MomsMail 2021, uge 50

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail som er årets sidste. Næste MomsMail udkommer den 3. januar 2022.

Jeg vil ønske dig og dine en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Fem afgørelsessystemer på skatteområdet giver ikke i tilstrækkeligt omfang mulighed for at benytte en partsrepræsentant
Ændring af registreringsafgiftsloven

Udkast til styresignal
Ændring af praksis vedrørende Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning - udkast til styresignal

Styresignaler
Genoptagelse - ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler anvendt til ærindekørsel - styresignal

Bindende svar
Spilleydelser - momsfritagelse - formidler - provision - spilleautomater
Spilleydelser - momsfritagelse - formidler - provision - leveringssted
Fast driftssted i Danmark via dansk kommissionærselskab - afvisning af spørgsmål om momspligt
Momspligtig udlejning af husbåde og skattemæssigt fast driftssted i Danmark

Afgørelser
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Afslag på rentegodtgørelse af negativt momstilsvar (efterangivelse) vedrørende eksportmomsregistrering, som var afmeldt
Ikke godkendt fradrag for erhvervelsesmoms samt ikke godkendt fradrag for uretmæssigt opkrævet moms
Forhøjelse af et selskabs momstilsvar - Levering af en entrepriseydelse
Momspligt - Vederlag fra udlejning af fast ejendom
Inddragelse af registrering for moms, ATP, AM-bidrag og A-skat

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

Fem afgørelsessystemer på skatteområdet giver ikke i tilstrækkeligt omfang mulighed for at benytte en partsrepræsentant

Når man som borger eller virksomhed har en sag i det offentlige, har man i almindelighed ret til at lade sig repræsentere af en anden. Det gælder også i sager, hvor sagsbehandlingen er helt eller delvist digitaliseret.

Plesner

Ændring af registreringsafgiftsloven

Den 25. november 2021 vedtog Folketinget et lovforslag, der medfører en række ændringer af reglerne på motorområdet, herunder registreringsafgift. Bl.a. sker der en stramning af leasingreglerne for køretøjer, der indføres en særlig procedure for partshøring ved værdiansættelse af nye og brugte køretøjer, og endelig indføres der solidarisk hæftelse for selvanmeldere. Nedenfor gennemgås de vigtigste lovændringer.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Ændring af praksis vedrørende Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning - udkast til styresignal

20-1436521

Skatteankestyrelsen har meddelt Skattestyrelsen, at den ikke vil behandle en klage over Skattestyrelsens hele eller delvise afvisning af en negativ angivelse vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der påklages efter konkursboets afslutning. Dette er begrundet i, at der ikke længere er et retssubjekt, som afgørelsen kan rettes mod.

Som følge heraf ændrer Skattestyrelsen sin praksis. Skattestyrelsen vil herefter afvise at behandle negative angivelser vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter at konkursboet er afsluttet, medmindre:

konkursboet reasummeres ved skifteretten indenfor 14 dage regnet fra anmodningstidspunktet, og boet meddeler dette til Skattestyrelsen samtidig med indsendelsen af anmodningen om tilbagebetaling af moms, eller det fremgår at boregnskabet, at den endelige afslutning af boet afventer Skattestyrelsens behandling af konkursboets negative angivelse vedrørende moms på fx kuratorsalær.

 

Styresignal: Genoptagelse - ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler anvendt til ærindekørsel - styresignal

SKM2021.678.SKTST

Landsskatteretten har i SKM2018.25.LSR truffet afgørelse om, at en autoforhandler kan få fuldt fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, jf. momslovens § 42, stk. 6, også selv om der er foretaget ærindekørsel i bilerne, så længe ærindekørslen ikke er sket til virksomheden uvedkommende formål. Dette er en ændring af praksis, da ærindekørsel i virksomheden, fx kørsel mellem afdelinger og afhentning af reservedele, hidtil har været anset for ikke fradragsberettigede formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 6.

I styresignalet beskrives ændringen af praksis vedrørende autoforhandleres fradrag for moms af leasingydelser vedrørende demonstrations- og udlejningspersonbiler, som anvendes til ærindekørsel i virksomheden, fx kørsel mellem afdelinger og afhentning af reservedele.

 

Bindende svar: Spilleydelser - momsfritagelse - formidler - provision - spilleautomater

SKM2021.684.SR

Sagen drejede sig om formidling af spilleydelser og om vederlaget herfor (provision) var omfattet af momsfritagelsen for spil i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Spiludbyderen A udbød væddemål i form af odds spil om sportsresultater, som var omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12. Væddemålene gennemførtes via såkaldte væddemålsterminaler, som var opstillet på spillesteder.

Skatterådet konstaterede, mod Spørgers ønske, at Spørgers ydelser, som han leverede som formidler af spilleydelserne, var momspligtige, og at Spørger dermed skulle betale moms af provisionen. Endvidere at væddemålsterminalerne ikke var spilleautomater, og at Spørgers ydelser dermed ikke kunne fritages i medfør af den særlige praksis herom.

Skatterådet konstaterede også, mod Spørgers ønske, at Spørger, der leverede momspligtige ydelser, havde fradragsret for moms af omkostninger, der direkte kunne henføres til væddemålsterminalerne, fx leje heraf.

 

Bindende svar: Spilleydelser - momsfritagelse - formidler - provision - leveringssted

SKM2021.672.SR

Sagen drejede sig om momsfritagelse af spilleydelser i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 12. Skatterådet bekræftede i overensstemmelse med Spørgers ønske, at Spørgers provision som formidler af spilleydelserne ikke var momspligtig i Danmark.

Den manglende momspligt og momsbetaling i Danmark var ikke en følge af momslovens fritagelsesbestemmelser, men derimod af momslovens § 16, stk. 1, hvorefter der ikke var leveringssted i Danmark.

 

Bindende svar: Fast driftssted i Danmark via dansk kommissionærselskab - afvisning af spørgsmål om momspligt

SKM2021.670.SR

Det ønskedes bekræftet, at det tyske selskab H2 GmbH ikke fik skattemæssigt fast driftssted i Danmark, når aktiviteten i det danske koncernselskab H1 A/S blev ændret fra at være et salgs- og distributionsselskab, der købte og videresolgte varer i eget navn, til at være et kommissionærselskab, der solgte varer i H2's navn. Det danske selskab ville ikke have fuldmagt til at indgå aftaler i det tyske selskabs navn, men skulle forhandle priser, mængder og øvrige kontraktsvilkår ud fra de rammer, selskabet var tildelt fra H2. Desuden skulle selskabet forberede kundekontrakter samt indhente og acceptere ordrer fra kunder og foranledige, at disse blev ekspederet af H2.

Spørgsmålet kunne ikke bekræftes. Det var Skatterådets opfattelse, at selvom H1 ikke formelt havde en fuldmagt til at indgå kontrakter i H2's navn, så spillede selskabet sædvanligvis en afgørende rolle ved indgåelsen af aftaler, som rutinemæssigt blev indgået uden væsentligt at blive ændret af det tyske selskab. Der var derfor fast driftssted efter den interne danske regel i selskabsskattelovens § 2, stk. 4 ("agentreglen"), som svarer til artikel 5, stk. 5, i OECD's Modeloverenskomst fra 2017. Det var desuden Skatterådets opfattelse, at H1 var tildelt så brede beføjelser og forhandlingsmandat, at det i praksis måtte sidestilles med en fuldmagt til at indgå aftaler på vegne af H2. Det måtte have formodningen imod sig, at H2 ikke ville godkende en kontrakt, der var forhandlet ud fra de rammer, selskabet selv havde udstukket. Der var derfor også fast driftssted efter "agentreglen" i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 5, stk. 5, som svarer til artikel 5, stk. 5, i OECD's Modeloverenskomst fra 2014.

Det ønskedes desuden bekræftet, at H2 ikke ville være momsregistreringspligtig i Danmark som følge af ændringen af aktiviteterne i H1.

Spørgsmålet blev afvist, da der ikke kunne gives bindende svar vedrørende en registreringspligt.

 

Bindende svar: Momspligtig udlejning af husbåde og skattemæssigt fast driftssted i Danmark

SKM2021.669.SR

Spørger ejede to husbåde beliggende i Danmark, hvor Spørgers formål var at sælge og korttidsudleje husbådene.

I spørgsmål 1 kunne Skatterådet ikke bekræfte, at kortvarig udlejning af husbådene var momspligtig. Skatterådet fandt, at der var tale om fast ejendom i momsretlig forstand i pågældende sag, men at udlejningen var sammenlignelig med momsfritaget udlejning af sommerhuse.

I spørgsmål 2 kunne Skatterådet ikke bekræfte, at salget af husbådene var momspligtigt indenfor 5 år efter etableringen. Skatterådet lagde til grund, at korttidsudlejningen af husbådene var momsfritaget som udlejning af sommerhuse, hvorved et eventuelt salg af husbådene vil være momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 2 første led.

I spørgsmål 3 kunne Skatterådet ikke bekræfte, at Spørgers udlejning af husbåde til fritidsformål ikke udgjorde en erhvervsvirksomhed med fast driftssted i Danmark. Skatterådet fandt, at Spørger havde et fast forretningssted i Danmark til sin disposition, og at der gennem det faste forretningssted blev udøvet virksomhed. Virksomheden blev udøvet via Spørgers tyske medarbejder og en dansk underleverandør, der rengør husbådene.

I spørgsmål 4 kunne Skatterådet bekræfte, at husbåde kunne afskrives som driftsmidler, idet de efter praksis skattemæssigt anses for skibe.

 

Afgørelse: Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar

SKM2021.692.LSR

Sagen angik en skønsmæssig forhøjelse af en virksomheds momstilsvar, herunder om virksomheden havde dokumenteret, at det var berettiget til at fradrage købsmoms. Landsskatteretten havde i afgørelse af 26. august 2021, offentliggjort som SKM2021.456.LSR, fastslået, at der ikke er hjemmel i opkrævningslovens § 5, stk. 2, til at godkende et skønsmæssigt, udokumenteret fradrag for købsmoms. Sagen angik derfor, om virksomhedens fremlæggelse af bankkontoudtog var dokumentation for, at de påståede varer og tjenesteydelser faktisk var blevet leveret til virksomheden af en anden afgiftspligtig person i et forudgående led i forbindelse med den pågældendes egne afgiftspligtige transaktioner, og at virksomheden faktisk havde betalt moms heraf. Landsskatteretten udtalte, at der i de tilfælde - hvor der ikke er fremlagt fakturaer - skal fremlægges anden dokumentation, hvoraf fremgår mængden og arten af de leverede varer, og at der er pålagt moms. Dette kan for eksempel bestå i ordrebekræftelser eller lignende. Som angivet af EU-domstolen vil sådan lignende dokumentation oftest kunne indhentes hos leverandørerne. Landsskatteretten fandt, at de fremlagte bankkontoudtog, herunder posteringstekster, betalingsmodtagere og betalingernes interval, ikke i sig selv opfyldte dette krav til dokumentation. Landsskatteretten nægtede derfor fradrag for købsmoms med den konsekvens, at der skete en forhøjelse af det af SKAT skønsmæssigt ansatte momstilsvar.

 

Afgørelse: Afslag på rentegodtgørelse af negativt momstilsvar (efterangivelse) vedrørende eksportmomsregistrering, som var afmeldt

SKM2021.691.LSR

Skattestyrelsen havde inden for fristen forsøgt at udbetale et selskab et tilgodehavende momsbeløb. Beløbet blev returneret af Nets. Skattestyrelsen modtog i den forbindelse en ændret statuskode, som viste, at der manglede en aktiv NemKonto. Skattestyrelsen foretog sig herefter ikke yderligere. Landsskatteretten fandt, at Skattestyrelsen ikke havde udbetalt selskabets tilgodehavende med frigørende virkning inden for fristen, hvorefter selskabet var berettiget til rentegodtgørelse. Selskabet havde ikke været passiv, men rykket for betalingen

 

Afgørelse: Ikke godkendt fradrag for erhvervelsesmoms samt ikke godkendt fradrag for uretmæssigt opkrævet moms

SKM2021.690.LSR

Sagen angik for det første, om et selskab var berettiget til fradrag for erhvervelsesmoms. Landsskatteretten fandt, at selskabet var berettiget til at fradrage erhvervelsesmomsen i henhold til momslovens § 37, stk. 5, jf. § 50, 1. pkt., jf. § 45, stk. 1, da selskabet som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed havde betalt erhvervelsesmoms af de varer, som var leveret i Danmark. Dernæst angik sagen, om selskabet kunne fradrage fejlagtigt faktureret moms. Landsskatteretten lagde ved sagens afgørelse til grund, at fakturaerne til selskabet ved en fejl indeholdt dansk moms, idet ydelserne var omfattet af omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 16, stk. 1. Den fejlagtigt fakturerede moms var således ikke opkrævet i henhold til momslovens regler. Landsskatteretten fandt, at selskabet ikke kunne fradrage den fejlagtigt fakturerede moms, jf. EU-domstolens dom i sag C-342/87 (Genius Holding BV og i sag C-424/12 (SC Fatorie). Selskabets henvisning til EU-Domstolens dom i sag C-564/15 (Farkas) kunne ikke føre til et andet resultat, da selskabet ikke havde godtgjort, at den fejlagtigt opkrævede moms var blevet angivet og indbetalt til SKAT.

 

Afgørelse: Forhøjelse af et selskabs momstilsvar - Levering af en entrepriseydelse

SKM2021.688.LSR

Klagen skyldtes, at Skattestyrelsen havde forhøjet selskabets momstilsvar med 700.000 kr., idet selskabet var anset for pligtig at betale moms af et afgiftsgrundlag på 19.130.434,75 kr. for levering af en entrepriseydelse. Det fremgik af en betinget overdragelsesaftale af 21. december 2014 mellem selskabet og en række ejerforeninger, at selskabet skulle udføre totalentreprisearbejde på ejerforeningernes ejendom. Som modydelse herfor skulle ejerforeningerne overdrage ejendommens tagetage til selskabet og erlægge en kontantbetaling på 11.600.434,75 kr. Det fremgik videre, at parterne var enige om, at værdien af totalentreprisearbejdet udgjorde 19.130.434,75 kr. inklusive moms, der blev opgjort med 7.530.000 kr. for tagetagen og en kontantbetaling på 11.600.434,75 kr. Denne pris var fast og kunne ikke reguleres, uanset hvad selskabet måtte kunne dokumentere. Det fremgik endvidere, at tagetagen ikke blev særskilt vurderet, og at værdien af tagetagen på anmeldelsestidspunktet efter selskabets bedste skøn udgjorde 7.530.000 kr. Af en entreprisekontrakt af 2. november 2015 indgået mellem selskabet og en entreprenør fremgik, at entreprenøren skulle udføre entreprisearbejde på ejendommen til en samlet entreprisesum på 15.875.000 kr. inklusive moms. Selskabet angav salgsmoms for entrepriseydelsen på baggrund af et afgiftsgrundlag på 15.630.435 kr. Landsskatteretten bemærkede, at der var en direkte sammenhæng mellem leveringen af entrepriseydelsen og leveringen af tagetagen, jf. momslovens § 4, stk. 1, og at afgiftsgrundlaget for leveringen af entrepriseydelsen skal fastsættes i henhold til momslovens § 27, stk. 1.

Landsskatteretten fandt, at afgiftsgrundlaget for entrepriseydelsen var 19.130.434,75 kr., jf. momslovens § 27, stk. 1, jf. momslovens § 4, stk. 1. Retten henså til, at det var dette pengebeløb, som parterne var blevet enige om, og hvilken dermed var den subjektive værdi af entrepriseydelsen, jf. herved de forenede sager C-161/10 og 129/11 (Balkan and Sea Properties m.fl.). Det forhold, at tagetagen senere blev værdiansat til 4.030.000 kr., ændrede ikke herved, da prisen ifølge overdragelsesaftalen var fast, og da parterne ifølge det oplyste ikke indgik aftale om nedsættelse af vederlaget for entrepriseydelsen. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skattestyrelsens afgørelse.

 

Afgørelse: Momspligt - Vederlag fra udlejning af fast ejendom

SKM2021.687.LSR

Udlejning af en kælderlejlighed via en udlejningsportal blev anset for momspligtig, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt. Landsskatteretten lagde ved afgørelsen vægt på, at der blev udøvet virksomhed med ydelse af midlertidigt logi til turister på kommerciel basis, som potentielt kunne konkurrere med hoteludlejningsvirksomhed. Landsskatteretten bemærkede, at det ikke er arten eller betegnelsen af det udlejede, der er afgørende ved kvalifikationen af transaktionen, men derimod anvendelsen.

 

Afgørelse: Inddragelse af registrering for moms, ATP, AM-bidrag og A-skat

SKM2021.686.LSR

Klagen drejede sig om, hvorvidt Skattestyrelsen havde været berettiget til at afmelde et selskabs registrering for moms og A-skat mv. som følge af, at selskabet ikke havde dokumenteret, hvor det faktiske driftssted var og ikke havde givet Skattestyrelsen besked om ændringer i selskabets registreringsforhold. Landsskatteretten bemærkede, at Skattestyrelsen kan afmelde en virksomheds momsregistrering, såfremt registreringen er sket på et urigtigt grundlag, eller såfremt der sker en ændring af virksomhedens forhold, der har betydning for virksomhedens registrering, og at Skattestyrelsen ikke havde haft mulighed for at gennemføre en kontrol af selskabets angivelse af moms og A-skat mv. for 2019-2020. Retten fandt, at Skattestyrelsen var berettiget til at indhente oplysninger til kontrol af, om der er tale om en afgiftspligtig person, der driver afgiftspligtig virksomhed, forud for en registrering for moms, men også til kontrol af, om de registrerede oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold efterfølgende. Retten bemærkede, at det er selskabet, der skal dokumentere, at der fortsat drives selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3. Retten bemærkede videre, at det ikke fremgik af Skattestyrelsens afgørelse eller forslag til afgørelse, at Skattestyrelsen havde anmodet selskabet om at fremsende dokumentation for, at der fortsat blev drevet registreringspligtig virksomhed med levering af varer og ydelser i Danmark, og at selskabet fortsat skulle være registreret for moms.

Landsskatteretten bemærkede, at Skattestyrelsen ved inddragelse af selskabets registreringer skulle angive hjemlen for inddragelsen og foretage en prøvelse med udgangspunkt i disse bestemmelser. Det fremgik ikke af Skattestyrelsens afgørelse, at der var foretaget en prøvelse af selskabets forhold efter momslovens §§ 3 og 47 samt kildeskattebekendtgørelsens § 16. Landsskatteretten hjemviste herefter sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0000684
Vandpibetobak
Klagen vedrører SKATs afgørelse om opkrævning af tobaksafgift, told, moms og morarenter for klagerens import her til landet af i alt 67,852 kg vandpibetobak. Landsskatteretten forhøjer SKATs opkrævning.
Afsagt: 21-10-2021

Journalnr: 17/0989286
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for 3. kvartal 2012, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 24-11-2021

Journalnr: 20/0052941
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar idet virksomheden er anset for at have handlet groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 25-11-2021

Journalnr: 19/0069179
Entrepriseydelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet selskabet er anset for pligtig at betale moms for levering af en entrepriseydelse, jf. momslovens § 27, stk. 1, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2021

Journalnr: 20/0050444
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2021

Journalnr: 18/0002028
Indsætninger på bankkonti
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret baseret på indsætninger på bankkonti. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret yderligere.
Afsagt: 08-11-2021

Journalnr: 18/0005512
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører momstilsvar af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2021

Journalnr: 18/0000494
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvarene baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten forhøjer tilsvarene yderligere.
Afsagt: 08-11-2021

Journalnr: 16/1838189
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører regulering af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 26-10-2021

Journalnr: 21/0041778
Momsfradrag - arbejdstøj og informationssøgning
Klagen vedrører nægte momsfradrag for udgift til arbejdstøj og nedsat momsfradrag for udgifter til informationssøgning. Landsskatteretten nægter fradrag og skærper dermed afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2021

Journalnr: 20/0070821
Momsfradrag - kost
Forhøjelsen vedrører nægtelse af fradrag for købsmoms af selskabets udgifter til kost til indehaver og personale. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, således at det af selskabet foretagne fradrag for moms vedrørende kost til indehaver og personale godkendes. Landsskatteretten finder, at selskabet i stedet skal betale yderligere salgsmoms på baggrund af, at selskabet har udtaget kost til indehaver og personale.
Afsagt: 25-11-2021

Journalnr: 18/0028873
Momsfradrag - private udgifter
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til renovering af anpartshaverens ejendom. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-11-2021

Journalnr: 19/0054115
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar vedrører nægtelse af fradrag for indgående afgift (købsmoms) vedrørende virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 22-11-2021

Journalnr: 18/0028872
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag grundet manglende dokumentation og som følge af, at udgifterne er private. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Afsagt: 24-11-2021

Journalnr: 18/0006666
Salg af byggegrunde
Klagen vedrører bindende svar hvorefter salg af byggegrunde ikke kan ske uden moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-11-2021

Journalnr: 16/0727927
Salg af mailart-samling
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar som følge af virksomhedens salg af en mailart-samling hvoraf der ikke var indeholdt moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2021

Journalnr: 19/0001989
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret fra virksomhed med salg af kunst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2021

Journalnr: 20/0015774
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen bl.a. grundet forældelse.
Afsagt: 25-11-2021

Journalnr: 19/0081639
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 03-11-2021

Journalnr: 19/0002024
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2021

Journalnr: 19/0002245
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 03-11-2021

Journalnr: 17/0002221
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. I form af forhøjelse af både salgsmoms og købsmoms. Landsskatteretten skærper afgørelsen markant ved at stadfæster forhøjelserne af salgsmomsen og nægtet fradrag for købsmoms.
Afsagt: 26-10-2021

Journalnr: 17/0106754
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2021

Journalnr: 17/0989140
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 29-09-2021

Journalnr: 18/0004966
Afgift af nødder og tobak
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af SKATs afgørelse af 25. oktober 2016. Landsskatteretten stadfæster SKATs afslag på genoptagelse
Afsagt: 25-11-2021

Journalnr: 20/0092605
Afgift efter pensionsbeskatningsloven
Klagen vedrører nægtet tilbagebetaling af 60%-afgift efter pensionsbeskatningsloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-11-2021

Journalnr: 14/2875179
Avanceoverflytning
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet yderligere registreringsafgift vedrørende i alt 165 køretøjer. Den yderligere registreringsafgift har medført en afledt nedsættelse af selskabets momstilsvar samt en nedsættelse af differencemoms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter den yderligere registreringsafgift til 0 kr. for de køretøjer, hvor SKAT ikke har løftet bevisbyrden for avanceoverflytning. For de køretøjer, hvor avanceoverflytning er dokumenteret, overlades det til SKAT (nu Motorstyrelsen) at foretage beregningen af den yderligere registreringsafgift og de heraf afledte ændringer af moms.
Afsagt: 15-11-2021

Journalnr: 21/0004597
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af sag vedrørende betaling af eksportgodtgørelse, idet sagens køretøj har mistet sin afgiftsmæssige identitet som autocamper. Selskabet har fremført, at camperudstyret er taget ud af sagens køretøj, og herefter lagt i køretøjet igen. Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsens afgørelse.
Afsagt: 16-11-2021

Journalnr: 20/0015516
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende vinafgift for perioden 1. april 2013 til 31. december 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2021

Journalnr: 20/0088818
Registreringsafgift - identitet
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om, at sagens køretøj ikke længere er afgiftsmæssigt identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, hvorfor køretøjet skal anmeldes til afgiftsberigtigelse hos Motorstyrelsen, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsens afgørelse, for så vidt angår, at køretøjet skal afgiftsberigtiges på ny, og finder i øvrigt at den tidligere betalte registreringsafgift skal modregnes.
Afsagt: 19-10-2021

Journalnr: 18/0027296
Rejsegods
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af øl- og vinafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2021

Journalnr: 19/0074615
Fritagelse for betaling af renter og gebyr
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om fritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet skattekonto. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at Skattestyrelsen ikke kan kræve efterbetaling af renter, som er opstået efter genberegningen af renter på virksomhedens skattekonto.
Afsagt: 07-10-2021

Journalnr: 19/0056854
Gevinst ved salg af aktier
Sagen drejer sig om opgørelse af gevinst ved salg af aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 24 og § 26, og tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til modregning i aktieindkomsten, jf. kursgevinstlovens § 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2021

Journalnr: 16/1902397
Retskraft af gæld
Klagen vedrører afgørelse om retskraftigheden af klagerens diverse offentlige gæld. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 18-11-2021

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-12-2021 - 18-01-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 13-01-2022 indstilling i C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - moms - momsgrupper - udpegelse af et medlem af en momsgruppe som den afgiftspligtige person - selvstændig udøvelse af økonomisk virksomhed - Larentia + Minerva-dommen (sag C-108/14 og sag C-109/14)

Tidligere dokument: C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie - Dom
Tidligere dokument: C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie - Indstilling

Den 13-01-2022 dom i C-156/20 Zipvit
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag - levering af posttjenester fejlagtigt fritaget - moms, som anses for indeholdt i markedsprisen for leveringen med henblik på udøvelse af fradragsretten - ikke omfattet - begrebet den moms, »som skal betales eller er betalt«

Tidligere dokument: C-156/20 Zipvit - Dom
Tidligere dokument: C-156/20 Zipvit - Indstilling

Den 13-01-2022 indstilling i C-253/20 Frie varebevægelser Impexeco PI Pharma
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Den 13-01-2022 dom i C-326/20 MONO
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgift - direktiv 2008/118/EF - fritagelse for harmoniseret punktafgift - varer, der er bestemt til anvendelse i diplomatiske eller konsulære forbindelser - de af værtsmedlemsstaten fastsatte betingelser for anvendelse af fritagelsen - betaling med andre midler end kontanter

Tidligere dokument: C-326/20 MONO - Dom
Tidligere dokument: C-326/20 MONO - Indstilling

Den 13-01-2022 dom i C-513/20 Termas Sulfurosas de Alcafache
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelse for hospitalsbehandling og pleje - transaktioner i nær tilknytning hertil - kurbade - beløb opkrævet for udfærdigelse af en individuel brugerkonto, der omfatter en lægejournal

Tidligere dokument: C-513/20 Termas Sulfurosas de Alcafache - Dom

Den 13-01-2022 indstilling i C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik
Toldunion

Anmodning om præjudiciel afgørelse - tilbagebetaling af beløb, som en medlemsstat har opkrævet i strid med EU-retten - betaling af renter - toldunion - artikel 241 i forordning nr. 2913/92/EØF (EF-toldkodeks) - artikel 116, stk. 6, i forordning (EU) nr. 952/2013 (EU-toldkodeks) - begrænsning af betaling af renter i tilfælde af tilbagebetaling af told - effektivitetsprincippet - nationale foranstaltninger, der foreskriver betaling af renter fra det tidspunkt, hvor der anlægges sag ved domstolene

Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Dom
Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

First meeting of the Trade Specialised Committee on VAT Administrative Cooperation and Recovery of taxes under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2205 af 13. december 2021 om ændring af forordning (ef) nr. 847/2006 for så vidt angår mængden af visse tilberedte eller konserverede fisk med oprindelse i thailand, der kan importeres under toldkontingent 09.0706

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2239 af 15. december 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse store vindmølletårne af stål med oprindelse i folkerepublikken kina

rådets afgørelse (eu) 2021/2234 af 29. november 2021 om indgåelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og australien i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

aftale i form af brevveksling mellem den europæiske union og australien i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2230 af 14. december 2021 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/492 over for importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i folkerepublikken kina og egypten, ved import af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber afsendt fra tyrkiet, uanset om varen er angivet med oprindelse i tyrkiet, og om at gøre denne import til genstand for registrering

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/2251 af 13. december 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/593 om at give den italienske republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2169 af 2. december 2021 om åbning for 2022 af et toldkontingent ved import til den europæiske union af visse varer med oprindelse i norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 510/2014

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten, BEK nr 2373 af 10/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen, BEK nr 2372 af 10/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om krav om mundbind og visir på Skatteministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, BEK nr 2485 af 18/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 14. december 2021

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 14. december 2021

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 10

Notat om de administrative konsekvenser for erhvervslivet, fra skatteministeren

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

2. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 14. december 2021

L 89 A Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke).

Bilag

Bilag 10

Notat om de administrative konsekvenser for erhvervslivet, fra skatteministeren

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

2. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 14. december 2021

L 89 B Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 10

Notat om de administrative konsekvenser for erhvervslivet, fra skatteministeren

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

2. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 14. december 2021

L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 86

Oversigt over faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område

Bilag 87

(SKR) rapport vedrørende gennemgang af grundlaget for opgørelse af momsbidrag til EU for 2019

Bilag 89

Orientering om ændret praksis vedrørende renteberegning ved for sene angivelser, fra skatteministeren

Bilag 90

Henvendelse af 17/12-21 fra Dansk Erhverv vedrørende aftalen om kriminalforsorgen og moms på kunstnerisk virksomhed

Spørgsmål og svar

Spm. 45

Ministeren bede kommentere henvendelsen af 28. oktober 2021 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende opsagte moms- og skattelån, jf. SAU alm. del - bilag 27.  Svar  

Spm. 84

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 9. november 2021 fra SMVdanmark om præsentation til foretræde den 11. november 2021 om opsagte moms- og skattelån, jf. SAU alm. del - bilag 37.  Svar  

Spm. 85

Vil ministeren – i forlængelse af SMVdanmarks foretræde for Skatteudvalget den 11. november 2021, jf. SAU alm. del – bilag 27 og 37 og SAU alm. del – spørgsmål 45 og 84 – redegøre for, hvorfor Skattestyrelsen ikke sender en rykker til virksomheder, der glemmer at indberette?  Svar  

Spm. 86

Vil ministeren – i forlængelse af SMVdanmarks foretræde for Skatteudvalget den 11. november 2021, jf. SAU alm. del – bilag 27 og 37 og SAU alm. del – spørgsmål 45 og 84 – oplyse, om der er en større nultolerance overfor fejl i forbindelse med covid-19 relaterede moms- og skattelån end ved fejl ved andre moms- og skattebetalinger?  Svar  

Spm. 87

Vil ministeren – i forlængelse af SMVdanmarks foretræde for Skatteudvalget den 11. november 2021, jf. SAU alm. del – bilag 27 og 37 og SAU alm. del – spørgsmål 45 og 87 – redegøre for, hvor mange virksomheder der vil gå konkurs som følge af moms- og skattelån som er blevet annulleret grundet mindre indberetningsfejl?  Svar  

Spm. 108

Ministeren bedes kommentere problemstillingen om opsigelse af virksomheds momslån pga. fodfejl, som rejses i henvendelsen omdelt som SAU alm. del – bilag 47.  Svar  

Spm. 110

Vil ministeren kommentere beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40?  Svar  

Spm. 128

Vil ministeren redegøre for, om den ny indgåede OECD-skatteaftale forhindrer eller ændrer på muligheden for, at de enkelte lande kan indføre en afgift på streamingtjenester?  Svar  

Spm. 129

Kan ministeren redegøre for, hvorledes indtægten i udkast til lovforslag om ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v., jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), på 260 mio. kr. fremkommer, henset til at moms på kunstnerisk virksomhed for tv-pakker alene vil give mindst 325 mio. kr. i statskassen?  Svar  

Spm. 130

Kan ministeren redegøre for de administrative konsekvenser for henholdsvis den enkelte kunstner, kunstnerens brancheorganisation og brancheorganisationens rettighedsorganisationer, idet disse ikke tydeligt er præsenteret i udkast til lovforslaget om moms på kunstnerisk virksomhed m.v., jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 23020-21)?  Svar  

Spm. 131

Kan ministeren redegøre for, hvorfor det i efteråret 2021 er afgørende at momspålægge af en branche, der er hårdt ramt af coronapandemien, når der siden 1978 har været momsfritagelse på området?  Svar  

Spm. 136

Vil ministeren redegøre for, om forslaget om enslydende regler for anvendelse af reducerede momssatser i EU vil betyde, at Danmark vil kunne udvide reglerne om nulmoms på aviser og elektroniske aviser til også at omfatte f.eks. ugeblade, magasiner m.v.?  Svar  

Spm. 147

Vil ministeren redegøre for om personer, der har tilbagebetalt deres gæld til det offentlige, vil forblive registreret i offentlige gældsregistre også efter gælden er tilbagebetalt? Hvis ja, kan det herudover have en indvirkning – positiv eller negativ – for den enkelte, at vedkommendes tidligere gæld vedbliver registreret, og hvor længe vil der gå før en person bliver slettet i registret?  Svar  

Spm. 151

Justitsministeren udtaler i artiklen ”De vil jo tage pengene fra kulturen og så bruge dem på de kriminelle” bragt i Politiken, den 3. december 2021, at det kommende lovforslag om moms på kunstnerisk virksomhed m.v., jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), som udgangspunkt ikke vil have konsekvenser for kunstnerne, ”da momsen som udgangspunkt vil blive væltet over på brugerne”. Vil ministeren garantere, at momspligten isoleret set ikke vil have konsekvenser for kunstnerne? Kan ministeren endvidere bekræfte, at slutbrugerne (f.eks. de danske tv-seere) hermed bliver pålagt en ny skat/afgift, som de ikke vil kunne afløfte?  Svar  

Spm. 152

Kan ministeren bekræfte, at der ikke er noget i EU-retten til hinder for, at den allerede eksisterende ordning i Danmark, populært kaldet ”kunstnermomsen”, udvides med ophavsrettigheder, så alle kunstnere behandles lige?  Svar  

Spm. 157

Finansministeriet anbefaler, at ressortministeriernes analyser baserer sig på en række nøgletal, jf. notatet ”Nøglekatalog” af 2. marts 2021 offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside. I kataloget henvises der til andre ressortministerier m.v. for oplysninger om gældende ressortspecifikke nøgletal. Det gælder bl.a. transportøkonomiske enhedspriser fra DTU. Trængselsomkostningen (pr. km) i de Transportøkonomiske Enhedspriser blev i august 2020 opdateret på baggrund af et arbejde i Vejdirektoratet. Trængselsomkostningerne er generelt højere end tidligere. Af Skatteøkonomisk Redegørelse fra oktober 2021 fremgår det på s. 268 af boks 8.3, at Skatteministeriet i deres analyse tager udgangspunkt i de eksterne omkostninger, som Billkommissionens delrapport 1 byggede på. Af bilag 10 i ”Delrapport 1 Veje til en grøn bilbeskatning” fra september 2020 fremgår det, at Bilkommissionen ikke havde tid til at indarbejde de nyeste trængselsomkostninger fra august 2020. Vil ministeren bekræfte, at Skatteministeriet i analyserne i Skatteøkonomisk Redegørelse ikke har anvendt de nye og generelt højere trængselsomkostninger fra august 2020. I forlængelse heraf bedes skatteministeren redegøre for, om Skatteministeriet generelt i analyser m.m. fremover vil basere sine analyser på de senest opdaterede transportøkonomiske enhedspriser?  Svar  

Spm. 158

Af Skatteøkonomisk Redegørelse fra oktober 2021 fremgår det på s. 268, boks 8.3, at Skatteministeriet vurderer, at afgifterne på konventionelle biler er højere end de eksterne omkostninger. Vil ministeren oplyse, om denne konklusion ændres, såfremt Skatteministeriet i stedet anvender de trængselsomkostninger (pr. km), der blev opdateret i august 2020 på baggrund af et arbejde i Vejdirektoratet, jf. de transportøkonomiske enhedspriser?  Svar  

Spm. 159

I rapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd fra den 7. december foreslår formandskabet, at bilafgifterne omlægges til differentierede kørselsomkostninger, der afspejler de eksterne marginale omkostninger ved bilisme, jf. tabel A, i boks 1.10, s. 72. Vil ministeren beregne bilpriser og årlige omkostninger før og efter den foreslåede omlægning for en luksusbil til ca. 700.000 kr., for en mellemklassebil til ca. 250.000 kr. og for en mikrobil til ca. 90.000 kr. i dag (alle priser er inkl. registreringsafgift)? I beregningerne bedes forudsat en årlig kørsel på henholdsvis 5.000 km, 17.000 km og 30.000 km. Udregningerne bedes endvidere foretaget givet en forudsætning om, at henholdsvis 80 pct., 50 pct. og 20 pct. af den årlige kørsel dækker over kørsel i by. Totalomkostningerne bedes omfatte købspris, ejerafgift, brændselsudgift og kørselsafgift m.v. Ovenstående bedes beregnet for både en benzinbil og en elbil. Totalomkostningerne bedes opgjort givet henholdsvis 1, 3, 5 og 15 års ejerskab.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 333

Om at nedsætte afgiften på brændstof, hvis prisniveauet overstiger et givent niveau.