MomsMail 2014, uge 02

Kære læser !

En MomsMail med lidt forskelligt nyt, med særlig fokus på solcelleanlæg og energiafgifter.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ejere af private solcelleanlæg og husstandsvindmøller kan alligevel momsregistreres
Komfortkøling
Omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel mellem to danske virksomheder
Få godtgjort afgiften af de sodavand, som din virksomhed har på lager den 1. januar 2014
Moms, afgifter og told for kædevirksomheder – hvilke regler gælder for din virksomhed?
Vigtige datoer 2014

Bindende svar
Afgift af overskudsvarme
Nedsat elvarmesats i en elopvarmet helårsbolig med installeret solcelleanlæg under årlig nettoafregning
Nedsat elvarmesats i en elopvarmet helårsbolig med installeret solcelleanlæg
Elafgifter - fordeling og opgørelse af elforbrug på campingplads med Put & Take lystfiskeri

Domme
Spiritussalg i Danmark - svenske momsregistrerede virksomheder - ledsagedokumenter til spiritusvarer

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 3

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Ejere af private solcelleanlæg og husstandsvindmøller kan alligevel momsregistreres

SKAT har udsendt et styresignal (SKM 2013.818 SKAT), der udstikker retningslinjerne for momsregistrering af ejere af private solcelleanlæg og husstandsvindmøller.


Beierholm

Komfortkøling

SKAT har med SKM 2013.891 SKAT udsendt et styresignal, der præciserer godtgørelsesretten for energiafgifter i forbindelse med komfortkøling.


PwC

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder – hvilke regler gælder for din virksomhed?

I Danmark er der mange afgifts-, moms- og toldregler, som skal iagttages, når man driver kædevirksomhed. Der gælder f.eks. specielle regler i forhold til at få godtgjort energiafgifter, ved indkøb af varer fra udlandet og ved anvendelse af et toldoplag. Som følge heraf kan der også være flere områder, hvor I med fordel kan optimere jeres kædevirksomhed i forhold til afgifter, moms og told. ?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afgift af overskudsvarme

SKM2014.37.SR

Vedrører: Gasafgiftsloven § 10, stk. 9

En virksomhed udnytter overskudsvarme fra en proces. Overskudsvarmen måles separat, og Skatterådet bekræfter, at overskudsvarmen skal afgiftsberigtiges efter gasafgiftslovens § 10, stk. 9. Skatterådet bekræfter ligeledes, at reglerne om overskudsvarme også finder anvendelse på udnyttet overskudsvarmen, når overskudsvarmen efterfølgende "boostes" for at opnå højere temperatur.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Nedsat elvarmesats i en elopvarmet helårsbolig med installeret solcelleanlæg under årlig nettoafregning

SKM2014.7.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 6, stk. 1. Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986

Skatterådet bekræfter, at elforbrug, som produceres på en elopvarmet helårsboligs eget solcelleanlæg medregnes i de 4.000 kWh, som fremgår af elafgiftslovens § 6, stk. 1, om nedsat elvarmesats for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år, forudsat at solcelleanlægget er omfattet af årsnettoafregning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Nedsat elvarmesats i en elopvarmet helårsbolig med installeret solcelleanlæg

SKM2014.6.SR

Vedrører: Elafgiftsloven § 6, stk. 1. Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986

Skatterådet bekræfter, at der i en elopvarmet helårsbolig, der får installeret solcelleanlæg, kan opnås afgiftsreduktion for elvarme for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgifter - fordeling og opgørelse af elforbrug på campingplads med Put & Take lystfiskeri

SKM2014.5.SR

Vedrører: Elafgiftsloven §1, § 6, stk. 2, § 11, stk. 1 og bilag 1. CO2afgiftsloven § 1, stk. 1, § 2, stk. 2 og § 9, stk. 1

Skatterådet kan ikke bekræfte, at campingpladsen kan få godtgjort energiafgifter for elektricitet forbrugt til pumpe i en fiskesø tilknyttet campingpladsen, eller at fordelingen af energiforbruget mellem aktiviteter, der tilhører fiskesøen med forlystelsen Put & Take og aktiviteter, der tilhører campingpladsen, kan ske skønsmæssigt. Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at spørger kan opgøre refusionsberettigede energiafgifter på campingpladsen på baggrund af et beregnet refusionsberettiget forbrug.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spiritussalg i Danmark - svenske momsregistrerede virksomheder - ledsagedokumenter til spiritusvarer

SKM2014.36.HR

Vedrører: Cirkulationsdirektivet artikel 7, stk. 3 og 5 (dagældende). Spiritusafgiftsloven § 20, stk. 4 og 5

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen for Højesteret på baggrund af EU-Domstolens dom af 18. juli 2013 i sag C-315/12, H1 ApS (tidligere dom i SKM2010.304.ØLR ).


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.4.LSR Lønindeholdelse, klage over gebyr - spørgsmål om Landsskatterettens kompetence

Vedrører: Inddrivelsesloven § 17, stk. 1, 1. pkt. og § 18, stk. 1, 1. pkt.

Klage over lønindeholdelse til dækning af gæld, vedrørende gebyr i forbindelse med en billetrestance, skulle indbringes for fogedretten.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.1.VLR Straffesag - momssvig - nægtelse af registrering - virksomhedsdrift - sagsbehandlingstid

Vedrører: Momsloven § 81

T var tiltalt for at have drevet vagt- og overvågningsvirksomhed fra den 1. april 2002 til den 31. december 2005 efter at være nægtet momsregistrering, hvorved det offentlige blev unddraget 428.641 kr.

T forklarede, at han troede han var momsregistreret, idet virksomheden fortsat havde SE nummer, efter at han var nægtet momsregistrering.

Byretten fandt T skyldig i den rejste tiltale, idet T vidste eller i hvert fald måtte indse som overvejende sandsynligt, at det offentlige blev unddraget moms ved hans fortsatte drift af virksomheden og undladelse af at afregne moms.

Straffen blev fastsat til 60 dages fængsel, men grundet lang sagsbehandlingstid blev straffen gjort betinget. T skulle endvidere betale en tillægsbøde på 420.000 kr.

Landsretten var enig i byrettens begrundelse og stadfæstede byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0105823
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret for perioden fra den 1. januar 2008 til den 20. juni 2009 i henhold til skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2013

Journalnr: 12/0216603
Momsfradrag - dokumentation
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms på grund af manglende dokumentation, jf. momslovens § 37, herunder har opgjort en salgsmoms, jf. momslovens § 4. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 10-12-2013

Journalnr: 13/0241020
Momsfradrag - fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2013

Journalnr: 13/0178330
Momsfradrag for svind
Klagen skyldes, at SKAT har ændret momstilsvaret for 2010 og 2011. Fradrag for svind er godkendt med 10 %. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2013

Journalnr: 13/3768718
Momspligt - handicapridning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet indehaverens virksomheds momstilsvar med i alt 153.492 kr. vedrørende moms af ydelser i forbindelse med handicapridning, der ikke er anset for momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2013

Journalnr: 11/0301588
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2013

Journalnr: 11/0301589
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 11-12-2013

Journalnr: 12/0254019
Forrentning af tilbagebetalingsbeløb
Klagen vedrører forrentning ved tilbagebetaling af beløb indbetalt som afgift af ansvarsforsikringer (motorkøretøjer m.v.) Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at foreningen er berettiget til forrentning af beløbet på 8.689.329 kr. efter anmodningsreglen i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3, beregnet med udgangspunkt i, at anmodningsdagen var den 21. december 2010. Beløbet skal derfor forrentes fra 30 dage efter den 21. december 2010 og til og med udbetalingsdagen.
Afsagt: 27-11-2013

Journalnr: 13/5397219
Genoptagelse af rettens kendelse
Klagerens repræsentant har den 10. oktober 2013 bedt Landsskatteretten om at genoptage rettens afgørelse. Sagen blev afgjort den 1. oktober 2013. Retten har besluttet, at anmodningen om genoptagelse ikke kan imødekommes. Ved afgørelsen har retten lagt vægt på, at det kan lægges klageren/repræsentanten til last, at der ikke i forbindelse med sagens behandling i Landsskatteretten har været fremlagt et læseligt udbetalingsbilag. Der anses endvidere ikke at foreligge særlige omstændigheder, der taler for en genoptagelse af sagen.
Afsagt: 05-12-2013


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-01-2014 - 11-02-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-300/12 Ibero Tours
Dato: 16-01-2014
Fiskale bestemmelser

Demande de décision préjudicielle - Bundesfinanzhof - Interprétation des art. 11, C, par. 1, et 26 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Opérations des agences de voyages - Octroi de rabais aux voyageurs, entraînant une diminution de la commission de l'agence de voyage - Détermination de la base d'imposition du service d'intermédiairePræjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 11, punkt C, stk. 1, og artikel 26 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – transaktioner udført af rejsebureauer – indrømmelse af rabatter til rejsende, som indebærer en nedsættelse af rejsebureauets provision – fastlæggelse af beskatningsgrundlaget for formidlingsydelsen

Tidligere dokument: C-300/12 Ibero Tours - Dom

Dom T-385/11 BP Products North America mod Rådet
Dato: 16-01-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore, samt af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 444/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore

Tidligere dokument: T-385/11 BP Products North America mod Rådet - Dom

Dom C-380/12 X
Dato: 23-01-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – den fælles toldtarif – tarifering af varer – blegejord – tarifering i den kombinerede nomenklaturs underposition 2508 40 00 eller underposition 3802 90 00 – begrebet »fjernelse af urenheder« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i bestemmelse 1 til kapitel 25 i den kombinerede nomenklatur

Indstilling C-583/12 Sintax Trading
Dato: 28-01-2014
Toldunion

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Ny sag
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Indstilling
Tidligere dokument: C-583/12 Sintax Trading - Dom

Dom T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet
Dato: 29-01-2014
Handelspolitik

Delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 926/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Tidligere dokument: T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet - Dom

Dom C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading)
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Bucuresti (Rumænien) – fortolkning af artikel 1, 3, 4 og 6 i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet – tilbagebetaling af moms i en medlemsstat til afgiftspligtige personer etableret i en anden medlemsstat, som i den førstnævnte medlemsstat har udpeget en fiskal repræsentant i henhold til de nationale bestemmelser, som var gældende før denne medlemsstats tiltrædelse af Unionen – betingelse om den afgiftspligtige persons manglende momsregistrering i den pågældende medlemsstat, for at der kan ske tilbagebetaling – begrebet yderligere betingelse i forhold til betingelserne fastsat i artikel 3 og 4 direktiv 79/1072/EØF – forenelighed henset til samme direktivs artikel 6 – direkte virkning af artikel 3 og 4 i direktiv 79/1072/EØF

Tidligere dokument: C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading) - Dom

Dom C-424/12 Fatorie
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Oradea (Rumænien) – fortolkning af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fortabelse af retten til momsfradrag med henvisning til den manglende angivelse heraf på fakturaen inden for rammerne af ordningen med omvendt betalingspligt – princippet om retssikkerhed – beslutning, hvorved det pålægges at betale det momsbeløb, der er fejlagtigt fratrukket, samt renter, morarenter og bøder, når der foreligger en endelig beslutning, der anerkender fradragsretten – princippet om afgiftsneutralitet – betaling af moms, der af tredjemand er fejlagtigt angivet på en faktura – manglende intervention fra afgiftsmyndighedernes side med henblik på rettelse af fakturaen og manglende adgang til efterfølgende berigtigelse

Tidligere dokument: C-424/12 Fatorie - Dom

Dom C-613/12 Helm Düngemittel
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 20 i protokol 4 til Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, som ændret ved Associeringsrådet EU-Egypten afgørelse 1/2006 af 17. februar 2006 – erstatningsvarecertifikat, der udstedes efterfølgende, når varerne ikke længere befinder sig under de udstedende toldmyndigheders kontrol

Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Ny sag
Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Dom

Dom C-2/13 Humeau Beaupreau
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Cour de cassation (Frankrig) – fortolkning af den almindelige tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur og punkt 7 i de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system – den fælles toldtarif – tariferingen – den kombinerede nomenklatur – skofremstillingsproces – samlefunktioner eller bearbejdninger for at kunne indgå i den færdige vare

Tidligere dokument: C-2/13 Humeau Beaupreau - Ny sag

Dom C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Højesteret (Danmark) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, af artikel 5, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, af artikel 9, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker, og af artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – privatperson, der har bopæl i en medlemsstat, og som på en internetside fra en sælger fra et tredjeland har købt et varemærkeforfalsket ur til private formål – myndighederne i den nævnte medlemsstats tilbageholdelse af det nævnte ur, der er blevet sendt til køberen som postpakke, og suspension af frigivelsen af uret

Tidligere dokument: C-98/13 Blomqvist - Ny sag
Tidligere dokument: C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist - Dom

Dom T-81/12 Beco mod Kommissionen
Dato: 12-02-2014
Handelspolitik

Annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 9112 endelig af 13. december 2011 om afvisning af en anmodning om tilbagebetaling af antidumpingtold opkrævet på import af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan

Tidligere dokument: T-81/12 Beco mod Kommissionen - Dom

Dom C-18/13 MAKS PEN
Dato: 13-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 63, artikel 178, stk. 1, litra a), artikel 226, stk. 1, nr. 6) samt af artikel 242 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »afgiftsunddragelse« – angivelse på fakturaen udstedt af en virksomhed, der ikke råder over det personale, de anlæg og de aktiver, der er nødvendige for at levere ydelsen – mangel på regnskabsmæssigt bevis – udarbejdelse af falske dokumenter for at begrunde gennemførelsen af ydelsen – den nationale rets forpligtelse til ex officio at fastslå afgiftsunddragelse – fradragsretten betinget af faktisk erlæggelse af en ydelse – krav om overholdelse af internationale regnskabsnormer for at opfylde behovet for en regnskabsførelse, der er tilstrækkelig detaljeret til at gøre det muligt at kontrollere fradragsretten – nødvendigheden af eventuelt at påføre fakturaerne oplysninger om den faktiske erlæggelse af tjenesteydelsen – national lovgivning, hvorefter tjenesteydelsen anses for erlagt på tidspunktet for opfyldelsen af de nødvendige betingelser for anerkendelse af indtægten fra nævnte ydelse i overensstemmelse med den relevante lovgivning

Tidligere dokument: C-18/13 „MAKS PEN“ - Ny sag
Tidligere dokument: C-18/13 MAKS PEN - Dom

Indstilling C-480/12 X
Dato: 13-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-480/12 X - Dom


Nye sager for domstolen

C-687/13 Fliesen-Zentrum Deutschland

Er Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 af 12. september 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina gyldig?

C-5/14 Kernkraftwerke Lippe-Ems

Hjemler artikel 267, stk. 2, sammenholdt med stk. 1, litra 2), i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter »TEUF«) en ret i en medlemsstat adgang til tillige at forelægge Den Europæiske Unions Domstol spørgsmål, som rejses for denne ret angående fortolkningen af EU-retten i forbindelse med lovligheden af en national lov, når retten på den ene side ikke alene nærer tvivl om, hvorvidt loven er lovlig i henhold til EU-retten, men på den anden side også er overbevist ...


Domme
C-300/12 Ibero Tours

Sagen omhandler:

Demande de décision préjudicielle - Bundesfinanzhof - Interprétation des art. 11, C, par. 1, et 26 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Opérations des agences de voyages - Octroi de rabais aux voyageurs, entraînant une diminution de la commission de l'agence de voyage - Détermination de la base d'imposition du service d'intermédiairePræjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 11, punkt C, stk. 1, og artikel 26 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – transaktioner udført af rejsebureauer – indrømmelse af rabatter til rejsende, som indebærer en nedsættelse af rejsebureauets provision – fastlæggelse af beskatningsgrundlaget for formidlingsydelsen

Domstolens dom:

Bestemmelserne i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at de principper, som Den Europæiske Unions Domstol har fastlagt i dom af 24. oktober 1996, Elida Gibbs (sag C-317/94) vedrørende fastsættelsen af merværdiafgiftsgrundlaget, ikke finder anvendelse, når et rejsebureau, der handler som formidler, på eget initiativ og for egen regning tildeler den endelige forbruger en nedsættelse af prisen for den hovedydelse, der leveres af rejsearrangøren.


T-385/11 BP Products North America mod Rådet

Sagen omhandler:

Delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore, samt af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 444/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore

Domstolens dom:

1) Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2) BP Products North America Inc. bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet og European Biodiesel Board (EBB) afholdte omkostninger.

3) Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Tariferingsforordning

Ny bevillingstype: Godkendt frembydelsessted - udførsel

Blanket

Ansøgning om godkendt frembydelsessted, udførsel


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.).

Bilag

Bilag 2

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 76

Henvendelse af 6/1-14 fra Frie Elforbrugere

Bilag 80

Uddrag af statsministerens decemberredegørelse om afviklingen af regeringens lovprogram 2013-14

Spørgsmål og svar

Spm. 171

Spm. om at opdatere tabel I 5: Skattetryk i Skatteministeriets rapport fra marts 2011, "Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne", til skatteminist...
Besvarelse af SAU alm del spm 171 af 6 januar 2014
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 172

Spm. om at opdatere tabel I 7: Energiskatter i pct. af BNP i Skatteministeriets rapport fra marts 2011, "Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne",...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU alm del spm 172 af 6 januar 2014  Svar  

Spm. 173

Spm. om at opdatere tabel I 8: Gennemsnitlig afgift pr. GJ endeligt energiforbrug i Skatteministeriets rapport fra marts 2011, "Energiafgift for erhve...
Besvarelse af SAU alm del spm 173 af 6 januar 2014
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 174

Spm. om at opdatere tabel I 9: Formelle afgiftssatser på energi i Skatteministeriets rapport fra marts 2011, "Energiafgift for erhverv og konkurrencee...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU alm del spm 174 af 6 januar 2014  Svar  

Spm. 175

MFU spm. om formålet med at opkræve konsum-is afgift, til skatteministeren
image001.png
SAU 175 [DOK32348662]
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
SAU 175 [DOK32348662]  Svar  

Spm. 176

MFU spm. om en opgørelse over, hvilke virksomheder der betaler afgift på konsum-is, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
SAU 176 [DOK32406068]  Svar  

Spm. 177

MFU spm. om en oversigt over stigningen i konsum-is afgiften i perioden 2005-2014, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
SAU 177 [DOK32419008]  Svar  

Spm. 178

MFU spm. om der i vores nabolande Tyskland og Sverige også opkræves konsum-is afgifter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
SAU 178 [DOK32419046]  Svar  

Spm. 179

MFU spm. om der er en minimumsgrænse for opkrævningen af konsum-is afgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
SAU 179 [DOK32419100]  Svar  

Spm. 180

MFU spm. om der allerede er givet dispensation til mindre virksomheder/gårdbutikker for at betale konsum-is afgift, til skatteministeren
image001.png
SAU 180 [DOK32419139]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 181

Spm. om oplysninger om SKATs indsats for at bekæmpe videresalg af typiske grænsehandelsvarer, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 181 2014  Svar  

Spm. 182

Spm. om at oplyse antallet af anmeldelser og kontroller hos private og ikke-næringsdrivende, hvor SKAT har konstateret, at der er solgt dagligvarer ud...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 182 2014  Svar  

Spm. 186

MFU spm. om en oversigt over forskellene i afgifter på energi i Danmark, Sverige og Tyskland for virksomheder i servicesektoren, til skatteministeren
image001.png
Foreløbigt svar på SAU alm del spm 186 af 8. januar 2014
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 187

Spm. om, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for den danske stat, hvis forlystelsesparker får mulighed for at opnå fuld refusion for deres...
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar sau alm. del spm. 187 [DOK36736729]  Svar  

Spm. 192

Spm. om at redegøre for om udtalelsen, jf. L 47 - svar på spm. 3 gælder ved salg til alle offentlige institutioner, skatteministeren
FT alm del med spørger - svar på spørgsmål 192 DOK33248671X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 193

Spm. om en oversigt over stigninger i skatter og afgifter siden 3. oktober 2011, og hvor skatte- og afgiftsstigningen er gældende i 2012, 2013 eller 2...
Udvalgsspørgsmål.pdf
alm del 193  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse