MomsMail 2020, uge 48

Kære læser !

MomsMail for den forløbne uge er en af de længere. Der er både nationalt og EU-stof i denne uge, bl.a. to domme fra EU-domstolen, en del artikler og interessante links om alt fra Brexit til julegaver, ligesom der også er næsten fuldt hus, når det gælder danske afgørelser, herunder også en del fra Afgørelsesdatabasen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Julegaver til medarbejderne – skat og moms
Husk gevinstafgiften, når I afholder julekonkurrencer
Er din virksomhed klar til Brexit?
Regeringen offentliggør forslag til grøn skattereform
Momspligt på dagrenovation
Skattemyndighedernes sagsbehandlingstid i skattestraffesager
Opkrævet registreringsafgift var uretmæssig

Bindende svar
Tinglysningsafgift - Overdragelse af ejendomme ved apportindskud - konkurs
Fast driftssted, hjemmekontor, moms, forretningssted

Afgørelser
Maskerede leasingforhold - Registreringsafgift - Ekstraordinær genoptagelse

Domme
Beregning af tinglysningsafgift

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Julegaver til medarbejderne – skat og moms

Flere virksomheder end normalt vil i år komme til at overskride grænsen for skattefrie gaver til medarbejderne og vil derfor skulle indberette disse til Skattestyrelsen


BDO

Husk gevinstafgiften, når I afholder julekonkurrencer

Forretninger, der afholder konkurrencer, skal holde tungen lige i munden, hvis de vil være sikre på, at vinderne ikke skal betale skat af deres gevinster.


BDO

Er din virksomhed klar til Brexit?

Den 1. januar 2021 træder Storbritannien officielt ud af EU, og det betyder blandt andet, at toldreglerne bliver ændret. Er du klar over, hvilken betydning det får for din virksomhed?


Deloitte

Regeringen offentliggør forslag til grøn skattereform

Regeringen har netop fremlagt sit forhandlingsforslag til første skridt i en grøn skattereform. Forslaget forøger energiafgifterne på procesenergi med 6 kr./GJ fra 2023. Samtidig introduceres øgede skattefradrag for i alt 4,5 mia. kr. allerede fra 2021.


Deloitte

Momspligt på dagrenovation

Landsskatteretten er i en kendelse fra 19. november 2020 nået frem til, at kommuners opkrævning af gebyrer for dagrenovation hos private og grundejerforeninger ikke er momspligtige.


Folketingets Ombudsmand

Skattemyndighedernes sagsbehandlingstid i skattestraffesager

Ombudsmanden foretog af egen drift en undersøgelse af den samlede sagsbehandlingstid i skattestraffesager, som behandles af Skattestyrelsens straffesagsenhed, og som har været sat i bero på Skatteankestyrelsens behandling af en klage over den afgørelse i skattesagen, der har givet anledning til at overveje, om der var grundlag for straf


TVC Advokatfirma

Opkrævet registreringsafgift var uretmæssig

Landskatteretten fastslår i ny afgørelse, at en opkrævet registreringsafgift var med urette, da bilen ikke var taget i brug på færdselslovens anvendelsesområde


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Tinglysningsafgift - Overdragelse af ejendomme ved apportindskud - konkurs

SKM2020.474.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skal betales variabel tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af overdragelse af udlejningsejendomme ved apportindskud, fra et anpartsselskab under konkurs til et andet helejet anpartsselskab. Tinglysningsafgiften kan nedsættes efter reglerne om tilførsel af aktiver i tinglysningsafgiftslovens § 6 a.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted, hjemmekontor, moms, forretningssted

SKM2020.473.SR

Spørger er et udenlandsk selskab, hvis kernevirksomhed er salg af rejser. Det er oplyst, at hjemmekontoret udgør medarbejderens primære arbejdsplads, og at der ikke er tale om en begrænset tidsperiode. Medarbejderens opgaver inkluderer blandt andet planlægning af disse rejser, herunder at tilbyde personlig og privat støtte til klienterne i løbet af rejserne.

Spørger har dog ingen forretningsmæssig interesse i, at medarbejderen arbejder fra Danmark, og opnår heller ingen forretningsmæssig fordel heraf. Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke har fast driftssted i Danmark.

Det vurderes, at Spørger ikke vil få momsmæssigt fast forretningssted i Danmark. Der lægges ud over ovenstående vægt på, at der ikke skal sælge rejseydelser fra Danmark. Herudover er der lagt vægt på, at Spørger ikke vil få et repræsentationskontor i Danmark, at alle beslutninger vedrørende den overordnede ledelse af virksomheden foregår i Y-land, samt at virksomhedens centrale administrationsfunktioner ligeledes udføres der.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Maskerede leasingforhold - Registreringsafgift - Ekstraordinær genoptagelse

SKM2020.468.LSR

Landsskatteretten fandt, at der for 8 køretøjers vedkommende var tale om maskerede leasingforhold, hvor formålet var at opnå besparelse i betaling af registreringsafgiften. Da der var tale om maskerede leasingarrangementer, hvor køretøjerne havde været solgt til priser under markedsniveau, fandt Landsskatteretten, at køretøjernes faktiske salgspriser ikke kunne danne grundlag for afgiftsberegningen, idet de faktiske salgspriser ikke var udtryk for reelle og sædvanlige priser for tilsvarende køretøjer. Ved beregning af registreringsafgift for de pågældende køretøjer skulle der derfor tages udgangspunkt i køretøjets almindelige pris på baggrund af listepriser (nyvognspriser) for tilsvarende køretøjer i henhold til bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 9.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Beregning af tinglysningsafgift

SKM2020.476.BR

Sagen angik spørgsmålet om, af hvilket beløb, der skulle svares tinglysningsafgift i forbindelse med sagsøgernes køb af et enfamilieshus.

Købesummen udgjorde i henhold til købsaftalen 1.750.000 kr., hvilket også var den salgspris, der fremgik af salgsopstillingen. Retten fandt ikke, at det af købsaftalen eller af salgsopstillingen kunne udledes, at overdragelsen både omfattede et enfamilieshus og en andel af en andelsforening. Hertil bemærkede retten, at adkomstændringen var anmodet tinglyst på bygningen til en købesum på 1.750.000 kr.

Retten fandt på den baggrund, at tinglysningsafgiften skulle opkræves på grundlag af den samlede købesum, og at den beregnede tinglysningsafgift var opkrævet med rette. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0441860
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 16/0276847
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 16/1743292
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar på grund af manglende dokumentation for de foretagne køb. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedr. det ene af de to omhandlede år til nul og stadfæster fsv. angår det andet.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 18/0006676
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 16/1162727
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten forhøjer salgsmomsen yderligere.
Afsagt: 07-10-2020

Journalnr: 15/3105153
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret ved uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 15/3105164
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører moms i uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 18/0001337
Ekstraordinær genoptagelse af afgørelse vedrørende registreringsafgift
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse vedrørende registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 18/0001409
Ekstraordinær genoptagelse af afgørelse vedrørende registreringsafgift
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse vedrørende registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020

Journalnr: 17/0987493
Registreringsafgift
Klagen vedrører opkrævning af registreringsafgiftmed solidarisk hæftelse for klageren som ejer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020

Journalnr: 20/0079319
Tilladelse til at udbyde spil
Klagerens repræsentant har anmodet om, at klagen til Landsskatteretten over Spillemyndighedens afgørelse, hvori Spillemyndigheden tilbagekalder klagerens tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, tillægges opsættende virkning. Landsskatteretten træffer afgørelse om, at klagen tillægges opsættende virkning.
Afsagt: 02-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-11-2020 - 29-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 03-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter«

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling

Dom C-488/18 Golfclub Schloss Igling
Dato: 10-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra m) - fritagelse for »visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning« - direkte virkning - begrebet »organer, der ikke arbejder med gevinst for øje«

Tidligere dokument: C-488/18 Golfclub Schloss Igling - Dom
Tidligere dokument: C-488/18 Golfclub Schloss Igling - Indstilling

Dom C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service
Dato: 10-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - forordning (EU) nr. 2016/679 - artikel 23 - begrænsning af den registreredes rettigheder - væsentlig finansiel interesse - håndhævelse af civilretlige krav - national lovgivning, der henviser til bestemmelser i EU-retten - skatteoplysninger vedrørende en juridisk person - Domstolen ikke kompetent

Tidligere dokument: C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service - Dom

Dom C-656/19 BAKATI PLUS
Dato: 17-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse ved udførsel - artikel 146, stk. 1, litra b) - varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union af en køber, som ikke er etableret på den pågældende medlemsstats område - artikel 147 - »varer, der medbringes i den rejsendes personlige bagage« af rejsende, der ikke er etableret i Unionen - begreb - varer, der faktisk har forladt Unionens område - bevis - afslag på fritagelse ved udførsel - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - momssvig

Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Dom
Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Indstilling

Dom C-346/19 Bundeszentralamt für Steuern
Dato: 17-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 8, stk. 2, litra d) - artikel 15 - angivelse af fakturaens nummer - anmodning om tilbagebetaling

Tidligere dokument: C-346/19 Bundeszentralamt für Steuern - Dom

Dom C-801/19 Franck
Dato: 17-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - begreberne »ydelse af lån« og »andre handelsdokumenter« - komplekse transaktioner - hovedydelse - tilrådighedsstillelse af midler mod vederlag - overdragelse af en veksel til et factoringselskab og overførsel af de modtagne penge til vekseludstederen

Tidligere dokument: C-801/19 Franck - Dom

Dom C-449/19 WEG Tevesstraße
Dato: 17-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse for bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - national lovgivning, der fritager levering af varme fra en sammenslutning af boligejere til ejere, der er med i denne sammenslutning, for moms

Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Dom
Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Indstilling


Indstillinger
C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Appel - toldunion - Toldekspertgruppens konklusioner - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 211, stk. 6 - bevilling til aktiv forædling af visse kornorienterede elektriske stålprodukter - undersøgelse af de økonomiske forudsætninger - bindende karakter af Toldekspertgruppens konklusioner - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål

Generaladvokatens indstilling:

1) Appellen forkastes.

2) thyssenkrupp Electrical Steel GmbH og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo betaler sagsomkostningerne.


Domme
C-787/18 Sögård Fastigheter

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - national lovgivning, der fastsætter regulering af fradrag for merværdiafgift (moms) for en anden afgiftspligtig person end den, der oprindeligt foretog fradraget - selskabs salg til privatpersoner af en ejendom, der har været udlejet af selskabet og af det selskab, der tidligere var ejer - ophør af momspligt ved salg af ejendommen til privatpersoner

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at dette direktiv er til hinder for en national lovgivning, der, idet den på grundlag af dette direktivs artikel 188, stk. 2, bestemmer, at overdrageren af en fast ejendom ikke er forpligtet til at foretage regulering af et fradrag for indgående moms, når erhververen kun vil anvende denne ejendom til transaktioner, der giver ret til fradrag, ligeledes pålægger erhververen at foretage en regulering af dette fradrag for den resterende del af reguleringsperioden, når erhververen for sit vedkommende overdrager den pågældende faste ejendom til en tredjemand, der ikke vil anvende ejendommen til sådanne transaktioner.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

proposal for a council implementing decision authorising the netherlands to introduce a special measure derogating from articles 168 and 168a of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax

high level working party of the directors general of customs

draft council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation (dac7) - endorsement

proposal for a council implementing decision authorising the netherlands to introduce a special measure derogating from articles 168 and 168a of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets konklusioner om retfærdig og effektiv beskatning under genopretningen, om skattemæssige udfordringer i forbindelse med digitalisering og om god skatteforvaltning i og uden for eu

økofinrådets rapport til det europæiske råd om beskatningsspørgsmål

rådets konklusioner om retfærdig og effektiv beskatning under genopretningen, om skattemæssige udfordringer i forbindelse med digitalisering og om god skatteforvaltning i og uden for eu - godkendelse - indledning af skriftlig procedure

end of written procedure council conclusions on fair and effective taxation in times of recovery, on tax challenges linked to digitalisation and on tax good governance in the eu and beyond - approval

draft council directive amending council directive 2006/112/ec as regards temporary measures in relation to value added tax for covid-19 vaccines and in vitro diagnostic medical devices in response to the covid-19 pandemic - decision to use the written procedure for the adoption - decision to derogate from the 8-week period provided for in article 4 of protocol 1 on the role of national parliaments in the eu

ecofin report to the european council on tax issues

council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the eu-canada joint customs cooperation committee as regards the adoption of the decision concerning the mutual recognition of the partners in protection programme of canada and the authorised economic operators programme of the european union - decision to use the written procedure for the adoption

europa-parlamentets og rådets forordning om anvendelse af unionens toldkontingenter og andre importkontingenter

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den blandede komité, der er nedsat ved overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og schweiz, til ændringen af overenskomsten ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af den blandede komité eu-schweiz om ændring af overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og schweiz ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den blandede komité, der er nedsat ved aftalen mellem det europæiske fællesskab på den ene side og danmarks regering og færøernes landsstyre på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af den blandede komité ef-danmark-færøerne om ændring af aftalen mellem det europæiske fællesskab på den ene side og danmarks regering og færøernes landsstyre på den anden side ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den blandede komité, der er nedsat ved overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og kongeriget norge, til ændringen af overenskomsten ved erstatning af dens protokol nr. 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af den blandede komité eu-norge om ændring af overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og kongeriget norge ved erstatning af dens protokol nr. 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den blandede komité, der er nedsat ved overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og republikken island, til ændringen af overenskomsten ved erstatning af dens protokol nr. 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af den blandede komité eu-island om ændring af overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og republikken island ved erstatning af dens protokol nr. 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde, til ændringen af aftalens protokol 4 (om oprindelsesregler)

udkast til afgørelse vedtaget af stabiliserings- og associeringsrådet eu-bosnien-hercegovina om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og bosnien-hercegovina på den anden side ved erstatning af dens protokol 2 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af associeringsrådet eu-egypten om ændring af euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den arabiske republik egypten på den anden side ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af toldunderudvalget eu-georgien om ændring af associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og georgien på den anden side ved erstatning af dens protokol i om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af associeringsrådet eu- israel om ændring af euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og staten israel på den anden side ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af associeringsrådet ef-jordan om ændring af euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det hashemitiske kongerige jordan på den anden side ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af stabiliserings- og associeringsrådet eu-kosovo* om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab på den ene side og kosovo på den anden side ved erstatning af dens protokol iii om begrebet "produkter med oprindelsesstatus"

udkast til afgørelse vedtaget af associeringsrådet eu-libanon om ændring af euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem det europæiske fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og den libanesiske republik på den anden side ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om ordninger for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af stabiliserings- og associeringsrådet eu-republikken nordmakedonien om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den tidligere jugoslaviske republik makedonien på den anden side ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af toldunderudvalget eu-republikken moldova om ændring af associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og republikken moldova på den anden side ved erstatning af dens protokol ii om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af stabiliserings- og associeringsrådet eu-montenegro om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og republikken montenegro på den anden side ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af det blandede udvalg eu-plo om ændring af euro-middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem det europæiske fællesskab på den ene side og den palæstinensiske befrielsesorganisation (plo) til fordel for vestbredden og gazastribens palæstinensiske myndighed på den anden side ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse vedtaget af stabiliserings- og associeringsrådet eu-serbien om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og republikken serbien på den anden side ved erstatning af dens protokol 3 om definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets direktiv (eu) 2020/1756 af 20. november 2020 om ændring af direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i nordirland

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til europa-parlamentets og rådets forordning om anvendelse af unionens toldkontingenter og andre importkontingenter

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om offentlige myndigheder og institutioners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet, BEK nr 1704 af 26/11/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Indførelse af afgift på væsker til e-cigaretter)
Oprettelsesdato: 25-11-2020
Høringsfrist: 18-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om de specifikke miljømæssige effekter af genindførelsen af emballageafgiften på pvc-folier, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommet frem til, at ”En genindførelse og indeksering af emballageafgiften på pvc-folier forventes at bidrage til reduceret miljøbelastning i forbindelse med affaldshåndteringen”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor meget brugen af husholdningsfilm til madpakker vil blive reduceret, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor meget brugen af stanniol til madpakker vil blive forøget som følge forslaget om genindførelse af emballageafgiften på pvc-folier, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor det er valgt at forhøje afgiftssatsens for væddemål og onlinekasino på en gang fremfor en gradvis forhøjelse, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at garantere, at der er fundet en løsning på problematikken vedrørende SIFA TV-Bingo inden 3. behandling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en stigning i pengespil på det uregulerede marked også fører til forringet forbrugerbeskyttelse af spillerne i Danmark, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen af forslaget, til skatteministeren

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler

Bilag 8

Henvendelse af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 5

L 32 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler, fra skatteministeren

Spm. 6

L 32 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020, fra skatteministeren

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler

Bilag 8

Henvendelse af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 5

L 32 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 23/11-20 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende virksomhederes registrering af priser på brugte biler, fra skatteministeren

Spm. 6

L 32 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra SMVdanmark om materiale til foretræde den 26. november 2020, fra skatteministeren

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 25/11-20 fra PVC Informationsrådet om oplæg til foretræde den 26. november 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-20 fra PVC Informationsrådet om en genindførelse af PVC-afgifterne medfører kaskader af pseudoarbejde, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra PVC Informationsrådet om oplæg til foretræde den 26. november 2020, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om det er korrekt, at PVC-afgifterne ikke har nogen nævneværdig effekt på miljø, sundhed og provenu, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om det er hensigtsmæssigt at indføre nye afgifter på nuværende tidspunkt, hvor dansk erhvervsliv er hårdt ramt af coronakrisen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke faglige omstændigheder der har ændret sig siden sidste gang, at Folketinget debatterede PVC-afgifter, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der er en fornuftig sammenhæng mellem virksomhedernes administrative bøvl og afgiftens provenu i modsætning til opfattelsen hos ’Saneringsudvalget’, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om elforbrug i elopvarmede boliger og elvarmeafgifter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens holdning til, at kilowatt-grænsen for afregningen for elektricitet anvendt i elopvarmede helårsboliger m.v., der er omfattet af elvarmeafgiften, reduceres til 3.000 kWh om året, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om at stille ændringsforslag om deling af loven, således at de dele af loven, der omhandler forhøjelse af rumvarmeafgiften og afgiftssatserne i cfc-afgiftsloven, udskille i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om det kan blive dyrere for nogle danske helårshusstande og sommerhusejere, hvis man følger anbefalingen fra DI og Dansk Metal, til skatteministeren

Spm. 6

Spm., om det vil blive dyrere for nogle helårshusstande og sommerhusejere, der opvarmer deres bolig med elvarme, hvis man reducerer kilowatt-grænsen for elvarmeafgiften fra 4.000 kWh. til 3.000 kWh, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor mange kWh el et gennemsnitligt helårshus anvender om året udelukkende til opvarmning, hvis huset henholdsvis opvarmes ved en varmepumpe eller el-radiatorer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 63

Henvendelse af 23/11-20 fra Aalborg Universitet vedr. nyt studie: Sagsomkostninger i straffesager - ny viden om et gammelt problem

Spørgsmål og svar

Spm. 44

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre Kraka/Small Great Nations model til en CO2-afgift, som beskrevet i rapporten ”En klimareform der leverer de magiske 70 procent” offentliggjort på Small Great Nations hjemmeside (https://sgnation.dk/analyser/klimarapport)?  Svar  

Spm. 45

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre en CO2-afgift som foreslået af Dansk Industri i publikationen ”Grøn Skattereform der understøtter klima, vækst, beskæftigelse og velfærd”, offentliggjort på Dansk Industris hjemmeside (https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/pdfer/diverse/2020/9/master-di-publikation.pdf)?  Svar  

Spm. 46

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre en CO2-afgift som foreslået af Dansk Erhverv i publikationen ”Skattereform skal kickstarte den grønne omstilling” offentliggjort på Dansk Erhvervs hjemmeside (https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/04-politik/gron-skattereform-dansk-erhvervs-principper-_pdf.pdf)?  Svar  

Spm. 54

Vil ministeren redegøre for, om det efter gældende lov, herunder tobaksafgiftslovens § 28, stk. 1, er ulovligt, at sælge cigaretter til en pris lavere end afgiften plus moms? I bekræftende tilfælde bedes ministeren oplyse, om dette kan tolkes således, at der de facto er en minimumspris på salg af cigaretter. Endeligt bedes ministeren oplyse, hvordan det har kunne lade sig gøre, at Skattestyrelsen har udleveret stempelmærker med en pris, der er lavere end afgiften plus moms, hvis det er ulovligt.  Svar  

Spm. 82

Vil ministeren redegøre for, hvorfor tilsyneladende ens biler for så vidt angår model og årgang skal betale forskellige satser for ejerafgifter som eksempel 1-5 viser?-Eksempel 1: Opgivet elektrisk forbrug 206.0, ½ årlig afgift: 390,00 kr. - Omregnet til Km/l = 44,3 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/bv66053.html).-Eksempel 2: Opgivet elektrisk forbrug 146.0, ½ årlig afgift: 330,00 kr. - Omregnet til Km/l = 62,50 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/bx65307.html).-Eksempel 3: Opgivet elektrisk forbrug 187.3, ½ årlig afgift: 370,00 kr. - Omregnet til Km/l = 48,71 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/cm32039.html).-Eksempel 4: Opgivet elektrisk forbrug 132.7, ½ årlig afgift: 330,00 kr. - Omregnet til Km/l = 68,8 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/cn74374.html)-Eksempel 5: Opgivet elektrisk forbrug 206.0, ½ årlig afgift: 390,00 kr. - Omregnet til Km/l = 44,3 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/bx12564.html).  Svar  

Spm. 126

Vil ministeren oplyse, om alle kritikpunkter i beretning nr. 7/2017 ”Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger” er imødegået her i slut 2020?  Svar  

Spm. 127

Vil ministrene oplyse, om Politiets og Skatteforvaltningens samarbejde efter ministrenes opfattelse fungerer optimalt, eller mener ministrene, at der er dele, der kan optimeres og herunder hvilke?  Svar  

Spm. 129

Vil ministeren give et fuldt dækkende skøn for udviklingen i grænsehandel samt taxfree med tobak og det deraf tabte provenu fra samtlige lande, danskere grænsehandler med – dvs. ikke blot Syd- og Østeuropa samt Tyskland, men også Sverige – ved den fulde afgiftsforhøjelse svarende til en pris på 60 kr. pr. 20 stk. cigaretter, herunder tydeligt sandsynliggøre provenukonsekvenserne af at fremrykke den planlagte afgiftsforhøjelse fra 1. januar 2022 til 1. januar 2021?  Svar  

Spm. 132

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 44 oplyse fordelingsvirkningerne ved forskellige satser kr./ton CO2 opdelt på indkomstdeciler, samt oplyse virkningen på Gini-koefficienten for de forskellige satser?  Svar  

Spm. 133

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 25. november 2020 om ECOFIN-rådsmøde den 1. december 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål N.  Svar  

Spm. 135

Ved en ensartet CO2-afgift på 1.500 kr./ton vil staten - ifølge Skatteministeriet - efter tilbageløb og adfærd få et ekstraprovenu på 14,0 mia. kr., såfremt afgiften lukker mankoen til 70 pct. reduktionsmålet i 2030. Det vil føre til en samfundsøkonomisk omkostning på 12,1 mia. kr. Vil ministeren redegøre for den samfundsøkonomiske gevinst, hvis provenuet på 14,0 mia. kr. anvendes til først at afskaffe topskatten og derefter reducere selskabsskatten?  Svar  

Spm. 138

Giver Danske Banks gældsinddrivelsessag ministeren anledning til at undersøge, om inkassovirksomheder, som har inddrevet gæld på vegne af Danske Bank, ligeledes har gjort dette på et uretmæssigt grundlag? Og kan ministeren oplyse, om inkassovirksomhedernes inddrivelse af gæld er baseret på oplysninger fra Danske Banks fejlbehæftede systemer?  Svar  

Spm. 139

Mener ministeren i lyset af Danske Banks gældsinddrivelsessag, at der er behov for at sikre et fremtidigt grundigere tilsyn med, at opkrævning af inkassogæld – herunder inkassovirksomheders opkrævning af gæld på vegne af banker - sker på korrekt og retmæssigt grundlag, jf. at der er mange sårbare borgere, som får inddrevet inkassogæld, og som kan have særlig vanskeligt ved at gennemskue deres retsstilling?  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. N

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 1. december 2020, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse