MomsMail 2019, uge 51

Kære læser !

Så er vi for 18. gang ved "årets sidste MomsMail" og med masser af interessant nyt i form af bl.a. tre udkast til styresignaler og tre endelige styresignaler.

Jeg håber alle MomsMails læsere må få en glædelig jul og komme godt ind i det nyt år. MomsMail udkommer igen den 13. januar 2020.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Virksomhedernes energiafgifter i 2020
Momsrefusion - Storbritannien
SNEAK PEAK - biler skat moms 2020
Afgiftssatser 2020
Forsikringsafgifter

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning
Fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - manglende måling - fordeling af forbrug til proces og rumvarme (blandet forbrug) - udkast til styresignal
Genoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR - "fyrer i kombination" - affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - udkast til styresignal

Styresignaler
Moms - faktura - leveringstidspunkt - fradrag - genoptagelse - styresignal
Genoptagelse - Regulering for momsfradragsprocenten ved betaling af kvadratmeterafgiften i energiafgiftslovene - styresignal
Momsfritagelse - Levering af skibe, udstyr til skibe og ydelser til skibe - Momslovens § 34, stk. 1, nr. 7-9 - Genoptagelse - Styresignal

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
3 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Virksomhedernes energiafgifter i 2020

Alle energiafgifter stiger i 2020 – om end ikke ret meget – men det gør tillige den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser


BDO

Skat, moms og personalegoder 2020

Hvor stort er personfradraget i 2020, og hvor går grænsen for betaling af topskat? Hvad er bundgrænsen for skattefrie jubilæumsgaver, og hvor stor skal egenbetalingen til kantineordninger være, for at medarbejderne ikke skal beskattes?


Beierholm

Momsrefusion - Storbritannien

Refusion af momsudgifter afholdt i kalenderåret 2019


Dansk Revision

SNEAK PEAK - biler skat moms 2020

Så er vi på gaden med den seneste udgave af "Biler, skat og moms" Det er naturligvis 2020 vi taler om, og vi tager et lille kig ind i fremtiden.


Deloitte

Afgiftssatser 2020

Vær opmærksom på de nye satser for 2020, når du beregner din afgiftsgodtgørelse. Få et overblik over de mest anvendte afgifts- og godtgørelsessatser med Deloittes oversigt.


Deloitte

Forsikringsafgifter

Få hjælp til at betale afgift til det rigtige land.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

19-0739760

EU-domstolens dom af 4. september 2019, C-71/18, KPC Herning, underkender Skattestyrelsens hidtidige praksis om moms på salg af grunde, hvorpå der er en bygning bestemt til nedrivning.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - manglende måling - fordeling af forbrug til proces og rumvarme (blandet forbrug) - udkast til styresignal

SKM2019.647.SR

Styresignalet fastlægger praksis for godtgørelse af afgift på elektricitet, når virksomheden ikke har foretaget fordeling efter måling af forbrug af elektricitet til proces og rumvarme (blandet forbrug).


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Genoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR - "fyrer i kombination" - affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - udkast til styresignal

SKM2019.636.SKTST

I styresignalet beskrives en ændring af praksis for, hvornår der fyres med en kombination af forskellige brændsler. Praksisændringen er en følge af Vestre Landsrets dom i SKM2018.5.VLR. Praksisændringen vil være af betydning for kraftvarmeværkers opgørelse af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved affaldsforbrænding og ved kraftvarmeværkers opgørelse af afgifter ved forbrænding af andre brændsler end affald. I styresignalet beskrives også mulighederne for genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Moms - faktura - leveringstidspunkt - fradrag - genoptagelse - styresignal

SKM2019.652.SKTST

I styresignalet beskrives en ændring af praksis som følge af EU-Domstolens domme i sagerne C-533/16, Volkswagen og C-8/17, Biosafe. Begge sager drejer sig om, hvorvidt fradragsretten indtræder enten ved levering af varerne og udstedelse af den oprindelige faktura eller ved udstedelse af en efterfølgende faktura. Det fremgår af dommene, at fradragsretten under visse betingelser ikke indtræder på leveringstidspunktet, men først ved udstedelse af den efterfølgende faktura. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at dommene ændrer dansk praksis. Der skal være tale om en ændring fra en momsfritaget transaktion, jf. momslovens § 13 og § 34, til, at samme transaktion bliver momspligtig, eller om ændret leveringssted,


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Genoptagelse - Regulering for momsfradragsprocenten ved betaling af kvadratmeterafgiften i energiafgiftslovene - styresignal

SKM2019.633.SKTST

Når virksomheder opgør deres afgiftsgodtgørelse, skal de regulere for momsfradragsprocenten, efter der er foretaget regulering for kvadratmeterafgiften.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Momsfritagelse - Levering af skibe, udstyr til skibe og ydelser til skibe - Momslovens § 34, stk. 1, nr. 7-9 - Genoptagelse - Styresignal

SKM2019.628.SKTST

I styresignalet beskrives en ændring af praksis for momsfritagelse vedrørende skibe som følge af EU-Domstolens dom af 4. maj 2017 i sagen C-33/16, A Oy.

Det er efter dommen som hovedregel ikke længere en betingelse for momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 7-8, ved levering af varer og ydelser vedrørende skibe, at levering sker i sidste omsætningsled til ejer eller rederi. Der sker ikke ændringer vedrørende levering af forsyninger og brændstof, jf. § 34, stk. 1, nr. 9. Styresignalet indeholder dog en præcisering vedrørende anvendelsen af fakturareglerne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990224
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2019

Journalnr: 17/0721156
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2019

Journalnr: 19/0033539
Rejsegod
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har opkrævet klageren told og afgifter i forbindelse med indførsel af cigaretter ved klagerens indrejse i Danmark fra Namibia. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2019

Journalnr: 18/0002401
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skadesløsbrev til sikring af et fordringspant i virksomheden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-446/18 AGROBET CZ

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - artikel 179 og artikel 183 i direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af hele det overskydende momsbeløb i anledning af en afgiftsretlig kontrol af en del af transaktionerne - delvis tilbagebetaling af den angivne overskydende moms - neutralitetsprincip - proportionalitetsprincip

Generaladvokatens indstilling:

Henset til princippet om neutralitet er det ikke foreneligt med artikel 167 og 168 i direktiv 2006/112/EF at udsætte beregningen og udbetalingen af den ubestridte del af den angivne overskydende moms i en bestemt periode, indtil den bestridte del af den angivne overskydende moms er blevet undersøgt tilstrækkeligt.


Domme
C-707/18 Amarasti Land Investment

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - fradrag for indgående afgift - erhvervelse af fast ejendom, der ikke er indført i den nationale tingbog - udgifter, som en erhverver har afholdt i forbindelse med den første indførelse i den nævnte tingbog - anvendelse af specialiserede eksterne selskaber - formidling af en tjenesteydelse eller investeringsudgifter foretaget i forbindelse med en virksomhed

Domstolens dom:

1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at parterne i en transaktion, der har til formål at overføre ejendomsretten til fast ejendom, aftaler, at erhververen helt eller delvist afholder udgifterne til de i lovgivningen fastsatte formaliteter, der er knyttet til denne transaktion, bl.a. dem, der vedrører den første indførelse af disse faste ejendomme i den nationale tingbog. Den blotte tilstedeværelse af en sådan klausul i et gensidigt bebyrdende tilsagn om salg af fast ejendom er ikke afgørende for spørgsmålet om, hvorvidt erhververen har ret til at fradrage momsen på afholdelsen af de udgifter, der vedrører den første indførelse af de omhandlede faste ejendomme i den nationale tingbog.

2) Direktiv 2006/112, særligt direktivets artikel 28, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig erhverver, der, således som denne kontraktligt har forpligtet sig til over for sælgeren i forbindelse med et gensidigt bebyrdende tilsagn om salg af fast ejendom, der ikke er indført i den nationale tingbog, foretager de nødvendige tiltag for den første indførelse af den omhandlede faste ejendom i den nævnte tingbog ved at anvende tjenesteydelser, der leveres af afgiftspligtige tredjemænd, anses for personligt at have leveret de omhandlede tjenesteydelser til sælgeren som omhandlet i artikel 28, selv om aftaleparterne har aftalt, at salgsprisen på de nævnte faste ejendomme ikke omfatter modværdien af matrikeltransaktionerne.


C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 12) - nedsat momssats for udlejning af pladser på campingpladser og pladser til beboelsesvogne - spørgsmål om anvendelsen af denne nedsatte sats på udlejning af bådpladser i lystbådehavne - sammenligning med udlejning af pladser til parkering af køretøjer - ligebehandling - princip om afgiftsneutralitet

Domstolens dom:

Artikel 98, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med nr. 12) i bilag III til dette direktiv, skal fortolkes således, at den nedsatte merværdiafgiftssats, der er fastsat i denne bestemmelse for udlejning af pladser på campingpladser og pladser til beboelsesvogne, ikke finder anvendelse på udlejning af bådpladser.


C-677/18 Amoena

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - pos. 6212 og 9021 - post mastektomi brystholdere - gennemførelsesforordning (EU) 2017/1167 - gyldighed - begrebet »tilbehør« - loyalt samarbejde

Domstolens dom:

Gennemgangen af de præjudicielle spørgsmål har intet frembragt, som kan rejse tvivl om gyldigheden af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1167 af 26. juni 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, for så vidt angår forslaget om ændring af konventionen  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, for så vidt angår forslaget om ændring af konventionen  

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter  

Bilag til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2019 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2154 af 16. december 2019 om åbning for 2020 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2149 af 13. december 2019 om indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina for så vidt angår én kinesisk eksporterende producent, om ophævelse af tolden på importen fra den pågældende eksporterende producent og om at gøre denne import til genstand for registrering

Rådets afgørelse (EU) 2019/2150 af 9. december 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i forvaltningskomiteen for den internationale konvention om harmonisering af kontrol af varer ved grænserne

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2151 af 13. december 2019 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2163 af 17. december 2019 om fastsættelse af udløsende mængder for 2020 og 2021 med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold for visse frugter og grøntsager

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2171 af 17. december 2019 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 over for importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere wolframelektroder afsendt fra Indien, Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien, Laos og Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2179 af 13. december 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2012 for så vidt angår landetildelingen for toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet og om fravigelse af nævnte gennemførelsesforordning for kontingentåret 2019/2020

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, for så vidt angår forslaget om ændring af konventionen

Rådets afgørelse (EU) 2019/2150 af 9. december 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i forvaltningskomiteen for den internationale konvention om harmonisering af kontrol af varer ved grænserne

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af momsloven. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU)
Oprettelsesdato: 16-12-2019
Høringsfrist: 10-01-2020

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.)
Oprettelsesdato: 20-12-2019
Høringsfrist: 17-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).
Fremsat den 20. december 2019

Vedtagne lovforslag

L 74 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).
Vedtaget den 20. december 2019

L 74 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).
Vedtaget den 20. december 2019

L 75 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).
Vedtaget den 20. december 2019

L 75 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).
Vedtaget den 20. december 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 74 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 7

Orientering om fejl i bemærkningerne til L 74 B vedrørende standardsats for benzin i 2020

L 75 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Spm. om regeringen kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil skade danske virksomheders konkurrenceevne, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om regering kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil hæmme genanvendelsen af plast, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om ministeren vil fjerne danske afgifter på plast, når EU tilføjer tilsvarende afgifter på plast, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren vil sikre, at danske virksomheder ikke rammes af dobbeltafgifter på plast, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om en dansk flad afgift på plast, der ikke fritager genanvendt plast, er grønnere end en plastafgift, som fritager genanvendt plast, til skatteministeren

Spm. 22

Spm., om det er nødvendigt med en dansk afgift her og nu på både engangsplastprodukter og plastikposer, når EU også overvejer at indføre en generel plastafgift, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvilke miljøhensyn regeringen ligger til grund, når den indfører såkaldte ”flade” afgifter, der ikke differentierer mellem ”ny” og ”genanvendt” plastik, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvad der fagligt ligger til grund for, at der i finanslovsaftalen for 2020 står, at det skal undersøges om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres med henblik på at fremme anvendelse af bionedbrydeligt materiale, til skatteministeren

Spm. 25

Spm., om forhøjelsen af plastafgiften og virkningen af pr. den 1. januar 2020, og uden overgangsordning, får betydning for virksomheders aftaler med kunder, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvornår informationspartnerskabet med den danske plasthandlingsplan målrettet brug af bæreposer også af plast i detailbranchen forventes at køre, til skatteministeren

Spm. 27

MFU spm. om, hvor mange af de 940 millioner cigaretter, der årligt forventes grænsehandlet, når prisstigningen i 2022 er fuldt udfaset, vil blive købt i Tyskland, til skatteministeren

Spm. 28

MFU spm. om, hvor stor omsætning danske forretninger mister ved, at grænsehandelen med cigaretter firedobles, til skatteministeren

Spm. 29

MFU spm. om, hvor stort et provenu fra skatter og afgifter staten havde fået, hvis der var blevet betalt dansk afgift af de 940 millioner grænsehandlede cigaretter, til skatteministeren

Spm. 30

MFU spm. om værdien af grænsehandelen nogensinde før er steget så meget på så kort tid, til skatteministeren

L 75 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Spørgsmål og svar

Spm. 17

L 75 - svar på spm. 17 om regeringen kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil skade danske virksomheders konkurrenceevne, fra skatteministeren

Spm. 18

L 75 - svar på spm. 18 om regering kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil hæmme genanvendelsen af plast, fra skatteministeren

Spm. 19

L 75 - svar på spm. 19 om ministeren vil fjerne danske afgifter på plast, når EU tilføjer tilsvarende afgifter på plast, fra skatteministeren

Spm. 20

L 75 - svar på spm. 20 om ministeren vil sikre, at danske virksomheder ikke rammes af dobbeltafgifter på plast, fra skatteministeren

Spm. 21

L 75 - svar på spm. 21 om en dansk flad afgift på plast, der ikke fritager genanvendt plast, er grønnere end en plastafgift, som fritager genanvendt plast, fra skatteministeren

Spm. 22

L 75 - svar på spm. 22, om det er nødvendigt med en dansk afgift her og nu på både engangsplastprodukter og plastikposer, når EU også overvejer at indføre en generel plastafgift, fra skatteministeren

Spm. 23

L 75 - svar på spm. 23 om, hvilke miljøhensyn regeringen ligger til grund, når den indfører såkaldte ”flade” afgifter, der ikke differentierer mellem ”ny” og ”genanvendt” plastik, fra skatteministeren

Spm. 24

L 75 - svar på spm. 24 om, hvad der fagligt ligger til grund for, at der i finanslovsaftalen for 2020 står, at det skal undersøges om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres med henblik på at fremme anvendelse af bionedbrydeligt materiale, fra skatteministeren

Spm. 25

L 75 - svar på spm. 25, om forhøjelsen af plastafgiften og virkningen af pr. den 1. januar 2020, og uden overgangsordning, får betydning for virksomheders aftaler med kunder, fra skatteministeren

Spm. 26

L 75 - svar på spm. 26 om, hvornår informationspartnerskabet med den danske plasthandlingsplan målrettet brug af bæreposer også af plast i detailbranchen forventes at køre, fra skatteministeren

Spm. 27

MFU spm. om, hvor mange af de 940 millioner cigaretter, der årligt forventes grænsehandlet, når prisstigningen i 2022 er fuldt udfaset, vil blive købt i Tyskland, til skatteministeren

Spm. 28

MFU spm. om, hvor stor omsætning danske forretninger mister ved, at grænsehandelen med cigaretter firedobles, til skatteministeren

Spm. 29

MFU spm. om, hvor stort et provenu fra skatter og afgifter staten havde fået, hvis der var blevet betalt dansk afgift af de 940 millioner grænsehandlede cigaretter, til skatteministeren

Spm. 30

MFU spm. om værdien af grænsehandelen nogensinde før er steget så meget på så kort tid, til skatteministeren

L 75 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 8

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 19. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 17

L 75 - svar på spm. 17 om regeringen kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil skade danske virksomheders konkurrenceevne, fra skatteministeren

Spm. 18

L 75 - svar på spm. 18 om regering kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil hæmme genanvendelsen af plast, fra skatteministeren

Spm. 19

L 75 - svar på spm. 19 om ministeren vil fjerne danske afgifter på plast, når EU tilføjer tilsvarende afgifter på plast, fra skatteministeren

Spm. 20

L 75 - svar på spm. 20 om ministeren vil sikre, at danske virksomheder ikke rammes af dobbeltafgifter på plast, fra skatteministeren

Spm. 21

L 75 - svar på spm. 21 om en dansk flad afgift på plast, der ikke fritager genanvendt plast, er grønnere end en plastafgift, som fritager genanvendt plast, fra skatteministeren

Spm. 22

L 75 - svar på spm. 22, om det er nødvendigt med en dansk afgift her og nu på både engangsplastprodukter og plastikposer, når EU også overvejer at indføre en generel plastafgift, fra skatteministeren

Spm. 23

L 75 - svar på spm. 23 om, hvilke miljøhensyn regeringen ligger til grund, når den indfører såkaldte ”flade” afgifter, der ikke differentierer mellem ”ny” og ”genanvendt” plastik, fra skatteministeren

Spm. 24

L 75 - svar på spm. 24 om, hvad der fagligt ligger til grund for, at der i finanslovsaftalen for 2020 står, at det skal undersøges om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres med henblik på at fremme anvendelse af bionedbrydeligt materiale, fra skatteministeren

Spm. 25

L 75 - svar på spm. 25, om forhøjelsen af plastafgiften og virkningen af pr. den 1. januar 2020, og uden overgangsordning, får betydning for virksomheders aftaler med kunder, fra skatteministeren

Spm. 26

L 75 - svar på spm. 26 om, hvornår informationspartnerskabet med den danske plasthandlingsplan målrettet brug af bæreposer også af plast i detailbranchen forventes at køre, fra skatteministeren

Spm. 27

MFU spm. om, hvor mange af de 940 millioner cigaretter, der årligt forventes grænsehandlet, når prisstigningen i 2022 er fuldt udfaset, vil blive købt i Tyskland, til skatteministeren

Spm. 28

MFU spm. om, hvor stor omsætning danske forretninger mister ved, at grænsehandelen med cigaretter firedobles, til skatteministeren

Spm. 29

MFU spm. om, hvor stort et provenu fra skatter og afgifter staten havde fået, hvis der var blevet betalt dansk afgift af de 940 millioner grænsehandlede cigaretter, til skatteministeren

Spm. 30

MFU spm. om værdien af grænsehandelen nogensinde før er steget så meget på så kort tid, til skatteministeren

Spm. 31

MFU spm. om en eventuel afledt stigning i grænsehandlen med andre varer, som følge af øget grænsehandel med tobaksvarer, til skatteministeren

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-19 fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarme om bemærkninger til lovforslag om genbrug af overskudsvarme, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 99

December-redegørelse - Status for lovforslag m.v. 2018-19

Bilag 104

Publikation fra Skattestyrelsen – Orientering om nummerpladeinddragelse

Bilag 105

Orientering om sager om mulig unddragelse af registreringsafgift (FDM-sagen)

Bilag 107

Publikation fra Skattestyrelsen – Tal og Tendenser, kontrol af punktafgifter

Bilag 108

Publikation fra Gældsstyrelsen - Lønindeholdelse og inddrivelse

Bilag 109

Publikation - Nye tal fra Toldstyrelsen i fælles dopingaktion

Spørgsmål og svar

Spm. 140

Ministeren bedes redegøre for, hvilke grønne afgifter, der pt. ikke indekseres. Ministeren bedes tillige redegøre for provenuet ved at indeksere disse grønne afgifter for årene 2020-2025, hvor den normale reguleringsprocent på baggrund af nettoprisindekset anvendes. Provenuet bedes opgjort i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter adfærd. Ministeren bedes opgøre provenuskøn inkl. og ekskl. ledningsført vand, som antages indekseret fra 2021 i fremskrivningerne.  Svar  

Spm. 141

Afgiften på ledningsført vand antages i fremskrivningerne at blive indekseret fra 2021. Ministeren bedes redegøre for, om ledningsført vand faktisk vil blive indekseret fra 2021, og hvad provenuet antages at blive.  Svar  

Spm. 193

Ministeren bedes redegøre for, om det med finanslovsaftalen for 2020 garanteres, at den nuværende registreringsafgift og bundfradrag på elbiler (2019-niveau) fastholdes i 2021, såfremt transportkommissionens anbefalinger ikke er gennemført politisk senest den 31. december 2020.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse