MomsMail 2020, uge 46

Kære læser !

Ugens MomsMail indeholder forskellige, men ganske interessante nyheder. Værd at fremhæve er EU-domstolens dom om momsfradrag af omkostninger ved ikke gennemførte investeringer, ligesom der i afgørelserne fra Afgørelsesdatabasen er tre ganske specielle afgørelser, hvor Landsskatteretten udtaler, de foretagne ekspropriationer mod erstatning ikke udgør en afgiftspligtig transaktion i momslovens forstand, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. Der er tale om sager fra før ikrafttrædelsen momslovens § 4, stk. 3, nr. 3.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Brug ikke en mandskabsvogn til at hente frokost til sjakket
Momslån: Lån 28 mia. kr. rentefrit uden at stille sikkerhed
Frivillig momsregistrering,...
Nyt skattelovforslag skal sikre yderligere likviditetshjælp til virksomheder
Skatteborgere kan have straffesager hængende over hovedet i lang tid
Ydelser via it-platform anset for momsfritaget - Landsskatteretten underkender Skattestyrelsen i ny afgørelse
Landsskatterettens seneste praksis om henstand

Udkast til styresignal
Moms - transportydelser - udførsel af varer - skærpelse - udkast til styresignal

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Brug ikke en mandskabsvogn til at hente frokost til sjakket

Mens det er fuldt lovligt for håndværkere at anvende en almindelig kassevogn på gule plader til afhentning af mad i frokostpausen, så gælder det ikke for en mandskabsvogn


BDO

Momslån: Lån 28 mia. kr. rentefrit uden at stille sikkerhed

De mindre og mellemstore virksomheder, der ikke gjorde brug af tilbuddet fra i maj om et rentefrit momslån, får nu en ny mulighed.


Beierholm

Frivillig momsregistrering,...

Skattestyrelsen har øget fokus på fastsættelsen af lejen ved erhvervsmæssig udlejning mellem interesseforbundne parter


EY

Nyt skattelovforslag skal sikre yderligere likviditetshjælp til virksomheder

Folketinget fremsætter forslag til ændring af ”Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19”.


Folketingets Ombudsmand

Skatteborgere kan have straffesager hængende over hovedet i lang tid

Skatteborgere kan vente i flere år på at få svar på, om der bliver rejst en straffesag imod dem eller ej. I en ny undersøgelse beder ombudsmanden nu skattemyndighederne om at gøre sagsbehandlingstiden i disse sager ”kort, herunder væsentligt kortere end den har været hidtil”.


PwC

Ydelser via it-platform anset for momsfritaget - Landsskatteretten underkender Skattestyrelsen i ny afgørelse

Landsskatteretten udvider med afgørelsen dansk praksis for, hvornår en it-leveret ydelse kan udgøre momsfritaget ”forvaltning” af investeringsforeninger. PwC...


TVC Advokatfirma

Landsskatterettens seneste praksis om henstand

Såfremt der ikke opnås henstand, vil restskatter mv. blive inddrevet, og kan resultere i skatte- eller afgiftsyders konkurs


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Moms - transportydelser - udførsel af varer - skærpelse - udkast til styresignal

17-1284186

I styresignalet beskrives en ændring af praksis som følge af EU-Domstolens dom af 29. juni 2017 i sagen C-288/16, L.C. Sagen drejer sig om momsfritagelse for levering af transportydelser for varer, der udføres til steder uden for EU. Dommen indebærer en skærpelse af dansk praksis. Det vil fremover være en betingelse for momsfritagelse i medfør af momslovens § 34, stk. 1, nr. 16, at transportydelser og hertil knyttede transaktioner leveres til afsenderen eller modtageren af varer, som udføres til steder uden for EU. Underleverandørydelser vil fremover ikke være omfattet af momsfritagelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0053061
Momsgodtgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme selskabets anmodning om genoptagelse af to ansøgninger om momsgodtgørelse idet Skattestyrelsen har anført, at ansøgningerne ikke kan betragtes som indgivet inden for den præklusive ansøgningsfrist, hvorfor betingelserne for genoptagelse ikke er opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32. Landsskatteretten hjemviser Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 03-09-2020

Journalnr: 19/0006241
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret ved yderligere omsætning, ikke godkendt fradrag moms af privat telefon. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2020

Journalnr: 16/0329174
Medarbejder- og lokaleudgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet der ikke er godkendt fradrag for købsmoms af en andel af fratrukne medarbejderudgifter og lokaleudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2020

Journalnr: 15/1381420
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for købsmoms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 18/0024019
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag på udgifter til kørsel og udgifter til to specifikke virksomheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2020

Journalnr: 19/0088480
Momsfradrag - støtteperson i henhold til servicelovens § 54
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms i forbindelse med aktiviteter som støtteperson i henhold til servicelovens § 54. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2020

Journalnr: 19/0056966
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar vedrører nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020

Journalnr: 17/0678758
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 17/0991770
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret bekræftende til spørgsmål om, om tilkendt ekspropriationserstatning for afstået areal skal indeholde moms. Landsskatteretten ændrer besvarelsen til ”Nej”.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 17/0992005
Salg af fast ejendom
Klagen vedrører bindende svar om moms ved salg af fast ejendom, hvor SKAT har udtalt at salg ved ekspropriation af landbrugsareal ikke kan ske momsfrit. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 17/0006622
Salg af fast ejendom
Klagen vedrører SKATs besvarelse af spørgsmål om momspligt ved salg af fast ejendom i forbindelse med ekspropriation. Landsskatteretten ændrer svaret.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 15/1890512
Spiritusafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af spiritusafgift på 123.077 kr. for 10 afgiftspligtige drikkevarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-11-2020 - 15-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-77/19 Kaplan International colleges UK
Dato: 18-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra f) - levering af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer til deres medlemmer - anvendelse på momsgrupper - artikel 11 - momsgruppe

Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Dom
Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Indstilling

Dom C-775/19 5th AVENUE Products Trading
Dato: 19-11-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 29, stk. 1, og artikel 29, stk. 3, litra a) - artikel 32, stk. 1, litra c), og artikel 32, stk. 5, litra b) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2 - fastsættelse af toldværdien - de indførte varers transaktionsværdi - begrebet »betingelse for salget« - betaling til gengæld for indrømmelse af en eneforhandlingsret

Tidligere dokument: C-775/19 5th AVENUE Products Trading - Dom

Dom C-787/18 Sögård Fastigheter
Dato: 26-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - national lovgivning, der fastsætter regulering af fradrag for merværdiafgift (moms) for en anden afgiftspligtig person end den, der oprindeligt foretog fradraget - selskabs salg til privatpersoner af en ejendom, der har været udlejet af selskabet og af det selskab, der tidligere var ejer - ophør af momspligt ved salg af ejendommen til privatpersoner

Tidligere dokument: C-787/18 Sögård Fastigheter - Dom
Tidligere dokument: C-787/18 Skatteverket - Ny sag

Indstilling C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen
Dato: 26-11-2020
Toldunion

Appel - toldunion - Toldekspertgruppens konklusioner - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 211, stk. 6 - bevilling til aktiv forædling af visse kornorienterede elektriske stålprodukter - undersøgelse af de økonomiske forudsætninger - bindende karakter af Toldekspertgruppens konklusioner - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål

Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Indstilling
Tidligere dokument: C-572/18 P - thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Ny sag

Dom C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 03-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter«

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling

Dom C-488/18 Golfclub Schloss Igling
Dato: 10-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra m) - fritagelse for »visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning« - direkte virkning - begrebet »organer, der ikke arbejder med gevinst for øje«

Tidligere dokument: C-488/18 Golfclub Schloss Igling - Dom
Tidligere dokument: C-488/18 Golfclub Schloss Igling - Indstilling

Dom C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service
Dato: 10-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - forordning (EU) nr. 2016/679 - artikel 23 - begrænsning af den registreredes rettigheder - væsentlig finansiel interesse - håndhævelse af civilretlige krav - national lovgivning, der henviser til bestemmelser i EU-retten - skatteoplysninger vedrørende en juridisk person - Domstolen ikke kompetent

Tidligere dokument: C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service - Dom


Indstillinger
C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en eller to nedsatte satser på levering af visse varer og ydelser - kvalifikation af en handelsmæssig virksomhed som »levering af varer« eller som »levering af ydelser« - bilag III, punkt 1) og 12a) - begreberne »levnedsmidler« og »restaurant- og cateringydelser« - tilberedte måltider til umiddelbar indtagelse på stedet i sælgerens lokaler eller i et restaurationsområde - tilberedte måltider til umiddelbar indtagelse til at tage med

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 98, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med dette direktivs bilag III, punkt 12a), og med artikel 6 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, skal fortolkes således, at begrebet »restaurant- og cateringydelser« dækker levering af fødevarer på et sted, der er placeret under den afgiftspligtige persons kontrol, og hvor de materielle og menneskelige ressourcer er organiseret og igangsat for at garantere forbrugeren den støtteydelseskvalitet, der kræves for at sikre forbrugerens komfort og sikkerhed med henblik på umiddelbar indtagelse af disse fødevarer på stedet.

Følgelig udgør salg af retter, tilberedt efter metoder som de i hovedsagen omhandlede, i fastfoodrestauranter, hvor den afgiftspligtige person stiller en infrastruktur til rådighed for kunden, der gør det muligt at indtage måltidet på stedet, og som er indrettet af den afgiftspligtige person eller deles med andre leverandører af færdigretter, en restaurantydelse.

2) Artikel 98, stk. 2, i direktiv 2006/112, sammenholdt med dette direktivs bilag III, punkt 1), skal fortolkes således, at begrebet »levnedsmidler« dækker levering af fødevarer med henblik på umiddelbar indtagelse uden for det sted, som den afgiftspligtige person har stillet til rådighed med de støtteydelser, der kræves med henblik på indtagelse af disse fødevarer på stedet.

Følgelig udgør salg af retter, tilberedt efter metoder som de i hovedsagen omhandlede, i fastfoodrestauranter, som kunden vælger at tage med hjem og ikke indtage på stedet i den infrastruktur, som stilles til rådighed af den afgiftspligtige person i dette øjemed, ikke en restaurantydelse, men en levering af levnedsmidler, som kan belægges med en nedsat merværdiafgiftssats. Denne sats kan være den samme som den, der lægges på restaurantydelser, såfremt dette ikke tilsidesætter princippet om afgiftsneutralitet.


Domme
C-734/19 ITH Comercial Timisoara

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - den oprindeligt planlagte virksomhed opgives - regulering af fradrag for indgående moms - virksomhed i forbindelse med fast ejendom

Domstolens dom:

1) Artikel 167, 168, 184 og 185 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at retten til fradrag for indgående merværdiafgift (moms) på goder - i det foreliggende tilfælde på fast ejendom - og tjenesteydelser, der er erhvervet med henblik på at gennemføre afgiftspligtige transaktioner, bevares, når de oprindeligt planlagte investeringsprojekter er blevet opgivet på grund af omstændigheder, som den afgiftspligtige person ikke har indflydelse på, og der skal ikke foretages en regulering af denne moms, hvis den afgiftspligtige person stadig har til hensigt at udnytte de pågældende goder til afgiftspligtig virksomhed.

2) Direktiv 2006/112, navnlig dets artikel 28, skal fortolkes således, at når der ikke foreligger en fuldmagtsaftale uden repræsentation, finder kommissionærordningen ikke anvendelse, når en afgiftspligtig person opfører en bygning i overensstemmelse med behov og krav hos en anden person, der skal leje den nævnte bygning.


C-42/19 Sonaecom

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 4 - begrebet »afgiftspligtig person« - blandet holdingselskab - artikel 17 - ret til fradrag for indgående moms - indgående moms, som et blandet holdingselskab har erlagt for konsulenttjenester vedrørende en markedsundersøgelse med henblik på en eventuel erhvervelse af kapitalandele i andre selskaber - opgivelse af erhvervelsesprojekterne - indgående moms, der er erlagt af et bankhonorar vedrørende organiseringen og tilrettelæggelsen af et obligationslån, med hvilket det tilsigtedes at sikre datterselskaberne de nødvendige midler til at gennemføre investeringer - ikke-gennemførte investeringer

Domstolens dom:

1) Artikel 4, stk. 1 og 2, samt artikel 17, stk. 1, 2 og 5, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at et blandet holdingselskab, hvis deltagelse i administrationen af dets datterselskaber er af tilbagevendende karakter, er berettiget til at fradrage den erlagte indgående merværdiafgift på købet af konsulenttjenester vedrørende en markedsundersøgelse gennemført med henblik på erhvervelsen af kapitalandele i et andet selskab, herunder når denne erhvervelse i sidste ende ikke fandt sted.

2) Artikel 4, stk. 1 og 2, samt artikel 17, stk. 1, 2 og 5, i sjette direktiv 77/388 skal fortolkes således, at et blandet holdingselskab, hvis deltagelse i administrationen af dets datterselskaber er af tilbagevendende karakter, ikke er berettiget til at fradrage den erlagte indgående merværdiafgift på det honorar, der er blevet betalt til et kreditinstitut for organisering og tilrettelæggelse af et obligationslån, med hvilket det tilsigtedes at foretage investeringer i en specifik sektor, når disse investeringer i sidste ende ikke fandt sted, og når den kapital, som blev opnået gennem dette lån, i sin helhed blev overført til koncernens moderselskab i form af et lån.

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = private funds (amendment) law, 2020

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2 = rule on calculation of net asset values for regulated mutual funds

the eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes cayman islands: final legislation and assessment under criterion 2.2

informal videoconference of the members of the customs cooperation working party (ccwp).

rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til de kanariske øer i perioden 2021-2027 - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i nordirland indledning af skriftlig procedure - vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt - beslutning om at fravige den periode på otte uger, der er fastsat i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i eu

customs union working party

end of the written procedure council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the world customs organization (wco) with regard to the adoption of explanatory notes, classification opinions or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonised system convention - adoption

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1653 af 6. november 2020 om afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i folkerepublikken kina og indonesien

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1661 af 3. november 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1768 om bemyndigelse af republikken kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1662 af 3. november 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/279 om at give malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1646 af 7. november 2020 om handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra amerikas forenede stater, efter at der er truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1674 af 29. oktober 2020 om bemyndigelse af sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, BEK nr 1600 af 10/11/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 12-11-2020
Høringsfrist: 10-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).
Fremsat den 12. november 2020

Vedtagne lovforslag

L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).
Vedtaget den 12. november 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData

Bilag 5

Henvendelse af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v.

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 10/11-20 fra Finans & Leasing om leasingselskabers adgang til eSkatData

Bilag 5

Henvendelse af 10/11-20 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU om bekymring i forhold til lovforslagets foreslåede ordning vedrørende indførelse af indberetningspligt af udbuds- og slagspriser m.v.

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 11. november 2020

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - lovforslag om klimaaftale
Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 13/11-20 fra Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme om foretræde vedrørende udfordringer med CO2-kritisk el-import

Almindelig del

Bilag

Bilag 45

Orientering om notat vedrørende nyt momsforslag fra EU i relation til covid-19

Spørgsmål og svar

Spm. 88

Vil ministeren redegøre for, hvad regeringens langsigtede handlingsplan for udskydelse og betaling af skatter og afgifter er, hvis det viser sig, at landet fortsat er ramt af covid-19 i januar 2021, marts 2021 og juni 2021?  Svar  

Spm. 103

Kan ministeren bekræfte, at der ikke er behov for at yde refusion for elafgift til erhvervslivet, hvis alle virksomheder beskattes efter samme sats – f.eks. energibeskatningsdirektivets minimumssats på 0,4 øre/kWh? Kan ministeren bekræfte, at der ikke vil være noget lovgivningsmæssigt i vejen for denne model?  Svar  

Spm. 104

Vil ministeren skønne over, hvor stor en del af erhvervslivets samlede elforbrug, der udgøres af virksomheder, hvis elforbrug er blandet mellem ’erhvervsrelateret forbrug’ og ’privatforbrug’?  Svar  

Spm. 105

Kan ministeren bekræfte, at det vil være muligt at nedbringe elafgiftssatsen for alle virksomheder, hvis elforbrug er 100 pct. erhvervsrelateret, og samtidig bevare refusionsordningen for virksomheder med blandet forbrug, således at den høje sats opkræves, hvorefter der kan søges om refusion for den erhvervsrelaterede del?  Svar  

Spm. 108

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. november 2020 fra Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme om foretræde vedrørende udfordringerne med CO2-kritisk el-import, jf. SAU alm. del - bilag 46.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 290

Om at forlænge betalingen yderligere for de udskudte skatter og afgifter som følge af covid-19.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse