MomsMail 2021, uge 46

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Højesteretsdom om Landsskatterettens kompetence
Markant lavere straf i tilståelsessag om momssvig og groft skattesvig

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - præcisering af praksis - procesgodtgørelse af energiafgifter på varme og varer forbrugt i byggeri - proceslempelse for byggeri kan ydes for rumvarme til byggeaktiviteter på visse betingelser

Bindende svar
Skatte- og momsmæssig fradragsret ved salgsfremmeordning
OPP - psykiatrisk hospital
Råstofafgift - Afgiftspligt - Landindvinding - Strandfodring

Domme
Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATS afvisning af tilbagebetalingskrav - det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Kammeradvokaten

Højesteretsdom om Landsskatterettens kompetence

Højesteret har afsagt en deldom, som bl.a. omhandler Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATs stillingtagen til krav om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter, hvor kravet er fremsat af et senere led i omsætningskæden, der har fået overvæltet afgiften på sig. Dommen omhandler også det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb. 


TVC Advokatfirma

Markant lavere straf i tilståelsessag om momssvig og groft skattesvig

I en nyere tilståelsessag blev en virksomhedsejer idømt en markant lavere straf i byretten, end hvad der er sædvanligt i tilsvarende straffesager om momssvig og skattesvig af særlig grov karakter. Straffen blev derudover gjort betinget.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - præcisering af praksis - procesgodtgørelse af energiafgifter på varme og varer forbrugt i byggeri - proceslempelse for byggeri kan ydes for rumvarme til byggeaktiviteter på visse betingelser

19-0758576

Styresignalet beskriver en præcisering af praksis, hvorefter der kan ydes procesgodtgørelse for rumvarme til byggeaktiviteter på visse betingelser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skatte- og momsmæssig fradragsret ved salgsfremmeordning

SKM2021.623.SR

Spørger drev virksomhed med salg af X-abonnement og Y-abonnement, hovedsageligt til private forbrugere.

Spørger havde iværksat en salgsfremmeordning, hvorefter Spørger tilbød et forbrugsgode fx i form af en højtaler, såfremt kunden samtidig tegnede et abonnement i en uopsigelig periode på 6 måneder.

Skatterådet kunne bekræfte, at tilgiften skulle anses for en fradragsberettiget driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da der forelå en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Tilgiften skulle således ikke anses som en repræsentations -eller reklameudgift.

I relation til den momsmæssige behandling kunne Skatterådet bekræfte, at der ikke var grundlag for at udtagningsbeskatte Spørger af tilgiften efter momslovens § 5, stk. 1-3, ligesom Spørger havde fuld momsfradragsret for indkøbet af tilgiften, jf. momslovens § 37, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: OPP - psykiatrisk hospital

SKM2021.613.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at et OPP-selskab kan anses som ejer af en ny bygning til hospitalsbygning, således at selskabet kan foretage skattemæssige afskrivninger, selv om OPP-kontrakten indeholder en klausul om såvel ret som pligt for den offentlige part til at købe bygningen efter OPP-kontraktens udløb 25 år efter ibrugtagningen til en forud beregnet handelsværdi svarende til 50 pct. af OPP-leverandørens byggesum. Bygningen opføres på lejet grund og afskrivning kan ske efter afskrivningslovens § 25, stk. 1. Skatterådet udtalte, at afskrivningsgrundlaget skal reduceres med det beløb, som den offentlige myndighed skal betale ved OPP-kontraktens udløb, jf. afskrivningslovens § 25, stk. 1, sidste pkt.

Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet om OPP-leverandøren kan anses som ejer af bygningen i momsmæssig henseende, således at selskabet kan opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, da der ikke kan gives bindende svar på bevillingsspørgsmål


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Råstofafgift - Afgiftspligt - Landindvinding - Strandfodring

SKM2021.612.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at indvinding af sand i Danmark til brug for etablering af landindvinding ikke var omfattet af råstofafgift, jf. affalds- og råstofafgiftslovens § 1, eller afgiftsfritaget efter bestemmelsen om strandfodring, jf. lovens § 6, stk. 1, nr. 1. Råstofferne var omfattet af afgiftspligten i affalds- og råstofafgiftsloven, uanset at disse er er fritaget for vederlag i henhold til råstofloven, og anvendelse af råstofferne i egen virksomhed sidestilles med udlevering.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at import af sand og sten til brug for etablering af landindvinding ikke var omfattet af råstofafgift, jf. affalds- og råstofafgiftslovens § 2.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATS afvisning af tilbagebetalingskrav - det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb

SKM2021.621.HR

Sagen drejede sig om en række virksomheder, som i perioden 1993-2001 havde købt og forbrugt olieprodukter, hvoraf der var blevet opkrævet smøreolieafgift efter den dagældende mineralolieafgiftslov. Det viste sig efterfølgende, at afgiften var opkrævet i strid med EU-retten. Virksomhederne havde ikke selv betalt afgift af olieprodukterne, der var købt fra olieselskaber, som havde betalt afgift af produkterne til statskassen. Ifølge virksomhederne havde olieselskaberne overvæltet afgiften på virksomhederne i priserne på de solgte olieprodukter. Virksomhederne fremsatte derfor krav over for SKAT om tilbagebetaling af beløb svarende til den overvæltede afgift, jf. SKM2014.44.VLR og SKM2015.733.SKAT.

SKAT afviste kravene med henvisning til, at virksomhedernes eventuelle krav var forældede. Virksomhederne påklagede SKATs afvisning af deres krav til Landsskatteretten, som imidlertid afviste klagerne med den begrundelse, at de ikke vedrørte afgørelser omfattet af den i skatteforvaltningsloven fastsatte klageadgang til Landskatteretten. Virksomhederne indbragte herefter sagerne for domstolene.

Højesterets dom er en deldom vedrørende det spørgsmål, om at landskatteretten har kompetence efter skatteforvaltningsloven til at behandle klagerne over SKATs afvisning af virksomhedernes krav.

Højesteret fandt, ligesom landsretten, at virksomhederne krav må klassificeres som formueretlige tilbagebetalingskrav efter principperne om condictio indebiti, og at SKATs beslutninger om at afvise kravene ikke havde karakter af forvaltningsretlige afgørelser. Beslutningerne kunne derfor ikke påklages til Landskatteretten efter skatteforvaltningslovens regler, hvorefter kun afgørelser kan påklages til Landskatteretten.

Højesteret var desuden enig med landsretten i, at beslutningerne heller ikke kunne påklages til Skatteministeriets departement

Højesteret afviste - ligesom landsretten- virksomhederne indsigelser om, at manglende administrativ klageadgang var i strid med EU-retten, herunder det EU-retlige ækvivalensprincip, det EU-retlige effektivitetsprincip og et EU-retligt ligebehandlingsprincip.

Højesteret var endvidere enig med landsretten i, at der ikke var grundlag for at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen som begæret af virksomhederne.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.620.ØLR

Straf - moms - kildeskat - dokumentfalsk - medvirken - flere tiltalte

T1 var tiltalt for som reel indehaver og ansvarlig for en virksomhed, for perioden 01.01.2014-31.03.2016 at have drevet momspligtig virksomhed og udstedt fakturaer med moms uden at foretage indberetning af virksomhedens momstilsvar samt at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalte lønninger. T1 havde derved unddraget for 6.485.681 kr. i moms, 13.151.306 kr. i A-skat og 2.079.258 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. T2 var tiltalt for medvirken hertil. T2 accepterede at være registreret som juridisk ejer af virksomheden, ligesom han lod T1 benytte konti tilhørende T2 og T2s kone til indsættelser vedrørende virksomheden, hvorefter T2 hævede pengene og gav dem til T1 i kontanter, ligesom han selv modtog sort løn og i mindst et tilfælde disponerede på vegne af T1. T1 var tillige tiltalt for dokumentfalsk og forsøg på bedrageri i forbindelse at opnå lån hos en finansiel institution.

T1 erkendte svig med moms og kildeskat, men nægtede sig skyldig i dokumentfalsk, idet det ikke var ham, der havde ansøgt om de pågældende lån.

T2 forklarede at han i 2012 blev bekendt med, at han var registreret som ejer af virksomheden. I den forbindelse talte han med T1, som oplyste, at virksomheden var under afvikling og at T2 tænkte T1 ville lukke virksomheden som lovet. I september 2014 var han til et møde hos told- og skatteforvaltningen sammen med T1 og T1 havde efter mødet fortalt ham, at han ville lukke virksomheden. T2 havde ingen ansættelseskontrakt og løn blev udbetalt sort i virksomheden.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen. Retten lagde til grund, at T2 måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han medvirkede til unddragelserne i virksomheden. T2 må have indset og accepteret muligheden for, at han fortsat var registreret som ejer af virksomheden, hvilket han ikke havde undersøgt nærmere selvom han både i 2012 og 2014 var blevet gjort opmærksom herpå. T1 idømtes 3 års fængsel og T2 1½ års fængsel. De idømtes hver en tillægsbøde på 21.700.000 kr. samt rettighedsfrakendelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen med de beløbsmæssige ændringer som anklagemyndigheden lagde op til. Tillægsbøderne blev nedsat til 18.400.000 kr. til hver. 1 år af T2s fængselsstraf blev gjort betinget grundet gode personlige forhold.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-11-2021 - 21-12-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 25-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - direktiv 2011/16/EU - artikel 1, stk. 1, artikel 5 og artikel 20, stk. 2 - anmodning om oplysninger - afgørelse om påbud om at meddele oplysninger - nægtelse af at efterkomme påbuddet - sanktion - de ønskede oplysningers »forventede relevans« - manglende individuel identifikation ved navn af de berørte skattepligtige personer - begrebet »identiteten af den person, der undersøges eller efterforskes« - begrundelse for anmodningen om oplysninger - rækkevidde - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til effektive retsmidler til prøvelse af afgørelsen om påbud om at meddele oplysninger - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - overholdelse af rettighedens væsentligste indhold

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling

Dom C-154/20 Kemwater ProChemie
Dato: 09-12-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag for indgående afgift - materielle betingelser for fradragsretten - leverandørens egenskab af afgiftspligtig person - bevisbyrde - nægtelse af at indrømme ret til fradrag, når den faktiske leverandør ikke er blevet identificeret - betingelser

Tidligere dokument: C-154/20 Kemwater ProChemie - Dom

Indstilling C-253/20 Frie varebevægelser Impexeco PI Pharma
Dato: 13-01-2022
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Domme
C-358/20 Promexor Trade

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - inddragelse af en afgiftspligtig persons momsregistrering - nægtelse af fradragsretten - formelle betingelser

Domstolens dom:

Artikel 168, artikel 213, stk. 1, artikel 214, stk. 1, og artikel 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, samt princippet om neutraliteten af merværdiafgiften (moms), sammenholdt med retssikkerhedsprincippet, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at disse bestemmelser og dette princip i det tilfælde, hvor en afgiftspligtig persons momsregistrering er blevet inddraget, fordi den pågældende i de momsangivelser, der var blevet indgivet for seks på hinanden følgende måneder, ikke havde angivet nogen momspligtige transaktioner, men hvor denne afgiftspligtige person fortsætter sin virksomhed på trods af denne inddragelse, ikke er til hinder for en national lovgivning, der gør det muligt for den kompetente skatte- og afgiftsmyndighed at pålægge personen at opkræve moms, som skal betales af dennes afgiftspligtige transaktioner, forudsat at vedkommende kan ansøge om en ny momsregistrering og fradrage indgående moms. Den omstændighed, at den afgiftspligtige persons direktør er selskabsdeltager i et andet selskab, der er genstand for en insolvensprocedure, kan ikke som sådan gøres gældende med henblik på systematisk at nægte denne afgiftspligtige person en ny momsregistrering.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

VEG 102 - Report of the sub-group on platform economy.pdf

Agenda - 30th VEG meeting - 29-11-2021.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1976 af 12. november 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af monoethylenglycol med oprindelse i amerikas forenede stater og kongeriget saudi-arabien

afgørelse nr. 2/2021 vedtaget af den blandede komité eu-schweiz den 12. august 2021 om ændring af overenskomsten mellem det europæiske økonomiske fællesskab og schweiz ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde [2021/1859]

afgørelse nr. 1/2021 vedtaget af stabiliserings- og associeringsrådet eu-republikken nordmakedonien den 9. september 2021 om ændring af 'stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den tidligere jugoslaviske republik makedonien på den anden side' ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde [2021/1931]

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1997 af 15. november 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/1994 om tilladelse til kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1998 af 15. november 2021 om tilladelse til estland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i rådets direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2011 af 17. november 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i folkerepublikken kina

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2012 af 17. november 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i inden og indonesien

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1100 af 5. juli 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i tyrkiet ( eut l 238 af 6.7.2021 )

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1832 af 12. oktober 2021 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( eut l 385 af 29.10.2021 )

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1998 af 15. november 2021 om tilladelse til estland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i rådets direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19, BEK nr 2051 af 11/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).
Fremsat den 17. november 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 18. november 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 8/11-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen fra Bilbranchen i DI af 9/11-21 vedrørende præsentation til foretræde den 11. november 2021, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at stille ændringsforslag, der skal afhjælpe problematikken om rettidig afgiftsberigtigelse under overgangsordningen, så fristen for indsendelse af dokumentation ændres til den 31. december 2021, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-21 fra AutoBranchen Danmark om overgangsordning til de nye bilafgifter, til skatteministeren

L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for L 72

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand.

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at den nye hjemmel i skattekontrollovens § 67 a og de data, der generes som følge af hjemmelen, ikke vil blive brugt af Skatteministeriet og ministeren som fagligt grundlag til at udvikle forslag til nye skatter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at bekræfte, at den nye hjemmel i skattekontrollovens § 67 a og de data, der generes som følge af hjemmelen, ikke vil blive brugt af Skatteministeriet og ministeren til statistiske og økonometriske beregninger af skattegab, mørketal m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilke offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder det er hensigten, at der skal kunne indsamles og behandles data samt foretages samkøring af oplysninger fra, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at sikre, at borgere og juridiske personer ved henvendelse til skatteforvaltningen kan få at vide, hvilke data om de pågældende der er indsamlet fra andre myndigheder, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan Skatteministeriet har tænkt sig at beskytte sammenkørte data, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at uddybe med eksempler, hvordan kontrollen kan blive anderledes fra i dag med den nye hjemmel, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke nye store it-systemer der er i færd med at blive udviklet i Skatteforvaltningen, som er medvirkende til, at der er behov for machine learning-modeller, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvilke andre områder – udover vejledning og kontrol – hvor en øget dataindsamling jf. lovforslaget vil kunne bidrage til Skatteforvaltningens opgaveløsning, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om man skal kaste sig ud i nye store it-projekter, hvor der bruges machine learning, inden man har fået styr på de astronomiske it-projekter, som Skatteforvaltningen udvikler på nu, til skatteministeren

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-21 fra Søren Jensen, Odder, om negativ renter, aldersopsparing og pensionsbeskatningsloven, til skatteministeren

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 689, 726-734 (2020-21) og SAU alm. del - spm. 75-77 om afgift på nikotinprodukterSvar på SAU alm. del spm. 689 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 726 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 727 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 728 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 729 (TC) (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 730 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 731 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 732 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 733 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 734 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 75 (pdf-version)
Svar på SAU alm. del spm. 76 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 77 (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 89 A Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 689, 726-734 (2020-21) og SAU alm. del - spm. 75-77 om afgift på nikotinprodukter

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 89 B Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 689, 726-734 (2020-21) og SAU alm. del - spm. 75-77 om afgift på nikotinprodukter

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 46

Publikation om kontrol med negativ moms, fra skatteministeren

Bilag 47

Anonymiseret henvendelse af 6/9-21 modtaget via Louise Schack Elholm (V) om opsigelse af virksomheds momslån pga. fodfejl

Bilag 49

Åbningsskrivelser fra Kommissionen om ufuldstændig meddelelse om gennemførelse af to direktiver vedrørende momsreglerne for e-handel (direktiv (EU) 2019/1995 af 21. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF)

Spørgsmål og svar

Spm. 55

Hvad kan ministeren oplyse om udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), i forhold til hvem der vil skulle betale mere, hvornår det vil ramme og regeringens tanker og mulighed for at kompensere disse?  Svar  

Spm. 57

Vil ministeren skematisk opliste, hvilke branchetyper der vil blive ramt og hvor meget (altså hvilken merindtægt staten forventer fra hver branche) opdelt på laveste statistiske branche-indberetningskode hos Danmarks Statistik, eller mindre hvis muligt for Skatteforvaltningens systemer, hvis udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), vedtages?  Svar  

Spm. 58

Vil ministeren redegøre for de forventede konsekvenser for forbrugeradfærd og forbrugerpriser, hvis udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), vedtages, henset eksempelvis til at momsbetalingerne vil blive mindre, hvis lovforslaget påvirker antallet af tv-kunder negativt og lignende?  Svar  

Spm. 59

Vil ministeren redegøre for processen i forhold til, hvornår udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), senest kan vedtages, og hvad regeringens holdning er til en udskydelse, der kan sikre tid til dialog og forhandling om eventuel kompensation til de, der belastes økonomisk af forslaget?  Svar  

Spm. 61

Vil ministeren med henvisning til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21),redegøre for, i hvilke tilfælde EU-myndigheder eller EU-institutioner har rettet henvendelse til Danmark vedrørende gældende momsfritagelser i den danske momslovgivning fra 1. januar 2019 til 1. november 2021, herunder om i hvilket tilfælde EU har vurderet, at den danske momslovgivning ikke er i overensstemmelse med EU-momsdirektivet  Svar  

Spm. 62

Vil ministeren redegøre for, hvorfor fritagelsen på privatundervisning i legemsøvelser - som i 1978 blev indsat for at sikre lige konkurrence mellem private og offentlige aktører - ikke længere er relevant ud fra et konkurrenceperspektiv? Der henvises til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21).  Svar  

Spm. 63

Vil ministeren redegøre for overvejelser omkring anvendelsen af en eventuel merprovenu i det tilfælde, at momsfritagelsen for fitness-holdundervisning fjernes? Der henvises til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21).  Svar  

Spm. 64

Vil ministeren - eventuelt med bidrag fra sundhedsministeren – tilvejebringe tal på, hvordan dyrere abonnementer på holdfitness vil påvirke forbrugerne indenfor motionsområdet, og hvordan dette har indvirkning på folkesundheden? Der henvises til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21).  Svar  

Spm. 75

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren fra indførelsen af afgift på e-cigaretter, til den nyligt foreslåede afgift på nikotinprodukter, har skiftet holdning til afgiftssystemet for nikotin, idet ministeren i svar på L 217 (folketingsåret 2020-21) – spørgsmål 1 svarer, at det ikke er hensigtsmæssigt at afgiftspålægge væsken til e-cigaretter ud fra nikotinniveauet i væsken, da det ikke vil tilskynde et mindre forbrug af væsker generelt, samt at revision af tobaksbeskatningsdirektivet i EU forventes at indeholde nye produkter, hvorfor den danske afgiftsmodel bør tage højde for indretningen af afgiften i de øvrige EU-lande, mens ministerens udkast til bl.a. indførelse af afgift på nikotinprodukter, jf. SAU alm. del – bilag 327 (folketingsåret 2020-21), dels netop afgiftspålægger nikotin på basis af nikotinindholdet, dels ikke tager højde for indretningen af afgiften i de øvrige EU-lande?  Svar  

Spm. 76

Vil ministeren redegøre for, hvordan det kan være hensigtsmæssigt at indføre en afgift på nikotinprodukter, jf. SAU alm. del – bilag 327 (folketingsåret 2020-21), når ministeren i svar på SAU alm. del – spørgsmål 689 (folketingsåret 2020-21) konkluderer, at ministeriet ikke har tal, der kan beregne de negative eksternaliteter ved indførelsen af en afgift på nikotinprodukter?  Svar  

Spm. 77

Vil ministeren beregne, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker gini-koefficienten i 2025 og opdatere tabel 2 i svaret på FIU alm. del – spørgsmål 67 (folketingsåret 2020-21) med denne beregning?  Svar  

Spm. 91

I dag skal en virksomhed indbetale salgsmoms senest en måned før, de skal indberette købsmoms, hvorefter der går en yderligere periode, før Skattestyrelsen udbetaler købsmomsen til den pågældende virksomhed Kan ministeren oplyse, om det er muligt for Skattestyrelsen at udbetale købsmomsen tættere på det tidspunkt, hvor virksomheder senest skal indbetale salgsmomsen i henhold til frister i Moms One Stop Shop?  Svar  

Spm. 99

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skattestyrelsen, om de differencer, der er konstateret i Statsrevisorernes beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del – bilag 40, kan oplyse, ”at styrelsen finder, at langt de fleste differencer har årsager, der ikke har konsekvenser for momsprovenuet” (side 21) – en vurdering Skattestyrelsen også har givet til pressen i øvrigt før beretningen blev offentliggjort, jf. artiklen ”Rigsrevisionen langer ud efter Skattestyrelsens momskontrol: Risiko for store tab” bragt på jp.dk den 12. november 2021 – når det af samme beretning fremgår, at Skattestyrelsen ikke har nogen dækkende undersøgelse af årsagerne til de mange differencer?  Svar  

Spm. 103

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 662 (folketingsåret 2020-21) oplyse, hvordan de øvrige coronalån er fordelt på virksomhedsstørrelser efter nedenstående?- A-skat for januar måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat for februar måned 201 (store)- A-skat for september måned 2020 og for februar måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat for september måned 2020 og for marts måned 2021 (store)- Moms for 1. kvartal af 2021 (mellemstore)- A-skat for august og december måned 2020 (små og mellemstore)- A-skat for marts måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat og april måned 2021 (store)- A-skat for oktober måned 2020 (små og mellemstore)- A-skat for oktober måned 2020 (store)  Svar  

Spm. 108

Ministeren bedes kommentere problemstillingen om opsigelse af virksomheds momslån pga. fodfejl, som rejses i henvendelsen omdelt som SAU alm. del – bilag 47.  Svar  

Spm. 726

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren har forslået en gennemsnitsafgift på nikotinprodukter, der er 2-3 gange højere end på nikotinholdige væsker, idet det fremgår af det lovforslag, der netop er sendt i høring, jf. SAU alm. del – bilag 327, at hensigten med lovforslaget er, at ”nikotinprodukter reguleres på samme måde som nikotinholdige væsker”?  Svar  

Spm. 727

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skatteministeriet er nået frem til en afgift på nikotinprodukter på 5,5 øre pr. mg nikotin, jf. SAU alm. del – bilag 327? Ministeren bedes endvidere oversende de beregninger, der ligger til grund for, at Skatteministeriet er nået frem til en afgift på 5,5 øre pr. mg nikotin, herunder specifikt, metode, modeller og antagelser, der ligger til grund for ministeriets konkrete vurderinger af effekterne på grænsehandel, illegal handel og substitution.  Svar  

Spm. 728

Vil ministeren uddybe den sundhedsfaglige argumentation for forslaget om en afgift på nikotinprodukter på 5,5 øre pr. mg nikotin, jf. SAU alm. del – bilag 327?  Svar  

Spm. 729

Vil ministeren redegøre for den samlede samfundsøkonomiske effekt ved indførsel af afgifter på nikotinposer, som foreslået i det lovforslag, der netop er sendt i høring, jf. SAU alm. del – bilag 327, sammenholdt med den forventede substitution ved afgifter på nikotinprodukter i forhold til tobaksprodukter, opbremsning i den aktuelle forskydning fra røgtobak til nikotinprodukter, det forventede provenu med afgiftens indførsel og det store milliardbeløb sundhedsbudgettet hvert år belastet med som følge af rygning?  Svar  

Spm. 730

Skatteministeren har til medierne udtalt, at afgiftsniveauet på nikotinposer ikke må blive så højt, så danskerne i stedet vælger cigaretterne til. Er ministerens udtalelse et udtryk for en erkendelse af, at brug af nikotinposer er mindre sundhedsskadelige end tobaksrygning? I givet fald bedes ministeren oplyse om afgifterne tilstræbes fastlagt ud fra deres sundhedsprofil – eksempelvis så der sikres højere pris for en pakke cigaretter i forhold til en tilsvarende dåse nikotinposer.  Svar  

Spm. 731

Vil ministeren oversende beregninger, model, metode og antagelser bag ministeriets beregninger, der leder til dels et forventet provenu på ca. 160 mio. kr. årligt og et provenu efter tilbageløb og adfærd på 130 mio. kr. årligt for den foreslåede afgift på nikotinprodukter, dels et forventet provenu på 110 mio. kr. årligt på nikotinholdige væsker og et provenu efter tilbageløb og adfærd på 50 mio. kr. årligt på nikotinholdige væsker, jf. SAU alm. del – bilag 327. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvorfor der er 30 mio. kr. årligt i forskel på provenu før og efter tilbageløb og adfærd på nikotinprodukter, mens der er 60 mio. kr. årligt i forskel på provenu før og efter tilbageløb og adfærd på nikotinholdige væsker.  Svar  

Spm. 732

Vil ministeren i tabelform og grafisk liste afgiftsniveaet for nikotinprodukter i følgende lande: Sverige, Norge og Danmark efter den foreslåede afgift på nikotinprodukter, der netop er sendt i høring, jf. SAU alm. del – bilag 327? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvad den foreslåede afgift på nikotinprodukter i Danmark vil betyde for grænsehandlen og den illegale handel set i lyset af afgiftsniveauet i de omkringliggende lande.  Svar  

Spm. 733

Vil ministeren redegøre for, hvilken effekt den foreslåede afgift på nikotinprodukter, jf. SAU alm. del – bilag 327, vil have på grænsehandlen og den illegale handel, da nabolande som Sverige har en væsentlig lavere afgift på nikotinprodukter end den foreslåede afgift i Danmark og det forhold, at internethandel med denne type produkter er udbredt?  Svar  

Spm. 734

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt ministeriet har overvejet i hvilket omfang, at et voksende illegalt marked med nikotinprodukter – både i fysisk handel og på det illegale online marked – vil øge tilgængeligheden af nikotinprodukter for børn og unge under 18 år?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse