MomsMail 2020, uge 53

Kære læser !

Allerførst vil jeg ønske dig og dine et Godt Nytår.

Jeg skrev godt nok før jul, at næste MomsMail udkom den 11. januar, men der er nu kommet en del nyt, så jeg har ombestemt mig og du får her en MomsMail der dækker 2020's sidste uger.

Denne MomsMail indeholder bl.a. tre udkast til styresignal om så forskellige emner som tingslysningsafgift, investeringsforeninger og regulering af fradrag vedrørende moms på fast ejendom men der er også masser af andet nyt fra især EU om det endelige Brexit.

Jeg vil slutte med at tillade mig en lille reklame i denne MomsMail. Kender du nogen, der arbejder med kontering og regnskab i en kommune eller region? Så foreslå hende eller ham (eller dem) at kigge forbi KommuneMoms på www.kommunemomsmail.dk, der er en komplet portal med opslagsværker og viden om momsforhold i kommuner og regioner.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skat, moms og personalegoder 2021

Udkast til styresignal
Genoptagelse af tinglysningsafgift (procentafgift) for afløsningspantebreve vedrørende virksomhedspant og fordringspant i visse tilfælde af pantsætterskifte - Udkast til styresignal
Master-feeder-strukturer og den momsretlige definition af begrebet "investeringsforening"- præcisering af praksis- udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Regulering / Berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom - Præcisering

Bindende svar
Moms - salg af fast ejendom - bortforpagtet areal - ML § 13, stk. 2.
Moms - reparation - sammensat ydelse - overførsel
Moms - salg af fast ejendom - ophør af landbrugspligt - ML § 13, stk. 2.

Afgørelser
Registreringsafgift - Kørsel med prøveskilte
Overdragelse af ejendomme fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9
Moms på fast ejendom - købers momsfradragsret
Registreringsafgiftspligt - Privat kørsel i mandskabsvogn
Registreringsafgiftspligt - Privat kørsel i mandskabsvogn

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Skat, moms og personalegoder 2021

Hvor stort er personfradraget i 2021, og hvor går grænsen for betaling af topskat? Hvad er bundgrænsen for skattefrie jubilæumsgaver, og hvor stor skal egenbetalingen til kantineordninger være, for at medarbejderne ikke skal beskattes?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse af tinglysningsafgift (procentafgift) for afløsningspantebreve vedrørende virksomhedspant og fordringspant i visse tilfælde af pantsætterskifte - Udkast til styresignal

20-0264516

Styresignalet beskriver en ændring af praksis for tinglysningsafgift af pantebreve vedrørende virksomhedspant eller fordringspant i visse tilfælde, hvor det afløser et tidligere pant, og pantsætteren er ændret i det nye pantebrev. Praksisændringen følger af afgørelsen SKM2019.600.LSR og styresignalet orienterer om muligheden for genoptagelse og tilbagebetaling af tinglysningsafgift som følge af afgørelsen samt Skattestyrelsens genoptagelse af egen drift.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Master-feeder-strukturer og den momsretlige definition af begrebet "investeringsforening"- præcisering af praksis- udkast til styresignal

20-0258491

For at en juridisk enhed, som ikke er omfattet af UCITS-direktivet, momsretligt kan kvalificeres som en investeringsforening, er det bl.a. en betingelse, at "investorerne bærer investeringsrisikoen".

En række investeringsinstitutter, herunder pensionskasser, indgår i en master-feeder-struktur.

I styresignalet præciseres, at det ved afgørelsen af, hvorvidt et master-investeringsinstitut - som ikke indgår i en fællesregistrering med feeder-instituttet opfylder betingelsen om, at "investorerne skal bære investeringsrisikoen", skal foretages på baggrund af en vurdering af retsforholdet mellem master-instituttet og de primære investorer, herunder feeder-instituttet.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Regulering / Berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom - Præcisering

20-0498035

Styresignalet præciserer reglerne om regulering og berigtigelse, når en afgiftspligtig person efter opførelsen ændrer anvendelse af den faste ejendom i forhold til den oprindelige hensigt. Det vil typisk vedrøre den situation, hvor der er taget fradrag for momsen i forbindelse med opførelse af en fast ejendom, men hvor ejendommen efterfølgende anvendes til momsfritagne aktiviteter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - salg af fast ejendom - bortforpagtet areal - ML § 13, stk. 2.

SKM2020.554.SR

Sagen handler om salg af fast ejendom og om hvorvidt Spørger kan sælge et bortforpagtet areal momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2.

I overensstemmelse med Spørgers ønske, kan Skatterådet bekræfte, at overdragelsen af et delområde, kan ske momsfrit.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - reparation - sammensat ydelse - overførsel

SKM2020.553.SR

Spørgers ydelser består i servicering og vedligeholdelse, inkl. reparation, af hjul og bremser i kunders fly. Som led i denne servicering udskiftes den slidte del (hjul eller bremse) med enten en ny eller brugt, men repareret, del. De udtagne brugte hjul og bremser repareres i et andet EU-land af en selvstændig reparatør. Skatterådet bekræftede, at det forhold, at spørger efter endt service/reparation beholder de udskiftede slidte dele, ikke kan anses for udtryk for, at flyejeren har leveret varer mod vederlag til spørger i form af de udskiftede slidte dele. Skatterådet bekræftede, at leveringen af de nye dele, evt. nye brugte dele, til flyejeren momsmæssigt ikke skal anses for et selvstændigt varesalg, men - som en biydelse - anses for en del af service-/reparationsydelsen. Skatterådet bekræftede, at spørger har fradragsret for de reparationsydelser, som spørger selv aftager fra reparatøren i det andet EU-land. Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at forsendelsen/transporten af de udskiftede slidte dele til reparatøren i det andet EU-land er undtaget fra reglerne om overførsel af varer til andre EU-lande. Spørger skal således betale moms, dog til 0-sats (fritagelse med fradragsret), her i landet i forbindelse med forsendelserne/transporterne. Forsendelserne/transporterne er dog undtaget fra reglerne om moms på overførsel af varer i tilfælde, hvor reparatøren efter endt reparation returnerer flydelene til spørger i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - salg af fast ejendom - ophør af landbrugspligt - ML § 13, stk. 2.

SKM2020.548.SR

Sagen handler om salg af fast ejendom og om hvorvidt Spørger kan sælge dele af en matrikel momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2.

I overensstemmelse med Spørgers ønske, kan Skatterådet bekræfte, at overdragelsen af et delområde, kan ske momsfrit.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registreringsafgift - Kørsel med prøveskilte

SKM2020.551.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskab ikke var pligtig at betale registreringsafgift af et køretøj. Selskabet havde erhvervet køretøjet af et leasingselskab, som var indehaver af prøveskiltene. En medejer af selskabet, der ikke var ansat i leasingselskabet, førte køretøjet med påmonterede prøveskilte over grænsen til Danmark. Landsskatteretten fandt, at selskabet derved havde anvendt køretøjet, uden at betingelserne for brug af prøveskilte var opfyldt. Der var tale om udlån af prøveskiltene fra leasingselskabet til selskabet, hvilket er i strid med registreringsbekendtgørelsens § 81, stk. 1, hvorfor køretøjet ikke lovligt kunne føres med de påmonterede prøveskilte. På baggrund af en konkret bevisvurdering fandt Landsskatteretten imidlertid, at køretøjet ikke var taget i brug på færdselslovens område, og at der derfor ikke var sket en ibrugtagning af køretøjet på færdselslovens område, som burde udløse registreringspligt med deraf følgende pligt til at betale registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Overdragelse af ejendomme fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9

SKM2020.544.LSR

Et selskab bad om bindende svar om, hvorvidt overdragelse af to ejendomme var momspligtige salg af byggegrunde, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, b). På ejendommene var der bygninger, der blev udlejet til erhvervsformål, og som køberen skulle nedrive med henblik på udvikling af et nyt boligbyggeri. SKAT fandt, at ejendommene på leveringtidspunktet var beregnet til at blive bebygget og dermed skulle anses som en byggegrund i henhold momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, b).

Landsskatteretten henviste til EU-Domstolens praksis, hvorefter en transaktion i form af levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, ikke kan kvalificeres som levering af en "byggegrund", når denne transaktion er økonomisk uafhængig af de øvrige ydelser og ikke sammen med disse udgør én enkelt transaktion, selv om det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvis ned for at gøre plads til en ny bygning. Landsskatteretten fandt ikke, der var grundlag for at kvalificere de påtænkte overdragelser af de to ejendomme, hvorpå der var bygninger, som overdragelse af en byggegrund, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, b), og momsbekendtgørelsens § 56, stk. 1. Den omstændighed, at det var parternes hensigt, at bygningerne efter overdragelsen skulle rives ned, således at der kunne udvikles boligbyggeri, fandt Landsskatteretten med henvisning til EU-domstolens praksis ikke kunne føre til at kvalificere transaktionen som et momspligtigt salg af en "byggegrund".

Landsskatteretten ændrede derfor SKATs svar.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Moms på fast ejendom - købers momsfradragsret

SKM2020.542.LSR

I forbindelse med en klage over flere bindende svar fra Skatterådet fandt Landsskatteretten indledningsvis, modsat Skatterådet, at der ved overdragelsen af en ejendom var tale om overdragelse af eksisterende bygninger med tilhørende grund, og ikke tale om overdragelse af en byggegrund, hvorfor overdragelsen var momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 1. punktum.

Landsskatterettens afgørelse vedrørende overdragelsen af ejendommen medførte, at de påklagede spørgsmål enten faldt bort, eller blev hjemvist til Skatterådet, idet Skatterådet, som følge af Skatterådets afgørelse vedrørende overdragelsen af ejendommen, ikke havde taget stilling hertil i 1. instans.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registreringsafgiftspligt - Privat kørsel i mandskabsvogn

SKM2020.539.LSR

SKAT (nu Motorstyrelsen) havde opkrævet 209.432 kr. i registreringsafgift med henvisning til, at køretøjet ikke opfyldte betingelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, for fritagelse som mandskabsvogn.

Landsskatteretten bemærkede, at personerne A og B begge var ansat i selskabet, da de den 28. marts 2018 blev standset i køretøjet i toldkontrollen ved Rødby Færgehavn på vej hjem på påskeferie fra arbejdspladsen i København til deres bopæle i Tyskland. Sådan kørsel anses i overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget normalt som privat personbefordring, men kan i overensstemmelse med bemærkningerne og praksis, jf. f.eks. SKM2011.748.LSR, undtagelsesvist anses som erhvervsmæssig kørsel. Arbejdspladsen i København havde igennem en periode karakter af en fast arbejdsplads, hvor medarbejderne mødte dagligt igennem 3-6 måneder. Medarbejderne havde ikke noget lager af materiel og/eller materialer på deres bopæle i Tyskland. Kørslen i bilen mellem arbejdspladsen i København og bopælene i Tyskland var således udelukkende begrundet i befordring af medarbejderne. Mandskabsvognen var parkeret ved enten skurbyen ved arbejdspladsen eller ved hotel/vandrehjem, når medarbejderne holdt fri og overnattede. Under disse omstændigheder, herunder at medarbejderne anvendte køretøjet til privat personbefordring uden for de tilfælde, der ifølge bemærkningerne til lovforslaget og praksis, jf. f.eks. SKM2011.748.LSR, undtagelsesvist kan anses som erhvervsmæssig kørsel, var flertallet enige med SKAT (nu Motorstyrelsen) i, at betingelserne for at fritage køretøjet for afgift ikke var opfyldt.

Et retsmedlem fandt, at betingelserne for afgiftsfritagelse var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registreringsafgiftspligt - Privat kørsel i mandskabsvogn

SKM2020.537.LSR

SKAT (nu Motorstyrelsen) havde opkrævet 87.097 kr. i registreringsafgift med henvisning til, at køretøjet ikke opfyldte betingelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, for fritagelse som mandskabsvogn.

Landsskatterettens flertal bemærkede, at personerne A og B begge var ansat i det selskab, som ejede køretøjet, da de den 28. marts 2018 blev standset i køretøjet i toldkontrollen ved Rødby Færgehavn på vej hjem på påskeferie fra arbejdspladsen i København til deres bopæle i Tyskland. Sådan kørsel anses i overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget normalt som privat personbefordring, men kan i overensstemmelse med bemærkningerne og praksis, jf. f.eks. SKM2011.748.LSR, undtagelsesvist anses som erhvervsmæssig kørsel. Efter en fraskrivelseserklæring, som medarbejderne havde underskrevet, havde de ret til at anvende køretøjet til "svinkeærinder" på op til i hvert fald 1.000 km pr. år. Endvidere gav fraskrivelseserklæringen dem uden begrænsninger ret til kørsel til virksomhedens faste forretningssted og til kørsel til spisning eller afhentning af mad. Køretøjet var parkeret ved enten skurbyen ved arbejdspladsen eller ved hotel/vandrehjem, når medarbejderne holdt fri og overnattede. Arbejdspladsen i København havde igennem en periode karakter af en fast arbejdsplads, hvor medarbejderne mødte dagligt igennem 3-6 måneder. Selskabet havde ikke dokumenteret nogen erhvervsmæssig begrundelse for, at medarbejderne som oplyst havde et mindre lager af materiel og værktøj på deres bopæle i Tyskland. Kørslen i bilen mellem arbejdspladsen i København og bopælene i Tyskland var derfor alene begrundet i befordring af medarbejderne. Under disse omstændigheder, herunder at medarbejderne havde adgang til og rent faktisk også anvendte køretøjet til privat personbefordring uden for de tilfælde, der ifølge bemærkningerne til lovforslaget og praksis, jf. f.eks. SKM2011.748.LSR, undtagelsesvist kan anses som erhvervsmæssig kørsel, var flertallet enige med SKAT (nu Motorstyrelsen) i, at betingelserne for at fritage køretøjet for afgift ikke var opfyldt.

Et retsmedlem fandt, at betingelserne for afgiftsfritagelse var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2020.536.BR

Modregning - dækningsrækkefølge - "øremærkning"

Sagen angik modregning i skatteyderens overskydende skat til dækning af en fordring på grøn ejerafgift.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om Gældsstyrelsen havde givet tilladelse til at anvise en betaling til dækning af bestemte krav, jf. gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 6. Spørgsmålet var navnlig, om der forelå en mundtlig aftale herom.

Retten fandt, at bevisbyrden herfor påhvilede skatteyderen, og at denne bevisbyrde ikke var løftet.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-01-2021 - 02-02-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Dato: 14-01-2021
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 4 og 19 - lovgivning vedtaget af en selvstyrende region i en medlemsstat - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der er pålagt punktafgifter - artikel 6, litra c) - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgifter - begrebet »hel eller delvis refusion« af afgift - intet bevis for en forbindelse mellem dette bidrag og punktafgifter

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling

Indstilling C-4/20 ALTI
Dato: 14-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatteret - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 205 og 273 - solidarisk hæftelse for en tredjemand, som ikke er den afgiftspligtige person - hæftelsens omfang - udvidelse af hæftelsespligten til den afgiftspligtige persons morarenter - udvidet hæftelse med henblik på effektiv bekæmpelse af momssvig - forekomst af momssvig ved manglende betaling af den angivne skyldige moms

Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Dom
Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Indstilling

Dom C-420/19 Heavyinstall
Dato: 20-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - artikel 16 - inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - gensidig bistand - anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere og revidere begrundelsen for disse foranstaltninger - princippet om gensidig tillid og princippet om gensidig anerkendelse

Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Dom
Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Indstilling

Dom C-288/19 Finanzamt Saarbrücken
Dato: 20-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af tjenesteydelser mod vederlag - artikel 26, stk. 1 - transaktioner, der sidestilles med tjenesteydelser mod vederlag - artikel 56, stk. 2 - fastlæggelse af stedet for den afgiftsmæssige tilknytning - udlejning af transportmidler - biler, der stilles til rådighed for ansatte

Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Dom
Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Indstilling

Dom C-655/19 AJFP Sibiu og DGRFP Brasov
Dato: 20-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2 - artikel 9 - begrebet »økonomisk virksomhed« og begrebet »afgiftspligtig person« - transaktioner, der har til formål fra et gode at opnå indtægter af en vis varig karakter - kreditors erhvervelse af faste ejendomme, som er genstand for en tvangsfuldbyrdelsesprocedure med henblik på inddrivelse af lån sikret ved pant i fast ejendom, og salg af disse ejendomme - indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret

Tidligere dokument: C-655/19 AJFP Sibiu og DGRFP Brasov - Dom

Dom C-501/19 UCMR - ADA
Dato: 21-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 24, stk. 1, og artikel 25, litra a) - afgiftspligtige transaktioner - vederlag for overføring af musikværker til almenheden - artikel 28 - organisation til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder - opkrævning af dette vederlag hos den endelige bruger i eget navn og for indehaverne af ophavsrettighedernes regning

Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Dom
Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Indstilling

Indstilling C-844/19 technoRent International m.fl.
Dato: 21-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftsret - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende indgående moms - forrentning ved efterfølgende forhøjelse af overskydende indgående moms eller efterfølgende nedsættelse af den skyldige afgift - ingen nationale gennemførelsesforanstaltninger - direkte anvendelse af et direktiv - analog anvendelse af et ikke relevant direktiv - direktiv 2008/9/EF - artikel 27 - fortolkning af EU-retten i overensstemmelse med national lovgivning

Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Indstilling


Indstillinger
C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en eller to nedsatte satser på levering af visse varer og ydelser - kvalifikation af en handelsmæssig virksomhed som »levering af varer« eller som »levering af ydelser« - bilag III, punkt 1) og 12a) - begreberne »levnedsmidler« og »restaurant- og cateringydelser« - tilberedte måltider til umiddelbar indtagelse på stedet i sælgerens lokaler eller i et restaurationsområde - tilberedte måltider til umiddelbar indtagelse til at tage med

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 98, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med dette direktivs bilag III, punkt 12a), og med artikel 6 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, skal fortolkes således, at begrebet »restaurant- og cateringydelser« dækker levering af fødevarer på et sted, der er placeret under den afgiftspligtige persons kontrol, og hvor de materielle og menneskelige ressourcer er organiseret og igangsat for at garantere forbrugeren den støtteydelseskvalitet, der kræves for at sikre forbrugerens komfort og sikkerhed med henblik på umiddelbar indtagelse af disse fødevarer på stedet.

Følgelig udgør salg af retter, tilberedt efter metoder som de i hovedsagen omhandlede, i fastfoodrestauranter, hvor den afgiftspligtige person stiller en infrastruktur til rådighed for kunden, der gør det muligt at indtage måltidet på stedet, og som er indrettet af den afgiftspligtige person eller deles med andre leverandører af færdigretter, en restaurantydelse.

2) Artikel 98, stk. 2, i direktiv 2006/112, sammenholdt med dette direktivs bilag III, punkt 1), skal fortolkes således, at begrebet »levnedsmidler« dækker levering af fødevarer med henblik på umiddelbar indtagelse uden for det sted, som den afgiftspligtige person har stillet til rådighed med de støtteydelser, der kræves med henblik på indtagelse af disse fødevarer på stedet.

Følgelig udgør salg af retter, tilberedt efter metoder som de i hovedsagen omhandlede, i fastfoodrestauranter, som kunden vælger at tage med hjem og ikke indtage på stedet i den infrastruktur, som stilles til rådighed af den afgiftspligtige person i dette øjemed, ikke en restaurantydelse, men en levering af levnedsmidler, som kan belægges med en nedsat merværdiafgiftssats. Denne sats kan være den samme som den, der lægges på restaurantydelser, såfremt dette ikke tilsidesætter princippet om afgiftsneutralitet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2159 af 16. december 2020 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2161 af 18. december 2020 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2019/915 over for importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i folkerepublikken kina, ved at importere visse typer folie af aluminium i ruller afsendt fra thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2162 af 18. december 2020 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2015/2384 og gennemførelsesforordning (eu) 2017/271 over for importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i folkerepublikken kina, ved at importere visse typer folie af aluminium afsendt fra thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2163 af 18. december 2020 om gennemførelsen i det forenede kongerige for så vidt angår nordirland af oprindelsesreglerne i unionens præferencehandelsordninger

europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2020/2170 af 16. december 2020 om anvendelse af unionens toldkontingenter og andre importkontingenter

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2179 af 16. december 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/2189 af 18. december 2020 om tilladelse til nederlandene til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens delegerede forordning (eu) 2020/2190 af 29. oktober 2020 om ændring af delegeret forordning (eu) 2019/2124 for så vidt angår offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning

henstilling nr. 1/2020 fra toldudvalget, der er nedsat i frihandelsaftalen mellem den europæiske union og dens medlemsstater på den ene side og republikken korea på den anden side af 8. december 2020 om anvendelsen af artikel 27 i protokollen om definitionen af »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde

rådets forordning (eu) 2020/2230 af 18. december 2020 om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

rådets forordning (eu) 2020/2231 af 18. december 2020 om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

handels- og samarbejdsaftale mellem eu og uk – meddelelse fra unionen

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2254 af 29. december 2020 om udfærdigelsen af udtalelser om oprindelse på grundlag af leverandørerklæringer med henblik på præferenceeksport til det forenede kongerige i en overgangsperiode

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1988 af 11. november 2020 om regler for anvendelsen af europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 1308/2013 og (eu) nr. 510/2014 for så vidt angår forvaltningen af importtoldkontingenter efter »først til mølle«-princippet

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af republikken litauen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/ef for så vidt angår tildeling af gennemførelsesbeføjelser til kommissionen for at fastsætte betydningen de termer, der anvendes i visse bestemmelser i direktivet

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2163 af 18. december 2020 om gennemførelsen i det forenede kongerige for så vidt angår nordirland af oprindelsesreglerne i unionens præferencehandelsordninger

europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2020/2170 af 16. december 2020 om anvendelse af unionens toldkontingenter og andre importkontingenter

europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2020/2131 af 16. december 2020 om afskaffelse af told på visse varer

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2122 af 16. december 2020 om ubegrænset toldfri adgang til unionen i 2021 for visse varer med oprindelse i norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 510/2014

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2254 af 29. december 2020 om udfærdigelsen af udtalelser om oprindelse på grundlag af leverandørerklæringer med henblik på præferenceeksport til det forenede kongerige i en overgangsperiode

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/2189 af 18. december 2020 om tilladelse til nederlandene til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets afgørelse (eu) 2020/1792 af 16. november 2020 om aiem-afgiftsordningen for de kanariske øer

rådets afgørelse (eu) 2020/1790 af 16. november 2020 om bemyndigelse af portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner madeira og azorerne

rådets afgørelse (eu) 2020/1791 af 16. november 2020 om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på »traditionel« rom fremstillet i guadeloupe, fransk guyana, martinique eller réunion

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1629 af 29. oktober 2020 om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven), LOV nr 2061 af 21/12/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven), LBK nr 2153 af 14/12/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer, BEK nr 2297 af 29/12/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift, BEK nr 2296 af 29/12/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., BEK nr 2283 af 29/12/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 129 - forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 21-12-2020
Høringsfrist: 15-01-2021

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven
Oprettelsesdato: 21-12-2020
Høringsfrist: 15-01-2021

L 133 - Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen)
Oprettelsesdato: 22-12-2020
Høringsfrist: 29-01-2021

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021 og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)
Oprettelsesdato: 22-12-2020
Høringsfrist: 19-01-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).
Fremsat den 22. december 2020

Vedtagne lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).
Vedtaget den 21. december 2020

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).
Vedtaget den 21. december 2020

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).
Vedtaget den 21. december 2020

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).
Vedtaget den 21. december 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringssvar
Høringsskema

Almindelig del

Bilag

Bilag 95

Orientering om forsinkelse af Bilkommissionens 2. delrapport, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 127

Vil ministrene oplyse, om Politiets og Skatteforvaltningens samarbejde efter ministrenes opfattelse fungerer optimalt, eller mener ministrene, at der er dele, der kan optimeres og herunder hvilke?  Svar  

Spm. 138

Giver Danske Banks gældsinddrivelsessag ministeren anledning til at undersøge, om inkassovirksomheder, som har inddrevet gæld på vegne af Danske Bank, ligeledes har gjort dette på et uretmæssigt grundlag? Og kan ministeren oplyse, om inkassovirksomhedernes inddrivelse af gæld er baseret på oplysninger fra Danske Banks fejlbehæftede systemer?  Svar  

Spm. 139

Mener ministeren i lyset af Danske Banks gældsinddrivelsessag, at der er behov for at sikre et fremtidigt grundigere tilsyn med, at opkrævning af inkassogæld – herunder inkassovirksomheders opkrævning af gæld på vegne af banker - sker på korrekt og retmæssigt grundlag, jf. at der er mange sårbare borgere, som får inddrevet inkassogæld, og som kan have særlig vanskeligt ved at gennemskue deres retsstilling?  Svar  

Spm. 177

Vil ministeren redegøre for, hvor mange personer der er blevet sigtet og dømt for ulovlig smugling af illegale cigaretter til Danmark og/eller smugling og videresalg af illegale cigaretter i perioden 2015-2020? Endvidere bedes personernes nationalitet oplyst.  Svar  

Spm. 180

Vil ministeren redegøre for, hvor lang den gennemsnitlige idømte fængselsstraf for smugling af cigaretter til Danmark er? Endvidere bedes det oplyst, hvad den maksimale fængselsstrafstraf er for smugling af cigaretter, og hvor mange gange den fundet anvendelse for en dømt person.  Svar  

Spm. 181

Vil ministeren redegøre for, hvad den gennemsnitlige bødestraf for smugling af cigaretter til Danmark er? Endvidere bedes den maksimale bødestraf oplyst?  Svar  

Spm. 185

Vil ministeren redegøre for, hvor mange forhandlere i Danmark der er blevet dømt for salg af illegale cigaretter i perioden 2015-2020?  Svar  

Spm. 186

Vil ministeren redegøre for, hvor mange forhandlere i Danmark der er blevet dømt for salg af svenske tobaksvarer til danske forbrugere i perioden 2015-2020?  Svar  

Spm. 187

Vil ministeren redegøre for, hvor mange årsværk der i perioden 2015-2020 årligt har været afsat i Politiet til at bekæmpe og opklare smugling af cigaretter og de kriminelle netværk?  Svar  

Spm. 208

Kan ministeren som opfølgning på svar på spørgsmål S 564 redegøre for, hvilke muligheder de danskere, der som følge af de forhenværende retningslinjer allerede er rejst ud af Danmark med deres udenlandske bil, har for at komme tilbage til Danmark for at holde jul?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse