MomsMail 2014, uge 35

Kære læser !

Igen en kort MomsMail med en enkelt dom. Til gengæld er der masser af nyt på artikelfronten. Fra og med næste uge har vi igen nyt fra EU-Domstolen, da domstolens retsferie slutter her med udgangen af august.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms ved salg af byggegrunde
New VAT rules on business-to-business sale of certain IT equipment
Regeringen har fremlagt sit Finanslovforslag for 2015
Vigtige nye krav til godkendte foreninger efter LL § 8a og § 12, stk. 3 - frist for godkendelse er 1. oktober, og det gælder for alle!
Husk, at fristen er 30. september 2014, hvis du skal søge udenlandsk moms tilbage i andre EU-lande
Momsfradrag ved bespisning af ansatte og VIP-kunder
Efteropkrævning af moms - ikke altid 25 %
Hvordan er det nu med fradrag for...salgsfremmende foranstaltninger?
Udlejning mellem interesseforbundne parter er erhvervsmæssig udlejning
National omvendt betalingspligt - hvilke varer er omfattet?
National omvendt betalingspligt - har du styr på ALLE reglerne?
National omvendt betalingspligt - er din virksomhed omfattet?
SKAT strammer endnu engang praksis for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget i finansielle virksomheder
Udkast til styresignal om yderligere mulighed for at foretage momsreguleringer for tab på fordringer over 3.000 kr.
Skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb
Fragt af privat campingvogn med firmabil på gule plader anses som privat kørsel
Reguleringsforpligtelser - nu med ydelser og indretning af lejede lokaler
Udkast til styresignal om skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb
Høringsudkast om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov inddrivelse af gæld til det offentlige.
Udkast til styresignal om efteropkrævning af moms med 20 pct. eller 25 pct.
Bliv klar til besøg fra SKAT vedr. punktafgifter
RevisorPosten nr. 3 2014

Domme
Mineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar
Told - importmoms - tilbagebetaling - forsendelsesprocedure

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 36

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
VERO Skat, Finland

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms ved salg af byggegrunde

Skatterådet har i en konkret sag fastslået, at momsfri udlejning af et antal parcelhusgrunde ikke medfører, at grundene efterfølgende kan sælges momsfrit, hvis det fra starten har været hensigten at sælge grundene.


BDO

New VAT rules on business-to-business sale of certain IT equipment

New VAT rules regarding business-to-business sale of certain IT equipment in Denmark have taken effect this summer.


Beierholm

Regeringen har fremlagt sit Finanslovforslag for 2015

Der vil forventeligt komme mindre justeringer, hvis det skal vedtages, jf. den aktuelle debat herom. Indholdet er som forventet fokuseret på sundhed:


EY

Vigtige nye krav til godkendte foreninger efter LL § 8a og § 12, stk. 3 - frist for godkendelse er 1. oktober, og det gælder for alle!

Godkendelse efter LL § 8a er nødvendig for at kunne modtage skattefrie gaver fra virksomheder og privatpersoner samt en betingelse for at søge om kompensation for udgifterne til købsmoms. Fristen for indsendelse af ansøgningen er den 1. oktober 2014. Vær opmærksom på, at allerede godkendte foreninger også skal ansøge!


EY

Husk, at fristen er 30. september 2014, hvis du skal søge udenlandsk moms tilbage i andre EU-lande

Virksomheder, der har moms til gode i andre EU-lande, skal være opmærksomme på, at ansøgningsfristen for momsrefusion vedr. 2013 er 30. september 2014. Ellers er momsen tabt!


EY

Momsfradrag ved bespisning af ansatte og VIP-kunder

SKAT har i en tidligere afgørelse nægtet en virksomhed momsfradrag for udgifter til bespisning af ansatte og VIP-kunder, som nu er blevet delvist underkendt af Landsskatteretten.


EY

Efteropkrævning af moms - ikke altid 25 %

SKAT har i et udkast til styresignal præciseret momsgrundlaget i situationer, hvor der ved aftaleindgåelsen ikke er taget stilling til, om den aftalte pris er med eller uden moms. SKAT ændrer sin praksis og åbner for genoptagelse fra januar 2007.


EY

Hvordan er det nu med fradrag for...salgsfremmende foranstaltninger?

Sommerferien er overstået, og vi skal have gang i forretningen igen. Mere omsætning skabes nogen gange bedst, hvis kunden kan få en lille gratis gave med i købet, men hvordan er det nu lige med fradragsret for momsen af gaver, der uddeles gratis?


EY

Udlejning mellem interesseforbundne parter er erhvervsmæssig udlejning

Landsskatteretten har i en afgørelse tilkendegivet, at udlejning mellem et holdingselskab og et datterselskab, hvor der sker tilbageudlejning, momsmæssigt kan anses som erhvervsmæssig udlejning.


EY

National omvendt betalingspligt - hvilke varer er omfattet?

I kølvandet på indførelsen af reglerne om omvendt betalingspligt den 1. juli 2014 har SKAT udsendt et nyt udkast til styresignal, som præciserer, hvilke varer der er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Hvad er en mobiltelefon, en integreret kredsløbsanordning, en spillekonsol, en tablet pc og en bærbar computer?


EY

National omvendt betalingspligt - har du styr på ALLE reglerne?

Den 1. juli 2014 trådte reglerne vedrørende omvendt betalingspligt i kraft, og virksomhederne har henover sommeren haft tid til at indstille sig på de nugældende regler. Reglerne er dog så nye, at ikke alle af de mange spørgsmål er blevet besvaret. Dette har SKAT i et eller andet omfang søgt at lave om på med et nyt udkast til styresignal.


EY

National omvendt betalingspligt - er din virksomhed omfattet?

Den 1. juli 2014 trådte reglerne vedrørende omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger m.v. i kraft. SKAT har nu udsendt et udkast til styresignal, der præciserer, hvem der er omfattet af reglerne.


EY

SKAT strammer endnu engang praksis for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget i finansielle virksomheder

SKAT præciserer i et nyt styresignal reglerne for opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget i finansielle virksomheder, der ønsker at foretage en faktisk opgørelse af tidsanvendelse for ansatte, der beskæftiger sig med både momspligtige og lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.


EY

Udkast til styresignal om yderligere mulighed for at foretage momsreguleringer for tab på fordringer over 3.000 kr.

SKAT har omskrevet teksten i Den Juridiske Vejledning, så det ikke længere er en betingelse for at foretage regulering for tab på fordringer over 3.000 kr., at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.


EY

Skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb

SKAT har udsendt et udkast til styresignal om dokumentationskrav ved afhentningskøb. Hvis styresignalet gennemføres som foreslået, betyder det skærpede krav til dokumentation ved afhentningskøb, hvor betaling sker før eller i forbindelse med afhentning.Grillbetræk er presenninger - i hvert fald afgiftsmæssigtByretten har slået fast, at grillbetræk skal betragtes som presenninger i pvc-afgiftslovens forstand.


EY

Fragt af privat campingvogn med firmabil på gule plader anses som privat kørsel

Skatterådet slår i et bindende svar fast, at der er tale om privat kørsel, når en medarbejder benytter en gulpladebil til fragt af en privat campingvogn. Dette gælder, uanset at fragten sker i arbejdsgiverens interesse.


EY

Reguleringsforpligtelser - nu med ydelser og indretning af lejede lokaler

Fra og med 1. juli 2014 er investeringsgodebegrebet udvidet til også at omfatte visse ydelser. Endvidere har Skatterådet behandlet et spørgsmål om overdragelse af indretning af lejede lokaler.


FSR - danske revisorer

Udkast til styresignal om skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb

Overordnet anerkender FSR behovet for at imødegå momssvindel ved afhentningskøb, og at SKAT i videst muligt omfang forsøger at tilpasse dansk praksis herom i forhold til EU forskrifter.

Imidlertid er FSR af den opfattelse, at dokumentationskravene pålægger erhvervslivet uforholdsmæssigt store byrder, og besværliggør handlen med udlandet. Ved fastlæggelsen af dokumentationskravene må det haves for øje, at det er et absolut fåtal af danske virksomheder, der er involveret i momssvindel, hvorfor reglerne ifølge FSR rammer for bredt og dermed øger det administrative arbejde for de øvrige virksomheder betragteligt.

Endvidere finder FSR, at tidsfristen på 3 måneder for efterfølgende dokumentation kan være vanskelig at opfylde, f.eks. i ferieperioder. SKAT bør derfor overveje, hvorvidt fristen skal fremstå som ultimativ, eller om den alternativt kan forlænges. FSR anser, at en frist på 4 til 6 måneder vil gøre det mere foreneligt med virksomhedernes sædvanlige rutiner.

.


FSR - danske revisorer

Høringsudkast om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov inddrivelse af gæld til det offentlige.

FSR har for nærværende ingen kommentarer hertil.

.


FSR - danske revisorer

Udkast til styresignal om efteropkrævning af moms med 20 pct. eller 25 pct.

Overordnet er FSR enig i styresignalets konklusion om, at der i de beskrevne situationer alene skal efteropkræves moms med 20 pct.

FSR vil dog opfordre SKAT til at genoverveje konklusionen om, 1) at praksisændringen også skal omfatte svig- og momsunddragelsestilfælde, og 2) at praksisændringen ikke skal omfatte de tilfælde, hvor parterne fejlagtigt har forudsat, at der var tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse om momsen ikke eksplicit er omtalt i overdragelsesaftalen.

.


PwC

Bliv klar til besøg fra SKAT vedr. punktafgifter

SKAT vil udføre kontroller hos flere hundrede punktafgiftsbetalende virksomheder. Er du klar til SKATs besøg?


RSM plus

RevisorPosten nr. 3 2014

Læs blandt andet om følgende i denne udgave af RevisorPosten:

  • Underskudsregister for selskaber
  • Beregning af feriepenge - også ved virksomhedsoverdragelse som følge af udlicitering
  • Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder
  • 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale
  • Moms - Indenlandsk omvendt betalingspligt - er det kommet for at blive?
  • Hvem arver virksomheden?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Mineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar

SKM2014.598.HR

Vedrører: Mineralolieafgiftsloven § 28, stk. 2 ( dagældende). Kuldioxidafgiftsloven § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt appellanten med rette var blevet efteropkrævet mineralolie- og kuldioxidafgift med i alt 6.607.428 kr. Appellanten havde aftaget større mængder olie og benzin fra to danske selskaber, der var registreret som varemodtagere i henhold til mineralolie- og kuldioxidafgiftsloven. De to danske selskaber havde erhvervet olien og benzinen fra østeuropa.

Landsretten havde fundet, at appellanten måtte anses for den egentlige erhverver af leverancerne fra de udenlandske leverandører, idet der ikke havde været realitet i faktureringen gennem de to danske selskaber. I relation til mineralolieafgiftslovens § 28, stk. 2, havde SKAT derfor været berettiget til at bortse fra, at de to danske selskaber var indskudt i transaktionskæden.

Højesteret tiltrådte landsretten begrundelse og resultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Told - importmoms - tilbagebetaling - forsendelsesprocedure

SKM2014.585.HR

Vedrører: Momsloven § 12, stk. 1 og 2. Toldkodeksen artikel 215, stk. 1, artikel 236 og artikel 239 (alle dagældende)

H1 B.V. forestod transporten af et parti dvd-disketter, som var indført i Danmark fra et sted uden for EU. Dvd-disketterne skulle transporteres fra Danmark til Holland, hvor disse skulle frembydes for toldmyndighederne, og dvd-disketterne skulle herefter fragtes til den endelige modtager i Belgien.

H1 B.V. frembød ikke varerne i Holland og kørte direkte til modtageren i Belgien. Idet forsendelsen ikke blev afsluttet forskriftsmæssigt, efterlyste SKAT forsendelsen. Da der ikke blev reageret på efterlysningen, opkrævede SKAT importmoms, der i første omgang blev betalt af kautionisten, G7. SKAT imødekom ikke en senere ansøgning om tilbagebetaling af importmomsen, hvilket Landsskatteretten stadfæstede.

Højesteret lagde til grund, at Landsskatteretten havde taget stilling til, om importmomsen med rette var opkrævet i Danmark. Højesteret kunne derfor, udover spørgsmål om tilbagebetaling, prøve spørgsmålet om, hvorvidt der var opstået momsskyld i Danmark, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, 1. pkt.

Der forelå ikke oplysninger om tid og sted for, hvornår den første uregelmæssighed blev begået, jf. den dagældende toldkodeks artikel 203, stk. 1 og 2. Forsendelsesproceduren startede i Danmark, og Højesteret tiltrådte, at momspligten efter toldkodeksen indtrådte i Danmark, og at importmomsen med rette var opkrævet i Danmark, jf. den dagældende toldkodeks artikel 215, stk. 1, 3. pind, sammenholdt med momslovens § 12, stk. 1 og 2.

Højesteret fandt endvidere, at betingelserne for godtgørelse efter toldkodeksen ikke var opfyldt, jf. artikel 236 og artikel 239 i den dagældende toldkodeks. Det forhold, at den belgiske importør muligt havde medtaget importmoms vedrørende dvd-disketterne i sit momsregnskab, udgjorde ikke en særlig situation.

Landsretten var nået til samme resultat (dom af 17. oktober 2011).


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.586.ØLR Straffesag - momssvig - for lidt angivet salgsmoms - uregistreret virksomhed - ansvarssubjekt

Vedrører: Momsloven § 81. Opkrævningsloven § 17

T var tiltalt for forsætlig momsunddragelse. For 2007 og 2008 havde han angivet 212.330 kr. for lidt i salgsmoms. For 2010 og 2011 drev T uregistreret virksomhed, udstedte fakturaer med moms og angav ikke momsen på i alt 190.769 kr. til SKAT. T havde derved unddraget for 403.099 kr. i alt i moms. T var stifter, ejer og økonomidirektør i anpartsselskabet og han havde kundekontakten. Fakturaer vedrørende selskabet blev indbetalt på T's konto.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig. T idømtes 3 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 400.000 kr.

T forklarede i landsretten, vedrørende 2007 og 2008 at de havde været 2 der havde haft kundekontakt. Han havde ikke styr på den andens forbindelser. Endvidere var der en række posteringer som ikke havde noget med selskabet at gøre, som SKAT ikke havde taget højde for. Vedrørende 2010 og 2011 forklarede T at han på det tidspunkt boede i Sverige og at det var hans far der tog sig af den daglige drift, hvilket han også havde sagt til revisor. Han var kun blevet som økonomidirektør p.g.a. medarbejderne og kontakten til hovedkunden.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte fængselsstraffen til 40 dage samt tillægsbøden til 340.000 kr., idet det samlede unddragne beløb nedsattes med fire poster. Landsretten fandt det bevist, at T var den reelt ansvarlige i selskabet for hele perioden.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-09-2014 - 30-09-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-589/12 GMAC UK
Dato: 03-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede Kongerige) – fortolkning af artikel 11, del A, stk. 1, litra a), og del C, stk. 1, og artikel 26, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – afgiftsgrundlag – gennemførelse af to transaktioner vedrørende samme varer – den afgiftspligtige person påberåbelse af den direkte virkning af en bestemmelse i sjette direktiv for en transaktion og af den nationale lovgivning for den anden transaktion, hvilket medfører et fordelagtigt afgiftsmæssigt resultat, som de bestemmelser, der finder anvendelse, ikke tilsigter – køretøjer solgt på kredit, taget tilbage ved købers manglende betaling og solgt på auktion

Tidligere dokument: C-589/12 GMAC UK - Ny sag
Tidligere dokument: C-589/12 GMAC UK - Dom

Indstilling C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare
Dato: 04-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 17, stk. 1 og 2, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 140, litra a) og b), og artikel 143, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fradrag for indgående moms – national lovgivning, hvorefter ikke blot tandlægers og tandteknikeres levering af tandproteser, men alle leveringer af tandproteser indtil den 1. januar 2008 og i strid med sjette direktivs bestemmelser var fritaget for moms – manglende ret til fradrag for indgående moms i henhold til den nationale lovgivning – afgiftspligtig, der har fradragsret, idet han hverken er tandlæge eller tandtekniker – fritagelser

Tidligere dokument: C-144/13 VDP Dental Laboratory og Staatssecretaris van Financiën - Ny sag
Tidligere dokument: C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare - Indstilling
Tidligere dokument: C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare - Dom

Dom C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dato: 10-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 7, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – begrebet levering mod vederlag – en kommunes første brug af en grund som tilhører den – brugen af denne bygning for 94% vedkommende til handlen som offentlig myndighed og for 6% vedkommende til virksomhed som afgiftspligtig.

Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Ny sag
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Indstilling
Tidligere dokument: C-92/13 Gemeente ‘s-Hertogenbosch - Dom

Dom C-152/13 Holger Forstmann Transporte
Dato: 10-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 24, stk. 2, første led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – produkter, der ikke pålægges afgifter – energiprodukter, som befinder sig i standardtanke i kommercielle motorkøretøjer med henblik på anvendelse som brændstof for disse køretøjer – fortolkning af begrebet »standardtanke« – supplerende brændstoftanke indbygget af forhandlere eller karrosserifabrikker med henblik på at forøge køretøjernes rækkevidde

Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Ny sag
Tidligere dokument: C-152/13 Holger Forstmann Transporte - Dom

Dom C-219/13 K
Dato: 11-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 98, stk. 2, og bilag III, nr. 6, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – national ordning, hvorefter der anvendes en nedsat momssats på trykte bøger, mens den almindelige momssats anvendes på bøger på andre fysiske medier, såsom CD, CD-rom eller USB-nøgle

Tidligere dokument: C-219/13 K - Ny sag
Tidligere dokument: C-219/13 K - Indstilling
Tidligere dokument: C-219/13 K - Dom

Dom C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige
Dato: 17-09-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) – fortolkning af artikel 9, stk. 1, artikel 11 og 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – momsgruppe – et selskab med hjemsted i et tredjeland, der har en filial i en medlemsstat, som indgår i en momsgruppe i medlemsstaten – afgiftspligt eller ej for de tjenesteydelser, som hovedselskabet har leveret til filialen – fakturering for de af hovedselskabet til filialen leverede tjenesteydelser ved interne fakturaer med henblik på en korrekt fordeling af omkostningerne mellem de to enheder.

Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Ny sag
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corporation - Indstilling
Tidligere dokument: C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige - Dom

Dom C-426/12 X
Dato: 02-10-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) – fortolkning af artikel 2, stk. 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet – udelukkelse af energiprodukter med dobbelt anvendelse – begreb

Tidligere dokument: C-426/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-426/12 X - Dom

Dom C-446/13 Fonderie 2A
Dato: 02-10-2014
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Conseil dʼÉtat (Frankrig) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 8 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – levering af goder – stedet for de afgiftspligtige transaktioner – produkt, der fremstilles i stat A, omarbejdes for sælgerens regning på et forretningssted tilhørende et andet selskab, som er beliggende i stat B, og leveres til en kunde med hjemsted i samme stat B – levering mellem sælgerens land og slutmodtagerens land eller levering inden for samme medlemsstat fra omarbejdningsstedet.

Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Ny sag
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Indstilling
Tidligere dokument: C-446/13 Fonderie 2A - Dom


Indstillinger
C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 17, stk. 1 og 2, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 140, litra a) og b), og artikel 143, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fradrag for indgående moms – national lovgivning, hvorefter ikke blot tandlægers og tandteknikeres levering af tandproteser, men alle leveringer af tandproteser indtil den 1. januar 2008 og i strid med sjette direktivs bestemmelser var fritaget for moms – manglende ret til fradrag for indgående moms i henhold til den nationale lovgivning – afgiftspligtig, der har fradragsret, idet han hverken er tandlæge eller tandtekniker – fritagelser

Generaladvokatens indstilling:

1. Sjette direktivs artikel 17, som ændret ved artikel 28f, nr. 1), indrømmer ingen ret til fradrag for en afgiftspligtig person, som ikke har svaret afgift af sine transaktioner, fordi den nationale ret har fastsat en afgiftsfritagelse i strid med EU-rettens bestemmelser.

2. Afgiftsfritagelsen i momsdirektivets artikel 140, litra a), finder anvendelse på erhvervelser af tandproteser inden for Fællesskabet, når leverandøren er tandlæge eller tandtekniker i henhold til momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra e). Dette gælder uanset spørgsmålet, om oprindelsesmedlemsstaten benytter sig af undtagelsesbestemmelsen i momsdirektivets artikel 370 sammenholdt med bilag X, del A, nr. 1), hertil.

3. I henhold til momsdirektivets artikel 143, litra a), er indførsel af tandproteser under ingen omstændigheder fritaget for afgift.

4. I henhold momsdirektivets artikel 140, litra b), sammenholdt med artikel 143, litra a), er erhvervelse af tandproteser inden for Fællesskabet under ingen omstændigheder fritaget for afgift.«


Domme
C-589/12 GMAC UK

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede Kongerige) – fortolkning af artikel 11, del A, stk. 1, litra a), og del C, stk. 1, og artikel 26, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – afgiftsgrundlag – gennemførelse af to transaktioner vedrørende samme varer – den afgiftspligtige person påberåbelse af den direkte virkning af en bestemmelse i sjette direktiv for en transaktion og af den nationale lovgivning for den anden transaktion, hvilket medfører et fordelagtigt afgiftsmæssigt resultat, som de bestemmelser, der finder anvendelse, ikke tilsigter – køretøjer solgt på kredit, taget tilbage ved købers manglende betaling og solgt på auktion

Domstolens dom:

Artikel 11, punkt C, stk. 1, første afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at en medlemsstat under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende ikke kan forbyde en afgiftspligtig at påberåbe sig denne bestemmelses direkte virkning vedrørende en transaktion med den begrundelse, at den afgiftspligtige kan påberåbe sig bestemmelserne i national ret med hensyn til en anden transaktion vedrørende samme varer, og at en kumuleret anvendelse af disse bestemmelser vil føre til et samlet afgiftsmæssigt resultat, som hverken den særskilte anvendelse af national ret eller sjette direktiv 77/388 på disse to transaktioner fører til eller tilsigter at føre til.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 12644 2014 ADD 1 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring: Håndtering af risici, styrkelse af sikkerhed i forsyningskæden og lettelse af handel

ST 12644 2014 INIT MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring: Håndtering af risici, styrkelse af sikkerhed i forsyningskæden og lettelse af handel

 

Nyt fra Parlamentet

Faktablade om Den Europæiske Union

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring: Håndtering af risici, styrkelse af sikkerhed i forsyningskæden og lettelse af handel  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring: Håndtering af risici, styrkelse af sikkerhed i forsyningskæden og lettelse af handel  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Ny supplerende bestemmelse til KN

Niveaulister til værdisættelse af motorkøretøjer - August 2014

Nyt fra Motor - August 2014

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af skadesforsikringer og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 27-08-2014
Høringsfrist: 26-09-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 245

Henvendelse af 22/8-14 fra Policy Group - Fleggaard Holding A/S vedrørende foretræde om afgiftslettelsers effekt på grænsehandlen

Bilag 246

Kopi af Skattesagskommissionens brev af dags dato om kommissionens arbejde

Bilag 247

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven, og forskellige andre love, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 735

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/8-14 fra Policy Group - Fleggaard Holding A/S vedrørende foretræde om afgiftslettelsers effekt på grænsehandl...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar på alm del spørgsmål 735 (DOK58724985)  Svar  

Spm. 736

Spm. om, hvorvidt afgiftsfritagelsen i bilag 1 til elafgiftsloven ydes på baggrund af den generelle statsstøtte gruppefritagelsesforordning, til skatt...   Svar  

Spm. 737

Spm. om ministeren er enig i, at Kommissionen blot via et "information sheet" skal orienteres om ændringer i en støtteordning omfattet af gruppefritag...   Svar  

Spm. 741

MFU spm. om, hvor meget regningen forventes at stige for borgere og erhvervsliv afhængigt af deres vandforbrug, jf. artiklen "Forbrugere og virksomhed...   Svar  

Spm. 742

MFU spm. om at bekræfte, at Europa-Kommissionen ikke kan godkende reklameafgiftsloven i sin helhed, herunder uddybe Kommissionens argumenter herfor, t...   Svar  

Spm. 743

MFU spm. om at uddybe den kommende proces med reklameafgiftsloven efter Europa-Kommissionens manglende godkendelse af loven, til skatteministeren  Svar  

Spm. 744

Spm. om at redegøre for udviklingen i spilleautomattilladelsesindehavernes egen udlodning til foreninger og andre formål i 2013 sammenholdt med tidlig...
Captia Svar på SAU alm del spm 744 (DOK60913823)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 746

MFU spm. om at fremsende en tabel, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet i perioden fra den 5. april 2009 til ...   Svar  

Spm. 751

Spm. om, hvornår det forventes, at reklameafgiften træder i kraft, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1747

Vil ministeren give SKAT klar instruks om, at man fremover ikke må anvende tidligere ikkeoffentliggjorte afgørelser som grundlag for afgørelser af ska...  Svar  

Spm. S 1777

Vil ministeren, med henvisning til artiklen »Forbrugere og virksomheder får kæmpe vandregning« i Jydske Vestkysten fredag den 22. august 2014, tilkend...  Svar  

Spm. S 1778

Mener ministeren, at det er rimeligt, at ændret praksis i SKAT, har direkte indflydelse på prisen på basale livsfornødenheder, og vil ministeren foret...  Svar  

Spm. S 1793

Mener ministeren, at det er rimeligt, at Lokalavisen Solrød, der udkommer hver 14. dag i et oplag på 16.000 eksemplarer, er fritaget fra at betale rek...  Svar  

Spm. S 1794

Står ulemperne ved reklameafgiften (bl.a. nedgangen i antallet af arbejdspladser i den grafiske branche), efter ministerens vurdering, fortsat mål med...  Svar  

Spm. S 1798

Når det af en artikel i Dansk Handelsblad den 29. august 2014, hvoraf det fremgår, at op til 25 pct. af salget af slik i Københavnsområdet er illegalt...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse