MomsMail 2021, uge 45

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Den praktiske håndtering af moms ved handel med udlandet
Moms på renovationsydelser - udkast til styresignal er nu offentliggjort
Hvornår skal nationale domstole forelægge? EU-Domstolen bekræfter og moderniserer CILFIT-kriterierne
Kontrollen af digitale betalinger fortsætter

Udkast til styresignal
Udkast til Styresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser - Genoptagelse

Afgørelser
Momsgodtgørelse - Fakturaberigtigelse (uden for EU)
Chokoladeafgift - Chokolade/sukkerbar - Sukkervare
Manglende imødekommelse af anmodning om registrering for moms samt A-skat og AM-bidrag

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Den praktiske håndtering af moms ved handel med udlandet

Skattestyrelsen er i sin momskontrol meget fokuseret på overholdelsen af de formelle regler. En korrekt opsætning af virksomhedens økonomisystem er vigtig for at undgå de fodfejl, der kan føre til efterregulering


EY

Moms på renovationsydelser - udkast til styresignal er nu offentliggjort

Udkast til styresignalet indeholder en beskrivelse af hidtidig praksis, af fremtidig praksis og mulighed for genoptagelse af tidligere momsangivelser.


Kammeradvokaten

Hvornår skal nationale domstole forelægge? EU-Domstolen bekræfter og moderniserer CILFIT-kriterierne

EU-Domstolen afsagde den 6. oktober 2021 dom i sag C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi og Catania Multiservizi, hvori EU-Domstolen skulle forholde sig til CILFIT-kriteriernes fortsatte berettigelse.


TVC Advokatfirma

Kontrollen af digitale betalinger fortsætter

For tredje gang har Skatterådet indhentet tilladelse til at kræve oplysninger om digitale pengeoverførsler hos en stor betalingstjeneste.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til Styresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser - Genoptagelse

21-0307694

Skattestyrelsens hidtidige praksis hvorefter der skal opkræves moms på kommuners levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger, er blevet underkendt ved Landsskatterettens afgørelser af 21. oktober 2020.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsgodtgørelse - Fakturaberigtigelse (uden for EU)

SKM2021.601.LSR

SKAT traf afgørelse om, at en virksomhed, som var etableret uden for EU, ikke kunne få momsgodtgørelse for et momsbeløb på 18.248,56 kr., idet 25 ud af 108 fakturaer ikke var udstedt til det ansøgende selskab (H1), men til et andet selskab (H2) inden for samme koncern.

Virksomheden klagede over SKATs afgørelse og fremlagde i den forbindelse 22 nye fakturaer, hvoraf det fremgik, at fakturamodtager var det ansøgende selskab (H1).

Landsskatteretten annullerede og hjemviste Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter Skattestyrelsen blev pålagt at genoptage sagen med henblik på at vurdere, hvorvidt de nu fremlagte fakturaer opfyldte betingelserne for momsgodtgørelse.

Landsskatteretten bemærkede indledningsvist, at ansøgningen var indgivet rettidigt inden for den præklusive ansøgningsfrist, som var den 30. september 2018. Landsskatteretten begrundede afgørelsen med, at offentlige myndigheder, i medfør af officialmaksimen, har en generel pligt til at oplyse en sag i en sådan grad, at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse. Landsskatteretten fandt, at det nærværende tilfælde måtte anses for at falde inden for Skattestyrelsens generelle undersøgelsespligt, idet der var tale om en let identificerbar uoverensstemmelse. Landsskatteretten bemærkede hertil, at det ansøgende selskab (H1) var inden for samme koncern som det selskab (H2), der var angivet på de 25 fakturaer, som SKAT havde nægtet momsgodtgørelse for. Den umiddelbare årsag til uoverensstemmelsen (forkert fakturamodtager inden for samme koncern) burde således have tilskyndet Skattestyrelsen til at undersøge årsagen hertil.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Chokoladeafgift - Chokolade/sukkerbar - Sukkervare

SKM2021.600.LSR

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar fra Skatterådet om, at en chokolade/sukkerbar var en sukkervare, omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, om sukkervarer, fordi sukker var karaktergivende for varen, henset til indholdet af tilsat sukker på 34 % af varen, den søde smag samt, at varen fremtrådte som en traditionel slikvare.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Manglende imødekommelse af anmodning om registrering for moms samt A-skat og AM-bidrag

SKM2021.599.LSR

Skattestyrelsen havde nægtet at registrere et selskab for moms, A-skat og AM-bidrag under henvisning til, at der forelå alvorlige indicier på svig. Landsskatteretten udtalte, at det klare udgangspunkt er, at virksomheder har både ret og pligt til at lade sig registrere, jf. momslovens § 47, stk. 1. En fravigelse af dette udgangspunkt kræver, at der foreligger alvorlige indicier på svig, jf. sag C-527/11 (Ablessio SIA). På baggrund af en konkret vurdering af sagens forhold fandt Landsskatteretten, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at et konkursramt selskab reelt blev drevet af selskabets direktør. Det var derfor Landsskatterettens opfattelse, at der ikke forelå tilstrækkeligt alvorlige indicier på, at en registrering for moms, A-skat og AM-bidrag ville blive anvendt svigagtigt af selskabet. Landsskatteretten fandt herefter, at selskabet havde ret til registrering for moms, A-skat og AM-bidrag.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.603.ØLR

Straf - told - smugleri - cigaretter

T var tiltalt for ved indrejse i dansk lufthavn at have indført 60.320 cigaretter, udover den told- og afgiftsfri ration, og undladt at angive dette til told- og skatteforvaltningen i lufthavnen. T havde derved unddraget for 108.844 kr. i told- og afgifter.

T erkendte, at han den pågældende dag havde indført 60.320 cigaretter i Danmark, men forklarede, at han ikke kendte reglerne og således ikke vidste, at han skulle fortolde disse.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund, at T rejste uden anden bagage end fire tasker fyldt med cigaretter, og at T i perioden op til gerningstidspunktet havde haft betydelig rejseaktivitet. T har afgivet en usammenhængende og utroværdig forklaring omkring sin rejse, som tilsidesattes. Det må have stået T klart, at de pågældende cigaretter skulle være fortoldet ved ankomsten i den danske lufthavn. T idømtes 50 dages fængsel samt 6 års indrejseforbud, betaling af sagens omkostninger og 108.844 kr. til told- og skatteforvaltningen.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

SKM2021.588.VLR

Straf - aktieavance - frifindelse - erhvervet som barn - uagtsomhedsvurdering

T var tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven for indkomståret 2014, hvor han ikke havde underrettet skatteforvaltningen om, at indkomsten var for lavt ansat, idet avance ved salg af aktier på 1.043.846 kr. ikke var medtaget i aktieindkomsten. T havde derved unddraget for 423.666 kr. i skat.

T erkendte de faktiske forhold. T forklarede, at han kun var 6 år gammel, da hans forældre købte aktierne til ham, at told- og skatteforvaltningen i forvejen havde oplysningerne om Ts aktiebeholdning og salg i 2014, og at T troede, at indberetningen skete automatisk.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten henviste til, at der af årsopgørelsen fremgik at T havde pligt til at underrette hvis indkomstansættelsen var for lav. Der var ikke tale om enkeltstående salg, men derimod flere salg. Sammenholdt med størrelsen af indkomsten ved salget i forhold til Ts personlige indkomst, fandt retten, at T ved den manglende indberetning har udvist grov uagtsomhed. T idømtes en bøde på 70.000 kr. Bøden nedsattes grundet lang sagsbehandlingstid.

Landsretten frifandt T, idet grov uagtsomhed ikke fandtes bevist. Den lagde vægt på, at told- og skatteforvaltningen var klar over hvilke aktier T var blevet ejer af de pågældende år og ultimo kurserne for 2003 og 2005 for de aktier, sagen vedrører. Banken havde foretaget indberetning over samtlige køb og salg i 2014, herunder hvilke beløb de var solgt for og T blev orienteret herom. Af Ts årsopgørelser fremgik at der manglede oplysninger for at kunne beregne på alle hans værdipapirer, men ikke hvilke. T fik brev fra told- og skatteforvaltningen i perioden mellem de to årsopgørelser, om at de havde fået nye oplysninger om Ts værdipapirer og T skulle ikke selv foretage sig yderligere. Først ved brev af 2. november 2015 fra told- og skatteforvaltningen som T reagerede på straks, blev T klar over at told- og skatteforvaltningen manglede oplysninger.

SKM2021.583.BR

Straf - prøvesag - køb af løse pantetiketter fra andre end G2-virksomhed

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 3. september 2018 at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt samt at have købt løse pantetiketter fra andre end G2-virksomhed.

T forklarede at selskabet har købt løse pantetiketter, dels af Ts tidligere selskab i forbindelse med selskabets konkurs og fra danske distributører. T havde ikke solgt flasker uden pantmærker.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund, at der på selskabets adresse blev fundet løse pantetiketter, som var købt fra andre end G2-virksomhed samt at selskabet ikke var tilmeldt G2-virksomhed, at selskabet heller ikke havde sikret sig, at engangsemballage var tilmeldt G2-virksomhed. Endvidere tillagde retten kontrolmedarbejderens forklaring om, at der i forbindelse med ølsmagning efterfølgende blev solgt drikkevarer, der ikke var pantmærket, vægt. T idømtes en bøde på i alt 10.000 kr. Retten henviste ved fastsættelse af bødens størrelse, til bemærkningerne herom i forarbejderne til fairplay lovene.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0989783
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs skønsmæssige opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift og moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-10-2021

Journalnr: 19/0083938
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar med baggrund i opgørelse af udeholdt omsætning og nægtede fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2021

Journalnr: 19/0002240
Købsmoms
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms bl.a. for udgifter til koncertbilletter, deltagelse i festival og beklædning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2021

Journalnr: 19/0096285
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af udgående afgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-10-2021

Journalnr: 18/0005254
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens samlede momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 29-09-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-11-2021 - 14-12-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-358/20 Promexor Trade
Dato: 18-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - inddragelse af en afgiftspligtig persons momsregistrering - nægtelse af fradragsretten - formelle betingelser

Tidligere dokument: C-358/20 Promexor Trade - Dom

Dom C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 25-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - direktiv 2011/16/EU - artikel 1, stk. 1, artikel 5 og artikel 20, stk. 2 - anmodning om oplysninger - afgørelse om påbud om at meddele oplysninger - nægtelse af at efterkomme påbuddet - sanktion - de ønskede oplysningers »forventede relevans« - manglende individuel identifikation ved navn af de berørte skattepligtige personer - begrebet »identiteten af den person, der undersøges eller efterforskes« - begrundelse for anmodningen om oplysninger - rækkevidde - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til effektive retsmidler til prøvelse af afgørelsen om påbud om at meddele oplysninger - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - overholdelse af rettighedens væsentligste indhold

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling

Dom C-154/20 Kemwater ProChemie
Dato: 09-12-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag for indgående afgift - materielle betingelser for fradragsretten - leverandørens egenskab af afgiftspligtig person - bevisbyrde - nægtelse af at indrømme ret til fradrag, når den faktiske leverandør ikke er blevet identificeret - betingelser

Tidligere dokument: C-154/20 Kemwater ProChemie - Dom

Indstilling C-253/20 Frie varebevægelser Impexeco PI Pharma
Dato: 13-01-2022
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Domme
C-787/19 Kommissionen mod Autriche (TVA - Agences de voyages)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 306-310 - særordning for rejsebureauer - anvendelse på alle kundetyper - national lovgivning, der udelukker rejseydelser leveret til afgiftspligtige, som anvender ydelserne til brug for deres virksomhed - artikel 73 - afgiftsgrundlag - fastsættelse af et samlet afgiftsgrundlag for ydelseskategorier eller for samtlige ydelser, der er leveret i løbet af en afgiftsperiode - uforenelighed

Domstolens dom:

1) Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 73 og artikel 306-310 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, idet den har udelukket rejseydelser leveret til afgiftspligtige, som anvender ydelserne til brug for deres virksomhed, fra særordningen for merværdiafgift (moms), som finder anvendelse på rejsebureauer, og idet den i de tilfælde, hvor denne særordning finder anvendelse på rejsebureauer, har tilladt disse at fastsætte et samlet momsgrundlag for ydelseskategorier eller for samtlige ydelser, der er leveret i løbet af en afgiftsperiode.

2) Republikken Østrig betaler sagsomkostningerne.


C-398/20 ELVOSPOL

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget for moms - ikke-betaling eller delvis betaling af prisen som følge af debitors insolvens - betingelser, der er fastsat i en national lovgivning for berigtigelse af udgående moms - betingelse om, at den fordring, der helt eller delvis ikke er betalt, ikke må være opstået i løbet af den periode på seks måneder, der gik forud for afsigelsen af konkursdekret vedrørende skyldnerselskabet - manglende overensstemmelse

Domstolens dom:

Artikel 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den er til hinder for en national bestemmelse, der underlægger berigtigelse af merværdiafgiftsbeløbet en betingelse om, at den delvis betalte eller ubetalte fordring ikke må være opstået i løbet af perioden på seks måneder forud for afsigelsen af konkursdekret vedrørende skyldnerselskabet, selv om denne betingelse ikke gør det muligt at udelukke, at denne fordring i sidste ende vil vise sig at være endeligt uerholdelig.


C-281/20 Ferimet

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag - artikel 199 - ordning for omvendt betalingspligt - princip om afgiftsneutralitet - materielle betingelser for fradragsretten - leverandørens egenskab af afgiftspligtig person - bevisbyrde - svig - misbrug - faktura, der angiver en fiktiv leverandør

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med princippet om afgiftsneutralitet, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person skal nægtes udøvelsen af retten til fradrag af moms vedrørende erhvervelsen af varer, der er blevet leveret til ham, når denne afgiftspligtige person bevidst har angivet en fiktiv leverandør på den faktura, som den pågældende selv har udstedt til denne transaktion inden for rammerne af anvendelsen af ordningen med omvendt betalingspligt, hvis, henset til de faktiske omstændigheder og de oplysninger, som den afgiftspligtige person har fremlagt, de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, at leverandøren af de pågældende varer eller tjenesteydelser var afgiftspligtig, ikke foreligger, eller det i tilstrækkeligt omfang er godtgjort, at denne afgiftspligtige begik momssvig eller vidste eller burde have vidst, at den transaktion, der er blevet påberåbt til støtte for denne ret, var led i en sådan svig.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens delegerede forordning (eu) 2021/1928 af 31. august 2021 om ændring af delegeret forordning (eu) 2020/760 for så vidt angår forvaltningen og mængderne af visse toldkontingenter for argentina og om berigtigelse af nævnte forordning for så vidt angår dens overgangsbestemmelser

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1930 af 8. november 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af birkekrydsfiner med oprindelse i rusland

kommissionens delegerede forordning (eu) 2021/1934 af 30. juli 2021 om ændring af delegeret forordning (eu) 2015/2446 for så vidt angår visse bestemmelser om varers oprindelse

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1948 af 10. november 2021 om behandlingen af tilbagebetaling af moms til ikkeafgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, med henblik på europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2019/516 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (bni-forordningen) og om ophævelse af kommissionens beslutning 1999/622/ef, euratom og kommissionens forordning (ef, euratom) nr. 116/2005

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1968 af 9. november 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2015/2429 om tilladelse til letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i rådets direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1816 af 12. oktober 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/593 for så vidt angår varigheden af og anvendelsesområdet for fravigelsen af artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).
Fremsat den 10. november 2021

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).
Fremsat den 10. november 2021

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).
Fremsat den 10. november 2021

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).
Fremsat den 10. november 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 8/11-21 fra Motorhistorisk Samråd

Bilag 7

Henvendelse af 9/11-21 fra Bilbranchen i DI vedrørende præsentation til foretræde den 11. november 2021

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 12/11-21 fra AutoBranchen Danmark om overgangsordning til de nye bilafgifter

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 8/11-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen fra Bilbranchen i DI af 9/11-21 vedrørende præsentation til foretræde den 11. november 2021, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at stille ændringsforslag, der skal afhjælpe problematikken om rettidig afgiftsberigtigelse under overgangsordningen, så fristen for indsendelse af dokumentation ændres til den 31. december 2021, til skatteministeren

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Henvendelse af 12/11-21 fra Finans og Leasing om bedre data til brug for kreditværdighedsvurderinger

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-21 fra Finans og Leasing om bedre data til brug for kreditværdighedsvurderinger, til skatteministeren

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema I (sømandsfradrag mv.) (pdf-version)
Høringssvar I (sømandsfradrag mv.) (pdf-version)
Høringsskema II (sandsugere) (pdf-version)
Høringssvar II (sandsugere) (pdf-version)

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 37

Henvendelse af 9/11-21 fra SMVdanmark om præsentation til foretræde den 11. november 2021 om opsagte moms- og skattelån

Bilag 39

Orientering nr. 17 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 40

Beretning nr. 3/2021: Momskontrollen med EU-handel, afgivettil Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger

Spørgsmål og svar

Spm. 56

Vil ministeren redegøre for regeringens dialog med de berørte brancher, der vil blive ramt af øget momsbetalinger, såfremt udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), vedtages?  Svar  

Spm. 75

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren fra indførelsen af afgift på e-cigaretter, til den nyligt foreslåede afgift på nikotinprodukter, har skiftet holdning til afgiftssystemet for nikotin, idet ministeren i svar på L 217 (folketingsåret 2020-21) – spørgsmål 1 svarer, at det ikke er hensigtsmæssigt at afgiftspålægge væsken til e-cigaretter ud fra nikotinniveauet i væsken, da det ikke vil tilskynde et mindre forbrug af væsker generelt, samt at revision af tobaksbeskatningsdirektivet i EU forventes at indeholde nye produkter, hvorfor den danske afgiftsmodel bør tage højde for indretningen af afgiften i de øvrige EU-lande, mens ministerens udkast til bl.a. indførelse af afgift på nikotinprodukter, jf. SAU alm. del – bilag 327 (folketingsåret 2020-21), dels netop afgiftspålægger nikotin på basis af nikotinindholdet, dels ikke tager højde for indretningen af afgiften i de øvrige EU-lande?  Svar  

Spm. 76

Vil ministeren redegøre for, hvordan det kan være hensigtsmæssigt at indføre en afgift på nikotinprodukter, jf. SAU alm. del – bilag 327 (folketingsåret 2020-21), når ministeren i svar på SAU alm. del – spørgsmål 689 (folketingsåret 2020-21) konkluderer, at ministeriet ikke har tal, der kan beregne de negative eksternaliteter ved indførelsen af en afgift på nikotinprodukter?  Svar  

Spm. 77

Vil ministeren beregne, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker gini-koefficienten i 2025 og opdatere tabel 2 i svaret på FIU alm. del – spørgsmål 67 (folketingsåret 2020-21) med denne beregning?  Svar  

Spm. 78

Vil ministeren fremlægge en oversigt over de bonusser, engangsvederlag m.v., der er udbetalt til chefer i det offentlige gennem de seneste fem år, herunder hvor og hvornår det er sket i tre på hinanden følgende år?  Svar  

Spm. 84

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 9. november 2021 fra SMVdanmark om præsentation til foretræde den 11. november 2021 om opsagte moms- og skattelån, jf. SAU alm. del - bilag 37.  Svar  

Spm. 85

Vil ministeren – i forlængelse af SMVdanmarks foretræde for Skatteudvalget den 11. november 2021, jf. SAU alm. del – bilag 27 og 37 og SAU alm. del – spørgsmål 45 og 84 – redegøre for, hvorfor Skattestyrelsen ikke sender en rykker til virksomheder, der glemmer at indberette?  Svar  

Spm. 86

Vil ministeren – i forlængelse af SMVdanmarks foretræde for Skatteudvalget den 11. november 2021, jf. SAU alm. del – bilag 27 og 37 og SAU alm. del – spørgsmål 45 og 84 – oplyse, om der er en større nultolerance overfor fejl i forbindelse med covid-19 relaterede moms- og skattelån end ved fejl ved andre moms- og skattebetalinger?  Svar  

Spm. 87

Vil ministeren – i forlængelse af SMVdanmarks foretræde for Skatteudvalget den 11. november 2021, jf. SAU alm. del – bilag 27 og 37 og SAU alm. del – spørgsmål 45 og 87 – redegøre for, hvor mange virksomheder der vil gå konkurs som følge af moms- og skattelån som er blevet annulleret grundet mindre indberetningsfejl?  Svar  

Spm. 88

Ministeren bedes redegøre for følgende spørgsmål om afgift på øl, vin, chokolade, kaffe og konsum-is: Hvor stor betydning for grænsehandelen vil det have, hvis man afskaffer afgifterne på de nævnte varegrupper? Hvad vil de administrative konsekvenser for stat og virksomheder være ved en afskaffelse? Hvor mange skattesager er der hvert år som følge af afgifter på øl, vin, chokolade, kaffe og konsum-is? Svarene bedes opdelt i absolutte tal og som procent af det samlede antal.  Svar  

Spm. 655

I Rigsrevisionens beretning nr. 16/2020 om Skatteministeriets behandling af straffesager, jf. SAU alm. del – bilag 261, anføres det, at ”Skattestyrelsen har lange og stigende sagsbehandlingstider for behandlingen af straffesager, og mange af sagerne forælder helt eller delvist, inden sagerne bliver strafferetligt vurderet”. Vil ministeren redegøre for straffesagers forældelsesfrister, og hvor stor en andel af alle straffesager der helt eller delvist forældes hos henholdsvis Skattestyrelsen og Politiet samlet og opdelt efter forældelsesfrist?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse