MomsMail 2014, uge 10

Kære læser !

En uge, hvor debatten om moms på betalingsgebyrer fortsætter. Fra Folketinget bringer vi et svar (spm. 260) hvor Skatteministeren fastholder, at praksis er ændret fra og med 23. januar 2012 - og fra rådgivningsbranchen nogle forholdsvist kontante udmeldinger om SKATs information - eller rettere sagt, manglende information. Der er næppe tvivl om, at det sidste punktum ikke er sat i sagen.

I ugens løb har SKAT herudover præciseret, at ved beregningen af kostprisen ved opgørelsen af kantinemoms, skal rengøring i forbindelse med fremstilling af mad både parallelt med og efter tilberedningen, f.eks. rengøring af køkkenredskaber, køkkenborde mv., medregnes ved opgørelsen af momsgrundlaget. Udgifter, der vedrører spiselokale/frokoststue, skal fortsat ikke indgå i beregningen. Styresignalet er en præcisering af praksis - ikke en ændring.

Sidst er en dom fra EU-domstolen, der præciserer reglerne for returnering af varer, der forarbejdes i et andet EU-land end det land, hvor ejeren af varerne er hjemmehørende, også værd at fremhæve.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Betalingskortgebyrer er momspligtige
Endnu en skærpelse af hæftelsen for manglende registreringsafgift
Godtroende køber hæfter ikke for yderligere registreringsafgift
Skatterådet åbner op for planlægning
Ingen moms ved salg af 6 byggegrunde
International VAT Monitor: 1 - 2014
MomsNyt Marts 2014
Moms og betalingskortgebyr: SKAT tilsidesætter egne retningslinjer
Momsvejledning 2014
Momsregistrering af solcellevirksomhed
Moms - Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

SKAT-meddelelser
Liste over anerkendte flyselskaber

Styresignaler
Kantinemoms - opgørelse af kostprisen

Kendelser
Selskabs elforbrug til køling i produktionen anset som godtgørelsesberettiget

Domme
Registreringsafgift - fritagelse - statsinstitution

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 11
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
foreignHogstadomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Betalingskortgebyrer er momspligtige

Mange virksomheder opkræver et særskilt betalingskortgebyr, hvor der hidtil ikke er opkrævet moms af gebyret.


DELACOUR

Endnu en skærpelse af hæftelsen for manglende registreringsafgift

Landsskatteretten har i en endnu ikke offentliggjort afgørelse endnu engang strammet grebet om de registrerede virksomheders hæftelse for manglende registreringsafgift.


DELACOUR

Godtroende køber hæfter ikke for yderligere registreringsafgift

Køberen af en Maserati med falsk stelnummer hæftede ikke for manglende betaling af registreringsafgift.


DELACOUR

Skatterådet åbner op for planlægning

Skatterådet har i et nyere bindende svar slået fast, at et dansk selskab med den korrekte planlægning vil kunne levere ydelser til danske kunder uden moms.


DELACOUR

Ingen moms ved salg af 6 byggegrunde

SKAT har i et bindende svar godkendt, at et selskab, der havde købt en række byggegrunde, kunne videresælge grundene uden moms.


International VAT Monitor (IVM)

International VAT Monitor: 1 - 2014

I denne udgave:

  • Chargeability and Deduction of EU VAT
  • Taxation of B2C TBE Services under EU VAT from 2015
  • Postponed Accounting in the European Union
  • GST on Package Tours to Australia
  • Effective Economic Use of Services under Argentine IVA
  • Practical Information on European VAT
  • VAT NEWS
  • VAT CASE NOTES
  • ECJ VAT CASES


PwC

Moms og betalingskortgebyr: SKAT tilsidesætter egne retningslinjer

SKAT har tilsidesat egne retningslinjer ved ikke at udstede et styresignal i forbindelse med en ændring af dansk praksis. Ændringen er, at danske virksomheder skal betale moms af betalingskortgebyrer, når virksomhedens salg i øvrigt er momspligtigt. Det er vores vurdering, at SKAT skal udstede et korrigerende styresignal, der udskyder ikrafttrædelsen.


RSM plus

Momsregistrering af solcellevirksomhed

Det er nu igen muligt at momsregistrere en virksomhed der producerer el på et solcelleanlæg. Momsregistrering vil medføre mulighed for at få købsmomsen refunderet fra SKAT. Det vil være et tilskud til den samlede finansiering af anskaffelsen. 


RSM plus

Moms - Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Den 1. januar 2011 blev der indført moms på salg af rejser - Momspligten rammer ikke kun rejsebureauer eller lign., men også almindelige virksomheder og institutioner, som således i visse tilfælde skal opkræve moms i forbindelse med salg af rejser.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Liste over anerkendte flyselskaber

SKM2014.164.SKAT

Vedrører: Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10-13 og § 34, stk. 3. Momsbekendtgørelsen § 36a

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2014, og 17 selskaber er pt. godkendt for 2014. SKAT har anerkendt, at de 17 flyselskaber for 2014 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, skal en gang årligt sende meddelelse til SKAT om, at de opfylder betingelserne.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Kantinemoms - opgørelse af kostprisen

SKM2014.170.SKAT

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1 og § 29

SKAT præciserer, at alle udgifter, der medgår og kan henføres til fremstilling af varen, skal indgå ved beregningen af kostprisen. Udgifter til rengøring i forbindelse med madlavningen skal således medregnes til kostprisen for kantinemad.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Selskabs elforbrug til køling i produktionen anset som godtgørelsesberettiget

SKM2014.165.LSR

Vedrører: Elafgiftsloven § 11

Elforbrug anvendt til køling af produktionshal og dejblandingsrum kunne ikke anses for komfortkøling og SKATs afgørelse blev derfor ændret.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - fritagelse - statsinstitution

SKM2014.160.ØLR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 2

Sagen drejede sig om, hvorvidt H1 Universitet var en statsinstitution, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2, således at universitetet var fritaget for at betale registreringsafgift af universitetets køretøjer.

Ved H1 Universitet-loven fra 2000 og universitetsloven fra 2003 blev H1 Universitet og de øvrige universiteters organisatoriske forhold ændret således, at de i højere grad blev uafhængige af Uddannelsesministeriet. Universiteterne blev "selvejende institutioner" (selvstændige retssubjekter) med egne formuer adskilt fra statens formue. SKAT havde i et bindende svar fundet, at H1 Universitet efter lovændringerne ikke længere var en statsinstitution i registreringsafgiftslovens forstand.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at der ikke ved lovændringerne var sket en ændring af, at H1 Universitet i registreringsafgiftslovens forstand skulle anses som danske statsinstitutioner.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0233540
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2014

Journalnr: 12/0199921
Forhøjelse af momstilsvar - uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at klageren er anset for at have drevet uregistreret økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-02-2014

Journalnr: 12/0215157
Moms af privat forbrug
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat købsmomsen moms af udgifter, der vedrører private formål. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2014

Journalnr: 13/0197008
Momsfradrag - dokumentation
Klagen skyldes, at SKAT har ikke godkendt fradrag for moms af ikke dokumenterede udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-02-2014

Journalnr: 13/5968862
Genoptagelse af rettens kendelse
Klager har anmodet om genoptagelse af rettens kendelse begrundet med, at sagen ikke har været tilstrækkeligt belyst over for retsmedlemmerne. Landsskatteretten nægter at genoptage kendelsen.
Afsagt: 20-01-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-03-2014 - 08-04-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-204/13 Malburg
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 4, stk. 1 og 2, og af artikel 17, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fradragsrettens indtræden og omfang – et opløst selskabs selskabsdeltagers erhvervelse af en del af selskabets klientgrundlag med henblik på at indskyde det som naturalapport i et nyt selskab – mulighed for fradrag for indgående afgift

Tidligere dokument: C-204/13 Malburg - Ny sag
Tidligere dokument: C-204/13 Malburg - Dom

Dom C-366/12 Klinikum Dortmund
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje – transaktion, der ikke udgør en levering af tjenesteydelser som omhandlet i direktivets artikel 6 – transaktion, som gennemføres af en anden afgiftspligtig person end den, der yder hospitalsbehandlingen og plejen – transaktion i nær tilknytning til ikke-afgiftsfritaget pleje

Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Indstilling
Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Dom

Dom C-464/12 ATP PensionService
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Østre Landsret (Danmark) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelser af transaktioner vedrørende anbringelse af midler eller kontokurantkonti og af forvaltningen af investeringsforeninger – levering af tjenesteydelser i forbindelse med indbetalinger til en pensionskasse

Tidligere dokument: SKAT: EU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og
Tidligere dokument: SKAT: EU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og
Tidligere dokument: EU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgan
Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Indstilling
Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Dom

Dom C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien) – fortolkning af artikel 49 TEUF og 63 TEUF, samt artikel 26, stk. 3, og artikel 28, stk. 3, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fortolkning og gyldighed af artikel 153, 309 og 370 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for rejsebureauer – levering af tjenesteydelser, der indebærer benyttelse af andre afgiftspligtige til gennemførelse af transaktioner uden for Unionen – uden fritagelse – lighedsprincippet, princippet om momsens neutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you - Ny sag
Tidligere dokument: C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you - Dom

Dom C-107/13 FIRIN
Dato: 13-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) – fortolkning af artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 65, artikel 90, stk. 1, artikel 185, stk. 1, samt artikel 205, sammenholdt med artikel 168, litra a), og artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – princippet om momsens neutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet – fradrag for indgående afgift – akontobetaling for varer, der er klart bestemt inden leveringen – nægtelse af fradrag ved akontoopkrævning når der ikke er sket levering af varer – leverandørens mulighed for at berigtige det oprindeligt foretagne fradrag og indvirkningen på nægtelse af at indrømme et sådant fradrag – nægtelse af momsfradrag for adressaten for en levering på grund af det solidariske ansvar hvorefter en anden person end den afgiftspligtige pålægges afgiftsskylden – udpegelse af den solidarisk ansvarlige person på grundlag af formodninger baseret på civilretlige retsinstitutter

Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Ny sag
Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Indstilling
Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Dom

Dom C-155/13 SICES m.fl.
Dato: 13-03-2014
Toldunion

Præjudiciel – Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italien) – fortolkning af artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande – ingen overdragelse af rettigheder i henhold til A-licenser – selskaber, der er indehavere af importlicenser, og som før enhver indførelse har købt kinesisk hvidløg af et selskab, der ikke er indehaver af sådanne licenser, og som efter betaling af den skyldige told har videresolgt hvidløget til selvsamme selskab

Tidligere dokument: C-155/13 SICES m.fl. - Dom

Dom C-29/13 Global Trans Lodzhistik
Dato: 13-03-2014
Toldunion

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 243 og 245 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 181a, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks – princippet om ret til forsvar og om retskraft – ret til at anfægte en afgørelse fra toldmyndigheden om efteropkrævning af toldskyld, selv hvis nævnte myndighed har truffet endelige afgørelser – formaliteten med hensyn til et søgsmål uden forudgående administrativ klage – toldmyndighedens afgørelse truffet under tilsidesættelse af proceduremæssige krav – rettens forpligtelse til i et sådant tilfælde at træffe afgørelse i søgsmålet uden at tage hensyn til forpligtelsen til først at anfægte afgørelsen administrativt

Tidligere dokument: C-29/13 „Global Trans Lodzhistik“ - Ny sag
Tidligere dokument: C-29/13 Global Trans Lodzhistik - Dom

Dom C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Dato: 20-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Tribunal Supremo (Spanien) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for handel med aktier som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d, nr. 5 – undtagelse – handel med værdipapirer, der indbefatter overdragelse af fast ejendom – national lovgivning, der pålægger erhvervelsen af mere end halvdelen af aktiekapitalen i et selskab, hvis aktiver grundlæggende består af fast ejendom, en indirekte skat, der er forskellig fra merværdiafgiften

Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Dom
Tidligere dokument: C-139/12 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Ny sag

Dom C-151/13 Le Rayon d'Or
Dato: 27-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Cour administrative d'appel de Versailles (Frankrig) – fortolkning af artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som er gentaget i artikel 73 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsens anvendelsesområde – tilskud som er direkte forbundet med prisen på plejeydelser – indbefattelse af »faste plejetillæg« der udbetales af sygeforsikringen til institutioner, der tilbyder indkvartering til plejekrævende ældre

Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Ny sag
Tidligere dokument: C-151/13 Le Rayon d'Or - Dom

Indstilling C-3/13 Baltic Agro
Dato: 03-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Tartu Ringkonnakohus (Estland) – fortolkning af artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 661/2008 af 8. juli 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96, og Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – betingelser for fritagelse for antidumpingtold – importerende selskab der ikke er den første uafhængige kunde – selskab der gennem et mellemhandlerselskab har importeret ammoniumnitrat købt hos en producent med hjemsted i et tredjeland – mulighed for at erklære en angivelse af den urigtige varemodtager ugyldig efter varens frigivelse og berigtigelse af benævnelsen af rette modtager i det tilfælde, hvor den korrekte benævnelse af modtageren har givet anledning til fritagelse for antidumpingtold

Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Ny sag
Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Indstilling
Tidligere dokument: C-3/13 Baltic Agro - Dom

Dom C-60/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 03-04-2014
Handelspolitik

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, EU, artikel 8 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, og af artikel 2, 6, 9, 10 og11 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter – afvisning af at stille egne indtægter hidrørende fra visse ulovlige toldtilladelser til rådighed for Fællesskaberne

Dom C-583/12 Sintax Trading
Dato: 09-04-2014
Toldunion

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Ny sag
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Indstilling
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Dom

Dom C-74/13 GSV
Dato: 09-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) – fortolkning af 14. betragtning til og artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 138/2011 af 16. februar 2011 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina – fritagelse for antidumpingafgifter på import af glasfibre, der ikke er omfattet af beskrivelsen i underpositionen Taric 7019 59 00 10, således som den fremgår af de offentliggjorte retsforskrifter på importørens sprog – vare, der ifølge andre sprogversioner kan tariferes i den nævnte underposition

Tidligere dokument: C-74/13 GSV - Ny sag
Tidligere dokument: C-74/13 GSV - Dom

Indstilling C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dato: 10-04-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet levering mod vederlag – en kommunes første brug af en grund som tilhører den – brugen af denne bygning for 94% vedkommende til handlen som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til virksomhed som afgiftspligtig

Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Ny sag
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Indstilling
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Dom

Dom C-115/13 Kommissionen mod Ungarn
Dato: 10-04-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 19-21 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, sammenholdt med samme direktivs artikel 22, stk. 7, samt artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer – fastsættelse af punktafgiften – en af nulsats omfattet fremstilling af ethanol i et destilleri – punktafgiftsfritagelse for privatpersoners fremstilling af ethanol

Indstilling C-21/13 Simon, Evers & Co
Dato: 10-04-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) gyldigheden under hensyn til artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, af Rådets forordning (EF) nr. 499/2009 af 11. juni 2009 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1174/2005, til at omfatte importen af samme vare afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej – bevis for omgåelse alene støttet på den signifikante stigning i udførsler fra Thailand efter indførelsen af den told, der rammer udførslerne fra Kina

Tidligere dokument: C-21/13 Simon, Evers & Co - Indstilling
Tidligere dokument: C-21/13 Simon, Evers & Co - Dom


Nye sager for domstolen

C-97/14 SMK

Skal momsdirektivets artikel 55, der var i kraft indtil den 1. januar 2010, fortolkes således, at den kun omhandler de afgiftspligtige modtagere af tjenestesteydelsesmodtagerens valg, der fastlægger, under hvilket skatteregistreringsnummer tjenesteydelserne modtages (herunder tilfælde, hvor den afgiftspligtige modtager af tjenesteydelserne anses for at have sit hjemsted i den medlemsstat, hvor tjenesteydelserne faktisk udføres, men også har et momsregistreringsnummer i en anden medlemsstat)?S...


Domme
C-606/12 Dresser Rand

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) – fortolkning af artikel 17, stk. 2, litra f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – overførsel til en anden medlemsstat – begrebet arbejde på en vare – vurdering af muligheden for at tilpasse varerne til andre varer – krav om, at varen returneres til den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller transporteret – mulighed for at behandle forsendelsen som en overførsel til en anden medlemsstat ved forsendelse til en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev sendt

Domstolens dom:

Artikel 17, stk. 2, litra f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det, for at en forsendelse eller en transport af en vare ikke kvalificeres som overførsel til en anden medlemsstat, er en betingelse, at varen efter at være blevet forarbejde i den medlemsstat, hvor forsendelsen eller transporten afsluttes, nødvendigvis returneres til den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvorfra den oprindelig blev afsendt eller transporteret.


C-107/13 FIRIN

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) – fortolkning af artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 65, artikel 90, stk. 1, artikel 185, stk. 1, samt artikel 205, sammenholdt med artikel 168, litra a), og artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – princippet om momsens neutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet – fradrag for indgående afgift – akontobetaling for varer, der er klart bestemt inden leveringen – nægtelse af fradrag ved akontoopkrævning når der ikke er sket levering af varer – leverandørens mulighed for at berigtige det oprindeligt foretagne fradrag og indvirkningen på nægtelse af at indrømme et sådant fradrag – nægtelse af momsfradrag for adressaten for en levering på grund af det solidariske ansvar hvorefter en anden person end den afgiftspligtige pålægges afgiftsskylden – udpegelse af den solidarisk ansvarlige person på grundlag af formodninger baseret på civilretlige retsinstitutter

Domstolens dom:

Artikel 65, artikel 90, stk. 1, artikel 168, litra a), artikel 185, stk. 1, og artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de kræver, at det fradrag for merværdiafgift, som modtageren af en faktura udstedt med henblik på forudbetaling for levering af varer kan foretage, skal reguleres, når denne levering under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede ikke gennemføres, skønt leverandøren fortsat er pligtig at betale denne afgift og ikke har tilbagebetalt forudbetalingen.

Tidligere dokument: C-107/13 FIRIN - Indstilling


C-204/13 Malburg

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 4, stk. 1 og 2, og af artikel 17, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fradragsrettens indtræden og omfang – et opløst selskabs selskabsdeltagers erhvervelse af en del af selskabets klientgrundlag med henblik på at indskyde det som naturalapport i et nyt selskab – mulighed for fradrag for indgående afgift

Domstolens dom:

Artikel 4, stk. 1 og 2, samt artikel 17, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 95/7/EF af 10. april 1995, skal henset til princippet om merværdiafgiftens neutralitet fortolkes således, at en selskabsdeltager i et privatretligt skatterådgivningsselskab, der af dette selskab erhverver en del af dets klientgrundlag med det ene formål direkte derefter at stille klientgrundlaget vederlagsfrit til rådighed for et nystiftet privatretligt skatterådgivningsselskab, som han ejer den afgørende andel i, med henblik på det nye selskabs erhvervsmæssige udnyttelse heraf, uden at dette klientgrundlag dog herved indgår i det nystiftede selskabs formue, ikke har ret til at fradrage den indgående merværdiafgift på erhvervelsen af det omhandlede klientgrundlag.


C-366/12 Klinikum Dortmund

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje – transaktion, der ikke udgør en levering af tjenesteydelser som omhandlet i direktivets artikel 6 – transaktion, som gennemføres af en anden afgiftspligtig person end den, der yder hospitalsbehandlingen og plejen – transaktion i nær tilknytning til ikke-afgiftsfritaget pleje

Domstolens dom:

En levering af goder som de i hovedsagen omhandlede cytostatiske lægemidler, som ordineres i forbindelse med en ambulant kræftbehandling, af læger, der handler som selvstændige på et hospital, kan ikke fritages for merværdiafgift i medfør af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra c), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 2005/92/EF af 12. december 2005, medmindre denne levering er materielt og økonomisk uadskillelig fra hovedydelsen i form af pleje, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Tidligere dokument: C-366/12 Klinikum Dortmund - Indstilling


C-464/12 ATP PensionService

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Østre Landsret (Danmark) – fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelser af transaktioner vedrørende anbringelse af midler eller kontokurantkonti og af forvaltningen af investeringsforeninger – levering af tjenesteydelser i forbindelse med indbetalinger til en pensionskasse

Domstolens dom:

1) Artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at pensionskasser som de i hovedsagen omhandlede kan være omfattet af denne bestemmelse, når de finansieres af de personer, der skal have pensionerne udbetalt, når opsparingen investeres ud fra princippet om risikospredning, og når investeringsrisikoen bæres af pensionskunderne. Det har i denne henseende ingen betydning, at bidragene indbetales af arbejdsgiveren, at størrelsen af indbetalingerne beror på kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets organisationer, at måden, hvorpå pensionsopsparingen udbetales, kan variere, at bidragene er fradragsberettigede i henhold til reglerne om indkomstskat, eller at det er muligt at supplere pensionen med et sekundært forsikringselement.

2) Artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i sjette direktiv 77/388 skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« i denne bestemmelses forstand omfatter tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på pensionskundernes konti i pensionsordningens system. Begrebet omfatter ligeledes regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, såsom dem, der er omhandlet i bilag II til Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF og 2001/108/EF af 21. januar 2002.

3) Artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3), i sjette direktiv 77/388 skal fortolkes således, at den fritagelse for merværdiafgift for transaktioner vedrørende betalinger og overførsler, der er fastsat i bestemmelsen, finder anvendelse på tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti til disse kunder i pensionsordningens system og ved at tilskrive disse kunders bidrag på deres konti, samt på transaktioner, der er sekundære i forhold til disse tjenesteydelser, eller som sammen med disse udgør én enkelt økonomisk ydelse.

Tidligere dokument: C-464/12 ATP PensionService - Indstilling


C-599/12 Jetair og BTW-eenheid BTWE Travel4you

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien) – fortolkning af artikel 49 TEUF og 63 TEUF, samt artikel 26, stk. 3, og artikel 28, stk. 3, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fortolkning og gyldighed af artikel 153, 309 og 370 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for rejsebureauer – levering af tjenesteydelser, der indebærer benyttelse af andre afgiftspligtige til gennemførelse af transaktioner uden for Unionen – uden fritagelse – lighedsprincippet, princippet om momsens neutralitet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

1) Artikel 28, stk. 3, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og artikel 370 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem er ikke til hinder for, at en medlemsstat før den 1. januar 1978 i gennemførelsesperioden for sjette direktiv 77/388 indfører en bestemmelse, der ændrer den eksisterende lovgivning ved at pålægge merværdiafgift på rejsebureauernes transaktioner vedrørende rejser gennemført uden for Den Europæiske Union.

2) En medlemsstat tilsidesætter ikke artikel 309 i direktiv 2006/112 ved ikke at ligestille rejsebureauers ydelser med formidleres ydelser, som er fritaget, når de vedrører rejser gennemført uden for Den Europæiske Union, og ved at pålægge merværdiafgift på disse ydelser, hvis de pålagde merværdiafgift på sådanne ydelser den 1. januar 1978.

3) Artikel 370 i direktiv 2006/112, sammenholdt med bilag X, del A, nr. 4, til dette direktiv, er ikke i strid med EU-retten, idet den giver medlemsstaterne et valg mellem, om de vil fortsætte med at pålægge afgift på rejsebureauers ydelser i forbindelse med rejser gennemført uden for Den Europæiske Union eller ej.

4) En medlemsstat tilsidesætter ikke EU-retten og særligt ligheds- og proportionalitetsprincippet og princippet om merværdiafgiftens neutralitet ved at behandle rejsebureauer som omhandlet i artikel 26, stk. 1, i sjette direktiv 77/388 og artikel 306 i direktiv 2006/112 forskelligt fra formidlere og ved at fastsætte en bestemmelse, såsom den i kongelig bekendtgørelse af 28. november 1999 fastsatte, hvorefter alene rejsebureauers ydelser og ikke formidleres ydelser er afgiftspligtige, når de angår rejser gennemført uden for Den Europæiske Union.


C-155/13 SICES m.fl.

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italien) – fortolkning af artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande – ingen overdragelse af rettigheder i henhold til A-licenser – selskaber, der er indehavere af importlicenser, og som før enhver indførelse har købt kinesisk hvidløg af et selskab, der ikke er indehaver af sådanne licenser, og som efter betaling af den skyldige told har videresolgt hvidløget til selvsamme selskab

Domstolens dom:

Artikel 6, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande skal fortolkes således, at bestemmelsen i princippet ikke er til hinder for transaktioner, hvorved en importør, som er indehaver af importlicenser med nedsat told, uden for Den Europæiske Union køber en vare hos en erhvervsdrivende, som selv er en traditionel importør som omhandlet i denne forordnings artikel 4, stk. 2, men som har opbrugt sine egne importlicenser med nedsat told, og derpå videresælger varen til den erhvervsdrivende efter at have indført den til Unionen. Sådanne transaktioner udgør imidlertid et misbrug af rettigheder, såfremt de i det væsentlige med det formål at opnå præferencetolden er blevet konstrueret kunstigt. Undersøgelsen af, om der foreligger misbrug, kræver, at den forelæggende ret tager hensyn til alle de faktiske omstændigheder og forhold i sagen, herunder alle kommercielle transaktioner forud for eller efter den pågældende indførsel.


C-29/13 Global Trans Lodzhistik

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 243 og 245 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 181a, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks – princippet om ret til forsvar og om retskraft – ret til at anfægte en afgørelse fra toldmyndigheden om efteropkrævning af toldskyld, selv hvis nævnte myndighed har truffet endelige afgørelser – formaliteten med hensyn til et søgsmål uden forudgående administrativ klage – toldmyndighedens afgørelse truffet under tilsidesættelse af proceduremæssige krav – rettens forpligtelse til i et sådant tilfælde at træffe afgørelse i søgsmålet uden at tage hensyn til forpligtelsen til først at anfægte afgørelsen administrativt

Domstolens dom:

1) En afgørelse som en af de i hovedsagerne omtvistede, hvis formål er en berigtigelse i henhold til artikel 30, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 82/97 af 19. december 1996, af toldværdien for varer, hvilket medfører underretning til klarereren om efteropkrævning af merværdiafgift, udgør en anfægtelig retsakt i henhold til artikel 243 i forordning nr. 2913/92. Henset til de almindelige principper om overholdelse af retten til forsvar og retskraft er artikel 245 i forordning nr. 2913/92 for det andet ikke til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagerne omtvistede, der fastsætter to særskilte klageadgange for at anfægte toldmyndighedernes afgørelser, eftersom denne lovgivning hverken rammer ækvivalensprincippet eller effektivitetsprincippet.

2) Artikel 243 i forordning nr. 2913/92 underkaster ikke en anfægtelse for domstolene af afgørelser vedtaget i henhold til artikel 181a, stk. 2, i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 3254/94, en betingelse om, at de administrative klageadgange, der er åbne i forhold til disse afgørelser, først er udtømt.

3) Artikel 181a, stk. 2, i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 3254/94, skal fortolkes således, at en afgørelse, der vedtages i henhold hertil, skal anses for endelig og kan anfægtes for en uafhængig retsinstans, selv når den er vedtaget under tilsidesættelse af den berørte persons ret til at blive hørt eller fremsætte indsigelser.

4) I tilfælde af en tilsidesættelse af den berørte persons ret til at blive hørt og fremsætte indsigelser som omhandlet i artikel 181a, stk. 2, i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 3254/93, tilkommer det den nationale ret under hensyntagen til de særlige omstændigheder i den konkrete sag, den behandler, og i betragtning af ækvivalens- og effektivitetsprincipperne at afgøre, om den, når en afgørelse, som er vedtaget under tilsidesættelse af princippet om overholdelse af retten til at blive hørt, skal annulleres af denne årsag, er forpligtet til at træffe afgørelse i et søgsmål, der er anlagt til prøvelse af denne afgørelse, eller om den kan tilbagesende sagen til den kompetente administrative myndighed.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Preparation of Economic and Finance Ministers Council, Brussels, 11 March

 

Nyt fra Parlamentet

National skattelovgivning i uoverensstemmelse med de grundlæggende rettigheder  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS)) (Særlig lovgivningsprocedure – høring)  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

SKAT målretter kontrolindsatsen mod fejltarifering hos danske importører


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 166

MFU spm. om at bekræfte, at et forslag om timeafregning i kulafgiftsloven på de centrale kraft-varme-værker kan fremsættes i Folketinget i et separat ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 166 alm del DOK35844308X  Svar  

Spm. 167

MFU spm. om at bekræfte, at et forslag om timeafregning i kulafgiftsloven bliver fremsat, jf. (2012-13) L 108 - svar på spm. 3, til skatteministeren
Svar på spm 167 alm del DOK35844329X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 168

MFU spm. om at bekræfte, at det af hensyn til EU-retten er nødvendigt at fremsætte et lovforslag om afgift af bioolier og biogas m.v., til skatteminis...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 168 alm del DOK35844338X  Svar  

Spm. 169

MFU spm. om, hvornår et eventuelt lovforslag om afgift af bioolier og biogas m.v. ventes fremsat, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 169 alm del DOK35844351X  Svar  

Spm. 170

MFU spm. om at oplyse, om timeafregning i kulafgiftsloven vil indgå i et eventuelt lovforslag om afgift af bioolier og biogas m.v., til skatteminister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 170 alm del DOK35844367X  Svar  

Spm. 206

MFU spm. om, hvordan køberen af en erhvervsejendom sikres adgang til korrekt skødestempling, til skatteministeren
Svar - SAU 206 alm del (26022014)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 249

Spm. om, hvad statens årlige indtægter fra afgifterne i Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. er, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU alm del spm 249 af 7 februar 2014  Svar  

Spm. 260

Spm. om, hvem der hæfter for den manglende momsbetaling, når butikker i forbindelse med opkrævning af betalingsgebyrer fra kunder undlader at opkræve ...
Svar på SAU 260 DOK35970566X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 263

Spm. om det er lovligt at tildække EU-flaget på en EU-nummerplade med eksempelvis et klistermærke med Dannebrog, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spørgsmål 263 DOK35844170X  Svar  

Spm. 308

Spm. om det er korrekt, at en virksomhed, som med L 219 (folketingssamling 2012-2013) kan se frem til halvårlig momsafregning frem for kvartalsvis, ik...
Svar på spgm 308 alm del DOK36939873X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 309

Spm. om det efter ministerens vurdering er rimeligt, at SKAT nægter en virksomhed muligheden for at overgå til halvårlig afregning af moms, med den be...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spgm 309 alm del DOK36940578X  Svar  

Spm. 326

MFU spm. om hvornår ministeren forventer, at regeringens reklameafgift bliver godkendt af Europa-Kommissionen, til skatteministeren
Svar til alm del spm 326 DOK37077909X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 327

MFU spm. om at redegøre for den langsommelige proces med Europa-Kommissionens godkendelse af regeringens reklameafgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar til alm del spm 327 DOK37078144X  Svar  

Spm. 328

MFU spm. om at redegøre for, hvordan regeringen agter at finansiere den grønne check, hvis Europa-Kommissionen ikke godkender regeringens reklameafgif...
Svar til alm del spm 328 DOK37078424X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 329

Spm. om, hvor lang tid den gennemsnitlige elektroniske indberetning gennem SKATs selvbetjeningsservice tager for henholdsvis private og virksomheder, ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 329X  Svar  

Spm. 330

Spm. om, hvor mange af indberetningerne, der bliver afbrudt på grund af fejl for henholdsvis private og virksomheder, til skatteministeren
SAU 330
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 331

Spm. om SKAT kører tilfredshedsmålinger for den elektroniske indberetning, og hvad disse i givet fald viser, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 331X  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1088

Hvad er ministerens holdning til reklameafgiften, herunder den negative konsekvens så som tab af arbejdspladser og forhøjede forbrugerpriser?  Svar  

Spm. S 1089

Mener ministeren i lighed med regeringens tidligere skatteministre, at det er dokumenteret, at en reklameafgift vil have en positiv miljøeffekt?  Svar  

Spm. S 1103

Finder ministeren det tilfredsstillende, at virksomheder, der indbetaler moms for tidligt i forhold til forfaldsdatoen, oplever, at SKAT betaler penge...  Svar  

Spm. S 1104

»Mener ministeren, at det er en tilfredsstillende og rimelig tidsramme, når SKAT udsteder en betalingsfrist den 10. februar 2014, hvor den betalende v...  Svar  

Spm. S 1105

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt for effektiviteten i forvaltningen, at SKAT bruger ressourcer på at tilbagebetale for tidligt indbetalt mo...  Svar  

Spm. S 1106

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt for erhvervslivet, når virksomheder, der indbetaler moms før forfaldsdatoen, får tilbagebetalt beløbet af ...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse