MomsMail 2019, uge 50

Kære læser !

Dette er årets næstsidste MomsMail, men jeg har på fornemmelsen, at juleferien for rigtigt mange starter næste fredag og dermed vil den MomsMail, vi sender ud i næste uge, først vil blive læst mange steder, når vi skriver 2020.

Så jeg vil bruge lejligheden her til at ønske alle MomsMails læsere en Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momsfrie EU-varesalg – nye dokumentationskrav fra nytår
Sidste år med momsbøvl ved bortgivelse af madvarer til jul
Ændring af momsloven for rejsebureauvirksomhed
Skatteoverblikket ULTIMO 2019
Få nøddeafgiften tilbage pr. 1. januar...
Finansloven 2020

SKM-meddelelse
Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2020
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2020

Styresignaler
Dækningsafgift af masser mv. med indhold af kakao - præcisering af praksis - styresignal

Bindende svar
Begrænset skattepligt - udlodninger

Kendelser
Valg af skønsmand
Afvisning af syn og skøn
Valg af forslagsstiller til skønsmand

Domme
Hæftelse for registreringsafgift

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Momsfrie EU-varesalg – nye dokumentationskrav fra nytår

Fra 1. januar 2020 skærpes kravene til dokumentation for, at varer, som sælges momsfrit til kunder i andre EU-lande, rent faktisk også har forladt Danmark.


BDO

Sidste år med momsbøvl ved bortgivelse af madvarer til jul

Også i år skal forretninger, der op til jul ønsker at uddele overskudsvarer og datokritiske dagligvarer til trængende familier, tænke over, hvordan de rent praktisk gør det


BDO

Ændring af momsloven for rejsebureauvirksomhed

Folketinget har netop vedtaget en lovændring af momsloven, som har direkte konsekvenser for de rejsebureauer, der anvender koncernforbundne selskaber til levering af varer og ydelser.


Beierholm

Skatteoverblikket ULTIMO 2019

Inden udgangen af 2019 er der måske behov for at foretage et sidste tjek af skatte- og afgiftsforhold


Beierholm

Få nøddeafgiften tilbage pr. 1. januar...

Ansøgningsfristen er 14. januar 2020


Dansk Revision

Finansloven 2020

Regeringen præsenterede den 2. december 2019 en aftale om finansloven for 2020 med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2020

SKM2019.608.SKTST

Opgørelse af rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2020.


Indholdsfortegnelse 

SKM-meddelelse: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2020

SKM2019.607.SKTST

Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Dækningsafgift af masser mv. med indhold af kakao - præcisering af praksis - styresignal

SKM2019.618.SKTST

Styresignalet præciserer reglerne indtil 31. december 2017 for opgørelse af dækningsafgift efter chokoladeafgiftslovens § 22 af masser m.v. omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 6.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Begrænset skattepligt - udlodninger

SKM2019.621.SR

De danske selskaber H1 og H2 var direkte ejet af selskab H, der var hjemmehørende i W-land. H var ved at migrere til X-land, således at det fremadrettet ville være et kapitalselskab indregistreret og skattemæssigt hjemmehørende i X-land.

H1 og H2 ejede blandt andet et selskab, H3, der er hjemmehørende i T-land.

Driftsoverskud i H3 blev beskattet i T-land med en effektiv skattesats på 48%. Der blev ikke pålagt nogen kildeskat ved udlodning af udbytter fra T-land uanset om H3 ejedes af danske eller andre udenlandske kapitalselskaber.

Skatterådet bekræftede, i overensstemmelse med Spørgers ønske, at H ikke var begrænset skattepligtig til Danmark som følge af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 10. og 11. pkt. af udbytter, der blev udloddet fra H1 og H2, når H anses for skattemæssig hjemmehørende i X-land.

Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem X-land og T-land vil T-land kunne tage en kildeskat på 10% ved udlodninger til X-land. Det samme er tilfældet efter den dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og T-land. I ingen af tilfældene udnytter T-land denne mulighed. Der opnås derfor ingen fordel ved at lade udbytterne passere de danske selskaber i koncernen. Der foreligger således ikke misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Valg af skønsmand

SKM2019.624.ØLR

Sagen drejede sig om hvorvidt en skønsmand, efter afgivelsen af skønserklæringen, kunne afsættes på grund af manglende faglig indsigt og egnethed, samt om skønserklæringen var fejlbehæftet i et sådant omfang, at skønsmanden enten kunne afsættes og en ny udmeldes, eller om der kunne udmeldes én yderligere skønsmand.

Såvel byretten som landsretten afviste at der var usikkerhed om skønsmandens faglige kvalifikationer og egnethed, og da rekvirenten ikke havde godtgjort, at skønsmanden havde begået grundlæggende fejl ved sin skønsudøvelse, blev rekvirentens påstand om en ny skønsmand eller udmeldelse af én yderligere skønsmand afvist.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Afvisning af syn og skøn

SKM2019.623.ØLR

Anmodning om syn og skøn afvist i et tilfælde, hvor skønsmanden skulle besvare spørgsmål om den overordnede forståelse af mellemregnings-, gælds-, og lønkonti, og herunder en belysning af om posteringerne på mellemregningskonto anvendes til at signalere, om der var tale om løn til eller afdrag på gæld til selskabernes hovedanpartshaver.

Retten begrundede afvisning af syn og skøn med, at der var tale om en bedømmelse af, om der var tale om løn eller tilbagebetaling af gæld, og at dette var et retligt spørgsmål der tilkom Landsskatteretten at afgøre.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Valg af forslagsstiller til skønsmand

SKM2019.622.BR

Sagen drejede sig om der i en sag hvor et stutteri med travsport skulle bedømmes, skulle anmodes Dansk Travselskab Centralorganisation, SEGES under Landbrug & Fødevarer eller Københavns Universitet, om at komme med forslag til egnet skønsmand.

Retten besluttede, at der skulle rettes henvendelse til København Universitet under henvisning til kvalifikations- og uvildighedskriteriet samt på baggrund af de spørgsmål som skønsmanden skulle besvare, og da Københavns Universitet kunne anset for, at være den mest velegnede organisation til at bringe en skønsmand i forslag.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Hæftelse for registreringsafgift

SKM2019.613.BR

Sagen angik, om sagsøgeren skulle betale yderligere registreringsafgift og erhvervelsesmoms af to køretøjer af typen Mercedes-Benz, som blev parallelimporteret fra Tyskland i efteråret 2005 og kort herefter videresolgt til en dansk erhverver.

For så vidt angår køretøj nr. 1 fandt retten, at Skatteministeriet havde løftet bevisbyrden for, at sagsøgeren reelt havde betalt væsentlig mere for bilen end den pris, som sagsøgeren havde oplyst i forbindelse med indregistreringen. Skatteministeriet fik derfor medhold i, at sagsøgeren skulle betale yderligere registreringsafgift og erhvervelsesmoms vedrørende bilen.

Køretøj nr. 2 var ifølge købsfakturaen og registreringspapirerne importeret af en bekendt til sagsøgeren. Spørgsmålet i sagen var derfor, om sagsøgeren med henvisning til pengestrømmene vedrørende køb, indregistrering og videresalg af bilen skulle anses som den reelle importør og ejer af bilen. Henset til indholdet af forklaringerne fra sagsøgeren og dennes bekendt, og idet retten ikke fandt det dokumenteret, at sagsøgeren havde modtaget salgsprovenuet ved bilen, havde Skatteministeriet ikke løftet sin bevisbyrde for, at sagsøgeren var den reelle importør af køretøj nr. 2. Sagsøgeren hæftede derfor hverken for registreringsafgift eller erhvervelsesmoms, og sagsøgeren fik som følge heraf medhold i sin påstand vedrørende dette køretøj.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0002404
Momsfradrag og elafgiftsgodtgørelse
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til telefon og elektricitet samt nægtet tilbagebetaling af elafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2019

Journalnr: 19/0007643
Gave eller honorar
Klagen skyldes, at SKAT har anset et modtaget beløb som et momspligtigt honorar i stedet for en gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-11-2019

Journalnr: 18/0003685
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvar på baggrund af bankindsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2019

Journalnr: 17/0990091
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-11-2019

Journalnr: 18/0000981
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen vedrører en anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift for tinglysningen af et pantebrev. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 21-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-12-2019 - 14-01-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-446/18 AGROBET CZ
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - artikel 179 og artikel 183 i direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af hele det overskydende momsbeløb i anledning af en afgiftsretlig kontrol af en del af transaktionerne - delvis tilbagebetaling af den angivne overskydende moms - neutralitetsprincip - proportionalitetsprincip

Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Dom
Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Indstilling

Dom C-707/18 Amarasti Land Investment
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - fradrag for indgående afgift - erhvervelse af fast ejendom, der ikke er indført i den nationale tingbog - udgifter, som en erhverver har afholdt i forbindelse med den første indførelse i den nævnte tingbog - anvendelse af specialiserede eksterne selskaber - formidling af en tjenesteydelse eller investeringsudgifter foretaget i forbindelse med en virksomhed

Tidligere dokument: C-707/18 Amarasti Land Investment - Dom

Dom C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 12) - nedsat momssats for udlejning af pladser på campingpladser og pladser til beboelsesvogne - spørgsmål om anvendelsen af denne nedsatte sats på udlejning af bådpladser i lystbådehavne - sammenligning med udlejning af pladser til parkering af køretøjer - ligebehandling - princip om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven - Dom
Tidligere dokument: C-715/18 Segler - Ny sag

Dom C-677/18 Amoena
Dato: 19-12-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - pos. 6212 og 9021 - post mastektomi brystholdere - gennemførelsesforordning (EU) 2017/1167 - gyldighed - begrebet »tilbehør« - loyalt samarbejde

Tidligere dokument: C-677/18 Amoena - Dom
Tidligere dokument: C-677/18 Amoena - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2092 af 28. november 2019 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Indonesien

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2118 af 10. december 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1693 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198 af 12. juli 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036 (Den Europæiske Unions Tidende L 189 af 15. juli 2019)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2138 af 5. december 2019 om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra EUR_LEX

Rådets afgørelse (EU) 2019/2073 af 5. december 2019 om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).
Vedtaget den 10. december 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 19

Henvendelse af 9/12-19 fra KPMG Acor Tax om værnsregler mod momsmisbrug i rejsebureaubranchen

Spørgsmål og svar

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-19 fra KPMG Acor Tax om værnsregler mod momsmisbrug i rejsebureaubranchen, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 27 B - svar på spm. 20.docx

L 64 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet, ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 10/12-19 fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening om ligestilling mellem kommunale og private forsyning i forhold til at inddrive gæld

Bilag 10

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om ministeren vil bekræfte, at provenuet fra lovforslaget vil indgå i råderummet, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om provenuet fra lovforslaget kan kobles direkte til finansieringen af de ca. 400 mio. kr., som regeringen vil tilføre gældsområdet i 2020, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om, hvor meget inddrivelsesrentesatsen vil skulle nedsættes for at gøre lovforslaget provenuneutralt, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/11-19 fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening om foretræde vedrørende privat inddrivelse for kommunale forsyninger, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte at merprovenuet på 135 millioner tilgår statskassen og ikke kommunerne, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvor mange ekstra inddrivelsesomkostninger skyldnere i værste fald vil kunne blive pålagt, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvordan Gældsstyrelsen administrativt vil monitorere parallel privat inddrivelse, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til præsentationen fra foretræde den 5. december 2019 fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvilke konsekvenser de foreslåede ændringsforslag fra Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og DANVA, jf. bilag 8, vil have m.v., til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-19 fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening om ligestilling mellem kommunale og private forsyning i forhold til at inddrive gæld, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 64 - svar på spm. 20.pdf

Spm. 21

L 64 - svar på spm. 21 om en evaluering af lovforslaget efter to år, fra skatteministerenL 64 - svar på spm. 21.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

L 74 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan mindreprovenuet finansieres, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at stille ændringsforslag, således at rabatten også tilfalder elbilsejere, der oplader deres i bil via deres eget stik i hjemmet m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om det er muligt at ændre elpatronordningen, til skatteministeren

L 74 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 74 - svar på spm. 1 om, hvordan mindreprovenuet finansieres, fra skatteministeren

Spm. 2

L 74 - svar på spm. 2 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 3

L 74 - svar på spm. 3 om at stille ændringsforslag, således at rabatten også tilfalder elbilsejere, der oplader deres i bil via deres eget stik i hjemmet m.v., fra skatteministeren

Spm. 4

L 74 - svar på spm. 4 om det er muligt at ændre elpatronordningen, fra skatteministeren

L 74 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 74 - svar på spm. 1 om, hvordan mindreprovenuet finansieres, fra skatteministeren

Spm. 2

L 74 - svar på spm. 2 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 3

L 74 - svar på spm. 3 om at stille ændringsforslag, således at rabatten også tilfalder elbilsejere, der oplader deres i bil via deres eget stik i hjemmet m.v., fra skatteministeren

Spm. 4

L 74 - svar på spm. 4 om det er muligt at ændre elpatronordningen, fra skatteministeren

L 75 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorledes emballageafgiften kan differentieres, således at der indføres lavere afgifter på genanvendelige- og bionedbrydelige plasticposer og engangsservice m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om afgiftsstigningen på plastikposer vil ramme ganske almindelige danskere, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om lovforslaget giver et negativt incitament til at bruge poser af genbrugsplast, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad grænsehandlen forventes at stige med, når afgiftsstigningen på cigaretter, som er aftalt i finansloven, er fuldt indfaset, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stor andelen af illegale cigaretter udgør af det samlede markedet nu, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan stigningen i cigaretafgiften, som er aftalt i finansloven, er fordelt på indkomstdeciler, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor afgiften på pølsebakken nu skal tredobles i afgift, imens der skal være en lavere afgift, hvis den er over 33 cm i længe/diameter, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorfor drinkspinde er afgiftsbelagt, og nu står til at få tredoblet afgiften, mens pindemadspinde og sugerør ikke er omfattet af afgiften, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. vedr. at uddybe kommentarer til høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening, jf. bilag 3, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at stille ændringsforslag, således at samtlige forhøjelser af tobaksafgifterne træder i kraft den 1. april 2020, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvilke dele af lovforslaget der skønnes at medføre en reduktion i mængden af affald, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om difference på de miljømæssige konsekvenser, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvorfor afgiftsgrundlaget for bæreposer af plast og papir følger udviklingen i realt BNP, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om det er forhøjelsen af emballageafgiften på bæreposer og engangsservice, der vil medføre en adfærdsændring, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om sammenhængen mellem afgiftsgrundlaget for engangsservice og væksten i nominelt BNP, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om regeringen kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil skade danske virksomheders konkurrenceevne, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om regering kan garantere, at en tredobling af afgifterne af plastikposer og engangsservice ikke vil hæmme genanvendelsen af plast, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om ministeren vil fjerne danske afgifter på plast, når EU tilføjer tilsvarende afgifter på plast, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren vil sikre, at danske virksomheder ikke rammes af dobbeltafgifter på plast, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om en dansk flad afgift på plast, der ikke fritager genanvendt plast, er grønnere end en plastafgift, som fritager genanvendt plast, til skatteministeren

Spm. 22

Spm., om det er nødvendigt med en dansk afgift her og nu på både engangsplastprodukter og plastikposer, når EU også overvejer at indføre en generel plastafgift, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvilke miljøhensyn regeringen ligger til grund, når den indfører såkaldte ”flade” afgifter, der ikke differentierer mellem ”ny” og ”genanvendt” plastik, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvad der fagligt ligger til grund for, at der i finanslovsaftalen for 2020 står, at det skal undersøges om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres med henblik på at fremme anvendelse af bionedbrydeligt materiale, til skatteministeren

Spm. 25

Spm., om forhøjelsen af plastafgiften og virkningen af pr. den 1. januar 2020, og uden overgangsordning, får betydning for virksomheders aftaler med kunder, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvornår informationspartnerskabet med den danske plasthandlingsplan målrettet brug af bæreposer også af plast i detailbranchen forventes at køre, til skatteministeren

L 75 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 75 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

L 75 - svar på spm. 2 om, hvorledes emballageafgiften kan differentieres, således at der indføres lavere afgifter på genanvendelige og bionedbrydelige plasticposer og engangsservice m.v., fra skatteministeren

Spm. 3

L 75 - svar på spm. 3, om afgiftsstigningen på plastikposer vil ramme ganske almindelige danskere, fra skatteministeren

Spm. 4

L 75 - svar på spm. 4, om lovforslaget giver et negativt incitament til at bruge poser af genbrugsplast, fra skatteministeren

Spm. 5

L 75 - svar på spm. 5 om, hvad grænsehandelen forventes at stige med, når afgiftsstigningen på cigaretter, som er aftalt i finanslovsforslaget, er fuldt indfaset, fra skatteministeren

Spm. 6

L 75 - svar på spm. 6 om, hvor stor andelen af illegale cigaretter udgør af det samlede marked nu, fra skatteministeren

Spm. 7

L 75 - svar på spm. 7 om, hvordan stigningen i cigaretafgiften, som er aftalt i finanslovsforslaget, er fordelt på indkomstdeciler, fra skatteministeren

Spm. 8

L 75 - svar på spm. 8 om, hvorfor afgiften på pølsebakker nu skal tredobles, imens der skal være en lavere afgift, hvis den er over 33 cm i længde/diameter, fra skatteministeren

Spm. 9

L 75 - svar på spm. 9 om, hvorfor drinkspinde er afgiftsbelagt og nu står til at få tredoblet afgiften, mens pindemadspinde og sugerør ikke er omfattet af afgiften, fra skatteministeren

Spm. 10

L 75 - svar på spm. 10 vedr. at uddybe kommentarer til høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening, jf. bilag 3, fra skatteministeren

Spm. 11

L 75 - svar på spm. 11 om at stille ændringsforslag, således at samtlige forhøjelser af tobaksafgifterne træder i kraft den 1. april 2020, fra skatteministeren

Spm. 12

L 75 - svar på spm. 12 om, hvilke dele af lovforslaget der skønnes at medføre en reduktion i mængden af affald, fra skatteministeren

Spm. 13

L 75 - svar på spm. 13 om difference på de miljømæssige konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 14

L 75 - svar på spm. 14 om, hvorfor afgiftsgrundlaget for bæreposer af plast og papir følger udviklingen i realt BNP, fra skatteministeren

Spm. 15

L 75 - svar på spm. 15 om det er forhøjelsen af emballageafgiften på bæreposer og engangsservice, der vil medføre en adfærdsændring, fra skatteministeren

Spm. 16

L 75 - svar på spm. 16 om sammenhængen mellem afgiftsgrundlaget for engangsservice og væksten i nominelt BNP, fra skatteministeren

L 75 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 75 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

L 75 - svar på spm. 2 om, hvorledes emballageafgiften kan differentieres, således at der indføres lavere afgifter på genanvendelige og bionedbrydelige plasticposer og engangsservice m.v., fra skatteministeren

Spm. 3

L 75 - svar på spm. 3, om afgiftsstigningen på plastikposer vil ramme ganske almindelige danskere, fra skatteministeren

Spm. 4

L 75 - svar på spm. 4, om lovforslaget giver et negativt incitament til at bruge poser af genbrugsplast, fra skatteministeren

Spm. 5

L 75 - svar på spm. 5 om, hvad grænsehandelen forventes at stige med, når afgiftsstigningen på cigaretter, som er aftalt i finanslovsforslaget, er fuldt indfaset, fra skatteministeren

Spm. 6

L 75 - svar på spm. 6 om, hvor stor andelen af illegale cigaretter udgør af det samlede marked nu, fra skatteministeren

Spm. 7

L 75 - svar på spm. 7 om, hvordan stigningen i cigaretafgiften, som er aftalt i finanslovsforslaget, er fordelt på indkomstdeciler, fra skatteministeren

Spm. 8

L 75 - svar på spm. 8 om, hvorfor afgiften på pølsebakker nu skal tredobles, imens der skal være en lavere afgift, hvis den er over 33 cm i længde/diameter, fra skatteministeren

Spm. 9

L 75 - svar på spm. 9 om, hvorfor drinkspinde er afgiftsbelagt og nu står til at få tredoblet afgiften, mens pindemadspinde og sugerør ikke er omfattet af afgiften, fra skatteministeren

Spm. 10

L 75 - svar på spm. 10 vedr. at uddybe kommentarer til høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening, jf. bilag 3, fra skatteministeren

Spm. 11

L 75 - svar på spm. 11 om at stille ændringsforslag, således at samtlige forhøjelser af tobaksafgifterne træder i kraft den 1. april 2020, fra skatteministeren

Spm. 12

L 75 - svar på spm. 12 om, hvilke dele af lovforslaget der skønnes at medføre en reduktion i mængden af affald, fra skatteministeren

Spm. 13

L 75 - svar på spm. 13 om difference på de miljømæssige konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 14

L 75 - svar på spm. 14 om, hvorfor afgiftsgrundlaget for bæreposer af plast og papir følger udviklingen i realt BNP, fra skatteministeren

Spm. 15

L 75 - svar på spm. 15 om det er forhøjelsen af emballageafgiften på bæreposer og engangsservice, der vil medføre en adfærdsændring, fra skatteministeren

Spm. 16

L 75 - svar på spm. 16 om sammenhængen mellem afgiftsgrundlaget for engangsservice og væksten i nominelt BNP, fra skatteministeren

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/11-19 fra Dansk Fjernvarme om bemærkninger til den politiske aftale om udnyttelse af overskudsvarme, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 90

Dansk note som baggrund for eventuelt-punktet på ECOFIN 5. december 2019 vedr. EU’s fælles liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, hvor det danske forslag om en politisk drøftelse af sortlisten i 2020 fik støtte

Bilag 93

Henvendelse af 10/12-19 fra Varelotteriet, Landbrugslotteriet og Det Danske Klasselotteri A/S om præsentation til foretræde den 12/12-19 om spilleindustriens reklametryk

Bilag 95

Henvendelse af 11/12-19 fra Ecostyle vedr. høj pesticid beskatning på ukrudtsmidlet Pelargonsyre

Bilag 96

Henvendelse af 12/12-19 fra Jakob Rigdahl, Din Lokale Regnskabspartner vedr. længere sagsbehandlingstider ifm. oprettelse af virksomheder i Danmark mv.

Spørgsmål og svar

Spm. 96

Vil ministeren med udgangspunkt i Afgifts- og tilskudsanalyse 4, som fastslår, at en ensartet afgift på alle udledninger omfattet af et mål er den mest omkostningseffektive metode, beregne størrelsen af en CO2-afgift, der er tilstrækkelig til at nå en målsætning om at reducere de danske drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990, og vil ministeren beregne de dermed forbundne samfundsøkonomiske omkostninger og det offentlige provenu?  Svar  

Spm. 97

Vil ministeren med udgangspunkt i Afgifts- og tilskudsanalyse 4, som fastslår, at en ensartet afgift på alle udledninger omfattet af et mål er den mest omkostningseffektive metode, beregne størrelsen af en CO2-afgift, der er tilstrækkelig til at nå den målsætning om at reducere de danske drivhusgasudledninger i ikke-kvotesektoren med 39 pct. i 2030, som Danmark er pålagt ifølge aftalen i EU? Det forudsættes, at adgangen til fleksible instrumenter anvendes fuldt ud. Endvidere bedes ministeren beregne de dermed forbundne samfundsøkonomiske omkostninger og det offentlige provenu.  Svar  

Spm. 145

Ministeren bedes evaluere, hvorvidt henholdsvis V-regeringens og VLAK-regeringens sænkelser af registreringsafgiften (henholdsvis lovforslag nr. L 69 (folketingsåret 2015-16), lovforslag nr. L 93 (folketingsåret 2016-17 og lovforslag nr. L 4 (folketingsåret 2017-18), også gav den forventede stigning i CO2-udslippet, som beskrevet i lovforslagene under ”miljømæssige konsekvenser”.  Svar  

Spm. 161

Har ministeren kendskab til problemer, hvor bilsælgere oplyser et andet registreringsaftgiftbeløb til køber, end bilsælgeren indbetaler til statskassen?  Svar  

Spm. 162

Kan en bilsælger betale et beløb i registreringsafgift til bilsælger, men indbetale et mindre beløb i registreringsafgift?  Svar  

Spm. 172

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. december 2019 fra Varelotteriet, Landbrugslotteriet og Det Danske Klasselotteri A/S om præsentation til foretræde den 12/12-19 om spilleindustriens reklametryk, jf. SAU alm. del - bilag 93.

Spm. 183

Vil ministeren redegøre for andre landes, herunder f.eks. Italiens og Australiens, erfaringer i forhold til, hvordan et forbud mod spilreklamer påvirker spilmarkedet?

Spm. 184

Hvilke værktøjer har staten for at prisregulere fødevarer, hvis man f.eks. ønsker at øge efterspørgslen efter frugt og grønt?

Spm. 185

Vil ministeren give et overblik over de samlede værktøjer til at hhv. hæve og sænke prisen på fødevarer, f.eks. regulering af moms, subsidier, punktafgifter mv.?

Spm. 186

Vil ministeren oplyse, hvad det samlede årlige provenu fra tinglysning udgør, herunder fordelingen på det faste element og det variable element? Vil ministeren samtidig redegøre for de samlede årlige omkostninger ifm. statens behandling af tinglysning, herunder hvilken omkostningsmæssig effekt digitalisering af tinglysning har haft på omkostningerne af driften af tinglysning?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse