MomsMail 2020, uge 47

Kære læser !

Folk der kender mig ved, at kommuner og regioners momsforhold står mit hjerte nær og vil derfor ikke blive forbavsede, når jeg skriver, at ugens faglige højdepunkt for mig indtraf i torsdags, da Landsskatterettens afgørelse om, at kommuner ikke er afgiftspligtige personer når de mod gebyr indsamler husholdningsaffald fra borgere og grundejerforeninger, blev offentliggjort.

Jeg har været dybt involveret i sagen, hvor jeg i 2014, hos min daværende arbejdsgiver, forestod den indledende analyse af problemstillingen og herefter, i samarbejde med to gode kolleger, gjorde arbejdet færdigt og anmodende om det bindende svar, Landsskatteretten nu har fastslået var forkert.

Det er endnu ikke offentliggjort, om Skatteministeriet indbringer sagen for domstolene - og sker det, er der selvfølgelig en risiko for, at domstolene ikke er enige med Landskatteretten, mig og mine kolleger i, at konklusionen er åbenlys. Men indtil da vil jeg nu blive ved med at nyde afgørelsen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Kommuner har opkrævet ulovlig moms i årtier
2021 - nye afgiftssatser med relevans for forsyningsvirksomheder
Genåbning af momslåneordning
Hvornår skal der betales registreringsafgift af bilens udstyr?

Afgørelser
Momsfritagelse - Forvaltning af investeringsforeninger
Tilbagebetaling af naturgasafgift efter el-patronordningen
Moms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Kommuner har opkrævet ulovlig moms i årtier

Landsskatteretten har i en helt ny afgørelse fastslået, at kommuner ikke skal lægge momspå regninger til private og grundejerforeninger for afhentning af dagrenovation. Staten stårtil at skulle tilbagebetale milliardbeløb.

PwC

2021 - nye afgiftssatser med relevans for forsyningsvirksomheder

Vi har samlet et overblik over relevante afgiftssatser for afregning og godtgørelse for forsyningsvirksomheder - se ændringerne for 2021 her.

PwC

Genåbning af momslåneordning

Genåbning af hjælpepakkerne, gør det igen muligt for små og mellemstore virksomheder at få udbetalt tidligere indbetalt moms (for 2. halvår 2019 / 4. kvartal...

TVC Advokatfirma

Hvornår skal der betales registreringsafgift af bilens udstyr?

Nyere praksis fra Skatterådet bidrager med fortolkningsmomenter til brug for sondringen af, hvornår udstyr er afgiftspligtigt udstyr eller afgiftsfrit

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Momsfritagelse - Forvaltning af investeringsforeninger

SKM2020.467.LSR

I forbindelse med en klage over et bindende svar fra Skattestyrelsen fandt Landsskatteretten, at de af et selskab leverede ydelser, herunder webbaserede ydelser, der gav selskabets kunder online adgang til data, var fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger. Selskabet i sagen leverede forskellige ydelser til investeringsforeninger og forvaltningsselskaber, der forestod forvaltningen af investeringsforeninger.

 

Afgørelse: Tilbagebetaling af naturgasafgift efter el-patronordningen

SKM2020.465.LSR

Med henvisning til SKM2018.538.LSR hjemviste Landsskatteretten SKATs afgørelse vedrørende opkrævning af tidligere godtgjort gas- og kuldioxidafgift efter el-patronordningen, men ændrede perioden. Landsskatteretten annullerede den periode, som SKAT havde genoptaget ekstraordinært, samt yderligere en periode, idet Landsskatteretten fandt, at fristen efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 2. pkt., skulle beregnes fra det tidspunkt, godtgørelsen tidligst kunne gøres gældende og ikke efter fristerne for momsangivelse.

 

Afgørelse: Moms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser

SKM2020.459.LSR

En kommune anmodede om bindende svar på, om kommunen skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Skatterådet svarede, at kommunen skal opkræve og afregne moms på disse ydelser. Landsskatteretten ændrede svaret, idet Landsskatteretten fandt, at kommunen ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Landsskatteretten henså til, at kommunen er et offentligretligt organ, at den udøvede virksomhed sker i egenskab af offentlig myndighed, og at fritagelsen for afgiftspligten ikke vil kunne medføre en konkurrenceforvridning af en vis betydning. I forhold til spørgsmålet om konkurrenceforvridning henså Landsskatteretten særligt til, at kommunerne i Danmark i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen er forpligtet til at indsamle affald fra private grundejere og grundejerforeninger, og at private grundejere og grundejerforeninger omvendt er forpligtet til at bruge den kommunale ordning. Kommunens virksomhed med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger sker således ikke i konkurrence med private erhvervsvirksomheder, idet der ikke foreligger en retlig mulig konkurrencesituation i forhold til disse. Kommunen blev dermed ikke anset for at være en afgiftspligtig person i forbindelse med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger, jf. momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, idet kommunen ikke leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsdrivende. Landsskatteretten fandt endvidere, at kommunen ikke kunne anses for omfattet af begrebet "forsyningsvirksomhed" i henhold til momslovens § 3, stk. 2, nr. 2, idet renovationsydelser ikke er omfattet af bilag I til momssystemdirektivet. Landsskatteretten fortolkede således momslovens § 3, stk. 2, nr. 2, i overensstemmelse med momssystemdirektivets artikel 13 og bilag I hertil, uanset indholdet af forarbejderne til de danske momsbestemmelser.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2020.461.SANST

Afslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 51

Skatteankestyrelsen fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at der forelå en nærliggende fare for, at skatten ikke ville blive betalt, såfremt der blev meddelt henstand efter skatteforvaltningslovens § 51. Skatteankestyrelsen lagde ved afgørelsen blandt andet vægt på, at der ikke forelå regnskaber for selskabet, at samtlige af selskabets værdipapirer var overført til hovedaktionærens private konto i 2009, og at der efterfølgende ikke havde været en tilstedeværende formue i selskabet, ligesom selskabet efterfølgende ikke havde genereret indtægter.

SKM2020.460.LSR

Afslag på anmodning om henstand i forbindelse med klage efter skatteforvaltningslovens § 51

SKAT havde givet afslag på anmodning om henstand med betaling af skat i forbindelse med en klage over SKATs afslag på anmodning om registrering efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F.

Landsskatteretten bemærkede, at adgangen til henstand under klagebehandling ifølge skatteforvaltningslovens § 51, tk. 1, 1. punktum, omfatter skat, som en "klage over opgørelsen" vedrører. En klage over et afslag på tilladelse til at være omfattet af forskerskatteordningen kunne ud fra en naturlig sproglig forståelse ikke anses at vedrøre en klage over opgørelsen. Derfor fandt Landsskatteretten, at det var med rette, at SKAT havde afslået anmodningen om henstand og stadfæstede SKATs afgørelse.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0047033
Diverse udgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet momstilsvaret, idet SKAT ikke har godkendt fradrag for diverse udgifter vedrørende udgifter til golf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 15/3202330
Forvaltning af investeringsforeninger
Klagen skyldes, at SKAT, nu Skattestyrelsen, har svaret nej til spørgsmål om, om de omhandlede ydelser er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 06-07-2020

Journalnr: 17/0001071
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 19-10-2020

Journalnr: 17/0990950
Salgsmoms og købsmoms
Klagen vedrører primært nedsættelse af købsmoms på en række udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020

Journalnr: 17/1826749
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020

Journalnr: 17/0987057
Tab på debitorer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms af tab på debitorer, idet tabet ikke er anset for fradragsberettiget i henhold til momslovens § 27, stk. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2020

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-11-2020 - 22-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 26-11-2020 dom i C-787/18 Sögård Fastigheter
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - national lovgivning, der fastsætter regulering af fradrag for merværdiafgift (moms) for en anden afgiftspligtig person end den, der oprindeligt foretog fradraget - selskabs salg til privatpersoner af en ejendom, der har været udlejet af selskabet og af det selskab, der tidligere var ejer - ophør af momspligt ved salg af ejendommen til privatpersoner

Tidligere dokument: C-787/18 Sögård Fastigheter - Dom
Tidligere dokument: C-787/18 Skatteverket - Ny sag

Den 26-11-2020 indstilling i C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen
Toldunion

Appel - toldunion - Toldekspertgruppens konklusioner - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 211, stk. 6 - bevilling til aktiv forædling af visse kornorienterede elektriske stålprodukter - undersøgelse af de økonomiske forudsætninger - bindende karakter af Toldekspertgruppens konklusioner - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål

Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Indstilling
Tidligere dokument: C-572/18 P - thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Ny sag

Den 03-12-2020 dom i C-44/19 Repsol Petróleo
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter«

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling

Den 10-12-2020 dom i C-488/18 Golfclub Schloss Igling
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra m) - fritagelse for »visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning« - direkte virkning - begrebet »organer, der ikke arbejder med gevinst for øje«

Tidligere dokument: C-488/18 Golfclub Schloss Igling - Dom
Tidligere dokument: C-488/18 Golfclub Schloss Igling - Indstilling

Den 10-12-2020 dom i C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - forordning (EU) nr. 2016/679 - artikel 23 - begrænsning af den registreredes rettigheder - væsentlig finansiel interesse - håndhævelse af civilretlige krav - national lovgivning, der henviser til bestemmelser i EU-retten - skatteoplysninger vedrørende en juridisk person - Domstolen ikke kompetent

Tidligere dokument: C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service - Dom

Den 17-12-2020 dom i C-656/19 BAKATI PLUS
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse ved udførsel - artikel 146, stk. 1, litra b) - varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union af en køber, som ikke er etableret på den pågældende medlemsstats område - artikel 147 - »varer, der medbringes i den rejsendes personlige bagage« af rejsende, der ikke er etableret i Unionen - begreb - varer, der faktisk har forladt Unionens område - bevis - afslag på fritagelse ved udførsel - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - momssvig

Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Dom
Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Indstilling

Den 17-12-2020 dom i C-346/19 Bundeszentralamt für Steuern
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 8, stk. 2, litra d) - artikel 15 - angivelse af fakturaens nummer - anmodning om tilbagebetaling

Tidligere dokument: C-346/19 Bundeszentralamt für Steuern - Dom

Den 17-12-2020 dom i C-801/19 Franck
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - begreberne »ydelse af lån« og »andre handelsdokumenter« - komplekse transaktioner - hovedydelse - tilrådighedsstillelse af midler mod vederlag - overdragelse af en veksel til et factoringselskab og overførsel af de modtagne penge til vekseludstederen

Tidligere dokument: C-801/19 Franck - Dom

Den 17-12-2020 dom i C-449/19 WEG Tevesstraße
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse for bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - national lovgivning, der fritager levering af varme fra en sammenslutning af boligejere til ejere, der er med i denne sammenslutning, for moms

Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Dom
Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Indstilling

 

Domme
C-371/19 Kommissionen mod Allemagne (Remboursement de TVA – Factures)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 170 og artikel 171, stk. 1 - tilbagebetaling af momsen til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i den medlemsstat, hvor de køber varer og ydelser eller indfører momspligtige varer, men i en anden medlemsstat - direktiv 2008/9/EF - detaljerede regler for tilbagebetaling af moms - artikel 9 og 10 - artikel 15, stk. 1 - artikel 20 - manglende kopi af en faktura eller et importdokument - systematisk afvisning af ufuldstændige tilbagebetalingsanmodninger - den afgiftspligtige person anmodes ikke om at supplere tilbagebetalingsanmodningen efter udløbet af den frist, der er fastsat for indgivelse heraf - princippet om afgiftens neutralitet - proportionalitetsprincippet - formaliteten

Domstolens dom:

1) Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i medfør af artikel 170 og 171 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (moms), som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, og artikel 5 i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, idet den har tilsidesat princippet om momsens neutralitet samt den effektive virkning af retten til tilbagebetaling af moms til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, ved at afvise anmodninger om tilbagebetaling af moms, der er indgivet senest den 30. september i kalenderåret efter tilbagebetalingsperioden, men som ikke er vedlagt de kopier af fakturaer eller importdokumenter, der kræves i medfør af artikel 10 i direktiv 2008/9, uden først at opfordre ansøgerne til at supplere deres anmodninger ved, om nødvendigt efter denne dato, at fremlægge disse kopier eller at fremsende de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af disse anmodninger.

2) I øvrigt frifindes Forbundsrepublikken Tyskland.

3) Forbundsrepublikken Tyskland bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af Europa-Kommissionens omkostninger.

4) Kommission bærer en tredjedel af sine egne omkostninger.


C-77/19 Kaplan International colleges UK

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra f) - levering af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer til deres medlemmer - anvendelse på momsgrupper - artikel 11 - momsgruppe

Domstolens dom:

Artikel 132, stk. 1, litra f), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, skal fortolkes således, at den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse, ikke finder anvendelse på ydelser leveret af en selvstændig gruppe af personer til en gruppe af personer, der kan betragtes som én enkelt afgiftspligtig person som omhandlet i dette direktivs artikel 11, idet ikke alle medlemmerne af sidstnævnte gruppe er medlemmer af nævnte selvstændige gruppe af personer. Det forhold, at der findes bestemmelser i national ret, der foreskriver, at det repræsentative medlem af en sådan gruppe af personer, der kan betragtes som én enkelt afgiftspligtig person, har de samme karakteristika og status som medlemmerne af den pågældende selvstændige gruppe af personer med henblik på anvendelsen af fritagelsen for selvstændige grupper af personer, er i denne henseende uden betydning.

Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Indstilling


C-775/19 5th AVENUE Products Trading

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 29, stk. 1, og artikel 29, stk. 3, litra a) - artikel 32, stk. 1, litra c), og artikel 32, stk. 5, litra b) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2 - fastsættelse af toldværdien - de indførte varers transaktionsværdi - begrebet »betingelse for salget« - betaling til gengæld for indrømmelse af en eneforhandlingsret

Domstolens dom:

Artikel 29, stk. 1, og artikel 29, stk. 3, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at en betaling, som køberen af indførte varer i et begrænset tidsrum yder varernes sælger til gengæld for sidstnævntes indrømmelse af en ret til eneforhandling af disse varer på et givent område, og som beregnes af den omsætning, der er opnået på dette område, skal medregnes i de pågældende varers toldværdi.


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

proposal for a regulation of the european parliament and of the council establishing the 'customs' programme for cooperation in the field of customs - mandate for negotiations with the european parliament

annex to the proposal for a council regulation amending regulation (eu) no 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the union for certain agricultural and industrial products

proposal for a council regulation amending regulation (eu) no 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the union for certain agricultural and industrial products

end of written procedure council regulation opening and providing for the administration of autonomous union tariff quotas for imports of certain fishery products into the canary islands from 2021 to 2027 - adoption

bilag til forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

annex to the proposal for a council regulation amending regulation (eu) no 1387/2013 suspending the autonomous common customs tariff duties on certain agricultural and industrial products

proposal for a council regulation amending regulation (eu) no 1387/2013 suspending the autonomous common customs tariff duties on certain agricultural and industrial products

end of written procedure council directive amending directive 2006/112/ec on the common system of value added tax as regards the identification of taxable persons in northern ireland - adoption of the legislative act - derogation from the 8-week period provided for in article 4 of protocol 1 on the role of national parliaments in the eu

bilag til forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

council directive (eu) 2020/262 of 19 december 2019 laying down the general arrangements for excise duty (recast)

ecofin report to the european council on tax issues

council directive 2009/47/ec of 5 may 2009 amending directive 2006/112/ec as regards reduced rates of value added tax

 

Nyt fra Kommissionen

Planning and management documents. Taxation and customs union. Management plan 2020 – Taxation and Customs Union

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1701 af 10. november 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1702 af 10. november 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

rådets forordning (eu) 2020/1706 af 13. november 2020 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021-2023

rådets afgørelse (eu) 2020/1707 af 13. november 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i verdenstoldorganisationen for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer med henblik på at sikre ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1733 af 19. november 2020 om fastsættelse af udløsende mængder for 2021 og 2022 med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold for visse frugter og grøntsager

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1674 af 29. oktober 2020 om bemyndigelse af sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

rådets afgørelse (eu) 2020/1707 af 13. november 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i verdenstoldorganisationen for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer med henblik på at sikre ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

rådets forordning (eu) 2020/1706 af 13. november 2020 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021-2023

 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 16-11-2020
Høringsfrist: 15-12-2020

 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).
Fremsat den 18. november 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenOversendelsesbrev - SAU
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Materiale til teknisk gennemgang af lovforslaget den 19. november 2020, fra Skatteministeriet

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at tilsende talepapiret fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 19. november 2020, til skatteministeren

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 32 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData, fra skatteministeren

Spm. 2

L 32 - svar på spm. 2 om at forslaget i sin nuværende form ikke vil have den konsekvens, at andre erhvervsdrivende, der lejlighedsvis transporterer blod og organer uden for kroppen, kan opnå fritagelse fra registreringsafgiften på deres personbiler, fra skatteministeren

Spm. 3

L 32 - svar på spm. 3 om ,hvorvidt der i dag stilles krav til chauffører og personkøretøjer, der transporterer blod og organer inden for kroppen, fra skatteministeren

Spm. 4

L 32 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v., fra skatteministeren

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 32 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData, fra skatteministeren

Spm. 2

L 32 - svar på spm. 2 om at forslaget i sin nuværende form ikke vil have den konsekvens, at andre erhvervsdrivende, der lejlighedsvis transporterer blod og organer uden for kroppen, kan opnå fritagelse fra registreringsafgiften på deres personbiler, fra skatteministeren

Spm. 3

L 32 - svar på spm. 3 om ,hvorvidt der i dag stilles krav til chauffører og personkøretøjer, der transporterer blod og organer inden for kroppen, fra skatteministeren

Spm. 4

L 32 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v., fra skatteministeren

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-20 fra Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme om foretræde vedrørende udfordringer med CO2-kritisk el-import, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 47

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision (SKR)vedrørende processen for opstilling af regnskab for EU’s egne indtægter – told

Bilag 49

Materiale fra møde med tobaksbranchen den 12. november 2020

Bilag 51

Meddelelse om yderligere materiale i tilknytning til mødet i Skatteudvalget torsdag den 12. november 2020 med tobaksbranchen

Bilag 56

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 1. december 2020, som er relevante for udvalget

Bilag 61

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Indførelse af afgift på væsker til e-cigaretter)

Spørgsmål og svar

Spm. 49

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at reducere elafgiften yderligere ved forskellige niveauer (f.eks. 5 øre, 10 øre, etc.)?  Svar  

Spm. 112

Vil ministeren på baggrund af turismeindustriens problemer som følge af corona-pandemien oplyse, om regeringen vil overveje af fjerne el-afgiften for zoologiske haver, akvarier og museer? Endvidere bedes ministeren bekræfte, at det vil koste ca. 15 mio. kr. at fjerne elafgiften for førnævnte institutioner og vurdere effekterne af et sådant tiltag i forhold til konkurrenceevnen.  Svar  

Spm. 114

Vil ministeren redegøre for, om det indenfor de statsstøtteretlige rammer vil være muligt at indføre et bundfradrag til lækageudsatte erhverv, når man samtidig indfører en højere drivhusgasafgift/CO2-afgift på danske virksomheder?  Svar  

Spm. 115

Vil ministeren redegøre for, om det indenfor de statsstøtteretlige rammer, vil være muligt at indføre afgiftsfradrag til lækageudsatte erhverv, ved indførelsen af en højere CO2-afgift der omfatter alle drivhusgasser på danske virksomheder? Ministeren bedes desuden forholde sig til statsstøtteretlige udfordringer ved at indføre et bundfradrag, som beskrevet af Klimarådet i dets rapport "Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion", marts 2020.  Svar  

Spm. 116

Er ministeren enig med Kraka/SGNation (”En klimareform der leverer de magiske 70 procent”, side 7) i, at der ikke bør være statsstøtteretlige udfordringer ved at indføre et bundfradrag til lækageudsatte virksomheder, hvis afgiften baseres på de to eksisterende instrumenter: Kommissionens Carbon Leakage-list og Skatteministeriets Proces-liste, når man samtidig øger afgiften, så virksomhederne samlet set ikke får en lavere afgift?  Svar  

Spm. 120

Vil ministeren tilsende udvalget talepapiret fra mødet med Borger- og retssikkerhedschefen den 19. november 2020? Der henvises til SAU alm. del – bilag 394 (folketingsåret 2019-20).  Svar  

Spm. 121

Vil ministeren redegøre for de finansielle omkostninger ved at hæve omsætningsgrænsen for momsregistrering af virksomheder fra 50.000 kr. årligt til henholdsvis 75.000 kr. årligt, 100.000 kr. årligt og 125.000 kr. årligt?  Svar  

Spm. 122

Det fremgår af artiklen ”To ud af tre kiosker får bøde for sliksvindel ved kontrol” bragt i Dansk Handelsblad den 20. november 2020, at Fødevarestyrelsens Rejsehold har gennemført 77 slikkontroller i årets første ni måneder mod 158 kontroller sidste år. Det fremgår ligeledes, at der er uregelmæssigheder i 71 pct. af de besøgte butikker. Chefen for Fødevarestyrelsens Rejsehold vurderer i artiklen, at problemet med svindel ikke er blevet mindre. Vil ministeren på den baggrund oplyse, hvilke konkrete initiativer regeringen vil tage for, at gøre problemet med sliksvindel mindre? Endvidere bedes oplyst, om ministeren mener, at et faldende kontroltryk er udtryk for en tilfredsstillende prioritering i lyset af den høje træfprocent.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 402

Om afgiftsstigningen for onlinespilvirksomheder.

Spm. S 403

Om at sondre mellem private og foreningsbaserede bingo-banko aktiviteter.