MomsMail 2014, uge 22

Kære læser !

Føj for en møgsag !!! Sådan tror jeg, der er blevet tænkt i Landsskatteretten over en nyhed, vi bringer i denne uge. Ombudsmanden har nemlig givet Landsskatterettens selvforståelse et meget alvorligt anslag.

Kort fortalt handler Ombudsmandens udtalelse (som du finder under "Artikler og interessante links") om, hvorvidt Landsskatteretten skal forholde sig til en påstand, klagers repræsentant har trukket tilbage - nemlig en påstand om ugyldighed. Landsskatteretten har til Ombudsmanden udtalt, at i det omfang en klager er repræsenteret ved en professionel repræsentant, korresponderer retten alene med repræsentanten, ligesom retten anser repræsentanten for alene at have rådighed over påstande og anbringender.

Den holder bare ikke, siger Ombudsmanden. Han udtaler: Det er på den baggrund min opfattelse, at Landsskatteretten ikke kunne undlade at tage stilling til, om reglerne om frister for at kunne ændre en skatteansættelse (til ugunst for dig) var opfyldt i dit tilfælde, selvom din partsrepræsentant havde frafaldet at gøre en ugyldighedspåstand gældende. Fristreglerne er som nævnt en del af hjemmelsgrundlaget, som skal være opfyldt, før skattemyndighederne, herunder klageinstanserne, kan træffe en afgørelse om bl.a. ændring af en skatteansættelse (til ugunst for borgeren). Disse regler skal således være opfyldt i disse tilfælde, også når Landsskatteretten træffer afgørelser som klageinstans.

Når jeg siger, at Ombudsmanden rokker ved Landsskatterettens selvforståelse skyldes det, at retten agerer som om, retten er en "rigtig" domstol. Men det er Landsskatteretten ikke, og dermed skal Landsskatteretten overholde de helt basale forvaltningsretslige principper, der gælder for offentlige myndigheder og nævn - herunder officialmaximen.

Om dette er rimeligt og rigtigt eller ej vil jeg ikke tage stilling til og heller ikke tages til indtægt for at have taget stilling til. Den debat holder jeg mig (klogeligt) helt ude af.

Som et lille notabene kan tilføjes, at Ombudsmanden ikke nøjes med at tage stilling til det forvaltningsretslige. Næh nej, han laver også lige en rask vurdering af det materielle i sagen - og kommer til den direkte modsatte konklusion end Landsskatteretten.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
2014-6. Landsskatteretten kunne ikke undlade at tage stilling til, om fristerne for at ændre en skatteansættelse var opfyldt
Ny publikation stiller skarpt på etablering af virksomhed på det russiske marked
Forhastet lovgivningsproces rammer landets private opholdssteder, frie grundskoler og efterskoler

Bindende svar
Godtgørelse - elafgift - wellness

Kendelser
Afslag på omkostningsgodtgørelse idet bistanden ikke kunne anses som ydet af en sagkyndig

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

2014-6. Landsskatteretten kunne ikke undlade at tage stilling til, om fristerne for at ændre en skatteansættelse var opfyldt

En borger klagede til ombudsmanden over, at Landsskatteretten til ugunst for borgeren havde ændret en skatteansættelse. Landsskatteretten havde ikke i sin afgørelse forholdt sig til, hvorvidt reglerne om frister for at kunne ændre en skatteansættelse var opfyldt, fordi borgerens repræsentant havde frafaldet at gøre gældende, at fristerne ikke var opfyldt. Det var i sagen af afgørende betydning for, hvorvidt skatteansættelsen kunne ændres, om der var pligt til at overholde fristerne.

Ombudsmanden udtalte, at det følger af legalitetsprincippet, at den offentlige forvaltnings virksomhed som udgangspunkt skal have støtte i lovgivningen. Det betyder blandt andet, at en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed som udgangspunkt skal have hjemmel i lovgivningen. Ombudsmanden udtalte også, at det påhviler den enkelte forvaltningsmyndighed selv at fremskaffe fornødne oplysninger om de foreliggende sager eller dog at foranledige, at private, herunder navnlig sagens parter, yder medvirken til sagens oplysning (officialprincippet). Endvidere udtalte ombudsmanden, at når en klageinstans skal træffe afgørelse i en klagesag, så er det principielle udgangspunkt, at klageinstansen skal træffe den materielt rigtige afgørelse i sagen. Det medfører, at klageinstansen er underlagt legalitetsprincippet og officialprincippet.

På den baggrund, og da Landsskatteretten er en del af den offentlige forvaltning, fandt ombudsmanden, at Landsskatteretten ikke kunne undlade at tage stilling til, om reglerne om frister for at ændre en skatteansættelse (til ugunst for borgeren) var opfyldt, selvom borgerens repræsentant havde frafaldet at gøre gældende, at fristerne ikke var opfyldt.

Ombudsmanden henstillede derfor til Landsskatteretten at genoptage behandlingen af sagen.

(Sag nr. 12/03810)


PwC

Ny publikation stiller skarpt på etablering af virksomhed på det russiske marked

En helt ny 2014-udgave af publikationen “Doing Business and Investing in the Russian Federation” er netop udkommet. Formålet med publikationen er at hjælpe virksomheder og andre med at etablere virksomhed og investere i Rusland.


RSM plus

Forhastet lovgivningsproces rammer landets private opholdssteder, frie grundskoler og efterskoler

Selvejende institutioner som friskoler, efterskoler og opholdssteder står for skud, når de efter den 1. juli 2014 køber blandt andet bærbare pc’er, mobiltelefoner og tablets. Årsagen er, at Folketinget i dagene mellem jul og nytår vedtog en omsiggribende ændring af momsloven. Ændringen sker for at sætte en stopper for momssvindel, men det har vist sig, at ændringen får store konsekvenser for de selvejende institutioner.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Godtgørelse - elafgift - wellness

SKM2014.383.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 11, stk. 1-3 og 15 samt bilag 1

Skatterådet kan bekræfte, at de af spørger udførte wellness aktiviteter ikke kan henføres til de i elafgiftslovens bilag 1 nævnte typer ydelser. Spørgers aktiviteter er derfor ikke omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven. Spørger har også mulighed for delvis godtgørelse for den del af elektriciteten, der er anvendt til opvarmning og komfortkøling i forbindelse med udførelsen af spørgers momspligtige aktiviteter. Endelig kan Skatterådet bekræfte, at spørgers ret til godtgørelse af energiafgifter skal reduceres i forhold til spørgers momsprocent.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Afslag på omkostningsgodtgørelse idet bistanden ikke kunne anses som ydet af en sagkyndig

SKM2014.384.LSR

Vedrører: Omkostningsdækningsloven § 1. Skatteforvaltningsloven § 52, § 54 og § 55

Ansøgning om omkostningsgodtgørelse med rette afslået, idet bistanden i sagen ikke var omfattet af begrebet "sagkyndig bistand" i skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-06-2014 - 01-07-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-461/12 Granton Advertising
Dato: 12-06-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Nederlandene – fortolkning af artikel artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 5), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 135, stk. 1, litra d) og f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelser fastsat i sjette direktiv – fritagelse for transaktioner vedrørende de adkomstbeviser, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5), og transaktioner vedrørende i handelsforhold benyttede dokumenter, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) – begrebet »andre adkomstbeviser« og »andre i handelsforhold benyttede dokumenter« – kort, der leveres mod betaling, og som giver ret til nedslag i prisen ved køb foretaget hos de selskaber, der er nævnt på kortet, og som kan benyttes af andre personer

Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Indstilling
Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Dom

Dom C-75/13 SEK Zollagentur
Dato: 12-06-2014
Toldunion

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 50 og artikel 230, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – den omstændighed at en vare, der kan pålægges told ved indførsel, ikke frembydes til toldbehandling – vare anmeldt under en procedure for ekstern forsendelse – situation, hvor varen ikke ledsages af det tilsvarende dokument under den godkendte transport – toldskyldens opståen

Tidligere dokument: C-75/13 SEK Zollagentur - Ny sag
Tidligere dokument: C-75/13 SEK Zollagentur - Dom

Dom C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas
Dato: 12-06-2014
Toldunion

Præjudiciel – Administrativen sad-Burgas (Bulgarien) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, der ændrer bilag I i forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif – tarifering af varer – fyringsolie, bestemt til behandling ved en bestemt proces – fortolkning af position 2707 og 2710 i den kombinerede nomenklatur – metoden til bestemmelse af definitionen på aromatiske bestanddele – begrebet »ikke-aromatiske bestanddele« og »ikke-aromatiske kulbrinter« – forbindelsen mellem den kombinerede nomenklatur og det harmoniserede system

Tidligere dokument: C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas - Ny sag
Tidligere dokument: C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas - Dom

Dom C-165/13 Gross
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat, oplægges med handel for øje i en anden medlemsstat – opkrævning af punktafgift hos indehaveren af disse varer, der har erhvervet dem i bestemmelsesmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-165/13 Gross - Ny sag
Tidligere dokument: C-165/13 Gross - Dom

Indstilling C-446/13 Fonderie 2A
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Conseil d'État (Frankrig) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 8 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – levering af goder – stedet for de afgiftspligtige transaktioner – produkt, der fremstilles i stat A, omarbejdes for sælgerens regning på et forretningssted tilhørende et andet selskab, som er beliggende i stat B, og leveres til en kunde med hjemsted i samme stat B – levering mellem sælgerens land og slutmodtagerens land eller levering inden for samme medlemsstat fra omarbejdningsstedet

Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Ny sag
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Indstilling
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Dom


Nye sager for domstolen

C-250/14 Air France - KLM

Skal bestemmelserne i artikel 2, nr. 1), og artikel 10, stk. 2, i Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 fortolkes således, at udstedelsen af en billet kan sidestilles med den faktiske levering af transportydelsen, og at de beløb, som et luftfartsselskab beholder, når indehaveren af flybilletten ikke har brugt sin billet, og når denne er udløbet, er pålagt merværdiafgift?

Hvis dette er tilfældet, skal den opkrævede afgift da indbetales til statskassen, når betalingen modtages, selv ...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

A recent VAT Committee guideline on the VAT treatment of importation of small consignments  

IP/14/604 - Taxation of the Digital Economy: High-level Expert Group presents final report

Customs: EU Council of Ministers adopted conclusions on the governance reform of the EU customs union  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Valutakurser - told

Information om ændringer i Toldsystemerne den 5. juni


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 17 Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

B 87 Forslag til folketingsbeslutning om kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger.

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 199

Redegørelse om forældelse af inddrivelsesforretninger, fra SKAT

Bilag 200

Talepapir til samrådet den 27/5-14 om samrådsspørgsmål AF (Vandværker), fra miljøministeren

Bilag 201

Grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (KOM(2013) 884 endelig)

Bilag 203

Henvendelse af 21/5-14 fra Lene Bach Madsen vedr. import af biler

Bilag 205

Henvendelse af 28/5-14 fra Aalborg Portland om Miljøredegørelse 2013 - Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Bilag 206

Henvendelse af 25/5-14 fra Frie Elforbrugere: "Høje PSO-omkostninger koster arbejdspladser"

Spørgsmål og svar

Spm. 482

Spm. om, hvor mange båd- og campingforhandlere SKAT har efteropkrævet moms hos, til skatteministeren  Svar  

Spm. 483

Spm. om det samlede momsbeløb, som SKAT har efteropkrævet hos de båd- og campingforhandlere, som efter SKATs vurdering ikke har ageret i overensstemme...   Svar  

Spm. 484

Spm. om, hvor stor en del af det samlede efteropkrævede momsbeløb fra båd- og campingforhandlere der er blevet betalt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 485

Spm. om, hvor mange båd- og campingforhandlere der er gået konkurs på grund af SKATs efteropkrævning af moms, til skatteministeren  Svar  

Spm. 486

Spm. om, hvor mange båd- og campingforhandlere der efter SKATs vurdering vil gå konkurs på grund af SKATs efteropkrævning af moms, til skatteministere...   Svar  

Spm. 487

Spm. om, hvor mange båd- og campingforhandlere der efter SKATs vurdering har ageret i overensstemmelse med Skatterådets 9 retningslinjer i SKM2006.530...   Svar  

Spm. 488

Spm. om at SKAT åbenbart forstår og fortolker retningslinjerne i SKM2006.530.SR på en helt anden måde end alle båd- og campingforhandlerne har gjort, ...   Svar  

Spm. 489

Spm. om momskontrol, herunder udbetalingskontrol, til skatteministeren  Svar  

Spm. 490

Spm. om status på Skatteministeriets dialog med de tyske myndigheder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 491

Spm. om at sikre, at eventuelle krav på tilbagebetaling af tysk moms, ikke forældes, til skatteministeren  Svar  

Spm. 492

Spm. om at sikre, at båd- og campingbranchen løbende bliver informeret om status på Skatteministeriets dialog med de tyske myndigheder, til skattemini...   Svar  

Spm. 493

Spm. om, hvilken indsats SKAT indtil nu har gjort for at vejlede bilforhandlere i forhold til korrekt beregning af registreringsafgift, til skattemini...   Svar  

Spm. 494

Spm., om det efter retspraksis (SKM2005.14.VLR) er op til SKAT at løfte bevisbyrden, til skatteministeren  Svar  

Spm. 495

Spm. om SKAT lever op til sine egne strategi- og produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 496

Spm. om SKATs kontrolprojekt 'flytning af avance' har rod i en uklar lov om registreringsafgift, til skatteministeren  Svar  

Spm. 497

Spm. om SKAT bør udsende et styresignal om beregning af registreringsafgift, til skatteministeren  Svar  

Spm. 498

Spm. om bilforhandlere nyder tilstrækkelig retssikkerhed i forbindelse med SKATs kontrolprojekt 'flytning avancer', til skatteministeren  Svar  

Spm. 501

Spm. om ministeren er enig med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i, at man som forbruger gerne må købe kopivarer over internettet fra et firma i et ...   Svar  

Spm. 503

MFU spm. om at kommentere artiklen "Reklameafgift styrer mod dødsstød fra EU" bragt i Jyllands-Posten d. 23. april 2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 506

Spm. om, under henvisning til lovforslaget L 47 (2013-14) og artiklen "It-giganter i oprør over indgreb mod momssvig" i Børsen 23/4-14 redegøre for de...   Svar  

Spm. 507

Spm. om ministerens kommentar til den administrative belastning og de udgifter, som blandt andre KPMG og TDC i førnævnte artikel forventer at få som f...   Svar  

Spm. 508

Spm. om de svenske, tyske og britiske regler på området kunne lette presset på de danske virksomheder, som omfattes af ændringerne i forbindelse med L...   Svar  

Spm. 511

Spm. om der i besvarelsen af spm. 608 (2012-13) er indregnet en eventuel kompensation for landets brugtvognsforhandlere samt private, hvis biler som f...   Svar  

Spm. 512

Spm. om, hvordan man kan forvente den gennemsnitlige pris på brugte biler vil udvikle sig, hvis man afskaffer henholdsvis hele registreringsafgiften, ...   Svar  

Spm. 580

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere den kompenserende indeksering af visse afgifter, der blev indført med L 34 (folketingsår 2011-12),...   Svar  

Spm. 581

Spm. om, hvad det vil koste i mio. kr. at annullere afgiftsforhøjelsen vedtaget med L 33 (folketingsår 2011-12), til skatteministeren  Svar  

Spm. 582

Spm. om at vurdere merudgiften i mio. kr. forbundet med at annullere elementerne i L 80 (folketingsår 2013-14), til skatteministeren  Svar  

Spm. 584

Spm. om, hvad det uanset EU-retlige forpligtigelser vil koste i mio. kr. at fjerne afgiften på øl m.m., til skatteministeren  Svar  

Spm. 585

Spm. om at oplyse konsekvensen efter henholdsvis tilbageløb og adfærd af at ophæve dette progressive element i registreringsafgiften, dvs. nedsætte de...   Svar  

Spm. 590

Spm. om det efter ministerens vurdering er et EU-krav, at vi i Danmark skal have afgift på bioolier, til skatteministeren  Svar  

Spm. 591

Spm. om talepapir fra samrådet den 27/5-14 vedrørende samrådsspørgsmål AF (Vandværker), til skatteministeren  Svar  

Spm. 592

Spm. om talepapir fra samrådet den 27/5-14 om samrådsspørgsmål Ø (Placering af skattecentre), til skatteministeren  Svar  

Spm. 593

Spm. om talepapir fra samrådet den 27/5-14 om samrådsspørgsmål AA (Restancetal), til skatteministeren  Svar  

Spm. 594

Spm. om talepapir fra samrådet den 28/5-14 vedrørende samrådsspørgsmål AB og AC (NOx og PSO), til skatteministeren  Svar  

Spm. 596

Spm. om det er muligt at pålægge nye vinflasker en grøn håndteringsafgift, som ikke kan refunderes ved eksport, til skatteministeren  Svar  

Spm. 597

Spm. om, hvad provenueffekten er, hvis man pålagde nye vinflasker en grøn håndteringsafgift på 80 øre, som ikke kan refunderes ved eksport, til skatte...   Svar  

Spm. 598

Spm. om, hvad provenueffekten vil være, hvis man sænker afgiften på vin med 80 øre og i stedet lægger en grøn afgift på vin og spiritusflasker på 80 ø...   Svar  

Spm. 599

Spm. om, hvad provenueffekten er, hvis man sænker afgiften på vin med 40 øre og i stedet forhøjer emballageafgiften med 40 øre, til skatteministeren  Svar  

Spm. 600

Spm. om, hvilken samfundsøkonomisk betydning det vil have, hvis hele flaskegenbrugsbranchen lukker, og alt glasemballage skal køres til omsmeltning, t...   Svar  

Spm. 601

Spm. om staten fik det provenu ind i 2011 og 2012, som var beregnet i lovforslaget vedrørende halvering af emballageafgiften, til skatteministeren  Svar  

Spm. 602

Spm. om det er muligt at indgå en frivillig aftale med hele genbrugsbranchen om, at der ved eksport kun skal godtgøres f.eks. 1,00 kr., hvis emballage...   Svar  

Spm. 606

Spm. om, hvad provenutabet (umiddelbart og varigt) vil være ved at fjerne opdelingen af procesvarme og rumvarme for virksomheder, således at alt energ...   Svar  

Spm. 607

Spm. om, hvad provenutabet (umiddelbart og varigt) vil være ved at fjerne nøddeafgiften fra chokoladeafgiftsloven, til skatteministeren  Svar  

Spm. 608

Spm. om at bekræfte, at der, da EFI blev igangsat og viste sig ikke at fungere tilfredsstillende, blev overført 320 medarbejdere til inddrivelsesområd...   Svar  

Spm. 609

MFU spm. om at oplyse, om en accept af anvendelsen af brugtmomsreglerne i Danmark på brugte autogenbrugsdele vil gøre disse billigere og dermed mere k...   Svar  

Spm. 610

MFU spm. om ministeren har kendskab til omfanget af handel med brugte reservedele uden moms fra private sælgere til private købere, til skatteminister...   Svar  

Spm. 611

MFU spm. om det er muligt at benytte brugtmomsreglerne ved videresalg til private slutbrugere, til skatteministeren, kopi til miljøministeren  Svar  

Spm. 612

MFU spm. om en redegørelse for retsstillingen i samtlige 27 EU-lande, herunder om der ved handel af brugte reservedele er adgang til at anvende brugtm...   Svar  

Spm. 613

MFU spm. om, hvor stor en del af forsikringsselskabernes salg af totalskadede biler, som er købt af registrerede genbrugsvirksomheder, der udgøres af ...   Svar  

Spm. 614

MFU spm. om ministeren bifalder en udvikling, hvis det kan konstateres, at privathandel med brugte reservedele er stigende, til miljøministeren, kopi ...   Svar  

Spm. 615

MFU spm. om Danmark kan få problemer med opfyldelse af genbrugsmål i EU-regi på bilområdet (ELV-direktivet) på grund af Danmarks fortolkning af brugtm...   Svar  

Spm. 616

MFU spm. om ministeren har gjort Skatteministeriet bekendt med intentioner og anbefalinger, som foreligger på genbrugs- og genanvendelsesområdet i EU ...   Svar  

Spm. 617

MFU spm. om ministeren har gjort Skatteministeriet bekendt med Miljøstyrelsens og Miljøministeriets ressourceplaner for fremtidig genbrug og genanvend...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1489

Mener ministeren, at den nye vækstplans forslag om at gennemføre en generel nedsættelse af PSO'en er i overensstemmelse med regeringsgrundlagets formu...  Svar  

Spm. S 1490

Er ministeren uenig i både den nuværende og tidligere klimaministers udtalelser om, at PSO'en kun har marginal betydning for de fleste danske virksomh...  Svar  

Spm. S 1534

Hvordan vil regeringen kompensere for nedlæggelse af statslige arbejdspladser i 11 byer, og hvilke statslige arbejdspladser vil regeringen tilføre de ...  Svar  

Spm. S 1539

Vil ministeren redegøre for, hvilke kriterier der er lagt til grund for lukningen af skattecentrene?  Svar  

Spm. S 1548

Vil ministeren redegøre for, hvordan lukningerne af skattecentrene stemmer overens med visionen om »Et Danmark i balance«, og om ministeren vurderer, ...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse