg af mobiltelefoner m.v. er nu vedtaget

Pr. 1. juli 2014 er der indført omvendt betalingspligt ved salg af mobiltelefoner m.v. Det er PwC’s opfattelse, at denne lovændring vil medføre en række udfordringer for det danske erhvervsliv.


PwC

Moms- og afgiftsregler for hotel- og restaurationsbranchen

Der er mange relevante . Mange af reglerne er meget komplekse, hvilket betyder, at flere virksomheder i branchen ikke behandler moms og afgifter på den for dem mest optimale måde.


PwC

SKAT smækker ”momsdøren” i for visse investeringsinstitutter

I et styresignal indskrænker SKAT, hvilke investeringsinstitutter der er omfattet af investeringsforeningsbegrebet i momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger. Der er tale om en praksisændring med virkning fremadrettet fra den 1. april 2014.


Revisionsinstituttet

Godtgørelse af el- og vandafgift 2014

Ny sats for fradrag af el-afgift i momsopgørelse.


Revisionsinstituttet

Udvidet regler om reverse charge

Fra 1. juli 2014 pålægges køber omvendt betalingspligt ved indenlandske køb af mobiltelefoner mv.


Revisorgruppen Danmark

Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark

Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen.


RSM plus

Satser og beløbsgrænser 2013/2014

RSM plus har, som tidligere år, udarbejdet en publikation med årets satser og beløbsgrænser.


RSM plus

Omvendt momsforpligtelser for ellers momsfrie virksomheder

Nye regler ved køb af bærbare pcér, mobiltelefoner, spillekonsoller mv. Den 1. juli 2014 bliver der indført nye regler for køb af mobiltelefoner, spillekonsoller, bærbare pcér, tablets og computerchips. De nye regler lyder på, at indføre såkaldt "indenlandsk omvendt betalingspligt" på denne varegruppe. Det betyder, at det i nogle tilfælde er køberen, der skal betale momsen, og ikke sælgeren der skal opkræve den.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Nedbrydelig bærepose - emballageafgiftslovens § 2 a og § 2 b

SKM2014.77.SR

Vedrører: Emballageafgiftsloven § 2 a og § 2 b

Skatterådet bekræfter, at der skal svares afgift af bæreposer efter emballageafgiftslovens § 2 b, nr. 2, når posen er fremstillet af plast tilsat et additiv, som medfører at posen er nedbrydelig


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Ejerskab af byggegrunde - Passiv investering

SKM2014.72.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 8,9 og 11 samt § 37, stk. 1

Skatterådet bekræfter, at de af spørger ejede grunde, under visse betingelser, momsmæssigt er at anse som en passiv investering. Spørger har derfor ikke fradrag for købsmoms, for udgifter, der vedrører grundene.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Leveringssted ved salg af e-bøger

SKM2014.66.SR

Vedrører: Momsloven § 16, stk. 4

Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke skal afregnes dansk moms af salg af e-bøger, når Spørger etablerer en filial i Luxembourg og leverer sine ydelser derfra. Der er herved henset til, at filialen har etableret fast forretningssted i Luxembourg, idet der ansættes en direktør i Luxembourg, der indgås et lejemål i Luxembourg, der er det nødvendige tekniske udstyr til rådighed i Luxembourg, og bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og lignende foregår i Luxembourg. Skatterådet bekræfter ligeledes, at Spørger ikke skal afregnes dansk moms af salg af e-bøger, hvis Spørger etablerer et datterselskab i Luxembourg og leverer sine ydelser derfra.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse ved overdragelse af udlån

SKM2014.56.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra c

Skatterådet bekræfter, at betaling fra Spørger til det långivende pengeinstitut i forbindelse med gennemførelse af fælles funding som beskrevet i § 16b-g i lov i om finansiel virksomheder er momsfritaget. Vederlaget er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c, idet der er tale om vederlag for overdragelse af en fordring.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje

SKM2014.55.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e) og § 27, stk. 1, 1. pkt.

Skatterådet bekræfter, at formidlingsprovisioner, som spørger optjener fra eksterne kapitalforvaltere, når spørger for investorkunder placerer deres investeringer hos de eksterne kapitalforvaltere, er momsfrie. Rådet kan imidlertid ikke bekræfte, at det variable vederlag, som spørger fakturer sine investorkunder for diskretionær porteføljepleje, er udtryk for det momspligtige grundlag.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - varevogn - konstruktion - anvendelse udelukkende godstransport - mulighed for personbefordring

SKM2014.64.BR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 5, stk. 1 og stk. 12

Sagen omhandlede spørgsmålet, om sagsøgerens varebil - som følge af sagsøgerens ombygning heraf - på tidspunktet for SKATs kontrol "utvivlsomt var indrettet og konstrueret til godstransport", jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 12.

Såvel SKAT som Landsskatteretten (dissens: 2-2) fandt, at den ombygning, som sagsøgeren havde fortaget af bilens varerum, hvor det på kontroltidspunktet bl.a. kunne konstateres, at sagsøgeren havde etableret en ca. 2 meter lang hylde, som efter skattemyndighedernes opfattelse kunne anvendes til overnatning i bilen, medførte, at sagsøgerens varebil kunne anvendes til personbefordring/ophold. Sagsøgerens bil var dermed ikke længere utvivlsomt indrettet til godstransport.

Retten fandt derimod ikke, at det kunne lægges til grund, at sagsøgerens bil som følge af ombygningen ikke længere utvivlsomt var indrettet og konstrueret til godstransport i medfør registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 2.

Skatteministeriet skulle derfor anerkende, at sagsøgerens varebil opfylder betingelsen i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 2.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil

SKM2014.63.BR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 19, stk. 2 (dagældende)

Der var enighed om, at sagsøgeren som udgangspunkt hæftede for den ikke-betalte registreringsafgift af et parallelimporteret køretøj i medfør af den dagældende registreringsafgiftslovs § 19, stk. 2.

Retten fandt, at sagsøgeren, der var bekendt med bilens listepris i Danmark, ikke havde grundlag for at tro, at sælgeren ved køb af bilen i Tyskland kunne opnå en rabat på over 40 % i forhold til den vejledende udsalgspris. Herudover henviste retten til omstændighederne ved den virksomhed, der havde solgt bilen og sagsøgerens kontakt med sælgeren, der ikke kunne anses for sædvanlige for en forhandlervirksomhed som fastslået af Højesteret ved dom af 26. juni 2013, SKM2013.447.HR . Sagsøgeren var derfor ikke omfattet af SKATs administrative praksis for ikke at efteropkræve manglende registreringsafgift.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.67.ØLR Udlæg - erstatningssum - fremtidig erhvervelse

Vedrører: Retsplejeloven § 508

Østre Landsret afsagde den 28. oktober 2013 en kendelse, hvor landsretten fastslog, at der kunne foretages udlæg i en erstatningssum tilkendt skyldner ved en byretsdom, uanset at dommen var anket inden udløbet af eksekutionsfristen.

SKAT havde foretaget to udlæg i en erstatningssum tilkendt skatteyderen ved en byretsdom, som efterfølgende var blevet anket af modparten inden udløbet af eksekutionsfristen. Skatteyderen indbragte SKATs udlæg for fogedretten, som stadfæstede SKATs udlæg. Skatteyderen kærede herefter fogedrettens afgørelse til Østre Landsret.

For Østre Landsret gjorde skatteyderen blandt andet gældende, at udlægget var foretaget i et ikke-eksisterende aktiv og i en fremtidig erhvervelse. SKAT anførte, at erstatningskravet var fastslået ved dom, hvorfor det udgjorde et aktiv, hvis identitet kunne fastslås. Det faktum at kravet på grund af anken til landsretten ikke på udlægstidspunktet kunne tvangsfuldbyrdes, forhindrede ikke SKAT i at foretage udlæggene.

Østre Landsret opretholdt de to udlæg foretaget af SKAT. Landsretten henholdte sig i kendelsen til fogedrettens præmisser om, at der var tale om et aktiv tilhørende skyldnerens formue, hvis identitet kunne fastslås, og at der ikke var tale om fremtidig erhvervelse, eftersom erstatningskravet var opstået som følge af en skade, der var sket i 2010, jf. i det hele retsplejelovens § 508.

SKM2014.58.ØLR Konkurs - selvstændig konkursbehandling af interessentskab - konkursværneting - særlige omstændigheder

Vedrører: Konkursloven § 3

I sagen havde SKAT indgivet konkursbegæring mod et interessentskab alene. Interessentskabet bestod af to fysiske personer, som begge var registreret som udrejst af Danmark. Interessenterne havde til folkeregistreret alene angivet en postboksadresse i USA, og skattemyndighederne var ikke bekendt med interessenternes faktiske bopæl. Interessenterne havde således ikke konkursværneting i Danmark i medfør af konkurslovens § 3, og der blev derfor alene indgivet konkursbegæring mod interessentskabet.

Der havde under sagen været kontakt med mindst en af interessenterne via e-mail. Interessenterne undlod imidlertid at besvare flere opfordringer til at oplyse om deres bopælsmæssige og økonomiske forhold.

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling afviste SKATs konkursbegæring, idet skifteretten bemærkede, at interessentskabet ikke kunne tages under konkursbehandling, da interessenterne ikke allerede var eller senest samtidigt med behandlingen af konkursbegæringen over interessentskabet blev taget under konkursbehandling.

Østre Landsret ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. Landsretten fandt, at der konkret forelå sådanne særlige omstændigheder, at udgangspunktet om, at der ikke kan afsiges konkursdekret over et interessentskab, medmindre samtlige interessenter er under konkursbehandling, måtte fraviges.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.73.ØLR Straffesag - skatte- og momssvig - skrot og brugte biler - uregistreret virksomhed - forsøg

Vedrører: Straffeloven § 21, § 89, § 50 og § 289. Momsloven § 81. Skattekontrolloven § 16

T havde i perioden 01.01.2002 - 31.12.2008 drevet uregistreret momspligtig virksomhed med blandt andet køb og salg af brugte biler. Han havde for 2006-2007 undladt at selvangive overskud af virksomheden og for 2008 var der foretaget ransagning inden selvangivelsesfristens udløb. Han havde derved unddraget for 1.118.135 kr. i moms og 256.508 kr. i skat. T var tidligere straffet for at drive uregistreret momspligtig virksomhed.

T forklarede at det i de første år kun drejede sig om ganske få biler på hobbybasis.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig moms- og skattesvig samt forsøg vedrørende 2008. T idømtes fængsel i 1 år, heraf 6 mdr. ubetinget samt en tillægsbøde på 1.300.000 kr. Retten fandt at det var T's manglende bogføring og uorden i bilag, der førte til et meget stort efterforskningsarbejde hos SKATs medarbejdere og dette kunne ikke føre til, at sagen kunne anses for at krænke menneskerettighederne. Men der var gået en del tid forinden sagen blev rejst ved udfærdigelse af anklageskrift, hvorfor fængselsstraffen blev gjort delvist betinget. Han blev dømt for forsøg for 2008 da han i ingen af årene havde foretaget bogføring og heller ikke efterfølgende forsøgt at udarbejde regnskab.

Til landsretten forklarede T at han også havde tænkt sig at blive registreret, og havde rettet henvendelse til en revisor. Han havde hentet registreringsattesterne hos SKAT, men de havde ikke villet udlevere regnskabsbilagene.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte fængselsstraffen til 9 måneder, heraf de 6 mdr. ubetinget.

SKM2014.71.ØLR Straffesag - momssvig - sorte lønninger - indeholdelse af A-skat m.v.

Vedrører: Straffeloven § 89 og § 289. Momsloven § 81. Kildeskatteloven § 74

T havde angivet sit momstilsvar for lavt med 663.523 kr. og undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat af et beløb på 1.921.945 kr.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig og overtrædelse af kildeskatteloven. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år, heraf 6 mdr. ubetinget samt en tillægsbøde på 1.800.000 kr. Byretten lagde vægt på at T tidligere havde drevet selvstændig virksomhed, er handelsuddannet og vidste, at han skulle afregne moms og indeholde A-skat, samt på at T bevidst afregnede sine medarbejdere "sort" samt afgav urigtige oplysninger med det formål at kunne fortsætte sin virksomhed og den løbende unddragelse. Ubetinget fængselsstraf fandtes påkrævet uanset det lange sagsforløb.

For landsretten forklarede T at han forsøgte at komme ud af 18 års misbrug, levede af kontanthjælp og boede hjemme hos sin 66-årige mor.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0189628
Grænsehandelskoncept
Sagen drejer sig om, hvorvidt campingvogne, der i perioden 1. september 2008 til 30. juni 2010 af klageren blev transporteret til en samarbejdspartner i Tyskland og dér blev afhentet af en privat dansk kunde, udgjorde en levering til samarbejdspartneren eller til kunden, jf. momslovens § 4, stk. 1, og følgelig om leveringsstedet var i Danmark eller i Tyskland, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-12-2013

Journalnr: 09/0219374
Momsfradrag - ombygningsudgifter
Klagen drejer sig om fastsættelse af den skønnede fradragsberettigede andel af omkostninger ved opførelse af 2 lokaler i kælderplan samt en rampe, jf. henholdsvis momslovens § 39, stk. 1, og § 39, stk. 5. Syn og skøn afholdt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-12-2013

Journalnr: 13/0010022
Momsgrundlag - byttehandel
Sagen skyldes SKATs afgørelse om at ændre klagerens momsgrundlag med henvisning til, at der forelå en byttehandel, jf. momslovens § 27, stk. 1. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 11-12-2013

Journalnr: 13/0017775
Momspligt - behandlinger
Klagen skyldes et bindende svar, hvor Skatterådet svarede på fire spørgsmål om momspligten for ydelser i forbindelse med kunstig befrugtning. Skatterådet havde i det bindende svar bl.a. nægtet at kunstig befrugtning af eksempelvis lesbiske var momsfrit. Landsskatteretten ændrer svaret, så alle spørgsmål besvares med, at behandlingerne er momsfrie.
Afsagt: 05-12-2013

Journalnr: 12/0191631
Godtgørelse af glødelampeafgift
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat et ansøgt afgiftsgodtgørelsesbeløb vedrørende glødelamper. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-12-2013


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-01-2014 - 25-02-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-583/12 Sintax Trading
Dato: 28-01-2014
Toldunion

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Ny sag
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Indstilling
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Dom

Dom T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet
Dato: 29-01-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 926/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Tidligere dokument: T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet - Dom

Dom C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading)
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Bucuresti (Rumænien) – fortolkning af artikel 1, 3, 4 og 6 i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet – tilbagebetaling af moms i en medlemsstat til afgiftspligtige personer etableret i en anden medlemsstat, som i den førstnævnte medlemsstat har udpeget en fiskal repræsentant i henhold til de nationale bestemmelser, som var gældende før denne medlemsstats tiltrædelse af Unionen – betingelse om den afgiftspligtige persons manglende momsregistrering i den pågældende medlemsstat, for at der kan ske tilbagebetaling – begrebet yderligere betingelse i forhold til betingelserne fastsat i artikel 3 og 4 direktiv 79/1072/EØF – forenelighed henset til samme direktivs artikel 6 – direkte virkning af artikel 3 og 4 i direktiv 79/1072/EØF

Tidligere dokument: C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading) - Dom

Dom C-424/12 Fatorie
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Oradea (Rumænien) – fortolkning af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fortabelse af retten til momsfradrag med henvisning til den manglende angivelse heraf på fakturaen inden for rammerne af ordningen med omvendt betalingspligt – princippet om retssikkerhed – beslutning, hvorved det pålægges at betale det momsbeløb, der er fejlagtigt fratrukket, samt renter, morarenter og bøder, når der foreligger en endelig beslutning, der anerkender fradragsretten – princippet om afgiftsneutralitet – betaling af moms, der af tredjemand er fejlagtigt angivet på en faktura – manglende intervention fra afgiftsmyndighedernes side med henblik på rettelse af fakturaen og manglende adgang til efterfølgende berigtigelse

Tidligere dokument: C-424/12 Fatorie - Dom

Dom C-613/12 Helm Düngemittel
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 20 i protokol 4 til Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, som ændret ved Associeringsrådet EU-Egypten afgørelse 1/2006 af 17. februar 2006 – erstatningsvarecertifikat, der udstedes efterfølgende, når varerne ikke længere befinder sig under de udstedende toldmyndigheders kontrol

Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Ny sag
Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Dom

Dom C-2/13 Humeau Beaupreau
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Cour de cassation (Frankrig) – fortolkning af den almindelige tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur og punkt 7 i de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system – den fælles toldtarif – tariferingen – den kombinerede nomenklatur – skofremstillingsproces – samlefunktioner eller bearbejdninger for at kunne indgå i den færdige vare

Tidligere dokument: C-2/13 Humeau Beaupreau - Ny sag

Dom C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Højesteret (Danmark) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, af artikel 5, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, af artikel 9, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker, og af artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – privatperson, der har bopæl i en medlemsstat, og som på en internetside fra en sælger fra et tredjeland har købt et varemærkeforfalsket ur til private formål – myndighederne i den nævnte medlemsstats tilbageholdelse af det nævnte ur, der er blevet sendt til køberen som postpakke, og suspension af frigivelsen af uret

Tidligere dokument: C-98/13 Blomqvist - Ny sag
Tidligere dokument: C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist - Dom

Dom T-81/12 Beco mod Kommissionen
Dato: 12-02-2014
Handelspolitik

Annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 9112 endelig af 13. december 2011 om afvisning af en anmodning om tilbagebetaling af antidumpingtold opkrævet på import af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan

Tidligere dokument: T-81/12 Beco mod Kommissionen - Dom

Dom C-18/13 MAKS PEN
Dato: 13-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 63, artikel 178, stk. 1, litra a), artikel 226, stk. 1, nr. 6) samt af artikel 242 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »afgiftsunddragelse« – angivelse på fakturaen udstedt af en virksomhed, der ikke råder over det personale, de anlæg og de aktiver, der er nødvendige for at levere ydelsen – mangel på regnskabsmæssigt bevis – udarbejdelse af falske dokumenter for at begrunde gennemførelsen af ydelsen – den nationale rets forpligtelse til ex officio at fastslå afgiftsunddragelse – fradragsretten betinget af faktisk erlæggelse af en ydelse – krav om overholdelse af internationale regnskabsnormer for at opfylde behovet for en regnskabsførelse, der er tilstrækkelig detaljeret til at gøre det muligt at kontrollere fradragsretten – nødvendigheden af eventuelt at påføre fakturaerne oplysninger om den faktiske erlæggelse af tjenesteydelsen – national lovgivning, hvorefter tjenesteydelsen anses for erlagt på tidspunktet for opfyldelsen af de nødvendige betingelser for anerkendelse af indtægten fra nævnte ydelse i overensstemmelse med den relevante lovgivning

Tidligere dokument: C-18/13 „MAKS PEN“ - Ny sag
Tidligere dokument: C-18/13 MAKS PEN - Dom

Indstilling C-480/12 X
Dato: 13-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-480/12 X - Dom

Dom C-82/12 Transportes Jordi Besora
Dato: 27-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) – fortolkning af artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – mineralolier – særlig afgift på detailsalg af visse kulbrinter – andre indirekte afgifter end dem, som tjener specifikke formål – afgift, der tjener et formål, som kan opnås ved en anden harmoniseret afgift – afgift, der er indført samtidig med overførsel af visse beføjelser til regioner, og som delvist har til formål at dække regionernes udgifter forbundet med disse nye beføjelser – rent budgetmæssigt formål

Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Indstilling
Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Dom
Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Ny sag

Dom C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz
Dato: 27-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 98, stk. 1, sammenholdt med kategori 5 i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, og artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, sammenholdt med kategori 5 i bilag H til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, med senere ændringer – princippet om neutralitet – en medlemsstats retsforskrifter der fastsætter en momsmæssig forskellig behandling af tjenesteydelser, der ud fra forbrugerens synspunkt er identiske og opfylder samme behov – forskellig behandling af befordring af syge personer med taxi og befordring med udlejningsbil med chauffør

Tidligere dokument: C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz - Dom

Dom C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia
Dato: 27-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Augstakas tiesas Senats (Letland) – fortolkning af artikel 70, stk. 1, første afsnit, og artikel 78, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – anvendelse af resultaterne af en undersøgelse af en del af de varer, der er omfattet af en toldangivelse, til identiske varer, der er omfattet af andre angivelser – toldmyndighedernes accept af en sådan praksis – efterfølgende kontrol – udstrækning af resultaterne af undersøgelserne til angivelser, der ikke længere kan verificeres

Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Indstilling
Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Dom

Indstilling C-374/12 Valimar
Dato: 27-02-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Varhoven administrativen sad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 2, stk. 8 og 9, og artikel 11, stk. 9 og 10, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab – disse bestemmelsers forrang for institutionernes implicitte beføjelser i medfør af samme forordnings artikel 11, stk. 3, såfremt der ikke er sket ændring af omstændighederne – fastsættelse af eksportprisen – Kommissionens forpligtelser – gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1279/2007 af 30. oktober 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Russiske Føderation og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Thailand og Tyrkiet, for så vidt som den indfører individuelle antidumpingforanstaltninger angående importen af kabler og tovværk af stål, der er produceret af selskabet Severstal-Metiz

Tidligere dokument: C-374/12 Valimar - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/12 Valimar - Dom

Dom C-601/12 P Ningbo Yonghong Fasteners mod Rådet
Dato: 27-02-2014
Handelspolitik

Appel af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 10. oktober 2012 i sag T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd mod Rådet, hvorved Retten ikke gav medhold i en påstand om delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina


Nye sager for domstolen

C-21/14 P - Kommissionen mod Rusal Armenal

Kommissionen har gjort gældende, at den appellerede dom bør ophæves af følgende grunde:

For det første har Retten dømt ud over det af parterne påståede (ultra petita).

For det andet har Retten fejlfortolket artikel 2, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 1 , i den version, der var gældende ved vedtagelsen af den anfægtede forordning, og fællesskabslovgivers hensigt, som omhandlet ...


Indstillinger
C-583/12 Sintax Trading

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Generaladvokatens indstilling:

– Artikel 13, stk. 1, i Rådet forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at medlemsstaterne giver toldmyndighederne beføjelse til at gennemføre den i bestemmelsen omhandlede procedure, på betingelse af, at nævnte beføjelse er udtrykkeligt fastsat i national ret, at toldmyndighederne handler på en måde, som sikrer deres uafhængighed og upartiskhed, at retten til kontradiktion overholdes, og at der gives mulighed for domstolskontrol.

– Artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 1383/2003 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at medlemsstaterne giver mulighed for, at toldmyndighederne også formelt selv indleder i den bestemmelsen omhandlede procedure.


Domme
T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet

Sagen omhandler:

Delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 926/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Domstolens dom:

Dumping – import af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Kina – konstatering af en trussel om skade – artikel 3, stk. 9, og artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 [nu artikel 3, stk. 9, og artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009]


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets ændringer af 15. januar 2014 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger, kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndighederne, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstaterne og definitionen af statistisk værdi (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0457/2013).  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2015.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 6, i lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)  

Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 13 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lovkommission om revision af skattekontrolloven.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at modernisere skattekontrolloven, til skatteministeren

L 103 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 21. januar 2014

Bilag 7

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 87

Oversigt over telefoniske og elektroniske henvendelser til SKAT for perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2013

Bilag 90

Samlenotat for de sager på rådsmødet (ECOFIN) den 28. januar 2014, som er relevante for Skatteudvalget
Følgebrev SAU vedr ECOFIN den 28. januar 2014
Samlenotat til SAU til ECOFIN 28 januar 2014

Bilag 91

Skatteministeriets samlenotat vedrørende forslag om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, KOM (2012) 0164
SKMs samlenotat vedr. forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat
samlenotat-1 [DOK33125352]

Spørgsmål og svar

Spm. 164

Spm. om at oplyse status for regeringens planer om en provenuneutral omlægning af bilafgifterne, så afgifterne i højere grad bliver teknologibaserede ...
FT alm del med spørger spm 164 DOK32255241X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 165

Spm. om regeringen i forbindelse med en kommende omlægning af bilafgifterne vil tilgodese biler med en høj grad af sikkerhed med en relativt lavere af...
Udvalgsspørgsmål.pdf
FT alm del med spørger spm 165 DOK32256918X  Svar  

Spm. 200

Spm. om, hvorvidt ministeren er enig i, at en normalisering af elafgiften for forlystelsesparker gennem en delvis ophævelse af bilag 1 til elafgiftslo...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU almdel spm 200 DOK35524585X  Svar  

Spm. 201

Spm. om, hvad ministeren mener med, at det "ikke (vurderes) hensigtsmæssigt delvist at ophæve bilag 1 i elafgiftsloven", til skatteministeren
Foreløbigt svar SAU almdel spm 201 DOK35525533X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 202

Spm. om energibeskatningsdirektivets krav til en minimumsafgiftssats, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU almdel spm 202 DOK35526041X  Svar  

Spm. 203

Spm. om en normalisering af forlystelsesparkernes elafgift gennem en delvis ophævelse af bilag 1 ikke vil stride mod EU's statsstøtteregler, til skatt...
Foreløbigt svar SAU almdel spm 203 DOK35526180X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 204

Spm. om det ikke er rimeligt, at forlystelsesparker bliver sidestillet med andre væsentlige eksporterhverv, når det gælder beskatningen af deres elfor...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU almdel spm 204 DOK35526541X  Svar  

Spm. 205

Spm. om, hvornår den danske regering senest skal anmelde og have Europakommissionens statsstøttegodkendelse af de nuværende elafgiftsregler, til skatt...
Foreløbigt svar SAU almdel spm 205 DOK35526755X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 206

MFU spm. om, hvordan køberen af en erhvervsejendom sikres adgang til korrekt skødestempling, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar - SAU 206 alm del (26022014)  Svar  

Spm. 213

Spm. om talepapir fra samrådet den 23. januar 2014 om (automatspillebranchen), jf. samrådsspørgsmål O-Q, til skatteministeren
Besvarelse af SAU alm. del spørgsmål 213 [DOK33383152]
Talepapir spørgsmål Q [DOK33383761]
Talepapir spørgsmål O og P [DOK33383685]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 214

Spm. om talepapir fra samrådet den 23. januar 2014 om (automatspillebranchen), jf. samrådsspørgsmål O-Q, til finansministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 214
talepapir  Svar  

Spm. 215

Spm. om kommentar til materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 23. januar 2014 fra Norddjurs Kommune vedrørende omstruktureringer i ...
SAU 215
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 834

Hvilket provenu refereres der til, når man i regeringsgrundlaget taler om provenuneutral omlægning af afgifterne på personbiler?  Svar  

Spm. S 835

Mener ministeren, at bilister samlet set skal betale mere i registreringsafgift, end de gør i dag?  Svar  

Spm. S 836

Vil ministeren forholde sig til, at det faktiske provenu fra bilsalget i 2014 afviger negativt med ca. 7 mia. kr. fra det strukturelle niveau på ca. 2...  Svar  

Spm. S 837

Mener ministeren, at et strukturelt provenu på 21,5 mia. kr. giver et retvisende billede af statens indtægter på registreringsafgiften?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse