MomsMail 2019, uge 49

Kære læser !

Så begynder det at tynde ud i mængden af materiale fra Folketinget - hvilket jo er meget naturligt i og med, at lovforslagene bliver vedtaget ét efter ét.

Der er til gengæld masser af interessante artikler, bl.a. affødt af forliget om Finansloven.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Finansloven 2020
Skærpede regler ved momsfrie...
Registreringsafgift
Finansloven 2020 på skatteområdet – hold dig ajour
Nye regler ændrer moms på fast ejendom
Nøddeafgiften: Så er den nød knækket
Finanslov 2020 - Afgifter
Vin- og chokoladegaver gør både kunder og medarbejdere glade - men straffer du dig selv?
Varesalg til andre EU-lande - Moms
Ny finanslovsaftale giver skatte- og afgiftsstigninger
Finanslovsaftale 2020

Bindende svar
Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference
Moms - momsfritagelse - elektronisk avis
Cigaretter - overgang - forbrug
Moms, tilskud

Afgørelser
Genoptagelse - Ændring af afgiftstilsvar - Klageberettigelse - Partsstatus
Efteropkrævning af tinglysningsafgift

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Finansloven 2020

Regering, Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet har indgået aftale om finansloven for 2020. Nedenfor gennemgås de foreslåede ændringer for skat, moms og afgifter


Beierholm

Skærpede regler ved momsfrie...

Allerede fra 1. januar 2020 skærpes de danske momsregler i forhold til dokumentation for momsfritaget varesalg til virksomheder i andre EU-lande. Skærpelsen af de danske regler sker som led i at ensrette transportdokumentationen for EU-landene ved momsfrie EU-leverancer


Beierholm

Registreringsafgift

Forhøjet krav fra 1. januar 2020


Deloitte

Finansloven 2020 på skatteområdet – hold dig ajour

Regeringen og forligspartierne har indgået endelig aftale om finansloven 2020. Velfærden sættes først og dette finansieres bl.a. ved ændringer på skatteområdet. Læs med nedenfor for at få indblik på de lovændringer der kommer. Der er nye stramninger i forhold til Regeringens forslag fra oktober.


Deloitte

Nye regler ændrer moms på fast ejendom

Nye regler kan betyde, at der skal afregnes salgsmoms af f.eks. en lejlighed, der ikke kan sælges som oprindeligt tænkt og i stedet udlejes momsfrit. Din virksomhed bør allerede nu overveje, om der er styr på processerne for at sikre korrekt håndtering af denne nye udtagningsmoms.


PwC

Nøddeafgiften: Så er den nød knækket

Nøddeafgiften afskaffes 1. januar 2020. Der er tale om en væsentlig administrativ lettelse for virksomheder, der handler med nødder og nøddeprodukter.


PwC

Finanslov 2020 - Afgifter

Vi ser nærmere på de elementer i finanslovsaftalen, som medfører ændrede afgiftsregler.


PwC

Vin- og chokoladegaver gør både kunder og medarbejdere glade - men straffer du dig selv?

Mange virksomheder kører over grænsen for at købe vin, chokolade og lignende, som bruges til julegaver til kunder, medarbejdere mm. Desværre er mange ikke opmærksomme på, at der skal betales afgift, hvis varerne anvendes erhvervsmæssigt. Har din virksomhed husket afgiften?


Redmark

Varesalg til andre EU-lande - Moms

Krav til dokumentation skærpes


Redmark

Ny finanslovsaftale giver skatte- og afgiftsstigninger

Regeringen indgik mandag aften finanslovsaftale med sine støttepartier.


Revisionsinstituttet

Finanslovsaftale 2020

2019 går på hæld, og vi skriver snart 2020. Hvert år fremlægger regeringen finansloven, hvis formål er at fordele, hvordan bl.a. vores skattekroner skal bruges det næste års tid.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference

SKM2019.606.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kunne Skatterådet bekræfte, at Spørger var en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, samt at Spørger var momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af sponsorater i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - momsfritagelse - elektronisk avis

SKM2019.599.SR

Skatterådet bekræfter, at den elektroniske publikation X opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Cigaretter - overgang - forbrug

SKM2019.598.SR

Skatterådet bekræftede, at cigaretter overgik til forbrug, når de forlod en autoriseret oplagshavers ubeskattede lager for at blive oplagt på en grossists beskattede lager. Skatterådet var enig med spørger i, at dette ikke blev ændret af, at oplagshaveren kompenserede grossisten for leje af lager, og at varerne fortsat ville være dækket af oplagshaverens forsikring.

Skatterådet bekræftede også, at tobaksafgiften forfaldt på tidspunktet for cigaretternes overgang til forbrug, og at afgiften - efter de gældende regler - skulle betales med den sats, der gjaldt på tidspunktet for cigaretternes overgang til forbrug.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms, tilskud

SKM2019.596.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der var tale om momspligtige tilskud, idet de ikke udgjorde vederlag for en leverance, jf. momsloven § 27, stk. 1.

Skatterådet bekræftede dog, at tilskuddene ikke påvirkede Spørgers fradragsret, da Spørgers aktiviteter måtte anses som én integreret aktivitet, der måtte karakteriseres som økonomisk virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Genoptagelse - Ændring af afgiftstilsvar - Klageberettigelse - Partsstatus

SKM2019.602.LSR

Et selskab havde indgået aftale med en samarbejdspartner om sidstnævntes udførelse af administrationsydelser for selskabet. Skattestyrelsen havde fundet, at disse ydelser var momspligtige og havde efterfølgende nægtet at genoptage afgørelsen. Selskabet, der havde påtaget sig at friholde samarbejdspartneren for momskravet, ønskede at påklage afgørelsen, hvor Skattestyrelsen nægtede genoptagelse, til Landsskatteretten. Selskabet henviste til, at man havde påtaget sig at betale momskravet mod samarbejdspartneren, og til at man havde indgået en række andre samarbejdsaftaler af den pågældende art, som kunne medføre tilsvarende krav. Selskabet fandtes ikke at have en væsentlig, direkte, retlig interesse i den påklagede afgørelse, men alene en afledet interesse, hvorfor selskabet ikke var klageberettiget jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk.2.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Efteropkrævning af tinglysningsafgift

SKM2019.600.LSR

Landsskatteretten fandt, at klagerens tinglysning af et skadesløsbrev den 4. juni 2017 opfyldte betingelserne i tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 7, og at beregningen af tinglysningsafgiften skulle ske efter § 7. Retten bemærkede, at det af forarbejderne fremgik, at intentionen med bestemmelsen i tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 7, var, at der ved panthaverskifte og pantsætterskifte kun skulle betales den faste afgift på 1.660 kr. Da det tinglyste skadesløsbrev og det aflyste skadesløsbrev havde samme hovedstol og omfattede de samme aktivtyper, ansås betingelsen om, at der skal være tale om et "tilsvarende pantebrev" efter tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 7, 1. pkt., for opfyldt. Betingelserne om, at der ved tinglysningen af det nye skadesløsbrev skulle afgives en erklæring om, at anmeldelsen var omfattet af 1. pkt., og at aflysningen af det tidligere skadesløsbrev skulle ske inden 30 dage, var ligeledes opfyldt.

Der skulle således ikke betales yderligere i tinglysningsafgift end den faste afgift på 1.660 kr., hvorfor SKATs afgørelse blev ændret.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2019.597.GÆLDST

Regulering af Inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2020

Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2020

19-0350105

Ændring af praksis for afbrydelse af forældelse ved underretning om lønindeholdelse og beregning af ny forældelsesfrist - udkast til styresignal

Ændring af praksis for afbrydelse af en fordrings forældelse ved underretning om lønindeholdelse, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4 og beregning af ny forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0489907
Momsfradrag - kantineordning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet forvaltningens momstilsvar idet der ikke er godkendt momsfradrag for anvendelsen af økologiske varer i en kantineordning, da forvaltningen har valgt at afregne salgsmoms efter den forenklede ordning i momslovens § 29. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2019

Journalnr: 18/0004480
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar vedr. ikke-bogførte indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2019

Journalnr: 18/0006576
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af afgift for tinglysning af en påtegning til et skøde i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2019

Journalnr: 18/0004996
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af afgift som følge af klagerens tinglysning af et vedrørende ejerskifte af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2019

Journalnr: 18/0005053
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af to skadesløsbreve til sikring af virksomhedspant i ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2019

Journalnr: 18/0002360
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af afgift som følge af klagerens tinglysning af et vedrørende ejerskifte af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-12-2019 - 07-01-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-446/18 AGROBET CZ
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - artikel 179 og artikel 183 i direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af hele det overskydende momsbeløb i anledning af en afgiftsretlig kontrol af en del af transaktionerne - delvis tilbagebetaling af den angivne overskydende moms - neutralitetsprincip - proportionalitetsprincip

Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Dom
Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Indstilling

Dom C-707/18 Amarasti Land Investment
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - fradrag for indgående afgift - erhvervelse af fast ejendom, der ikke er indført i den nationale tingbog - udgifter, som en erhverver har afholdt i forbindelse med den første indførelse i den nævnte tingbog - anvendelse af specialiserede eksterne selskaber - formidling af en tjenesteydelse eller investeringsudgifter foretaget i forbindelse med en virksomhed

Tidligere dokument: C-707/18 Amarasti Land Investment - Dom

Dom C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 12) - nedsat momssats for udlejning af pladser på campingpladser og pladser til beboelsesvogne - spørgsmål om anvendelsen af denne nedsatte sats på udlejning af bådpladser i lystbådehavne - sammenligning med udlejning af pladser til parkering af køretøjer - ligebehandling - princip om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven - Dom
Tidligere dokument: C-715/18 Segler - Ny sag

Dom C-677/18 Amoena
Dato: 19-12-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - pos. 6212 og 9021 - post mastektomi brystholdere - gennemførelsesforordning (EU) 2017/1167 - gyldighed - begrebet »tilbehør« - loyalt samarbejde

Tidligere dokument: C-677/18 Amoena - Dom
Tidligere dokument: C-677/18 Amoena - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Rådets direktiv (EU) 2019/1995 af 21. november 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1996 of 28 November 2019 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in the Kingdom of Thailand following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1997 af 29. november 2019 om genoptagelse af undersøgelsen efter dommen af 19. september 2019 i sag C-251/18, Trace Sport SAS, for så vidt angår Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 af 29. maj 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2019/2002 af 28. november 2019 om bemyndigelse af Bulgarien til fortsat at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter for så vidt angår international personbefordring frem til slutningen af 2023 (meddelt under nummer C(2019) 8590)

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2019/2003 af 28. november 2019 om bemyndigelse af Irland til fortsat at anvende en tilnærmelsesvis vurdering til beregning af grundlaget for de egne momsindtægter for så vidt angår befordring af personer frem til slutningen af 2023 (meddelt under nummer C(2019) 8593)

Berigtigelse til Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1996 of 28 November 2019 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in the Kingdom of Thailand following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 (Den Europæiske Unions Tidende L 310 af 2. december 2019)

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 af 21. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår levering af varer eller ydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2027 af 28. november 2019 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1067/2008, af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081 og (EU) 2017/2200, af forordning (EF) nr. 1964/2006, af gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 og af forordning (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoerne for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2020 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris og olivenolie

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1982 af 28. november 2019 om at gøre importen af visse rørfittings af deformerbart støbejern og støbejern med kuglegrafit med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering som følge af genoptagelsen af undersøgelsen med henblik på at gennemføre dommen af 20. september 2019 i sag T-650/17 for så vidt angår gennemførelsesforordning (EU) 2017/1146 om genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af rørfittings af deformerbart støbejern og støbejern med kuglegrafit med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina, fremstillet af Jinan Meide Castings Co., Ltd ( EUT L 308 af 29.11.2019 )

Rådets afgørelse (EU) 2019/2073 af 5. december 2019 om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)

Aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2019/2002 af 28. november 2019 om bemyndigelse af Bulgarien til fortsat at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter for så vidt angår international personbefordring frem til slutningen af 2023 (meddelt under nummer C(2019) 8590) (Kun den bulgarske udgave er autentisk)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2027 af 28. november 2019 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1067/2008, af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081 og (EU) 2017/2200, af forordning (EF) nr. 1964/2006, af gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 og af forordning (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoerne for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2020 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris og olivenolie

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om gebyrbetaling til Spillemyndigheden  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven
Oprettelsesdato: 04-12-2019
Høringsfrist: 14-01-2020

Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler og pluginhybridbiler, der anvendes som fri bil)
Oprettelsesdato: 05-12-2019
Høringsfrist: 12-12-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).
Fremsat den 4. december 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 17

Skatteministeriets præsentation fra teknisk gennemgang af lovforslaget den 5. december 2019

Bilag 18

Tillægsbetænkning afgivet den 5. december 2019

L 64 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet, ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 7

Skatteministeriets præsentation fra teknisk gennemgang af lovforslaget den 5. december 2019

Bilag 8

Præsentation fra foretræde den 5. december 2019 fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvorfor valget ikke er mere fleksibelt, så de kommunalt ejede forsyningsselskaber f.eks. hvert tredje år kan omgøre deres valg, så det ikke ender med at blive et ”engangstilbud”, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om Skatteforvaltningens administrative udfordringer vedrørende fradragsretten for renter af fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om merprovenuet for kommunerne er medregnet i kommunernes økonomiske rammer, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om, hvor meget merprovenuet bidrager med til det økonomiske råderum, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvor mange ekstra inddrivelsesomkostninger skyldnere i værste fald vil kunne blive pålagt, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvordan Gældsstyrelsen administrativt vil monitorere parallel privat inddrivelse, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til præsentationen fra foretræde den 5. december 2019 fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvilke konsekvenser de foreslåede ændringsforslag fra Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og DANVA, jf. bilag 8, vil have m.v., til skatteministeren

L 74 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan mindreprovenuet finansieres, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at stille ændringsforslag, således at rabatten også tilfalder elbilsejere, der oplader deres i bil via deres eget stik i hjemmet m.v., til skatteministeren

L 74 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 74 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorledes emballageafgiften kan differentieres, således at der indføres lavere afgifter på genanvendelige- og bionedbrydelige plasticposer og engangsservice m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om afgiftsstigningen på plastikposer vil ramme ganske almindelige danskere, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om lovforslaget giver et negativt incitament til at bruge poser af genbrugsplast, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad grænsehandlen forventes at stige med, når afgiftsstigningen på cigaretter, som er aftalt i finansloven, er fuldt indfaset, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stor andelen af illegale cigaretter udgør af det samlede markedet nu, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan stigningen i cigaretafgiften, som er aftalt i finansloven, er fordelt på indkomstdeciler, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor afgiften på pølsebakken nu skal tredobles i afgift, imens der skal være en lavere afgift, hvis den er over 33 cm i længe/diameter, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorfor drinkspinde er afgiftsbelagt, og nu står til at få tredoblet afgiften, mens pindemadspinde og sugerør ikke er omfattet af afgiften, til skatteministeren

L 75 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Bilag

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenhøringsskema
Høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/11-19 fra Dansk Fjernvarme om bemærkninger til den politiske aftale om udnyttelse af overskudsvarme, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 87

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler og pluginhybridbiler, der anvendes som fri bil)

Spørgsmål og svar

Spm. 73

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 1. november 2019 fra Nærbutikkernes Landsforening - NBL om foretræde vedrørende afgiftsforhøjelser på tobak, jf. SAU alm. del - bilag 49.  Svar  

Spm. 78

Ministeren bedes oplyse, hvor meget momsindtægterne for handel med udenlandske netbutikker udgjorde for den danske stat i 2018.  Svar  

Spm. 91

I forlængelse af svar på L 24 – spørgsmål 5 bedes ministeren redegøre for antallet af sager vedrørende eksportgodtgørelse i periode 2015-2019 samt sagsbehandlingstiden for sagerne.  Svar  

Spm. 140

Ministeren bedes redegøre for, hvilke grønne afgifter, der pt. ikke indekseres. Ministeren bedes tillige redegøre for provenuet ved at indeksere disse grønne afgifter for årene 2020-2025, hvor den normale reguleringsprocent på baggrund af nettoprisindekset anvendes. Provenuet bedes opgjort i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter adfærd. Ministeren bedes opgøre provenuskøn inkl. og ekskl. ledningsført vand, som antages indekseret fra 2021 i fremskrivningerne.  Svar  

Spm. 141

Afgiften på ledningsført vand antages i fremskrivningerne at blive indekseret fra 2021. Ministeren bedes redegøre for, om ledningsført vand faktisk vil blive indekseret fra 2021, og hvad provenuet antages at blive.  Svar  

Spm. 145

Ministeren bedes evaluere, hvorvidt henholdsvis V-regeringens og VLAK-regeringens sænkelser af registreringsafgiften (henholdsvis lovforslag nr. L 69 (folketingsåret 2015-16), lovforslag nr. L 93 (folketingsåret 2016-17 og lovforslag nr. L 4 (folketingsåret 2017-18), også gav den forventede stigning i CO2-udslippet, som beskrevet i lovforslagene under ”miljømæssige konsekvenser”.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse