MomsMail 2014, uge 26

Kære læser !

Så nåede vi til den sidste MomsMail her i forårssæsonen. Selvom det danske sommervejr endnu ikke har vist sig fra sin mest solrige side, så er det nu meget rart at kunne lægge mobiltelefonen og pc'en på hylden i en periode - synes jeg i hvert fald. Kort sagt - ferie er ferie, uanset om det regner eller ej.

Det er nu så slet ikke nogen lille MomsMail vi slutter med - tværtimod, der er masser af interessant læsestof.

Jeg vil slutte med at ønske en god sommer og god ferie - vi lander i din mailboks igen den 11. august.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Repayment of VAT paid abroad
Omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandskhandel med mobiltelefoner m.v.
Anbefalingerne for god selskabsledelse – skattepolitik
2014-14. Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt
2014-10. Indhentelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 8 D og dagbøder efter lovens § 9
Administrative Protective Orders: Protection of Confidential Information in Canadian Trade Remedy Proceedings
Protection of Confidential Information in the Mexican Trade Remedy System
Administrative Protective Orders in Trade Remedy Cases in Mexico
A Primer on U.S. APO Practice and Procedure in Antidumping and Countervailing Duty Proceedings
Administrative Protective Order System: Should the Exception Be Made the Rule?
APO and Known Unknowns
Access to (Confidential) Data in EU Trade Defence Proceedings
Access to EU Antidumping/Subsidy Confidential Files: The EU Law 'Zwartveld Sincere Cooperation Doctrine', Surprise What You Are Looking for Already Exists
WTO Agreement on Trade Facilitation: Assessing the Level of Ambition and Likely Impacts
The People's Republic of China: A Market Economy or A Non-market Economy in Anti-dumping Proceedings Starting on December 12, 2016?
The New EU Tobacco Products Directive in the Light of TRIPS: Trademarks and the Protection of Public Health
Imperatives of Trade Facilitation in the Indian Coffee Sector: A Transaction Cost Perspective
Husker din virksomhed at få godtgjort afgiften på elektricitet?
ATP-dommen om momsfritagelse: SKAT udsender meddelelse vedrørende tilbagebetalingskrav

Bindende svar
Chokoladeafgift af glasur
Momsfritaget porteføljeforvaltning
Momsfritagelse af ledsagerydelser
Afvisning - kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed
Fradrag for byggeomkostninger og pålægsmoms af ansattes arbejde
Momsmæssig behandling af porteføljeforvaltning og porteføljerådgivning

Afgørelser
Afgørelse om acontoudbetaling af omkostningsgodtgørelse
Ikke imødekommet anmodning om kvartalsafregning af moms
Aktindsigt i oplysninger om omkostningsgodtgørelse

Kendelser
Afgørelse om forældelse anset for ugyldig som følge af manglende udarbejdelse af sagsfremstilling

Domme
Moms - skønsmæssig ansættelse - brugtmoms
Moms - fradrag - tilskudsfinansierede projekter

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 27

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Repayment of VAT paid abroad

Once again, it is time to apply for repayment of VAT paid abroad. Primarily, this concerns countries outside the EU. However, it may be advantageous to apply for repayment concerning EU countries at the same time.


DELACOUR

Anbefalingerne for god selskabsledelse – skattepolitik

Komitéen for god selskabsledelse har for nyligt tilføjet en ny kommentar i sine anbefalinger om skattepolitik.


Folketingets Ombudsmand

2014-14. Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt

En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i et notat, som SKAT havde sendt til Skatteministeriets departement til orientering for ministeren. Notatet indeholdt bl.a. en beskrivelse af SKATs praksis vedrørende foreløbige fastsættelser af moms mv. i tilfælde, hvor indberetning til SKAT ikke er foretaget til tiden. Skattemyndighederne havde over for journalisten henvist til, at notatet kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 1, nr. 1, om dokumenter udarbejdet til brug for ministerbetjening.

Ombudsmanden var enig i, at notatet som udgangspunkt kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen om ministerbetjening. Ombudsmanden mente imidlertid, at en meget væsentlig del af notatet indeholdt oplysninger om sagens faktiske grundlag, og at disse oplysninger derfor burde være udleveret til journalisten i medfør af offentlighedslovens § 28, stk. 1, om ekstrahering.

Ombudsmanden henstillede til Skatteankestyrelsen at træffe en ny afgørelse om spørgsmålet om ekstrahering for så vidt angik de pågældende oplysninger i notatet.

Skatteankestyrelsen traf herefter afgørelse om at meddele journalisten aktindsigt i hele notatet bortset fra et enkelt afsnit.

(Sag nr. 14/01197)


Folketingets Ombudsmand

2014-10. Indhentelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 8 D og dagbøder efter lovens § 9

Landsskatteretten havde afvist at behandle en klage fra en mand, der var udrejst af Danmark, over SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, til hans bank i Danmark om at fremsende udskrifter fra hans konto og oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen. Landsskatteretten havde henvist til, at SKATs anmodning om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger måtte anses for at være en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning og ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Landsskatteretten havde senere stadfæstet SKATs efterfølgende afgørelse truffet efter skattekontrollovens § 9, hvorefter bestyrelsesformanden for banken blev pålagt dagbøder, hvis banken ikke efterkom SKATs anmodning om udlevering af de ønskede oplysninger.

Mandens advokat klagede til ombudsmanden over Landsskatterettens kendelser. Efter en gennemgang af klagen og de indsendte bilag meddelte ombudsmanden advokaten, at han havde besluttet ikke at undersøge sagerne i relation til Landsskatteretten yderligere. Ombudsmanden henviste til, at der ikke var udsigt til, at han kunne kritisere resultatet af Landsskatterettens kendelser.

For det første var ombudsmanden således enig i, at SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

For det andet var ombudsmanden enig i, at bestemmelsen i § 9 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter ikke finder anvendelse i sager, der som denne vedrører udlevering af oplysninger.

For det tredje var der ikke udsigt til, at ombudsmanden kunne kritisere, at Landsskatteretten havde ment, at tvangsindgrebslovens § 10 ikke forhindrede SKAT i at indhente oplysninger fra banken. Og for det fjerde var der også efter ombudsmandens opfattelse hjemmel til at anvende skattekontrollovens § 8 D og dernæst § 9 i forhold til skatteyderens danske pengeinstitut.

(Sag nr. 13/05055)


Global Trade and Customs Journal

Administrative Protective Orders: Protection of Confidential Information in Canadian Trade Remedy Proceedings

Trade remedy disputes require parties to adduce evidence that includes commercially sensitive business information and strategies. Canada's trade remedy system seeks to strike a balance between the interests of parties in preventing harmful disclosure of confidential information and the public's need for transparent and expedient administration of justice. This paper provides an overview of the mechanisms and procedures available in Canada for the treatment and disclosure of confidential information in the context of trade remedy disputes and judicial review of those decisions, and includes a discussion of existing challenges and areas of concern in the Canadian context.


Global Trade and Customs Journal

Protection of Confidential Information in the Mexican Trade Remedy System

Ordinarily, a host of information is employed during unfair international trade practices investigations, such as dumping and subsidies. A vast majority of the information submitted by parties to these investigations comes from public sources, but they also offer confidential information. Therefore, interested parties in an investigation of this nature have the right to have their confidential information protected from misuse, as well as a right to timely access the information contained in the administrative record that is necessary for the adequate protection of their interests. This essay shall examine the legal regime applicable to the protection of confidentiality and access to this sort of information in Mexico by interested parties in matters related to unfair international trade practices.


Global Trade and Customs Journal

Administrative Protective Orders in Trade Remedy Cases in Mexico

Similar to the Administrative Protective Order system to grant access to confidential information under trade remedy investigations conducted by the United States, Mexican laws provide a comprehensive regulation by means of which (i) any interested party may have access to confidential information, available at the administrative record, as long as certain conditions and requirements are fully met, and (ii) Mexican authority is obliged to guarantee the protection of the same and cannot share confidential information with other parties unless special authorization is granted.


Global Trade and Customs Journal

A Primer on U.S. APO Practice and Procedure in Antidumping and Countervailing Duty Proceedings

The Administrative Protective Order (" APO") system used in antidumping ("AD") and countervailing duty ("CVD") proceedings conducted by the U.S. Department of Commerce ("Commerce") and the U.S. International Trade Commission ("the Commission") imposes strict requirements on the submission of, and access to, confidential business information. Each agency's rules and practice are derived from Federal statute, and the penalties for non-compliance may be significant. U.S. APO practice and procedure has evolved over time to account for technological advances used in global law and commerce and at the Federal agencies themselves. This article summarizes the key requirements of U.S. APO practice and concludes that the U.S. system offers robust protection for the submission of business proprietary information ("BPI") in AD and CVD proceedings.


Global Trade and Customs Journal

Administrative Protective Order System: Should the Exception Be Made the Rule?

The Administrative Protective Order (' APO') system ensures a maximum of transparency in trade remedy investigations. However, its introduction in any trade remedy system would also come with a cost. This article examines how the EU ensures transparency in trade remedy investigations and to what extent the APO played a role in the ongoing modernization exercise. It argues that an APO system is a less straightforward choice than it looks at first sight and that the EU's pragmatic approach has merits


Global Trade and Customs Journal

APO and Known Unknowns

Reports that say that something hasn't happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns; there are things we know we know. There are known unknowns; that is to say there are things that we now know we don't know. But there are also unknown unknowns - there are things we do not know we don't know.


Global Trade and Customs Journal

Access to (Confidential) Data in EU Trade Defence Proceedings

In trade defence proceedings, confidential information warrants protection. At the same time, access to confidential information can be vital for interested parties to defend their interests. The system in place in the European Union ('EU') does not allow interested parties to access confidential information. This article provides some suggestions concerning the possible introduction in the EU of a mechanism whereby, under certain conditions, representatives of interested parties are allowed access to the confidential information submitted by all other interested parties.


Global Trade and Customs Journal

Access to EU Antidumping/Subsidy Confidential Files: The EU Law 'Zwartveld Sincere Cooperation Doctrine', Surprise What You Are Looking for Already Exists

At the EU level the Administrative Protective Order ( APO) is a long-standing theme which recurs on a regular basis among stakeholders and scholars. Trade Defense Instruments ('TDI's') is namely the area where interested parties are lobbying for the introduction of an APO system. The goal is of course to bring more transparency in the EU anti-dumping and anti-subsidy investigation regime which although appreciable for the quality of the EU officials involved, still leave the door open to criticism due to the lack of access to some information used in the investigation process. The introduction in the EU of an APO system similar to some extent to the one existing in the US could be a great step forward. However, some practical hurdles and a general political discontent in Brussels make the introduction of an APO regime extremely difficult. Not all is lost, however; as it will be introduced in this brief contribution, at EU level it already exists a means to ask for access to a confidential file in the hands of the EU institutions: the 'sincere cooperation' doctrine. The 'sincere cooperation' TEU is based on the doctrine and has been shaped in its scope by the Court of Justice of the European Union (CJEU). It does allow any interested parties via an EU domestic jurisdiction to request in compliance with full mutual respect existing between the EU and Member States, the assistance of the Brussels based institutions in order to access to a confidential file in the hands of the EU Institutions. The 'sincere cooperation' doctrine is not merely theoretical in fact it has been already successfully experimented in a limited number of cases by few trade lawyers. Perhaps, the effective answer to the call for transparency in TDI's is already in the 'EU house' and not in the yard of the neighbours.


Global Trade and Customs Journal

WTO Agreement on Trade Facilitation: Assessing the Level of Ambition and Likely Impacts

At the Ninth Ministerial Conference of the World Trade Organization (WTO) held in Bali on 3-6 December 2013, the ministers agreed upon the WTO Agreement on Trade Facilitation (ATF). This paper assesses the level of ambition of the ATF from two angles. First, the use of softening language in each provision is examined. Second, the final agreement is compared against the draft text prepared before the Bali conference. Then, the paper considers the likely legal, economic, capacity building, and reform-inducing impacts of the ATF.


Global Trade and Customs Journal

The People's Republic of China: A Market Economy or A Non-market Economy in Anti-dumping Proceedings Starting on December 12, 2016?

China's Non-Market Economy ("NME") poses a problem for countries that import Chinese products with computing reliable dumping margins based on arm's-length prices and costs. When it joined the World Trade Organization in December 2001, China agreed in its Protocol of Accession to be treated as a NME for 15 years. China's position now is that a market-economy methodology must thereafter automatically be used in all antidumping proceedings against China. Under the Protocol's terms, however, that shift is not required except to the extent China demonstrates it has made the transition to a market economy under the importing country's national law.


Global Trade and Customs Journal

The New EU Tobacco Products Directive in the Light of TRIPS: Trademarks and the Protection of Public Health

This article addresses the provisions of the recently adopted EU Tobacco Products Directive regarding the labelling of tobacco products. These provisions are reviewed in the light of the WTO-Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS-Agreement). This article seeks to determine the meaning of Article 8 TRIPS-Agreement as regards measures of WTO Members for the protection of public health. Further, said labelling provisions are assessed as to their necessity for the protection of public health and consistency with the provisions of the TRIPS-Agreement on trademarks, especially Article 20 TRIPS-Agreement.


Global Trade and Customs Journal

Imperatives of Trade Facilitation in the Indian Coffee Sector: A Transaction Cost Perspective

The ASEAN India FTA and the possible phasing out of some export incentives may have profound implications on cost competitiveness of the Indian coffee sector. Observations in this paper are based on extensive discussions with the major coffee exporters, traders, logistics service providers and officials at the ports (Chennai, Kochi and Mangalore). In the coffee export sector, most of the documentation and customs related assignments are outsourced to Customs House Agents who access the permit system on behalf of exporters. This challenges the basic confidentiality in the system, as one exporter may assign the work to multiple CHAs and one CHA may do the documentation for multiple exporters. The retention time for export related documents varies across ports, which delays post-shipment documentation and claim of incentives by exporters. An integrated online system for the issuance of mandatory and importer-specified certificates and permits by various agencies (central, state and private) would reduce the time and duplication of documents.


PwC

Husker din virksomhed at få godtgjort afgiften på elektricitet?

PwC har tidligere erfaret, at op mod 85 % af alle virksomheder ikke får godtgjort elafgiften korrekt. Er din virksomhed én af dem? ?


PwC

ATP-dommen om momsfritagelse: SKAT udsender meddelelse vedrørende tilbagebetalingskrav

SKATs meddelelse understreger vigtigheden af, at virksomheder, der har et tilbagebetalingskrav på moms som følge af ATP-dommen, fremsætter dette over for SKAT inden den 13. september 2014.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Chokoladeafgift af glasur

SKM2014.471.SR

Vedrører: Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer (chokoladeafgiftsloven) § 1, stk. 1, nr. 4

Skatterådet kan bekræfte, at der skal betales chokoladeafgift af en vare, der betegnes som "glasur", men som også kan betegnes som "sugar paste", "icing" eller "fondant"


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritaget porteføljeforvaltning

SKM2014.461.SR

Vedrører: Momsloven § 4 og § 13, stk.1, nr. 11, litra e

Skatterådet bekræfter, at kurtage, som opkræves ved salg af en kundes eksisterende aktiebeholdning i forbindelse med aftale om/indtræden i en konkret beskrevet pensionsordning, under de givne omstændigheder er momsfri.

Skatterådet bekræfter endvidere, at det årlige gebyr, som opkræves i forbindelse med den konkret beskrevne pensionsordning er momsfri under de givne omstændigheder.

Endeligt bekræfter Skatterådet, at det årlige gebyr, som opkræves i forbindelse med en på flere punkter identisk pensionsordning er momsfri under de givne omstændigheder.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af ledsagerydelser

SKM2014.454.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers levering af ledsagerydelser i form af de første 15 timer, jf. servicelovens § 45 og § 97 er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Ligeledes kunne rådet bekræfte, at Spørger ikke skal opkræve moms af betaling for ydelser i form af tillægstimer i henhold til ledsageordningen, idet disse ydelser er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afvisning - kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed

SKM2014.451.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Skatterådet afviste at besvare anmodningen om bindende svar, idet anmodningen ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fradrag for byggeomkostninger og pålægsmoms af ansattes arbejde

SKM2014.450.SR

Vedrører: Momsloven § 7 og § 39

Skatterådet godkender, at byggeomkostninger til renoveringen af lokaler, der skal anvendes til undervisning af Spørgers elever, og som i momsmæssig forstand må anses for blandet anvendte lokaler, kan fradrages efter reglerne i momslovens § 38, stk. 1.

Rådet godkender endvidere, at Spørger ikke skal beregne pålægsmoms af værdien af arbejde udført af Spørgers elever i forbindelse med renoveringen, idet Spørgers elever ikke kan anses for ansatte i momslovens § 7?s forstand. Derimod skal Spørger beregne pålægsmoms af værdien af arbejde i forbindelse med renoveringen udført af Spørgers ansatte lærere, idet disse må anses for ansatte i momslovens § 7?s forstand.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsmæssig behandling af porteføljeforvaltning og porteføljerådgivning

SKM2014.449.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers ydelser i henhold til en indgået kapitalforvaltningsaftale, hvorefter Spørger tillægges mandat til på vegne af kunden selvstændigt at træffe beslutninger om køb og salg af værdipapirer, og fuldbyrdelse af disse beslutninger i henhold til en fastlagt investeringsstrategi, er momspligtige, jf. EU-domstolens dom i sag C-44/11, Deutsche Bank. Ligeledes kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers ydelser i henhold til en indgået rådgivningsaftale, hvorefter Spørger i henhold til en fastlagt investeringsstrategi anbefaler investor konkrete køb og salg af værdipapirer og fuldbyrdelse af disse anbefalinger til køb og salg af værdipapirer, hvis investor giver instruks herom, er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afgørelse om acontoudbetaling af omkostningsgodtgørelse

SKM2014.476.SANST

Vedrører: Skatteforvaltningslovens §§ 52, 54 og 55

Der var adgang til omkostningsgodtgørelse for udgift til sagkyndig bistand for bistand ydet i en periode, hvor klagesagen var berostillet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ikke imødekommet anmodning om kvartalsafregning af moms

SKM2014.474.SANST

Vedrører: Momsloven § 57

En af virksomheden indgået og overholdt betalingsaftale vedr. moms blev ikke anset for en efter loven rettidig betaling. Anmodning om ændring af afgiftsperioden blev derfor ikke imødekommet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Aktindsigt i oplysninger om omkostningsgodtgørelse

SKM2014.473.SANST

Vedrører: Offentlighedsloven §§ 4 og 14. Skatteforvaltningsloven § 17

En anmodning om aktindsigt i oplysninger om salær og omkostningsgodtgørelse til advokater var med rette afslået under henvisning til SKATs tavshedspligt.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Afgørelse om forældelse anset for ugyldig som følge af manglende udarbejdelse af sagsfremstilling

SKM2014.472.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 19

En afgørelse vedrørende forældelse af restskat m.v., som var truffet af SKAT, var ugyldig som følge af manglende udarbejdelse og fremsendelse af sagsfremstilling.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - skønsmæssig ansættelse - brugtmoms

SKM2014.448.BR

Vedrører: Opkrævningsloven § 5, stk. 2. Momsloven § 70, stk. 4. Momsbekendtgørelsen § 92, stk. 4 (dagældende)

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt SKATs skønsmæssige ansættelse af den afgiftspligtiges momstilsvar for 2008 og 2009 kunne tilsidesættes. Den afgiftspligtige drev i de omhandlede år virksomhed med salg af brugte designmøbler.

Der var under sagen enighed om, at SKAT havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af den afgiftspligtiges momstilsvar. Den afgiftspligtige gjorde imidlertid gældende, at skønnet hvilede på et forkert grundlag, idet den afgiftspligtige gjorde gældende, at han var berettiget til at anvende brugtmomsordningen.

Retten bemærkede, at anvendelse af brugtmomsordningen - af kontrolhensyn - forudsætter, at den afgiftspligtige fører et særligt regnskab for de leverancer, der afgiftsberigtiges efter ordningen, jf. momslovens § 70, stk. 4, og at der foreligger afregningsbilag på de indkøbte varer, jf. momsbekendtgørelsens § 92, stk. 4, jf. § 40.

Retten fandt herefter ikke, at den afgiftspligtige virksomhed opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsordningen, idet der hverken forelå et særskilt regnskab over de omhandlede leverancer eller afregningsbilag på de indkøbte varer.

Den afgiftspligtiges forklaring om, at afregningsbilagene i 2009 blev stjålet fra hans våbenskab, kunne ikke føre til et andet resultat. Retten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at den afgiftspligtige var dømt for tyveri af designmøbler, og at han ikke - ifølge SKATs beregninger - havde haft økonomisk mulighed for at købe de møbler, som han skulle have indskudt i virksomheden.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - fradrag - tilskudsfinansierede projekter

SKM2014.447.BR

Vedrører: Momsloven § 37, stk. 1

Den afgiftspligtige drev virksomhed ved rådgivning om byfornyelse, herunder bygningsvedligeholdelse og -forbedring. I den omhandlede periode gennemførte den afgiftspligtige i alt 465 projekter, hvoraf 16 var ikke-momspligtige tilskudsprojekter, hvis formål var at indsamle, forske i og udbygge ny viden på en række områder. Til brug for gennemførelsen af de 16 projekter blev der købt momspligtige konsulentydelser.

Der var i sagen enighed mellem parterne om, at tilskuddene til de 16 projekter ikke var at anse som leverancer mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1. Den afgiftspligtige gjorde gældende, at de 16 projekter havde direkte og umiddelbar tilknytning til den afgiftspligtiges øvrige momspligtige virksomhed, og at udgifterne til købsmoms derfor var fradragsberettigede.

Retten (3 dommere) fandt ikke, at den afgiftspligtige havde godtgjort, at der inden for de tilskudsfinansierede projekter var en momspligtig omsætning eller aktivitet. Udgifterne til disse projekter var derfor ikke afholdt til formål, der havde karakter af økonomisk virksomhed, og udgifterne til købsmoms kunne ikke fradrages, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Retten fandt endvidere ikke, at den afgiftspligtige havde godtgjort, at udgifterne til moms indgik i omkostningselementerne for en bestemt momsbelagt transaktion, der kunne henføres til virksomhedens generelle udgifter, hvorfor den afgiftspligtige heller ikke kunne fradrage købsmomsen ud fra et general omkostningssynspunkt.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.460.SANST Eftergivelse af offentlig gæld

Vedrører: Inddrivelsesloven § 13. Opkrævningsloven § 15

En anmodning om eftergivelse af gæld blev imødekommet under henvisning til, at der ikke var konstateret et strafbart eller erstatningspådragende forhold, samt at der ikke i øvrigt forelå omstændigheder, der talte afgørende imod eftergivelse.

SKM2014.458.BR Særskilt lønindeholdelse - beskeden levefod - ny påstand - ugyldighed - erstatning

Vedrører: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 4 a. Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige § 9. Skatteforvaltningsloven § 48

Sagen vedrørte særskilt lønindeholdelse af medielicens, jf. bestemmelserne i inddrivelseslovens § 4 a og inddrivelsesbekendtgørelsens § 9. Under sagen havde sagsøgeren indbragt to afgørelser fra Landsskatteretten, hvorved Landsskatteretten havde stadfæstet de af SKAT Inddrivelsescentret fastsatte indeholdelsesprocenter. Landsskatteretten havde derimod ikke taget stilling til de beløbsmæssige konsekvenser af den særskilte lønindeholdelse i form af de enkelte og særskilte træk på sagsøgerens lønseddel.

For det første havde sagsøgeren nedlagt påstand om, at Landsskatterettens afgørelser var ugyldige. Heri fik sagsøgeren ikke medhold. Retten fandt således, at lønindeholdelsesprocenterne var beregnet korrekt, at sagsøgeren var blevet levnet tilstrækkeligt til at kunne opretholde en beskeden levefod, og at sagsøgeren i øvrigt ikke havde anført grunde, der kunne medføre afgørelsernes ugyldighed.

For det andet havde sagsøgeren nedlagt påstand om godtgørelse for tort, hvilket retten ikke fandt grundlag for, og Skatteministeriet blev derfor også frifundet på dette punkt.

Endelig havde sagsøgeren nedlagt påstand om tilbagebetaling af det indeholdte beløb i perioden 1. - 22. januar 2014. I overensstemmelse med Skatteministeriets påstand, afviste retten denne påstand i medfør af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1. Retten lagde herved vægt på, at Landsskatteretten ikke havde taget stilling til den beløbsmæssige opgørelse, som påstanden vedrørte, og at der ikke undtagelsesvis var grundlag for at tillade spørgsmålets inddragelse under sagen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5525375
Rejsegods
SKAT har truffet afgørelse om opkrævning af told, tobaksafgifter og moms i forbindelse med indførsel af cigaretter ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2014

Journalnr: 13/1611058
Ændring af momstilsvaret
Sagen drejer sig om, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om ændring af klagerens afgiftstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2014

Journalnr: 13/0066393
Efteropkrævning af moms - økonomisk virksomhed
Sagen drejer sig om efteropkrævning af moms, idet SKAT har anset klageren for ikke at drive økonomisk virksomhed efter momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten godkender at der er tale om økonomisk virksomhed.
Afsagt: 21-05-2014

Journalnr: 12/0191634
Moms af bespisning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning, vedrørende tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte, for perioden 1. oktober 1994 - 31. december 2005, idet dokumentationskravet ikke er anset for opfyldt, jf. styresignalerne SKM2010.622.SKAT og SKM2011.829. SKAT. Landsskatteretten godkender tilbagebetaling.
Afsagt: 20-05-2014

Journalnr: 12/0191816
Moms af bespisning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning, vedrørende tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte, for perioden 1. oktober 1994 – 31. december 1996 og perioden 1. januar 1999 – 31. december 1999, idet dokumentationskravet ikke er anset for opfyldt, jf. styresignalerne SKM2010.622.SKAT og SKM2011.829.SKAT. Landsskatteretten godkender tilbagebetaling.
Afsagt: 20-05-2014

Journalnr: 13/3990162
Momsfradrag - diverse udgifter
SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar for 2010 med i alt 13.660 kr. vedrørende ikke godkendte fradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-05-2014

Journalnr: 13/0065197
Specialindrettet køretøj
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt varevogne med indregistrering på gule plader kunne anvendes i selskabets daglige drift primært til transport af proteser, ortoser, gipsafstøbninger, andre varer og værktøj uden at dette udløser firmabilbeskatning, og kan det derved lægges til grund, at betingelserne for anvendelse af regelsæt i henhold til SKM2008.354 om indretning m.v. af særlige / specialindrettede køretøjer er opfyldt, hvorved privat kørsel i disse varevogne af maksimalt 1.000 km. årligt ved små svinkeærinder er tilladt. SKAT har svaret nej. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2014

Journalnr: 13/6644450
Bevilling til afholdelse af offentligt hasardspil
Klagen vedrører afslag på bevilling til afholdelse af pokerturnering. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2014

Journalnr: 13/0057253
Fritagelse for registreringsafgift
SKAT har afslået ansøgning om fritagelse for registreringsafgift for busser, jf. den dagældende registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-05-2014

Journalnr: 09/0219064
Godtgørelse af energiafgift
Klagen skyldes, at interessentskabet med virkning fra 1. januar 2009 ikke er anset for berettiget til fuld tilbagebetaling af mineralolie- og kuldioxidafgift vedrørende olie forbrugt i opstartsbrændere. Interessentskabet er derfor pålagt at foretage en forholdsmæssig fordeling af olieforbruget på hhv. el- og varmefremstilling. Landsskatteretten godkender fuld tilbagebetaling.
Afsagt: 08-05-2014

Journalnr: 13/4358372
Kørsel i mandskabsvogn - registreringsafgift
SKAT har anset din kørsel i mandskabsvogn for privat personbefordring i strid med registreringsafgiftslov § 2, stk. 1, nr. 9 og pålagt klageren at betale 124.626 kr. i registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-05-2014

Journalnr: 13/5464954
Værdiansættelse af køretøj - registreringsafgift
SKAT har tilbagekaldt tilladelse til indregistrering i køretøjsregistreret af 5. september 2013 som orkesterbus og har herudover truffet afgørelse om ikke at imødekomme anmodning af 21. august 2013 om værdiansættelse af køretøjet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2014

Journalnr: 13/0173149
Yderligere registreringsafgift
Klagen vedrører yderligere registreringsafgift af ombygget motorcykel, der er anset for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2014

Journalnr: 12/0172069
Toldgodtgørelse
Sagen drejer sig om ikke imødekommet anmodning om toldgodtgørelse efter EF-Toldkodeksens artikel 239 vedrørende en opkrævning af told og udligningstold, der skyldes, at den angivne eksportør i en bevilling til aktiv forædling, suspensionsordning, ikke svarer overens med den angivne eksportør på udførseLandsskatteretten stadfæster afgørelsen.ngivelsen for de varer bevillingen omfatter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-05-2014

Journalnr: 13/0200451
Toldgodtgørelse - forlængelse af frist
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om forlængelse af fristen for fremsættelse af en anmodning om toldgodtgørelse efter EF-Toldkodeksens artikel 236, stk. 2, 2. afsnit. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2014

Journalnr: 12/0217517
Omkostningsgodtgørelse
Klagen vedrører afslag på omkostningsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-02-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-06-2014 - 29-07-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-165/13 Gross
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat, oplægges med handel for øje i en anden medlemsstat – opkrævning af punktafgift hos indehaveren af disse varer, der har erhvervet dem i bestemmelsesmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-165/13 Gross - Ny sag
Tidligere dokument: C-165/13 Gross - Dom

Indstilling C-446/13 Fonderie 2A
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Conseil d'État (Frankrig) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 8 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – levering af goder – stedet for de afgiftspligtige transaktioner – produkt, der fremstilles i stat A, omarbejdes for sælgerens regning på et forretningssted tilhørende et andet selskab, som er beliggende i stat B, og leveres til en kunde med hjemsted i samme stat B – levering mellem sælgerens land og slutmodtagerens land eller levering inden for samme medlemsstat fra omarbejdningsstedet

Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Ny sag
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Indstilling
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Dom

Dom C-183/13 Banco Mais
Dato: 10-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – fortolkning af artikel 16, stk. 2, litra h), artikel 17, stk. 5, artikel 19, stk. 1, og artikel 23, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fradrag for indgående afgift – goder og tjenesteydelser, der både anvendes til transaktioner, der giver ret til fradrag, og transaktioner, der ikke giver en sådan ret – pro rata-fradrag – beregning – leasingvirksomhed – spørgsmålet, om der med henblik på beregningen af nævneren i den brøk, der anvendes til beregning af pro rata-satsen for fradrag, skal tages hensyn til de beløb, som modtages i henhold til de aftaler, der indgås som led i denne virksomhed, i deres helhed

Tidligere dokument: C-183/13 Banco Mais - Ny sag
Tidligere dokument: C-183/13 Banco Mais - Dom

Dom C-272/13 Equoland
Dato: 17-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Italien) – fortolkning af artikel 16 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag og artikel 154 og 157 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – anden opbevaringsmetode end toldoplag – betingelser – manglende fysisk anbringelse af varerne – moms betalt i henhold til reverse charge-metoden ved udstedelse af en selvfaktura og en samtidig registrering i registret over køb og salg

Tidligere dokument: C-272/13 Equoland - Ny sag
Tidligere dokument: C-272/13 Equoland - Dom

Dom C-335/12 Kommissionen mod Portugal
Dato: 17-07-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 10 EF, artikel 254 i Akt vedrørende vilkårene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne, artikel 7 i Rådets afgørelse 85/257/EØF af 7. maj 1985 om Fællesskabernes ordning med egne indtægter, artikel 4, 7 og 8 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 579/86 af 28. februar 1986 om de nærmere bestemmelser for lagrene af sukkerprodukter pr. 1. marts 1986 i Spanien og Portugal, artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979 om opkrævning af import- og eksportafgifter, der ikke er opkrævet hos debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfører en forpligtelse til at betale sådanne afgifter, og artikel 2, 11 og 17 i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 af 29. maj 1989 om gennemførelse af afgørelse 88/376/EØF, Euratom, om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter

Tidligere dokument: C-335/12 Kommissionen mod Portugal - Dom

Dom C-438/13 BCR Leasing
Dato: 17-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Bucuresti (Rumænien) – fortolkning af artikel 16 og 18 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – finansiel leasing – varer, der er genstand for en leasingkontrakt – manglende tilbagelevering til leasingselskabet af disse varer efter kontraktens ophævelse – sidestillelse i national ret med levering af disse varer mod vederlag

Tidligere dokument: C-438/13 BCR Leasing - Ny sag
Tidligere dokument: C-438/13 BCR Leasing - Dom

Dom C-472/12 Panasonic Italia
Dato: 17-07-2014
Toldunion

Præjudiciel – Corte suprema di cassazione (Italien) – fortolkning af bilag 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og Kommissionens forordning (EF) nr. 754/2004 af 21. april 2004 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur – plasmaskærme – tarifering i pos. 8471 eller 8528 i den kombinerede nomenklatur inden ikrafttrædelsen af forordning nr. 754/2004 – anvendelse med tilbagevirkende gyldighed af denne forordning

Tidligere dokument: C-472/12 Panasonic Italia - Ny sag
Tidligere dokument: C-472/12 Panasonic Italia - Dom

Dom C-480/13 Sysmex Europe
Dato: 17-07-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 – Stromatolyser-4DS – polymethin – tarifering af et stof der gør det muligt at måle den fluorescerende virkning af biomolekyler i biologiske eller biomedicinske bestanddele – nomenklaturens position 3212

Tidligere dokument: C-480/13 Sysmex Europe - Ny sag
Tidligere dokument: C-480/13 Sysmex Europe - Dom

Indstilling C-393/13 P Rådet mod Alumina
Dato: 17-07-2014
Handelspolitik

Appel iværksat til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 30. april 2013 i sag T-304/11, Alumina mod Rådet, hvorved Retten gav medhold i påstanden om annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 464/2011 af 11. maj 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina (EUT L 125, s. 1), for så vidt som denne vedrører Alumina d.o.o. – fortolkning af begrebet »salg i normal handel« – inddragelse af et tillæg for risiko for manglende betaling i beregningen af salgsprisen for produktet – åbenbart urigtig fortolkning – retssikkerhedsprincippet – manglende begrundelse

Tidligere dokument: C-393/13 P Rådet mod Alumina - Indstilling
Tidligere dokument: C-393/13 P Rådet mod Alumina - Dom


Indstillinger
C-446/13 Fonderie 2A

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Conseil d'État (Frankrig) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 8 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – levering af goder – stedet for de afgiftspligtige transaktioner – produkt, der fremstilles i stat A, omarbejdes for sælgerens regning på et forretningssted tilhørende et andet selskab, som er beliggende i stat B, og leveres til en kunde med hjemsted i samme stat B – levering mellem sælgerens land og slutmodtagerens land eller levering inden for samme medlemsstat fra omarbejdningsstedet

Generaladvokatens indstilling:

Sjette direktivs artikel 8, stk. 1, litra a), første punktum, skal fortolkes således, at en transport eller forsendelse til erhververen først kan påbegyndes, når godet befinder sig i en tilstand, der svarer til det ved kontrakten aftalte. Derfor ligger leveringsstedet for metaldelene for så vidt angår merværdiafgiften i konstellationen i hovedsagen i Frankrig.


Domme
C-165/13 Gross

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat, oplægges med handel for øje i en anden medlemsstat – opkrævning af punktafgift hos indehaveren af disse varer, der har erhvervet dem i bestemmelsesmedlemsstaten

Domstolens dom:

Artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, som ændret ved Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992, sammenholdt med direktivets artikel 7, skal fortolkes således, at denne bestemmelse tillader en medlemsstat som punktafgiftspligtig at udpege en person, der på denne stats afgiftsområde til erhvervsmæssige formål oplægger punktafgiftspligtige varer, som er overgået til forbrug i en anden medlemsstat, under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, også selv om denne person ikke er den første, der er i besiddelse af disse varer i bestemmelsesmedlemsstaten.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 10656 2014 REV 1 RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

ST 11227 2014 INIT Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål

ST 10996 2014 INIT RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater

ST 11398 2014 INIT Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina

 

Nyt fra Kommissionen

VAT: Report on feasibility of new rules 2015  

VAT 2015: Registration is open for the conference in Poland on 9 September 2014

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Nye regler for moms på salg af elektroniske ydelser

Tariferingsforordninger og supplerende bestemmelse til KN

Ændring af kravet om forudanmeldelse; Tilladelse til godkendt afsender og modtager samt bevilling til godkendt frembydelsessted - udførsel

Blanket

Ansøgning om tilladelse til at anvende midlertidig opbevaring på grænsen


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
Oprettelsesdato: 24-06-2014
Høringsfrist: 22-08-2014

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og momsloven
Oprettelsesdato: 24-06-2014
Høringsfrist: 22-08-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 222

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder, ændring af indberetningspligten vedr. modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen)

Bilag 223

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og momsloven

Bilag 224

Grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retslige rammer for toldovertrædelser og –sanktioner (KOM(2013) 884 final/4)

Bilag 228

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Spørgsmål og svar

Spm. 517

Spm. om årsagen til, at ministeren endnu ikke har lukket det såkaldte momshul for magasiner trykt uden for EU, til skatteministeren  Svar  

Spm. 518

Spm. om, at det er et problem, at en uforholdsmæssigt stor del af de magasiner, som trykkes til det danske marked, bliver trykt i lande uden for EU fo...   Svar  

Spm. 519

Spm. om at gennemføre løsningen som Grafisk Arbejdsgiverforening og HK/Privat i samarbejde med Bladkompagniet A/S har præsenteret, til skatteministere...   Svar  

Spm. 520

Spm. om, hvilket provenu forventes at tilgå statskassen, hvis det såkaldte momshul for magasiner trykt uden for EU blev lukket, til skatteministeren  Svar  

Spm. 537

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere de ændringer i rente- og betalingsreglerne, som blev indført med ændringen af registreringsafgifts...   Svar  

Spm. 576

Spm. om, hvad ministerens beføjelser er i forhold til udfærdigelse og ændring af SKATs styresignaler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 577

Spm. om, hvilke sagstyper, og efter hvilke betingelser ministeren bliver forelagt udkast til styresignaler fra SKAT til henholdsvis godkendelse og til...   Svar  

Spm. 578

Spm. om at orientere udvalget om de fremtidige ændringer af de af SKATs styresignaler og af Den Juridiske Vejledning, som forelægges ministeren til go...   Svar  

Spm. 580

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at annullere den kompenserende indeksering af visse afgifter, der blev indført med L 34 (folketingsår 2011-12),...   Svar  

Spm. 581

Spm. om, hvad det vil koste i mio. kr. at annullere afgiftsforhøjelsen vedtaget med L 33 (folketingsår 2011-12), til skatteministeren  Svar  

Spm. 582

Spm. om at vurdere merudgiften i mio. kr. forbundet med at annullere elementerne i L 80 (folketingsår 2013-14), til skatteministeren  Svar  

Spm. 584

Spm. om, hvad det uanset EU-retlige forpligtigelser vil koste i mio. kr. at fjerne afgiften på øl m.m., til skatteministeren  Svar  

Spm. 585

Spm. om at oplyse konsekvensen efter henholdsvis tilbageløb og adfærd af at ophæve dette progressive element i registreringsafgiften, dvs. nedsætte de...   Svar  

Spm. 590

Spm. om det efter ministerens vurdering er et EU-krav, at vi i Danmark skal have afgift på bioolier, til skatteministeren  Svar  

Spm. 596

Spm. om det er muligt at pålægge nye vinflasker en grøn håndteringsafgift, som ikke kan refunderes ved eksport, til skatteministeren  Svar  

Spm. 597

Spm. om, hvad provenueffekten er, hvis man pålagde nye vinflasker en grøn håndteringsafgift på 80 øre, som ikke kan refunderes ved eksport, til skatte...   Svar  

Spm. 598

Spm. om, hvad provenueffekten vil være, hvis man sænker afgiften på vin med 80 øre og i stedet lægger en grøn afgift på vin og spiritusflasker på 80 ø...   Svar  

Spm. 599

Spm. om, hvad provenueffekten er, hvis man sænker afgiften på vin med 40 øre og i stedet forhøjer emballageafgiften med 40 øre, til skatteministeren  Svar  

Spm. 600

Spm. om, hvilken samfundsøkonomisk betydning det vil have, hvis hele flaskegenbrugsbranchen lukker, og alt glasemballage skal køres til omsmeltning, t...   Svar  

Spm. 601

Spm. om staten fik det provenu ind i 2011 og 2012, som var beregnet i lovforslaget vedrørende halvering af emballageafgiften, til skatteministeren  Svar  

Spm. 602

Spm. om det er muligt at indgå en frivillig aftale med hele genbrugsbranchen om, at der ved eksport kun skal godtgøres f.eks. 1,00 kr., hvis emballage...   Svar  

Spm. 606

Spm. om, hvad provenutabet (umiddelbart og varigt) vil være ved at fjerne opdelingen af procesvarme og rumvarme for virksomheder, således at alt energ...   Svar  

Spm. 609

MFU spm. om at oplyse, om en accept af anvendelsen af brugtmomsreglerne i Danmark på brugte autogenbrugsdele vil gøre disse billigere og dermed mere k...   Svar  

Spm. 610

MFU spm. om ministeren har kendskab til omfanget af handel med brugte reservedele uden moms fra private sælgere til private købere, til skatteminister...   Svar  

Spm. 611

MFU spm. om det er muligt at benytte brugtmomsreglerne ved videresalg til private slutbrugere, til skatteministeren, kopi til miljøministeren  Svar  

Spm. 612

MFU spm. om en redegørelse for retsstillingen i samtlige 27 EU-lande, herunder om der ved handel af brugte reservedele er adgang til at anvende brugtm...   Svar  

Spm. 613

MFU spm. om, hvor stor en del af forsikringsselskabernes salg af totalskadede biler, som er købt af registrerede genbrugsvirksomheder, der udgøres af ...   Svar  

Spm. 614

MFU spm. om ministeren bifalder en udvikling, hvis det kan konstateres, at privathandel med brugte reservedele er stigende, til miljøministeren, kopi ...   Svar  

Spm. 615

MFU spm. om Danmark kan få problemer med opfyldelse af genbrugsmål i EU-regi på bilområdet (ELV-direktivet) på grund af Danmarks fortolkning af brugtm...   Svar  

Spm. 616

MFU spm. om ministeren har gjort Skatteministeriet bekendt med intentioner og anbefalinger, som foreligger på genbrugs- og genanvendelsesområdet i EU ...   Svar  

Spm. 617

MFU spm. om ministeren har gjort Skatteministeriet bekendt med Miljøstyrelsens og Miljøministeriets ressourceplaner for fremtidig genbrug og genanvend...   Svar  

Spm. 633

MFU spm. om, i hvor mange konkursboer årligt SKAT har indsat advokat Boris Frederiksen som kurator siden den 1. januar 2008 og frem til i dag, til ska...   Svar  

Spm. 634

MFU spm. om, hvad provenuet for SKAT har været af advokat Boris Frederiksens arbejde, til skatteministeren  Svar  

Spm. 635

MFU spm. om, hvor meget SKAT har betalt i honorarer til Kammeradvokaten for hvert af årene 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, til skatteministeren  Svar  

Spm. 644

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/5-14 fra Lene Bach Madsen, Thisted vedrørende import af biler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 646

Spm. om, hvorfor SKAT i 4. kvartal 2013 indgav markant færre konkursbegæringer end i samme kvartal 2012, til skatteministeren  Svar  

Spm. 647

Spm. om Skatteudvalget løbende har modtaget alle relevante oplysninger omkring problemerne med EFI, til skatteministeren  Svar  

Spm. 648

Spm. om Skatteministeriets og SKATs struktur i 2013 for behandlingen af aktindsigt-anmodninger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 655

MFU spm. om forskellen i momsmæssig henseende mellem at overtage varer i forbindelse med en forsikringstransaktion og at overtage en ejendom som følge...   Svar  

Spm. 656

Spm. om talepapir fra samrådet den 23/6-14 om samrådsspørgsmål AM (Bilafgifter), til skatteministeren  Svar  

Spm. 657

Spm. om talepapir fra samrådet den 23/6-14 om samrådsspørgsmål AJ og AK (Retssikkerhed), til skatteministeren  Svar  

Spm. 661

Spm. om, hvilke umiddelbare provenumæssige konsekvenser det vil have, at den energi, som medgår til opvarmning af hotelværelser mv. og vand til gæster...   Svar  

Spm. 662

Spm. om, hvad regeringens aktuelle provenuskøn ved fuld momsafløftning for erhvervsmæssige køb af restaurationsydelser er, til skatteministeren  Svar  

Spm. 668

Spm. om der er gennemført evalueringer af SKATs årlige Indsatsplaner og Produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 669

Spm. om, hvad formålet er med SKATs indsatsplaner henholdsvis produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 670

Spm. om, hvad formålet er med evaluering af SKATs indsatsplaner henholdsvis produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 671

Spm. om, hvordan SKAT samt Skatteministeriet følger op på SKATs produktionsplaner og indsatsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 672

Spm. om, om der år for år er fulgt fyldestgørende op på evalueringer af indsatsplaner/produktionsplaner med hensyn til borgeres og virksomheders handl...   Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse