MomsMail 2014, uge 23

Kære læser !

Man kan med al ret kalde denne uges MomsMail en helligdagsmomsmail - der er ikke meget nyt, men lidt er der dog.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms af tilskud til energibesparelser
Momsfradrag forudsætter korrekte fakturaer
Afgiftsvejledning 2014
Notat om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Bindende svar
Afvisning af anmodning om bindende svar

Kendelser
Tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med bespisning af ansatte ved overarbejde

Domme
Punktafgifter - øl og mineralvandsafgift - emballageafgift - erhvervelsesmoms

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 24

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms af tilskud til energibesparelser

Virksomheder, der ”opkøber” energibesparelser, skal passe på med momsen. Når der handles med private, skal det ske uden moms. Når der handles med virksomheder, skal det ske med moms.


BDO

Momsfradrag forudsætter korrekte fakturaer

Fradrag for købsmoms forudsætter, at virksomheden kan fremlægge dokumentation for købet i form af en faktura udstedt til denne. En ny dom illustrerer, at den slags skal tages alvorligt.


Rigsrevisionen

Notat om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II).

Notatet er baseret på møder og redegørelser fra SKAT og handler om de initiativer, som SKAT har taget som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge sagen på følgende 3 områder:

  • udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i 2015
  • SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel
  • hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afvisning af anmodning om bindende svar

SKM2014.397.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 23 og § 24

Skatterådet afviser at besvare de stillede spørgsmål. Spørger ønsker en række alternative muligheder besvaret, så en besvarelse vil være at ligestille med rådgivning. Skatterådet finder derfor, at de stillede spørgsmål ikke falder indenfor rammerne af bindende svar instituttet.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med bespisning af ansatte ved overarbejde

SKM2014.388.LSR

Vedrører: Momsloven § 37 og § 42. Daggældende skatteforvaltningsloven § 31 og § 32

Overarbejde på et skibsværft kunne ikke karakteriseres som konkret uvarslet, og der var derfor ikke adgang til tilbagebetaling af indgående afgift ved bespisning af ansatte i forbindelse med overarbejdet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Punktafgifter - øl og mineralvandsafgift - emballageafgift - erhvervelsesmoms

SKM2014.402.BR

Vedrører: Mineralvandsafgiftloven § 10 a, stk. 1. Øl- og vinafgiftsloven § 4. Emballageafgiftloven § 1, stk, 1, nr. 2, litra a og b. Momsloven § 4 og § 11, stk. 1, nr. 1. Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Sagen angik opkrævning af øl- og mineralvandsafgift, emballageafgift og moms hos sagsøgerne. SKAT havde truffet afgørelse om, at de to sagsøgere i forening - i perioden 23. september 2010 til 23. september 2011 - en gang om ugen i Tyskland havde købt og indført 2.000 dåser mineralvand og 10.000 dåser øl og videresolgt disse i Danmark.

Landsskatteretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over omfanget af indførslen og salget og dermed størrelsen af afgiftstilsvaret.

Landsskatteretten lagde herved især vægt på, at SKAT eller politiet i alt 10 gange i perioden den 18. maj 2010 til 7. januar 2012 har haft kendskab til, at A og/eller B i forening har indført øl og mineralvand fra Tyskland til Danmark, herunder at det i 9 tilfælde var oplyst, at der i alt er indført gennemsnitligt 13.500 dåser øl og mineralvand. Samtidig forelå der bankoplysninger om, at A havde været i Tyskland på 70 forskellige dage i perioden 5. april 2011 til 22. december 2011.

Byretten bemærkede, at sagsøgerne ikke gav møde under hovedforhandlingen, og de ikke på noget stade af skattesagens behandling havde bidraget til sagens oplysning.

Under henvisning til Landskatterettens resultat og begrundelse blev Skatteministeriet herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.386.BR Henstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 51

Retten afviser, at henstandsbevillingerne er ugyldige, selvom henstandsbevillingerne er sket på grundlag af en fejlagtig antagelse om, at en verserende højesteretssag havde betydning for SKATs krav mod sagsøgerne.

Retten begrunder dommen med, at SKATs bevilling af henstand til sagsøgerne med betaling af restskat og arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1997 til 1999 er sket efter anmodning fra sagsøgerne. Parterne indgik aftalerne om henstand under forudsætning om, at forfaldstidspunktet for kravene blev udskudt til henstandsperiodens udløb. Bevillingerne er begunstigende forvaltningsafgørelser, der udtømmende er udnyttet af modtagerne. Byretten tiltræder herefter Landsskatterettens vurdering, hvorefter SKATs afgørelse om henstand, uanset den urigtige forudsætning, har haft forældelsesafbrydende virkning.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-06-2014 - 08-07-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-461/12 Granton Advertising
Dato: 12-06-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Nederlandene – fortolkning af artikel artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 5), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 135, stk. 1, litra d) og f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelser fastsat i sjette direktiv – fritagelse for transaktioner vedrørende de adkomstbeviser, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5), og transaktioner vedrørende i handelsforhold benyttede dokumenter, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) – begrebet »andre adkomstbeviser« og »andre i handelsforhold benyttede dokumenter« – kort, der leveres mod betaling, og som giver ret til nedslag i prisen ved køb foretaget hos de selskaber, der er nævnt på kortet, og som kan benyttes af andre personer

Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Indstilling
Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Dom

Dom C-75/13 SEK Zollagentur
Dato: 12-06-2014
Toldunion

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 50 og artikel 230, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – den omstændighed at en vare, der kan pålægges told ved indførsel, ikke frembydes til toldbehandling – vare anmeldt under en procedure for ekstern forsendelse – situation, hvor varen ikke ledsages af det tilsvarende dokument under den godkendte transport – toldskyldens opståen

Tidligere dokument: C-75/13 SEK Zollagentur - Ny sag
Tidligere dokument: C-75/13 SEK Zollagentur - Dom

Dom C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas
Dato: 12-06-2014
Toldunion

Præjudiciel – Administrativen sad-Burgas (Bulgarien) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, der ændrer bilag I i forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif – tarifering af varer – fyringsolie, bestemt til behandling ved en bestemt proces – fortolkning af position 2707 og 2710 i den kombinerede nomenklatur – metoden til bestemmelse af definitionen på aromatiske bestanddele – begrebet »ikke-aromatiske bestanddele« og »ikke-aromatiske kulbrinter« – forbindelsen mellem den kombinerede nomenklatur og det harmoniserede system

Tidligere dokument: C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas - Ny sag
Tidligere dokument: C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas - Dom

Dom C-165/13 Gross
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat, oplægges med handel for øje i en anden medlemsstat – opkrævning af punktafgift hos indehaveren af disse varer, der har erhvervet dem i bestemmelsesmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-165/13 Gross - Ny sag
Tidligere dokument: C-165/13 Gross - Dom

Indstilling C-446/13 Fonderie 2A
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Conseil d'État (Frankrig) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 8 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – levering af goder – stedet for de afgiftspligtige transaktioner – produkt, der fremstilles i stat A, omarbejdes for sælgerens regning på et forretningssted tilhørende et andet selskab, som er beliggende i stat B, og leveres til en kunde med hjemsted i samme stat B – levering mellem sælgerens land og slutmodtagerens land eller levering inden for samme medlemsstat fra omarbejdningsstedet

Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Ny sag
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Indstilling
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Dom

Dom C-183/13 Banco Mais
Dato: 10-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – fortolkning af artikel 16, stk. 2, litra h), artikel 17, stk. 5, artikel 19, stk. 1, og artikel 23, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fradrag for indgående afgift – goder og tjenesteydelser, der både anvendes til transaktioner, der giver ret til fradrag, og transaktioner, der ikke giver en sådan ret – pro rata-fradrag – beregning – leasingvirksomhed – spørgsmålet, om der med henblik på beregningen af nævneren i den brøk, der anvendes til beregning af pro rata-satsen for fradrag, skal tages hensyn til de beløb, som modtages i henhold til de aftaler, der indgås som led i denne virksomhed, i deres helhed

Tidligere dokument: C-183/13 Banco Mais - Ny sag
Tidligere dokument: C-183/13 Banco Mais - Dom


Nye sager for domstolen

C-256/14 Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa

Er EU-retten til hinder for, at der beregnes moms, når en privat virksomhed, der stiller infrastruktur til naturgasdistribution til rådighed, uden tillæg af noget yderligere beløb overvælter de beløb, der svarer til den afgift for brug af jordbunden (Taxas de Ocupação do Subsolo), som er betalt til de kommuner, i hvilke de rørledninger, der indgår i denne infrastruktur, befinder sig, på en virksomhed, som erhverver den førstnævnte virksomheds tjenesteydelser?

Når de lokale...

C-264/14 Hedqvist

Skal momsdirektivets artikel 2, stk. 1, fortolkes således, at transaktioner i form af det, der er blevet betegnet som veksling af virtuel valuta til traditionel valuta og omvendt, og som foretages mod vederlag, som tjenesteyderen indregner ved fastsættelsen af vekslingskurserne, udgør levering af tjenesteydelser mod vederlag?

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, skal artikel 135, stk. 1, da fortolkes således, at vekslingstransaktioner såsom de ovenfor beskrevne er fritaget for afgi...

C-272/14 Baby Dan

Skal spindlere med de konkrete karakteristika henføres til KN position 7318 eller til KN position 8302?


Domme
C-461/12 Granton Advertising

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Nederlandene – fortolkning af artikel artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 5), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 135, stk. 1, litra d) og f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelser fastsat i sjette direktiv – fritagelse for transaktioner vedrørende de adkomstbeviser, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5), og transaktioner vedrørende i handelsforhold benyttede dokumenter, der er omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) – begrebet »andre adkomstbeviser« og »andre i handelsforhold benyttede dokumenter« – kort, der leveres mod betaling, og som giver ret til nedslag i prisen ved køb foretaget hos de selskaber, der er nævnt på kortet, og som kan benyttes af andre personer

Domstolens dom:

Artikel 13, punkt B, litra d), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at salg af et rabatkort som det i hovedsagen omhandlede ikke udgør en transaktion vedrørende »andre adkomstbeviser« eller vedrørende »andre i handelsforhold benyttede dokumenter« i den forstand, hvori udtrykkene er anvendt i henholdsvis nr. 5) og 3) i denne bestemmelse, som omhandler visse transaktioner, som medlemsstaterne skal fritage for merværdiafgift.

Tidligere dokument: C-461/12 Granton Advertising - Indstilling


C-75/13 SEK Zollagentur

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 50 og artikel 230, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – den omstændighed at en vare, der kan pålægges told ved indførsel, ikke frembydes til toldbehandling – vare anmeldt under en procedure for ekstern forsendelse – situation, hvor varen ikke ledsages af det tilsvarende dokument under den godkendte transport – toldskyldens opståen

Domstolens dom:

1) Artikel 50 og 203 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005, skal fortolkes således, at en vare under midlertidig opbevaring skal anses for at være unddraget toldtilsyn, hvis den er anmeldt under proceduren for ekstern forsendelse, men den ikke forlader opbevaringsstedet og ikke frembydes for bestemmelsestoldstedet, selv om forsendelsesdokumenterne er blevet frembudt der.

2) Artikel 203, stk. 3, fjerde led, i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 648/2005, skal fortolkes således, at under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende er den person, der som godkendt afsender har henført varerne under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse, toldskyldner i henhold til denne bestemmelse i tilfælde af, at en vare unddrages toldtilsyn.


C-330/13 Lukoyl Neftohim Burgas

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Administrativen sad-Burgas (Bulgarien) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, der ændrer bilag I i forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif – tarifering af varer – fyringsolie, bestemt til behandling ved en bestemt proces – fortolkning af position 2707 og 2710 i den kombinerede nomenklatur – metoden til bestemmelse af definitionen på aromatiske bestanddele – begrebet »ikke-aromatiske bestanddele« og »ikke-aromatiske kulbrinter« – forbindelsen mellem den kombinerede nomenklatur og det harmoniserede system

Domstolens dom:

1) Det kriterium, der skal tages hensyn til for at tarifere et produkt af samme beskaffenhed som det i hovedsagen omhandlede produkt i pos. 2707 eller 2710 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, er det vægtmæssige indhold af de aromatiske bestanddele i forhold til det vægtmæssige indhold af de ikke-aromatiske bestanddele.

2) Betegnelsen »aromatiske bestanddele«, der er indeholdt i kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur i bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 1006/2011, skal fortolkes som værende bredere end betegnelsen »aromatiske karbonhydrider«.

3) Det tilkommer i princippet de nationale retter at fastlægge, hvilken metode der er mest egnet til at bestemme indholdet af aromatiske bestanddele i et givet produkt med henblik på at tarifere det i pos. 2707 eller 2710 i den kombinerede nomenklatur i bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 1006/2011

4) Nr. 1 i de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur i bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 1006/2011, vedrørende den kombinerede nomenklaturs underposition 2707 99 91 og 2707 99 99 skal fortolkes således, at det ikke er udtømmende, hvorfor et produkt, der henhører under pos. 2707 i nævnte kombinerede nomenklatur, men som ikke kan tariferes i en bestemt underposition, skal tariferes i underposition 2707 99 99 i samme kombinerede nomenklatur.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 10128 2014 INIT Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Opfølgende information om udlægningen på Toldsystemerne den 5. juni 2014

Supplerende information om udlægning på toldsystemerne den 5. juni 2014

Særregel om udenlandske turistbusser ophæves 1. juli 2014


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 17 Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 3. juni 2014

B 87 Forslag til folketingsbeslutning om kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger.

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 3. juni 2014

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 395

Spm. om, hvor i momsloven det står, at kræmmere m.fl. skal anvende kasseapparat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 513

MFU spm. om vandafgiftsloven er i overensstemmelse med EU-reglerne, når en udenlandsk virksomhed, der betaler danske energiafgifter på vand, ikke er i...   Svar  

Spm. 514

MFU spm. om det er ministerens holdning, at SKATs praksis om at udelukke udenlandske virksomheders mulighed for at fradrage energiafgifter på vand er ...   Svar  

Spm. 557

Spm. om at vurdere udgiften ved at indføre en permanent toldkontrol i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 574

Spm. om talepapir fra samrådet den 15/5-14 om samrådsspørgsmål AD og AE, til skatteministeren  Svar  

Spm. 591

Spm. om talepapir fra samrådet den 27/5-14 vedrørende samrådsspørgsmål AF (Vandværker), til skatteministeren  Svar  

Spm. 592

Spm. om talepapir fra samrådet den 27/5-14 om samrådsspørgsmål Ø (Placering af skattecentre), til skatteministeren  Svar  

Spm. 594

Spm. om talepapir fra samrådet den 28/5-14 vedrørende samrådsspørgsmål AB og AC (NOx og PSO), til skatteministeren  Svar  

Spm. 618

Spm. om at bekræfte, at SKAT har benyttet ikke offentliggjorte skattesager som argumentation i andre sager, jf. svar på spm. 334, til skatteministeren  Svar  

Spm. 619

Spm. om ministeren vil bakke op om et princip om, at kun tidligere ikke offentliggjorte afgørelser, som taler til borgerens fordel, fremlægges i forbi...   Svar  

Spm. 620

Spm. om begrundelsen for, at SKAT alene og ikke borgere og disses repræsentanter i sager mod SKAT skal kunne have fuld adgang til tidligere ikke offen...   Svar  

Spm. 621

Spm. om der er tekniske eller hjemmelsmæssige grunde til, at borgerne ikke skal kunne gøre sig bekendt med hele praksis i forbindelse med egne skattes...   Svar  

Spm. 622

Spm. om, hvilket argument ligger til grund for, at borgerne i forbindelse med deres egen skattesag ikke skal kunne få indsigt i tidligere konkrete og/...   Svar  

Spm. 623

Spm. om SKATs praksis med brug af ikke offentliggjorte skattesager som argumentation i andre sager er i overensstemmelse med lighedsprincippet og lega...   Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse