MomsMail 2014, uge 17

Kære læser !

Denne uges MomsMail er præget af en række artikler og en række afgørelser.

Bl.a. skal EU Domstolen nu tage stilling til, om en speditør, der som hovedforpligtiget har betalt moms af uafsluttede forsendelser, kan fradrage momsen som købmoms.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen 2014/09
Skat og moms vedr. erhvervsejendomme
Omvendt betalingspligt på let-omsættelige elektroniske varer
Forøget momsfradrag på hotelovernatninger
Så er godtgørelsesreglerne for energiafgifter blevet ændret ….(igen)
Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift
SKATs aktivitetsplan 2014
Forslag om ændring af investeringsgodebegrebet
Crowdfunding
Udtrædelsesvederlag er momspligtigt
Momsregistrering og solcelleanlæg
Konkursboers fradragsret
Levering af teleydelser og elektroniske tjenesteydelser til private
Notat om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

SKAT-meddelelser
Liste over anerkendte flyselskaber

Bindende svar
Advokatvirksomhed - hverv som fast værge - selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand
Advokatvirksomhed - hverv som fast værge - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand

Kendelser
Selskab registreret på et kontorhotels mulighed for momsregistrering
Forelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 204

Domme
Fri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 18

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
foreignHogstadomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen 2014/09

I denne udgave:

  • Uafklaret om der kan meldes fra overfor SKAT
  • Skiltning på byggepladser
  • Indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto
  • Dyrt at glemme momsreguleringsfo-pligtelsen
  • Visse aktiesalg udløser udbyttebeskatning


BDO

Skat og moms vedr. erhvervsejendomme

Der opstår ofte spørgsmål af moms- eller skattemæssig art i forhold til erhvervsejendomme. Det gælder såvel udlejningsejendomme som ejendomme, der anvendes i egen virksomhed. Og uanset om der er tale om en beboelsesejendom, en forretningsejendom eller en fabrik.


EY

Omvendt betalingspligt på let-omsættelige elektroniske varer

Folketinget vedtog den 20. december 2013, at der indføres omvendt betalingspligt ved indenlandsk levering af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’ere eller bærbare computere (let-omsættelige elektroniske varer).


EY

Forøget momsfradrag på hotelovernatninger

Pr. 1. januar 2014 er momsfradrag for hotelovernatninger øget fra 50 % til 75 %.


EY

Så er godtgørelsesreglerne for energiafgifter blevet ændret ….(igen)

Med virkning fra den 1. januar 2014 er virksomheders mulighed for godtgørelse af energiafgifter på elektricitet og brændsler blevet ændret nok engang.


EY

Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift

Folketinget har den 28. januar 2014 vedtaget, at afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift fremrykkes. Den vægtbaserede emballageafgift omfatter varer som bl.a. saucer, rengøringsmidler, sæbe, maling og visse mejeriprodukter.


EY

SKATs aktivitetsplan 2014

SKAT har nu offentliggjort sin aktivitetsplan for 2014 med henblik på at reducere ”skattegabet”, som her er betegnet som forskellen mellem det potentielle skatte- og afgiftsprovenu og det faktisk realiserede provenu.


EY

Forslag om ændring af investeringsgodebegrebet

Skatteministeriet har den 16. december 2013 fremsat lovforslag med henblik på ændring af definitionen af investeringsgoder, så bl.a. IT-ydelser og rettigheder også omfattes.


EY

Crowdfunding

Provision for fremskaffelse af kapital i form af crowdfunding anses som formidling af lån og er dermed momsfri.


EY

Udtrædelsesvederlag er momspligtigt

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at et udtrædelsesvederlag, der betales for at ophæve en kontrakt før tid, er momspligtigt.


EY

Momsregistrering og solcelleanlæg

Ejere af solcelleanlæg kan igen lade sig momsregistrere for driften af anlægget, hvis der sælges elektricitet til det offentlige net. Læs her, hvorfor EY ikke mener, at muligheden er synderlig attraktiv.


EY

Konkursboers fradragsret

Skatterådet har i forlængelse af Landsskatterettens afgørelse i SKM2008.249.LSR taget stilling til rækkevidden af ’afvikling af momspligtige aktiviteter’ i forbindelse med, at størstedelen af en konkursramt virksomheds rentable aktiviteter blev overdraget til et datterselskab under den forudgående betalingsstandsning.


EY

Levering af teleydelser og elektroniske tjenesteydelser til private

Pr. 1. januar 2015 ændres leveringsstedet ved levering af teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser. De nye regler betyder, at alle teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser som udgangspunkt er momspligtige det sted, hvor private (ikke-afgiftspligtige) kunder hører hjemme.


Rigsrevisionen

Notat om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2009 om det digitale tinglysningsprojekt.

Der er i notatet fulgt op på følgende område:

  • AMVAB-målingen, som ansvarsmæssigt hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, og som forventedes gennemført i løbet af 2013.

Rigsrevisionen finder Justitsministeriets initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Liste over anerkendte flyselskaber

SKM2014.277.SKAT

Vedrører: Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10-13 og § 34, stk. 3. Momsbekendtgørelsen § 36a

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2014, og 22 selskaber er pt. godkendt for 2014. SKAT har anerkendt, at de 22 flyselskaber for 2014 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, skal en gang årligt sende meddelelse til SKAT om, at de opfylder betingelserne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Advokatvirksomhed - hverv som fast værge - selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand

SKM2014.283.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1, 1. pkt. Momsloven § 3 stk. 1 og § 4

Skatterådet bekræfter, at værgevederlag er indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed for Spørger, når Spørger i sin advokatvirksomhed modtager disse værgevederlag, og at han kan anvende virksomhedsordningen på denne indkomst, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1. Derimod kan Skatterådet ikke bekræfte, at de værgeydelser, som Spørger leverer, er således integreret i Spørgers advokatvirksomhed, at de er leveret som led i selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, og dermed er momspligtige for virksomheden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Advokatvirksomhed - hverv som fast værge - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand

SKM2014.282.SR

Vedrører: Momsloven § 3 stk. 1 og § 4

Skatterådet bekræfter, at Spørgerens arbejde som værge ikke er omfattet af momsloven. Arbejdet som værge udføres på ansættelseslignende vilkår, og det kan derfor ikke anses for selvstændig virksomhed i momslovens forstand. Vederlaget for arbejdet falder herefter uden for momslovens anvendelsesområde og skal ikke pålægges moms. Skatterådet bekræfter endvidere, at vederlaget falder uden for lønsumsafgiftslovens anvendelsesområde.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Selskab registreret på et kontorhotels mulighed for momsregistrering

SKM2014.290.LSR

Vedrører: Momsloven § 37, § 45 og § 47

Et kommanditselskab registreret på et kontorhotel i Danmark var berettiget til dansk momsregistrering.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Forelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 204

SKM2014.278.ØLR

Vedrører: Toldkodeksen artikel 203 og 204. Gennemførselsbestemmelsen artikel 859. Momssystemdirektivet artikel 168, litra e

Landsretten forelægger spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 203, stk. 1, og artikel 204 i toldkodeksen samt artikel 859 i gennemførelsesbestemmelserne hertil og om fortolkningen af momssystemsdirektivets artikel 168, litra e.

Sagen vedrører to forsendelser af T2-varer (eksterne fællesskabsforsendelser), som ikke er blevet afsluttet forskriftsmæssigt. Spørgsmålet i sagen er, om der er opstået toldskyld som følge heraf samt pligt til at betale importmoms af varerne omfattet af forsendelserne for speditøren, og i givet fald, om speditøren kan fradrage den pålagte importmoms som købsmoms.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse

SKM2014.273.HR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4. Momsloven § 41, stk. 3. Kildeskatteloven § 69, stk. 1. Opkrævningsloven § 5

A var eneanpartshaver og direktør i H1 ApS, som drev virksomhed med bl.a. salg af rådgivning og konsulenttjenester, brugte kedler og kedelanlæg, serviceydelser, komponenter og reservedele.

H1 ApS havde leaset en varevogn på gule nummerplader, som A mod betaling til H1 ApS havde benyttet i den landbrugsvirksomhed, som han drev i personligt regi.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om bilen af selskabet dermed måtte anses for at have været stillet til rådighed for A's private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Højesterets flertal lagde til grund, at H1 ApS, som ikke i øvrigt beskæftigede sig med udlejning af biler, alene havde ladet A benytte bilen til brug for sin personligt drevne landbrugsvirksomhed på grund af hans stilling i selskabet. Flertallet fastslog herefter, at denne brug af bilen var anpartsselskabets virksomhed uvedkommende, og at bilen dermed af H1 ApS var stillet til rådighed for A's private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 1. pkt. Skattemyndighederne havde derfor været berettiget til bl.a. at forhøje appellant 1's skattepligtige indkomst og til at forhøje anpartsselskabets momstilsvar.

Landsretten var nået til det samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.287.VLR Straffesag - skattesvig - lønmodtager - bonusudbetalinger

Vedrører: Straffeloven § 289. Skattekontrolloven § 13 og § 16. Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende)

T var tiltalt for at have selvangivet løn og bonus for lavt i sine selvangivelser for årene 2005-2009. T var ansat i Singapore, hvor hovedkontoret ligger, men arbejdede i den omhandlede periode i afdelingen i Danmark.

T forklarede, at hans løn bestod af en fast månedsløn og en bonus. Der blev udbetalt bonus 1-2 gange om året, og udbetalt bonus skulle nogen gange returneres.

T gjorde gældende, at straffelovens § 289 ikke fandt anvendelse, idet der ikke var tale om en fortsat forbrydelse, hvorfor den del af tiltalen der vedrørte årene 2005 og 2006 var forældet.

Byretten fandt, at der var tale om en kontinuerlig og konsekvent udeholdelse af indtægter fra samme indkomstkilde, hvorfor forholdene måtte betragtes som en fortsat forbrydelse. Da den samlede sum af de unddragne skatter og arbejdsmarkedsbidrag udgjorde mere end 500.000 kr. fandt retten at forholdene kunne henføres under straffelovens § 289.

T var B-skattepligtig, og han vidste at de udbetalte bonusbeløb var skattepligtige, ligesom den faste løn. T forskudsregistrerede sig alene med den faste løn og det blev anset for bevist, at T kun selvangav den faste løn.

T forklarede, at den overvejende del af bonusbeløbene blev indsat på en separat konto og han kun 2-3 gange havde refunderet større beløb. Retten fandt det således forholdsvist simpelt hvert år at beregne de bonusbeløb, der skulle selvangives som skattepligtige.

Efter det anførte fandt retten det bevist, at T havde forsæt til grov skatteunddragelse og straffen blev fastsat til 3 måneders fængsel og en tillægsbøde på 575.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

SKM2014.284.ØLR Straffesag - momssvig - handel med vin og delikatesser - direktør og hovedanpartshaver - strafudmåling

Vedrører: Straffeloven § 289 og § 50. Momsloven § 81

T var tiltalt for som direktør for et selskab, der handlede med vin og delikatesser, at have angivet et samlet momstilsvar på 1.051.478 kr. for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2010, selvom momstilsvaret var 2.050.533 kr. T havde derved unddraget for 999.075 kr. i moms. Selskabets revisor havde anført kritiske bemærkninger i selskabets regnskaber for perioden.

T erkendte sig skyldig og forklarede de urigtige momsangivelser med regnskabssjusk, kaos i bogholderiet og pengemangel.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig. T idømtes fængsel i 8 måneder, heraf de 4 måneder betinget samt en tillægsbøde på 650.000 kr. Der blev herved henset til, at T ikke var tidligere straffet, T's gode personlige forhold, at T havde samarbejdet og medvirket til sagens opklaring, at T havde tilbagebetalt en stor del af den skyldige moms samt at sagen havde ligget stille i 1 år ved SKAT og 1 år ved politiet. Tillægsbøden blev nedsat med ca. 1/3 på baggrund af, at T havde tilbagebetalt en betydelig del af det skyldige beløb.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men forhøjede tillægsbøden til 999.000 kr. med dissens. Der var ikke grundlag for at fravige udgangspunktet for fastsættelse af tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-04-2014 - 27-05-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-152/13 Holger Forstmann Transporte
Dato: 30-04-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 24, stk. 2, første led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – produkter, der ikke pålægges afgifter – energiprodukter, som befinder sig i standardtanke i kommercielle motorkøretøjer med henblik på anvendelse som brændstof for disse køretøjer – fortolkning af begrebet »standardtanke« – supplerende brændstoftanke indbygget af forhandlere eller karrosserifabrikker med henblik på at forøge køretøjernes rækkevidde

Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Ny sag
Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Dom

Dom C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet
Dato: 30-04-2014
Fiskale bestemmelser

Annullationssøgsmål – annullation af Rådets afgørelse 2013/52/EU om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner – tilsidesættelse af artikel 327 TEUF og 322 TEUF

Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Ny sag
Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Dom

Dom C-267/13 Nutricia
Dato: 30-04-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – kombineret nomenklatur – toldpositioner – lægemidler som omhandlet i pos. 3004 – begreb – ernæringspræparater, som udelukkende er bestemt til under lægeligt tilsyn at indgives ved hjælp af en mavesonde til personer, der er under lægelig behandling for en sygdom – drikkevarer som omhandlet i position 2202 KN – begreb – flydende næringsmidler, der er bestemt til at indgives ved hjælp af en mavesonde og ikke til at drikke

Tidligere dokument: C-267/13 Nutricia - Ny sag
Tidligere dokument: C-267/13 Nutricia - Dom

Indstilling C-7/13 Skandia America Corporation
Dato: 08-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, artikel 11 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsgruppe – et selskab med hjemsted i et tredjeland, der har en filial i en medlemsstat, som indgår i en momsgruppe i medlemsstaten – afgiftspligt eller ej for de tjenesteydelser, som hovedselskabet har leveret til filialen – fakturering for de af hovedselskabet til filialen leverede tjenesteydelser ved interne fakturaer med henblik på en korrekt fordeling af omkostningerne mellem de to enheder

Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Ny sag
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Indstilling
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige - Dom

Indstilling C-219/13 K
Dato: 14-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Tidligere dokument: C-219/13 K - Ny sag
Tidligere dokument: C-219/13 K - Indstilling
Tidligere dokument: C-219/13 K - Dom

Dom C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi
Dato: 15-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Kúria (Ungarn) – fortolkning af artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – spørgsmål om foreneligheden med direktivet af en national lovgivning, som ikke foreskriver mulighed for berigtigelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af, at en kontrakt ikke gennemføres

Tidligere dokument: C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi - Ny sag
Tidligere dokument: C-337/13 Almos Agrárkülkereskedelmi - Dom

Indstilling C-605/12 Welmory
Dato: 15-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Naczelny Sad Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »fast forretningssted« – tjenesteydelser, der leveres af et selskab A, der har hjemsted i en medlemsstat, til et selskab B, der har hjemsted i en anden medlemsstat – selskab B benyttelse af selskabs A’s infrastruktur med henblik på disse tjenesteydelser – hensyntagen til det sted, hvor selskab A har hjemsted

Tidligere dokument: C-605/12 Welmory Sp - Ny sag
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Indstilling
Tidligere dokument: C-605/12 Welmory - Dom

Dom C-480/12 X
Dato: 15-05-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-480/12 X - Dom

Dom C-297/13 Data I mod O
Dato: 15-05-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht München (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001, forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002, forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003, og forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004, og navnlig bilag XVI, bestemmelse 4, litra a) og b) – tarifering af dele og tilbehør (motorer, generatorer, lasere, kabler og varmeforseglere) til brug for programmeringssystemer i pos. 8473 – eventuel forrang for denne position i forhold til de øvrige positioner i kapitel 84 og 85

Tidligere dokument: C-297/13 Data I mod O - Ny sag
Tidligere dokument: C-297/13 Data I mod O - Dom

Indstilling C-426/12 X
Dato: 22-05-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) – fortolkning af artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – udelukkelse af energiprodukter med dobbelt anvendelse – begreb

Tidligere dokument: C-426/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-426/12 X - Dom

Dom T-633/11 Guangdong Kito Ceramics m.fl. mod Rådet
Dato: 22-05-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 af 12. september 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina


Nye sager for domstolen

C-198/14 Visnapuu

Skal lovligheden af den finske ordning vedrørende afgiften på drikkevareemballage, hvorefter denne afgift opkræves, såfremt emballagen ikke er omfattet af et retursystem, undersøges på grundlag af artikel 110 TEUF i stedet for på grundlag af artikel 34 TEUF? Det pågældende retursystem skal være et pantsystem, ved hvilket den, som emballerer eller indfører drikkevarerne, alene eller på den måde, der er fastsat i affaldsloven eller den tilsvarende for provinsen Åland gældende lovgivning...


Indstillinger
Domme
C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet

Sagen omhandler:

Annullationssøgsmål – annullation af Rådets afgørelse 2013/52/EU om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner – tilsidesættelse af artikel 327 TEUF og 322 TEUF

Domstolens dom:

1) Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland betaler sagens omkostninger.

3) Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostninger.


C-267/13 Nutricia

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – kombineret nomenklatur – toldpositioner – lægemidler som omhandlet i pos. 3004 – begreb – ernæringspræparater, som udelukkende er bestemt til under lægeligt tilsyn at indgives ved hjælp af en mavesonde til personer, der er under lægelig behandling for en sygdom – drikkevarer som omhandlet i position 2202 KN – begreb – flydende næringsmidler, der er bestemt til at indgives ved hjælp af en mavesonde og ikke til at drikke

Domstolens dom:

Toldposition 3004 i den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006, skal fortolkes således, at begrebet »lægemidler« som omhandlet i denne position omfatter tilberedte næringsmidler, som udelukkende er bestemt til under lægeligt tilsyn at indgives enteralt (ved hjælp af en mavesonde) til personer, der er under lægelig behandling, når en sådan indgivelse i forbindelse med bekæmpelsen af den sygdom eller lidelse, som de lider af, har til formål at forebygge eller behandle disse personers underernæring.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

PE 73 2014 REV 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine

PE 73 2014 REV 1 ADD 1 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 10 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 11 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 12 BILAG II TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 13 BILAG III TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 2 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 3 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 4 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 5 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 6 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 7 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 8 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 73 2014 REV 1 ADD 9 BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UKRAINE

PE 86 2014 INIT EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING AF RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 428/2009 OM EN FÆLLESSKABSORDNING FOR KONTROL MED UDFØRSEL, OVERFØRSEL, MÆGLERVIRKSOMHED OG TRANSIT I FORBINDELSE MED PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

PE 64 2014 INIT EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem med-lemsstaterne for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger, kommunikationen af oplys-ninger blandt toldmyndighederne, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstaterne og definitionen af statistisk værdi

ST 9237 2014 INIT MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 395 i Rådets direktiv 2006/112/EF

 

Nyt fra Kommissionen

VAT 2015: Registration is open for the conference in Luxembourg on 15 May 2014

Customs: Updated version of the users' guide on General System of Preferences rules of origin

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Nedsættelse eller afskaffelse af tolden på varer med oprindelse i Ukraine

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Supplerende bestemmelser til KN og forklarende bemærkninger til KN


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget er, hvis man helt fjerner minimumsgrænsen, og hvad konsekvenserne er, hvis grænsen på bruttotonnagen sættes til 100 t, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. nr. 2 - L 171

Almindelig del

Bilag

Bilag 162

Henvendelse af 14/4-14 fra Vitus Jordan, Randers, vedrørende prissætning af ønskenummerplader

Spørgsmål og svar

Spm. 375

Spm. om, med henvisning til artiklen i Ekstra Bladet den 28/3-14 "Ulovlig praksis i Skat", hvor en tidligere ansat i Skat Roskilde beskriver Skats ulo...   Svar  

Spm. 378

Spm. om ministeren kan oplyse, hvornår den kommende grænsehandelsrapport forventes offentliggjort, til skatteministeren  Svar  

Spm. 462

Spm. om at oplyse den gennemsnitlige ventetid ved telefonopkald til SKAT, jf. SAU alm. del - bilag 66, til skatteministeren  Svar  

Spm. 464

Spm. om syn af importerede biler, som ikke er EF-typegodkendte, til skatteministeren

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1368

Finder ministeren, at Skatteministeriet gennemsigtighedsrapport er tilstrækkelig til at sikre den fornødne gennemsigtighed i SKATs arbejde?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse