MomsMail 2019, uge 47

Kære læser !

Hermed denne uges MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Husk spilafgiften, når I afholder julekonkurrencer

Udkast til styresignal
El-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - udkast til styresignal

Bindende svar
Moms på fast ejendom - regulering af fradrag
Salg af elevproducerede ydelser i skolens restaurant

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Spilleafgiftslovens regler ved online...

Iværksætter brevkassen. I uge 47 sætter vi ekstra fokus på de danske iværksættere og fejrer Danmarks iværksætteruge med en brevkasse specielt til iværksættere. Her bringer vi spørgsmål og svar vedr. Spilleafgiftslovens regler.


PwC

Husk spilafgiften, når I afholder julekonkurrencer

Er det jer, der skal betale spilafgift af gevinsten i jeres julekonkurrence? Overlad spændingen ved konkurrencen til deltagerne og vær sikker på konsekvenserne.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: El-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - udkast til styresignal

18-1500283

Styresignalet drejer sig som ændring af praksis omkring opgørelse af varmeproduktion under el-patronordningen som følge af SKM2018.538.LSR og fastlæggelsen af proceduren for anmodninger om genoptagelse vedrørende godtgørelse efter el-patronordningen fra og med 1. april 2009.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - regulering af fradrag

SKM2019.574.SR

Skatterådet bekræfter med henvisning til begrundelsen, at hvis en ejendom i spørgers projekt er færdigbygget i 2019, og der har været salgsbestræbelser vedrørende ejendommen i 2019, vil det ikke medføre, at reguleringsforpligtelsen indtræder, hvis ejendommen i stedet udlejes med start fra år 2019. Der skal foretages en berigtigelse af fradrag, så de stemmer overens med ejendommens anvendelse i det regnskabsår, hvori ejendommen ibrugtages. Idet ejendommen ved ibrugtagningen anvendes til momsfritaget virksomhed, skal alle spørgers foretagne fradrag ved opførelsen tilbageføres. Derimod sker der i årene efter ibrugtagningsåret ingen regulering, så længe ejendommen anvendes til momsfritaget anvendelse.

Skatterådet bekræfter, at hvis en ejendom i spørgers projekt er færdigbygget i 2019, og der har været salgsbestræbelser vedrørende ejendommen i 2019, vil det medføre, at reguleringsforpligtelsen indtræder, hvis ejendommen i stedet udlejes med start fra år 2020.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Salg af elevproducerede ydelser i skolens restaurant

SKM2019.572.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørgers salg af elevproducerede restaurationsydelser i skolens restaurant var momsfrit i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Spørger var en undervisningsinstitution, der udbød uddannelser og undervisning i leveringen af restaurationsydelser til hotel- og restaurationsbranchen. I forbindelse med denne uddannelse deltog eleverne aktivt i driften af en restaurant oprettet på skolen, hvorved eleverne fik mulighed for at bruge de ting, de lærte i undervisningen, over for rigtige kunder/restaurationsgæster. Selve driften af restauranten blev varetaget af eleverne under vejledning af lærerne og restaurantchefen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/3985761
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms) vedrørende private udgifter og fordeling af udgifter mellem klagerens selskab og virksomhed. Landsskatteretten anser afgørelsen vedrørende private udgifter for ugyldig og forhøjer afgiftstilsvaret yderligere vedrørende fordelingen af udgifter.
Afsagt: 23-10-2019

Journalnr: 14/5211925
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2019

Journalnr: 15/0058861
Momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2019

Journalnr: 16/1399664
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører SKAT's opgørelse af klagerens momstilsvar fra salg af metalskrot. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2019

Journalnr: 19/0031478
Telefon og arbejdsværelse
Klagen vedrører nedsat fradrag for købsmoms af udgifter til telefon og til arbejdsværelse (el og vand). Landsskatteretten forhøjer fradragsretten til telefon men ikke vedr. arbejdsværelse.
Afsagt: 31-10-2019

Journalnr: 14/0185966
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at drive uregistreret virksomhed her i landet og som følge heraf har ansat klagerens momstilsvar. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 28-10-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-11-2019 - 24-12-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-446/18 AGROBET CZ
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - artikel 179 og artikel 183 i direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af hele det overskydende momsbeløb i anledning af en afgiftsretlig kontrol af en del af transaktionerne - delvis tilbagebetaling af den angivne overskydende moms - neutralitetsprincip - proportionalitetsprincip

Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Dom
Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Indstilling

Dom C-707/18 Amarasti Land Investment
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - fradrag for indgående afgift - erhvervelse af fast ejendom, der ikke er indført i den nationale tingbog - udgifter, som en erhverver har afholdt i forbindelse med den første indførelse i den nævnte tingbog - anvendelse af specialiserede eksterne selskaber - formidling af en tjenesteydelse eller investeringsudgifter foretaget i forbindelse med en virksomhed

Tidligere dokument: C-707/18 Amarasti Land Investment - Dom

Dom C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 12) - nedsat momssats for udlejning af pladser på campingpladser og pladser til beboelsesvogne - spørgsmål om anvendelsen af denne nedsatte sats på udlejning af bådpladser i lystbådehavne - sammenligning med udlejning af pladser til parkering af køretøjer - ligebehandling - princip om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven - Dom
Tidligere dokument: C-715/18 Segler - Ny sag

Dom C-677/18 Amoena
Dato: 19-12-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - pos. 6212 og 9021 - post mastektomi brystholdere - gennemførelsesforordning (EU) 2017/1167 - gyldighed - begrebet »tilbehør« - loyalt samarbejde

Tidligere dokument: C-677/18 Amoena - Dom
Tidligere dokument: C-677/18 Amoena - Ny sag


Indstillinger
C-513/18 Autoservizi Giordano

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 7, stk. 2 og 3 - medlemsstaternes mulighed for at fastsætte en nedsat punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer - begrebet »erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer« - passagerbefordring, hvad enten der er tale om regelmæssig eller lejlighedsvis kørsel - udlejning af bus med chauffør - direkte virkning

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 7, stk. 2 og 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således dels, at den for så vidt angår passagerbefordring finder anvendelse på såvel offentlige som private aktører, dog på betingelse af, at sådanne aktører i overensstemmelse med direktivets artikel 7, stk. 3, driver virksomhed inden for passagerbefordring, og dels, at den mulighed, som medlemsstaterne er tillagt i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, gør det muligt for en medlemsstat at indføre en reduceret punktafgiftssats for dieselolie anvendt til passagerbefordring, når der er tale om regelmæssig kørsel, uden at indrømme den samme behandling for dieselolie, der anvendes til lejlighedsvis passagerbefordring.

2) I det tilfælde, hvor en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede er i strid med artikel 7, stk. 2 og 3, i direktiv 2003/96, har denne bestemmelse en direkte virkning, således at den kan påberåbes direkte med henblik på at opnå retten til den reducerede punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer.


Domme
C-400/18 Infohos

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f) - fritagelser - tjenesteydelser præsteret af selvstændige grupper af personer - ydelser leveret til medlemmer eller ikke-medlemmer

Domstolens dom:

Artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter indrømmelse af fritagelse for merværdiafgift (moms) er betinget af, at de selvstændige grupper af personer udelukkende leverer tjenesteydelser til deres medlemmer, hvilket indebærer, at sådanne grupper, som også leverer tjenesteydelser til ikke-medlemmer, er fuldt momspligtige, herunder af de tjenesteydelser, som de leverer til deres medlemmer.

Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

Bilag til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

Bilag til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

Ændring af moms- og punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for Unionens rammer  

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1921 af 18. november 2019 om berigtigelse af den danske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 873/2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1927 af 19. november 2019 om de undtagelser fra reglerne om produkter med oprindelsesstatus i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore, som gælder inden for rammerne af de årlige kontingenter for visse produkter fra Singapore

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1811 af 23. oktober 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1812 af 23. oktober 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1903 af 8. november 2019 om tilladelse til, at Tjekkiet anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1927 af 19. november 2019 om de undtagelser fra reglerne om produkter med oprindelsesstatus i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore, som gælder inden for rammerne af de årlige kontingenter for visse produkter fra Singapore

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 75 - Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven.
Oprettelsesdato: 20-11-2019
Høringsfrist: 25-11-2019

L 74 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 22-11-2019
Høringsfrist: 25-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 74 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).
Fremsat den 20. november 2019

L 75 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).
Fremsat den 20. november 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 21 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Bilag

Bilag 9

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 12

3. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 19. november 2019

Bilag 14

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministerenL 27 - Ændringsforslag
L 27 - betænkning

Bilag 15

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 20. november 2019 af skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende foretræde om værnsregel i rejsebranchen, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening om opfølgning på foretræde for udvalget den 14/11-19 om Europa Kommissionens forslag om revision af rejsebureaumoms-området, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvor mange kontroller i forhold til rejsebureauers momsbetalinger Skatteforvaltningen har gennemført, til skatteministeren

Spm. 19

Spm., om Skattestyrelsen i 2018 udsendte et styresignal om momsudtagning, til skatteministeren

L 27 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

Bilag

Bilag 12

3. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 19. november 2019

Bilag 14

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 15

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 20. november 2019 af skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 15

L 27 - svar på spm. 15 om kommentar til henvendelsen af 12/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende foretræde om værnsregel i rejsebranchen, fra skatteministeren

Spm. 16

L 27 - svar på spm. 16 om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 17

L 27 - svar på spm. 17 om henvendelsen af 14/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening om opfølgning på foretræde for udvalget den 14/11-19 om Europa-Kommissionens forslag om revision af rejsebureaumomsområdet, fra skatteministeren

Spm. 18

L 27 - svar på spm. 18 om, hvor mange kontroller i forhold til rejsebureauers momsbetalinger Skatteforvaltningen har gennemført, fra skatteministeren

Spm. 19

Spm., om Skattestyrelsen i 2018 udsendte et styresignal om momsudtagning, til skatteministeren

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 12

3. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 19. november 2019

Bilag 14

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 15

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 20. november 2019 af skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 15

L 27 - svar på spm. 15 om kommentar til henvendelsen af 12/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende foretræde om værnsregel i rejsebranchen, fra skatteministeren

Spm. 16

L 27 - svar på spm. 16 om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 17

L 27 - svar på spm. 17 om henvendelsen af 14/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening om opfølgning på foretræde for udvalget den 14/11-19 om Europa-Kommissionens forslag om revision af rejsebureaumomsområdet, fra skatteministeren

Spm. 18

L 27 - svar på spm. 18 om, hvor mange kontroller i forhold til rejsebureauers momsbetalinger Skatteforvaltningen har gennemført, fra skatteministeren

Spm. 19

Spm., om Skattestyrelsen i 2018 udsendte et styresignal om momsudtagning, til skatteministeren

L 64 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet, ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke omkostninger kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke får mulighed for at overvælte på skyldneren, som privat ejede forsyningsselskaber har mulighed for, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor valget ikke er mere fleksibelt, så de kommunalt ejede forsyningsselskaber f.eks. hvert tredje år kan omgøre deres valg, så det ikke ender med at blive et ”engangstilbud”, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren vil redegøre uddybende for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget for stat og kommuner, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vil bekræfte, at provenuet fra lovforslaget vil indgå i råderummet, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om provenuet fra lovforslaget kan kobles direkte til finansieringen af de ca. 400 mio. kr., som regeringen vil tilføre gældsområdet i 2020, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stort problemet med it-understøttelse af fradragsretten for renter af fordringer under inddrivelse hos restancemyndigheden er, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om Skatteforvaltningens administrative udfordringer vedrørende fradragsretten for renter af fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, til skatteministeren

L 74 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høringOrientering af SAU om høring
Resumé
Lovforslag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 74 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 74 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høringOrientering af SAU om høring
Resumé
Lovforslag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 18/11-19 fra Dansk Fjernvarme om bemærkninger til den politiske aftale om udnyttelse af overskudsvarme

Bilag 5

Henvendelse af 22/11-19 fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarme om bemærkninger til lovforslag om genbrug af overskudsvarme

Almindelig del

Bilag

Bilag 69

Brev om udskydelse af opfølgende møde på motorområdet til primo 2020

Bilag 72

Henvendelse af 22/11-19 fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarme om bemærkninger til lovforslag om ændring af overskudsvarme

Bilag 73

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 5. december 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 74

Under hvilke forudsætninger mener ministeren, at der vil være grundlag for at indføre en afgift på udslip af lattergas fra spildevandsanlæg over en vis minimumsstørrelse?  Svar  

Spm. 98

Ministeren bedes redegøre for det årlige antal og beløbsmæssige omfang af foreløbige fastsættelser af skat og moms for virksomheder for hvert af årene i perioden 2006-2018. Ministeren bedes derudover oplyse, opstillet i tabelformat, hvor mange gange de implicerede virksomheder har fået foretaget foreløbige fastsættelser på tværs af hele perioden. Endelig bedes ministeren oplyse, hvordan de offentlige restancer fra virksomheder fordeler sig på tværs af virksomheder, som henholdsvis har fået foretaget foreløbige fastsættelser én gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange og så videre op til det maksimale antal gange, skatteforvaltningen har foretaget foreløbige fastsættelser for den samme virksomhed i hele perioden 2006-2018. De offentlige restancer bedes oplyst som absolutte tal, som andel af de samlede offentlige restancer fra virksomheder i hele perioden, som andel af de samlede offentlige restancer i hele perioden, og som andel af det samlede skatte- og momsprovenu for virksomheder i hele perioden. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 218 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse