MomsMail 2020, uge 51

Kære læser !

Dette er årets sidste MomsMail og mon ikke den faktisk rammer mange "feriepostkasser" og først bliver læst i det nye år. Jeg vil alligevel bruge chancen til at ønske alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Udgangen af 2020 byder på en ændring af teamet bag MomsMail, idet jeg med øjeblikkelig virkning har overtaget Flemming Bach's andel af rettighederne til MomsMail og SkatteMail, så jeg nu er eneejer af disse.

For læserne/brugerne af nyhedsbrevene vil der ikke være nogen forskel. MomsMail og SkatteMail vil udkomme med samme hyppighed og med fuldstændigt samme indhold.

Jeg samler alle mine aktiviteter under paraplyen "Skatteforlaget" der fra den 1. januar 2021 dermed vil omfatte MomsMail, SkatteMail, Energinyt og KommuneMoms.

Næste MomsMail udkommer den 11. januar 2021.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Forsyningsmagasinet - 2020
Overraskende nyhed om moms og ekspropriation
Ny PVC-afgift fra 1. januar 2021
Pas på momsen ved bortgivelse af...
Brexit – den sidste spurt
Landsskatteretten momsfritager forvaltning via et it-system
Motorstyrelsens begrundelse i tilfælde, hvor oplysninger er omfattet af den særlige tavshedspligt
Danskerne har til den 5. april, før deres udenlandske bil skal være ude af Danmark

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Praksisændring - momsfritagelse - levering af nye transportmidler

Bindende svar
Moms på fast ejendom - ejerlejligheder opført med henblik på salg men senere anvendt til udlejning - regulering og udtagning
Moms og fordelsklub

Domme
Registreringsafgift - Y1-land indregistreret Bilmærke-1 - Afgiftsfritagelse - Registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1-3 - Skriftlig brugeraftale - Bopæl i Danmark - Førers hæftelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Forsyningsmagasinet - 2020

Forsyningsbranchen holder gang i samfundet under Coronakrisen2020 har været et år, der for mange ikke foreløbigt havner i glemmebogen. Imens Covid-19 tilbage i marts satteen tungsindig stopper for flere ting i samfundet, så oplever vi fortsat en forsyningssektor på sit højeste, hvor nye...

Bech-Bruun

Overraskende nyhed om moms og ekspropriation

Efter flere års diskussioner om opkrævning af moms ved ekspropriation viser det sig nu noget overraskende, at SKAT slet ikke har haft hjemmel til at opkræve moms ved ekspropriation. Spørgsmålet er imidlertid, om de involverede lodsejere og anlægsmyndigheder kan bruge den nyhed til noget i praksis.

Beierholm

Ny PVC-afgift fra 1. januar 2021

Der skal fra 1. januar 2021 betales PVC-afgift af en række produkter

Beierholm

Pas på momsen ved bortgivelse af...

Virksomheder skal betale udtagningsmoms ved gratis udlevering af madvarer m.v.

Deloitte

Brexit – den sidste spurt

Erhvervslivet holder vejret i håbet om, at Storbritannien og EU kan komme til enighed om en samhandelsaftale. Vores dialog med erhvervslivet viser dog, at der ikke er stor fokus på, at en eventuel samhandelsaftale kun løser toldmæssige udfordringer og ikke de momsmæssige problemstillinger.

Deloitte

Landsskatteretten momsfritager forvaltning via et it-system

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, som danner praksis for forvaltning af investeringsforeninger. Der er tale om webbaserede løsninger og software, og Landsskatteretten anerkender momsfrihed, da ydelserne er væsentlige og specifikke, og leverandøren har et ansvar for levering af ydelserne.

Folketingets Ombudsmand

Motorstyrelsens begrundelse i tilfælde, hvor oplysninger er omfattet af den særlige tavshedspligt

En borger anmodede Motorstyrelsen om et bindende svar på, hvad han ville få udbetalt i godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af sin bil.

Motorstyrelsen afslog at give et bindende svar på spørgsmålet, fordi der verserede en sag mellem bilforhandleren, som borgeren havde købt bilen af, og Motorstyrelsen om størrelsen på registreringsafgiften, som bilforhandleren skulle betale for indregistreringen af bilen i Danmark.

TVC Advokatfirma

Danskerne har til den 5. april, før deres udenlandske bil skal være ude af Danmark

I foråret brugte flere danskere deres udenlandske bil til at komme hjem fra udlandet som følge af Covid-19. Nu forlænger regeringen fristen for, hvornår bilen skal være ude af Danmark.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Praksisændring - momsfritagelse - levering af nye transportmidler

18-0486803

Skattestyrelsen ændrer praksis om momsfritagelse af levering af nye transportmilder til en erhverver i et andet EU-land

 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - ejerlejligheder opført med henblik på salg men senere anvendt til udlejning - regulering og udtagning

SKM2020.532.SR

Spørger har opført et samlet byggeri med blandt andet xx ejerlejligheder til beboelse. Lejlighederne var færdige i 2018 og blev alle sat til salg, heraf er xx blevet solgt mens de sidste xx nu enten er udlejede eller står tomme.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en ejerlejlighed er endegyldigt udtaget til momsfrie formål, når Spørger i regnskabsåret efter færdiggørelsesåret ændrer anvendelse til udelukkende momsfrie boligudlejningsformål og derved tilbagebetaler den tidligere fradragne moms på opførelsesomkostningerne med 1/10 årligt.

Skatterådet afviser at svare på, om de kommende regler om udtagningsmoms til normalværdi ikke er relevant for de ejerlejligheder, der allerede er udtaget til momsfri udlejning af boliger, inden ændringerne til momslovens § 28, stk. 3, træder i kraft.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger kan vælge at tilbageføre den sidste del af momsen, der kan henføres til opførelsesomkostninger af de ejerlejligheder, der er udlejet til bolig - og derved anse disse ejerlejligheder for udtaget endegyldigt til udelukkende momsfrie formål.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger i 2021 momsfrit kan sælge en beboelsesejerlejlighed, der er bygget færdig i april 2018, og som har været udlejet momsfrit i perioden 01.10.2018 - 01.11.2020

 

Bindende svar: Moms og fordelsklub

SKM2020.524.SR

Sagen omhandler hvorvidt et medlemskab af en konkret fordelsklub, som låntagere har mulighed for at blive medlem af, udgør en momspligtig levering.

I overensstemmelse med Spørgers ønske bekræfter Skatterådet, at Spørgers levering af adgang til en fordelsklub med adgang til fordele mod betaling udgør en momspligtig ydelse.

 

Dom: Registreringsafgift - Y1-land indregistreret Bilmærke-1 - Afgiftsfritagelse - Registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1-3 - Skriftlig brugeraftale - Bopæl i Danmark - Førers hæftelse

SKM2020.528.ØLR

Sagen handlede om, hvorvidt appellanten som fører af en Y1-land indregistreret Bilmærke-1, hæftede for betalingen af dansk registreringsafgift som følge af, at bilen ubestridt var taget i brug her i landet.

Ejeren af bilen havde ubestridt bopæl i Danmark på standsningstidspunktet, hvorfor bilen som udgangs- punkt var afgiftspligtigt her til landet. Appellanten gjorde både for by- og landsret gældende, at betingelserne for afgiftsfritagelse efter registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1-3, var opfyldt, idet ejeren af bilen angiveligt havde overladt brugsretten til appellanten ved en skriftlig aftale, og idet appellanten havde bopæl i Y1-land. For landsretten gjorde appellanten desuden gældende, at betingelserne for en førers hæftelse iht. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5, ikke var opfyldt.

Retten i Roskilde havde ved dom af 14. august 2019 fundet, at betingelserne for afgiftsfritagelse ikke var opfyldt.

Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelse herfor. Det, der var kommet frem for landsretten, kunne ikke føre til et andet resultat. Det kunne således heller ikke føre til et andet resultat, at nogle teleoplysninger vedrørende appellantens mobiltelefon var udgået af sagen.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0991693
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter tilsvaret til nul i to af de tre omhandlede år.
Afsagt: 07-10-2020

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-12-2020 - 19-01-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 14-01-2021 dom i C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 4 og 19 - lovgivning vedtaget af en selvstyrende region i en medlemsstat - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der er pålagt punktafgifter - artikel 6, litra c) - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgifter - begrebet »hel eller delvis refusion« af afgift - intet bevis for en forbindelse mellem dette bidrag og punktafgifter

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling

Den 14-01-2021 indstilling i C-4/20 ALTI
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatteret - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 205 og 273 - solidarisk hæftelse for en tredjemand, som ikke er den afgiftspligtige person - hæftelsens omfang - udvidelse af hæftelsespligten til den afgiftspligtige persons morarenter - udvidet hæftelse med henblik på effektiv bekæmpelse af momssvig - forekomst af momssvig ved manglende betaling af den angivne skyldige moms

Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Dom
Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Indstilling

 

Domme
C-656/19 BAKATI PLUS

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse ved udførsel - artikel 146, stk. 1, litra b) - varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union af en køber, som ikke er etableret på den pågældende medlemsstats område - artikel 147 - »varer, der medbringes i den rejsendes personlige bagage« af rejsende, der ikke er etableret i Unionen - begreb - varer, der faktisk har forladt Unionens område - bevis - afslag på fritagelse ved udførsel - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - momssvig

Domstolens dom:

1) Fritagelsen i artikel 147, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem for »varer, der medbringes i den rejsendes personlige bagage«, skal fortolkes således, at den ikke omfatter varer, som en privatperson, som ikke er etableret i Den Europæiske Union, bringer med sig uden for Den Europæiske Union i handelsmæssigt øjemed med henblik på videresalg i en tredjestat.

2) Artikel 146, stk. 1, litra b), og artikel 147 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at disse bestemmelser ikke er til hinder for en national retspraksis, hvorefter skatte- og afgiftsmyndigheden, når den har konstateret, at betingelserne for fritagelsen for merværdiafgift (moms) for varer, der medbringes i den rejsendes personlige bagage, ikke er opfyldt, men at de pågældende varer faktisk er blevet transporteret ud af Den Europæiske Union af køberen, er forpligtet til at undersøge, om momsfritagelsen i denne artikel 146, stk. 1, litra b), kan anvendes på den pågældende levering, selv om de gældende toldformaliteter ikke er blevet udført, og køberen ved købet ikke havde til hensigt at anvende denne sidstnævnte fritagelse.

3) Artikel 146, stk. 1, litra b), og artikel 147 i direktiv 2006/112 samt princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en national praksis, hvorefter skatte- og afgiftsmyndigheden automatisk giver afslag på at indrømme en afgiftspligtig person den fritagelse for merværdiafgift (moms), der er fastsat i den ene eller den anden af disse bestemmelser, når den har konstateret, at denne afgiftspligtige person i ond tro har udstedt den formular, på hvis grundlag køberen påberåber sig fritagelsen i denne artikel 147, selv om det er godtgjort, at de pågældende varer har forladt Den Europæiske Unions område. Under sådanne omstændigheder skal der gives afslag på indrømmelse af momsfritagelsen i denne artikel 146, stk. 1, litra b), såfremt tilsidesættelsen af et formkrav har gjort det umuligt at fremlægge et sikkert bevis for, at de materielle betingelser, der betinger anvendelsen af denne fritagelse, er opfyldt, eller såfremt nævnte afgiftspligtige person vidste eller burde have vidst, at den pågældende transaktion var led i svig, som bringer det fælles momssystem i fare.

Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Indstilling


C-346/19 Bundeszentralamt für Steuern

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 8, stk. 2, litra d) - artikel 15 - angivelse af fakturaens nummer - anmodning om tilbagebetaling

Domstolens dom:

Artikel 8, stk. 2, litra d), og artikel 15, stk. 1, i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, som ændret ved Rådets direktiv 2010/66/EU af 14. oktober 2010, skal fortolkes således, at en skatte- og afgiftsmyndighed i tilbagebetalingsmedlemsstaten - i en situation, hvor en anmodning om tilbagebetaling af merværdiafgift ikke indeholder et fortløbende nummer for fakturaen, men indeholder et andet nummer, som gør det muligt at identificere denne faktura og således det pågældende gode eller den pågældende tjenesteydelse - har pligt til at anse denne anmodning for at være »indgivet« som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2008/09, som ændret ved direktiv 2010/66, og at foretage en vurdering heraf. I forbindelse med denne vurdering, og med undtagelse af det tilfælde, hvor myndigheden allerede er i besiddelse af den originale faktura eller en kopi heraf, kan den anmode ansøgeren om at angive et fortløbende nummer, der entydigt identificerer fakturaen, og såfremt denne anmodning ikke imødekommes inden for den frist på en måned, der er fastsat i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2008/09, som ændret ved direktiv 2010/66, er den berettiget til at give afslag på tilbagebetalingsanmodningen.


C-801/19 Franck

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - begreberne »ydelse af lån« og »andre handelsdokumenter« - komplekse transaktioner - hovedydelse - tilrådighedsstillelse af midler mod vederlag - overdragelse af en veksel til et factoringselskab og overførsel af de modtagne penge til vekseludstederen

Domstolens dom:

Artikel 135, stk. 1, litra b) og d), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den merværdiafgiftsfritagelse, som disse bestemmelser fastsætter for henholdsvis ydelse af lån og transaktioner vedrørende andre handelsdokumenter, finder anvendelse på en transaktion bestående i, at en afgiftspligtig person mod vederlag stiller midler, der er modtaget fra et factoringselskab som følge af overdragelsen til dette selskab af en veksel, der er blevet udstedt af en anden afgiftspligtig person, og idet den førstnævnte afgiftspligtige person garanterer, at dette factoringselskab får tilbagebetaling for den nævnte veksel ved dennes forfaldsdato, til rådighed for den sidstnævnte afgiftspligtige person.


C-449/19 WEG Tevesstraße

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse for bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - national lovgivning, der fritager levering af varme fra en sammenslutning af boligejere til ejere, der er med i denne sammenslutning, for moms

Domstolens dom:

Artikel 135, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009, skal fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for en national lovgivning, der fritager levering af varme fra en sammenslutning af boligejere til de ejere, der er med i denne sammenslutning, for merværdiafgift.

Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Indstilling


Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens delegerede forordning (eu) 2020/1987 af 14. juli 2020 om supplerende regler til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 1308/2013 og europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 1306/2013 for så vidt angår stillelse og frigivelse af sikkerhed i forvaltningen af toldkontingenter baseret på den kronologiske rækkefølge, som ansøgningerne indgives i

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1988 af 11. november 2020 om regler for anvendelsen af europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 1308/2013 og (eu) nr. 510/2014 for så vidt angår forvaltningen af importtoldkontingenter efter »først til mølle«-princippet

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2080 af 9. december 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

rådets afgørelse (eu) 2020/2054 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den blandede komité, der er nedsat ved overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og schweiz, til ændringen af overenskomsten ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2055 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den blandede komité, der er nedsat ved aftalen mellem det europæiske fællesskab på den ene side og danmarks regering og færøernes landsstyre på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2056 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den blandede komité, der er nedsat ved overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og kongeriget norge, til ændringen af overenskomsten ved erstatning af dens protokol nr. 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2057 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den blandede komité, der er nedsat ved overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og republikken island, til ændringen af overenskomsten ved erstatning af dens protokol nr. 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2058 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde, til ændringen af aftalens protokol 4 (om oprindelsesregler)

rådets afgørelse (eu) 2020/2059 af 7. december 2020 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i handelsudvalget, der er nedsat i henhold til den foreløbige partnerskabsaftale mellem det europæiske fællesskab på den ene side og stillehavslandene på den anden side, til ændringerne af visse bestemmelser i protokol ii om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2062 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i stabiliserings- og associeringsrådet, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og republikken albanien på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder til administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2063 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i stabiliserings- og associeringsrådet, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og bosnien-hercegovina på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 2 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2064 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i associeringsrådet, der er oprettet ved euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den arabiske republik egypten på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2065 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldunderudvalget, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og georgien på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol i om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2066 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i associeringsrådet, der er oprettet ved euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og staten israel på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2067 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i associeringsrådet, der er oprettet ved euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det hashemitiske kongerige jordan på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2068 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i stabiliserings- og associeringsrådet, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab på den ene side og kosovo på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol iii om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus«

rådets afgørelse (eu) 2020/2069 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i associeringsrådet, der er oprettet ved euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem det europæiske fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og den libanesiske republik på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2070 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i stabiliserings- og associeringsrådet, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den tidligere jugoslaviske republik makedonien på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2071 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldunderudvalget, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og republikken moldova på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol ii om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2072 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i stabiliserings- og associeringsrådet, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og republikken serbien på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder til administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2073 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i associeringsrådet eu-tyrkiet til ændringen af afgørelse nr. 1/98 truffet af associeringsrådet ef-tyrkiet om handelsordningen for landbrugsprodukter ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og ordninger for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2074 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem det europæiske kul- og stålfællesskab og republikken tyrkiet om handel med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af det europæiske kul- og stålfællesskab, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 1 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/2075 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldunderudvalget, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og ukraine på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol i om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2098 af 15. december 2020 om indledning af en fornyet undersøgelse af rådets gennemførelsesforordning (eu) nr. 443/2011 og (eu) nr. 444/2011 om udvidelse af henholdsvis den endelige udligningstold og den endelige antidumpingtold på importen af biodiesel afsendt fra canada, uanset om den er angivet med oprindelse i canada, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en enkelt canadisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2099 af 15. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2019/386 for så vidt angår de nærmere regler for fordelingen af toldkontingenter, hvis kontingentperiode ikke er afsluttet på den dato, hvorfra artikel 1, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2019/216 finder anvendelse

europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2020/2131 af 16. december 2020 om afskaffelse af told på visse varer

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets afgørelse (eu) 2020/2078 af 10. december 2020 om den holdning, der skal indtages på unionens vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg eu/canada for så vidt angår vedtagelsen af afgørelsen om gensidig anerkendelse af canadas »partners in protection«-program og den europæiske unions program for autoriserede økonomiske operatører

rådets afgørelse (eu) 2020/2074 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem det europæiske kul- og stålfællesskab og republikken tyrkiet om handel med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af det europæiske kul- og stålfællesskab, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 1 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde

 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven), LBK nr 2019 af 14/12/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.
Fremsat den 18. december 2020

Vedtagne lovforslag

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).
Vedtaget den 17. december 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 15/12-20 fra Spillebranchen om kommentarer til skatteministerens udsagn om den danske spillebranche

Bilag 8

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Spm. om de oversendte ændringsforslag ændrer ved provenuvirkningen af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange af de hjemmesider som Spillemyndigheden har lukket ned, som kan tilgås via Steam, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om ministeren er tilfreds med, at børn og unge fortsat kan tilgå betting-sider, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvordan ministeren fremadrettet vil sikre, at børn og unge bliver sikret mod betting, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Spillebranchen om skatteministerens udsagn om den danske spillebranche, til skatteministeren

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 1

Orientering om høring over lovforslagetOversendelsesbrev
Resumé
Lovforslag (L 129)

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 13

5. udkast til betænkning

Bilag 14

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2020

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Bilag

Bilag 13

5. udkast til betænkning

Bilag 14

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2020

Bilag 15

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 16

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. december 2020

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Bilag 11

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 17. december 2020

Bilag 13

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 3. behandling

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Spm. om ændring i E-formlen for afgiftsallokering ved kraftvarme med samproduktion af el og varme fra nuværende 0,67 til 0,45 eller 0,40 vil bidrage med et større afgiftsniveau, til skatteministerenSAU L 90 - svar på spm. 19.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Almindelig del

Bilag

Bilag 84

Regeringens reviderede lovprogram for folketingsåret 2020-21 (statsministerens december-redegørelse)

Bilag 86

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 182 om oplevelsesindustrien

Bilag 89

Publikation fra Skattestyrelsen - Godkendelse af momslån for 2.100 virksomheder

Bilag 90

Forslag i Kommissionens arbejdsprogram for 2021 med relevans for Skatteudvalget

Bilag 91

Publikation fra Gældsstyrelsen - Lønindeholdelse i PSRM

Bilag 92

Oversigt over faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område, fra skatteministeren

Bilag 93

LOVUDKAST: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Ændring af registreringsafgift af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsaf-giften til CO2-baseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.)

Bilag 94

LOVUDKAST: Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af af-skrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften)

Spørgsmål og svar

Spm. 50

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud at fremrykke udfasningen af PSO’en?  Svar  

Spm. 114

Vil ministeren redegøre for, om det indenfor de statsstøtteretlige rammer vil være muligt at indføre et bundfradrag til lækageudsatte erhverv, når man samtidig indfører en højere drivhusgasafgift/CO2-afgift på danske virksomheder?  Svar  

Spm. 115

Vil ministeren redegøre for, om det indenfor de statsstøtteretlige rammer, vil være muligt at indføre afgiftsfradrag til lækageudsatte erhverv, ved indførelsen af en højere CO2-afgift der omfatter alle drivhusgasser på danske virksomheder? Ministeren bedes desuden forholde sig til statsstøtteretlige udfordringer ved at indføre et bundfradrag, som beskrevet af Klimarådet i dets rapport "Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion", marts 2020.  Svar  

Spm. 116

Er ministeren enig med Kraka/SGNation (”En klimareform der leverer de magiske 70 procent”, side 7) i, at der ikke bør være statsstøtteretlige udfordringer ved at indføre et bundfradrag til lækageudsatte virksomheder, hvis afgiften baseres på de to eksisterende instrumenter: Kommissionens Carbon Leakage-list og Skatteministeriets Proces-liste, når man samtidig øger afgiften, så virksomhederne samlet set ikke får en lavere afgift?  Svar  

Spm. 122

Det fremgår af artiklen ”To ud af tre kiosker får bøde for sliksvindel ved kontrol” bragt i Dansk Handelsblad den 20. november 2020, at Fødevarestyrelsens Rejsehold har gennemført 77 slikkontroller i årets første ni måneder mod 158 kontroller sidste år. Det fremgår ligeledes, at der er uregelmæssigheder i 71 pct. af de besøgte butikker. Chefen for Fødevarestyrelsens Rejsehold vurderer i artiklen, at problemet med svindel ikke er blevet mindre. Vil ministeren på den baggrund oplyse, hvilke konkrete initiativer regeringen vil tage for, at gøre problemet med sliksvindel mindre? Endvidere bedes oplyst, om ministeren mener, at et faldende kontroltryk er udtryk for en tilfredsstillende prioritering i lyset af den høje træfprocent.  Svar  

Spm. 135

Ved en ensartet CO2-afgift på 1.500 kr./ton vil staten - ifølge Skatteministeriet - efter tilbageløb og adfærd få et ekstraprovenu på 14,0 mia. kr., såfremt afgiften lukker mankoen til 70 pct. reduktionsmålet i 2030. Det vil føre til en samfundsøkonomisk omkostning på 12,1 mia. kr. Vil ministeren redegøre for den samfundsøkonomiske gevinst, hvis provenuet på 14,0 mia. kr. anvendes til først at afskaffe topskatten og derefter reducere selskabsskatten?  Svar  

Spm. 161

Vil ministeren – i forlængelse af samråd om tobaksafgiften, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A-E, redegøre for, hvor mange reelle kontroller ift. tobaksafgiften og stempelmærker Skattestyrelsen har foretaget i perioden april til august 2020, herunder hvordan kontrollerne er blevet udført og resultaterne af kontrollerne?  Svar  

Spm. 170

I forhold til aftalen om ”Grøn omstilling af vejtransporten” bedes ministeren redegøre for følgende:a. Hvad effekten er på GINI.b. Hvordan de økonomiske konsekvenser er fordelt på indkomstdeciler.c. Hvordan konsekvenserne er fordelt på familietyper. d. Hvordan antallet af elbiler forventes at blive fordelt på kommuner.e. Hvordan henholdsvis lettelser og stigninger i afgiften på personbiler ser ud geografisk fordelt.  Svar  

Spm. 173

Kan ministeren oplyse, hvor højt et alternativt CO2-tillæg til den løbende ejerafgift (på nyindregistrerede fossile køretøjer) skulle være i gennemsnit for at give samme forventede varige provenu som det nye CO2-tillæg til registreringsafgiften?  Svar  

Spm. 174

Hvor meget skal ejere af benzin og dieselbiler samlet betale mere i skat med aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten”, når der ses bort fra lempelserne af afgift på elbiler? Tallene bedes oplyst for 2021, 2025 og 2030.  Svar  

Spm. 175

I aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten” er der afsat et provenutab på ca. 100 mio. kr. i 2022 voksende til ca. 900 mio. kr. i 2030 til at finansiere en forlængelse af særordningen med lav elafgift på kørestrøm. Ministeren bedes redegøre for, hvad effekten vil være, såfremt provenutabet i stedet anvendes på at hæve det aftalte bundfradrag for nulemissionsbiler: Hvor meget kan fradraget i så fald hæves med? Og hvilken effekt vil det få for det forventede antal nulemissionsbiler i perioden og for CO2-udledning?  Svar  

Spm. 190

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen af samtlige elementer i Grøn skattereform. Provenuvirkningerne bedes opgjort i umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og provenu efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Vedrørende adfærd bedes dette dekomponeret, så der sker en opdeling i direkte adfærd vedrørende CO2-reduktioner, samt indirekte adfærd i form af lavere investeringsniveau, arbejdsudbud og øvrige adfærdseffekter, der bedes ekspliciteret.  Svar  

Spm. 191

Ministeren bedes redegøre for fordelingsvirkningen i kr. og øre samt i procent ved Grøn skattereform på disponibel indkomst opdelt på indkomstdeciler, og for 10. indkomstdecil opdelt på percentiler, samt virkningen af aftalen på Gini-koefficienten. Ministeren bedes tillige redegøre for betydning af hvert enkelt element i aftalen for fordelingsvirkningen.  Svar  

Spm. 192

Ministeren bedes redegøre for incidensen ved aftalen samt opdele, hvor mange procent af afgiften, der antages betalt af erhvervet, og hvor mange procent, der nedvæltes i lønningerne, altså betales af lønmodtagere, og hvor mange procent, der overvæltes i priserne, altså betales af forbrugerne. Dette bedes tillige opdelt på relevante brancher.  Svar  

Spm. 198

Vil ministeren oplyse i mia. kr., hvor meget danske virksomheder har fået i likviditetsstøtte som følge af udskudte frister for betaling af moms og A-skat?  Svar  

Spm. 200

Er ministeren enig i, at en ligestilling på energiafgiftsområdet – således at zoologiske haver og akvarier får fuld afløftning for energiafgifter – ikke vil være et statsstøtteretligt problem, i det konkurrenterne – som forlystelsesparker – allerede har fuld afløftning i dag?  Svar  

Spm. 202

Med aftale om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 som grundlag bedes ministeren estimere statens indtægter fra registreringsafgiften af motorkøretøjer for hvert år fra 2021 til 2030 og for hvert år sammenholde disse indtægter med det nuværende lovgrundlag. Ministeren bedes derudover oplyse den strukturelle indtægt fra registreringsafgiften af motorkøretøjer med nuværende lovgrundlag og efter en vedtagelse af elementerne fra aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten.  Svar  

Spm. 203

Med aftale om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 som grundlag bedes ministeren estimere statens indtægter fra grøn ejerafgift for hvert år fra 2021 til 2030 og for hvert år sammenholde de samme indtægter med det nuværende lovgrundlag. Ministeren bedes derudover oplyse den strukturelle indtægt fra grøn ejerafgift med nuværende lovgrundlag og efter en vedtagelse af elementerne fra aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten.  Svar  

Spm. 206

Vil ministeren opliste, hvilke fiskale gebyrer der findes i Danmark?  Svar  

Spm. 742

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP ved en ændring i afgiften på henholdsvis benzin og diesel på 0,5 kr./liter, 1 kr./liter og 2 kr./liter? Tallene ønskes opgjort i umiddelbar provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Endvidere bedes virkningen på grænsehandlen oplyst.  Svar