MomsMail 2021, uge 49

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail om er årets næstsidste.

Hvis du synes, det er et stykke tid siden, MomsMail har indeholdt afgørelser fra Afgørelsesdatabasen, så har du ret - jeg har måttet "bygge systemet om" på grund af ændringer hos Skatteforvaltningens samarbejdspartner. De manglende afgørelser bringes i næste uge.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Nye momsregler for vognmænd, der kører til Norge
Depechen-artikel: Told: Nye varekoder fra 1. januar 2022
Kalender: BDO Finanskalender 2022
Nye toldtarifkoder gældende fra 1. januar 2022
Skærpet momskontrol af EU-handel
Principiel landsretsdom om genberegning af afgiftsdifferencer for leasingbiler

Styresignaler
Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - styresignal - genoptagelse

Bindende svar
Momsfritagelse af udførelse af COVID-19 tests
Due diligence omkostninger - momspligt - afvisning
Momsfritagelse - Almennyttig forening - dyreinternat

Afgørelser
Godtgørelse af moms efter den tidligere momslovs § 45, stk. 4, vedrørende ydelser leveret til aftagere udenfor EU, ikke imødekommet
Forhøjelse af forenings momstilsvar - Afmeldelse af delregistrering vedrørende medlemsblad
Tilbagebetaling af erhvervelsesmoms

Domme
Betingelser for nedslag i spilleafgift - spilleafgiftslovens § 13 - udlodninger - velgørende og almennyttige formål - momslovens § 13, stk. 1, nr. 17

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Nye momsregler for vognmænd, der kører til Norge

Lillejuleaften træder der nye regler i kraft for moms af transportydelser til lande uden for EU, hvis ydelsen indkøbes af en speditions- eller vognmandsvirksomhed hos en underleverandør


BDO

Depechen-artikel: Told: Nye varekoder fra 1. januar 2022

Det kan være en administrativ tung opgave at tilrette virksomhedens systemer til de nye varekoder på toldområdet, men der er ingen vej udenom, hvis man vil undgå, at varer bliver tilbageholdt


BDO

Kalender: BDO Finanskalender 2022

Med BDO's finanskalender 2022 er du altid sikret et godt overblik over, hvornår du skal indberette skat og moms samt klare anden vigtig bogføring.


Deloitte

Nye toldtarifkoder gældende fra 1. januar 2022

Den 1. januar 2022 indføres der nye tarifkoder, og nogle tarifkoder ændres i selve opbygningen. Det er derfor vigtigt allerede nu at sikre, at varer ved eksport eller import er korrekt angivet på toldangivelsen for at undgå konsekvenser som annullering af bevillinger, certifikater, mv.


EY

Skærpet momskontrol af EU-handel

Skattestyrelsen kritiseres af Rigsrevisionen for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med danske virksomheders momsindberetninger.


Kammeradvokaten

Principiel landsretsdom om genberegning af afgiftsdifferencer for leasingbiler

Skatteministeriet får medhold i principiel sag om genberegning af afgiftsdifferencer for brugte leasingbiler efter nedsættelsen af registreringsafgiften fra 180 pct. til 150 pct. i 2015.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - styresignal - genoptagelse

SKM2021.663.SKTST

Styresignalet fastslår, at fristen for ordinær fastsættelse eller ændring af godtgørelse efter elpatronordningen, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 2. pkt., er direkte efter udløbet af måneden.

Selv om tilbagebetalingen kan angives på momsangivelsen, kan fristen for angivelse af moms således ikke anses for det tidligste tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse kunne gøres gældende.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af udførelse af COVID-19 tests

SKM2021.656.SR

Spørger driver virksomhed med udførelse af COVID19-hurtigtests.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers vederlag for udførelsen af COVID19-hurtigtests er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Der er herved bl.a. henset til, at Spørgers leverancer efter det oplyste gennemføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regler om delegation, ligesom Spørgers ydelser efter det oplyste udføres af fagligt kvalificeret personale i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regler herom.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Due diligence omkostninger - momspligt - afvisning

SKM2021.655.SR

Spørger driver virksomhed med rådgivning af kapitalfonde. Som led heri har Spørger viderefaktureret due diligence ydelser til det holdingselskab, som skal eje det selskab, som kapitalfonden ønsker at købe.

Spørgsmålet går på, hvorvidt viderefaktureringen er momspligtig eller om den falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Skatterådet træffer afgørelse om, at spørgsmålene afvises, idet de ikke kan besvares med fornøden sikkerhed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse - Almennyttig forening - dyreinternat

SKM2021.651.SR

Spørger driver en forening, som indeholder et dyreinternat. I forbindelse med driften af dyreinternatet har Spørger indtjening ved salg af dyr, ved indleverede dyr, ophold og vaccination af herreløse dyr, indfangning af dyr mv.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers ydelser i den konkrete sag opfylder betingelserne for at være en almennyttig forening hvormed ydelserne er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af moms efter den tidligere momslovs § 45, stk. 4, vedrørende ydelser leveret til aftagere udenfor EU, ikke imødekommet

SKM2021.664.LSR

Sagen angik, om en investeringsforening i medfør af den dagældende momslovs § 45, stk. 4, var berettiget til godtgørelse af afgift vedrørende ydelser, som var leveret og faktureret til og betalt af et administrationsselskab, der udførte forvaltning for investeringsforeningen. Landsskatteretten bemærkede, at investeringsforeningen ikke havde ansatte medarbejdere og ikke rådede over egne faciliteter. Investeringsforeningen havde valgt en struktur, hvor forvaltningen af investeringsforeningen var uddelegeret til administrationsselskabet. De indgående momsbelagte transaktioner, som investeringsforeningen påstod godtgørelse for afgift af i medfør af den dagældende momslovs § 45, stk. 4, angik ydelser, som administrationsselskabet købte hos eksterne leverandører. Disse ydelser blev leveret og faktureret til og betalt af administrationsselskabet, der anvendte ydelserne som led i selskabets virksomhed med forvaltning af investeringsforeningen. Allerede fordi ydelserne således ikke blev leveret og faktureret til og betalt af investeringsforeningen, fandt Landsskatteretten, at investeringsforeningen ikke var berettiget til godtgørelse af den af administrationsselskabet betalte afgift i medfør af den dagældende momslovs § 45, stk. 4. Den omstændighed, at administrationsselskabet helt eller delvist opnåede dækning for de ydelser, selskabet købte hos leverandørerne, derved, at investeringsforeningen betalte honorar m.v. til administrationsselskabet for selskabets forvaltning, kunne ikke føre til et andet resultat, idet honoraret m.v. ikke blev betalt i forbindelse med transaktioner omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-e, men for administrationsselskabets forvaltning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af forenings momstilsvar - Afmeldelse af delregistrering vedrørende medlemsblad

SKM2021.659.LSR

Sagen angik, hvorvidt en forening var berettiget til en momsmæssig delregistrering vedrørende et medlemsblad. Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at SKAT havde ophævet foreningens delregistrering af bladaktiviteten. Landsskatteretten henviste til, at foreningen ikke drev flere virksomheder, jf. momslovens § 47, stk. 3, 2. pkt., men at bladaktiviteten derimod måtte anses som en integreret del af foreningens samlede aktivitet. Der blev herved særligt lagt vægt på, at bladaktiviteten ikke funktionelt og økonomisk klart kunne afgrænses fra foreningens øvrige aktivitet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagebetaling af erhvervelsesmoms

SKM2021.658.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskab, som indgik i en fællesregistrering i Danmark, jf. momslovens § 47, stk. 4, og dettes filial med fast forretningssted i et andet land, ikke var én og samme afgiftspligtige person, jf. momslovens § 3.

Selskabet blev herefter anset for betalingspligtig af leverancer fra filialen til selskabet, og selskabets anmodning om tilbagebetaling af erhvervelsesmoms, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, kunne derfor ikke imødekommes.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Betingelser for nedslag i spilleafgift - spilleafgiftslovens § 13 - udlodninger - velgørende og almennyttige formål - momslovens § 13, stk. 1, nr. 17

SKM2021.665.BR

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgere, som udbød spil på spilleautomater, var berettiget til nedslag i spilleafgiften i henhold til den dagældende spilleafgiftslovs § 13 på baggrund af en række udlodninger til en nordsjællandsk sportsforening.

Ifølge bestemmelsen kunne der ske nedslag i spilleafgiften ved udlodning til velgørende foreninger med formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger om foreningens formål, struktur, medlemsgrundlag og økonomiske forhold, samt det i øvrigt oplyste - herunder beskrivelsen på foreningens hjemmeside og dennes aktiviteter som værende målrettet elitesportsudøvere- fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at foreningen havde et formål af almennyttig karakter. Betingelserne for nedslag i spilleafgiften var derfor ikke opfyldt.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:

Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - udkast til styresignal - genoptagelse
21-0071276

Styresignalet fastslår, at fristen for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 2. pkt., er direkte efter udløbet af måneden.

Selv om tilbagebetalingen kan angives på momsangivelsen, kan fristen for angivelse af moms således ikke anses for det tidligste tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse kunne gøres gældende.

Høringssvar:

 • DI
 • FSR - danske revisorer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 13-12-2021 - 11-01-2022

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Indstilling C-253/20 Frie varebevægelser Impexeco PI Pharma
  Dato: 13-01-2022
  Fiskale bestemmelser
  Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


  Domme
  C-154/20 Kemwater ProChemie

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag for indgående afgift - materielle betingelser for fradragsretten - leverandørens egenskab af afgiftspligtig person - bevisbyrde - nægtelse af at indrømme ret til fradrag, når den faktiske leverandør ikke er blevet identificeret - betingelser

  Domstolens dom:

  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at udøvelse af retten til at fradrage indgående merværdiafgift (moms) skal nægtes, uden at skatte- og afgiftsmyndighederne skal bevise, at den afgiftspligtige person begik momssvig eller vidste eller burde have vidst, at den transaktion, der er blevet påberåbt til støtte for fradragsretten, var led i en sådan svig, når denne afgiftspligtige person - i en situation, hvor den faktiske leverandør af de pågældende varer eller ydelser ikke er blevet identificeret - ikke har bevist, at denne leverandør var en afgiftspligtig person, hvis de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, at denne leverandør var afgiftspligtig, henset til de faktiske omstændigheder og de oplysninger, som den afgiftspligtige person har fremlagt, ikke foreligger.


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

  7997712-APM GFV Agenda REV 36th meeting 6 December 2021 - EN.pdf

  GFV 108 - Report of the sub-group on platforms - EN.pdf

  GFV 109 - Follow-up to the buy and donate Directive - EN.pdf

  GFV 110 - VAT exemptions to non-EU travellers - EN.pdf

  GFV 111 - DRR - Follow-up Fiscalis - EN.pdf

  GFV 112 - Platforms - Follow-up Fiscalis - EN.pdf

  GFV 113 - VAT Committee proposal - follow-up - EN.pdf

  36th GFV meeting - Report on the sub-group of the platform economy.pdf

   

  Nyt fra VAT Expert group (VEG)

  VEG 104 - Minutes 30th VEG meeting 29-11-2021.pdf

  8129396-MVE VEG Agenda REV 30th meeting 29 11 2021.pdf

  VEG No 103 - 1 - Case C-235-18 Vega International - Fuel cards.pdf

  VEG No 103 - 2 -ANNEX - VAT Committee WP 1020.pdf

  Presentation - Report on the sub-group of the platform economy.pdf

   

  Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2140 af 2. december 2021 om fastsættelse af udløsende mængder for 2022 og 2023 med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold for visse frugter og grøntsager

  kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/2145 af 3. december 2021 om ikke at suspendere den endelige antidumpingtold på importen af birkekrydsfiner med oprindelse i rusland, som blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2021/1930

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2157 af 6. december 2021 om indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (eu) 2021/1266 og (eu) 2021/1267 om udvidelse af henholdsvis den endelige antidumpingtold og den endelige udligningstold på importen af biodiesel afsendt fra canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i canada, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en enkelt canadisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2169 af 2. december 2021 om åbning for 2022 af et toldkontingent ved import til den europæiske union af visse varer med oprindelse i norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 510/2014

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2170 af 7. december 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i folkerepublikken kina

   


  Indholdsfortegnelse 

  Høringsportalen

  Forslag til lov om ændring af lov om Danske Spil A/S, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven, lov om afgifter af spil og lov om spil (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S)
  Oprettelsesdato: 09-12-2021
  Høringsfrist: 06-01-2022


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

  Bilag

  Bilag 8

  Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

  Spørgsmål og svar

  Spm. 15

  Spm. om det ville gavne retssikkerheden præcist og direkte i lovteksten at definere det formål, der hjemler adgangen til at kunne behandle og samkøre data internt og på tværs af myndigheder, til skatteministeren

  Spm. 16

  Spm. om ordene ”administrationen af Skatteforvaltningens samlede opgaveportefølje” er det, ministeren forstår ved ordet ”myndighedsudøvelse” i hjemlen i skattekontrollovens § 67 a, til skatteministeren

  Spm. 17

  Spm. om, hvorfor man ikke anvender den samme opbygning i udformningen af skattekontrollovens § 67 a som i § 68, til skatteministeren

  Spm. 18

  L 73 - svar på spm. 18 om skattekontrollovens § 67a har forrang i forhold til forvaltningslovens § 30, fra skatteministerenSAU L 73 - svar på spm. 18 (pdf-version)
  Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

  L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

  Bilag

  Bilag 7

  Ændringsforslag, fra skatteministeren

  Bilag 8

  1. udkast til betænkning

  L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

  Bilag

  Bilag 8

  Henvendelse af 8/12-21 fra Philip Morris Danmark om præsentation til foretræde den 9. december 2021

  Bilag 9

  Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler regulering af antallet af cigaretter i en pakke, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om lovforslaget forbedrer eller forværrer folkesundheden i Danmark, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om man har fastsat det optimale afgiftsniveau for nikotinprodukter set i forhold til at få flest muligt til at stoppe med at bruge nikotinprodukter, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om, hvorfor der ikke indføres en maksimal grænse for indholdet af nikotin i nikotinprodukter, som branchen selv efterspørger, til skatteministeren

  Spm. 5

  Spm. om det muligt at udskyde ikrafttrædelsen da der ikke er tilstrækkelig tid til at implementere ordningen, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om at redegøre uddybende for skønnet over de administrative konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om ministeren eller Skatteministeriet har evidens for, at den foreslåede afgift på nikotinprodukter vil få færre unge til at begynde med at ryge, til skatteministeren

  Spm. 8

  Spm. om ministerens kommentar til, at snus er den mest anvendte metode til rygestop i Norge, til skatteministeren

  Spm. 9

  Spm. om ministerens kommentar til, at markedsandelen for snus er steget fra syv pct. til 46 pct. i løbet af de seneste 20 år i Norge, til skatteministeren

  Spm. 10

  Spm. om ministerens kommentar til, at andelen af rygere er reduceret kraftigt parallelt med en øgning i brug af snus blandt norske unge under 25 år, til skatteministeren

  Spm. 11

  Spm. om ministeren anerkender professor Karl Erik Lunds påstand om, at ”Fra et sundhedsperspektiv har udviklingen på nikotinmarkedet været gunstig”, til skatteministeren

  Spm. 12

  Spm. om ministerens kommentar til, at bl.a. Royal College of Physicians, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, UK Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment og en række andre forskningsinstitutioner, mener at der er medicinsk konsensus om, at røgfri nikotinprodukter opfattes som ”skadesreducerende alternativer” til traditionelle tobaksprodukter, til skatteministeren

  Spm. 13

  Spm. om at redegøre for proportionerne i afgiftsniveauet for røgfri nikotinprodukter som foreslået henset til produkternes negative eksternaliteter, til skatteministeren

  Spm. 14

  Spm. om, hvordan ”Lovforslagets væsentligste formål er at styrke folkesundheden i Danmark” hænger sammen med, at Skatteministeriet anslår, at ”afgiften på nikotinprodukter vil give anledning til, at et forbrug på ca. 8 mio. nikotinposer skifter til tobaksprodukter (substitution)”, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 731 (folketingsåret 2020-21), til skatteministeren

  Spm. 15

  Spm. om at redegøre for de sundhedsmæssige omkostninger ved Skatteministeriets estimat af en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, til skatteministeren

  Spm. 16

  Spm. om, hvorfor regeringen har valgt et afgiftsniveau på nikotinprodukter, der anslået medfører en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, når man ved indførelsen af en afgift på e-cigaretter anlagde et afgiftsniveau, der ”kun” ville medføre substitution på 2 mio. ml. nikotinholdige væsker til tobaksprodukter, til skatteministeren

  Spm. 17

  Spm. om, hvad afgiftsniveauet skal være, hvis en dåse nikotinposer skal koste ca. 60 kr., til skatteministeren

  Spm. 18

  Spm. om, hvor meget nikotin hver enkelt pose må indeholde vil kunne bidrage til at forebygge nikotinafhængighed blandt børn og unge, til skatteministeren

  Spm. 19

  Spm. om at sørge for, at salget af nikotinprodukter fremover indgår som et element i Skatteministeriets grænsehandelsrapport, til skatteministeren

  Spm. 20

  Spm. om at kommentere artikel ”Detektor: Sundhedsministeren indrømmer, han 'gik for langt' om kræftrisiko ved snus” bragt på dr.dk den 23. januar 2020, til skatteministeren

  Spm. 21

  Spm. om cigaretter eller nikotinprodukter er mest sundhedsskadelige, til skatteministeren

  Spm. 22

  Spm. om at redegøre for den sundhedsvidenskabelige evidens – indenlandsk som udenlandsk – der understøtter eller modbeviser påstanden om, at brugen af tobakssurrogatter (nikotinposer) indebærer, at brugeren vil begynde at ryge, til skatteministeren

  Spm. 23

  Spm. om, hvilke sundhedsøkonomiske eksperter der er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af den forslåede afgiftssats, til skatteministeren

  Spm. 24

  Spm. om, hvilke fagtekniske input Skatteministeriet har indhentet fra Norge og Sverige i forbindelse med udarbejdelsen af afgiften, som kun ellers eksisterer i nabolandene, til skatteministeren

  Spm. 25

  Spm. om at bekræfte, at afgifter skal indrettes, således at brugeren har incitament til at anvende produkter som mindst sundhedsskadelige, til skatteministeren

  Spm. 26

  Spm. om, hvilket afgiftsniveau der vil optimere de offentlige afgiftsindtægter på nikotinposer, til skatteministeren

  Spm. 27

  Spm. om at udarbejde et eksempel på en afgiftsmodel, der er vægtbaseret, og der sikrer det ønskede provenu, til skatteministeren

  Spm. 28

  Spm. om at redegøre for de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 8 millioner cigaretter årligt som følge af regeringens forslag om introduktion af en afgift på nikotinprodukter, til skatteministeren

  Spm. 29

  Spm. om at redegøre for de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 23 millioner cigaretter årligt som følge af regeringens forslag om introduktion af en nikotinposeafgift og e-cigaret væskeafgift, til skatteministeren

  Spm. 30

  Spm. om at indhente en oversigt fra sundhedsmyndighederne over, hvilke sygdomme som der er sundhedsvidenskabelig evidens for, at brugeren sandsynligvis vil udvikle ved varig brug af nikotin i form af nikotinposer, til skatteministeren

  Spm. 31

  Spm. om at indhente en oversigt fra sundhedsmyndigheder over, hvilke sygdomme som der er sundhedsvidenskabelig evidens for, at brugeren sandsynligvis vil udvikle ved varig rygning af cigaretter sat op mod den alternative brug af nikotinposer, til skatteministeren

  Spm. 32

  Spm. om at overveje at udforme afgifterne for tobaks- og nikotinprodukter ud fra et hierarki baseret på deres sundhedsskadelige effekter og omkostninger for samfundet, til skatteministeren

  Spm. 35

  Spm. om at redegøre for det videnskabelig grundlag, der skulle underbygge, at børn og unge begynder at ryge som følge af brugen af nikotinposer, til skatteministeren

  Spm. 36

  Spm. om en oversigt, der redegør for – og sammenligner – en eventuelt øget risiko for sygdomme som følge af brug af henholdsvis nikotintyggegummi, nikotinposer og snus (nordisk), til skatteministeren

  Spm. 37

  Spm. om at oversende en udtømmende oversigt indhentet fra Lægemiddelstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen over, hvilke ingredienser der indgår i henholdsvis nikotintyggegummi og tobakssurrogater, til skatteministeren

  Spm. 38

  Spm. om at kvantificere den forventede grænsehandel med nikotinposer fra henholdsvis Tyskland, Sverige og e-grænsehandel, til skatteministeren

  Spm. 39

  Spm. om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige forventes at stige som følge af den foreslåede afgift på nikotinprodukter, til skatteministeren

  Spm. 40

  Spm. om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige samlet forventes at stige som følge af afgiftsstigningerne på andre tobaks- og nikotinprodukter, til skatteministeren

  Spm. 41

  Spm. om, hvor mange pakker nikotinposer man lovligt kan indføre til Danmark til eget forbrug fra andre EU-lande, til skatteministeren

  Spm. 42

  Spm. om, hvorfor det efter ministerens opfattelse skal undgås, at danskerne skifter nikotinposer ud med cigaretter, til skatteministeren

  Spm. 43

  Spm. om at oversende de beregninger, der ligger til grund for vurderingen af, at de administrative omkostninger for erhvervslivet vil udgøre mindre end 4 mio. kr., til skatteministeren

  Spm. 44

  Spm. om at opliste de typiske ingredienser i henholdsvis nikotinposer og nikotintyggegummi, til skatteministeren

  Spm. 45

  Spm. om den foreslåede afgift svarer til produkternes negative eksternaliteter, til skatteministeren

  Spm. 46

  Spm. om ministeren anerkender, at den foreslåede afgift vil ligge på et markant højere niveau end i Norge og Sverige, til skatteministeren

  Spm. 47

  Spm. om, hvor ofte stempelmærker har været det afgørende bevis for svindel med tobaksprodukter år for år i perioden fra 2000 til i dag, til skatteministeren

  Spm. 48

  Spm. om kommentar til henvendelsen modtaget den 30/11-21 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter, til skatteministeren

  Spm. 49

  Spm. om at redegøre for de konkurrencemæssige overvejelser bag at foreslå en konkurrenceforvridning mellem produkter, som begge fungerer som alternativ til tobak, idet begge produktkategorier alene indeholder nikotin som det virksomme stof, til skatteministeren

  Spm. 50

  Spm. om, hvor stor substitution afgiften forventes at skabe mellem almindelige nikotinprodukter underlagt den foreslåede afgift og afgiftsfrie nikotinprodukter, der erhverves som håndkøbsmedicin, til skatteministeren

  Spm. 51

  Spm., om det vurderes realistisk, at EU indfører samme afgiftsmodel og afgiftsniveau i forbindelse med revideringen af Tobaksbeskatningsdirektivet, til skatteministeren

  Spm. 52

  Spm. om at oplyse det optimale afgiftsniveau for nikotinposer, hvis lovgivningens fremmeste formål er at sikre folkesundheden, og at der i fremtiden er færre danske unge, der ryger cigaretter, til skatteministeren

  Spm. 53

  Spm. om, hvad lovforslaget isoleret set betyder for folkesundheden, til skatteministeren

  Spm. 54

  Spm. om, hvordan producenterne skal kunne omstille deres produktion inden 1. juli 2022, når der potentielt først ligger en bekendtgørelse med specifikationerne for produktionsomstillingen den 1. april 2022, til skatteministeren

  Spm. 55

  Spm. om ministeren er enig i, at producenter de sidste 12 år har haft mellem 10-13 måneder til at omstille produktionen, når der i tobakslovgivningen har været foretaget tilpasning af pakkedesign, til skatteministeren

  Spm. 56

  Spm. om, hvor mange der årligt dør af tobaksprodukter, til skatteministeren

  Spm. 57

  Spm. om, hvorfor man har valgt et afgiftsniveau for nikotinprodukter, der vil medføre en øget grænsehandel på 35 mio. nikotinposer, til skatteministeren

  Spm. 58

  Spm. om ministeren foretrækker, at forbrugerne køber nikotinposer via illegale kanaler eller lovlige produkter, til skatteministeren

  Spm. 59

  Spm. om hvilken effekt det vil have på grænsehandel, illegal handel og substitution til tobaksprodukter, hvis der indføres en afgift på nikotinprodukter efter sammen model og niveau som på nikotinholdige væsker, til skatteministeren

  Spm. 60

  Spm. om at kommentere udtalelserne fra statssekretær Lars Vangen, ”Ut mot snusprisene: - Provoserende” bragt i den norske avis Dagbladet den 25. november 2021, til skatteministeren

  Spm. 61

  Spm. om, hvorfor de danske skattemyndigheder har konkluderet anderledes end de svenske skattemyndigheder, som har bedre viden og erfaring med produktet, til skatteministeren

  Spm. 62

  Spm. om ministeren i forarbejdet til afgiftsmodellen og satsen indregnet de specifikke sundhedsomkostninger relateret til den enkelte ryger som en direkte konsekvens af mersalget, til skatteministeren

  Spm. 63

  Spm. om Danmark kommer tættere på eller længere fra målet om ”ingen børn og unge der ryger i 2030”, til skatteministeren

  Spm. 64

  Spm. om, hvordan sundhedsmyndighederne forventer, at afgifterne på e-cigaret væsker og nikotinposer vil påvirke rygevaneundersøgelserne, til skatteministeren

  Spm. 65

  Spm. om at redegøre for sundhedsmyndighedernes vurdering af, hvor mange flere danskere der vil få en rygerelateret sygdom som en direkte konsekvens af mersalget af henholdsvis 8 mio. stk. cigaretter årligt og 23 af mio. stk. cigaretter årligt, til skatteministeren

  Spm. 66

  Spm. om at indhente statistik fra sundhedsmyndighederne om de 10 mest udbredte rygerelaterede sygdomme, til skatteministeren

  Spm. 67

  Spm. om, hvor mange flere danskere myndighederne estimerer vil blive udsat for passiv rygning som en direkte følge af de ekstra 23 mio. cigaretter, der vil blive solgt i Danmark som konsekvens af regeringens forslag til afgifter for e-cigaret væsker og nikotinposer, til skatteministeren

  Spm. 68

  Spm. om at indhente sundhedsmyndighedernes vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt for en rygende KOL-patient at fortsætte med at ryge eller erstatte cigaretterne med nikotinposer, til skatteministeren

  Spm. 69

  Spm. om at redegøre for forskellene i afgiftsniveauerne for henholdsvis cigaretter, nikotinposer og nikotinholdige væsker til brug i e-cigaretter, til skatteministeren

  Spm. 70

  Spm. om at redegøre for nødvendigheden af, at afgifter på væsker til e-cigaretter og nikotinposer er markant højere i Danmark end i de øvrige EU-medlemslande, til skatteministeren

  Spm. 71

  Spm. om baggrunden for, at man fjernede stempelmærker for røgfri tobak i 1992, til skatteministeren

  Spm. 72

  Spm. om at redegøre for de forventede omkostninger for kontrol- og tilsynsmyndigheder og virksomheder ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, til skatteministeren

  Spm. 73

  Spm. om at redegøre for det forventede provenu ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, til skatteministeren

  Spm. 74

  Spm. om det er rimeligt at påføre industrien omkostninger som industrien oplyser, at den foreslåede clean market regel vil betyde, at minimum 1 million dåser røgfri produkter skal hjemtages, fordi det som konsumentvarer med begrænset holdbarhedstid ikke forsvarligt vil kunne returneres til markedet, til skatteministeren

  Spm. 75

  Spm. om at oplyse og begrunde, hvorvidt de nævnte krav tjener skatte- eller afgiftsmæssige formål m.v., til skatteministeren

  Spm. 76

  Spm. om, hvorfor ministeren har foreslået en anden afgiftsmodel og et andet afgiftsniveau end gældende for nikotinholdige væsker, og hvorfor ministeren i svar på SAU alm. del - spørgsmål 75 skriver, at ministeren ikke har skiftet holdning til afgiftsmodel, når ministeren nu foreslår en ny afgiftsmodel end den gældende på nikotinholdige væsker, til skatteministeren

  Spm. 77

  Spm. om, hvorfor der ikke anvendes samme afgiftsmodel og afgiftsniveau for e-cigaretter og nikotinprodukter, idet begge produktkategorier er kendetegnet ved ikke at indeholde tobak, og begge afgiftsmodeller afhænger af nikotinindholdet, til skatteministeren

  Spm. 78

  Spm., om ministeren vil oversende den fulde korrespondance, som ministeriet har haft med Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, til skatteministeren

  Spm. 79

  Spm., om ministeren er enig i professor Knud Juels sundhedsperspektiv på cigaretter og snus, når han til Sundhedsstyrelsen skriver følgende kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus: ”Stor risikoforskel mellem snusbrug og rygning. Hvis en person ophører med rygning eller vælger snus isf rygning vil det give en helbredsmæssig gevinst. Hvis sundhedsmæssig ligevægt skal beregnes hvor mange snusere, der går på en ryger. Der har været bud på at snus havde 5% af rygningens skadevirkninger. Dvs. 20 må snuse, hvis der så spares en ryger”, til skatteministeren

  Spm. 80

  Spm., om det foreslåede afgiftsniveau på nikotinprodukter afspejler professor Knud Juels helbredskonsekvensvurdering af, at skadevirkningen af snus kun er 5 pct. af skadesvirkning af cigaretter, som han har givet som kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus til Sundhedsstyrelsen, til skatteministeren

  Spm. 81

  Spm., om der blot er ét eksempel på et marked, hvor brug af røgfri nikotinholdige produkter har ledt til øget brug af røgtobak, til skatteministeren

  Spm. 82

  Spm., om Kommissionen kan sætte et nationalt tiltag i bero, hvis det nationale tiltag vedrører kommende harmoniseringstiltag, som det eksempelvis er tilfældet med hensyn til afgiftsordninger for nikotinprodukter, til skatteministeren

  Spm. 83

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/12-21 fra Philip Morris Danmark om præsentation til foretræde den 9. december 2021, til skatteministeren

  L 89 A Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke).

  Bilag

  Bilag 8

  Henvendelse af 8/12-21 fra Philip Morris Danmark om præsentation til foretræde den 9. december 2021

  Bilag 9

  Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

  L 89 B Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

  Bilag

  Bilag 8

  Henvendelse af 8/12-21 fra Philip Morris Danmark om præsentation til foretræde den 9. december 2021

  Bilag 9

  Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  L 89 - svar på spm. 1 om deling af lovforslaget, hvorved den del, som omhandler regulering af antallet af cigaretter i en pakke, udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

  Spm. 2

  L 89 - svar på spm. 2, om lovforslaget forbedrer eller forværrer folkesundheden i Danmark, fra skatteministeren

  Spm. 3

  L 89 - svar på spm. 3, om man har fastsat det optimale afgiftsniveau for nikotinprodukter set i forhold til at få flest mulige til at stoppe med at bruge nikotinprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 4

  L 89 - svar på spm. 4 om, hvorfor der ikke indføres en maksimal grænse for indholdet af nikotin i nikotinprodukter, som branchen selv efterspørger, fra skatteministeren

  Spm. 5

  L 89 - svar på spm. 5, om det er muligt at udskyde ikrafttrædelsen, da der ikke er tilstrækkelig tid til at implementere ordningen, fra skatteministeren

  Spm. 6

  L 89 - svar på spm. 6 om at redegøre uddybende for skønnet over de administrative konsekvenser for erhvervslivet, fra skatteministeren

  Spm. 7

  L 89 - svar på spm. 7, om der er evidens for, at den foreslåede afgift på nikotinprodukter vil få færre unge til at begynde med at ryge, fra skatteministeren

  Spm. 8

  L 89 - svar på spm. 8 om ministerens kommentar til, at snus er den mest anvendte metode til rygestop i Norge, fra skatteministeren

  Spm. 9

  L 89 - svar på spm. 9 om, at markedsandelen for snus er steget fra 7 pct. til 46 pct. i løbet af de seneste 20 år i Norge, fra skatteministeren

  Spm. 10

  L 89 - svar på spm. 10 om ministerens kommentar til, at andelen af rygere er reduceret kraftigt parallelt med en øgning i brug af snus blandt norske unge under 25 år, fra skatteministeren

  Spm. 11

  L 89 - svar på spm. 11, om ministeren anerkender professor Karl Erik Lunds påstand om, at ”Fra et sundhedsperspektiv har udviklingen på nikotinmarkedet været gunstig”, fra skatteministeren

  Spm. 12

  L 89 - svar på spm. 12 om, at en række forskningsinstitutioner mener, at der er medicinsk konsensus om, at røgfri nikotinprodukter opfattes som ”skadesreducerende alternativer” til traditionelle tobaksprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 13

  L 89 - svar på spm. 13 om at redegøre for proportionerne i afgiftsniveauet for røgfri nikotinprodukter som foreslået henset til produkternes negative eksternaliteter, fra skatteministeren

  Spm. 14

  L 89 - svar på spm. 14 om, hvordan ”Lovforslagets væsentligste formål er at styrke folkesundheden i Danmark” hænger sammen med, at Skatteministeriet anslår, at ”afgiften på nikotinprodukter vil give anledning til, at et forbrug på ca. 8 mio. nikotinposer skifter til tobaksprodukter (substitution)”, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 731 (folketingsåret 2020-21), fra skatteministeren

  Spm. 15

  L 89 - svar på spm. 15 om at redegøre for de sundhedsmæssige omkostninger ved Skatteministeriets estimat af en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 16

  L 89 - svar på spm. 16 om, hvorfor regeringen har valgt et afgiftsniveau på nikotinprodukter, der anslået medfører en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, når man ved indførelsen af en afgift på e-cigaretter anlagde et afgiftsniveau, der ”kun” ville medføre substitution på 2 mio. ml. nikotinholdige væsker til tobaksprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 17

  L 89 - svar på spm. 17 om, hvad afgiftsniveauet skal være, hvis en dåse nikotinposer skal koste ca. 60 kr., fra skatteministeren

  Spm. 18

  L 89 - svar på spm. 18 om, hvor meget nikotin hver enkelt pose må indeholde vil kunne bidrage til at forebygge nikotinafhængighed blandt børn og unge, fra skatteministeren

  Spm. 19

  L 89 - svar på spm. 19 om at sørge for, at salget af nikotinprodukter fremover indgår som et element i Skatteministeriets grænsehandelsrapport, fra skatteministeren

  Spm. 20

  L 89 - svar på spm. 20 om at kommentere artikel ”Detektor: Sundhedsministeren indrømmer, han 'gik for langt' om kræftrisiko ved snus” bragt på dr.dk den 23. januar 2020, fra skatteministeren

  Spm. 21

  L 89 - svar på spm. 21, om cigaretter eller nikotinprodukter er mest sundhedsskadelige, fra skatteministeren

  Spm. 22

  L 89 - svar på spm. 22 om at redegøre for den sundhedsvidenskabelige evidens – indenlandsk som udenlandsk – der understøtter eller modbeviser påstanden om, at brugen af tobakssurrogatter (nikotinposer) indebærer, at brugeren vil begynde at ryge, fra skatteministeren

  Spm. 23

  L 89 - svar på spm. 23 om, hvilke sundhedsøkonomiske eksperter der er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af den forslåede afgiftssats, fra skatteministeren

  Spm. 24

  L 89 - svar på spm. 29 om, hvilke fagtekniske input Skatteministeriet har indhentet fra Norge og Sverige i forbindelse med udarbejdelsen af afgiften, som kun ellers eksisterer i nabolandene, fra skatteministeren

  Spm. 25

  L 89 - svar på spm. 25 om at bekræfte, at afgifter skal indrettes, således at brugeren har incitament til at anvende produkter som mindst sundhedsskadelige, fra skatteministeren

  Spm. 26

  L 89 - svar på spm. 26 om, hvilket afgiftsniveau der vil optimere de offentlige afgiftsindtægter på nikotinposer, fra skatteministeren

  Spm. 27

  L 89 - svar på spm. 27 om at udarbejde et eksempel på en afgiftsmodel, der er vægtbaseret, og der sikrer det ønskede provenu, fra skatteministeren

  Spm. 28

  L 89 - svar på spm. 28 om de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 8 mio. cigaretter årligt som følge af forslaget om en afgift på nikotinprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 29

  L 89 - svar på spm. 29 om de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 23 mio. cigaretter årligt som følge af forslaget om en nikotinposeafgift og e-cigaret-væskeafgift, fra skatteministeren

  Spm. 30

  L 89 - svar på spm. 30 om at indhente en oversigt fra sundhedsmyndighederne over, hvilke sygdomme som der er sundhedsvidenskabelig evidens for, at brugeren sandsynligvis vil udvikle ved varig brug af nikotin i form af nikotinposer, fra skatteministeren

  Spm. 31

  L 89 - svar på spm. 31 om, hvilke sygdomme der er sundhedsvidenskabelig evidens for at udvikle ved varig rygning af cigaretter sat op mod brugen af nikotinposer, fra skatteministeren

  Spm. 32

  L 89 - svar på spm. 32 om at overveje at udforme afgifterne for tobaks- og nikotinprodukter ud fra et hierarki baseret på deres sundhedsskadelige effekter og omkostninger for samfundet, fra skatteministeren

  Spm. 35

  L 89 - svar på spm. 35 om at redegøre for det videnskabelig grundlag, der skulle underbygge, at børn og unge begynder at ryge som følge af brugen af nikotinposer, fra skatteministeren

  Spm. 36

  L 89 - svar på spm. 36 om en oversigt, der redegør for – og sammenligner – en eventuelt øget risiko for sygdomme som følge af brug af henholdsvis nikotintyggegummi, nikotinposer og snus (nordisk), fra skatteministeren

  Spm. 37

  L 89 - svar på spm. 37 om at oversende en udtømmende oversigt indhentet fra Lægemiddelstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen over, hvilke ingredienser der indgår i henholdsvis nikotintyggegummi og tobakssurrogater, fra skatteministeren

  Spm. 38

  L 89 - svar på spm. 38 om at kvantificere den forventede grænsehandel med nikotinposer fra henholdsvis Tyskland, Sverige og e-grænsehandel, fra skatteministeren

  Spm. 39

  L 89 - svar på spm. 39 om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige forventes at stige som følge af den foreslåede afgift på nikotinprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 40

  L 89 - svar på spm. 40 om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige samlet forventes at stige som følge af afgiftsstigningerne på andre tobaks- og nikotinprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 41

  L 89 - svar på spm. 41 om, hvor mange pakker nikotinposer man lovligt kan indføre til Danmark til eget forbrug fra andre EU-lande, fra skatteministeren

  Spm. 42

  L 89 - svar på spm. 42 om, hvorfor det efter ministerens opfattelse skal undgås, at danskerne skifter nikotinposer ud med cigaretter, fra skatteministeren

  Spm. 43

  L 89 - svar på spm. 43 om at oversende de beregninger, der ligger til grund for vurderingen af, at de administrative omkostninger for erhvervslivet vil udgøre mindre end 4 mio. kr., fra skatteministeren

  Spm. 44

  L 89 - svar på spm. 44 om at opliste de typiske ingredienser i henholdsvis nikotinposer og nikotintyggegummi, fra skatteministeren

  Spm. 45

  L 89 - svar på spm. 45, om den foreslåede afgift svarer til produkternes negative eksternaliteter, fra skatteministeren

  Spm. 46

  L 89 - svar på spm. 46, om ministeren anerkender, at den foreslåede afgift vil ligge på et markant højere niveau end i Norge og Sverige, fra skatteministeren

  Spm. 47

  L 89 - svar på spm. 47 om, hvor ofte stempelmærker har været det afgørende bevis for svindel med tobaksprodukter år for år i perioden fra 2000 til i dag, fra skatteministeren

  Spm. 48

  L 89 - svar på spm. 48 om kommentar til henvendelsen modtaget den 30/11-21 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 49

  L 89 - svar på spm. 49 om at redegøre for de konkurrencemæssige overvejelser bag at foreslå en konkurrenceforvridning mellem produkter, som begge fungerer som alternativ til tobak, idet begge produktkategorier alene indeholder nikotin som det virksomme stof, fra skatteministeren

  Spm. 50

  L 89 - svar på spm. 50 om, hvor stor substitution afgiften forventes at skabe mellem almindelige nikotinprodukter underlagt den foreslåede afgift og afgiftsfrie nikotinprodukter, der erhverves som håndkøbsmedicin, fra skatteministeren

  Spm. 51

  L 89 - svar på spm. 51, om det vurderes realistisk, at EU indfører samme afgiftsmodel og afgiftsniveau i forbindelse med revideringen af tobaksbeskatningsdirektivet, fra skatteministeren

  Spm. 52

  L 89 - svar på spm. 52 om det optimale afgiftsniveau for nikotinposer, hvis formålet er at sikre folkesundheden, og at færre danske unge ryger cigaretter, fra skatteministeren

  Spm. 53

  L 89 - svar på spm. 53 om, hvad lovforslaget isoleret set betyder for folkesundheden, fra skatteministeren

  Spm. 54

  L 89 - svar på spm. 54 om, hvordan producenterne skal kunne omstille deres produktion inden 1. juli 2022, når der potentielt først ligger en bekendtgørelse med specifikationerne for produktionsomstillingen den 1. april 2022, fra skatteministeren

  Spm. 55

  L 89 - svar på spm. 55 om ministeren er enig i, at producenter de sidste 12 år har haft mellem 10-13 måneder til at omstille produktionen, når der i tobakslovgivningen har været foretaget tilpasning af pakkedesign, fra skatteministeren

  Spm. 56

  L 89 - svar på spm. 56 om, hvor mange der årligt dør af tobaksprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 57

  L 89 - svar på spm. 57 om, hvorfor man har valgt et afgiftsniveau for nikotinprodukter, der vil medføre en øget grænsehandel på 35 mio. nikotinposer, fra skatteministeren

  Spm. 58

  L 89 - svar på spm. 58 om ministeren foretrækker, at forbrugerne køber nikotinposer via illegale kanaler eller lovlige produkter, fra skatteministeren

  Spm. 59

  L 89 - svar på spm. 59 om hvilken effekt det vil have på grænsehandel, illegal handel og substitution til tobaksprodukter, hvis der indføres en afgift på nikotinprodukter efter sammen model og niveau som på nikotinholdige væsker, fra skatteministeren

  Spm. 60

  L 89 - svar på spm. 60 om at kommentere udtalelserne fra statssekretær Lars Vangen, ”Ut mot snusprisene: - Provoserende” bragt i den norske avis Dagbladet den 25. november 2021, fra skatteministeren

  Spm. 61

  L 89 - svar på spm. 61 om, hvorfor de danske skattemyndigheder har konkluderet anderledes end de svenske skattemyndigheder, som har bedre viden og erfaring med produktet, fra skatteministeren

  Spm. 62

  L 89 - svar på spm. 62 om ministeren i forarbejdet til afgiftsmodellen og satsen indregnet de specifikke sundhedsomkostninger relateret til den enkelte ryger som en direkte konsekvens af mersalget, fra skatteministeren

  Spm. 63

  L 89 - svar på spm. 63 om Danmark kommer tættere på eller længere fra målet om ”ingen børn og unge der ryger i 2030”, fra skatteministeren

  Spm. 64

  L 89 - svar på spm. 64 om, hvordan sundhedsmyndighederne forventer, at afgifterne på e-cigaret væsker og nikotinposer vil påvirke rygevaneundersøgelserne, fra skatteministeren

  Spm. 65

  L 89 - svar på spm. 65 om at redegøre for sundhedsmyndighedernes vurdering af, hvor mange flere danskere der vil få en rygerelateret sygdom som en direkte konsekvens af mersalget af henholdsvis 8 mio. stk. cigaretter årligt og 23 af mio. stk. cigaretter årligt, fra skatteministeren

  Spm. 66

  L 89 - svar på spm. 66 om at indhente statistik fra sundhedsmyndighederne om de 10 mest udbredte rygerelaterede sygdomme, fra skatteministeren

  Spm. 67

  L 89 - svar på spm. 67 om, hvor mange flere danskere myndighederne estimerer vil blive udsat for passiv rygning som en direkte følge af de ekstra 23 mio. cigaretter, der vil blive solgt i Danmark som konsekvens af regeringens forslag til afgifter for e-cigaret væsker og nikotinposer, fra skatteministeren

  Spm. 68

  L 89 - svar på spm. 68 om at indhente sundhedsmyndighedernes vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt for en rygende KOL-patient at fortsætte med at ryge eller erstatte cigaretterne med nikotinposer, fra skatteministeren

  Spm. 69

  L 89 - svar på spm. 69 om at redegøre for forskellene i afgiftsniveauerne for henholdsvis cigaretter, nikotinposer og nikotinholdige væsker til brug i e-cigaretter, fra skatteministeren

  Spm. 70

  L 89 - svar på spm. 70 om at redegøre for nødvendigheden af, at afgifter på væsker til e-cigaretter og nikotinposer er markant højere i Danmark end i de øvrige EU-medlemslande, fra skatteministeren

  Spm. 71

  L 89 - svar på spm. 71 om baggrunden for, at man fjernede stempelmærker for røgfri tobak i 1992, fra skatteministeren

  Spm. 72

  L 89 - svar på spm. 72 om at redegøre for de forventede omkostninger for kontrol- og tilsynsmyndigheder og virksomheder ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, fra skatteministeren

  Spm. 73

  L 89 - svar på spm. 73 om at redegøre for det forventede provenu ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, fra skatteministeren

  Spm. 74

  L 89 - svar på spm. 74 om det er rimeligt at påføre industrien omkostninger som industrien oplyser, at den foreslåede clean market regel vil betyde, at minimum 1 million dåser røgfri produkter skal hjemtages, fordi det som konsumentvarer med begrænset holdbarhedstid ikke forsvarligt vil kunne returneres til markedet, fra skatteministeren

  Spm. 75

  L 89 - svar på spm. 75 om at oplyse og begrunde, hvorvidt de nævnte krav tjener skatte- eller afgiftsmæssige formål m.v., fra skatteministeren

  Spm. 76

  L 89 - svar på spm. 76 om, hvorfor ministeren har foreslået en anden afgiftsmodel og et andet afgiftsniveau end gældende for nikotinholdige væsker, og hvorfor ministeren i svar på SAU alm. del - spørgsmål 75 skriver, at ministeren ikke har skiftet holdning til afgiftsmodel, når ministeren nu foreslår en ny afgiftsmodel end den gældende på nikotinholdige væsker, fra skatteministeren

  Spm. 77

  L 89 - svar på spm. 77 om, hvorfor der ikke anvendes samme afgiftsmodel og afgiftsniveau for e-cigaretter og nikotinprodukter, idet begge produktkategorier er kendetegnet ved ikke at indeholde tobak, og begge afgiftsmodeller afhænger af nikotinindholdet, fra skatteministeren

  Spm. 78

  L 89 - svar på spm. 78, om ministeren vil oversende den fulde korrespondance, som ministeriet har haft med Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, fra skatteministeren

  Spm. 79

  L 89 - svar på spm. 79, om ministeren er enig i professor Knud Juels sundhedsperspektiv på cigaretter og snus, når han til Sundhedsstyrelsen skriver følgende kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus: ”Stor risikoforskel mellem snusbrug og rygning. Hvis en person ophører med rygning eller vælger snus isf rygning vil det give en helbredsmæssig gevinst. Hvis sundhedsmæssig ligevægt skal beregnes hvor mange snusere, der går på en ryger. Der har været bud på at snus havde 5% af rygningens skadevirkninger. Dvs. 20 må snuse, hvis der så spares en ryger”, fra skatteministeren

  Spm. 80

  L 89 - svar på spm. 80, om det foreslåede afgiftsniveau på nikotinprodukter afspejler professor Knud Juels helbredskonsekvensvurdering af, at skadevirkningen af snus kun er 5 pct. af skadesvirkning af cigaretter, som han har givet som kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus til Sundhedsstyrelsen, fra skatteministeren

  Spm. 81

  L 89 - svar på spm. 81, om der blot er ét eksempel på et marked, hvor brug af røgfri nikotinholdige produkter har ledt til øget brug af røgtobak, fra skatteministeren

  Spm. 82

  L 89 - svar på spm. 82, om Kommissionen kan sætte et nationalt tiltag i bero, hvis det nationale tiltag vedrører kommende harmoniseringstiltag, som det eksempelvis er tilfældet med hensyn til afgiftsordninger for nikotinprodukter, fra skatteministeren

  Spm. 83

  L 89 - svar på spm. 83 om kommentar til henvendelsen af 8/12-21 fra Philip Morris Danmark om præsentation til foretræde den 9. december 2021, fra skatteministeren

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 72

  Publikation fra Motorstyrelsen: Flere importerede biler værdifastsat korrekt, december 2021

  Bilag 75

  Notat fra de økonomiske konsulenter til brug for møde med Det Miljøøkonomiske Råd den 8. december

  Bilag 77

  Analyse fra Gældsstyrelsen om danskernes gæld, december 2021.

  Bilag 78

  Henvendelse af 9/12-21 fra Danske Soloselvstændige om nye nedlukninger, styrtdykket aktivitetsniveau og brug for, at regeringen handler hurtigt

  Bilag 79

  Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om Danske Spil A/S, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven, lov om afgifter af spil og lov om spil (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S), fra skatteministeren

  Bilag 80

  Orientering om aftale om en styrket skattekontrol - etape 3

  Bilag 81

  Henvendelse af 9/12-21 fra Danske Soloselvstændige om aftalen om genåbning af kompensationspakker til erhvervslivet ikke er god nok

  Bilag 83

  Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-22 (statsministerens december-redegørelse)

  Spørgsmål og svar

  Spm. 27

  Vil ministeren – eventuelt med bidrag fra erhvervsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri – kommentere den generelle problemstilling, der rejses om samarbejdet mellem myndigheder i henvendelsen af 6. september 2021 fra Astrid Kristiansen, jf. SAU alm. del – bilag 21, og herunder redegøre for, hvorfor virksomheder først bliver klart oplyst om, at deres produktionslokaler skal godkendes af Skatteforvaltningen, når virksomheden ansøger om at blive registreret hos Skatteforvaltningen?  Svar  

  Spm. 28

  Vil ministeren – eventuelt med bidrag fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri – redegøre for rationalet bag, at både Skatteforvaltningen og Fødevarestyrelse skal godkende virksomheders lokaler til brug for produktion af chokoladevarer, og herunder redegøre for, hvorfor disse myndigheders afgørelser kan være forskellige? Der henvises til henvendelsen af 6. september 2021 fra Astrid Kristiansen, jf. SAU alm. del – bilag 21.  Svar  

  Spm. 29

  Hvordan vil regeringen sikre, at selvstændige, når de ønsker at oprette en virksomhed, får den nødvendige information og vejledning og ikke mødes af silotænkende myndigheder, der kun vejleder inden for deres eget ansvarsområde uden at nævne eventuelle overlap og opmærksomhedspunkter, der hører under andre myndigheders ansvarsområder, herunder hvordan regeringen vil sikre, at administrative byrder for både virksomheder og myndigheder mindskes mest muligt?  Svar  

  Spm. 78

  Vil ministeren fremlægge en oversigt over de bonusser, engangsvederlag m.v., der er udbetalt til chefer i det offentlige gennem de seneste fem år, herunder hvor og hvornår det er sket i tre på hinanden følgende år?  Svar  

  Spm. 91

  I dag skal en virksomhed indbetale salgsmoms senest en måned før, de skal indberette købsmoms, hvorefter der går en yderligere periode, før Skattestyrelsen udbetaler købsmomsen til den pågældende virksomhed Kan ministeren oplyse, om det er muligt for Skattestyrelsen at udbetale købsmomsen tættere på det tidspunkt, hvor virksomheder senest skal indbetale salgsmomsen i henhold til frister i Moms One Stop Shop?  Svar  

  Spm. 99

  Vil ministeren redegøre for, hvordan Skattestyrelsen, om de differencer, der er konstateret i Statsrevisorernes beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40, kan oplyse, ”at styrelsen finder, at langt de fleste differencer har årsager, der ikke har konsekvenser for momsprovenuet” (side 21) – en vurdering Skattestyrelsen også har givet til pressen i øvrigt før beretningen blev offentliggjort, jf. artiklen ”Rigsrevisionen langer ud efter Skattestyrelsens momskontrol: Risiko for store tab” bragt på jp.dk den 12. november 2021 – når det af samme beretning fremgår, at Skattestyrelsen ikke har nogen dækkende undersøgelse af årsagerne til de mange differencer?  Svar  

  Spm. 103

  Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 662 (folketingsåret 2020-21) oplyse, hvordan de øvrige coronalån er fordelt på virksomhedsstørrelser efter nedenstående?- A-skat for januar måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat for februar måned 201 (store)- A-skat for september måned 2020 og for februar måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat for september måned 2020 og for marts måned 2021 (store)- Moms for 1. kvartal af 2021 (mellemstore)- A-skat for august og december måned 2020 (små og mellemstore)- A-skat for marts måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat og april måned 2021 (store)- A-skat for oktober måned 2020 (små og mellemstore)- A-skat for oktober måned 2020 (store)  Svar  

  Spm. 109

  Vil ministeren oversende opdateret dokumentation for, at de forskellige typer af hybrid-biler – med afsæt i reduceret udledning af CO2 – kan betegnes som “grønne biler”?  Svar  

  Spm. 117

  Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. november 2021 fra Wolt Danmark om præsentation til foretræde om systemer og samarbejde med skattemyndighederne, jf. SAU alm. del - bilag 56.  Svar  

  Spm. 121

  Vil ministeren tage initiativ til at ændre bekendtgørelsen om almennyttige lotterier, så bankoforeninger fortsat kan fungere som almennyttige foreninger med sociale formål, også selvom de efter de nuværende regler måtte findes fortrinsvist at drive spil?  Svar  

  Spm. 139

  Vil ministeren oplyse, hvad den fulde indfasning af regeringens skatte- og afgiftsinitiativer (som opgjort i svaret på lovforslag nr. L 239 – spørgsmål 94 ekskl. initiativer aftalt under den tidligere regering) betyder for den personlige indkomst for nedenstående udvalgte familietyper? Derudover ønskes virkningen af de enkelte skatte- og afgiftstiltag belyst efter samme opgørelsesmetode som i Tabel 1 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 446 (folketingsåret 2017-18). Udvalgte familietyper:1) Enlig dagpengemodtager i lejebolig uden børn,2) Enlig dagpengemodtager i lejebolig med 2 børn,3) Par på SHO-ydelse i lejebolig med 2 børn (ægteparret tilsammen),4) LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn (ægteparret tilsammen),5) Privatansatte funktionærer i ejerbolig med 2 børn (ægteparret tilsammen),6) Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn (ægteparret tilsammen),7) Enlig pensionist med ATP i lejebolig,8) Pensionistægtepar med ATP i lejebolig (ægteparret tilsammen),9) Enlig udeboende studerende i lejebolig.

  Spm. 145

  Vil ministeren opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 137 (folketingsåret 2020-2021) ud fra regeringens planlagte eller gennemførte skattestigninger frem til 2025 og ud fra de nye skatteøkonomiske regneprincipper for BNP-effekter af ændringer i afgifter, som er præsenteret i Skatteøkonomisk redegørelse 2021?

  Spm. 147

  Vil ministeren redegøre for om personer, der har tilbagebetalt deres gæld til det offentlige, vil forblive registreret i offentlige gældsregistre også efter gælden er tilbagebetalt? Hvis ja, kan det herudover have en indvirkning – positiv eller negativ – for den enkelte, at vedkommendes tidligere gæld vedbliver registreret, og hvor længe vil der gå før en person bliver slettet i registret?  Svar  

  Spm. 148

  Vil ministeren redegøre for statens indtægter på CO2-kvoter årligt fra 2000 til i dag?  Svar  

  Spm. 150

  Vil ministeren redegøre for, hvilke virksomheder der er omfattet af CO2-kvotesystemet?  Svar  

  Spm. 151

  Justitsministeren udtaler i artiklen ”De vil jo tage pengene fra kulturen og så bruge dem på de kriminelle” bragt i Politiken, den 3. december 2021, at det kommende lovforslag om moms på kunstnerisk virksomhed m.v., jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), som udgangspunkt ikke vil have konsekvenser for kunstnerne, ”da momsen som udgangspunkt vil blive væltet over på brugerne”. Vil ministeren garantere, at momspligten isoleret set ikke vil have konsekvenser for kunstnerne? Kan ministeren endvidere bekræfte, at slutbrugerne (f.eks. de danske tv-seere) hermed bliver pålagt en ny skat/afgift, som de ikke vil kunne afløfte?  Svar  

  Spm. 152

  Kan ministeren bekræfte, at der ikke er noget i EU-retten til hinder for, at den allerede eksisterende ordning i Danmark, populært kaldet ”kunstnermomsen”, udvides med ophavsrettigheder, så alle kunstnere behandles lige?  Svar  

  Spm. 722

  Vil ministeren oplyse niveauet for den samfundsøkonomisk optimale tobaksafgift, herunder virkningen ved forskellige afgiftsniveauer på samfundsøkonomien og de offentlige finanser via forskellige kanaler, såsom grænsehandel og arbejdsudbud?  Svar  

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse