MomsMail 2021, uge 52

Kære læser !

Så nåede vi frem til 2022. Jeg håber du har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år.

Hermed de seneste to ugers nyheder fra MomsMail.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Publikation: Hent eller bestil opslagsværket ’Skat, moms og personalegoder 2022’
Depechen-artikel: Momsafregning for virksomheder omfattet af OSS-ordningen
Depechen-artikel: Nye regler for indberetning til Intrastat
Depechen-artikel: Virksomhedernes energiafgifter i 2022

Styresignaler
Praksisændring - momspligt - ekspropriation
Styresignal - præcisering af praksis - procesgodtgørelse af energiafgifter på varme og varer forbrugt i byggeri - proceslempelse for byggeri kan ydes for rumvarme til byggeaktiviteter på visse betingelser
Ændring af praksis - moms - levering af transportydelser - udskydelse af virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST - styresignal

Bindende svar
Moms på salg af skins

Domme
Told - antidumpingtold
Omkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar
Afgift af engangsservice efter emballageafgiftslovens § 2 c

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Publikation: Hent eller bestil opslagsværket ’Skat, moms og personalegoder 2022’

Hvad er personfradraget i 2022? Hvilke indberetningsforpligtelser har arbejdsgivere i forhold til personalegoder? Og hvornår skal du betale topskat?


BDO

Depechen-artikel: Momsafregning for virksomheder omfattet af OSS-ordningen

Der er intet til hinder for, at virksomheder kan angive moms tidligere, end de er forpligtet til. Det kan i nogle tilfælde være en fordel for virksomheder, der sælger varer til private i andre EU-lande


BDO

Depechen-artikel: Nye regler for indberetning til Intrastat

En lang række virksomheder bliver fra nytår fritaget for at skulle foretage indberetninger til Intrastat. De eksportvirksomheder, der fortsat skal indberette, skal til gengæld indberette mere end hidtil.


BDO

Depechen-artikel: Virksomhedernes energiafgifter i 2022

Satserne for afgift på elektricitet og naturgas ændres kun marginalt. Det samme gælder derfor også for den andel, som virksomhederne kan få godtgjort. Reglerne for afgift på overskudsvarme ændres derimod radikalt


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Praksisændring - momspligt - ekspropriation

SKM2021.700.SKTST

Hidtidig praksis for den momsmæssige behandling af ekspropriationserstatninger er ændret.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal - præcisering af praksis - procesgodtgørelse af energiafgifter på varme og varer forbrugt i byggeri - proceslempelse for byggeri kan ydes for rumvarme til byggeaktiviteter på visse betingelser

SKM2021.699.SKTST

Styresignalet beskriver en præcisering af praksis, hvorefter der kan ydes procesgodtgørelse for rumvarme til byggeaktiviteter på visse betingelser.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Ændring af praksis - moms - levering af transportydelser - udskydelse af virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST - styresignal

SKM2021.698.SKTST

Ved styresignalet SKM2021.321.SKTST ændrede Skattestyrelsen praksis som følge af EU-Domstolens dom af 29. juni 2017 i sagen C-288/16, L.C. Det blev fremover en betingelse for momsfritagelse i medfør af momslovens § 34, stk. 1, nr. 16, at transportydelser og hertil knyttede transaktioner leveres til afsenderen eller modtageren af varer, som udføres til steder uden for EU. Underleverandørydelser vil fremover ikke være omfattet af momsfritagelsen.

SKM2021.321.SKTST havde virkning fra 22. december 2021. Det nye styresignal ændrer virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST til 1. juli 2022.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på salg af skins

SKM2021.694.SR

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørger agerer som en afgiftspligtig person, når han sælger skins, idet Spørger driver økonomisk virksomhed. Salg af skins er ikke momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, idet skins ikke kan anses som et adkomstbevis jf. EU-domstolen praksis, samt fordi salg af skins ud fra en naturlig sproglig forståelse ikke kan anses som en finansiel transaktion. Det vurderes desuden slutteligt, at Spørger ikke vil være berettiget til at anvende brugtmomsordningen, idet skins er en elektronisk leveret ydelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Told - antidumpingtold

SKM2021.719.BR

Sagen angik, om et selskab skulle pålægges antidumpingtold af to partier bolte, som hidrørte fra Kina. De to partier bolte, som begge blev importeret i 2014, var ved Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 blevet pålagt antidumpingtold ved import til EU. Forordningen blev ophævet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/278 af 26. februar 2016, der trådte i kraft dagen efter.

SKAT traf den 20. juli 2016 og den 10. april 2017 afgørelser om, at selskabet skulle betale antidumpingtold af de to importer af bolte i 2014.

Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelser under henvisning til, at artikel 2 i gennemførelsesforordningen fra 2016 måtte forstås på den måde, at det ikke var muligt fra og med den 28. februar 2016 at opkræve antidumpingtold, uanset om kravet angik en forudgående periode.

Skatteministeriet indbragte sagen for domstolene med påstand om, at selskabet skulle anerkende, at de to partier bolte var underlagt antidumpingtold, samt at selskabet skulle betale den af SKAT opgjorte antidumpingtold.

Sagsøgte tog bekræftende til genmæle i sagen. Retten afsagde herefter dom efter Skatteministeriets påstande.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar

SKM2021.718.ØLR

De fire sambehandlede sager angik, om appellantens klienter har krav på omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

Landsretten bemærkede, at det -som fastslået i UfR 2015.3383 H -er en betingelse for at få omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, at den skattepligtige hæfter for udgifterne til rådgiverbistand.

Landsretten anførte videre, at det udtrykkeligt fremgår af de indgåede aftaler om sagkyndig bistand, at klienterne ikke selv skal betale for den ydede bistand, og landsretten tiltrådte herefter, at betingelserne for at opnå omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, dermed ikke er opfyldt. Det kunne ikke føre til en ændret vurdering, at klienterne ikke skal betale for den ydede bistand, fordi klienterne ifølge aftalerne har overdraget deres krav på omkostningsgodtgørelse til appellanten, da der ikke foreligger eller har foreligget en reel hæftelse.

Byrettens frifindende domme blev derfor stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afgift af engangsservice efter emballageafgiftslovens § 2 c

SKM2021.712.BR

Sagen angik en plastske, som blev anvendt af en fast food-restaurationskæde i forbindelse med salg af en isdessert. Plastskeen havde to funktioner, nemlig for det første at blive monteret på en røremaskine for at røre rundt i et isbæger med softice tilsat smagsgivere, og for det andet at blive udleveret til kunden, som anvender plastskeen til at spise isdesserten med og derefter bortkaster den.

Retten fandt, at plastskeen efter sin udformning, funktion og anvendelse måtte anses som afgiftspligtigt engangsservice efter emballageafgiftslovens § 2 c. Retten lagde herved vægt på, at skeen var udformet som en ske, at denne udformning netop var begrundet i, at den skulle kunne benyttes som engangsske til at spise isdesserten med, at skeen altid blev udleveret til kunden sammen med isdesserten, og at skeen efter brug blev bortkastet.

For så vidt angik sagsøgerens synspunkt om, at skeen var undtaget fra afgiftspligten, fordi skeen kunne siges også at indgå i processen med fremstillingen af isdesserten, fandt retten, at et sådant synspunkt hverken havde støtte i bestemmelsens ordlyd, forarbejder eller administrativ praksis.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-01-2022 - 01-02-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie
Dato: 13-01-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - moms - momsgrupper - udpegelse af et medlem af en momsgruppe som den afgiftspligtige person - selvstændig udøvelse af økonomisk virksomhed - Larentia + Minerva-dommen (sag C-108/14 og sag C-109/14)

Tidligere dokument: C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie - Indstilling

Dom C-156/20 Zipvit
Dato: 13-01-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag - levering af posttjenester fejlagtigt fritaget - moms, som anses for indeholdt i markedsprisen for leveringen med henblik på udøvelse af fradragsretten - ikke omfattet - begrebet den moms, »som skal betales eller er betalt«

Tidligere dokument: C-156/20 Zipvit - Dom
Tidligere dokument: C-156/20 Zipvit - Indstilling

Indstilling C-253/20 Frie varebevægelser Impexeco PI Pharma
Dato: 13-01-2022
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-326/20 MONO
Dato: 13-01-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgift - direktiv 2008/118/EF - fritagelse for harmoniseret punktafgift - varer, der er bestemt til anvendelse i diplomatiske eller konsulære forbindelser - de af værtsmedlemsstaten fastsatte betingelser for anvendelse af fritagelsen - betaling med andre midler end kontanter

Tidligere dokument: C-326/20 MONO - Dom
Tidligere dokument: C-326/20 MONO - Indstilling

Dom C-513/20 Termas Sulfurosas de Alcafache
Dato: 13-01-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelse for hospitalsbehandling og pleje - transaktioner i nær tilknytning hertil - kurbade - beløb opkrævet for udfærdigelse af en individuel brugerkonto, der omfatter en lægejournal

Tidligere dokument: C-513/20 Termas Sulfurosas de Alcafache - Dom

Indstilling C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik
Dato: 13-01-2022
Toldunion

Anmodning om præjudiciel afgørelse - tilbagebetaling af beløb, som en medlemsstat har opkrævet i strid med EU-retten - betaling af renter - toldunion - artikel 241 i forordning nr. 2913/92/EØF (EF-toldkodeks) - artikel 116, stk. 6, i forordning (EU) nr. 952/2013 (EU-toldkodeks) - begrænsning af betaling af renter i tilfælde af tilbagebetaling af told - effektivitetsprincippet - nationale foranstaltninger, der foreskriver betaling af renter fra det tidspunkt, hvor der anlægges sag ved domstolene

Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Dom
Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Indstilling

Dom C-90/20 Apcoa Parking Danmark
Dato: 20-01-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - virksomhed, der udøves af et privatretligt selskab - drift af parkeringsanlæg på privat område - kontrolgebyrer, der opkræves af dette selskab ved bilisters overtrædelse af de almindelige vilkår for brug af disse parkeringsanlæg - kvalificering - transaktioners økonomiske og forretningsmæssige virkelighed

Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Dom
Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Indstilling

Indstilling C-599/20 Baltic Master
Dato: 20-01-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29, stk. 1, litra d) - fastlæggelse af toldværdi - begrebet »indbyrdes afhængige personer« - de facto-kontrol - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 143, stk. 1, litra b), e), og f) - artikel 181a - Taric-kode

Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Dom
Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Indstilling

Indstilling C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA)
Dato: 27-01-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momsgrupper - udpegning af et medlem af en momsgruppe som den afgiftspligtige person - interne leveringer inden for momsgruppen - leveringer præsteret af et medlem af en momsgruppe, som er en national offentligretlig stiftelse - leveringer af vederlagsfrie tjenesteydelser - udøvelse af en myndighedsopgave ved siden af økonomisk virksomhed

Tidligere dokument: C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA) - Indstilling

Indstilling C-607/20 GE Aircraft Engine Services
Dato: 27-01-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - overdragelse af værdikuponer som afgiftspligtige transaktioner - momsdirektivets artikel 26, stk. 1, litra b) - begrebet »privat brug eller til brug for hans personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål« - vederlagsfri udlevering af værdikuponer til personale som del af et belønningsprogram for medarbejdere

Tidligere dokument: C-607/20 GE Aircraft Engine Services - Indstilling


Indstillinger
C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - begrebet »behørigt anerkendte institutioner« - begrebet »under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer«

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 132, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der som betingelse for momsfritagelse foreskriver, at et privathospital enten skal have indgået en forsyningsaftale med udbydere af lovpligtig ulykkesforsikring, eller være en del af en delstats hospitalsplan, eller have indgået en forsyningsaftale med en national eller regional sygesikringsordning. Disse betingelser kan i særdeleshed ikke anses for at være sociale betingelser i den betydning, der følger af dette direktivs artikel 132, stk. 1, litra b).

En betingelse som den, der er nævnt af den tyske regering - hvorefter et privathospital, der ønsker at gøre en momsfritagelse gældende, i det foregående afgiftsår skal have udført mindst 40% af de fakturerede hospitalsydelser for beløb, der er lavere end det beløb, der dækkes af vedkommende sociale sikringsinstitutioner - kan dog udgøre en social betingelse i medfør af artikel 132, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112, hvis offentligretlige organer er underlagt en tilsvarende betingelse.

2) Udtrykket »under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer«, som angivet i artikel 132, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112, skal fortolkes således, at det henviser til alle de betingelser, som private institutioner skal opfylde med henblik på at være underlagt enten samme eller tilsvarende bestemmelser som de betingelser, der regulerer forholdet mellem offentligretlige organer og deres patienter, som de private institutioner skal opfylde under alle de omstændigheder, hvor de yder hospitalsbehandling, pleje eller transaktioner i nær tilknytning hertil. En privat institution kan opfylde betingelsen gennem forpligtelser, som institutionen har påtaget sig i relation til patienter gennem aftale.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

GFV 114 - Minutes 36th GFV meeting 06-12-2021 - EN.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/2258 af 14. december 2021 om anmodningen om registrering af forslaget til det europæiske borgerinitiativ »green vat — en grøn eu-moms til at stimulere bæredygtige og miljøvenlige produkter og tjenester« i henhold til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2019/788 (meddelt under nummer c(2021) 9041)

rådets forordning (eu) 2021/2283 af 20. december 2021 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (eu) nr. 1388/2013

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2287 af 17. december 2021 om indførelse af endelig udligningstold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i folkerepublikken kina og om ændring af kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2170 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i folkerepublikken kina

meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og australien i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

kommissionens afgørelse (eu) 2021/2313 af 22. december 2021 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2022 (meddelt under nummer c(2021) 9852)

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/118/ef og direktiv (eu) 2020/262 (omarbejdning) for så vidt angår afgiftsfrie butikker i kanaltunnelens franske terminal

kommissionens afgørelse (eu) 2021/2313 af 22. december 2021 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2022 (meddelt under nummer c(2021) 9852) (kun den bulgarske, den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2266 af 17. december 2021 om regler for anvendelsen af rådets direktiv 92/83/eøf for så vidt angår certificering og selvcertificering af små uafhængige producenter af alkoholholdige drikkevarer i forhold til punktafgifter

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift, BEK nr 2525 af 15/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer, BEK nr 2523 af 15/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven (Indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.), LOV nr 2616 af 28/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke), LOV nr 2615 af 28/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Prisregulering af og energieffektiviseringsordning med afgiftsfritagelse for overskudsvarme), LOV nr 2606 af 28/12/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om Skatteforvaltningens indsamling og behandling af visse oplysninger ved udvikling af it-systemer, BEK nr 2660 af 28/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)
Fremsat den 22. december 2021

Vedtagne lovforslag

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).
Vedtaget den 21. december 2021

L 89 A Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke).
Vedtaget den 21. december 2021

L 89 B Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).
Vedtaget den 21. december 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 92

Henvendelse af 19/12-21 fra Jim Stjerne Hansen vedrørende grøn ejerudgift

Bilag 93

Henvendelse af 19/12-21 fra AutocamperGruppen vedrørende stigende registreringsafgift for autocampere og campervans i 2022

Bilag 94

Henvendelse af 20/12-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedrørende automatisk nummerpladegenkendelse

Bilag 96

Kopi af svar på ERU alm. del - spm. 46 om i hvor stort omfang kombinationen af forkert status i CVR-registret samt aktiv momsregistrering kan være brugt til hvidvask og svindel med EU-moms, fra erhvervsministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 111

Mener ministeren, at der er behov for at kontrollere flere end blot 3 pct. af virksomhederne med EU-handel? Der henvises til beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40.  Svar  

Spm. 112

I beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40, fremgår det, at Skattestyrelsen over 4 år gennemførte 440 kontroller af udtagne sager, og fandt i op til 87 pct. af kontrollerne momskarruselsvindel og opkrævede 2 mia. kr. Vil ministeren redegøre for, hvorfor Skattestyrelsen ikke har øget kontrollen på dette område, når der har været en så høj træfprocent?  Svar  

Spm. 113

Vil ministeren redegøre for implementeringen og nyttigheden af det europæiske Transaction Network Analysis-værktøj i kampen mod momssvindel og oplyse, om der kan gives et mere præcist skøn over det forventede provenutab end de 0,5-1 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 114

Vil ministeren give et mere præcist skøn over det forventede provenutab ved systematisk momskarruselsvig end de 1-5 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 115

Vil ministeren give et mere præcist skøn over det forventede provenutab forbundet med den – efter Rigsrevisionens opfattelse – utilstrækkelige proces for angivelse af ordinær moms end de 0,5-1 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 116

Vil ministeren give et mere præcist skøn over det forventede provenutab ved forkert udbetaling af negativ moms end de 1-5 mia. kr., som Rigsrevisionen anslår i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 132

Vil ministeren redegøre for, hvilke tiltag der er lavet med afsæt i Ombudsmandens kritik af Motorstyrelsen, jf. Ombudsmandens redegøre FOB 2021-22 Egen drift-undersøgelse af 30 klagesager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer?  Svar  

Spm. 133

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt og hvordan man vil sikre, at Motorstyrelsen fremadrettet foretager de lovpligtige partshøringer, som, jf. Ombudsmandens redegøre FOB 2021-22 Egen drift-undersøgelse af 30 klagesager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer, ikke er foretaget tidligere?  Svar  

Spm. 191

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 601 (folketingsåret 2020-21) og i lyset af de kommende EU-momsregler, der giver mulighed for at indføre nulmoms på bøger, bedes ministeren genberegne mindreprovenuet ved at indføre nulmoms på bøger, lyd- og e-bøger og tage høje for de afledte positive effekter af mersalg, som ses i Sverige, efter de nedsatte bogmomsen.  Svar  

Spm. 192

Ministeren bedes oplyse, hvor stort et ubudgetteret merprovenu der i 2021 og 2022 skønnes at tilgå statskassen som følge af de ekstremt høje energipriser?  Svar  

Spm. 193

Hvilken strategi har Toldstyrelsen for anvendelsen af mobile scannere i Danmark?  Svar  

Spm. 194

Såfremt Toldstyrelsen har data for antallet af scanninger med de mobile containerscannere Munin og Ravnen på forskellige lokationer, ønskes en oversigt over antallet af scanninger foretaget i henholdsvis Aarhus, Gedser, Rødby og Frihavnen i årene 2019-2021.  Svar  

Spm. 195

Hvilke overvejelser ligger bag omprioriteringen af indsatsen over de seneste år, herunder fra Aarhus til Padborg?  Svar  

Spm. 196

Hvad har Toldstyrelsen gjort for at fastholde og bevare kompetencer i de forskellige teams ved omprioritering af ressourcer, herunder fra Aarhus til Padborg?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse