MomsMail 2014, uge 05

Kære læser !

Så kom vinteren - og den er allerede ved at gå igen. Som årstiderne kommer og går, kommer og går nyheder om skat, moms, told og afgifter også i en lind strøm. Vi skal hele tiden tilpasse os, både som professionelle, der - sagt på jysk - "ved en bet smul om vores fag", og vi skal også tilpasse os i TaxCon.

I de kommende uger efterlyser vi forslag til, hvordan vi kan forbedre MomsMail og SkatteMail. Hvad mangler du, hvad vil du gerne have, har du forslag?

Hjælp os til at hjælpe dig bedst muligt.

På den faglige front er der masser af nyt i denne uge. Jeg vil ikke fremhæve den ene nyhed frem for den anden - blot anbefale, at du tager dig en kop kaffe og tager dig den tid det tager at læse nyhederne igennem.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen 2014/03
Godtgørelse af afgifter på el, brændsler og vand
Omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel med elektronik
Endelig vedtagelse om fremrykning af visse dele af Vækstplan DK
Skatter og afgifter
Diskretionær porteføljeforvaltning: Hvad er momsgrundlaget?
Vækstpakken – Fremrykning af moms- og afgiftsmæssige ændringer
Godtgørelse af energi- og vandafgifter 2014

Bindende svar
Momspligt - kulturelle ydelser - fradragsret - fakturering

Kendelser
Retspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter -betalingskorrektion

Domme
Fradrag for moms - køb - fakturaers realitet - ædelmetaller
Retspleje - henvisning til landsret - første instans - principiel

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 6
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen 2014/03

I denne udgave:

  • Skattepenge til personer, der har arbejdet i udlandet
  • Danmark som skattely
  • Når hovedaktionærer kautionerer for deres selskab
  • Komfortkøling – flere kan få godtgjort energiafgiften


Beierholm

Godtgørelse af afgifter på el, brændsler og vand

Fra 1. januar 2014 er elafgiftsreglerne blevet forenklet, og momsregistrerede virksomheder har fået mulighed for større refusion af afgifterne. Herudover har virksomheder, der anvender brændsler til procesformål også ret til en større refusion af afgifterne på de brændsler, der anvendes hertil.


Kromann Reumert

Skatter og afgifter

I denne udgave:

  • SKAT godkender dansk-tysk investeringsstruktur
  • Solceller - beskatning af ejerlejlighedsejere
  • Arbejdsgiverbetalt iPad/tablet = skattefri computer
  • Salær for crowdfunding er momsfritaget


PwC

Diskretionær porteføljeforvaltning: Hvad er momsgrundlaget?

Skatterådet har i et nyt bindende svar udtalt, at en porteføljeforvalters momsgrundlag ved levering af momspligtig diskretionær porteføljeforvaltning ikke kan reduceres med formidlingsprovision fra eksterne kapitalforvaltere.


RSM plus

Vækstpakken – Fremrykning af moms- og afgiftsmæssige ændringer

Fra 1. januar 2014 sker der en række ændringer på moms- og afgiftsområdet, herunder: Forhøjet omsætningsgrænse for små og mellemstore momsregistrerede virksomheder Lavere energiafgiftssatser på procesenergi hos momsregistrerede virk-somheder Lavere elafgift på elektricitet til rumvarme, varmt vand og komfortkøling Afskaffelse af en andel af den vægtbaserede emballageafgift. Klik her for at læse indholdet af de enkelte ændringer, og hvilken betydning ændringer hver især har.


RSM plus

Godtgørelse af energi- og vandafgifter 2014

Som følge af vækstpakken forhøjes godtgørelsessatserne for energiafgifter vedrørende energi anvendt til procesformål pr. 1. januar 2014. I nyheden fremgår satser for godtgørelse af energi- og vandafgifter for 2014..


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momspligt - kulturelle ydelser - fradragsret - fakturering

SKM2014.80.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 6, § 37, § 38 og § 52a

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers etablering af en enkelt konkret momspligtig forlystelse ikke ændrer på, at adgangen til en konkret zoologisk attraktion stadigvæk kan faktureres momsfrit. Skatterådet kan endvidere, at en konkret zoologisk attraktion som en selvstændig hovedydelse altid kan faktureres momsfrit når de momspligtige forlystelser (uanset antallet) kan fravælges. Ydermere kan Skatterådet bekræfte, at spørger ved etablering af en konkret momspligtig ydelse, hvor adgangen hertil momspålægges, har fuld momsfradragsret for alle direkte relaterede omkostninger, herunder etablering og efterfølgende driftsomkostninger. Endeligt kan Skatterådet bekræfte, at alle ikke direkte relaterede omkostninger (til momsfrie eller momspligtige aktiviteter) vil blive omfattet af en delvis momsfradragsret opgjort efter en omsætningsfordeling jf. momslovens § 38, stk. 1. Skatterådet kan derimod ikke bekræfte, at det er muligt at udstede en kombinationsbillet til private uden specifikation af delydelserne. Kombinationsbilletten vil blot være en kassebon, hvoraf det samlede momsbeløb for den momspligtige ydelse vil fremgå.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Retspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter -betalingskorrektion

SKM2014.81.BR

Vedrører: Retsplejeloven § 226, stk. 1

Klagen vedrører, om sagen er af principiel interesse og derfor skal behandles ved landsretten.

Sagen omhandler hjemmel til betalingskorrektion efter ligningslovens § 2. A og B er anset at være skattepligtig som maskeret udlodning for det tab, H1 ApS har lidt ved salg af en ejendom til de 2 hovedanpartshavere.

Sagen blev henvist til Østre Landsret.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag for moms - køb - fakturaers realitet - ædelmetaller

SKM2014.90.BR

Vedrører: Momsloven § 37, stk. 1 og 2

Sagen vedrørte spørgsmålet, om sagsøgeren var berettiget til fradrag for moms, som fremgik af 15 indgående fakturaer udstedt til sagsøgeren.

Retten fandt det ikke godtgjort, at betingelserne for fradrag for købsmoms i medfør af momslovens § 37, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, var opfyldt. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Retspleje - henvisning til landsret - første instans - principiel

SKM2014.83.VLR

Vedrører: Retsplejeloven § 226, stk. 1

Erhvervsskoles anmodning om henvisning af retssag direkte til Landsretten som første instans, blev ikke taget til følge af Byretten.

Efter skolens opfattelse indeholdt dens stævning en række principielle spørgsmål vedr. bl.a. momspligtig kursusvirksomhed.

Landsretten tog skolens anmodning om henvisning af sagen til landsretten til følge.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.82.VLR Straffesag - registreringsafgift - købspris angivet for lavt - sammenhæng til tidligere straffe - ikke ligeartet kriminalitet

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 27. Straffeloven § 56 og § 61

T var tiltalt for, med forsæt til afgiftsunddragelse, urigtigt at have oplyst til SKAT at en Mercedes Benz var købt i Tyskland for 28.000 euro selvom bilen var købt for ca. 55.000 euro, hvorved der blev unddraget mindst 421.102 kr. i registreringsafgift.

T forklarede at han havde givet 28.000 euro for bilen i Tyskland. Han havde dagen efter købet af Mercedesen hævet 27.000 euro i kontanter, men de vedrørte ikke den omhandlede Mercedes.

Byretten fandt T skyldig i den rejste tiltale idet retten fandt det ubetænkeligt at anse det for bevist, at T havde købt bilen i Tyskland for ca. 55.000 euro.

T var tidligere i byretten straffet ved betinget dom, med fængsel i 20 dage, bøde og samfundstjeneste.

Byretten fastsatte fællesstraffen til 60 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 234.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Landsretten fandt, at der uanset sagens langvarige forløb ikke var grundlag for at nedsætte straffen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/4772336
Fradrag for moms og energiafgifter - inaktiv virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for indgående afgift (købsmoms) og refusion af elafgift som følge af, at virksomheden ikke har aktiviteter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2013

Journalnr: 13/0192966
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret for perioden fra den 1. juli til 31. december 2002 i henhold til skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2013

Journalnr: 13/0590449
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret for perioden fra den 1. januar 2003 til den 30. september 2004. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2013

Journalnr: 13/0154516
Momskompensation - frist
Sagen drejer sig om, at SKAT ikke har imødekommet valgmenighedens ansøgning om udbetaling af delvis momskompensation, da ansøgningen er anset for at være modtaget efter fristens udløb, jf. momskompensationsbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2013

Journalnr: 13/0199002
Reguleringsforpligtelse ved afmeldelse
Sagen drejer sig om, at SKAT har anset virksomheden at skulle opgøre en reguleringsforpligtigelse i forbindelse med afmeldelse for momsregistrering, jf. momslovens §§ 43 og 44. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2013

Journalnr: 12/0191933
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører momstilsvar i relation til skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2013

Journalnr: 13/1002679
Registreringsafgift
Klagen vedrører beregning af registreringsafgift efter dagældende registreringsafgiftslovs §§ 8 og 9. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 23-12-2013

Journalnr: 13/537320
Rejsegods
Sagen vedrører opkrævning af ølafgift, idet de indførte mængder ikke er anset at være til eget brug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2013

Journalnr: 13/4936693
Afvisning af klage
Klageren har imidlertid indsendt en afgørelse fra Skifteretten. Landsskatteretten afviser klagen.
Afsagt: 20-12-2013

Journalnr: 13/5908511
Afvisning af klage - formkrav
Ved indsendelsen af klagen har selskabets repræsentant ikke vedlagt den afgørelse, der klages over, eller sagsfremstillingen.
Afsagt: 18-12-2013

Journalnr: 11/04420
Afvisning af klage - formkrav
Klageren har imidlertid ikke indsendt afgørelsen og sagsfremstillingen. Klagen afvises derfor.
Afsagt: 21-12-2011

Journalnr: 11/04419
Afvisning af klage - fristoverskridelse
Klagen er modtaget i Landsskatteretten efter fristens udløb, og der er ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der bortses fra overskridelsen. Klagen afvises derfor.
Afsagt: 21-12-2011

Journalnr: 13/6431583
Afvisning af klage - fristoverskridelse
Klagen er modtaget i Landsskatteretten efter fristens udløb, og der er ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der bortses fra overskridelsen. Klagen afvises derfor.
Afsagt: 19-12-2013

Journalnr: 13/6532091
Afvisning af klage - fristoverskridelse
Klagen er modtaget i Landsskatteretten efter fristens udløb, og der er ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der bortses fra overskridelsen. Klagen afvises derfor.
Afsagt: 18-12-2013

Journalnr: 11/0299086
Forrentning af tilbagebetalingsbeløb
Klagen vedrører forrentning ved tilbagebetaling af bødebeløb. SKAT har afslået klagerens anmodning om forrentning af tilbagebetalte bødebeløb. Landsskatteretten har ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om forrentning af bødebeløbene, jf. skatteforvaltningslovens § 11, modsætningsvis. Landsskatteretten afviser klagen.
Afsagt: 06-12-2011

Journalnr: 11/04077
Genoptagelse af rettens kendelse
Klagerens repræsentant har 29. november 2011 bedt Landsskatteretten om at genoptage rettens afgørelse. Sagen blev afgjort den 20. oktober 2011. Retten har besluttet, at anmodningen om genoptagelse ikke kan imødekommes. Ved afgørelsen har retten lagt vægt på, at der ikke er forelagt retten oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, og at retten skønner, at der ikke foreligger ganske særlige omstændigheder, der taler for at genoptage sagen.
Afsagt: 19-12-2011

Journalnr: 13/5790289
Genoptagelse af rettens kendelse
Retten har besluttet, at anmodningen om genoptagelse ikke kan imødekommes. Ved afgørelsen har retten lagt vægt på, at der ikke er fremført noget nyt, der kunne tale for at ændre den tidligere trufne afgørelse.
Afsagt: 19-12-2013

Journalnr: 13/0212851
Lønindeholdelse
Klagen vedrører lønindeholdelse for gebyrer, der er pålagt klagerens billetrestance. Landsskatteretten afviser klagen.
Afsagt: 15-08-2013


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-02-2014 - 04-03-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading)
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Bucuresti (Rumænien) – fortolkning af artikel 1, 3, 4 og 6 i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet – tilbagebetaling af moms i en medlemsstat til afgiftspligtige personer etableret i en anden medlemsstat, som i den førstnævnte medlemsstat har udpeget en fiskal repræsentant i henhold til de nationale bestemmelser, som var gældende før denne medlemsstats tiltrædelse af Unionen – betingelse om den afgiftspligtige persons manglende momsregistrering i den pågældende medlemsstat, for at der kan ske tilbagebetaling – begrebet yderligere betingelse i forhold til betingelserne fastsat i artikel 3 og 4 direktiv 79/1072/EØF – forenelighed henset til samme direktivs artikel 6 – direkte virkning af artikel 3 og 4 i direktiv 79/1072/EØF

Tidligere dokument: C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading) - Dom

Dom C-424/12 Fatorie
Dato: 06-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Curtea de Apel Oradea (Rumænien) – fortolkning af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fortabelse af retten til momsfradrag med henvisning til den manglende angivelse heraf på fakturaen inden for rammerne af ordningen med omvendt betalingspligt – princippet om retssikkerhed – beslutning, hvorved det pålægges at betale det momsbeløb, der er fejlagtigt fratrukket, samt renter, morarenter og bøder, når der foreligger en endelig beslutning, der anerkender fradragsretten – princippet om afgiftsneutralitet – betaling af moms, der af tredjemand er fejlagtigt angivet på en faktura – manglende intervention fra afgiftsmyndighedernes side med henblik på rettelse af fakturaen og manglende adgang til efterfølgende berigtigelse

Tidligere dokument: C-424/12 Fatorie - Dom

Dom C-613/12 Helm Düngemittel
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 20 i protokol 4 til Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, som ændret ved Associeringsrådet EU-Egypten afgørelse 1/2006 af 17. februar 2006 – erstatningsvarecertifikat, der udstedes efterfølgende, når varerne ikke længere befinder sig under de udstedende toldmyndigheders kontrol

Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Ny sag
Tidligere dokument: C-613/12 Helm Düngemittel - Dom

Dom C-2/13 Humeau Beaupreau
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Cour de cassation (Frankrig) – fortolkning af den almindelige tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur og punkt 7 i de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system – den fælles toldtarif – tariferingen – den kombinerede nomenklatur – skofremstillingsproces – samlefunktioner eller bearbejdninger for at kunne indgå i den færdige vare

Tidligere dokument: C-2/13 Humeau Beaupreau - Ny sag

Dom C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist
Dato: 06-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Højesteret (Danmark) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, af artikel 5, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, af artikel 9, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker, og af artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – privatperson, der har bopæl i en medlemsstat, og som på en internetside fra en sælger fra et tredjeland har købt et varemærkeforfalsket ur til private formål – myndighederne i den nævnte medlemsstats tilbageholdelse af det nævnte ur, der er blevet sendt til køberen som postpakke, og suspension af frigivelsen af uret

Tidligere dokument: C-98/13 Blomqvist - Ny sag
Tidligere dokument: C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist - Dom

Dom T-81/12 Beco mod Kommissionen
Dato: 12-02-2014
Handelspolitik

Annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 9112 endelig af 13. december 2011 om afvisning af en anmodning om tilbagebetaling af antidumpingtold opkrævet på import af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan

Tidligere dokument: T-81/12 Beco mod Kommissionen - Dom

Dom C-18/13 MAKS PEN
Dato: 13-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 63, artikel 178, stk. 1, litra a), artikel 226, stk. 1, nr. 6) samt af artikel 242 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – begrebet »afgiftsunddragelse« – angivelse på fakturaen udstedt af en virksomhed, der ikke råder over det personale, de anlæg og de aktiver, der er nødvendige for at levere ydelsen – mangel på regnskabsmæssigt bevis – udarbejdelse af falske dokumenter for at begrunde gennemførelsen af ydelsen – den nationale rets forpligtelse til ex officio at fastslå afgiftsunddragelse – fradragsretten betinget af faktisk erlæggelse af en ydelse – krav om overholdelse af internationale regnskabsnormer for at opfylde behovet for en regnskabsførelse, der er tilstrækkelig detaljeret til at gøre det muligt at kontrollere fradragsretten – nødvendigheden af eventuelt at påføre fakturaerne oplysninger om den faktiske erlæggelse af tjenesteydelsen – national lovgivning, hvorefter tjenesteydelsen anses for erlagt på tidspunktet for opfyldelsen af de nødvendige betingelser for anerkendelse af indtægten fra nævnte ydelse i overensstemmelse med den relevante lovgivning

Tidligere dokument: C-18/13 „MAKS PEN“ - Ny sag
Tidligere dokument: C-18/13 MAKS PEN - Dom

Indstilling C-480/12 X
Dato: 13-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 203 og 204 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, af artikel 356, stk. 1, og artikel 859, nr. 2), litra c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks, og af artikel 7 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – overskridelse af den af afgangstoldstedet fastsatte frist for at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet, som medfører en betinget opståelse af toldskyld og ikke til, at toldskylden automatisk opstår – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet indførsel

Tidligere dokument: C-480/12 X - Indstilling
Tidligere dokument: C-480/12 X - Dom

Dom C-82/12 Transportes Jordi Besora
Dato: 27-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) – fortolkning af artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed – mineralolier – særlig afgift på detailsalg af visse kulbrinter – andre indirekte afgifter end dem, som tjener specifikke formål – afgift, der tjener et formål, som kan opnås ved en anden harmoniseret afgift – afgift, der er indført samtidig med overførsel af visse beføjelser til regioner, og som delvist har til formål at dække regionernes udgifter forbundet med disse nye beføjelser – rent budgetmæssigt formål

Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Indstilling
Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Dom
Tidligere dokument: C-82/12 Transportes Jordi Besora - Ny sag

Dom C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz
Dato: 27-02-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 98, stk. 1, sammenholdt med kategori 5 i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, og artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, sammenholdt med kategori 5 i bilag H til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, med senere ændringer – princippet om neutralitet – en medlemsstats retsforskrifter der fastsætter en momsmæssig forskellig behandling af tjenesteydelser, der ud fra forbrugerens synspunkt er identiske og opfylder samme behov – forskellig behandling af befordring af syge personer med taxi og befordring med udlejningsbil med chauffør

Tidligere dokument: C-454/12 Pro Med Logistik Pongratz - Dom

Dom C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia
Dato: 27-02-2014
Toldunion

Præjudiciel – Augstakas tiesas Senats (Letland) – fortolkning af artikel 70, stk. 1, første afsnit, og artikel 78, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – anvendelse af resultaterne af en undersøgelse af en del af de varer, der er omfattet af en toldangivelse, til identiske varer, der er omfattet af andre angivelser – toldmyndighedernes accept af en sådan praksis – efterfølgende kontrol – udstrækning af resultaterne af undersøgelserne til angivelser, der ikke længere kan verificeres

Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Indstilling
Tidligere dokument: C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia - Dom

Indstilling C-374/12 Valimar
Dato: 27-02-2014
Handelspolitik

Præjudiciel – Varhoven administrativen sad (Bulgarien) – fortolkning af artikel 2, stk. 8 og 9, og artikel 11, stk. 9 og 10, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab – disse bestemmelsers forrang for institutionernes implicitte beføjelser i medfør af samme forordnings artikel 11, stk. 3, såfremt der ikke er sket ændring af omstændighederne – fastsættelse af eksportprisen – Kommissionens forpligtelser – gyldigheden af Rådets forordning (EF) nr. 1279/2007 af 30. oktober 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Russiske Føderation og om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse typer tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Thailand og Tyrkiet, for så vidt som den indfører individuelle antidumpingforanstaltninger angående importen af kabler og tovværk af stål, der er produceret af selskabet Severstal-Metiz

Tidligere dokument: C-374/12 Valimar - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/12 Valimar - Dom

Dom C-601/12 P Ningbo Yonghong Fasteners mod Rådet
Dato: 27-02-2014
Handelspolitik

Appel af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 10. oktober 2012 i sag T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd mod Rådet, hvorved Retten ikke gav medhold i en påstand om delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Dom C-606/12 Dresser Rand
Dato: 06-03-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) – fortolkning af artikel 17, stk. 2, litra f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – overførsel til en anden medlemsstat – begrebet arbejde på en vare – vurdering af muligheden for at tilpasse varerne til andre varer – krav om, at varen returneres til den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller transporteret – mulighed for at behandle forsendelsen som en overførsel til en anden medlemsstat ved forsendelse til en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev sendt

Tidligere dokument: C-606/12 Dresser Rand - Ny sag
Tidligere dokument: C-606/12 Dresser Rand - Dom


Nye sager for domstolen

C-34/14 A

Er Rådets forordning (EF) nr. 1472/2006 af 5. oktober 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1294/2009 af 22. december 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Vietnam og i Folkerepublikken Kina som udvidet t...

C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

Skal bestemmelserne i artikel 14, stk. 1, artikel 15, stk. 1, og artikel 24, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1, med senere ændringer; herefter »direktiv 2006/112«) fortolkes således, at der er tale om levering af elektricitet, varme og vand samt affaldsrenovation fra udlejer til lejeren, som er den direkte bruger af disse goder og tjenesteydelser, når disse goder og tjenesteydelser leveres til den pågæld...

C-40/14 Utopia

Kan en importør af dyr, som er særlig opdrættede med henblik på anvendelse i laboratorier, indrømmes importafgiftsfritagelse for denne type varer i henhold til artikel 60 i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter , når importøren ikke selv er en offentlig, almennyttig eller godkendt privat institution med undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse, men hvis kunder er institutioner...


Indstillinger
C-583/12 Sintax Trading

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Riigikohus (Estland) – fortolkning af artikel 13, stk. 1, artikel 17 og første, anden og tredje betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket – toldmyndighedernes kompetence til at fastslå krænkelse af en intellektuel ejendomsret – toldmyndighedernes ret til ex officio at indlede proceduren til konstatering af, at der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, uden at det er påkrævet, at rettighedens indehaver har indledt nævnte procedure

Generaladvokatens indstilling:

– Artikel 13, stk. 1, i Rådet forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at medlemsstaterne giver toldmyndighederne beføjelse til at gennemføre den i bestemmelsen omhandlede procedure, på betingelse af, at nævnte beføjelse er udtrykkeligt fastsat i national ret, at toldmyndighederne handler på en måde, som sikrer deres uafhængighed og upartiskhed, at retten til kontradiktion overholdes, og at der gives mulighed for domstolskontrol.

– Artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 1383/2003 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at medlemsstaterne giver mulighed for, at toldmyndighederne også formelt selv indleder i den bestemmelsen omhandlede procedure.


Domme
C-323/12 E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading)

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Curtea de Apel Bucuresti (Rumænien) – fortolkning af artikel 1, 3, 4 og 6 i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet – tilbagebetaling af moms i en medlemsstat til afgiftspligtige personer etableret i en anden medlemsstat, som i den førstnævnte medlemsstat har udpeget en fiskal repræsentant i henhold til de nationale bestemmelser, som var gældende før denne medlemsstats tiltrædelse af Unionen – betingelse om den afgiftspligtige persons manglende momsregistrering i den pågældende medlemsstat, for at der kan ske tilbagebetaling – begrebet yderligere betingelse i forhold til betingelserne fastsat i artikel 3 og 4 direktiv 79/1072/EØF – forenelighed henset til samme direktivs artikel 6 – direkte virkning af artikel 3 og 4 i direktiv 79/1072/EØF

Domstolens dom:

Bestemmelserne i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet, sammenholdt med artikel 38, 171 og 195 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2007/75/EF af 20. december 2007, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person, der er etableret i en medlemsstat, og som har foretaget levering af elektricitet til en afgiftspligtig videreforhandler etableret i en anden medlemsstat, kan påberåbe sig ottende direktiv 79/1072 i denne anden medlemsstat med henblik på at opnå tilbagebetaling af betalt indgående merværdiafgift. Denne ret udelukkes ikke af den omstændighed i sig selv, at der er udpeget en fiskal repræsentant, som er registreret med hensyn til merværdiafgift i denne sidstnævnte stat.


C-424/12 Fatorie

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Curtea de Apel Oradea (Rumænien) – fortolkning af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fortabelse af retten til momsfradrag med henvisning til den manglende angivelse heraf på fakturaen inden for rammerne af ordningen med omvendt betalingspligt – princippet om retssikkerhed – beslutning, hvorved det pålægges at betale det momsbeløb, der er fejlagtigt fratrukket, samt renter, morarenter og bøder, når der foreligger en endelig beslutning, der anerkender fradragsretten – princippet om afgiftsneutralitet – betaling af moms, der af tredjemand er fejlagtigt angivet på en faktura – manglende intervention fra afgiftsmyndighedernes side med henblik på rettelse af fakturaen og manglende adgang til efterfølgende berigtigelse

Domstolens dom:

1) I forbindelse med en transaktion underlagt ordningen med omvendt betalingspligt under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, er Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og princippet om afgiftsneutralitet ikke til hinder for, at modtageren af tjenesteydelser fratages retten til at fradrage den merværdiafgift, han uberettiget har indbetalt til leverandøren af tjenesteydelserne på grundlag af en fejlagtigt udstedt faktura, herunder når det er umuligt at korrigere denne fejl på grund af tjenesteyderens konkurs.

2) Retssikkerhedsprincippet er ikke til hinder for en administrativ praksis fra de nationale skattemyndigheders side, som består i inden udløbet af en præklusiv frist at tilbagekalde en beslutning, hvorved de har anerkendt den afgiftspligtige persons ret til fradrag for merværdiafgift, idet de som følge af en ny undersøgelse pålægger ham at betale denne afgift og morarenter.


C-613/12 Helm Düngemittel

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) – fortolkning af artikel 20 i protokol 4 til Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, som ændret ved Associeringsrådet EU-Egypten afgørelse 1/2006 af 17. februar 2006 – erstatningsvarecertifikat, der udstedes efterfølgende, når varerne ikke længere befinder sig under de udstedende toldmyndigheders kontrol

Domstolens dom:

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, der blev undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2001og godkendt ved Rådets afgørelse 2004/635/EF den 21. april 2004, skal fortolkes således, at en vares egyptiske oprindelse, som omhandlet i den præferencetoldordning, som er indført med denne aftale, kan bevises, selv når varen blev delt, da den ankom til en første medlemsstat med henblik på at udføre en del heraf til en anden medlemsstat, og det erstatningsvarecertifikat EUR.1, som er udstedt af toldmyndighederne i den første medlemsstat for den del af varen, der blev udført til den anden medlemsstat, ikke opfylder betingelserne for udstedelse af et sådant certifikat i artikel 20 i protokol nr. 4 til denne aftale om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde, som ændret ved Associeringsrådet EU-Egyptens afgørelse nr. 1/2006 af 17. februar 2006.

Et sådant bevis forudsætter dog, dels at præferenceoprindelsen af den vare, som oprindelig blev indført fra Egypten, fastlægges ved et varecertifikat EUR.1 udstedt af de egyptiske toldmyndigheder i henhold til nævnte protokol, dels at importøren beviser, at den del af varen, der er udskilt i denne første medlemsstat og sendt videre til den anden medlemsstat, svarer til en del af den vare, der er indført fra Egypten i den første medlemsstat. Det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve, om disse betingelser er opfyldt i hovedsagen.


C-98/13 Immaterialrettigheder Blomqvist

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Højesteret (Danmark) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, af artikel 5, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, af artikel 9, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker, og af artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – foranstaltninger med henblik på at forhindre markedsføring af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer – privatperson, der har bopæl i en medlemsstat, og som på en internetside fra en sælger fra et tredjeland har købt et varemærkeforfalsket ur til private formål – myndighederne i den nævnte medlemsstats tilbageholdelse af det nævnte ur, der er blevet sendt til køberen som postpakke, og suspension af frigivelsen af uret

Domstolens dom:

Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, skal fortolkes således, at indehaveren af en intellektuel ejendomsrettighed til en vare, der via en internetbutik i et tredjeland er solgt til en person, som har bopæl på en medlemsstats område, på det tidspunkt, hvor denne vare kommer ind på denne medlemsstats område, er omfattet af den beskyttelse, der er sikret denne indehaver ved den nævnte forordning, alene af den grund, at den nævnte vare er blevet købt. Det er i denne forbindelse ikke nødvendigt, at den omhandlede vare desuden forud for salget er indgået i et salgsudbud eller en reklame rettet mod forbrugerne i denne medlemsstat.


T-528/09 Hubei Xinyegang Steel mod Rådet

Sagen omhandler:

Delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 926/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Domstolens dom:

Dumping – import af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Kina – konstatering af en trussel om skade – artikel 3, stk. 9, og artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 [nu artikel 3, stk. 9, og artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009]


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Study on the Evaluation of the Scheme for the Autonomous Suspensions of CCT Duties (2.71 Mb)

Annexes (2.35 Mb) The study was carried out in 2013 to evaluate the autonomous tariff suspension scheme which has been in operation for more than 40 years. The evaluation assessed both the impact of the scheme and the way in which it was implemented. Its purpose was to demonstrate the economic and societal value of the system, and to identify possible improvements.

  

 

Nyt fra Parlamentet

Gengældelsesforanstaltninger mod vin eksporteret fra EU til Kina  

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Driftsforstyrrelser i TastSelv Erhverv fredag-søndag

Nu får din virksomhed breve fra SKAT i den digitale postkasse

Ændringer af satser for godtgørelse af energiafgifter, fremrykning af afskaffelsen af vægtbaserede emballageafgift samt af forhøjet omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder

SKAT inviterer til informationsmøder for revisorer og rådgivere m.fl.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning (Styrkelse af markedet for erhvervsobligationer med indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser og mulighed for, at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre, adgang til, at andre end låntagerne i et realkreditaktieselskab kan udøve indflydelse på den forening, der ejer realkreditselskabet, m.v.)  

Bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT- registret)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.).
Vedtaget den 28. januar 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.).

Bilag

Bilag 8

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 27. januar 2014, fra skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 175

MFU spm. om formålet med at opkræve konsum-is afgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
SAU 175 [DOK32348662]
image001.png
SAU 175 [DOK32348662]  Svar  

Spm. 176

MFU spm. om en opgørelse over, hvilke virksomheder der betaler afgift på konsum-is, til skatteministeren
image001.png
SAU 176 [DOK32406068]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 177

MFU spm. om en oversigt over stigningen i konsum-is afgiften i perioden 2005-2014, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
SAU 177 [DOK32419008]  Svar  

Spm. 178

MFU spm. om der i vores nabolande Tyskland og Sverige også opkræves konsum-is afgifter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
SAU 178 [DOK32419046]  Svar  

Spm. 179

MFU spm. om der er en minimumsgrænse for opkrævningen af konsum-is afgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
SAU 179 [DOK32419100]  Svar  

Spm. 180

MFU spm. om der allerede er givet dispensation til mindre virksomheder/gårdbutikker for at betale konsum-is afgift, til skatteministeren
image001.png
SAU 180 [DOK32419139]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 186

MFU spm. om en oversigt over forskellene i afgifter på energi i Danmark, Sverige og Tyskland for virksomheder i servicesektoren, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
image001.png
Foreløbigt svar på SAU alm del spm 186 af 8. januar 2014  Svar  

Spm. 213

Spm. om talepapir fra samrådet den 23. januar 2014 om (automatspillebranchen), jf. samrådsspørgsmål O-Q, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU alm. del spørgsmål 213 [DOK33383152]
Talepapir spørgsmål Q [DOK33383761]
Talepapir spørgsmål O og P [DOK33383685]  Svar  

Spm. 219

Spm. om der er sager omkring inddrivelse af offentlige restancer, der er blevet forældet, fordi man ikke har haft ressourcer til at inddrive inden for...
SAU 219
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 220

Spm. om SKATs kontroller med udlodninger af midler fra spilleautomathallerne i 2013, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 220 (2014 - ny) DOK35968949X  Svar  

Spm. 221

Spm. om aktindsigt vedrørende, hvilke spilleautomathaller der udlodder og til hvilke frivillige organisationer, til skatteministeren og finansminister...
SAU 221
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 222

Spm. om, hvad der er statens årlige indtægter fra afgifter på nødder, mandler og kerner samlet og fordelt på type, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del 222 DOK33759942  Svar  

Spm. 223

Spm. om afgiftssatserne for nødder, mandler og kerner i de andre EU-lande, til skatteministeren
Svar på SAU alm del 223 DOK33760112
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 233

Spm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 18. februar 2014, som er relevante for Skatteudvalget, til økonomi- og indenrigsministeren,...
Skr. redegørelse til SAU til ECOFIN 18. februar
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 834

Hvilket provenu refereres der til, når man i regeringsgrundlaget taler om provenuneutral omlægning af afgifterne på personbiler?  Svar  

Spm. S 835

Mener ministeren, at bilister samlet set skal betale mere i registreringsafgift, end de gør i dag?  Svar  

Spm. S 836

Vil ministeren forholde sig til, at det faktiske provenu fra bilsalget i 2014 afviger negativt med ca. 7 mia. kr. fra det strukturelle niveau på ca. 2...  Svar  

Spm. S 837

Mener ministeren, at et strukturelt provenu på 21,5 mia. kr. giver et retvisende billede af statens indtægter på registreringsafgiften?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse