MomsMail 2014, uge 19

Kære læser !

Danmark ud af krisen - regeringens nye vækstpakke - er ikke unaturligt omdrejningspunktet for artiklerne i denne uges MomsMail. Ud over artiklerne bringer vi i denne uge en hel del bindende svar, domme, afgørelser og en enkelt indstilling fra EU-Domstolen. Vi slutter som sædvanligt med en længere række dokumenter fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen 2014/10
Satser og beløbsgrænser 2014
Nyt udspil til Vækstpakke 2014Konsekvenserne på moms-, skatte- og afgiftsområdet
SkatteNyt 6
Nye momsregler for bl.a. mobiltelefoner og bærbare pc’er får konsekvenser for en række ikke-momsregistrerede skoler og uddannelsesinstitutioner
Momskompensation, fradrag for gaver iht. ligningslovens § 8 A
Danmark helt ud af krisen - Virksomheder i vækst – maj 2014

Styresignaler
Skibsreparationer mv. - momsfritagelse - underleverandører - ændring af praksis - styresignal
Afgift af skadesforsikringer - praksis vedrørende afgiftsfritagelse for kreditforsikringer - styresignal

Bindende svar
Momsfritaget forvaltning af investeringsselskab
Momsfritagelse for formueforvaltningsydelser, låneformidlingsydelser og beregningsmetoden for lønsumsafgift
Momsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre ændringer af byggeriet
Momspligt af konverteringsret på fast ejendom

Domme
Momskompensation - beregningsgrundlag - basisår
Affaldsafgift - gipspapir - deponering - registreringspligt

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 20
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen 2014/10

I denne udgave:

  • SKAT foreslår nyt skattekort til 300.000 personer
  • Alle velgørende organisationer skal godkendes på ny hos SKAT
  • Momsfradrag for varebiler udenfor virksomhedsordningen
  • Lægers skatteforhold


Deloitte

Nyt udspil til Vækstpakke 2014Konsekvenserne på moms-, skatte- og afgiftsområdet

Regeringen har den 8. maj fremlagt deres nye vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen - virksom-heder i vækst”. Vi ser nærmere på konsekvenserne af vækstpakken inden for moms-, skatte- og afgiftsområdet.


PwC

Nye momsregler for bl.a. mobiltelefoner og bærbare pc’er får konsekvenser for en række ikke-momsregistrerede skoler og uddannelsesinstitutioner

Nye momsregler for bl.a. mobiltelefoner kan betyde, at en række ikke-momsregistrerede enheder (herunder skoler og uddannelsesinstitutioner) skal momsregistreres og betale finansieringsbidrag.


RSM plus

Momskompensation, fradrag for gaver iht. ligningslovens § 8 A

Opfølgning på nyhedsbrev nr. 21 april 2014 vedr. ikrafttrædelse mv. Overgangen til de ændrede regler om godkendelse efter ligningslovens § 8 A i bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014 kan give usikkerheder. SKAT oplyser, at ca. 1.200 godkendte institutioner, foreninger m.fl. er berørt, dvs. alle godkendelser af fradragsret for gavegivere skal følge det nye regelsæt også selv om området for momskompensation ikke anvendes.


RSM plus

Danmark helt ud af krisen - Virksomheder i vækst – maj 2014

Regeringen har 8. maj 2014 fremlagt et initiativ ”Vækstpakke 2014” med i alt 89 konkrete forslag, som skal løfte velstanden og forbedre virksomhedernes vilkår. Initiativerne fordeler sig på fire indsatsområder. Vi oplister i hovedtræk de emner inden for skatter, moms og afgifter, som normalt vil påkalde sig størst interesse for vores kunder m.fl.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Skibsreparationer mv. - momsfritagelse - underleverandører - ændring af praksis - styresignal

SKM2014.330.SR

Vedrører: Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7

Det har hidtil været praksis ved skibsreparationer mv., at leverancer fra underleverandører har været omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, når underleverandøren udfører arbejdet på selve skibet eller dets faste udstyr. Ved SKM2011.732.LSR ændres praksis, således at underleverandører i alle tilfælde vil skulle betale moms efter de almindelige regler. Selvom et arbejde udføres på selve skibet eller dets faste udstyr, vil dette ikke være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, når arbejdet udføres af en underleverandør.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Afgift af skadesforsikringer - praksis vedrørende afgiftsfritagelse for kreditforsikringer - styresignal

SKM2014.315.SKAT

Vedrører: Skadesforsikringsafgiftsloven § 4, nr. 4.

SKAT præciserer anvendelsesområdet for fritagelsen for afgift af kreditforsikringer


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritaget forvaltning af investeringsselskab

SKM2014.329.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra g

Skatterådet bekræfter, at ydelser leveret af et administrationsselskab til et investeringsselskab kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f. Der er herved henset til, at investeringsselskabet opfylder betingelserne om, at selskabet skal have til formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer og/eller i andre likvide finansielle aktiver af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden eller en vis videre kreds, samt at der gives investorkunden en spredning af sin risiko.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse for formueforvaltningsydelser, låneformidlingsydelser og beregningsmetoden for lønsumsafgift

SKM2014.323.SR

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1 og Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-f. Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 2, nr. 1.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers aktiviteter samlet set er fritaget for moms efter reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-f. Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at alle spørgers aktiviteter i form af formueforvaltning er fritaget for moms. Derimod bekræfter Skatterådet, at spørgers aktiviteter med lånformidling og rådgivning herom er fritaget for moms. Ligesom det bekræftes, at det ikke har betydning for besvarelsen af spørgsmålene om ydelserne leveres til juridiske eller fysiske personer. Endelig bekræfter Skatterådet, at selskabet ved beregning af lønsumsafgift skal anvende metode 2, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre ændringer af byggeriet

SKM2014.322.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Skatterådet bekræfter, at overdragelserne af et byggeprojekt bestående af en grund med påbegyndte byggerier af 3 boligblokke ikke omfattes af momspligten indført ved lov nr. 520 af 12. juni 2009. Rådet har herved henset til, at støbningen af fundamenterne er påbegyndt inden den 1. januar 2011, samt at de planlagte ændringer af byggerierne, som man har opnået byggetilladelse til i december 2010, ikke er af en sådan karakter, at byggerierne vil skulle vurderes på ny i momsmæssig henseende ved genoptagelsen af byggeriet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt af konverteringsret på fast ejendom

SKM2014.317.SR

Vedrører: Momsloven § 3, stk. 1, § 4, § 13, stk. 1, nr. 9, og § 13, stk. 1, nr. 11, litra e

Spørger har ændret et erhvervsareal til boligareal og har derved opnået en konverteringsret, som er solgt til tredjemand. Skatterådet bekræfter, at selskabet ikke skal betale moms ved salg af en konverteringsret, der giver ret til ændring af et boligareal til erhvervsareal, når konverteringsretten er opstået som følge af selskabets ændring af et momsfrit erhvervslejemål/areal til boligareal. Skatterådet bekræfter, at selskabet heller ikke skal betale moms ved salg af en konteringsret, når konverteringsretten er opstået som følge af selskabets ændring af et momspligtigt erhvervslejemål/areal til boligareal. Det forudsættes ved svaret, at den ejendom, som danner grundlag for konverteringsretten, ikke er en ny bygning eller byggegrund


Indholdsfortegnelse 

Dom: Momskompensation - beregningsgrundlag - basisår

SKM2014.334.BR

Vedrører: Momskompensationsbekendtgørelsen § 1, stk.5 (dagældende)

Sagen angik, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til at udeholde udgifter til købsmoms afholdt i 2009 fra opgørelsen af grundlaget til brug ved beregningen af momskompensation for sagsøgeren.

Retten fandt efter ordlyden af den dagældende momskompensationsbekendtgørelses § 1, stk. 5, at der ikke var hjemmel til at udeholde udgifter afholdt i 2009 fra opgørelsen af grundlaget til brug ved beregningen af momskompensation for sagsøgeren. Det af sagsøgeren anførte om bestemmelsens formål kunne ikke føre til et andet resultat. 2009 var beregnet basisår for sagsøgeren som udgangspunkt for beregningen af momskompensation for de følgende år. Sagsøgerens ekstraordinære udgifter til renovering af kirkebygningen i 2009 kunne ikke holdes uden for beregningsgrundlaget for momskompensationen for sagsøgeren for de efterfølgende år.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Affaldsafgift - gipspapir - deponering - registreringspligt

SKM2014.321.BR

Vedrører: Affalds- og råstofafgiftsloven § 9, § 11 og § 12

Sagsøgeren - en større landbrugsejendom med betydelige landbrugsarealer - blev anset for registreringspligtig i henhold til affaldsafgiftslovens § 11, idet godset over en periode på 5 år mod betaling havde modtaget større mængder gipspapiraffald, der var opstået som et restprodukt fra en gips-genindvindingsvirksomhed, til deponering hos sagsøgeren. Affaldet var derfor afgiftspligtigt, jf. lovens § 9. Sagsøgeren havde ikke tilladelse til at kompostere affaldet i sit miljøgodkendte komposteringsanlæg, der alene var godkendt til at kompostere kommunalt have-og parkaffald og slam fra ...1 Kommune. Sagsøgeren havde i stedet udbragt gipspapiraffaldet på sine marker uden at have fået tilladelse hertil fra ...2 Kommune i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19. Affaldet opfyldte ikke betingelserne for at blive anset for et homogent biprodukt i henhold til de dagældende affaldsbekendtgørelser, som var undtaget fra den kommunale anvisningspligt, og affaldet var endvidere ikke omfattet af bilaget til slambekendtgørelsen over materialer og stoffer, som kan udbringes på landbrugsjord uden tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0220857
Momsfradrag - bespisning
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet en anmodning om tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning af ansatte og VIP-gæster/potentielle kunder. Landsskatteretten godkender fradra for bespisning af VIP-gæster, men ikke for bespisning af eget personale, frivillige mv.
Afsagt: 11-03-2014

Journalnr: 12/0214200
Momsfradrag - opførelse af bygning, ikke frivilligt registreret
Sagen drejer sig om, at SKAT har nægtet fradrag for selskabets opførsel af en bygning, som følge af at selskabet ikke har været frivilligt registreret efter momslovens § 51, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2014

Journalnr: 12/0190407
Tvungen afmeldelse fra momsregistrering - reguleringsforpligtelse
Klagen skyldes, at SKAT har afmeldt klagerens virksomhed fra momsregistrering. Herunder er der opgjort en reguleringsforpligtelse, jf. momslovens §§ 43 og 44. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, dog med en mindre nedsættelse af beløbet.
Afsagt: 11-03-2014

Journalnr: 13/4930822
Efteropkrævning af registreringsafgift
SKAT har afkrævet klageren en registreringsafgift , idet det er SKATs opfattelse, at køretøjet er anvendt i strid med forudsætningerne for afgiftsfritagelse i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, og derfor skal pålægges registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2014

Journalnr: 12/0189748
Godtgørelse af tinglysningsafgift
SKAT har givet afslag på anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift. Landsskatteretten pålægger SKAT at yde godtgørelse.
Afsagt: 31-03-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-05-2014 - 10-06-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-219/13 K
Dato: 14-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Tidligere dokument: C-219/13 K - Ny sag
Tidligere dokument: C-219/13 K - Indstilling
Tidligere dokument: C-219/13 K - Dom

Dom C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi
Dato: 15-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Kúria (Ungarn) – fortolkning af artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – spørgsmål om foreneligheden med direktivet af en national lovgivning, som ikke foreskriver mulighed for berigtigelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af, at en kontrakt ikke gennemføres

Tidligere dokument: C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi - Ny sag
Tidligere dokument: C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi - Dom

Indstilling C-605/12 Welmory
Dato: 15-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Naczelny Sad Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »fast forretningssted« – tjenesteydelser, der leveres af et selskab A, der har hjemsted i en medlemsstat, til et selskab B, der har hjemsted i en anden medlemsstat – selskab B benyttelse af selskabs A’s infrastruktur med henblik på disse tjenesteydelser – hensyntagen til det sted, hvor selskab A har hjemsted

Tidligere dokument: C-605/12 Welmory Sp - Ny sag
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Indstilling
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Dom

Dom C-480/12 X
Dato: 15-05-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-480/12 X - Dom

Dom C-297/13 Data I mod O
Dato: 15-05-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht München (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001, forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002, forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003, og forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004, og navnlig bilag XVI, bestemmelse 4, litra a) og b) – tarifering af dele og tilbehør (motorer, generatorer, lasere, kabler og varmeforseglere) til brug for programmeringssystemer i pos. 8473 – eventuel forrang for denne position i forhold til de øvrige positioner i kapitel 84 og 85

Tidligere dokument: C-297/13 Data I mod O - Ny sag
Tidligere dokument: C-297/13 Data I mod O - Dom

Indstilling C-426/12 X
Dato: 22-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) – fortolkning af artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – udelukkelse af energiprodukter med dobbelt anvendelse – begreb

Tidligere dokument: C-426/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-426/12 X - Dom

Dom T-633/11 Guangdong Kito Ceramics m.fl. mod Rådet
Dato: 22-05-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 af 12. september 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Dom C-461/12 Granton Advertising
Dato: 12-06-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Nederlandene – fortolkning af artikel artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 5), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 135, stk. 1, litra d) og f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelser fastsat i sjette direktiv – fritagelse for transaktioner vedrørende de adkomstbeviser, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5), og transaktioner vedrørende i handelsforhold benyttede dokumenter, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) – begrebet »andre adkomstbeviser« og »andre i handelsforhold benyttede dokumenter« – kort, der leveres mod betaling, og som giver ret til nedslag i prisen ved køb foretaget hos de selskaber, der er nævnt på kortet, og som kan benyttes af andre personer

Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Indstilling
Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Dom

Dom C-75/13 SEK Zollagentur
Dato: 12-06-2014
Toldunion

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 50 og artikel 230, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – den omstændighed at en vare, der kan pålægges told ved indførsel, ikke frembydes til toldbehandling – vare anmeldt under en procedure for ekstern forsendelse – situation, hvor varen ikke ledsages af det tilsvarende dokument under den godkendte transport – toldskyldens opståen

Tidligere dokument: C-75/13 SEK Zollagentur - Ny sag
Tidligere dokument: C-75/13 SEK Zollagentur - Dom

Dom C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas
Dato: 12-06-2014
Toldunion

Præjudiciel – Administrativen sad-Burgas (Bulgarien) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, der ændrer bilag I i forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif – tarifering af varer – fyringsolie, bestemt til behandling ved en bestemt proces – fortolkning af position 2707 og 2710 i den kombinerede nomenklatur – metoden til bestemmelse af definitionen på aromatiske bestanddele – begrebet »ikke-aromatiske bestanddele« og »ikke-aromatiske kulbrinter« – forbindelsen mellem den kombinerede nomenklatur og det harmoniserede system

Tidligere dokument: C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas - Ny sag
Tidligere dokument: C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas - Dom


Indstillinger
C-7/13 Skandia America Corporation

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, artikel 11 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsgruppe – et selskab med hjemsted i et tredjeland, der har en filial i en medlemsstat, som indgår i en momsgruppe i medlemsstaten – afgiftspligt eller ej for de tjenesteydelser, som hovedselskabet har leveret til filialen – fakturering for de af hovedselskabet til filialen leverede tjenesteydelser ved interne fakturaer med henblik på en korrekt fordeling af omkostningerne mellem de to enheder

Generaladvokatens indstilling:

– Principalt
1) Artikel 11 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en filial af et selskab, der er etableret i henhold til lovgivningen i et tredjeland, ikke uafhængigt af dette selskab kan optages i en sammenslutning af flere virksomheder, som betragtes som én samlet afgiftsmæssig person i forbindelse med merværdiafgift, i den medlemsstat, hvor filialen er etableret. Levering af ydelser, der har fundet sted mellem hovedforretningssted og filialen, udgør ikke merværdiafgiftspligtige transaktioner i modsætning til levering af ydelser, der har fundet sted mellem filialen og dens kunder, uanset om de er medlemmer af denne sammenslutning eller ej.

– Subsidiært
2) Artikel 196 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at når hovedforretningsstedet for et selskab, der er etableret i et tredjeland, er en afgiftspligtig leverandør, der ikke er etableret i den medlemsstat, hvor det har en filial, skal aftageren af ydelserne, dvs. den sammenslutning af flere virksomheder, som betragtes som én samlet afgiftsmæssig person i forbindelse med merværdiafgift, som denne filial deltager i, pålægges afgift for så vidt angår de omhandlede ydelser i overensstemmelse med direktivets artikel 56.


C-219/13 K

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 98, stk. 2, første afsnit, i og bilag III, nr. 6, til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som affattet ved Rådets direktiv 2009/47/EF af 5. maj 2009, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat merværdiafgiftsats på trykte bøger, mens den almindelige merværdiafgiftsats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD’er, CD-rom’er eller USB-nøgler, forudsat at sidstnævnte ud fra denne medlemsstats gennemsnitsforbrugers synspunkt ikke svarer til de førstnævnte, idet de ikke opfylder samme behov hos forbrugeren, hvilket den forelæggende ret skal vurdere.

Besvarelsen afhænger ikke af, om en bog er beregnet til at skulle læses eller høres (lydbog), om der for så vidt angår en bog på CD eller CD-rom, USB-nøgle eller et andet tilsvarende fysisk medium eller en lydbog findes en trykt bog af samme indhold, eller at der med hensyn til en bog på et andet fysisk medium end papir kan benyttes tekniske egenskaber ved dette medium, f.eks. søgefunktioner.


C-605/12 Welmory

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Naczelny Sad Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »fast forretningssted« – tjenesteydelser, der leveres af et selskab A, der har hjemsted i en medlemsstat, til et selskab B, der har hjemsted i en anden medlemsstat – selskab B benyttelse af selskabs A’s infrastruktur med henblik på disse tjenesteydelser – hensyntagen til det sted, hvor selskab A har hjemsted

Generaladvokatens indstilling:

Forudsætningen for et fast forretningssted som omhandlet i artikel 44, andet punktum, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem som ændret ved direktiv 2008/8/EF er et forretningssted, der kendetegnes ved en tilstrækkelig permanent karakter og passende struktur med hensyn til de menneskelige og tekniske ressourcer, således at det kan modtage og anvende de ydelser, som dette forretningssted får leveret, til egne formål. Det kræves i så henseende ikke, at forretningsstedet har egne menneskelige og tekniske ressourcer, såfremt de eksterne ressourcer står til rådighed for forretningsstedet på samme måde som forretningsstedets egne.


Domme
C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Kúria (Ungarn) – fortolkning af artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – spørgsmål om foreneligheden med direktivet af en national lovgivning, som ikke foreskriver mulighed for berigtigelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af, at en kontrakt ikke gennemføres

Domstolens dom:

1) Bestemmelserne i artikel 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national bestemmelse, som ikke fastsætter nedsættelse af grundlaget for merværdiafgiften i tilfælde af ikke-betaling af prisen, hvis den i denne artikels stk. 2 fastsatte undtagelse finder anvendelse. Denne opregning bør imidlertid i så fald dække alle de andre tilfælde i medfør af samme artikels stk. 1, hvor den afgiftspligtige efter indgåelsen af aftalen om en transaktion ikke opnår en del af modydelsen eller denne overhovedet, hvilket det tilkommer den nationale ret at undersøge.

2) Afgiftspligtige kan påberåbe sig artikel 90, stk. 1, i direktiv 2006/112 over for medlemsstaten for de nationale retter for at opnå nedsættelse af deres grundlag for merværdiafgiften. Selv om medlemsstaterne kan fastsætte, at udøvelsen af retten til nedsættelse af et sådant afgiftsgrundlag er underlagt opfyldelsen af visse formkrav, der bl.a. gør det muligt at bevise, at den afgiftspligtige definitivt ikke har modtaget en del af eller hele modydelsen efter, at transaktion har fundet sted, og at denne kan påberåbe sig et af de tilfælde, der er nævnt i artikel 90, stk. 1, i direktiv 2006/112, bør de foranstaltninger, som dermed vedtages, ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at bevise dette, hvilket det tilkommer den nationale ret at undersøge.


C-480/12 X

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Domstolens dom:

1) Artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005, sammenholdt med artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2913/92, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2002 af 11. marts 2002, skal fortolkes således, at den blotte overskridelse af den frembydelsesfrist, der er fastsat i henhold til artikel 356, stk. 1, i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 444/2002, ikke fører til, at der opstår toldskyld på grund af de omhandlede varers unddragelse af toldtilsynet som omhandlet i artikel 203 i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 648/2005, men til en toldskyld på grundlag af sidstnævnte forordnings artikel 204, og at det ikke er nødvendigt, at de berørte med henblik på, at toldskylden kan opstå i henhold til denne artikel 204, skal oplyse toldmyndighederne om årsagerne til overskridelsen af den frist, der er fastsat i henhold til artikel 356 i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 444/2002, eller om, hvor de omhandlede varer befandt sig i den periode, der er forløbet mellem udløbet af denne frist og tidspunktet for varernes faktiske frembydelse for bestemmelsestoldstedet.

2) Artikel 7, stk. 3, første afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 2004/66/EF af 26. april 2004, skal fortolkes således, at der skal betales merværdiafgift, såfremt de omhandlede varer er ophørt med at være dækket af en af de toldordninger, der er omhandlet i artiklen, selv hvis toldskylden er opstået udelukkende på grundlag af artikel 204 i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 648/2005.

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling


C-297/13 Data I mod O

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Finanzgericht München (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001, forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002, forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003, og forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004, og navnlig bilag XVI, bestemmelse 4, litra a) og b) – tarifering af dele og tilbehør (motorer, generatorer, lasere, kabler og varmeforseglere) til brug for programmeringssystemer i pos. 8473 – eventuel forrang for denne position i forhold til de øvrige positioner i kapitel 84 og 85

Domstolens dom:

Bestemmelse 2, litra a), i afsnit XVI i den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif) i de affattelser, der successivt følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001, (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002, (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003 og (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004 skal fortolkes således, at en vare, der både kan tariferes i denne nomenklaturs pos. 8473 som del til en maskine henhørende under nævnte nomenklaturs pos. 8471, og i samme nomenklaturs pos. 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 eller 8544 som selvstændig vare, som sådan skal tariferes i en af de sidstnævnte positioner i forhold til sine egne karakteristika.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 8906 2014 INIT RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse, hvad angår Republikken Moldovas anmodning om at blive kontraherende part i denne konvention

ST 8908 2014 INIT RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse, vedrørende vedtagelse af udvalgets forretningsorden

ST 9379 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitetIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 

Nyt fra Kommissionen

EU Council of Ministers discussed the Parent-Subsidiary Directive and the Financial Transaction Tax  

VAT: Event on 9 September 2014 in Warsaw to inform businesses about the new 2015 VAT rules and the MOSS (Mini One Stop Shop)

 

Nyt fra Parlamentet

Intra-EU trade in tobacco products  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Rapport

Referat fra møde i Momskontaktudvalget den 3. marts 2014

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Fremtidig udsendelse af Importspecifikationer


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 153 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om status for den problemstilling, at internetbaserede virksomheder som f.eks. Google flytter indkomster fra salg af reklamer og andre ydelser i Danmark til skattely, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om regler vedrørende flytning af indkomster fra salg i et land til et andet land, til skatteministeren

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 7. maj 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om en beregning af, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have, såfremt pendlere, der er bosat i regeringens ny kategoriserede område 4 - landdistrikter længere væk fra de største byer - alle kan få det særlige befordringsfradrag, der forlænges, jf. L171, til skatteministeren

Svar på spm 3 - L 171 DOK45491489X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Almindelig del

Bilag

Bilag 179

Grund- og nærhedsnotat vedrørende anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne, KOM (2013)0796

Spørgsmål og svar

Spm. 432

Spm. om at redegøre for reglerne for håndtering af olie i transit, til skatteministeren  Svar  

Spm. 433

Spm. om at redegøre for Skatteministeriets praksis for kontrol med og eventuelt tildeling af bøder i forbindelse med håndtering og oplagring af olie i...   Svar  

Spm. 434

Spm. om at oplyse antallet af bøder tildelt olie- og søfartsselskaber i forbindelse med håndtering af olie i transit i årene 2011, 2012 og 2013, til s...   Svar  

Spm. 435

Spm. om det er ministerens holdning, at bødestørrelser skal reflektere, om der ved en forseelse er tale om en utilsigtet menneskelig fejl eller om der...   Svar  

Spm. 451

MFU spm. om forventningerne til udviklingen i reklamemængder stk., vægt og heraf følgende forventet indtægt til staten ved reklameafgiftens indførelse...   Svar  

Spm. 452

MFU spm. om, hvorfor taxivognmænd ikke skal momsregistreres ved kørsel med pakker, når de samlede momspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 krone...   Svar  

Spm. 453

MFU spm. om, hvordan det kontrolleres, at de samlede momspligtige leverancer ved taxivognmænds kørsel med pakker ikke overstiger 50.000 kroner, til sk...   Svar  

Spm. 454

MFU spm. om det er rimeligt, at taxivognmænd fritages for moms ved kørsel med pakker indtil en årlig omsætning på 50.000 kroner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 456

Spm. om, hvorfor det ikke skulle være relevant at returnere stempelmærker f.eks. taget i betragtning, at nye skal påsættes ved afgiftsstigninger, jf. ...   Svar  

Spm. 458

Spm. om at redegøre for mulighederne for at åbne op for at hjælpe danske virksomheder, der er i klemme pga. afgift på farligt affald, til skatteminist...   Svar  

Spm. 481

Spm. om talepapir til samrådsspørgsmål Å (skattespørgsmål på ECOFIN-rådsmødet den 6. maj 2014 og øvrige skattesager under det græske formandskab), til...   Svar  

Spm. 511

Spm. om der i besvarelsen af spm. 608 (2012-13) er indregnet en eventuel kompensation for landets brugtvognsforhandlere samt private, hvis biler som f...   Svar  

Spm. 512

Spm. om, hvordan man kan forvente den gennemsnitlige pris på brugte biler vil udvikle sig, hvis man afskaffer henholdsvis hele registreringsafgiften, ...   Svar  

Spm. 513

MFU spm. om vandafgiftsloven er i overensstemmelse med EU-reglerne, når en udenlandsk virksomhed, der betaler danske energiafgifter på vand, ikke er i...   Svar  

Spm. 514

MFU spm. om det er ministerens holdning, at SKATs praksis om at udelukke udenlandske virksomheders mulighed for at fradrage energiafgifter på vand er ...   Svar  

Spm. 517

Spm. om årsagen til, at ministeren endnu ikke har lukket det såkaldte momshul for magasiner trykt uden for EU, til skatteministeren  Svar  

Spm. 518

Spm. om, at det er et problem, at en uforholdsmæssigt stor del af de magasiner, som trykkes til det danske marked, bliver trykt i lande uden for EU fo...   Svar  

Spm. 519

Spm. om at gennemføre løsningen som Grafisk Arbejdsgiverforening og HK/Privat i samarbejde med Bladkompagniet A/S har præsenteret, til skatteministere...   Svar  

Spm. 520

Spm. om, hvilket provenu forventes at tilgå statskassen, hvis det såkaldte momshul for magasiner trykt uden for EU blev lukket, til skatteministeren  Svar  

Spm. 525

Spm. om, hvad det vil koste at sænke momsen på hotelophold til fem procent, til skatteministeren  Svar  

Spm. 531

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere lønsumsafgiften på aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., til skatteminist...   Svar  

Spm. 535

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste af afskaffe kaskoforsikringsafgiften på fritidsfartøjer, herunder virkningen deraf, til skatteministeren  Svar  

Spm. 537

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere de ændringer i rente- og betalingsreglerne, som blev indført med ændringen af registreringsafgifts...   Svar  

Spm. 538

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at tilbagerulle stigningerne i priserne på nummerplader og registreringer af køretøjer medført af lovforslag nr...   Svar  

Spm. 540

Spm. om, hvad det vil koste i mio. kr. at annullere afskaffelsen af godtgørelsen til synsvirksomheder for at registrere køretøjer samt justeringen af ...   Svar  

Spm. 542

Spm. om, hvad det vil koste i mio. kr. at annullere stigningen på afgiften på NOx, til skatteministeren  Svar  

Spm. 543

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere afgiftspålæggelsen på NOx på det udvidede antal energianlæg, som aftalt med finansloven for 2012, ...   Svar  

Spm. 544

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere præmieafgiften på skadesforsikringer, til skatteministeren  Svar  

Spm. 548

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at afskaffe reklameafgiften, til skatteministeren  Svar  

Spm. 551

Spm. om, hvad det vil koste statskassen i mio. kr., hvis registreringsafgiften på køretøjer reduceres, til skatteministeren  Svar  

Spm. 554

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at afskaffe forsyningssikkerhedsafgiften, til skatteministeren  Svar  

Spm. 556

Spm. om, hvad det vil koste i antal mio. kr. at afskaffe afgiften på demo- og leasing biler, som vedtaget af regeringen 10. maj 2012, til skatteminist...   Svar  

Spm. 557

Spm. om at vurdere udgiften ved at indføre en permanent toldkontrol i Danmark, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1466

Hvad synes ministeren om LO's forslag om en 3-årig suspension af stempel- og tinglysningsafgiften ved boligkøb i yderområder?  Svar  

Spm. S 1477

Mener ministeren, at det store antal forskellige skatter og afgifter, som en vognmandsvirksomhed skal holde styr på og betale, kan forenkles betydelig...  Svar  

Spm. S 1489

Mener ministeren, at den nye vækstplans forslag om at gennemføre en generel nedsættelse af PSO'en er i overensstemmelse med regeringsgrundlagets formu...  Svar  

Spm. S 1490

Er ministeren uenig i både den nuværende og tidligere klimaministers udtalelser om, at PSO'en kun har marginal betydning for de fleste danske virksomh...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse