MomsMail 2014, uge 36

Kære læser !

En uge med en hel del spændende nyheder inden for bl.a. grænsehandel, tilbagebetaling af moms af overarbejdsbespisning og byttehandel.

Derudover er EU-Domstolen nu vågnet igen af dens sommerdvale og derfra kommer et par spændende indstillinger.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Vækstpakke 2014
2014-24. Overholdelse af forvaltningsretlige krav i forbindelse med udviklingen af SKATs IT-system, EFI
Lovændring om hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i flere retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse samt momsregistrering af visse virksomheder m.v.
Skat for landmænd – nu i 3. udgave

Udkast til styresignal
Fjernsalg eller ej i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal

Bindende svar
Leveringssted ved grænsehandel - fjernsalg
Elafgift - solceller på en campingplads

Kendelser
Anmodning om tilbagebetaling af indgående afgift ifm. udgifter til bespisning af ansatte og forretningsforbindelser ikke imødekommet
Ændring af klagerens momsgrundlag med henvisning til byttehandel, jf. momslovens § 27, stk. 1.

Domme
Registreringsafgift - udenlandsk firmabil - registreringspligt - bopæl

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 37
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Toll, Norge
VERO Skat, Finland

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Vækstpakke 2014

Skatteministeriet har nu udmøntet dele af Vækstpakke 2014 i et lovforslag, der er sendt i høring med høringsfrist den 18. september 2014.


Folketingets Ombudsmand

2014-24. Overholdelse af forvaltningsretlige krav i forbindelse med udviklingen af SKATs IT-system, EFI

Da ombudsmanden i 2005 via et fremsat lovforslag blev bekendt med, at restanceinddrivelsen skulle samles hos en central inddrivelsesmyndighed, og at der skulle etableres et nyt fælles IT-system (EFI), bad ombudsmanden Skatteministeriet om en udtalelse om, hvordan ministeriet ville sikre, at det planlagte nye IT-system blev indrettet, så det opfyldte de forvaltningsretlige krav. Først næsten 9 år senere – og efter at det nye IT-system delvist var blevet sat i drift – modtog ombudsmanden en beskrivelse af, hvorledes de forvaltningsretlige krav ville blive overholdt i IT-systemet.

Ombudsmanden anså det for utilfredsstillende, at en dækkende beskrivelse af, hvorledes de forvaltningsretlige krav ville blive overholdt i det nye IT-system, først blev tilvejebragt efter, at systemet delvist var sat i drift.

Derudover anså ombudsmanden det for meget beklageligt, at Skatteministeriet måtte konstatere, at der ikke under udviklingen af det nye IT-system syntes at have været løbende dokumentation mv. af systemets overholdelse af de forvaltningsretlige krav.

Ombudsmanden kom med en række generelle betragtninger om forudsætningerne for en forsvarlig tilrettelæggelse af arbejdet med at udvikle nye IT-systemer til det offentlige, og tilkendegav, at en endelig stillingtagen til, om EFI tilstrækkeligt understøttede en korrekt anvendelse af de forvaltningsretlige regler, måtte ske i forbindelse med behandlingen af konkrete sager.

(J.nr. 12/00005)


FSR - danske revisorer

Lovændring om hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i flere retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse samt momsregistrering af visse virksomheder m.v.

FSR-danske revisorer har den 1.september 2014 afgivet bemærkninger til Skatteministeriet i forbindelse med udkast til lovændring om hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i flere retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse samt momsregistrering af visse virksomheder m.v., H149-14.

FSR noterer med tilfredshed, at Skatteministeriet har efterkommet FSRs ønske om at indsætte en hjemmel, således at sager, hvor både SKAT og skatteyder er enige i resultatet, kan få en hurtigere afslutning, også selvom sagen verserer ved et administrativt klageorgan.

Herudover har FSR ikke ydereligere kommentarer til forslaget.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Fjernsalg eller ej i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal

14-3856784

SKAT supplerer sin opfattelse af, hvornår salg af varer fra andre EU-lande kan ske uden, at det omfattes af reglerne om fjernsalg i momsloven, hvorved der ikke skal beregnes dansk moms.

Oplistning af en eller flere fragtmænd på den udenlandske hjemmeside, hvorfra man sælger varer til danske kunder, vil isoleret set ikke betyde, at sælgeren kan anses for at være direkte eller indirekte involveret i transporten med den konksekvens, at leverancen bliver anset for et fjernsalg, som skal faktureres med dansk moms.

Må en internetsælger imidlertid anses for at have sammenkørt sin hjemmeside med en eller flere af de oplistede transportørers hjemmesider således, at køberen eksempelvis blot skal godkende transporten på transportørens hjemmeside for, at der er indgået en transportaftale, så må sælgeren anses for at være indirekte involveret i transporten med den konsekvens, at salget skal faktureres med dansk moms, hvis omsætningsgrænsen overskrides. Se SKM2014.606.SR.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Leveringssted ved grænsehandel - fjernsalg

SKM2014.606.SR

Vedrører: Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2

Skatterådet kunne bekræfte, at en tysk virksomhed kan sælge bl.a. protein- og kosttilskud til danske kunder fra sin hjemmeside alene med tysk moms, såfremt kunderne selv skal sørge for afhentning i Tyskland Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at det samme vil være tilfældet, såfremt Spørgeren udvirker købsprocessen således, at Spørgers hjemmeside automatisk videresender oplysninger til fragtmanden om afhentningsadresse, leveringsadresse, faktureringsadresse og prisen på fragten. Spørger organiserer herved reelt transporten af varerne sammen med transportørerne, idet køberen blot skal godkende en på forhånd udarbejdet transportaftale - en transportaftale, som er sammenstykket af sælgeren og transportøren i fællesskab. I dette tilfælde skal varerne faktureres med dansk moms.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - solceller på en campingplads

SKM2014.599.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 2, stk. 1, litra c

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal betales elafgift af elektricitet produceret på en campingplads solcelleanlæg, når elektriciteten forbruges af elproducenten til campingpladsens fælles faciliteter. Skatterådet kan ikke bekræfte, at der er fritagelse for elafgift af elektricitet produceret på en campingplads solcelleanlæg, når elektriciteten sælges til campingpladsens gæster efter konkret måling, efter fast dagspris eller uden særskilt afregning.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Anmodning om tilbagebetaling af indgående afgift ifm. udgifter til bespisning af ansatte og forretningsforbindelser ikke imødekommet

SKM2014.609.LSR

Vedrører: Momsloven § 37 og § 42. Skatteforvaltningsloven § 31 og § 32

En anmodning fra et selskab, vedrørende tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte, blev kun delvist imødekommet.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Ændring af klagerens momsgrundlag med henvisning til byttehandel, jf. momslovens § 27, stk. 1.

SKM2014.611.LSR

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 4 og § 27, stk. 1

Efter momslovens § 4, stk. 4, skal en formidler af en ydelse anses for selv at have modtaget og leveret en ydelse, når formidleren handler i eget navn, men for en andens regning. Landsskatteretten fandt, at bestemmelsen ikke indebærer, at der rent faktisk er leveret en ydelse, således at der kunne ske tilsidesættelse af vederlaget som momsgrundlag med henvisning til, at der forelå en byttehandel.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - udenlandsk firmabil - registreringspligt - bopæl

SKM2014.603.BR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 1, 4 og 5. Registreringsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, § 7, stk. 1 og § 8, skt. 1

Sagen drejede sig om to forskellige problemstillinger, dels om sagsøgeren, der var polsk statsborger, var registrerings- og afgiftspligtig af en polsk indregistreret personbil, der var taget i brug her i landet, dels om betingelserne for at benytte køretøjet afgiftsfrit i Danmark efter reglerne om udenlandske firmabiler var opfyldt.

Sagsøgeren var indrejst til Danmark fra Polen i marts 2007 og havde siden da boet og være folkeregistertilmeldt i Danmark hos sin danske ægtefælle sammen med sine to mindreårige børn, som også gik i skole i Danmark. I 2009, som sagen vedrørte, havde sagsøgeren arbejdet såvel i Danmark som i Polen, hvor hun havde startet en virksomhed.

Retten fandt, at sagsøgeren havde oprettet det varige midtpunkt for sine livsinteresser i Danmark på det tidspunkt i 2009, hvor køretøjet første gang blev benyttet i Danmark, og at hun derfor var hjemmehørende i Danmark i registreringsbekendtgørelsens forstand. Sagsøgeren var derfor registrerings- og afgiftspligtig af køretøjet ved ibrugtagningen.

Sagsøgeren havde anført, at køretøjet ikke var typegodkendt i Danmark og derfor slet ikke kunne indregistreres i Danmark, hvortil retten imidlertid bemærkede, at det ikke er afgørende for afgiftspligten, om køretøjet rent faktisk kan indregistreres.

Om spørgsmålet om afgiftsfri kørsel i køretøjet efter reglerne om udenlandske firmabiler bemærkede retten, at uanset, om en henvendelse fra sagsøgeren til SKAT måtte anses som en ansøgning om tilladelse til afgiftsfri kørsel i Danmark - hvilket var bestridt af Skatteministeriet - var henvendelsen indgivet efter køretøjets ibrugtagning i Danmark og dermed efter afgiftspligtens indtræden. Reglerne om udenlandske firmabiler, som forudsatte at der før afgiftspligtens indtræden blev ansøgt om og givet tilladelse til afgiftsfri kørsel, kunne derfor ikke finde anvendelse


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.602.VLR Straffesag - skatteunddragelse - lønmodtager - TastSelv - urigtige oplysninger - rejsefradrag

Vedrører: Skattekontrolloven § 13

T var tiltalt for, med forsæt til skattesvig, for årene 2008 og 2009 uberettiget enten selv at have afgivet, eller at have tilskyndet andre til at afgive urigtige oplysninger til brug for skatteansættelsen, idet der via Tast Selv urigtigt blev selvangivet fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter.

På baggrund af T´s forklaring om, at han blot gav revisoren oplysning om adgang til TastSelv Service, hvorved han kunne få penge tilbage i skat, at han ikke havde givet revisoren oplysninger om på hvilket tal- eller beregningsmæssige grundlag, der kunne foretages fradrag, samt at revisoren skulle have et honorar på 10 % af det beløb, som blev tilbagebetalt, fandt byretten det ubetænkeligt at anse det for bevist at T havde forsæt til at unddrage det offentlige de i tiltalen anførte skattebeløb.

Landsretten fandt ikke grundlag for at anfægte den skatteretlige vurdering, der ligger til grund for tiltalen.

SKAT sendte som opfølgning på T´s personlige henvendelse om fradrag for kost og logi den 14. januar 2008 et brev til T, hvori man anførte at T ikke var berettiget til et sådant fradrag og at fradragene for 2006 og 2007 var uberettigede. Selv om det var ubestridt, at T´s kundskaber i dansk er meget mangelfulde, har det stået klart for T, at brevet fra SKAT vedrørte hans henvendelse om kost og logi. T undlod imidlertid efter sin egen forklaring at sætte sig ind i indholdet, og han oplyste ikke om brevet til den person, der på tiltaltes vegne foretog indtastning af fradragene og dermed afgav urigtige oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelse.

T søgte heller ikke afklaret, hvad der var grundlaget for tilbagebetalingerne. T havde derved forholdt sig accepterende til den mulighed, at brevet fra SKAT fra 14. januar 2008 kunne fastslå, at fradragene var uberettigede.

Landsretten tiltrådte derfor at T var skyldig i forsætlig skattesvig.

Landsretten stadfæstede dommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/2349038
Genoptagelse af momstilsvaret
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af momsansættelsen for 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2014

Journalnr: 14/2349074
Genoptagelse af momstilsvaret
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af momsansættelsen for 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2014

Journalnr: 13/0166871
Ansættelse af momstilsvar, A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører ansættelse af momstilsvar, A-skat og AM-bidrag ved uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster vedrørende momstilsvaret og nedsætter forhøjelsen vedrørende A-skat og AM-bidrag til nul.
Afsagt: 29-07-2014

Journalnr: 13/0041652
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret ved forskellig virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-08-2014

Journalnr: 12/0190756
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret, grundet grov uagtsomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2014

Journalnr: 14/3287593
Forhøjelse af momstilsvar
SKAT har forhøjet indehaverens salgsmoms med 113.790 kr. Landsskatteretten nedsætter SKATs afgørelse til 0.
Afsagt: 15-08-2014

Journalnr: 13/0089871
Moms - uregistreret virksomhed
SKAT har opgjort et momstilsvar som følge af, at klageren uden at have været momsregisteret har udskrevet fakturaer med moms vedrørende konsulentydelser, jf. momslovens § 52, stk. 7. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-08-2014

Journalnr: 12/0211497
Moms af bespisning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning vedrørende tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte, for perioden 1. oktober 1994 - 31. december 2000, idet dokumentationskravet ikke er anset for opfyldt, jf. styresignalerne SKM2010.622.SKAT og SKM2011.829.SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2014

Journalnr: 11/0301815
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2014

Journalnr: 13/5737794
Momsfradrag
Klagen vedrører, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms på grund af manglende dokumentation for modtagne leverancer, og anmodning om udbetaling af negativt momstilsvar er ikke imødekommet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2014

Journalnr: 13/0212997
Momsfradrag - ikke reel handel
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anerkendt fradrag af indgående afgift i alt 31.294 kr., idet den udstedte faktura ikke er anset for at vedrøre en reel handel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2014

Journalnr: 11/0298177
Skattefradrag - efteropkrævet moms
SKAT har ikke godkendt, at selskabet kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst som udspringer af opkrævning af yderligere moms. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 29-07-2014

Journalnr: 13/0194497
Yderligere registreringsafgift
Klagen vedrører yderligere registreringsafgift for 5 køretøjer, der er anset for nye og ikke demobiler samt konsekvensrettelse af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter registreringsafgiften til det af klager påståede og forhøjer salgsmomsen marginalt.
Afsagt: 07-08-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-09-2014 - 07-10-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dato: 10-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet levering mod vederlag – en kommunes første brug af en grund som tilhører den – brugen af denne bygning for 94% vedkommende til handlen som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til virksomhed som afgiftspligtig.

Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Ny sag
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Indstilling
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Dom

Dom C-152/13 Holger Forstmann Transporte
Dato: 10-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 24, stk. 2, første led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – produkter, der ikke pålægges afgifter – energiprodukter, som befinder sig i standardtanke i kommercielle motorkøretøjer med henblik på anvendelse som brændstof for disse køretøjer – fortolkning af begrebet »standardtanke« – supplerende brændstoftanke indbygget af forhandlere eller karrosserifabrikker med henblik på at forøge køretøjernes rækkevidde

Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Ny sag
Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Dom

Dom C-219/13 K
Dato: 11-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Tidligere dokument: C-219/13 K - Ny sag
Tidligere dokument: C-219/13 K - Indstilling
Tidligere dokument: C-219/13 K - Dom

Dom C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige
Dato: 17-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, artikel 11 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsgruppe – et selskab med hjemsted i et tredjeland, der har en filial i en medlemsstat, som indgår i en momsgruppe i medlemsstaten – afgiftspligt eller ej for de tjenesteydelser, som hovedselskabet har leveret til filialen – fakturering for de af hovedselskabet til filialen leverede tjenesteydelser ved interne fakturaer med henblik på en korrekt fordeling af omkostningerne mellem de to enheder.

Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Ny sag
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Indstilling
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige - Dom

Dom C-426/12 X
Dato: 02-10-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) – fortolkning af artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – udelukkelse af energiprodukter med dobbelt anvendelse – begreb

Tidligere dokument: C-426/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-426/12 X - Dom

Dom C-446/13 Fonderie 2A
Dato: 02-10-2014
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Conseil dʼÉtat (Frankrig) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 8 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – levering af goder – stedet for de afgiftspligtige transaktioner – produkt, der fremstilles i stat A, omarbejdes for sælgerens regning på et forretningssted tilhørende et andet selskab, som er beliggende i stat B, og leveres til en kunde med hjemsted i samme stat B – levering mellem sælgerens land og slutmodtagerens land eller levering inden for samme medlemsstat fra omarbejdningsstedet.

Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Ny sag
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Indstilling
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Dom

Dom C-428/13 Yesmoke Tobacco
Dato: 09-10-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Consiglio di Stato (Italien) – fortolkning af artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 95/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift og artikel 7, stk. 2, i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak – forpligtelse til at fastsætte samme sats for værdipunktafgiften og samme beløb for den specifikke punktafgift for alle cigaretter – national lovgivning, hvorefter der alene for cigaretter med en lavere detailsalgspris end cigaretter i den mest efterspurgte prisgruppe fastsættes en punktafgift på 115% af grundbeløbet

Tidligere dokument: C-428/13 Yesmoke Tobacco - Ny sag
Tidligere dokument: C-428/13 Yesmoke Tobacco - Dom

Dom C-492/13 Traum
Dato: 09-10-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Administrativen sad – Varna (Bulgarien) – fortolkning af artikel 20 og 138, stk. 1, sammenholdt med artikel 139, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelse i forbindelse med levering af varer – erhververens manglende opfyldelse af betingelsen om »en momsregistreret person« – angivelse af dette forhold i Den Europæiske Unions databank fremgik først efter levering af varerne – pligt for sælgeren i henhold til administrativ praksis og retspraksis til at fastslå ægtheden af erhververens underskrift eller en af dennes befuldmægtigede – principperne om afgiftsneutralitet, proportionalitet og om beskyttelse af den berettigede forventning – direkte virkning

Tidligere dokument: C-492/13 Traum - Ny sag
Tidligere dokument: C-492/13 Traum - Dom


Indstillinger
C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 17, stk. 1 og 2, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 140, litra a) og b), og artikel 143, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fradrag for indgående moms – national lovgivning, hvorefter ikke blot tandlægers og tandteknikeres levering af tandproteser, men alle leveringer af tandproteser indtil den 1. januar 2008 og i strid med sjette direktivs bestemmelser var fritaget for moms – manglende ret til fradrag for indgående moms i henhold til den nationale lovgivning – afgiftspligtig, der har fradragsret, idet han hverken er tandlæge eller tandtekniker – fritagelser

Generaladvokatens indstilling:

1. Sjette direktivs artikel 17, som ændret ved artikel 28f, nr. 1), indrømmer ingen ret til fradrag for en afgiftspligtig person, som ikke har svaret afgift af sine transaktioner, fordi den nationale ret har fastsat en afgiftsfritagelse i strid med EU-rettens bestemmelser.

2. Afgiftsfritagelsen i momsdirektivets artikel 140, litra a), finder anvendelse på erhvervelser af tandproteser inden for Fællesskabet, når leverandøren er tandlæge eller tandtekniker i henhold til momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra e). Dette gælder uanset spørgsmålet, om oprindelsesmedlemsstaten benytter sig af undtagelsesbestemmelsen i momsdirektivets artikel 370 sammenholdt med bilag X, del A, nr. 1), hertil.

3. I henhold til momsdirektivets artikel 143, litra a), er indførsel af tandproteser under ingen omstændigheder fritaget for afgift.

4. I henhold momsdirektivets artikel 140, litra b), sammenholdt med artikel 143, litra a), er erhvervelse af tandproteser inden for Fællesskabet under ingen omstændigheder fritaget for afgift.«


Domme
C-589/12 GMAC UK

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede Kongerige) – fortolkning af artikel 11, del A, stk. 1, litra a), og del C, stk. 1, og artikel 26, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – afgiftsgrundlag – gennemførelse af to transaktioner vedrørende samme varer – den afgiftspligtige person påberåbelse af den direkte virkning af en bestemmelse i sjette direktiv for en transaktion og af den nationale lovgivning for den anden transaktion, hvilket medfører et fordelagtigt afgiftsmæssigt resultat, som de bestemmelser, der finder anvendelse, ikke tilsigter – køretøjer solgt på kredit, taget tilbage ved købers manglende betaling og solgt på auktion

Domstolens dom:

Artikel 11, punkt C, stk. 1, første afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at en medlemsstat under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende ikke kan forbyde en afgiftspligtig at påberåbe sig denne bestemmelses direkte virkning vedrørende en transaktion med den begrundelse, at den afgiftspligtige kan påberåbe sig bestemmelserne i national ret med hensyn til en anden transaktion vedrørende samme varer, og at en kumuleret anvendelse af disse bestemmelser vil føre til et samlet afgiftsmæssigt resultat, som hverken den særskilte anvendelse af national ret eller sjette direktiv 77/388 på disse to transaktioner fører til eller tilsigter at føre til.


C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet levering mod vederlag – en kommunes første brug af en grund som tilhører den – brugen af denne bygning for 94% vedkommende til handlen som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til virksomhed som afgiftspligtig.

Domstolens dom:

Artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag skal fortolkes således at den finder anvendelse på en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor en kommune tager en bygning i brug, som den har ladet opføre på egen grund, og hvis areal den for 94%’s vedkommende vil anvende til sin virksomhed som offentlig myndighed og for 6%’s vedkommende til sin virksomhed som afgiftspligtig person, hvoraf 1% vedrører fritagne transaktioner, der ikke giver ret til fradrag af momsen. Den senere anvendelse af bygningen til kommunens virksomhed kan dog i henhold til sjette direktivs artikel 17, stk. 5, kun give ret til fradrag af den afgift, som er betalt i forbindelse med den i direktivets artikel 5, stk. 7, litra a), omhandlede udtagelse, i et omfang svarende til bygningens anvendelse til brug for afgiftspligtige transaktioner.

Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Indstilling


C-152/13 Holger Forstmann Transporte

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 24, stk. 2, første led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – produkter, der ikke pålægges afgifter – energiprodukter, som befinder sig i standardtanke i kommercielle motorkøretøjer med henblik på anvendelse som brændstof for disse køretøjer – fortolkning af begrebet »standardtanke« – supplerende brændstoftanke indbygget af forhandlere eller karrosserifabrikker med henblik på at forøge køretøjernes rækkevidde

Domstolens dom:

Begrebet »standardtanke« som omhandlet i artikel 24, stk. 2, første led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at det ikke udelukker tanke, der er permanent indbygget i kommercielle motorkøretøjer og konstrueret til køretøjernes direkte brug af brændstoffet, når disse tanke er indbygget af en anden end konstruktøren, for så vidt som disse tanke muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel både for nævnte køretøjer og eventuelt for køleanlæg eller andre anlæg under transporten.


C-219/13 K

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Domstolens dom:

Artikel 98, stk. 2, første afsnit, i og bilag III, nr. 6), til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2009/47/EF af 5. maj 2009, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorved trykte bøger pålægges en nedsat momssats, og bøger, der udgives på et andet fysisk medium, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle, pålægges den normale momssats, forudsat at princippet om afgiftsneutralitet, som udgør et led i det fælles momssystem, overholdes, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge.

Tidligere dokument: C-219/13 K - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 12313 2014 INIT RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og LPG, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF  

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelser

EU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Fristen for ansøgning om momsrefusion nærmer sig

SKAT inviterer til informationsmøder for revisorer og rådgivere

Spørgeskema til momsregistrerede enkeltmandsejede virksomheder


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 05-09-2014
Høringsfrist: 03-10-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 249

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler på baggrund af EU-retten, finansiering af forsyningssikkerhedsafgiften ved forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.)

Bilag 254

EU-Note om indførsel af tysk infrastrukturafgift

Bilag 255

Plancher fra Skatteministeriets tekniske gennemgang af FFL 15 den 4. september 2014

Bilag 256

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport)

Bilag 258

EU-Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen vedrørende reklameafgiftsloven (SA.35683 (2012/N))

Spørgsmål og svar

Spm. 752

MFU spm. om ministeren vil redegøre for funktionsdygtigheden og anvendelsen af SKATs containerscannere og for, hvornår man forventer at skulle indkøbe...
Svar på spm. 752
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 753

MFU spm. om ministeren vil oplyse antallet af kontrolaktioner i færgehavnene på Lolland og Falster i tidsrummet 00.00 til 05.00 i perioden fra den 1. ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 753  Svar  

Spm. 754

MFU spm. om ministeren vil redegøre for sin holdning til at iværksætte et arbejde i forhold til SKAT, herunder særligt tolddelen, der skal klargøre, o...
SAU 754
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 755

MFU spm. om ministeren vil redegøre for hvilke instruktionsbeføjelser ansatte ved SKAT har i forbindelse med kontrol af en personbils handskerum, til ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 755  Svar  

Spm. 756

MFU spm. om ministeren vil redegøre for hvilke hvilke instruktionsbeføjelser ansatte ved SKAT har i forbindelse med kontrol af en campingvogn, et mobi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 756  Svar  

Spm. 757

MFU spm. om ministeren vil redegøre for syn på mulighederne for at opdele SKAT i to selvstændige enheder, der så skal tage sig af hvert sit ressortomr...   Svar  

Spm. 758

MFU spm. om ministeren vil oplyse, hvor mange kontroller der er foretaget af SKAT, Indsats, Told og Afgifter i forbindelse med smuglerikontrol i Køben...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 758  Svar  

Spm. 759

MFU spm. om ministeren vil oplyse,hvor mange personer der har været på arbejde i tidsrummet kl. 00.00 til kl. 05.00 i perioden fra den 22. august til ...
SAU 759
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 761

Spm. om at uddybe proceduren og praksis for SKATs forvaltningsretlige reaktioner, som er nævnt i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 433, til skattemin...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del 761  Svar  

Spm. 762

Spm. om ministeren, herunder SKAT, agter at foretage sig konstruktive tiltag, der hjælper de virksomheder, som beskæftiger sig med håndtering og oplag...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del 762  Svar  

Spm. 763

Spm. om, hvilket merprovenu en indeksering af cigaretafgiften med en årlig stigning på 1,8 pct. vil give efter tilbageløb og adfærd i hvert af årene 2...
Svar på SAU-spm (alm del) nr 763 af 030914 DOK61209041X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 767

Spm. om, hvordan man i Danmark opgør skyggeøkonomien, og hvad den danske definition er, herunder hvilke elementer der indgår i den, til skatteminister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 767  Svar  

Spm. 768

Spm. om det er korrekt forstået, at punktafgifter, store selskaber og transfer pricing ikke indgår i definitionen på skatte- og momsgabet, til skattem...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Sp 768_  Svar  

Spm. 769

Spm. om, hvor stort skattegabet ville være, hvis skatte- og momsgabet omfattede alle typer af personer og virksomheder og dækkede alle skatter og afgi...
Sp 769
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 771

Spm. om kommentar til intern henvendelse fra Biobrændselsforeningen, til skatteministeren
SAU 771
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 772

Spm. om, i hvor mange sager SKAT har rejst sigtelser om ulovligt salg af biobrændsel i 2014, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 772  Svar  

Spm. 773

Spm. om, i hvor mange sager SKAT har rejst sigtelser om ulovligt salg af biobrændsel på baggrund af samarbejde med biobrændselsforeningen, til skattem...
SAU 773
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1777

Vil ministeren, med henvisning til artiklen »Forbrugere og virksomheder får kæmpe vandregning« i Jydske Vestkysten fredag den 22. august 2014, tilkend...  Svar  

Spm. S 1778

Mener ministeren, at det er rimeligt, at ændret praksis i SKAT, har direkte indflydelse på prisen på basale livsfornødenheder, og vil ministeren foret...  Svar  

Spm. S 1793

Mener ministeren, at det er rimeligt, at Lokalavisen Solrød, der udkommer hver 14. dag i et oplag på 16.000 eksemplarer, er fritaget fra at betale rek...  Svar  

Spm. S 1794

Står ulemperne ved reklameafgiften (bl.a. nedgangen i antallet af arbejdspladser i den grafiske branche), efter ministerens vurdering, fortsat mål med...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse