MomsMail 2020, uge 50

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder på moms-, told- og afgiftsområdet.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Øget registreringsafgift og beskatning...
Grøn skattereform
Status på Brexit – moms og told
Grøn skattereform - Grøn omstilling - Endelig aftale på plads
Er din virksomhed klar til at handle med UK efter 1. januar 2021?
Grøn vejtransport- vejen mod et grønnere Danmark
Finanslov 2021

SKM-meddelelse
Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2021

Udkast til styresignal
Overdragelse af momsfritagne virksomheder ikke momspligtige - Praksisændring - Genoptagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Tilskud begrænsede ikke momsfradragsret
Moms på fast ejendom - virksomhedsoverdragelse af udlejningsvirksomhed med delvis fradragsret

Afgørelser
Genoptagelse af ansøgninger om momsgodtgørelse
Afvisning af ansøgning om momsgodtgørelse pga. manglende fuldmagt

Domme
Momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt. - afmeldelse af kommanditselskab fra momsregistrering

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Øget registreringsafgift og beskatning...

Aftale om grøn omstilling af vejtransporten


Beierholm

Grøn skattereform

Nye skattelettelser og afgiftsændringer


Beierholm

Status på Brexit – moms og told

Brexit nærmer sig med hastige skridt, og endnu en gang er forhandlingerne mellem Storbritannien og EU gået i hårdknude. Derfor er deadline for indgåelse af en handelsaftale, som skal gælde mellem de 2 parter fra 1. januar 2021, igen udskudt. Denne gang til søndag d. 13. december 2020.


PwC

Grøn skattereform - Grøn omstilling - Endelig aftale på plads

Regeringen (S) har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået en endelig politisk aftale om en grøn...


PwC

Er din virksomhed klar til at handle med UK efter 1. januar 2021?

Overgangsperioden før UK træder ud af EU udløber om ca. 4 uger. Det betyder, at efter 1. januar 2021 skal en dansk virksomhed være registreret som importør og...


PwC

Grøn vejtransport- vejen mod et grønnere Danmark

Der er netop indgået aftale om en grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen indeholder planer om både grønnere transport-midler og omlægning af...


PwC

Finanslov 2021

Regeringen (S) præsenterede søndag den 6. december 2020 sin aftale om Finansloven for 2021, som regeringen har indgået sammen med Radikale Venstre, Socialistisk...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2021

SKM2020.507.SKTST

Opgørelse af rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2021.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Overdragelse af momsfritagne virksomheder ikke momspligtige - Praksisændring - Genoptagelse - udkast til styresignal

20-1196879

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i SKM2020.329.LSR praksis for, hvornår momsfritagne virksomheder er momspligtige, når de overdrager deres materielle og immaterielle aktiver.

Praksisændringen består i, at en sådan overdragelse ikke anses for en levering mod vederlag, jf. momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis, og overdragelsen er derfor ikke omfattet af momsloven. Det er en betingelse for undtagelsen fra momspligten, at der ikke har været ret til hel eller delvis fradragsret i forbindelse med aktiverne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tilskud begrænsede ikke momsfradragsret

SKM2020.503.SR

Spørger er en selvejende institution, som har til formål at styrke kvaliteten af undervisning inden for et bestemt fagområde. Skatterådet fandt, at Spørgers offentlige tilskud ikke begrænsede momsfradragsretten. Derimod skulle der ske fradragsbegrænsning med henvisning til, at Spørger drev ikke-økonomisk virksomhed med leveringer til andre enheder inden for samme ministerområde, jf. momslovens § 9.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - virksomhedsoverdragelse af udlejningsvirksomhed med delvis fradragsret

SKM2020.493.SR

Spørger overdrager aktiviteterne vedrørende tre nyopførte ejendomme med tilhørende lejekontrakter på såvel momsfritaget boligudlejning som erhvervsmæssig udlejning (sidstnævnte omfattet af en frivillig registrering).

Skatterådet bekræfter, at overdragelserne udgør momsfri virksomhedsoverdragelser, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Genoptagelse af ansøgninger om momsgodtgørelse

SKM2020.504.LSR

Skattestyrelsen havde undladt at imødekomme en anmodning om genoptagelse af to ansøgninger om momsgodtgørelse under henvisning til, at ansøgningerne ikke kunne betragtes som indgivet inden for den præklusive ansøgningsfrist den 30. september 2015. Landsskatteretten fandt, at genoptagelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, fandt anvendelse, såfremt den særlige frist for anmodning om momsgodtgørelse var overholdt. Landsskatteretten fandt herefter, at selskabets ansøgninger om momsgodtgørelse - på trods af en uoverensstemmelse i ansøgningerne mellem oplysningerne om leverandørens navn og adresse og momsnummeret - skulle anses for rettidigt indgivet inden for den præklusive ansøgningsfrist den 30. september 2015. Hermed skulle anmodningen om genoptagelse behandles efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og da selskabet havde fremlagt oplysninger af faktisk karakter vedrørende oplysninger, som allerede fremgik af de rettidigt indgivne ansøgninger, der medførte en vis sandsynlighed for en ændring af momsgodtgørelsen, hjemviste Landsskatteretten sagen til fornyet behandling i Skattestyrelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afvisning af ansøgning om momsgodtgørelse pga. manglende fuldmagt

SKM2020.497.LSR

Skattestyrelsen afviste et selskabs ansøgning om momsgodtgørelse i henhold til momslovens § 45, stk. 1, under henvisning til, at ansøgningen ikke var vedlagt en fuldmagt. Landsskatteretten fandt, at det ikke var med rette, at Skattestyrelsen afviste selskabets ansøgning om momsgodtgørelse. Landsskatteretten henviste herved til, at forvaltningslovens § 8 ikke indeholder hjemmel til at afvise en ansøgning om momsgodtgørelse med den begrundelse, at ansøgningen ikke er vedlagt en fuldmagt, at offentlige myndigheder i medfør af officialmaksimen (undersøgelsesprincippet) har en generel pligt til at oplyse en sag i en sådan grad, at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse, og at offentlige myndigheder efter vejledningspligten i forvaltningslovens § 7, stk. 1, skal yde vejledning og bistand til personer, herunder vejlede borgerne om, hvordan formelle mangler kan rettes. Landsskatteretten fandt på baggrund heraf, at Skattestyrelsen burde have kontaktet selskabet med henblik på at indhente en fuldmagt, forinden der blev truffet afgørelse om afvisning af ansøgningen om momsgodtgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt. - afmeldelse af kommanditselskab fra momsregistrering

SKM2020.515.ØLR

Sagen angik, om SKAT var berettiget til som sket at afmelde et kommanditselskab fra momsregistrering med den begrundelse, at selskabet der ubestridt ikke foretog momspligtige leverancer i Danmark ikke var etableret her i landet i momsmæssig henseende, jf. momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt.

Sagen blev behandlet skriftligt for landsretten.

Landsretten udtalte, at efter en samlet vurdering af det for landsretten foreliggende, herunder de omstændigheder, som var nævnt i byrettens begrundelse, fandt landsretten det ikke godtgjort, at selskabet var etableret i Danmark i momsmæssig henseende, da SKAT den 22. december 2015 traf afgørelse om afmeldelse af selskabets momsregistrering. Det, som selskabet havde anført, kunne ikke føre til en anden vurdering. Landsretten bemærkede herved, at selskabet ikke ud over en skriftlig vidneerklæring fra en speditør, havde ført bevis for det, som var oplyst i selskabets skriftlige indlæg.

Landsretten tiltrådte på den baggrund, at SKAT var berettiget til at afmelde selskabets momsregistrering, jf. momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt. (Stadfæstelse af SKM2019.385.BR)


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2020.499.GÆLDST

Regulering af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2021

Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2021

SKM2020.502.BR

Modregning - forældelse - passivitet - restskat

Sagen handlede om, hvorvidt Gældsstyrelsen afgørelse om modregning var gyldig.

Retten fandt,at modregningen var gyldig foretaget, idet kravet på sagsomkostninger, som Gældsstyrelsen ved modregningen havde dækket, ikke var forældet, ligesom Gældsstyrelsen ikke havde udvist passivitet. Retten fandt samtidig, at en restskat ikke var en beskyttet fordring.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0995500
Drift af mobildiskotek
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse, hvorefter interessentskabets drift af et mobildiskotek anses for at være levering af en momspligtig ydelse, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-11-2020

Journalnr: 15/0380514
Ikke økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet den indgående afgift knytter sig til ikke-økonomisk virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-11-2020

Journalnr: 15/3055978
Momsfradrag - biobrændselsanlæg
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet virksomhedens anmodning om momsfradrag for virksomhedens indkøb og forbedring af et biobrændsels-anlæg med 15 pct. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 16/0107661
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 19/0054192
Momsregistrering
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har afmeldt selskabets momsregistrering efter momslovens § 47, stk. 1, jf. momslovens § 49, stk. 1, da Skattestyrelsen har vurderet, at selskabet ikke driver momspligtig virksomhed i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-11-2020

Journalnr: 17/0991909
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms, nedsættelse af købsmoms, nedsættelse af eu-erhvervelsesmoms og nedsættelse af elafgift. Landsskatteretten godkender klagers angivelse dog således at købsmoms nedsættes delvist.
Afsagt: 01-10-2020

Journalnr: 17/0827264
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen vedrører en anmodning om godtgørelse af 2.400 kr., som klageren har betalt i tinglysningsafgift for tinglysning af et betinget skøde. SKAT har truffet afgørelse om, at der ikke kan ske godtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2020

Journalnr: 17/0990528
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen med henblik på at få udbetalt skattekredit jf. ligningslovens § 8X. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-12-2020 - 12-01-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-656/19 BAKATI PLUS
Dato: 17-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse ved udførsel - artikel 146, stk. 1, litra b) - varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union af en køber, som ikke er etableret på den pågældende medlemsstats område - artikel 147 - »varer, der medbringes i den rejsendes personlige bagage« af rejsende, der ikke er etableret i Unionen - begreb - varer, der faktisk har forladt Unionens område - bevis - afslag på fritagelse ved udførsel - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - momssvig

Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Dom
Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Indstilling

Dom C-346/19 Bundeszentralamt für Steuern
Dato: 17-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 8, stk. 2, litra d) - artikel 15 - angivelse af fakturaens nummer - anmodning om tilbagebetaling

Tidligere dokument: C-346/19 Bundeszentralamt für Steuern - Dom

Dom C-801/19 Franck
Dato: 17-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - begreberne »ydelse af lån« og »andre handelsdokumenter« - komplekse transaktioner - hovedydelse - tilrådighedsstillelse af midler mod vederlag - overdragelse af en veksel til et factoringselskab og overførsel af de modtagne penge til vekseludstederen

Tidligere dokument: C-801/19 Franck - Dom

Dom C-449/19 WEG Tevesstraße
Dato: 17-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse for bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - national lovgivning, der fritager levering af varme fra en sammenslutning af boligejere til ejere, der er med i denne sammenslutning, for moms

Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Dom
Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Indstilling


Domme
C-488/18 Golfclub Schloss Igling

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra m) - fritagelse for »visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning« - direkte virkning - begrebet »organer, der ikke arbejder med gevinst for øje«

Domstolens dom:

1) Artikel 132, stk. 1, litra m), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke har direkte virkning, hvorfor et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, såfremt en medlemsstats lovgivning, der gennemfører denne bestemmelse, kun indrømmer fritagelse for merværdiafgift til et begrænset antal tjenesteydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, ikke kan påberåbe sig den nævnte bestemmelse direkte for de nationale retsinstanser for at opnå fritagelse for andre tjenesteydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, som dette organ leverer til personer, der udøver disse aktiviteter, og som ikke er fritaget i medfør af denne lovgivning.

2) Artikel 132, stk. 1, litra m), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at begrebet »organer, som ikke arbejder med gevinst for øje«, som omhandlet i denne bestemmelse er et selvstændigt EU-retligt begreb, der kræver, at organet i tilfælde af dets opløsning ikke kan overdrage det overskud, som det har opnået, og som overstiger de kapitalandele, som medlemmerne har indbetalt, samt markedsværdien af de pågældendes indskud af naturalier, til disse personer.

Tidligere dokument: C-488/18 Golfclub Schloss Igling - Indstilling


C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - forordning (EU) nr. 2016/679 - artikel 23 - begrænsning af den registreredes rettigheder - væsentlig finansiel interesse - håndhævelse af civilretlige krav - national lovgivning, der henviser til bestemmelser i EU-retten - skatteoplysninger vedrørende en juridisk person - Domstolen ikke kompetent

Domstolens dom:

Domstolen har ikke kompetence til at besvare de spørgsmål, der er forelagt af Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager, Tyskland) ved afgørelse af 4. juli 2019.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Taxation and Customs Union: BREXIT – How to get ready for the end of the transition period

Trade information about the UK and Brexit

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1994 af 4. december 2020 om berigtigelse gennemførelsesforordning (eu) 2020/1156 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2018/186 på importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i folkerepublikken kina til også at omfatte importen af visse let ændrede varer af rustbestandigt stål

berigtigelse til rådets afgørelse (eu) 2020/1532 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system ( eut l 406 af 3.12.2020 )

berigtigelse til rådets afgørelse (eu) 2020/1532 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system ( eut l 352 af 22.10.2020 )

berigtigelse til rådets afgørelse (eu) 2020/1410 af 25. september 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system ( eut l 406 af 3.12.2020 )

berigtigelse til rådets afgørelse (eu) 2020/1410 af 25. september 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system ( eut l 327 af 8.10.2020 )

rådets direktiv (eu) 2020/2020 af 7. december 2020 om ændring af direktiv 2006/112/ef, for så vidt angår midlertidige foranstaltninger vedrørende merværdiafgift på covid-19-vacciner og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som reaktion på covid-19-pandemien

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1701 af 10. november 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1702 af 10. november 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget)
Oprettelsesdato: 08-12-2020
Høringsfrist: 14-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).
Fremsat den 9. december 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at tilsende talepapiret fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 19. november 2020, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om de specifikke miljømæssige effekter af genindførelsen af emballageafgiften på pvc-folier, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommet frem til, at ”En genindførelse og indeksering af emballageafgiften på pvc-folier forventes at bidrage til reduceret miljøbelastning i forbindelse med affaldshåndteringen”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor meget brugen af husholdningsfilm til madpakker vil blive reduceret, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor meget brugen af stanniol til madpakker vil blive forøget som følge forslaget om genindførelse af emballageafgiften på pvc-folier, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en stigning i pengespil på det uregulerede marked også fører til forringet forbrugerbeskyttelse af spillerne i Danmark, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen af forslaget, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til tre løsningsforslag i forhold til at finde en løsning for SIFA TV-bingo, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra FSR - danske revisorer om opfølgende bemærkninger til delen vedrørende ændringer i virksomhedsskatteloven, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om talepapir fra samrådet den 10. december 2020 om lovforslaget, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 106 - svar på spm. 12.docx
Samrådstale SAU L 106 - samrådsspørgsmål A, B=c C og D.docx

Spm. 13

Spm. om talepapir fra samrådet den 10. december 2020 om lovforslaget, til skatteministerenSAU L 106 - svar på spm. 13.docx
Samrådstale - SAU L 106 - spørgsmål E.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om at stille ændringsforslag, hvorefter genanvendeligt emballage fritages for afgift, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at stille ændringsforslag, hvorefter genanvendelige pvc-folier fritages for afgift, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke udenlandske spillevirksomheder – uden licens til at udbyde spil i Danmark – danske spillere benytter, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 106 - svar på spm. 16.docx

Spm. 17

Spm. om at redegøre for mængden af spillereklamer i årene 2015-2020, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvordan Center for Ludomani og andre lignende tilbud kan komme i kontakt og hjælpe danske spillere, der spiller via udenlandske spillevirksomheder, der ikke har licens til at udbyde spil i Danmark, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at redegøre for antallet af reklamer på internettet for spillevirksomheder de seneste 5 år, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om at komme med forslag til, hvordan det sikres at SIFA TV-Bingo ikke bliver tvunget til at lukke som følge af den foreslåede forhøjelse af afgiftssatsen, til skatteministeren

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - lovforslag om ændring af toldloven
Høringssvar

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 11

3. udkast til betænkning

Bilag 12

4. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 12

L 32 - svar på spm. 12 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvormed den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 13

L 32 - svar på spm. 13 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer, og oplyse om ministeren vil undersøge muligheden for at købe data, fra skatteministeren

Spm. 14

L 32 - svar på spm. 14 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer, først træder i kraft på den anden side af nytår f.eks. 1. marts eller 1. juni 2021, fra skatteministeren

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Bilag

Bilag 11

3. udkast til betænkning

Bilag 12

4. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 12

L 32 - svar på spm. 12 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvormed den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 13

L 32 - svar på spm. 13 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer, og oplyse om ministeren vil undersøge muligheden for at købe data, fra skatteministeren

Spm. 14

L 32 - svar på spm. 14 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis den del af lovforslaget der omhandler indberetning af data til brug for den semiautomatiske værdifastsættelse af køretøjer, først træder i kraft på den anden side af nytår f.eks. 1. marts eller 1. juni 2021, fra skatteministeren

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 10. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om, hvilke faglige omstændigheder der har ændret sig siden sidste gang, at Folketinget debatterede PVC-afgifter, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/12-20 fra PVC Informationsrådet om forslag til differentiering af pvc-afgiften, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Opdateret ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om elforbrug i elopvarmede boliger og elvarmeafgifter, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om det kan blive dyrere for nogle danske helårshusstande og sommerhusejere, hvis man følger anbefalingen fra DI og Dansk Metal, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor mange kWh el et gennemsnitligt helårshus anvender om året udelukkende til opvarmning, hvis huset henholdsvis opvarmes ved en varmepumpe eller el-radiatorer, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en ændring af E-formlen for afgiftsallokering ved kraftvarme med samproduktion af el og varme fra nuværende 0,67 til 0,45 eller 0,40 vil bidrage med et større afgiftsprovenu, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om der er EU-krav om, at hver region skal kunne holde balancen i eget elnet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om gasfyret kraftvarme med en pris på mere end ca. 300 kr./MWh vil være den mest miljøvenlige elproduktion til balancering af de store mængder vindkraft og el fra solceller, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om statens systemansvarlige virksomhed Energinet har behov for, at der fastholdes regulerbar kraftvarmekapacitet til balancering af elsystemet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om den nuværende kapacitet af store og små kraftvarmeværker vil være en samfundsøkonomisk fordel frem for at skulle bygge nye anlæg om nogle få år, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra Rejsearbejdere.dk om, at lovforslaget rammer socialt skævt, med hensyn til nedsættelsen af afgiften på elektricitet henholdsvis til husholdning og opvarmning, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om ministeren er enig i, at elvarme med varmepumpe er at foretrække frem for opvarmning med el-paneler/-radiatorer m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om en ændring som forudsat i spørgsmål 2 vil give boliger, der er opvarmet med el-paneler/-radiatorer en øget tilskyndelse til at installere en varmepumpe, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om en ændringen som forudsat i spørgsmål 2 vil betyde, at flere husstande møder samme elafgift på deres marginale elforbrug, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om det er ønskværdigt at tilstræbe, at alle husstande har en ensartet tilskyndelse til at nedbringe deres almindelige elforbrug, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om den i spørgsmål 2 forudsatte ændring vil give flere husstande med elopvarmede boliger en tilskyndelse til at energirenovere boligen, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 75

Publikation fra Gældsstyrelsen - Om Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM

Bilag 76

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af vandafgiftsloven og vandforsyningsloven (forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandbidraget)

Bilag 77

Skattelovrådets rapport om selvanmeldelse

Bilag 79

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark: genåbning af låneordning

Spørgsmål og svar

Spm. 121

Vil ministeren redegøre for de finansielle omkostninger ved at hæve omsætningsgrænsen for momsregistrering af virksomheder fra 50.000 kr. årligt til henholdsvis 75.000 kr. årligt, 100.000 kr. årligt og 125.000 kr. årligt?  Svar  

Spm. 126

Vil ministeren oplyse, om alle kritikpunkter i beretning nr. 7/2017 ”Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger” er imødegået her i slut 2020?  Svar  

Spm. 129

Vil ministeren give et fuldt dækkende skøn for udviklingen i grænsehandel samt taxfree med tobak og det deraf tabte provenu fra samtlige lande, danskere grænsehandler med – dvs. ikke blot Syd- og Østeuropa samt Tyskland, men også Sverige – ved den fulde afgiftsforhøjelse svarende til en pris på 60 kr. pr. 20 stk. cigaretter, herunder tydeligt sandsynliggøre provenukonsekvenserne af at fremrykke den planlagte afgiftsforhøjelse fra 1. januar 2022 til 1. januar 2021?  Svar  

Spm. 132

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 44 oplyse fordelingsvirkningerne ved forskellige satser kr./ton CO2 opdelt på indkomstdeciler, samt oplyse virkningen på Gini-koefficienten for de forskellige satser?  Svar  

Spm. 133

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 25. november 2020 om ECOFIN-rådsmøde den 1. december 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål N.  Svar  

Spm. 170

I forhold til aftalen om ”Grøn omstilling af vejtransporten” bedes ministeren redegøre for følgende:a. Hvad effekten er på GINI.b. Hvordan de økonomiske konsekvenser er fordelt på indkomstdeciler.c. Hvordan konsekvenserne er fordelt på familietyper. d. Hvordan antallet af elbiler forventes at blive fordelt på kommuner.e. Hvordan henholdsvis lettelser og stigninger i afgiften på personbiler ser ud geografisk fordelt.  Svar  

Spm. 171

Med aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten” bedes ministeren oplyse, hvornår Danmark forventes at have 1 mio. elbiler.  Svar  

Spm. 172

Kan ministeren bekræfte, at eftersom det nye CO2-tillæg til registreringsafgiften er en del af registreringsafgiften, så opnår biler, der importeres brugte til Danmark, et nedslag i tillægget svarende til deres værditab? En brugt bil, der importeres fra f.eks. Tyskland og vurderes til at have mistet halvdelen af sin nyvognsværdi, vil kun være pålagt halv registreringsafgift og dermed halvt CO2-tillæg. Kan ministeren i forbindelse med det bekræfte, at det dermed betyder, at CO2-tillægget til registreringsafgiften på en importeret brugt bil dermed i mange tilfælde vil være lavere end CO2-tillægget på en ny bil, der udleder mindre CO2/km end den brugte bil?  Svar  

Spm. 173

Kan ministeren oplyse, hvor højt et alternativt CO2-tillæg til den løbende ejerafgift (på nyindregistrerede fossile køretøjer) skulle være i gennemsnit for at give samme forventede varige provenu som det nye CO2-tillæg til registreringsafgiften?  Svar  

Spm. 174

Hvor meget skal ejere af benzin og dieselbiler samlet betale mere i skat med aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten”, når der ses bort fra lempelserne af afgift på elbiler? Tallene bedes oplyst for 2021, 2025 og 2030.  Svar  

Spm. 175

I aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten” er der afsat et provenutab på ca. 100 mio. kr. i 2022 voksende til ca. 900 mio. kr. i 2030 til at finansiere en forlængelse af særordningen med lav elafgift på kørestrøm. Ministeren bedes redegøre for, hvad effekten vil være, såfremt provenutabet i stedet anvendes på at hæve det aftalte bundfradrag for nulemissionsbiler: Hvor meget kan fradraget i så fald hæves med? Og hvilken effekt vil det få for det forventede antal nulemissionsbiler i perioden og for CO2-udledning?  Svar  

Spm. 176

Vil ministeren redegøre for udviklingen af beslaglagte illegale cigaretter i Danmark for perioden 2015-2020 på månedsbasis?  Svar  

Spm. 177

Vil ministeren redegøre for, hvor mange personer der er blevet sigtet og dømt for ulovlig smugling af illegale cigaretter til Danmark og/eller smugling og videresalg af illegale cigaretter i perioden 2015-2020? Endvidere bedes personernes nationalitet oplyst.  Svar  

Spm. 178

Vil ministeren redegøre for, hvor mange illegale cigaretter – opgjort i stykantal – der er blevet beslaglagt af myndighederne i perioden 2015-2020?  Svar  

Spm. 179

Vil ministeren for perioden 2015-2020 redegøre for omfanget af smugling af afgiftspligtige varer fra Sverige til Danmark, såsom chokolade, slik, alkohol, tobak m.m.?  Svar  

Spm. 180

Vil ministeren redegøre for, hvor lang den gennemsnitlige idømte fængselsstraf for smugling af cigaretter til Danmark er? Endvidere bedes det oplyst, hvad den maksimale fængselsstrafstraf er for smugling af cigaretter, og hvor mange gange den fundet anvendelse for en dømt person.  Svar  

Spm. 181

Vil ministeren redegøre for, hvad den gennemsnitlige bødestraf for smugling af cigaretter til Danmark er? Endvidere bedes den maksimale bødestraf oplyst?  Svar  

Spm. 182

Vil ministeren indhente følgende oplysninger hos de relevante myndigheder i Storbritannien:- Hvor mange personer er blevet dømt for cigaretsmugling i perioden 2015-2020? Antallet bedes opgjort på årsbasis.- Hvad er den gennemsnitlige henholdsvis fængselsstraf og bødestraf for cigaretsmugling i perioden 2015-2020?- Hvad er den maksimale henholdsvis fængselsstraf og bødestraf for cigaretsmugling i perioden 2015-2020?- Hvordan er udviklingen for ressourcer afsat til bekæmpelse af ulovlige cigaretter i perioden 2015-2020?  Svar  

Spm. 183

Vil ministeren redegøre for udviklingen af smuglercigaretter, der smugles til Danmark fra eller via Sverige i perioden 2015-2020? Endvidere bedes oplyst, hvordan ministeren forventer dette udvikler sig efter næste tobaksafgiftsstigning den 1. januar 2022?  Svar  

Spm. 184

Vil ministeren redegøre for, hvilke specifikke initiativer myndighederne anvender for at bekæmpe smugling fra Sverige til Danmark af afgiftsbelagte varer?  Svar  

Spm. 185

Vil ministeren redegøre for, hvor mange forhandlere i Danmark der er blevet dømt for salg af illegale cigaretter i perioden 2015-2020?  Svar  

Spm. 186

Vil ministeren redegøre for, hvor mange forhandlere i Danmark der er blevet dømt for salg af svenske tobaksvarer til danske forbrugere i perioden 2015-2020?  Svar  

Spm. 187

Vil ministeren redegøre for, hvor mange årsværk der i perioden 2015-2020 årligt har været afsat i Politiet til at bekæmpe og opklare smugling af cigaretter og de kriminelle netværk?  Svar  

Spm. 188

Vil ministeren redegøre for udviklingen af grænsehandel af cigaretter mellem Sverige og Danmark, og hvordan det forventes at udvikle sig efter den næste tobaksafgiftsstigning den 1. januar 2022?  Svar  

Spm. 189

Vil ministeren redegøre for, hvor mange årsværk der i perioden 2015-2020 årligt har været afsat i Toldstyrelsen til at bekæmpe smugling af cigaretter?  Svar  

Spm. 190

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen af samtlige elementer i Grøn skattereform. Provenuvirkningerne bedes opgjort i umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og provenu efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Vedrørende adfærd bedes dette dekomponeret, så der sker en opdeling i direkte adfærd vedrørende CO2-reduktioner, samt indirekte adfærd i form af lavere investeringsniveau, arbejdsudbud og øvrige adfærdseffekter, der bedes ekspliciteret.  Svar  

Spm. 191

Ministeren bedes redegøre for fordelingsvirkningen i kr. og øre samt i procent ved Grøn skattereform på disponibel indkomst opdelt på indkomstdeciler, og for 10. indkomstdecil opdelt på percentiler, samt virkningen af aftalen på Gini-koefficienten. Ministeren bedes tillige redegøre for betydning af hvert enkelt element i aftalen for fordelingsvirkningen.  Svar  

Spm. 192

Ministeren bedes redegøre for incidensen ved aftalen samt opdele, hvor mange procent af afgiften, der antages betalt af erhvervet, og hvor mange procent, der nedvæltes i lønningerne, altså betales af lønmodtagere, og hvor mange procent, der overvæltes i priserne, altså betales af forbrugerne. Dette bedes tillige opdelt på relevante brancher.  Svar  

Spm. 198

Vil ministeren oplyse i mia. kr., hvor meget danske virksomheder har fået i likviditetsstøtte som følge af udskudte frister for betaling af moms og A-skat?  Svar  

Spm. 199

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 12 bedes ministeren redegøre for, hvordan zoologiske haver og akvarier behandles momsmæssigt i andre lande?  Svar  

Spm. 200

Er ministeren enig i, at en ligestilling på energiafgiftsområdet – således at zoologiske haver og akvarier får fuld afløftning for energiafgifter – ikke vil være et statsstøtteretligt problem, i det konkurrenterne – som forlystelsesparker – allerede har fuld afløftning i dag?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 564

Om danske statsborgere med udlandsk registreret bil ikke kan komme hjem til jul.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse