MomsMail 2019, uge 45

Kære læser !

Igen en forholdsvist kort MomsMail i denne uge - men med en hel del spændende nyheder, bl.a. Skattestyrelsens styresignal om praksisændring for begrebet "investeringsforening" i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f og en afgørelse fra Landsskatteretten om en samlet overdragelse af nogle ejendomme, der blev anset som en virksomhedsoverdragelse. Dertil kommer en indstilling og en dom fra EU-domstolen og - sidst men ikke mindst - fortsat en god mængde bilag fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms, regelændringer pr. 1. januar 2020
Quick fix: Købers momsnummer ved momsfrie EU-leverancer
Quick fix: Konsignationslagre

Udkast til styresignal
Moms - faktura - leveringstidspunkt - fradrag - genoptagelse - udkast til styresignal

Styresignaler
Praksisændring - Begrebet

Afgørelser
Momsfritaget virksomhedsoverdragelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Moms, regelændringer pr. 1. januar 2020

Få overblik over de kommende ændringer af momsreglerne for bl.a. udtagning, kædehandler og konsignationslagre


PwC

Quick fix: Købers momsnummer ved momsfrie EU-leverancer

Fra 1. januar 2020 bliver det et lovkrav, at en sælger ved momsfrie leverancer af varer til kunder i andre EU-lande indberetter købers momsnummer til myndighederne.


PwC

Quick fix: Konsignationslagre

Fra 1. januar 2020 bliver det væsentligt nemmere at etablere konsignationslagre - såkaldte call off stocks - hos samarbejdspartnere i EU.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Moms - faktura - leveringstidspunkt - fradrag - genoptagelse - udkast til styresignal

SKM2019.549.LSR

I styresignalet beskrives en ændring af praksis som følge af EU-Domstolens domme i sagerne C-533/16, Volkswagen og C-8/17, Biosafe. Begge sager drejer sig om, hvorvidt fradragsretten indtræder enten ved levering af varerne og udstedelse af den oprindelige faktura eller ved udstedelse af en efterfølgende faktura. Det fremgår af dommene, at fradragsretten under visse betingelser ikke indtræder på leveringstidspunktet, men først ved udstedelse af den efterfølgende faktura. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at dommene ændrer dansk praksis.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Praksisændring - Begrebet

SKM2019.548.SKTST

Med baggrund i EU-Domstolens domme i sag C-424/11, Wheels og sag C-595/13, Fiscale Eenheid X, samt med henvisning til Momskomiteens guideline fra det 109.møde i Momskomiteen den 1. december 2017, ændrer Skattestyrelsen de betingelser, som er afgørende for, at et investeringsinstitut momsretligt kan anses for omfattet af begrebet "investeringsforening".

Med praksisændringen bliver det afgørende for, at et investeringsinstitut momsretligt kan anses for en investeringsforening, at investeringsinstituttet enten er omfattet af UCITS-direktivet eller fremviser lignende kendetegn som disse, og dermed foretager de samme transaktioner eller i det mindste er sammenlignelige i en sådan grad, at investeringsinstitutterne konkurrerer med UCITS-investeringsinstitutterne.

Med baggrund i EU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X anerkender Skattestyrelsen endvidere, at også investeringsforeninger, som investerer i andre aktiver end værdipapirer og likvide finansielle aktiver, momsretligt vil kunne anses som en investeringsforening, hvortil der kan leveres momsfritagne forvaltningsydelser.

Styresignalet skærper, som udgangspunkt, hidtidig administrativ praksis, idet det forventes, at ikke alle de investeringsforeninger, som efter gældende praksis anses som investeringsforeninger, vil kunne opfylde de betingelser, som ifølge EU-Domstolen er afgørende, for at der momsretlig er tale om en investeringsforening. Isoleret set har skærpelsen alene fremadrettet virkning.

Styresignalet lemper imidlertid også hidtidig praksis, jf. at det momsretlige begreb investeringsforening i medfør af EU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X, udvides til også at omfatte investeringsinstitutter, som investerer i andet end værdipapirer og likvide finansielle aktiver. En anmodning om genoptagelse kan ikke isoleres til udelukkende at vedrøre det forhold, som den afgørelse, der giver adgang til genoptagelse, vedrører. Skattestyrelsen vil derfor også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om genoptagelse skulle tage praksisskærpelsen i betragtning, således at afgørelsen i genoptagelsessagen materielt er korrekt og i overensstemmelse med gældende ret.

Endelig indeholder styresignalet Skattestyrelsens fortolkning af EU-Domstolens betingelser, for at der momsretligt er tale om en investeringsforening. Styresignalet præciserer således betingelserne, for at pensionsinstitutter, jf. SKM2015.734.SKAT, momsretligt kan anses som en investeringsforening. Såvel ved behandling af anmodninger om genoptagelse efter nærværende styresignal, som efter det styresignal, som er offentliggjort som SKM2015.734.SKAT, vil Skattestyrelsens fortolkning af betingelserne i nærværende styresignal være afgørende.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsfritaget virksomhedsoverdragelse

SKM2019.553.LSR

Landsskatteretten ændrede SKATs besvarelse af en anmodning om et bindende svar fra "nej" til "ja", idet en samlet overdragelse af nogle ejendomme og de tilhørende aktiviteter blev anset for en momsfritaget virksomhedsoverdragelse i medfør af momslovens § 8, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten lagde herved vægt på, at der skete en samlet overdragelse af de omhandlede ejendomme sammen med den momspligtige udlejningsaktivitet og den momspligtige aktivitet med projektudvikling og salg af fast ejendom, der var knyttet til ejendommene. Der skete således en samlet overdragelse af sælgers aktiviteter, og køber overtog og fortsatte disse aktiviteter. Den samlede overdragelse kunne derfor ske momsfrit


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1065691
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-10-2019

Journalnr: 16/0747733
Godtgørelse af elafgift mv.
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget ekstraordinær genoptagelse, af klagerens godtgørelse af elafgift. Baggrunden for genoptagelsen er, at klageren ikke har været berettiget til godtgørelse af elafgift, hvor klageren ikke har været forbruger af elektriciteten, ligesom klageren ikke har været berettiget til fuld godtgørelse for elektricitet anvendt til brug for rumvarme og varmt brugsvand. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-11-2019 - 10-12-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel
Dato: 14-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - ændring af en godkendt støtteordning - artikel 108, stk. 3, TEUF - anmeldelsespligt - forbud mod gennemførelse uden godkendelse fra Europa-Kommissionen - forordning (EU) nr. 651/2014 - fritagelse - artikel 58, stk. 1 - forordningens tidsmæssige anvendelsesområde - artikel 44, stk. 3 - rækkevidde - national lovgivning, der fastsætter en beregningsformel for delvis godtgørelse af energiafgifter

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling
Tidligere dokument: C-585/17 Dilly's Wellnesshotel - Ny sag

Indstilling C-547/18 Dong Yang Electronics
Dato: 14-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift - tjenesteydelser - leveringssted for tjenesteydelser - begrebet »fast forretningssted« som omhandlet i artikel 44 i momsdirektiv 2006/112/EF - datterselskab (med hjemsted i en medlemsstat) af et moderselskab med hjemsted i et tredjeland

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Dom
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Ny sag

Dom C-400/18 Infohos
Dato: 20-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f) - fritagelser - tjenesteydelser præsteret af selvstændige grupper af personer - ydelser leveret til medlemmer eller ikke-medlemmer

Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Dom
Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Indstilling
Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Ny sag


Indstillinger
C-400/18 Infohos

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - moms - fritagelser - selvstændige grupper af personer - tjenesteydelser leveret til medlemmer og ikke-medlemmer

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977, nu artikel 132, stk. 1, litra f), i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006, skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke tillader medlemsstaterne at knytte en eksklusivitetsbetingelse til den heri omhandlede fritagelse, hvorved en selvstændig gruppe, der ligeledes leverer tjenesteydelser til ikke-medlemmer, bliver fuldt momspligtig også af tjenesteydelser til dens medlemmer.

Det tilkommer den nationale ret at efterprøve, om de i den ovennævnte bestemmelse fastsatte betingelser for at omfattes af fritagelsen er opfyldt, og endvidere i tilfælde af tjenesteydelser, som også leveres til ikke-medlemmer, at fastlægge, at disse, med henblik på ikke at underminere formålet med fritagelsen, ikke kvantitativt udgør den overvejende del sammenlignet med tjenesteydelser ydet til egne medlemmer, samt at de er begrundede i behovet for effektivitetsforbedringer, som i fremtiden også egne medlemmer kan drage fordel af.


C-488/18 Golfclub Schloss Igling

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra m) - levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelse af sport - direkte virkning - rækkevidden af medlemsstaternes skønsbeføjelse - princip om afgiftens neutralitet - ligebehandlingsprincippet - begrebet organer, som ikke arbejder med gevinst for øje

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 132, stk. 1, litra m), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, ifølge hvilken »visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, til fordel for personer, der deltager i sport eller fysisk træning«, skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke har direkte virkning, således at denne bestemmelse ikke kan påberåbes af borgerne direkte for de nationale domstole, medmindre den pågældende medlemsstat har overskredet grænserne for den skønsbeføjelse, som medlemsstaten er tillagt i henhold til denne bestemmelse i direktivet.


Domme
C-68/18 Petrotel-Lukoil

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 21, stk. 3 - ingen afgiftsudløsende begivenhed - forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer sådanne produkter - artikel 2, stk. 3 - forpligtelse til at opnå en klassificering af energiprodukter med henblik på fastsættelse af punktafgiften - afgiftssats, der finder anvendelse på disse produkter - proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

1) Artikel 21, stk. 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for nationale bestemmelser eller national praksis, hvorefter energiprodukter, der forbruges i kraftvarmeanlægget tilhørende den virksomhed, hvor de er fremstillet, beskattes, for så vidt som dette forbrug tager sigte på at producere energiprodukter ved at frembringe den termiske energi, der er nødvendig for den tekniske proces til fremstilling af nævnte produkter. Denne fortolkning berører principielt ikke anvendelsen af dette direktivs artikel 14, stk. 1, litra a), på den del af energiprodukterne, der forbruges med henblik på produktion af elektricitet.

2) Artikel 2, stk. 3, i direktiv 2003/96 og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at de er til hinder for nationale bestemmelser eller national praksis, hvorefter den punktafgiftssats, der er fastsat for dieselolie, såfremt der ikke er indgivet en anmodning til de kompetente afgiftsmyndigheder om klassificering med hensyn til punktafgift af energiprodukter, for hvilke der ikke er blevet fastsat en afgiftssats i dette direktiv, anvendes og opretholdes, selv om der senere er opnået en afgørelse om klassificering, der sidestiller disse produkter med brændselsolie.

Tidligere dokument: C-68/18 Petrotel-Lukoil - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise duties/Energy taxation) - MORNING ONLY

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til, at Tjekkiet anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF Vedtagelse

BILAG til Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Hviderusland om en aftale om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Hviderusland om en aftale om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer Politisk enighed

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder Politisk enighed

Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register Politisk enighed

Customs Union Working Party

Customs Cooperation Working Party, Experts

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises Political agreement

Fremsendelse og udveksling af momsrelaterede betalingsdata a) Ændringer til direktivet om det fælles momssystem for så vidt angår krav til betalingstjenesteudbydere b) Ændringer til forordningen om administrativt samarbejde på momsområdet for så vidt angår foranstaltninger til bekæmpelse af momssvig Generel indstilling

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder Politisk enighed

Customs Cooperation Working Party, Experts

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises General approach

Customs Union Working Party (Morning only)

Dual Use Goods Working Party/Customs Cooperation Working Party (morning session)

 

Nyt fra Kommissionen

EU's VAT system further equipped to tackle fraud in e-commerce and to help small businesses grow

 

Nyt fra Parlamentet

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer  

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Hviderusland om en aftale om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender  

Bilag til Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Hviderusland om en aftale om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1860 af 6. november 2019 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1313/2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/934 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår vindyrkningsområder, hvor alkoholindholdet kan forhøjes, de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af vinavlsprodukter, minimumsalkoholindholdet for biprodukter og deres bortskaffelse samt offentliggørelsen af OIV-dossierer ( EUT L 149 af 7.6.2019 )

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1706 af 10. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 ( EUT L 260 af 10.11.2019 )

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 26 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).
Vedtaget den 7. november 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 21 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvornår det forventes, at de enkelte dele af reglerne om digitale salgsregistreringssystemer, jf. lovforslagets § 1, skal sættes i kraft, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet fsva. indførelsen af reglerne om digitale salgsregistreringssystemer forventes at indtræffe allerede i 2021, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke kriterier der stilles til de digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke kriterier der stilles til de digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor mange forskellige leverandører, ministeren forventer, kan levere det digitale salgsregistreringssystem, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor mange forskellige leverandører, ministeren forventer, kan levere det digitale salgsregistreringssystem, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke overvejelser der ligger til grund for valg af brancher, der pålægges digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke overvejelser der ligger til grund for valg af brancher, der pålægges digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 4/11-19 fra Finans & Leasing om lov om registrering af køretøjer §17 a om registeret Eucaris

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 7. november 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-19 fra Finans & Leasing om lov om registrering af køretøjer §17 a om registeret Eucaris, til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 4/11-19 fra Advokatfirma Kromann Reumert om ophævelse af momslovens § 8

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 6/11-19 fra ISOBRO, vedrørende bestemmelsen om udtag til produkternes restværdi

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm., om ændringen samlet set er en stramning eller lempelse i forhold til afregning af moms ved udtagning af varer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at nogle rejsebureauer reducerer deres momsbetaling ved hjælp af selskabskonstruktioner, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/10-19 fra FSR - danske revisorer om reglerne for udtagningsmoms m.v., til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om henvendelsen af 4/11-19 fra Advokatfirma Kromann Reumert om ophævelse af momslovens § 8, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om de økonomiske konsekvenser for henholdsvis erhvervslivet og det offentlige af ændringsforslag nr. 3 og 4, til skatteministerenSAU L 27 - svar på spm. 10.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-19 fra ISOBRO, vedrørende bestemmelsen om udtag til produkternes restværdi, til skatteministerenSAU L 27 - svar på spm. 11.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm., om hvilke lægemidler der er omfattet af chokoladeafgiftsloven, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 27 svar på spm. 12.docx

Spm. 13

Spm. om at redegøre for lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 14

Spm., om der kan findes en smidigere løsning, således at organisationer m.v. ikke først skal betale punktafgifter for herefter at få godtgjort dem, til skatteministeren

Spm. 14

Spm., om der kan findes en smidigere løsning, således at organisationer m.v. ikke først skal betale punktafgifter for herefter at få godtgjort dem, til skatteministeren

L 27 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 4/11-19 fra Advokatfirma Kromann Reumert om ophævelse af momslovens § 8

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 6/11-19 fra ISOBRO, vedrørende bestemmelsen om udtag til produkternes restværdi

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 27 - svar på spm. 1, om ændringen samlet set er en stramning eller lempelse i forhold til afregning af moms ved udtagning af varer, fra skatteministeren

Spm. 5

L 27 - svar på spm. 5 om, at nogle rejsebureauer reducerer deres momsbetaling ved hjælp af selskabskonstruktioner, fra skatteministeren

Spm. 8

L 27 - svar på spm. 8 om henvendelsen af 23/10-19 fra FSR - danske revisorer om reglerne for udtagningsmoms m.v., fra skatteministeren

Spm. 9

L 27 - svar på spm. 9 om henvendelsen af 4/11-19 fra Advokatfirma Kromann Reumert om ophævelse af momslovens § 8, fra skatteministeren

Spm. 10

L 27 - svar på spm. 10 om de økonomiske konsekvenser for henholdsvis erhvervslivet og det offentlige af ændringsforslag nr. 3 og 4, fra skatteministeren

Spm. 11

L 27 - svar på spm. 11 om henvendelsen af 6/11-19 fra ISOBRO, vedrørende bestemmelsen om udtag til produkternes restværdi, fra skatteministeren

Spm. 12

L 27 - svar på spm. 12 om, hvilke lægemidler der er omfattet af chokoladeafgiftsloven, fra skatteministeren

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 4/11-19 fra Advokatfirma Kromann Reumert om ophævelse af momslovens § 8

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 6/11-19 fra ISOBRO, vedrørende bestemmelsen om udtag til produkternes restværdi

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 27 - svar på spm. 1, om ændringen samlet set er en stramning eller lempelse i forhold til afregning af moms ved udtagning af varer, fra skatteministeren

Spm. 5

L 27 - svar på spm. 5 om, at nogle rejsebureauer reducerer deres momsbetaling ved hjælp af selskabskonstruktioner, fra skatteministeren

Spm. 8

L 27 - svar på spm. 8 om henvendelsen af 23/10-19 fra FSR - danske revisorer om reglerne for udtagningsmoms m.v., fra skatteministeren

Spm. 9

L 27 - svar på spm. 9 om henvendelsen af 4/11-19 fra Advokatfirma Kromann Reumert om ophævelse af momslovens § 8, fra skatteministeren

Spm. 10

L 27 - svar på spm. 10 om de økonomiske konsekvenser for henholdsvis erhvervslivet og det offentlige af ændringsforslag nr. 3 og 4, fra skatteministeren

Spm. 11

L 27 - svar på spm. 11 om henvendelsen af 6/11-19 fra ISOBRO, vedrørende bestemmelsen om udtag til produkternes restværdi, fra skatteministeren

Spm. 12

L 27 - svar på spm. 12 om, hvilke lægemidler der er omfattet af chokoladeafgiftsloven, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 48

Orientering om oversigt over faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område

Bilag 49

Henvendelse af 1/11-19 fra Nærbutikkernes Landsforening - NBL om foretræde vedrørende afgiftsforhøjelser på tobak

Bilag 51

Henvendelse af 4/11-19 fra Plantebranchen om opfølgning på foretræde for udvalget den 24. oktober 2019 om chokoladeafgiften

Spørgsmål og svar

Spm. 25

Ministeren bedes kommentere notat og præsentation fra Plantebranchens foretræde for udvalget den 24. oktober 2019 om chokoladeafgiften, jf. SAU alm. del - bilag 36.  Svar  

Spm. 73

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 1. november 2019 fra Nærbutikkernes Landsforening - NBL om foretræde vedrørende afgiftsforhøjelser på tobak, jf. SAU alm. del - bilag 49.  Svar  

Spm. 74

Under hvilke forudsætninger mener ministeren, at der vil være grundlag for at indføre en afgift på udslip af lattergas fra spildevandsanlæg over en vis minimumsstørrelse?  Svar  

Spm. 77

Hvad kan ministeren oplyse om status for EU-Kommissionens analyse i forhold til afgift på e-cigaretter, som der henvises til i svaret på SUU alm. del – spørgsmål 969 (folketingsåret 2017-2018)?  Svar  

Spm. 78

Ministeren bedes oplyse, hvor meget momsindtægterne for handel med udenlandske netbutikker udgjorde for den danske stat i 2018.  Svar  

Spm. 79

Vil ministeren oplyse om, hvilke top 5 udenlandske netbutikker danskerne handlede hos i 2018, og hvad momsindtægterne derfra udgjorde i samme år?

Spm. 80

Vil ministeren redegøre for Skatteforvaltningens arbejde vedrørende kontrol af udenlandske netbutikkers betaling af dansk moms?

Spm. 81

I 2018 anbefalede Vækstteam for handel og logistik at nedsætte en taskforce for lige konkurrencevilkår online. Formålet med taskforcen er ifølge Vækstteamet at sikre, at der sker mindre svindel med manglende momsbetaling, falske hjemmesider m.v. Ministeren bedes oplyse, hvilke initiativer regeringen planlægger at tage, for at sikre at udenlandske e-handelsvirksomheder ikke omgår reglerne for momsafregning i Danmark.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse