MomsMail 2019, uge 48

Kære læser !

Vi er gået ind i en periode, hvor der er meget stille fra EU-Domstolen, men det er til gengæld også den eneste kilde til MomsMail, der er stille. Der er masser af læseværdige nyheder fra både ind- og udland.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms af udgifter til julegaver og julearrangementer
Nye regler om konsignationslagre
Kædehandel
Udtagning
Momssvig
Moms - fast ejendom
Nye afgiftssatser 2020
Varmeværker: Afgiftsgodtgørelse og PSO-fritagelse på energi til varmeproduktionen
Vigtige datoer 2020
Quick Fixes – nye momsregler fra 1. januar 2020 om EU-varehandel
Lovforslag ændrer moms på fast ejendom
Overblik over seneste lovforslag på afgiftsområdet
Ændringer i momsloven kan ramme din virksomhed
Donation af varer – momsen bliver lovmæssigt lavere

Styresignaler
Fællesregistreringer i tredjelande - moms - praksisændring - styresignal
Fællesregistreringer i andre EU-lande- moms - praksisændring - genoptagelse - Styresignal

Bindende svar
Momsgrundlag ved tilbagekøb af varer

Domme
Økonomisk virksomhed - fradrag for købsmoms - godtgørelse af elektricitetsafgift
Erhvervsmæssig virksomhed - skønsmæssig forhøjelse af indkomst og momstilsvar

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms af udgifter til julegaver og julearrangementer

Julen nærmer sig. For mange virksomheder er det en anledning til at forsøde tilværelsen for medarbejdere, kunder og andre forretningsforbindelse. Det giver som altid udfordringer med bogføringen af momsen af udgifterne.


BDO

Nye regler om konsignationslagre

Fra d. 1/1 2020 lempes reglerne for, hvornår virksomheder skal momsregistreres, når de har varer liggende på etkonsignationslager i et andet EU-land. Reglerne bliver ens i hele EU og danske virksomheder kan slippe for besværlige momsregistreringer i udlandet.


BDO

Kædehandel

Kædehandler har i en årrække rent momsmæssigt været meget komplicerede, det retter det netop vedtagne lovforslag (L 27 A) om bl.a. kædehandel op på. Fra den 1. januar 2020 gælder der således i hele EU harmoniserede og forsimplede regler for, hvor der anses at ske et EU-varesalg - i en kæde af...


BDO

Udtagning

Momslovens udtagningsregler er blevet radikalt ændret, og der gælder fra d. 1. januar 2020 nye regler om udtagning af varer, ydelser mv. Reglerne er blevet tilrettet som følge af ændringer i momssystemdirektivet og vil have stor indflydelse på mange virksomheders momsopgørelse.


BDO

Momssvig

Endnu et tiltag til bekæmpelse af momssvig i momsloven er blevet vedtaget i Folketinget, og der gælder fra d. 1. januar 2020 skærpede regler for anvendelse af 0-satsen ved salg af varer til andre EU-lande. Reglerne kræver derfor ekstra opmærksomhed fra virksomhederne i forhold til muligheden for...


BDO

Moms - fast ejendom

Et nyt lovforslag (L27) er netop blevet vedtaget og ændringen i momsloven, medfører, at momslovens regelsæt om udtagning kommer til at omfatte investeringsgoder, hvilket bl.a. også vil sige fast ejendom.Ændringen indebærer, at der skal afregnes moms af markedsværdien på det tidspunkt, hvor et...


BDO

Nye afgiftssatser 2020

De fleste afgifter indekseres årligt i takt med udviklingen på nettoprisindekset, og enkelte er ændret som følge af lovændring.


BDO

Varmeværker: Afgiftsgodtgørelse og PSO-fritagelse på energi til varmeproduktionen

De fleste varmeværker opnår i dag en delvis afgiftsgodtgørelse for energiforbrug i kedler, varmepumper mv. i henhold til den såkaldte elpatronordning. Denne godtgørelse blev indført for at udligne den afgiftsmæssige fordel, der ligger på varme fra kraftvarmeproduktion. Dette skulle sikre, at...


Beierholm

Vigtige datoer 2020

Hent oversigt over vigtige datoer for indberetning/indbetaling af moms, skat m.v.


Dansk Revision

Quick Fixes – nye momsregler fra 1. januar 2020 om EU-varehandel

Regeringen har fremsat et lovforslag med en række ændringer omkring varehandel inden for EU. De medfører større fleksibilitet vedrørende reglerne for konsignationslagre og kædehandel. Samtidig harmoniserer man, men øger samtidigt dokumentationskravene til reglerne om momsfri EU-varehandel.


Deloitte

Lovforslag ændrer moms på fast ejendom

Nyt lovforslag kan betyde, at der skal afregnes salgsmoms af f.eks. en lejlighed, der ikke kan sælges som oprindeligt tænkt og i stedet udlejes momsfrit. Din virksomhed bør allerede nu overveje, om der er styr på processerne for at sikre korrekt håndtering af denne nye udtagningsmoms.


Deloitte

Overblik over seneste lovforslag på afgiftsområdet

Det er sæson for fremsættelse af de lovforslag, der skal udmønte regeringens lovprogram og finanslovsforslag for 2020 – også med hensyn til ændringer af afgiftslovgivningen. Vi gør status og giver et overblik over de mange lovforslag, som kan medføre afgiftsændringer fra år 2020 og frem.


Deloitte

Ændringer i momsloven kan ramme din virksomhed

Regeringen lægger op til ændringer på området for udtagningsmoms, særligt i forbindelse med håndteringen af investeringsgoder. Din virksomhed bør allerede nu overveje, om der er styr på processerne for at sikre korrekt håndtering af udtagningsmoms.


Deloitte

Donation af varer – momsen bliver lovmæssigt lavere

Regeringen lægger op til ændringer i reglerne for udtagningsmoms og særligt i forbindelse med værdiansættelsen af momsgrundlaget implementeres mere fordelagtige regler. Det betyder, at momsomkostningen kan blive lavere, hvis din virksomhed giver varer til velgørende formål.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Fællesregistreringer i tredjelande - moms - praksisændring - styresignal

SKM2019.594.SKTST

Skatterådet har et bindende svar, jf. SKM2019.480.SR, udtalt, at fællesregistreringer i visse tredjelande momsmæssigt skal behandles på samme måde som fællesregistreringer i EU-lande. Der er tale om fællesregistreringer i tredjelande, som både har et momssystem, der er sammenligneligt med momssystemet i EU-landene, og samtidigt har regler om fællesregistrering, der er sammenlignelige med reglerne i momssystemdirektivet og momsloven.

På baggrund af SKM2019.480.SR, ændrer Skattestyrelsen hidtidig dansk praksis, jf. SKM2007.295.SR, for så vidt angår spørgsmålet, om fællesregistreringer i tredjelande kan tillægges betydning ved anvendelsen af reglerne i den danske momslov.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Fællesregistreringer i andre EU-lande- moms - praksisændring - genoptagelse - Styresignal

SKM2019.593.SKTST

Med baggrund i EU-Domstolens dom i sag C-7/13, Skandia America Corp., ændrer Skattestyrelsen dansk praksis i forhold til, om fællesregistreringer i andre EU-lande kan tillægges betydning ved anvendelsen af reglerne i den danske momslov.

Praksisændringen består i, at det forhold, at en etablering i andet EU-land indgår i en fællesregistrering i det pågældende EU-land, skal sidestilles med, at etableringen er fællesregistreret efter den danske momslovs § 47, stk. 4 ved anvendelsen af reglerne i momsloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsgrundlag ved tilbagekøb af varer

SKM2019.587.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger er berettiget til at regulere sit afgiftsgrundlag efter reglen i momslovens § 27, stk. 5, hvis medlemmer af kundeklubben udnytter den særlige returneringsret.

Endvidere kan Skatterådet ikke bekræfte, at Spørger kan anvende den samlede opgørelsesmetode, jf. momslovens § 70, stk. 5, ved videresalg af returvarer.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Økonomisk virksomhed - fradrag for købsmoms - godtgørelse af elektricitetsafgift

SKM2019.586.BR

Sagsøgeren havde ikke godtgjort, at han havde udøvet økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende, jf. momslovens § 3, stk. 1. Betingelserne i momslovens § 37, stk. 1, for fradragsret for købsmoms af nogle afholdte udgifter var derfor ikke opfyldt. Sagsøgeren havde af derfor heller ikke ret til godtgørelse af energiafgifter.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - skønsmæssig forhøjelse af indkomst og momstilsvar

SKM2019.576.VLR

Landsretten fandt, at skatteyderen havde drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at hun som følge heraf var momsregistreret. Landsretten fandt desuden, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte den skønsmæssige ansættelse af skatteyderens personlige indkomst og momstilsvar som åbenbart urimelig eller som udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0380411
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af momstilsvar efter manglende angivelse af moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen for det ene af de to omhandlede år og nedsætter tilsvaret til nul i det andet.
Afsagt: 24-10-2019

Journalnr: 16/0881236
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2019

Journalnr: 18/0002912
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen skyldes, at SKAT, efter en kontrol i virksomheden, har forhøjet virksomhedens betaling af chokolade- og sukkervarerafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2019

Journalnr: 15/1975388
Tarifering
Sagen drejer sig om, at SKAT har efteropkrævet selskabet told med 4.550,80 kr., for indførsel af fire partier fliser af sandsten. Kravet mod selskabet er opstået som følge af, at SKAT har ændret varekoden på fliserne. SKAT har ændret selskabets tarifering fra position 2516 20 00 00 og 6802 10 00 00 med tarifmæssig told på 0 % til position 6802 99 90 90 med tarifmæssig told på 1,7 %. Endvidere har SKAT forhøjet toldværdien, hvilket ikke er påklaget. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter toldopkrævningen til 0 kr.
Afsagt: 04-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-12-2019 - 31-12-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-446/18 AGROBET CZ
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - artikel 179 og artikel 183 i direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af hele det overskydende momsbeløb i anledning af en afgiftsretlig kontrol af en del af transaktionerne - delvis tilbagebetaling af den angivne overskydende moms - neutralitetsprincip - proportionalitetsprincip

Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Dom
Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Indstilling

Dom C-707/18 Amarasti Land Investment
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - fradrag for indgående afgift - erhvervelse af fast ejendom, der ikke er indført i den nationale tingbog - udgifter, som en erhverver har afholdt i forbindelse med den første indførelse i den nævnte tingbog - anvendelse af specialiserede eksterne selskaber - formidling af en tjenesteydelse eller investeringsudgifter foretaget i forbindelse med en virksomhed

Tidligere dokument: C-707/18 Amarasti Land Investment - Dom

Dom C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 12) - nedsat momssats for udlejning af pladser på campingpladser og pladser til beboelsesvogne - spørgsmål om anvendelsen af denne nedsatte sats på udlejning af bådpladser i lystbådehavne - sammenligning med udlejning af pladser til parkering af køretøjer - ligebehandling - princip om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven - Dom
Tidligere dokument: C-715/18 Segler - Ny sag

Dom C-677/18 Amoena
Dato: 19-12-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - pos. 6212 og 9021 - post mastektomi brystholdere - gennemførelsesforordning (EU) 2017/1167 - gyldighed - begrebet »tilbehør« - loyalt samarbejde

Tidligere dokument: C-677/18 Amoena - Dom
Tidligere dokument: C-677/18 Amoena - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer  

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 214 - Udkast til betænkning Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af den sårbarhedstærskel, der er fastsat i punkt 1, litra b), i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer  

HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)  

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EU om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 28. november 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. november 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1948 af 25. november 2019 om indledning af en undersøgelse vedrørende mulig omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/186 på importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1982 af 28. november 2019 om at gøre importen af visse rørfittings af deformerbart støbejern og støbejern med kuglegrafit med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering som følge af genoptagelsen af undersøgelsen med henblik på at gennemføre dommen af 20. september 2019 i sag T-650/17 for så vidt angår gennemførelsesforordning (EU) 2017/1146 om genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af rørfittings af deformerbart støbejern og støbejern med kuglegrafit med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina, fremstillet af Jinan Meide Castings Co., Ltd

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EU om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 21 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).
Vedtaget den 28. november 2019

L 27 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)
Vedtaget den 28. november 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 21 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Bilag

Bilag 10

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 22. november 2019

L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Spm., om Skattestyrelsen i 2018 udsendte et styresignal om momsudtagning, til skatteministeren

L 27 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Spm., om Skattestyrelsen i 2018 udsendte et styresignal om momsudtagning, til skatteministeren

Spm. 20

L 27 A - svar på spm. 20 om at opstille eksempler på ændringen af momslovens udtagningsregler, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 27A - svar på spm. 20
SAU L 27 - svar på spm. 1

Spm. 21

Spm. om der skal betales udtagningsmoms for varer, der gives som en del af loyalty-programmer, som f.eks. når man kan den 10. kaffe eller rugbrød gratis, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 27A - svar på spm. 21

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 16

1. udkast til tillægsbetænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Spm., om Skattestyrelsen i 2018 udsendte et styresignal om momsudtagning, til skatteministeren

L 64 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet, ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 26/11-19 fra DANVA m.fl. om foretræde vedrørende L 64 (Forskellige ændringer på inddrivelsesområdet m.v.)

Bilag 5

Henvendelse af 26/11-19 fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening om foretræde vedrørende privat inddrivelse for kommunale forsyninger

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke omkostninger kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke får mulighed for at overvælte på skyldneren, som privat ejede forsyningsselskaber har mulighed for, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren vil redegøre uddybende for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget for stat og kommuner, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stort problemet med it-understøttelse af fradragsretten for renter af fordringer under inddrivelse hos restancemyndigheden er, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om, hvor meget inddrivelsesrentesatsen vil skulle nedsættes for at gøre lovforslaget provenuneutralt, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om merprovenuet for kommunerne udgør 115 mio. kr. ud af de i alt 175 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om merprovenuet for kommunerne er medregnet i kommunernes økonomiske rammer, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om, hvor meget merprovenuet bidrager med til det økonomiske råderum, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om datakvaliteten og fordringernes retskaffenhed er på et niveau, der gør det muligt at inddrive fordringen for et privatinkassobureau, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/11-19 fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening om foretræde vedrørende privat inddrivelse for kommunale forsyninger, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte at merprovenuet på 135 millioner tilgår statskassen og ikke kommunerne, til skatteministeren

L 74 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema til lovforslag om forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, stand-3152258
Høringssvar

L 74 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 74 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 75 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema til L 75 om forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak
Høringssvar

L 75 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 75 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 77

Supplerende samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 5. december 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 77

Hvad kan ministeren oplyse om status for EU-Kommissionens analyse i forhold til afgift på e-cigaretter, som der henvises til i svaret på SUU alm. del – spørgsmål 969 (folketingsåret 2017-2018)?  Svar  

Spm. 81

I 2018 anbefalede Vækstteam for handel og logistik at nedsætte en taskforce for lige konkurrencevilkår online. Formålet med taskforcen er ifølge Vækstteamet at sikre, at der sker mindre svindel med manglende momsbetaling, falske hjemmesider m.v. Ministeren bedes oplyse, hvilke initiativer regeringen planlægger at tage, for at sikre at udenlandske e-handelsvirksomheder ikke omgår reglerne for momsafregning i Danmark.  Svar  

Spm. 125

Ministeren bedes redegøre for, om der skal betales udtagningsmoms for varer, der gives som en del af loyalty-programmer, som f.eks. når man kan den 10. kaffe eller rugbrød gratis.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse